S¸ch míi sè 10/2013


§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªntải về 0.5 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5
§¸ trong ®êi sèng v¨n ho¸ d©n gian ë Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5625/ VDANTOC / Mfn: 2430

Tõ kho¸ : §¸; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
§¹i c­¬ng vÒ v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Phan §¨ng NhËt . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1758, VL 1757/ VNCVANHOA / Mfn: 2688

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Æc ®iÓm v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

ViÖt Nam


§an Ph­îng ngh×n x­a/ Minh Nh­¬ng, TrÇn Ngäc TuÊn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5565/ VDANTOC / Mfn: 2440

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Di tÝch lÞch sö; LÔ héi; HuyÖn §an Ph­îng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


§Êt B­ëi ngµn x­a/ Lª V¨n Kú ch.b.; Vò V¨n Lu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5595/ VDANTOC / Mfn: 2412

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch lÞch sö; LÔ héi;

NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng B­ëi; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5711/ VDANTOC / Mfn: 2472

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa danh lµng x· ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XIX: Thuéc c¸c tØnh tõ NghÖ TÜnh trë ra . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1784/ VNCVANHOA / Mfn: 2707

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh; Lµng x·;

§Þa lÝ; ViÖt Nam


§æi míi n¨m häc qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 613 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0303/ TV-VKTVN / Mfn: 2536

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý gi¸o dôc;

ChÊt l­îng gi¸o dôc; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2008-2011;

ViÖt Nam
Gia ®×nh nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng/ NguyÔn ThÕ Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9619, Vv 9620/ VNCVANHOA / Mfn: 2625

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸;

TruyÒn thèng gia ®×nh; Gia ®×nh; ViÖt NamHéi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 626 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5695/ VDANTOC / Mfn: 2427

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng; Héi ®×nh;

Héi ®Òn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Héi lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 3 / Lª Trung Vò ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 617 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5696/ VDANTOC / Mfn: 2426

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Héi lµng; Héi ®×nh;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
L·ng du trong c¸c nÒn v¨n ho¸/ L­¬ng V¨n Hång b.t. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9611, Vv 9612/ VNCVANHOA / Mfn: 2621

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n; ThÕ giíi


LÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n Lîi, NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5589/ VDANTOC / Mfn: 2399

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ng­êi ViÖt; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
LÔ tôc trong gia ®×nh ng­êi ViÖt/ Bïi Xu©n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9647/ VNCVANHOA / Mfn: 2640

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ tôc;

Tôc lÖ; Gia ®×nh; ViÖt Nam


LÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam: TiÕp cËn bé phËn / Phan Huy Lª; Phan Ph­¬ng Th¶o t.ch. . - In lÇn thø hai . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1734, VL 1735/ VNCVANHOA / Mfn: 2682

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh, v¨n häc nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1740, VL 1739/ VNCVANHOA / Mfn: 2685

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

V¨n häc nghÖ thuËt; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸
Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2371/ TV-VKTVN / Mfn: 2535

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n;

ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi/ §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 01211, Vv 01218/ VNCCHAUMY / Mfn: 2391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nh÷ng lµng v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Th¹c, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . 674 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5598/ VDANTOC / Mfn: 2408

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc/ §ång ThÞ Thanh H­¬ng, NguyÔn ThÞ Ngäc An . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01282/ VNCCHAUMY / Mfn: 2563

Tõ kho¸ : Khoa häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Nghiªn cøu khoa häc


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n HoÌ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01258/ VNCCHAUMY / Mfn: 2573

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; H«n lÔ;

Tôc dùng nhµ; Tang lÔ; Tôc thê cóng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


T©y Ban Nha, ba ngh×n n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortir . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01279/ VNCCHAUMY / Mfn: 2561

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nghiªn cøu lÞch sö; T©y Ban Nha
T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n gian ë lµng Ngäc Tr×/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5633/ VDANTOC / Mfn: 2434

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Ngäc Tr×; X· B×nh §Þnh;

HuyÖn L­¬ng Tµi; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ vµ v¨n ho¸ nghÖ thuËt/ Hå SÜ VÞnh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9559, Vv 9560/ VNCVANHOA / Mfn: 2611

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; V¨n ho¸; NghÖ thuËt;

Toµn cÇu ho¸


Trß diÔn d©n gian trªn ®Êt Thanh Ho¸/ Lª Kim L÷ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5707/ VDANTOC / Mfn: 2467

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

Trß diÔn d©n gian; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Trß diÔn d©n gian vïng §«ng S¬n/ TrÇn ThÞ Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5631/ VDANTOC / Mfn: 2432

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; DiÔn x­íng; Trß diÔn;

HuyÖn §«ng S¬n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÖu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01265/ VNCCHAUMY / Mfn: 2566

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; Th¬ ®¸m c­íi; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
101 v¨n ho¸ k× l¹ trªn thÕ giíi/ Anh Ba, Mai H­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9605, Vv 9606/ VNCVANHOA / Mfn: 2619

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Danh lam th¾ng c¶nh; ThÕ giíi


V¨n ho¸ cæ ph­¬ng §«ng víi dù b¸o häc vÒ con ng­êi/ NguyÔn BÝch H»ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9624, Vv 9623/ VNCVANHOA / Mfn: 2627

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Khoa häc dù b¸o; V¨n ho¸ cæ truyÒn;

Ph­¬ng §«ng; Ch©u ¸


V¨n ho¸ cæ truyÒn trong lµng - x· ViÖt Nam hiÖn nay/ Phan Thanh T¸ . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9563, Vv 9564/ VNCVANHOA / Mfn: 2613

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ lµng; X· §a Tèn; X· Ninh HiÖp;

X· B¸t Trµng; HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ céi nguån søc m¹nh ViÖt Nam/ Lª TiÕn Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9646/ VNCVANHOA / Mfn: 2639

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian b¶n lµng ë x· Ch©u Quang/ Qu¸n Vi Miªn, SÇm Phong . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5626/ VDANTOC / Mfn: 2431

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Tæ chøc hµnh chÝnh;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; X· Ch©u Quang;

HuyÖn Quú Hîp; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè: nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c. T. 1 : Mét sè thµnh tè v¨n ho¸ d©n gian / Phan §¨ng NhËt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5559/ VDANTOC / Mfn: 2442

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

LuËt tôc; TÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thuú Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01262/ VNCCHAUMY / Mfn: 2570

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­;

D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Tµy, Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01261/ VNCCHAUMY / Mfn: 2571

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.Ký hiÖu kho : VV 5590/ VDANTOC / Mfn: 2401

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng nghÒ Kiªu Kþ/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5921/ VDANTOC / Mfn: 2465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Lµng Kiªu Kþ; X· Kiªu Kþ;

HuyÖn Gia L©m; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian ng­êi Bru-V©n KiÒu ë Qu¶ng TrÞ/ Y Thi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5587/ VDANTOC / Mfn: 2404

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh;

V¨n häc nghÖ thuËt; Ng­êi Bru-V©n KiÒu;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T.1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01260/ VNCCHAUMY / Mfn: 2572

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; TØnh Qu¶ng B×nh; VIÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01252/ VNCCHAUMY / Mfn: 2581

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

§ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian x· TÞnh Khª/ Cao Ch­ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 311tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01268/ VNCCHAUMY / Mfn: 2556

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Trung Quèc/ Sö Träng V¨n, TrÇn KiÒu Sinh; Ng« ThÞ Soa d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1763, VL 1764/ VNCVANHOA / Mfn: 2691

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng v¨n ho¸; Trung QuècV¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An: X· Phóc Sen, huyÖn Qu¶ng Uyªn, tØnh Cao B»ng / NguyÔn ThÞ Yªn, Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV VV 5620/ VDANTOC / Mfn: 2415

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Ng­êi Nïng An; X· Phóc Sen;

HuyÖn Qu¶ng Uyªn; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 4940 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01264/ VNCCHAUMY / Mfn: 2568

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc/ Hå B¸ Th©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9557, Vv 9558/ VNCVANHOA / Mfn: 2610

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÝ luËn v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Hå B¸ Th©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9555, Vv 9556/ VNCVANHOA / Mfn: 2609

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ xø Qu¶ng - mét gãc nh×n/ Vâ V¨n Hße, Hå TÊn TuÊn, L­u Anh R« . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5561/ VDANTOC / Mfn: 2441

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n häc d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
ViÖt Nam phong tôc toµn biªn/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 707 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9601, Vv 9602/ VNCVANHOA / Mfn: 2617

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; DiÔn x­íng d©n gian; ViÖt Nam
Xung ®ét v¨n ho¸ vµ ®Êu tranh v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ T×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1738, VL 1739/ VNCVANHOA / Mfn: 2684

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Xung ®ét v¨n ho¸;

§Êu tranh v¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸
V¨n häc
Ariya Cam tr­êng ca Ch¨m: Ariya Cam Bini - Ariya Xah Pakei - Ariya Gl¬ng Anak - Ariya Ppo Parong / Inrasara . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9754/ VNCVANHOA / Mfn: 2676

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc Ch¨m;

ViÖt Nam
Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 1 : Ca dao / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01257/ VNCCHAUMY / Mfn: 2580

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 2 : D©n ca / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01274/ VNCCHAUMY / Mfn: 2557

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

Nghiªn cøu v¨n ho¸; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An;

ViÖt Nam
Ca dao kh¸ng chiÕn vµ ca dao vÒ nghÒ nghiÖp ë Hµ Néi/ NguyÔn NghÜa D©n, Vâ V¨n Trùc s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, n2012 . - 391 tr.Ký hiÖu kho : Vv 9650/ VNCVANHOA / Mfn: 2643

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Ca dao, d©n ca ®Êt Qu¶ng/ Hoµng Hu¬ng ViÖt, Bïi V¨n TiÕng ch.b. . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01277/ VNCCHAUMY / Mfn: 2560

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ca dao; TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng;

ViÖt Nam
Ca dao, vÌ vµ móa rèi n­íc ë H¶i D­¬ng/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, Lª ThÞ Dù, NguyÔn ThÞ ¸nh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5924/ VDANTOC / Mfn: 2464

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; VÌ; NghÖ thuËt d©n gian; Móa rèi n­íc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam

C¸c h×nh thøc diÔn x­íng d©n gian ë BÕn Tre. - H. : D©n trÝ, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01267/ VNCCHAUMY / Mfn: 2578

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng d©n ca; D©n ca; TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam


C¸c truyÒn thuyÕt huyÒn tho¹i liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng ë Phó Yªn/ §µo Minh HiÖp, §oµn ViÖt Hïng s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5593/ VDANTOC / Mfn: 2405

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Chµng Mutui Am·: Akhµt Jucar Raglai / TrÇn Vò . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9751/ VNCVANHOA / Mfn: 2674

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng; D©n téc Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa;

ViÖt Nam
ChuyÖn kÓ d©n gian ®Êt Ninh Hßa/ Ng« V¨n Ban, Vâ TriÒu D­¬ng . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9757/ VNCVANHOA / Mfn: 2679

Tõ kho¸ : v¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ; TruyÖn cæ tÝch; HuyÖn Ninh Hßa;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


ChuyÖn vui th­êng ngµy/ NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 .

175 tr.


Ký hiÖu kho : VV 5634/ VDANTOC / Mfn: 2435

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
D©n ca Gia Rai: Song ng÷ Gia Rai - ViÖt / NguyÔn Quang TuÖ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5903/ VDANTOC / Mfn: 2450

Vv 9736/ VNCVANHOA / Mfn: 2659Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc Gia Rai; TØnh Gia Lai; ViÖt Nam


D©n ca ng­êi Pu N¶ ë Lai Ch©u/ Lß V¨n ChiÕn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5919/ VDANTOC / Mfn: 2458

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Pu N¶; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ho¸ v¨n nghÖ d©n gian Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5714/ VDANTOC / Mfn: 2475

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


"§¹i th­" - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao QuÇnChÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9746/ VNCVANHOA / Mfn: 2669

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; Dao QuÇn ChÑt;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Ninh B×nh/ Tr­¬ng §×nh T­ëng ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9653/ VNCVANHOA / Mfn: 2646

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 1 : Giai tho¹i c¸c thêi ®¹i: Hïng V­¬ng - Hai Bµ Tr­ng - B¾c thuéc - Tù chñ (Ng« - §inh - TiÒn Lª - LÝ - TrÇn)/ KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9629, Vv 9630/ VNCVANHOA / Mfn: 2630

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 2 : Giai tho¹i c¸c thêi: TrÇn - Hå - HËu TrÇn - HÖu Lª / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9631, Vv 9632/ VNCVANHOA / Mfn: 2631

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 3 : Giai tho¹i c¸c thêi: HËu Lª - M¹c - TrÞnh - Chóa NguyÔn / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n- TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9633, Vv 9634/ VNCVANHOA / Mfn: 2632

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T 4 : Giai tho¹i c¸c thêi Lª - TrÞnh - NguyÔn T©y S¬n / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9635, Vv 9636/ VNCVANHOA / Mfn: 2633

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 5 : Giai tho¹i c¸c thêi ®¹i: Lª - TrÞnh m¹t vËn - NguyÔn Gia Long / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9637, Vv 9638/ VNCVANHOA / Mfn: 2634

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt NamGiai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ.Gåm 8 tËp. T. 6 : Giai tho¹i c¸c thêi Danh nh©n v¨n ho¸ vµ chÝ sÜ chèng ngo¹i x©m thêi NguyÔn / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9639, Vv 9640/ VNCVANHOA / Mfn: 2635

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương