S¸ch míi sè 10/2013


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Namtải về 0.5 Mb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5

Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 7 : Anh hïng chèng ngo¹i x©m, l·nh tô phong trµo Duy T©n vµ danh nh©n v¨n häc cuèi thÕ kØ XIX-®Çu thÕ kØ XX / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9641, Vv 9642/ VNCVANHOA / Mfn: 2636

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01263/ VNCCHAUMY / Mfn: 2569

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Giai tho¹i; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


H¸t nhµ trß, nhµ t¬ ë xø NghÖ/ NguyÔn NghÜa Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5563/ VDANTOC / Mfn: 2438

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghiªn cøu nghÖ thuËt d©n gian; H¸t ca trï;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
HÖ thèng nghÖ thuËt cña sö thi T©y Nguyªn/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 432 tr.Ký hiÖu kho : Vv 01255/ VNCCHAUMY / Mfn: 2583

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Sö thi; .

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; BiÖn ph¸p nghÖ thuËt;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 .- 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01259/ VNCCHAUMY / Mfn: 2577

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan;

Nghiªn cøu hß khoan; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


H¬amon Hahnar Gi¬l¬ng/ Hµ Giao s.t.; Hµ Giao, §inh L­u b.d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01256/ VNCCHAUMY / Mfn: 2584

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Bahnar;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
KÓ chuyÖn tªn lµng ViÖt/ NguyÔn Täa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5619/ VDANTOC / Mfn: 2417

Tõ kho¸ : Tªn lµng; Tªn x·; Lµng x·; Nguån gèc;

ChuyÖn kÓ; Sù tÝch; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t nh©n vËt må c«i trong truyÖn cæ H'M«ng/ Lª Trung Dòng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 264tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01269/ VNCCHAUMY / Mfn: 2555

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

Nh©n vËt; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi H'M«ng;

ViÖt Nam
Kho tµng ®ång dao ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 149 tr.Ký hiÖu kho : VV 5584/ VDANTOC / Mfn: 2398

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


Lµng c­êi V¨n Lang/ TrÇn V¨n Thôc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5710/ VDANTOC / Mfn: 2469

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Lµng V¨n Lang; X· V¨n L­¬ng; HuyÖn Tam N«ng;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


LÔ cÊp s¾c: M«n ph¸i Then n÷ phÝa t©y cña d©n téc Tµy tØnh Cao B»ng / NguyÔn Thiªn Tø gi.th., s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9758/ VNCVANHOA / Mfn: 2680

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cÊp s¾c;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬ cóng thÇn;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5617/ VDANTOC / Mfn: 2414

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
LÞn Th¹i: H¸t giao duyªn cña ng­êi Nïng / D­¬ng S¸ch s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 614 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5923/ VDANTOC / Mfn: 2461

Vv 9737/ VNCVANHOA / Mfn: 2660Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t giao duyªn; D©n téc Nïng; §«ng B¾c; ViÖt Nam


Lßng yªu n­íc trong v¨n häc d©n gian ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5801/ VDANTOC / Mfn: 2468

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Lßng yªu n­íc;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ViÖt Nam
L­în B¸ch Gi¶o/ Ma Ngäc H­íng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5615/ VDANTOC / Mfn: 2422

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬;

D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01266/ VNCCHAUMY / Mfn: 2567

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Mo lªn trêi: Bµi ca ®­a hån ng­êi chÕt ®Õn câi vÜnh h»ng / Hoµng Anh Nh©n . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9739/ VNCVANHOA / Mfn: 2662

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Mo;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi; D©n téc M­êng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Mo M­êng. T. 2 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9745/ VNCVANHOA / Mfn: 2668

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong ca dao vµ b×nh gi¶i ca dao/ TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5594/ VDANTOC / Mfn: 2409

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao;

NghÖ thuËt ch¬i ch÷; B×nh gi¶i; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò thi ph¸p v¨n häc d©n gian/ NguyÔn Xu©n §øc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9731/ VNCVANHOA / Mfn: 2654

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc d©n gian; Thi ph¸p;

ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; Cæ tÝch; Tôc ng÷; Ca dao;

ViÖt Nam
Nãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch / Shel Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01230/ VNCCHAUMY / Mfn: 2591

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

DiÔn v¨n; DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn;

KÜ n¨ng hïng biÖn; Barack Obama; Mü
Nãi th¬, nãi vÌ, th¬ r¬i Nam Bé/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5586/ VDANTOC / Mfn: 2402

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Qu¶ bÇu vµng/ Tr­¬ng Bi, Y W¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5588/ VDANTOC / Mfn: 2403

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Quam T« M­¬ng: TruyÖn kÓ biªn niªn sö cña ng­êi Th¸i §en ë vïng T©y B¾c / NguyÔn V¨n Hoµ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01271/ VNCCHAUMY / Mfn: 2575

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i §en; TØnh S¬n La; T©y B¾c; ViÖt Nam
Sö thi thÇn tho¹i M'N«ng. T. 1 / §ç Hång Kú, §iÓu K©u s.t.; §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §iÓu K©u, N¬yu §¨m P¬ Tiªu d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5913/ VDANTOC / Mfn: 2453

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi; D©n téc M'N«ng;

ViÖt Nam
Sö thi £§ª: K§¨m §ro¨l Y'Khing Ju - H'Bria Ju Y©o . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5902/ VDANTOC / Mfn: 2449

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; ViÖt Nam


Sù tÝch Thµnh hoµng lµng ë Phó Xuyªn, Hµ Néi/ TrÇn Huy §Ünh, Vò Quang LiÔn, Ph¹m Vò §Ønh s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5897/ VDANTOC / Mfn: 2447

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; Sù tÝch; Thµnh hoµng lµng; ThÇn tÝch;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Sù tÝch väng phu vµ tÝn ng­ìng thê §¸ ë ViÖt Nam/ NguyÔn ViÖt Hïng . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5682/ VDANTOC / Mfn: 2425

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; Thê §¸; ViÖt Nam

Thµnh ng÷, tôc ng÷, c©u ®è c¸c d©n téc Th¸i, Gi¸y, Dao. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5915/ VDANTOC / Mfn: 2455

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc Th¸i;

D©n téc Gi¸y; D©n téc Dao; ViÖt Nam
Th¬ ca d©n gian ng­êi Dao TuyÓn: Song ng÷: ViÖt - Dao / TrÇn H÷u S¬n ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9726/ VNCVANHOA / Mfn: 2649

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Th¬; Ng­êi Dao TuyÓn; D©n téc Dao; TØnh Lµo Cai;

ViÖt Nam
Tèc ®é ¸nh s¸ng/ Javier Cercas . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01278/ VNCCHAUMY / Mfn: 2554

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; T©y Ban Nha
T«i gÆp c¸c ¥i/ NguyÔn TÊn §¾c s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5907/ VDANTOC / Mfn: 2459

Vv 9742/ VNCVANHOA / Mfn: 2665Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

Ng­êi Jrai; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian xø HuÕ. T. 4 : Tôc ng÷ / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5564/ VDANTOC / Mfn: 2439

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Tæng tËp; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian vÒ nh÷ng cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p ë Nam Bé: 1858-1918 / Vâ Phóc Ch©u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 548 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5914/ VDANTOC / Mfn: 2454

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt NamTruyÖn cæ d©n gian Nam S¸ch/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, NguyÔn V¨n §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5574/ VDANTOC / Mfn: 2397

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


TruyÖn cæ ng­êi Tµy - ng­êi Th¸i tØnh Yªn B¸i/ Hµ §×nh Tþ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5719/ VDANTOC / Mfn: 2476

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Tµy; D©n téc Th¸i;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
TruyÖn cæ, truyÖn d©n gian Phó Yªn/ Ng« Sao Kim . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5918/ VDANTOC / Mfn: 2460

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; TruyÖn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TruyÖn ngô ng«n; TruyÖn c­êi; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
TruyÖn cæ, truyÖn d©n gian Phó Yªn/ Ng« Sao Kim . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 482 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9733/ VNCVANHOA / Mfn: 2656

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TruyÖn ngô ng«n; TruyÖn c­êi; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian Kim B¶ng. T. 1 / Lª H÷u B¸ch . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 414 tr.Ký hiÖu kho : VV 5922/ VDANTOC / Mfn: 2462

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d©n gian; TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt;

Ph­êng Kim B¶ng; ThÞ x· Phñ Lý; TØnh Hµ Nam;

ViÖt NamTruyÖn Khun Ch­¬ng: Lai Khñn Ch­ëng/ Qu¸n Vi Miªn ch.b.; Lª Kh¸nh Xuyªn, SÇm V¨n B×nh s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01254/ VNCCHAUMY / Mfn: 2579

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; VIÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao trong mét sè s¸ch H¸n N«m: S¾p xÕp theo vÇn ch÷ c¸i tõ A-Z / TrÇn §øc C¸c s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5635/ VDANTOC / Mfn: 2436

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


Tôc ng÷ Th¸i: Gi¶i nghÜa / Qu¸n Vi Miªn . - H. : D©n TrÝ, 2010 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01272/ VNCCHAUMY / Mfn: 2576

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Gi¶i nghÜa; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

ViÖt Nam
Tôc ng÷, ca dao H­ng Yªn/ Vò TiÕn Kú ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01253/ VNCCHAUMY / Mfn: 2582

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Tuång d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9753/ VNCVANHOA / Mfn: 2681

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; NghÖ thuËt tuång; Tuång;

Tuång d©n gian; T¸c phÈm tuång;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Tõ ng÷ - §iÓn tÝch d©n ca quan hä/ L©m Minh §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9649/ VNCVANHOA / Mfn: 2642

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; D©n ca quan hä;

Tôc ng÷; §iÓn tÝch; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5590/ VDANTOC / Mfn: 2401

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng ë Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9651/ VNCVANHOA / Mfn: 2644

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nghi lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi cóng; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng;

TØnh Cao b»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01252/ VNCCHAUMY / Mfn: 2581

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01268/ VNCCHAUMY / Mfn: 2556

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 11 : VÌ nãi vÒ viÖc lµng, viÖc x· vµ quan viªn chøc s¾c trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9730/ VNCVANHOA / Mfn: 2653

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 12 : VÌ phong tôc, tËp qu¸n trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 589 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5621/ VDANTOC / Mfn: 2420

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 4940 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01264/ VNCCHAUMY / Mfn: 2568

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Sãc Tr¨ng: TuyÓn chän tõ tµi liÖu s­u tÇm, ®iÒn d· / Chu Xu©n Diªn ch.b.; Lª V¨n Ch­ëng, NguyÔn Ngäc Quang, Phan ThÞ YÕn TuyÕt b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5905/ VDANTOC / Mfn: 2444

Vv 9744/ VNCVANHOA / Mfn: 2667Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2011 .- 385 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5920/ VDANTOC / Mfn: 2463

Vv 9743/ VNCVANHOA / Mfn: 2666Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; Sö thi; D©n téc £ §ª;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 .- 385 tr.

Ký hiÖu kho :

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª;

D©n téc M¬ N«ng; ViÖt NamVÌ chµng LÝa/ TrÇn Xu©n Toµn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5616/ VDANTOC / Mfn: 2416

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ; TØnh B×nh §Þnh;

ViÖt Nam
ViÖt ®iÖn u linh/ Lý TÕ Xuyªn; TrÞnh §×nh R­ d.; §inh Gia Kh¸nh h.®. . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9603, Vv 9604/ VNCVANHOA / Mfn: 2618

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö; TruyÒn thuyÕt;

ThÇn linh; ViÖt Nam


V­¬n Chang H»m: D©n ca Gi¸y / Lï DÝn SiÒng . - H. : Thanh niªn, 2011 .- 533 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5697/ VDANTOC / Mfn: 2429

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam


Xin lçi ViÖt Nam: Håi øc cña ng­êi lÝnh Mü vÒ 31 th¸ng tham gia chiÕn tranh / All Server; Minh H­¬ng d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01229/ VNCCHAUMY / Mfn: 2595

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; Håi kÝ; Mü
X· héi häc
BiÕn ®æi khÝ hËu t¹i ViÖt Nam: Nç lùc vµ kú väng. - H. : [k.nxb.], 2011 .- 20 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2408, VB 2409/ TV-VKTVN / Mfn: 2478

Tõ kho¸ : KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

ViÖt Nam
C«ng b»ng x· héi trong tiÕn bé x· héi/ NguyÔn Minh Hoµn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.Ký hiÖu kho : Vv 01237/ VNCCHAUMY / Mfn: 2585

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam
C¬ së lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9567, Vv 9568/ VNCVANHOA / Mfn: 2615

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

ViÖt Nam
Gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: thµnh tùu vµ th¸ch thøc/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1600/ TV-VKTVN / Mfn: 2521

Tõ kho¸ : Gi¶m nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

Thµnh tùu; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Gãp phÇn t×m hiÓu biÕn ®æi x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: KÕt qu¶ nghiªn cøu cña ®Ò tµi KX.02.01 (2001-2005)/ Bïi ThÕ C­êng . - H. : KHXH, 2010- 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01231/ VNCCHAUMY / Mfn: 2589

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi x· héi; HiÖn thùc x· héi;

BÊt b×nh ®¼ng x· héi; KÕt cÊu x· héi;

Phóc lîi x· héi; M« h×nh x· héi; Qu¶n lÝ x· héi;

ViÖt Nam
Hµnh vi tæ chøc = Organizational Behavior / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 663 tr.Ký hiÖu kho : VA 1596/ TV-VKTVN / Mfn: 2530

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Tæ chøc; Hµnh vi tæ chøc
HÖ thèng ph©n tÇng x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: Qua nh÷ng cuéc ®iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam 2002-2004-2006-2008 / §ç Thiªn KÝnh. - H. : KHXH, 2012 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2400/ TV-VKTVN / Mfn: 2516

Tõ kho¸ : Ph©n tÇng x· héi; TÇng líp x· héi; ViÖt Nam
Khai th¸c tiÒm n¨ng biÓn, ®¶o v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Qu¶ng Ng·i vµ miÒn Trung: Kû yÕu héi th¶o quèc gia / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Qu¶ng Ng·i, ViÖn Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 953 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2458/ TV-VKTVN / Mfn: 2544

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; BiÓn; §¶o;

Kinh tÕ biÓn; Kû yÕu; TØnh Qu¶ng Ng·i;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
M©u thuÉn, xung ®ét lîi Ých nhãm: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ gi¶i ph¸p / Hå B¸ Th©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2389/ TV-VKTVN / Mfn: 2496

Tõ kho¸ : Lîi Ých; Lîi Ých nhãm; Nhãm x· héi;

Xung ®ét lîi Ých; Xung ®ét lîi Ých nhãm; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x· héi d©n sù ë Liªn minh ch©u ¢u/ §inh C«ng TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01281/ VNCCHAUMY / Mfn: 2565

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi; X· héi d©n sù; ChÕ ®é x· héi;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; Liªm minh ch©u ¢u; EU


N©ng cao n¨ng lùc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong quy ho¹ch vµ qu¶n lý ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ViÖt Nam: Tµi liÖu gi¶ng d¹y . - H. : KHXH, 2007 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1645/ TV-VKTVN / Mfn: 2541

Tõ kho¸ : ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

N«ng th«n; ViÖt Nam


Ngµy tËn thÕ 2012: Nh÷ng gi¶ ®Þnh vÒ thêi ®iÓm kÕt thóc cña nÒn v¨n minh nh©n lo¹i / Lawrence E. Joseph; Ph­¬ng Oanh d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01283/ VNCCHAUMY / Mfn: 2562

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Ngµy tËn thÕ; 2012; ThÕ giíi
Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi cña ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01234/ VNCCHAUMY / Mfn: 2587

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª lao ®éng, ng­êi cã c«ng vµ x· héi n¨m 2008 = Statistical Year Book of Labour, Devoters and Social Offairs 2008 / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0412/ TV-VKTVN / Mfn: 2533

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª lao ®éng;

Thèng kª x· héi; Ng­êi cã c«ng; Sè liÖu thèng kª;

2008; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi ë n­íc ta ®Õn n¨m 2020: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn HËu , §oµn Minh HuÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2424/ TV-VKTVN / Mfn: 2501

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi;

Qu¶n lý dÞch vô x· héi; Lý luËn; Thùc tiÔn;

2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë thµnh phè §µ N½ng/ D­¬ng Hoµng Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2423/ TV-VKTVN / Mfn: 2502

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2411/ TV-VKTVN / Mfn: 2513

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Sè liÖu thèng kª giíi ë ViÖt Nam 2000-2010 = Gender Statistics in Vietnam 2000-2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 832 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0421/ TV-VKTVN / Mfn: 2542

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª x· héi; Thèng kª giíi; 2000-2010;

ViÖt Nam
Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c d©n téc Trung bé vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra/ Bïi Minh §¹o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa , 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9565, Vv 9566/ VNCVANHOA / Mfn: 2614

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

T«n gi¸o; D©n téc thiÓu sè; MiÒn Trung; ViÖt Nam


TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01219/ VNCCHAUMY / Mfn: 2395

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ; Ph©n ho¸ x· héi;Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ; ViÖt Nam


ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 30/10/131   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương