S¸ch míi sè 10/2013tải về 0.5 Mb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5
§¹i ViÖt sö kÝ tiÒn biªn/ Viªn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 720tr.

Ký hiÖu kho : VL 1771, VL 1772/ VNCVANHOA / Mfn: 2695

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; Biªn niªn sö; ChÕ ®é x· héi;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö kÝ toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 1 / Phan Huy Lª kh¶o cøu; Ng« §øc Thä d.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - H. : KHXH, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1779/ VNCVANHOA / Mfn: 2702

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; ChÕ ®é x· héi;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö kÝ toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 3 / Hoµng V¨n L©u, Ng« ThÕ Long d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - H. : KHXH, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1781/ VNCVANHOA / Mfn: 2704

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; ChÕ ®é x· héi;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö kÝ toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n. Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hßa thø 18 (1697). T. 4 : Nguyªn v¨n ch÷ H¸n b¶n in Néi c¸c quan b¶n . - H. : KHXH, 2011 . - 673 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1782/ VNCVANHOA / Mfn: 2705

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Biªn niªn sö; ChÕ ®é x· héi;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö kÝ tôc biªn: 1676-1789 / NguyÔn Kim H­ng, Ng« ThÕ Long d.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 483tr.

Ký hiÖu kho : VL 1769, VL 1770/ VNCVANHOA / Mfn: 2694

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; Biªn niªn sö; ChÕ ®é x· héi;

1676-1789; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5708/ VDANTOC / Mfn: 2466

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

Lµng §øc Phæ; X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5711/ VDANTOC / Mfn: 2472

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9752/ VNCVANHOA / Mfn: 2675

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


§Þa chÝ Xu©n KiÒu/ §ç Duy V¨n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5698/ VDANTOC / Mfn: 2428

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n nghÖ d©n gian;

Lµng Xu©n KiÒu; X· Qu¶ng Xu©n;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa danh Yªn B¸i s¬ kh¶o/ Hoµng ViÖt Qu©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 .- 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9740/ VNCVANHOA / Mfn: 2663

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Di tÝch lÞch sö; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 1 : Giai tho¹i c¸c thêi ®¹i: Hïng V­¬ng - Hai Bµ Tr­ng - B¾c thuéc - Tù chñ (Ng« - §inh - TiÒn Lª - LÝ - TrÇn)/ KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9629, Vv 9630/ VNCVANHOA / Mfn: 2630

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 2 : Giai tho¹i c¸c thêi: TrÇn - Hå - HËu TrÇn - HÖu Lª / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9631, Vv 9632/ VNCVANHOA / Mfn: 2631

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 3 : Giai tho¹i c¸c thêi: HËu Lª - M¹c - TrÞnh - Chóa NguyÔn / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n- TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9633, Vv 9634/ VNCVANHOA / Mfn: 2632

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T 4 : Giai tho¹i c¸c thêi Lª - TrÞnh - NguyÔn T©y S¬n / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9635, Vv 9636/ VNCVANHOA / Mfn: 2633

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 5 : Giai tho¹i c¸c thêi ®¹i: Lª - TrÞnh m¹t vËn - NguyÔn Gia Long / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9637, Vv 9638/ VNCVANHOA / Mfn: 2634

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ.Gåm 8 tËp. T. 6 : Giai tho¹i c¸c thêi Danh nh©n v¨n ho¸ vµ chÝ sÜ chèng ngo¹i x©m thêi NguyÔn / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9639, Vv 9640/ VNCVANHOA / Mfn: 2635

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Giai tho¹i lÞch sö ViÖt Nam: Bé s¸ch cña mäi nhµ. Gåm 8 tËp. T. 7 : Anh hïng chèng ngo¹i x©m, l·nh tô phong trµo Duy T©n vµ danh nh©n v¨n häc cuèi thÕ kØ XIX-®Çu thÕ kØ XX / KiÒu V¨n tuyÓn so¹n . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9641, Vv 9642/ VNCVANHOA / Mfn: 2636

Tõ kho¸ : Giai tho¹i; TruyÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9732/ VNCVANHOA / Mfn: 2655

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh;

ViÖt Nam
LÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam: TiÕp cËn bé phËn / Phan Huy Lª; Phan Ph­¬ng Th¶o t.ch. . - In lÇn thø hai . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 1018 tr.Ký hiÖu kho : VL 1734, VL 1735/ VNCVANHOA / Mfn: 2682

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi/ §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 01211, Vv 01218/ VNCCHAUMY / Mfn: 2391

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíiNãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch / Shel Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01230/ VNCCHAUMY / Mfn: 2591

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng;

DiÔn v¨n; DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn;

KÜ n¨ng hïng biÖn; Barack Obama; Mü
T©y Ban Nha, ba ngh×n n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortir . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01279/ VNCCHAUMY / Mfn: 2561

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nghiªn cøu lÞch sö; T©y Ban Nha
TiÕn tr×nh gèm sø ViÖt Nam/ Hoµng Xu©n Chinh . - H. : Nxb. Hång §øc, 2011 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9561, Vv 9562/ VNCVANHOA / Mfn: 2612

Tõ kho¸ : Gèm sø; LÞch sö gèm sø; Di chØ kh¶o cæ; ViÖt Nam
101 v¨n ho¸ k× l¹ trªn thÕ giíi/ Anh Ba, Mai H­¬ng s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9605, Vv 9606/ VNCVANHOA / Mfn: 2619

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Danh lam th¾ng c¶nh; ThÕ giíi


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01260/ VNCCHAUMY / Mfn: 2572

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; TØnh Qu¶ng B×nh; VIÖt Nam


V¨n minh Trung cæ/ Kay Slocum; VÜnh Kh«i d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1756/ VNCVANHOA / Mfn: 2687

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

T«n gi¸o; ChÝnh trÞ; Trung ®¹i; ThÕ giíi


ViÖt ®iÖn u linh/ Lý TÕ Xuyªn; TrÞnh §×nh R­ d.; §inh Gia Kh¸nh h.®. . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9603, Vv 9604/ VNCVANHOA / Mfn: 2618

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn lÞch sö;

TruyÒn thuyÕt; ThÇn linh; ViÖt Nam


NghÖ thuËt

¢m nh¹c Ch¨m nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ V¨n Thu BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9747/ VNCVANHOA / Mfn: 2670

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

¢m nh¹c d©n gian; §êi sèng tinh thÇn; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
¢m nh¹c d©n gian mét sè d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam/ N«ng ThÞ Nh×nh, Hång Thao s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9750/ VNCVANHOA / Mfn: 2673

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; D©n téc Dao;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
Ca dao, vÌ vµ móa rèi n­íc ë H¶i D­¬ng/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, Lª ThÞ Dù, NguyÔn ThÞ ¸nh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5924/ VDANTOC / Mfn: 2464

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; VÌ; NghÖ thuËt d©n gian; Móa rèi n­íc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
ChÌo cæ xø NghÖ/ TrÇn ViÖt Ng÷ s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 353 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5599/ VDANTOC / Mfn: 2413

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt chÌo; ChÌo; T¸c phÈm chÌo cæ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


"§¹i th­" - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao QuÇnChÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9746/ VNCVANHOA / Mfn: 2669

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi h¸t; NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; Dao QuÇn ChÑt;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam

H¸t nhµ trß, nhµ t¬ ë xø NghÖ/ NguyÔn NghÜa Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5563/ VDANTOC / Mfn: 2438

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghiªn cøu nghÖ thuËt d©n gian; H¸t ca trï;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 .- 417 tr.Ký hiÖu kho : Vv 01259/ VNCCHAUMY / Mfn: 2577

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan;

Nghiªn cøu hß khoan; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÔ héi Dµng Then/ TriÒu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5597/ VDANTOC / Mfn: 2407

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5617/ VDANTOC / Mfn: 2414

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam

LÞn Th¹i: H¸t giao duyªn cña ng­êi Nïng / D­¬ng S¸ch . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 614 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9737/ VNCVANHOA / Mfn: 2660

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t giao duyªn; D©n téc Nïng; §«ng B¾c;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


L­în Nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01266/ VNCCHAUMY / Mfn: 2567

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


NghÖ thuËt móa rèi n­íc ViÖt Nam/ Hoµng Ch­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 964/ VNCVANHOA / Mfn: 2641

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; Móa rèi n­íc;

NghÖ thuËt móa rèi n­íc; ViÖt Nam


Nh¹c khÝ cña téc ng­êi H'rª ë Qu¶ng Ng·i/ NguyÔn ThÕ TruyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5618/ VDANTOC / Mfn: 2421

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c khÝ;

Nh¹c khÝ d©n téc; D©n téc H'Rª; TØnh Qu¶ng Ng·i;

ViÖt Nam
Nh÷ng biÓu t­îng ®Æc tr­ng trong v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 1: C¸c bé trang trÝ ®iÓn h×nh / §inh Hång H¶i . - H. : Tri thøc, 2012 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9645/ VNCVANHOA / Mfn: 2638

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt trang trÝ; BiÓu t­îng; V¨n ho¸; ViÖt Nam


Nãi th¬, nãi vÌ, th¬ r¬i Nam Bé/ L­ NhÊt Vò, Lª Giang, Lª Anh Trung s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 550 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5586/ VDANTOC / Mfn: 2402

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01275/ VNCCHAUMY / Mfn: 2558

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng t©m linh; T«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

Nghi lÔ d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Then; H¸t then;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


TiÕn tr×nh gèm sø ViÖt Nam/ Hoµng Xu©n Chinh . - H. : Nxb. Hång §øc, 2011 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9561, Vv 9562/ VNCVANHOA / Mfn: 2612

Tõ kho¸ : Gèm sø; LÞch sö gèm sø; Di chØ kh¶o cæ;

ViÖt Nam
Trang trÝ trong mü thuËt truyÒn thèng cña ng­êi ViÖt/ TrÇn L©m BiÒn ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 311 tr.Ký hiÖu kho : VV 5622/ VDANTOC / Mfn: 2419

Tõ kho¸ : MÜ thuËt; Trang trÝ; Hoa v¨n; NghÖ thuËt trang trÝ;

MÜ thuËt truyÒn thèng; ViÖt Nam


Tuång d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9753/ VNCVANHOA / Mfn: 2681

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; NghÖ thuËt tuång; Tuång;

Tuång d©n gian; T¸c phÈm tuång;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Tõ ng÷ - §iÓn tÝch d©n ca quan hä/ L©m Minh §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9649/ VNCVANHOA / Mfn: 2642

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; D©n ca quan hä;

Tôc ng÷; §iÓn tÝch; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

Mét sè vÊn ®Ò lÝ luËn ng«n ng÷ häc vµ tiÕng ViÖt/ Lý Toµn Th¾ng . - H. : KHXH, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1742, VL 1743/ VNCVANHOA / Mfn: 2686

Tõ kho¸ : LÝ luËn ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; Ch÷ viÕt;

Nghiªn cøu ng«n ng÷


Sæ tay lêi ¨n tiÕng nãi Qu¶ng B×nh/ NguyÔn Tó . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5712/ VDANTOC / Mfn: 2471

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ®Þa ph­¬ng;

Ng«n ng÷ giao tiÕp; Sæ tay; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 1 - Q. 1 : Tõ vÇn A-K / NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 920 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5908/ VDANTOC / Mfn: 2445

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖt


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 2. Q. 1 : Tõ vÇn A-K / NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5721/ VDANTOC / Mfn: 2473

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ vùng; Ng÷ nghÜa;

TiÕng ViÖt; Th­ tÞch cæ; ViÖt Nam


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam/ NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 1087 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1783/ VNCVANHOA / Mfn: 2706

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ vùng; Ng÷ nghÜa;

TiÕng viÖt; Th­ tÞch cæ; ViÖt Nam


Tõ ng÷ - §iÓn tÝch d©n ca quan hä/ L©m Minh §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9649/ VNCVANHOA / Mfn: 2642

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; D©n ca quan hä;

Tôc ng÷; §iÓn tÝch; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

ChÕ ®é tæng thèng Mü/ NguyÔn Anh Hïng . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01214, / VNCCHAUMY / Mfn: 2393

Tõ kho¸ : Tæng thèng; ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÕ ®é tæng thèng;

§Þa vÞ; QuyÒn h¹n; V¨n b¶n ph¸p luËt; Mü


Chñ quyÒn quèc gia ViÖt Nam trªn hai quÇn ®¶o Hoµng Sa - Tr­êng Sa/ §inh Kim Phóc ch.b.; D­¬ng Doanh Huy, NguyÔn Xu©n DiÖn, Hoµng ViÖt,... b.s. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01240/ VNCCHAUMY / Mfn: 2596

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Chñ quyÒn quèc gia; Tranh chÊp chñ quyÒn; BiÓn;

§¶o; QuÇn ®¶o Hoµng Sa; QuÇn ®¶o Tr­êng Sa;

ViÖt Nam


§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 1 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 774 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1773/ VNCVANHOA / Mfn: 2696

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 2 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh gi.th., d. . - H. : KHXH, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1774/ VNCVANHOA / Mfn: 2697

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 3A : Hoµng ViÖt luËt lÖ / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H.: KHXH, 2011 . - 799 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1775/ VNCVANHOA / Mfn: 2698

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ NguyÔn; Hoµng ViÖt luËt lÖ;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
§æi míi n¨m häc qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 613 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0303/ TV-VKTVN / Mfn: 2536

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý gi¸o dôc;

ChÊt l­îng gi¸o dôc; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2008-2011;

ViÖt Nam
Hái - ®¸p c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®èi víi ng­êi cã chøc vô, quyÒn h¹n/ NguyÔn V¨n HËu b.s. . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 872 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0304/ TV-VKTVN / Mfn: 2547

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Ng­êi cã chøc vô quyÒn h¹n;

Hái ®¸p; ViÖt Nam

H­¬ng dÉn thi hµnh LuËt C¸n bé, c«ng chøc nh÷ng ng­êi lµ c«ng chøc, chøc danh, sè l­îng, chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc 2010. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0302/ TV-VKTVN / Mfn: 2534

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt C¸n bé c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

2010; ViÖt Nam
LuËt tôc trong x· héi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5904/ VDANTOC / Mfn: 2452

Vv 9735/ VNCVANHOA / Mfn: 2658Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Ch¨m; Lµng H÷u §øc; X· Ph­íc H÷u;

HuyÖn Ninh Ph­íc; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
LuËt Viªn chøc, chÕ ®é chÝnh s¸ch míi, tiªu chuÈn nghiÖp vô c«ng chøc viªn chøc n¨m 2011/ Minh Hµ b.s. . - H. : , 2011 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : VBPL 0305/ TV-VKTVN / Mfn: 2546

Tõ kho¸ : LuËt Viªn chøc; LuËt C¸n bé, c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2011; ViÖt Nam


N©ng cao n¨ng lùc chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong quy ho¹ch vµ qu¶n lý ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi n«ng th«n ViÖt Nam: Tµi liÖu gi¶ng d¹y . - H. : KHXH, 2007 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1645/ TV-VKTVN / Mfn: 2541

Tõ kho¸ : ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

N«ng th«n; ViÖt Nam


Nhµ n­íc c¸ch m¹ng ViÖt Nam: 1945-2010 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01220/ VNCCHAUMY / Mfn: 2396

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc; §Êu tranh c¸ch m¹ng;

1945-2010; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam/ Lª Hång Ch­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 898 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0209/ TV-VKTVN / Mfn: 2529

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ViÖt Nam
Qu©n sù

T×nh b¸o Mü vÐn mµn bÝ mËt/ Lª Quèc Hoµi, TrÞnh HuyÒn b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01213/ VNCCHAUMY / Mfn: 2392

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu©n sù; T×nh b¸o;

Ho¹t ®éng t×nh b¸o; M¹ng l­íi t×nh b¸o; MüTµI liÖu cã néi dung tæng hîp

§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9729/ VNCVANHOA / Mfn: 2652

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n nghÖ d©n gian; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

HuyÖn Qu¶ng Ninh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5708/ VDANTOC / Mfn: 2466

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

Lµng §øc Phæ; X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ Xu©n KiÒu/ §ç Duy V¨n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5698/ VDANTOC / Mfn: 2428

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n nghÖ d©n gian;

Lµng Xu©n KiÒu; X· Qu¶ng Xu©n;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


nh h­ëng cña ®¹o C¬ ®èc: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d.. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01246/ VNCCHAUMY / Mfn: 2601

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ¶nh h­ëng t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Gi¸o ph¸i: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01248/ VNCCHAUMY / Mfn: 2598

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Gi¸o ph¸i;

Gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Kinh th¸nh: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01245/ VNCCHAUMY / Mfn: 2602

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; S¸ch kinh; Kinh th¸nh;

Kinh T©n ­íc; Kinh cùu ­íc; Hái ®¸p; ThÕ giíi


LÔ nghi: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01249/ VNCCHAUMY / Mfn: 2599

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Nghi lÔ; Thê cóng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; CÇu nguyÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíi


NghÖ thuËt: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01251/ VNCCHAUMY / Mfn: 2604

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; NghÖ thuËt;

NghÖ thuËt t«n gi¸o; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Niªn gi¸m thèng kª 2011 = Statistical Yearbook of Vietnam 2011 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0124, TK 0123/ TV-VKTVN / Mfn: 2543

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª lao ®éng, ng­êi cã c«ng vµ x· héi n¨m 2008 = Statistical Year Book of Labour, Devoters and Social Offairs 2008 / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0412/ TV-VKTVN / Mfn: 2533

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª lao ®éng;

Thèng kª x· héi; Ng­êi cã c«ng; Sè liÖu thèng kª;

2008; ViÖt Nam

Sù tÝch Thµnh hoµng lµng ë Phó Xuyªn, Hµ Néi/ TrÇn Huy §Ünh, Vò Quang LiÔn, Ph¹m Vò §Ønh s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5897/ VDANTOC / Mfn: 2447

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; Sù tÝch; Thµnh hoµng lµng; ThÇn tÝch;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¸nh ®Þa: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01250/ VNCCHAUMY / Mfn: 2605

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Th¸nh ®Þa;

Nhµ thê; Tu viÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíi


ThÇn häc vµ thÓ chÕ: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01247/ VNCCHAUMY / Mfn: 2600

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ThÇn häc; Gi¸o lÝ;

Tæ chøc gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


T«n gi¸o: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01244/ VNCCHAUMY / Mfn: 2603

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Hái ®¸p;

ThÕ giíi
Tõ ®iÓn kinh tÕ häc/ NguyÔn V¨n Ngäc b.s. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2012 . - 654 tr.Ký hiÖu kho : T§ 0208/ TV-VKTVN / Mfn: 2540

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Kinh tÕ häc
Tõ ®iÓn ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam/ Lª Hång Ch­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 898 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0209/ TV-VKTVN / Mfn: 2529

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ViÖt Nam

thèng kª häc
Niªn gi¸m thèng kª 2011 = Statistical Yearbook of Vietnam 2011 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0124, TK 0123/ TV-VKTVN / Mfn: 2543

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª lao ®éng, ng­êi cã c«ng vµ x· héi n¨m 2008 = Statistical Year Book of Labour, Devoters and Social Offairs 2008 / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0412/ TV-VKTVN / Mfn: 2533

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª lao ®éng;

Thèng kª x· héi; Ng­êi cã c«ng; Sè liÖu thèng kª;

2008; ViÖt Nam
Sè liÖu thèng kª giíi ë ViÖt Nam 2000 - 2010 = Gender Statistics in Vietnam 2000-2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 832 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0421/ TV-VKTVN / Mfn: 2542

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª x· héi; Thèng kª giíi; 2000-2010;

ViÖt Nam
Sè liÖu thèng kª vÞ thÕ kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam = Statistical data on Socio - Economic Postitions of 63 Province and Cities in Vietnam / Héi Thèng kª ViÖt Nam . - H. : Thèng kª, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0419/ TV-VKTVN / Mfn: 2486

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

VÞ trÝ kinh tÕ x· héi; ChØ tiªu kinh tÕ x· héi;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam

T«n gi¸o

nh h­ëng cña ®¹o C¬ ®èc: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d.. - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01246/ VNCCHAUMY / Mfn: 2601

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ¶nh h­ëng t«n gi¸o;

§êi sèng x· héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


880 c©u hái vÒ thuËt sè/ ThiÖu VÜ Hoa; TiÕn Thµnh d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 716 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1767, VL 1768/ VNCVANHOA / Mfn: 2693

Tõ kho¸ : Chu dÞch; Tö vi; ThuËt sè; Trung Quèc
C«ng gi¸o thÕ giíi: Tri thøc c¬ b¶n / NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9615, Vv 9616/ VNCVANHOA / Mfn: 2623

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o;

LÞch sö ph¸t triÓn; ThÕ giíi


C«ng gi¸o ViÖt Nam: Tri thøc c¬ b¶n / NguyÔn Hång D­¬ng, Ng« Quèc §«ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9613, Vv 9614/ VNCVANHOA / Mfn: 2622

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; LÞch sö ph¸t triÓn; C«ng gi¸o;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


D©n téc vµ t«n gi¸o Trung Quèc/ TrÞnh T©y; §Æng Thóy Thóy d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1759, VL 1760/ VNCVANHOA / Mfn: 2689

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng;

D©n téc thiÓu sè; Trung Quèc
Gi¸o ph¸i: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01248/ VNCCHAUMY / Mfn: 2598

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Gi¸o ph¸i;

Gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Kinh th¸nh: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01245/ VNCCHAUMY / Mfn: 2602

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; S¸ch kinh; Kinh th¸nh;

Kinh T©n ­íc; Kinh cùu ­íc; Hái ®¸p; ThÕ giíi


LÔ nghi: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01249/ VNCCHAUMY / Mfn: 2599

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Nghi lÔ; Thê cóng;

Nghi lÔ t«n gi¸o; CÇu nguyÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Lý C­ Minh luËn vÒ MËt T«ng/ Lý C­ Minh; ViÖt Th­ d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9551, Vv 9552/ VNCVANHOA / Mfn: 2607

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; MËt t«ng;

MËt gi¸o; Trung Quèc


NghÖ thuËt: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01251/ VNCCHAUMY / Mfn: 2604

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; NghÖ thuËt;

NghÖ thuËt t«n gi¸o; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Nghi lÔ PhËt gi¸o/ Tr­¬ng Béi Phong; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9607 - Vv9610/ VNCVANHOA / Mfn: 2620

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Nghi lÔ; PhËt gi¸o; §¹o PhËt
PhËt gi¸o tri thøc c¬ b¶n/ NguyÔn Quèc TuÊn ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9617, Vv 9618/ VNCVANHOA / Mfn: 2624

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; PhËt gi¸o; Tri thøc; §¹o PhËt;

Gi¸o lý ®¹o PhËt; ViÖt Nam


PhËt gi¸o truyÒn thèng §¹i thõa = Buddhism in the Tibetan tradition / Geshe Kelsang Gyatso; ThÝch N÷ TrÝ H¶i d. . - H. : Nxb. H«ng §øc, 2012 .- 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9643, Vv 9644/ VNCVANHOA / Mfn: 2637

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Ph¸i §¹i thõa


Th¸nh ®Þa: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01250/ VNCCHAUMY / Mfn: 2605

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Th¸nh ®Þa;

Nhµ thê; Tu viÖn; Hái ®¸p; ThÕ giíi


ThÇn häc vµ thÓ chÕ: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01247/ VNCCHAUMY / Mfn: 2600

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; ThÇn häc; Gi¸o lÝ;

Tæ chøc gi¸o héi; Hái ®¸p; ThÕ giíi


Trong vßng sinh diÖt/ Ajahn Chah . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9627, Vv 9628/ VNCVANHOA / Mfn: 2629

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; T©m linh; ý niÖm; TÝn ng­ìng
T«n gi¸o: Tñ s¸ch hái ®¸p vÒ §¹o C¬ ®èc / Lª Xu©n b.d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01244/ VNCCHAUMY / Mfn: 2603

Tõ kho¸ : C¬ ®èc gi¸o; §¹o C¬ ®èc; Hái ®¸p; ThÕ giíi
T«n gi¸o vµ quan hÖ quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Lª Thanh B×nh, §ç Thanh H¶i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9569, Vv 9570/ VNCVANHOA / Mfn: 2616

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Quan hÖ quèc tÕ; ThÕ giíitriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lÝ häc

880 c©u hái vÒ thuËt sè/ ThiÖu VÜ Hoa; TiÕn Thµnh d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 716 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1767, VL 1768/ VNCVANHOA / Mfn: 2693

Tõ kho¸ : Chu dÞch; Tö vi; ThuËt sè; Trung Quèc
7 ®¹i xu h­íng 2010: Sù v­¬n lªn cña chñ nghÜa t­ b¶n cã ý thøc / Patricia Aburdene;NguyÔn Xu©n Hång d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01227/ VNCCHAUMY / Mfn: 2553

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

T©m lÝ häc qu¶n lÝ; Nhµ l·nh ®¹o; Mü

Nguån c¶m høng tiÕng gäi tõ t©m thøc/ Wayne W. Dyer; Huúnh V¨n Thanh d. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9553, Vv 9554/ VNCVANHOA / Mfn: 2608

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc nhËn thøc; T©m thøc;

øng xö; Quan hÖ giao tiÕp


Sù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Chichael Shermer; Kh­¬ng Duy d.- H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01242/ VNCCHAUMY / Mfn: 2597

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

TiÒn b¹c
T©m lý häc: Nghiªn cøu con ng­êi trong thêi kú ®æi míi/ Ph¹m Minh H¹c . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 399 tr.Ký hiÖu kho : VB 2427/ TV-VKTVN / Mfn: 2484

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Nghiªn cøu con ng­êi;

T©m lÝ häc con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ cæ ph­¬ng §«ng víi dù b¸o häc vÒ con ng­êi/ NguyÔn BÝch H»ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9624, Vv 9623/ VNCVANHOA / Mfn: 2627

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Khoa häc dù b¸o; V¨n ho¸ cæ truyÒn;

Ph­¬ng §«ng; Ch©u ¸


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Èm thùc Th¨ng long Hµ Néi/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9748/ VNCVANHOA / Mfn: 2671

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Èm thùc;

Mãn ¨n; Mãn uèng; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c truyÒn thuyÕt huyÒn tho¹i liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng ë Phó Yªn/ §µo Minh HiÖp, §oµn ViÖt Hïng s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5593/ VDANTOC / Mfn: 2405

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Ch÷ nhÉn: BÝ quyÕt cña v¨n ho¸ gia ®×nh / Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9625, Vv 9626/ VNCVANHOA / Mfn: 2628

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; V¨n ho¸ gia ®×nh;

§¹o ®øc gia ®×nh; ViÖt Nam


Céi nguån vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2012 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1766, VL 1765/ VNCVANHOA / Mfn: 2692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; ViÖt Nam


C¬ së lÝ luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9567, Vv 9568/ VNCVANHOA / Mfn: 2615

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

ViÖt Nam
24 ®iÒu cÇn biÕt trong gi¸o dôc gia ®×nh/ Tø §øc . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 114 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9621, Vv 9622/ VNCVANHOA / Mfn: 2626

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc gia ®×nh; ViÖt Nam
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương