S¸ch míi sè 10/2013


§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nhtải về 0.5 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích0.5 Mb.
1   2   3   4   5
§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9729/ VNCVANHOA / Mfn: 2652

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n nghÖ d©n gian; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

HuyÖn Qu¶ng Ninh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng §øc Phæ/ §Æng ThÞ Kim Liªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5708/ VDANTOC / Mfn: 2466

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; Èm thùc;

Lµng §øc Phæ; X· §øc Minh; Thµnh phè §ång Híi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Ninh B×nh/ Tr­¬ng §×nh T­ëng ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9653/ VNCVANHOA / Mfn: 2646

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian x· Yªn M¹c/ TrÇn §×nh Hång . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5711/ VDANTOC / Mfn: 2472

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; X· Yªn M¹c;

HuyÖn Yªn M«; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ huyÖn Qu¶ng X­¬ng/ Hoµng TuÊn Phæ ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9752/ VNCVANHOA / Mfn: 2675

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; §Þa chÝ v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Qu¶ng X­¬ng;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


§Þa chÝ Xu©n KiÒu/ §ç Duy V¨n . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5698/ VDANTOC / Mfn: 2428

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng v¨n ho¸; V¨n nghÖ d©n gian;

Lµng Xu©n KiÒu; X· Qu¶ng Xu©n;

HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa danh lµng x· ViÖt Nam ®Çu thÕ kØ XIX: Thuéc c¸c tØnh tõ NghÖ TÜnh trë ra . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1784/ VNCVANHOA / Mfn: 2707

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh; Lµng x·;

§Þa lÝ; ViÖt Nam


§Þa danh ViÖt Nam/ Lª Trung Hoa . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5624/ VDANTOC / Mfn: 2411

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

§Þa danh häc; ViÖt Nam


§Þa danh Yªn B¸i s¬ kh¶o/ Hoµng ViÖt Qu©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 .- 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9740/ VNCVANHOA / Mfn: 2663

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Di tÝch lÞch sö; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


§Þa lÝ Trung Quèc/ TrÞnh B×nh; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1759, VL 1760/ VNCVANHOA / Mfn: 2690

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; VÞ trÝ ®Þa lÝ; Trung Quèc
Lµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9732/ VNCVANHOA / Mfn: 2655

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam

Kinh tÕ

Biªn niªn c¸c sù kiÖn kinh tÕ ViÖt Nam: 1975-2008 / §Æng Phong, TrÇn §×nh Thiªn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 723 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2381, VB 2382/ TV-VKTVN / Mfn: 2514

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Thµnh tùu kinh tÕ;

1975-2008; ViÖt Nam
Bong bãng th­¬ng hiÖu/ John Gerzema, Ed Lebar; Cam Th¶o, Ngäc Dung d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2405/ TV-VKTVN / Mfn: 2493

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Th­¬ng hiÖu; Ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu;

T¹o dùng th­¬ng hiÖu


Brazil ®Çu thÕ kû XXl: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2421/ TV-VKTVN / Mfn: 2528

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ThÕ kû 21; Brazil


Ch©u Phi: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ næi bËt tõ sau chiÕn tranh l¹nh vµ triÓn väng/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2396/ TV-VKTVN / Mfn: 2518

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

C¶i c¸ch chÝnh trÞ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh trÞ quèc tÕ; Ch©u Phi; ThÕ giíi


ChiÕn l­îc ®¹i d­¬ng xanh: Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o kho¶ng trèng thÞ tr­êng vµ v« hiÖu ho¸ c¹nh tr¹nh / W. Chan Kim, RenÐe Mauborgne; Ph­¬ng Thóy d.; Ng« Ph­¬ng H¹nh h.®. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2395/ TV-VKTVN / Mfn: 2485

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc kinh doanh;

C¹nh tranh kinh tÕ; Mü


ChiÕn l­îc quèc gia sau thu ho¹ch lóa, ng«, ®Ëu t­¬ng vµ l¹c ®Õn n¨m 2020/ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n . - H. : N«ng nghiÖp, 2006 .- 137 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1607/ TV-VKTVN / Mfn: 2523

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc quèc gia; Thu mua n«ng s¶n;

2020; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn nhµ ë th­¬ng m¹i t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / D­¬ng ThÞ B×nh Minh ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Ph­¬ng §«ng, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2417/ TV-VKTVN / Mfn: 2483

Tõ kho¸ : Nhµ ë; Nhµ ë th­¬ng m¹i; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ven biÓn Thanh Ho¸/ Lª Minh Th«ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2394/ TV-VKTVN / Mfn: 2499

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


Céng ®ång kinh tÕ §«ng ¸ (EAEC) vµ nh÷ng toan tÝnh cña c¸c n­íc lín: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01212/ VNCCHAUMY / Mfn: 2550

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; . Céng ®ång kinh tÕ; EAEC; ViÖt Nam;

§«ng Nam ¸; ThÕ giíi


Cuéc ®ä søc tay ®«i gi÷a Mü vµ NhËt/ Robert Harvey; ThÕ Anh b.d. . - H.: Thêi ®¹i, 2010 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01222, Vv 01221/ VNCCHAUMY / Mfn: 2548

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; Mü; NhËt


Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc 2011/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 .- 763 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1602/ TV-VKTVN / Mfn: 2511

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Ng©n s¸ch nhµ n­íc;

Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc; 2011; ViÖt Nam
7 ®¹i xu h­íng 2010: Sù v­¬n lªn cña chñ nghÜa t­ b¶n cã ý thøc / Patricia Aburdene;NguyÔn Xu©n Hång d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01227/ VNCCHAUMY / Mfn: 2553

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh doanh;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

T©m lÝ häc qu¶n lÝ; Nhµ l·nh ®¹o; Mü
§Çu t­ vµo khu kinh tÕ, khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam = Investing in Economic Zones and Industrial Parks in Vietnam / T¹p chÝ §Çu t­ n­íc ngoµi . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1601/ TV-VKTVN / Mfn: 2488

Tõ kho¸ : §Çu t­ n­íc ngoµi; Khu kinh tÕ;

Khu c«ng nghiÖp; 1991-2011; ViÖt Nam


§o l­êng tiÕp thÞ: 103 c«ng cô ®o l­êng thiÕt yÕu cho c¸c chuyªn gia Marketing = Measuring Marketing: 103 key Metries Every Marketer Needs / John Davis; Phan Thu d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 528 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2410/ TV-VKTVN / Mfn: 2489

Tõ kho¸ : TiÕp thÞ; §o l­êng tiÕp thÞ; Marketing;

HiÖu qu¶ tiÕp thÞ


§«ng ¸ ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó tham gia vµo m¹ng l­íi s¶n xuÊt toµn cÇu/ TrÇn V¨n Tïng . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3753/ TV-VKTVN / Mfn: 2520

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; C«ng nghiÖp;

C¹nh tranh c«ng nghÖ; §æi míi c«ng nghÖ;

ChuyÓn giao c«ng nghÖ; ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp;

Qu¸ tr×nh héi nhËp; §«ng ¸


§«ng B¾c ¸ - Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ næi bËt (2011-2020)b/ Ph¹m Quý Long ch.b.; D­¬ng Minh TuÊn, Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn ThÞ Phi Nga b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2420/ TV-VKTVN / Mfn: 2525

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; M« h×nh t¨ng tr­ëng;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

2011-2020; §«ng B¾c ¸
§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01239/ VNCCHAUMY / Mfn: 2594

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
Gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam: thµnh tùu vµ th¸ch thøc/ ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 95 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1600/ TV-VKTVN / Mfn: 2521

Tõ kho¸ : Gi¶m nghÌo; Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo;

Thµnh tùu; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Giao dÞch ngo¹i hèi vµ ph©n tÝch liªn thÞ tr­êng/ Ashraf Laidi; Ng« ThÞ Ngäc Th¶o d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2383/ TV-VKTVN / Mfn: 2492

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh;

ThÞ tr­êng ngo¹i hèi; Giao dÞch ngo¹i hèi;

ThÞ tr­êng tiÒn tÖ
Gi¸o tr×nh kinh tÕ quèc tÕ/ §ç §øc B×nh, NguyÔn Th­êng L¹ng ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2398/ TV-VKTVN / Mfn: 2538

Tõ kho¸ : Lý thuyÕt kinh tÕ; Nghiªn cøu kinh tÕ;

Kinh tÕ quèc tÕ; Gi¸o tr×nh


Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ t¸c nghiÖp/ Tr­¬ng §øc Lùc, NguyÔn §×nh Trung ch.b. . - H. : , 2010 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2399/ TV-VKTVN / Mfn: 2539

Tõ kho¸ : Qu¶n trÞ kinh doanh; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

Qu¶n trÞ t¸c nghiÖp; Gi¸o tr×nh


Gãp phÇn nghiªn cøu chÝnh s¸ch l©m nghiÖp ë ViÖt Nam trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸/ Lª Du Phong, T« §×nh Mai ch.b. . - H. : N«ng nghiÖp, 2007 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1605/ TV-VKTVN / Mfn: 2522

Tõ kho¸ : L©m nghiÖp; ChÝnh s¸ch l©m nghiÖp;

C«ng nghiÖp ho¸; ViÖt NamKhai th¸c tiÒm n¨ng biÓn, ®¶o v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Qu¶ng Ng·i vµ miÒn Trung: Kû yÕu héi th¶o quèc gia / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Qu¶ng Ng·i, ViÖn Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 953 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2458/ TV-VKTVN / Mfn: 2544

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; BiÓn; §¶o;

Kinh tÕ biÓn; Kû yÕu; TØnh Qu¶ng Ng·i;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ ë ViÖt Nam/ §an §øc HiÖp- H. : , 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1622/ TV-VKTVN / Mfn: 2506

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Khu c«ng nghiÖp; Khu chÕ xuÊt; Khu kinh tÕ;

ViÖt Nam
Khñng ho¶ng kinh tÕ toµn cÇu vµ gi¶i ph¸p cña ViÖt Nam. - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01243/ VNCCHAUMY / Mfn: 2592

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Kinh tÕ toµn cÇu;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ häc vi m«/ David Begg . - H. : Thèng kª, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2413/ TV-VKTVN / Mfn: 2487

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu kinh tÕ; Kinh tÕ häc vi m«;

Lý thuyÕt kinh tÕ


Kinh tÕ thÕ giíi mét thiªn niªn kû ph¸t triÓn/ Angus Maddison . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2404/ TV-VKTVN / Mfn: 2500

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph©n tÝch kinh tÕ; ThÕ giíi


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2392/ TV-VKTVN / Mfn: 2515

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Sù kiÖn kinh tÕ; Sù kiÖn chÝnh trÞ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam;

ThÕ giíi


Kinh tÕ ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2387/ TV-VKTVN / Mfn: 2517

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam ba n¨m gia nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (2007 - 2009) / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01233/ VNCCHAUMY / Mfn: 2586

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; C¬ cÊu kinh tÕ;

Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

TriÓn väng ph¸t triÓn; 2007-2009; ViÖt Nam


LÞch sö Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam (1957-2012) / §Æng Phong, TrÇn §×nh Thiªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1595/ TV-VKTVN / Mfn: 2505

Tõ kho¸ : Ng©n hµng; Ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn;

1957-2012; ViÖt Nam


Marketing c¨n b¶n = Marketing Essentials / Philip Kotler; Phan Th¨ng, Vò ThÞ Ph­¬ng, Giang V¨n ChiÕn d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 584 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2406/ TV-VKTVN / Mfn: 2531

Tõ kho¸ : Marketing; Lý thuyÕt Marketing;

Nghiªn cøu Marketing


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh, v¨n häc nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1740, VL 1739/ VNCVANHOA / Mfn: 2685

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

V¨n häc nghÖ thuËt; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸


Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011-2015 tÇm nh×n 2020/ Mai Ngäc C­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2388/ TV-VKTVN / Mfn: 2497

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Môc tiªu ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2015; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
N©ng cao søc c¹nh tranh hµng dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Hoa Kú/ NguyÔn ThÞ Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01236/ VNCCHAUMY / Mfn: 2593

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÖt may;

C¹nh tranh; ViÖt Nam; Mü


Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2371/ TV-VKTVN / Mfn: 2535

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n;

ViÖt Nam
NhËt B¶n - Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ næi bËt 2001-2020. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2415/ TV-VKTVN / Mfn: 2524

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

2001-2020; NhËt B¶n


Nh÷ng bong bãng tµi chÝnh cña Greenspan: Mét thêi kú xuÈn ngèc ë Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang (FED)/ William A. Fleckenstein, Fredirick Sheelan; D­¬ng Ngäc Dòng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01223, Vv 01224/ VNCCHAUMY / Mfn: 2549

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Ng©n hµng; Ng©n hµng Dù tr÷ Liªn bang;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nhµ kinh tÕ; Chøng kho¸n;

BÊt ®éng s¶n; Alan Greenspan; Mü
Nh÷ng quy luËt míi trong b¸n lÎ/ Robin Lewis, Michael Dart; Ph­¬ng Thóy d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 333 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2390/ TV-VKTVN / Mfn: 2491

Tõ kho¸ : Kinh tÕ th­¬ng m¹i; HÖ thèng b¸n lÎ;

Ngµnh b¸n lÎ; M« h×nh kinh doanh


Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë thµnh phè §µ N½ng/ D­¬ng Hoµng Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2423/ TV-VKTVN / Mfn: 2502

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2411/ TV-VKTVN / Mfn: 2513

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Ph©n tÝch chu kú t¨ng tr­ëng vµ dù b¸o ng¾n h¹n sö dông chØ sè chu kú: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ kh¶ n¨ng ¸p dông cho ViÖt Nam / §inh HiÒn Minh ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2006 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0675/ TV-VKTVN / Mfn: 2512

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Chu kú t¨ng tr­ëng;

Dù b¸o kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Ph©n tÝch hiÖu n¨ng ho¹t ®éng Ng©n hµng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Mét nghiªn cøu thùc nghiÖm m« h×nh S-C-P/ Tr­¬ng Quang Th«ng . - TP. H« ChÝ Minh : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : VC 3754/ TV-VKTVN / Mfn: 2482

Tõ kho¸ : Ng©n hµng; Ng©n hµng th­¬ng m¹i;

HiÖu n¨ng ho¹t ®éng; Ho¹t ®éng ng©n hµng;

ViÖt Nam
Qu¶n trÞ Marketing/ Philip Kotler; Vò Träng Hïng d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 874 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1598/ TV-VKTVN / Mfn: 2532

Tõ kho¸ : Marketing; Qu¶n trÞ Marketing;

ChiÕn l­îc Marketing


QuyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc 2009/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1603/ TV-VKTVN / Mfn: 2510

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; QuyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n­íc;

2009; ViÖt NamSè liÖu thèng kª vÞ thÕ kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam = Statistical data on Socio - Economic Postitions of 63 Province and Cities in Vietnam / Héi Thèng kª ViÖt Nam . - H. : Thèng kª, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : TK 0419/ TV-VKTVN / Mfn: 2486

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

VÞ trÝ kinh tÕ x· héi; ChØ tiªu kinh tÕ x· héi;

Sè liÖu thèng kª; ViÖt Nam
Sù sôp ®æ cña ®ång ®« la vµ ph­¬ng ph¸p t×m kiÕm lîi nhuËn tõ ®ã/ James Turk; Hoµng Trung d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2391/ TV-VKTVN / Mfn: 2490

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; HÖ thèng tµi chÝnh; TiÒn tÖ;

§ång ®«la; Lîi nhuËn


Sù tuyÖt chñng cña con ng­êi kinh tÕ/ Chichael Shermer; Kh­¬ng Duy d.- H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01242/ VNCCHAUMY / Mfn: 2597

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Hµnh vi kinh tÕ;

T©m lÝ häc c¸ nh©n; TiÒn b¹c


Tµi trî tÝn dông ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa: Mét nghiªn cøu thùc nghiÖm t¹i khu vùc thµnh phè Hå ChÝ Minh / Tr­¬ng Quang Th«ng . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2385/ TV-VKTVN / Mfn: 2481

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá vµ võa;

TÝn dông ng©n hµng; Tµi trî tÝn dông ng©n hµng;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
ThÓ chÕ kinh tÕ cña Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ ë ViÖt Nam/ L­¬ng Xu©n Quú, §ç §øc B×nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01225/ VNCCHAUMY / Mfn: 2551

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt NamThùc tiÔn tèt vµ bµi häc kinh nghiÖm tõ Dù ¸n gi¶m nghÌo th«ng qua trî gióp tæng thÓ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá-PRISED/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1599/ TV-VKTVN / Mfn: 2508

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp nhá;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; ViÖt Nam


TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh/ NguyÔn V¨n Ngäc . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2403/ TV-VKTVN / Mfn: 2537

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ThÞ tr­êng tµi chÝnh; TiÒn tÖ; Ng©n hµng
TOP 200: ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp cña c¸c doanh nghiÖp lín nhÊt ViÖt Nam/ Scott Cheshier, Jago Penrose . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 61 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2425/ TV-VKTVN / Mfn: 2479

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; C«ng nghiÖp;

ChiÕn l­îc c«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh doanh;

ViÖt Nam
Tæng kÕt 12 n¨m ph¸t triÓn ngµnh dÞch vô tØnh §ång Nai (1992-2004) / Uû ban Nh©n d©n tØnh §ång Nai . - §ång Nai. : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2005 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1606/ TV-VKTVN / Mfn: 2480

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ngµnh dÞch vô;

1992-2004; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


Trung Quèc - nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ §ç TiÕn S©m, M.L. Titarenko ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2440/ TV-VKTVN / Mfn: 2545

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
TuyÓn tËp c¸c nghiªn cøu vÒ ph¸t triÓn vµ tæ chøc l·nh thæ/ ViÖn ChiÕn l­îc vµ Ph¸t triÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01219/ VNCCHAUMY / Mfn: 2395

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ; Ph©n ho¸ x· héi;

Huy ®éng vèn; Vïng kinh tÕ; ViÖt Nam
T­ t­ëng hîp t¸c x·: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn ViÖt Nam/ Vô Hîp t¸c x· . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2416/ TV-VKTVN / Mfn: 2504

Tõ kho¸ : Hîp t¸c x·; Kinh tÕ hîp t¸c x·;

Kinh tÕ tËp thÓ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn kinh tÕ häc/ NguyÔn V¨n Ngäc b.s. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2012 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0208/ TV-VKTVN / Mfn: 2540

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Kinh tÕ häc
ViÖt nam trong thËp niªn tíi vµ giai ®o¹n xa h¬n: C¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc then chèt / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2412/ TV-VKTVN / Mfn: 2519

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; B¸o c¸o;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn ; 2011-2020; ViÖt Nam


V× sao ai còng hµi lßng/ Spiegelman Paul; An Quèc d. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01280/ VNCCHAUMY / Mfn: 2564

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

Qu¶n lÝ c«ng ty; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lÝ; Mü


X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kinh nghiÖm cña Hungary vµ bµi häc vËn dông cho ViÖt Nam / Lª Du Phong, TrÞnh Mai V©n, Hå ThÞ H¶i YÕn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2419/ TV-VKTVN / Mfn: 2503

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Hungary; ViÖt Nam


LÞch sö

Biªn niªn sö thÕ giíi: TiÒn sö ®Õn niªn ®¹i / NguyÔn V¨n D©n b.s. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 00551/ VNCCHAUMY / Mfn: 2606

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Thêi tiÒn sö; Th­îng cæ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ThÕ giíiC¸c truyÒn thuyÕt huyÒn tho¹i liªn quan ®Õn di tÝch lÞch sö vµ danh th¾ng ë Phó Yªn/ §µo Minh HiÖp, §oµn ViÖt Hïng s.t., b.s., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5593/ VDANTOC / Mfn: 2405

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam: T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 01216, Vv 01217/ VNCCHAUMY / Mfn: 2394

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

Phe ®ång minh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam


D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1736, VL 1737/ VNCVANHOA / Mfn: 2683

Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương