S¸ch míi sè 10/2013tải về 0.5 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.5 Mb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 10/2013


S¸ch míi sè 10/2013


ChÝnh trÞ


Biªn niªn c¸c sù kiÖn kinh tÕ ViÖt Nam: 1975-2008 / §Æng Phong, TrÇn §×nh Thiªn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 723 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2381, VB 2382/ TV-VKTVN / Mfn: 2514

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ;

1975-2008; ViÖt Nam
BiÕn ®æi khÝ hËu t¹i ViÖt Nam: Nç lùc vµ kú väng. - H. : [k.nxb.], 2011 .- 20 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2408, VB 2409/ TV-VKTVN / Mfn: 2478

Tõ kho¸ : KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu;

ChÝnh s¸ch m«i tr­êng; ViÖt Nam


Brazil ®Çu thÕ kû XXl: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2421/ TV-VKTVN / Mfn: 2528

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

ThÕ kû 21; Brazil
C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ Nga - ASEAN trong bèi c¶nh quèc tÕ míi: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quang ThuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01232/ VNCCHAUMY / Mfn: 2588

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; Nga; ASEAN
C©u hái vµ tr¶ lêi vÒ m«n thÓ chÕ chÝnh trÞ thÕ giíi ®­¬ng ®¹i/ NguyÔn ThÞ Ph­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2393/ TV-VKTVN / Mfn: 2498

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Nghiªn cøu thÓ chÕ chÝnh trÞ;

§­¬ng ®¹i; ThÕ giíi


Ch©u Phi: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ næi bËt tõ sau chiÕn tranh l¹nh vµ triÓn väng/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2396/ TV-VKTVN / Mfn: 2518

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh trÞ quèc tÕ; Ch©u Phi; ThÕ giíi


ChÕ ®é tæng thèng Mü/ NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01214, / VNCCHAUMY / Mfn: 2393

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü


ChiÕn l­îc quèc gia sau thu ho¹ch lóa, ng«, ®Ëu t­¬ng vµ l¹c ®Õn n¨m 2020/ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n . - H. : N«ng nghiÖp, 2006 .- 137 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1607/ TV-VKTVN / Mfn: 2523

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc quèc gia; Thu mua n«ng s¶n;

2020; ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ nh÷ng toan tÝnh cña c¸c n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01212/ VNCCHAUMY / Mfn: 2550

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; EAEC; ViÖt Nam;

§«ng Nam ¸; ThÕ giíi
Cuéc ®ä søc tay ®«i gi÷a Mü vµ NhËt/ Robert Harvey; ThÕ Anh b.d. . - H.: Thêi ®¹i, 2010 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01222, Vv 01221/ VNCCHAUMY / Mfn: 2548

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; Mü; NhËt


Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam: T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01216, Vv 01217/ VNCCHAUMY / Mfn: 2394

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Phe ®ång minh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1736, VL 1737/ VNCVANHOA / Mfn: 2683

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§«ng ¸ ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó tham gia vµo m¹ng l­íi s¶n xuÊt toµn cÇu/ TrÇn V¨n Tïng . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3753/ TV-VKTVN / Mfn: 2520

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

C¹nh tranh c«ng nghÖ; §æi míi c«ng nghÖ;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp;

Qu¸ tr×nh héi nhËp; §«ng ¸


§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01239/ VNCCHAUMY / Mfn: 2594

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Hoµ b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t triÓn - Xu thÕ lín trªn thÕ giíi hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01226/ VNCCHAUMY / Mfn: 2552

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xu thÕ chÝnh trÞ; Hßa b×nh;

Hîp t¸c quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ gi¶i ph¸p cña ViÖt Nam. - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01243/ VNCCHAUMY / Mfn: 2592

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Kinh tÕ toµn cÇu;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2392/ TV-VKTVN / Mfn: 2515

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Sù kiÖn chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2387/ TV-VKTVN / Mfn: 2517

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011-2015 tÇm nh×n 2020/ Mai Ngäc C­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2388/ TV-VKTVN / Mfn: 2497

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Môc tiªu ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2015; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
NhËt B¶n - Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ næi bËt 2001-2020. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2415/ TV-VKTVN / Mfn: 2524

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; NhËt B¶n
Nh÷ng bong bãng tµi chÝnh cña Greenspan: Mét thêi kú xuÈn ngèc ë Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang (FED)/ William A. Fleckenstein, Fredirick Sheelan; D­¬ng Ngäc Dòng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01223, Vv 01224/ VNCCHAUMY / Mfn: 2549

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Ng©n hµng; Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nhµ kinh tÕ; Chøng kho¸n;

BÊt ®éng s¶n; Alan Greenspan; Mü
Nãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch / Shel Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01230/ VNCCHAUMY / Mfn: 2591

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

DiÔn v¨n; DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn;

KÜ n¨ng hïng biÖn; Barack Obama; Mü
Phßng, chèng "diÔn biÕn hoµ b×nh" vµ "c¸ch m¹ng mµu" ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Ngäc HiÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01228/ VNCCHAUMY / Mfn: 2590

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; DiÔn biÕn hoµ b×nh;

C¸ch m¹ng mµu; Phong trµo ph¶n ®éng;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Quan hÖ Hoa Kú - ASEAN 2001 - 2020/ NguyÔn ThiÕt S¬n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2422/ TV-VKTVN / Mfn: 2526

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ kinh tÕ; Quan hÖ chÝnh trÞ; 2001-2020;

Mü; ASEAN
Quan hÖ Mü - Trung hîp t¸c vµ c¹nh tranh luËn gi¶i d­íi gãc ®é c©n b»ng quyÒn lùc: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª H¶i B×nh, L¹i Th¸i B×nh, NguyÔn Thanh H¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2397/ TV-VKTVN / Mfn: 2494

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; QuyÒn lùc; Mü;

Trung Quèc
ThÓ chÕ kinh tÕ cña Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ ë ViÖt Nam/ L­¬ng Xu©n Quú, §ç §øc B×nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01225/ VNCCHAUMY / Mfn: 2551

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam


Thóc ®Èy quan hÖ ViÖt Nam - Ên §é trong bèi c¶nh míi: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ / Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2418/ TV-VKTVN / Mfn: 2527

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ên §é

Thùc tiÔn tèt vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ Dù ¸n gi¶m nghÌo th«ng qua trî gióp tæng thÓ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá-PRISED/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1599/ TV-VKTVN / Mfn: 2508

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; ViÖt Nam


Trung Quèc - nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m, M.L. Titarenko ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2440/ TV-VKTVN / Mfn: 2545

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø s¸u Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 0093/ TV-VKTVN / Mfn: 2509

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Héi nghÞ 6;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa 10; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø chÝn Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng khãa X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 0094/ TV-VKTVN / Mfn: 2507

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Héi nghÞ 9;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Khãa 10; ViÖt Nam


VÒ c¸c mèi quan hÖ lín cÇn ®­îc gi¶i quyÕt tèt trong qu¸ tr×nh ®æi míi, ®i lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta/ NguyÔn Phó Träng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2386/ TV-VKTVN / Mfn: 2495

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; C«ng cuéc ®æi míi;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt Nam


ViÖt nam trong thËp niªn tíi vµ giai ®o¹n xa h¬n: C¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc then chèt / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2412/ TV-VKTVN / Mfn: 2519

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; B¸o c¸o;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ; 2011-2020; ViÖt NamD©n téc häc
¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9747/ VNCVANHOA / Mfn: 2670

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
Èm thùc Th¨ng long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9748/ VNCVANHOA / Mfn: 2671

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n; Mãn uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Èm thùc vïng ven biÓn Qu¶ng B×nh: Tr­íc n¨m 1945 / TrÇn Hoµng . - H.: D©n trÝ, 2011 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5684/ VDANTOC / Mfn: 2423

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1736, VL 1737/ VNCVANHOA / Mfn: 2683

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


D©n téc vµ t«n gi¸o Trung Quèc/ TrÞnh T©y; §Æng Thóy Thóy d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1759, VL 1760/ VNCVANHOA / Mfn: 2689

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; Trung Quèc

Di s¶n v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5714/ VDANTOC / Mfn: 2475

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


DiÖn m¹o v¨n ho¸ tÝn ng­ìng vµ lÔ héi d©n gian Trµ Vinh/ TrÇn Dòng, §Æng TÊn §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9756/ VNCVANHOA / Mfn: 2678

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Èm thùc; X· Mü Long;

HuyÖn CÇu Ngang; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


"§¹i th­" - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao QuÇn ChÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9746/ VNCVANHOA / Mfn: 2669

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; Dao QuÇn ChÑt;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5625/ VDANTOC / Mfn: 2430

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§an Ph­îng ngh×n x­a/ Minh Nh­¬ng, TrÇn Ngäc TuÊn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5565/ VDANTOC / Mfn: 2440

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Di tÝch lÞch sö; LÔ héi; HuyÖn §an Ph­îng;

Hµ Néi; ViÖt Nam§Êt B­ëi ngµn x­a/ Lª V¨n Kú ch.b.; Vò V¨n Lu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5595/ VDANTOC / Mfn: 2412

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; LÔ héi;

NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng B­ëi; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5708/ VDANTOC / Mfn: 2466

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

Lµng §øc Phæ; X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Ninh B×nh/ Tr­¬ng §×nh T­ëng ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9653/ VNCVANHOA / Mfn: 2646

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9752/ VNCVANHOA / Mfn: 2675

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Gia ®×nh nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng/ NguyÔn ThÕ Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9619, Vv 9620/ VNCVANHOA / Mfn: 2625

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸;

TruyÒn thèng gia ®×nh; Gia ®×nh; ViÖt Nam


Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5695/ VDANTOC / Mfn: 2427

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng; Héi ®×nh;

Héi ®Òn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 3 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 617 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5696/ VDANTOC / Mfn: 2426

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng;

Héi ®×nh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
H«n nh©n truyÒn thèng d©n téc Th¸i ë §iÖn Biªn/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5283/ VDANTOC / Mfn: 2451

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n;

H«n nh©n truyÒn thèng; D©n téc Th¸i;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Lµng §a Sü: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng- H. : D©n TrÝ, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01270/ VNCCHAUMY / Mfn: 2574

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a Sü; Hµ Néi; ViÖt Nam
Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9732/ VNCVANHOA / Mfn: 2655

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
LÔ cÊp s¾c: M«n ph¸i Then n÷ phÝa t©y cña d©n téc Tµy tØnh Cao B»ng / NguyÔn Thiªn Tø gi.th., s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9758/ VNCVANHOA / Mfn: 2680

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cÊp s¾c;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬ cóng thÇn;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÔ héi Dµng Then/ TriÒu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5597/ VDANTOC / Mfn: 2407

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
LÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n Lîi, NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5589/ VDANTOC / Mfn: 2399

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ng­êi ViÖt; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
LÔ nghi cuéc ®êi cña ng­êi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5917/ VDANTOC / Mfn: 2456

Vv 9738/ VNCVANHOA / Mfn: 2661Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi; Tôc c­íi hái;

Tôc sinh ®Î; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
LÔ tôc trong gia ®×nh ng­êi ViÖt/ Bïi Xu©n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9647/ VNCVANHOA / Mfn: 2640

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ tôc;

Tôc lÖ; Gia ®×nh; ViÖt Nam


LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5617/ VDANTOC / Mfn: 2414

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
LuËt tôc trong x· héi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5904/ VDANTOC / Mfn: 2452

Vv 9735/ VNCVANHOA / Mfn: 2658Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Ch¨m; Lµng H÷u §øc; X· Ph­íc H÷u;

HuyÖn Ninh Ph­íc; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
LuËt tôc vµ c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Raglai/ NguyÔn ThÕ Sang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5718/ VDANTOC / Mfn: 2474

Tõ kho¸ : LuËt lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Raglai;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Mo lªn trêi: Bµi ca ®­a hån ng­êi chÕt ®Õn câi vÜnh h»ng / Hoµng Anh Nh©n . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9739/ VNCVANHOA / Mfn: 2662

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Mo;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M­êng; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Mo M­êng. T. 2 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9745/ VNCVANHOA / Mfn: 2668

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010. - 142 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5562/ VDANTOC / Mfn: 2437

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


Mét sè lÔ héi ®iÓn h×nh ë Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Lao ®éng, 2011. - 354 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5901/ VDANTOC / Mfn: 2448

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Mét sè tôc lÖ cæ cña dßng hä §inh V¨n ë x· M­êng Th¶i, huyÖn Phï Yªn, tØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 794 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01276/ VNCCHAUMY / Mfn: 2559

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Tôc c­íi hái; H«n nh©n;

LÔ nhµ míi; Tang ma; Dßng hä §inh V¨n;

D©n téc M­êng; X· M­êng Th¶i; HuyÖn Phï Yªn;

TØnh S¬n La; ViÖt NamNghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ng­êi Nïng ë ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Thóy . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9727/ VNCVANHOA / Mfn: 2650

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
NghÒ truyÒn thèng ë mét sè ®Þa ph­¬ng/ TrÇn Hïng, L­êng Song Toµn, NguyÔn ChÝ Trung,... s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9654/ VNCVANHOA / Mfn: 2647

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ rÌn; NghÒ th­ c«ng mü nghÖ; ViÖt Nam


Nh¹c khÝ cña téc ng­êi H'rª ë Qu¶ng Ng·i/ NguyÔn ThÕ TruyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5618/ VDANTOC / Mfn: 2421

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ d©n téc; D©n téc H'rª; TØnh Qu¶ng Ng·i;

ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh v¨n ho¸ d©n gian M'N«ng Nong/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9749/ VNCVANHOA / Mfn: 2672

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Ng­êi M'N«ng Nong; TØnh §¾k L¾k; ViÖt NamNh÷ng lµng v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Th¹c, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . 674 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5598/ VDANTOC / Mfn: 2408

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt NamPhong tôc lµm chay. T. 1 : Tôc lµm chay b¶y cê cña ng­êi M­êng (phÇn do Mìi lµm chñ tÕ)/ Bïi Huy Väng . - H. : KHXH, 2011 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5591/ VDANTOC / Mfn: 2400

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Tôc lÖ;

Tôc lµm chay; Nghi lÔ; Lêi khÊn;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
Phong tôc mét sè d©n téc ViÖt: Nghi lÔ vßng ®êi ng­êi X¬ Teng. TÝn ng­ìng linh hån ng­êi X¬ Teng. Phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi Nïng DÝn ë Tïng L©u / Phan V¨n Hoµng, Ph¹m ThÞ Trung, Vµng Thung Chóng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9655/ VNCVANHOA / Mfn: 2648

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ vßng ®êi; Ng­êi X¬ Teng; Ng­êi Nïng DÝn;

TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
Phó Xuyªn vµ lµng kh¶m trai truyÒn thèng Chu«n Ngä/ §ç ThÞ H¶o . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9652/ VNCVANHOA / Mfn: 2645

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ kh¶m trai; Lµng Chu«n Ngä; X· Chuyªn Mü;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Sæ tay lêi ¨n tiÕng nãi Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5712/ VDANTOC / Mfn: 2471

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; Sæ tay; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
Sù tÝch väng phu vµ tÝn ng­ìng thê §¸ ë ViÖt Nam/ NguyÔn ViÖt Hïng . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5682/ VDANTOC / Mfn: 2425

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; Thê §¸; ViÖt Nam

Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng. Q. 2 / Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5596/ VDANTOC / Mfn: 2406

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


Tang lÔ cæ truyÒn cña ng­êi M­êng. Q. 3 / Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9734/ VNCVANHOA / Mfn: 2657

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


TËp tôc lÔ héi ®Êt Qu¶ng. T. 3 . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5623/ VDANTOC / Mfn: 2418

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n HoÌ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01258/ VNCCHAUMY / Mfn: 2573

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; H«n lÔ;

Tôc dùng nhµ; Tang lÔ; Tôc thê cóng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01275/ VNCCHAUMY / Mfn: 2558

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng t©m linh; T«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Then; H¸t then;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Trang phôc cæ truyÒn cña ng­êi Dao ë ViÖt Nam/ NguyÔn Kh¾c Tông, NguyÔn Anh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5683/ VDANTOC / Mfn: 2424

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Trang phôc cæ truyÒn;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Dao; S¸ch ¶nh; ViÖt NamTrang trÝ trong mü thuËt truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ TrÇn L©m BiÒn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5622/ VDANTOC / Mfn: 2419

Tõ kho¸ : MÜ thuËt; Trang trÝ; Hoa v¨n; NghÖ thuËt trang trÝ;

MÜ thuËt truyÒn thèng; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian trªn ®Êt Thanh Ho¸/ Lª Kim L÷ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5707/ VDANTOC / Mfn: 2467

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5631/ VDANTOC / Mfn: 2432

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng; Trß diÔn;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5633/ VDANTOC / Mfn: 2434

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×; X· B×nh §Þnh; HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng thê Bµ Thiªn HËu ë Cµ Mau/ Ph¹m V¨n Tó . - H. : KHXH, 2011 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5592/ VDANTOC / Mfn: 2410

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Bµ Thiªn HËu; TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 3 : NghÒ méc, ch¹m / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011- 855 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1776/ VNCVANHOA / Mfn: 2699

Tõ kho¸ : NghÖ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ méc; NghÒ ch¹m;

NghÒ kh¾c gç; NghÒ t¹c t­îng; NghÒ kh¶m trai;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 4 : NghÒ gèm / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1777/ VNCVANHOA / Mfn: 2700

Tõ kho¸ : NghÖ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ gèm; Tæng tËp;

ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 5 : NghÒ ®an l¸t, nghÒ thªu, dÖt, nghÒ lµm giÊy, ®å m· vµ nghÒ lµm tranh d©n gian / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1778/ VNCVANHOA / Mfn: 2701

Tõ kho¸ : NghÖ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ ®an l¸t; NghÒ thªu;

NghÒ dÖt; NghÒ lµm giÊy; NghÒ lµm tranh d©n gian;

Tæng tËp; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÖu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01265/ VNCCHAUMY / Mfn: 2566

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; Th¬ ®¸m c­íi; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i B×nh/ Ph¹m Minh §øc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5632/ VDANTOC / Mfn: 2433

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc Th¸i vïng T©y B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Hßa . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5720/ VDANTOC / Mfn: 2477

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; D©n téc Th¸i;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - x· héi B×nh §Þnh/ §inh B¸ Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5906/ VDANTOC / Mfn: 2443

Vv 9741/ VNCVANHOA / Mfn: 2664Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ Èm thùc; Nhµ ë; T«n gi¸o;

Trang phôc; TÝn ng­ìng; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ cæ truyÒn trong lµng - x· ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Thanh T¸ . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9563, Vv 9564/ VNCVANHOA / Mfn: 2613

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ lµng; X· §a Tèn; X· Ninh HiÖp;

X· B¸t Trµng; HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian b¶n lµng ë x· Ch©u Quang/ Qu¸n Vi Miªn, SÇm Phong . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5626/ VDANTOC / Mfn: 2431

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Tæ chøc hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; X· Ch©u Quang;

HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè: nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5559/ VDANTOC / Mfn: 2442

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

LuËt tôc; TÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian cña d©n téc Pu PÐo ë ViÖt Nam/ TrÇn V¨n ¸i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5709/ VDANTOC / Mfn: 2470

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Pu PÐo; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thuú Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01262/ VNCCHAUMY / Mfn: 2570

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­;

D©n téc Hµ Nh×; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian d©n téc Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01261/ VNCCHAUMY / Mfn: 2571

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.Ký hiÖu kho : VV 5590/ VDANTOC / Mfn: 2401

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng nghÒ Kiªu Kþ/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5921/ VDANTOC / Mfn: 2465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Lµng Kiªu Kþ; X· Kiªu Kþ;

HuyÖn Gia L©m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Bru-V©n KiÒu ë Qu¶ng TrÞ/ Y Thi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5587/ VDANTOC / Mfn: 2404

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh;

V¨n häc nghÖ thuËt; Ng­êi Bru-V©n KiÒu;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi S¸n ChÝ ë tØnh Th¸i Nguyªn/ TrÇn V¨n ¸i . - H.: V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5916/ VDANTOC / Mfn: 2457

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Ng­êi S¸n ChÝ; D©n téc S¸n Chay;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng ë Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9651/ VNCVANHOA / Mfn: 2644

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nghi lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi cóng; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng;

TØnh Cao b»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01252/ VNCCHAUMY / Mfn: 2581

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01268/ VNCCHAUMY / Mfn: 2556

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 .- 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9743/ VNCVANHOA / Mfn: 2666

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª;

D©n téc M¬ N«ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng Gß Båi/ NguyÔn Phóc Liªm . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5896/ VDANTOC / Mfn: 2446

Vv 9755/ VNCVANHOA / Mfn: 2677Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÖ thuËt d©n gian;

Lµng Gß Båi; X· Ph­íc Hßa; HuyÖn Tuy Ph­íc;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt NamV¨n ho¸ m­u sinh cña c¸c d©n téc thiÓu sè vïng §«ng B¾c ViÖt Nam/ TrÇn B×nh . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9728/ VNCVANHOA / Mfn: 2651

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: X· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng / NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV VV 5620/ VDANTOC / Mfn: 2415

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Uyªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 4940 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01264/ VNCCHAUMY / Mfn: 2568

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; D©n ca;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ xø Qu¶ng - mét gãc nh×n/ Vâ V¨n Hße, Hå TÊn TuÊn, L­u Anh R« . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5561/ VDANTOC / Mfn: 2441

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n häc d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
ViÖt Nam phong tôc toµn biªn/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 707 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9601, Vv 9602/ VNCVANHOA / Mfn: 2617

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

DiÔn x­íng d©n gian; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khKT. KHCN. Y tÕ. ®Þa lÝ
  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương