S¸ch míi sè 10/2012tải về 0.71 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.71 Mb.
#1525
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 10/2012


S¸ch míi sè 10/2012


ChÝnh trÞ


ASEAN - CHINA: Cooperation in the New Context / Vietnam Academy of Social Sciences . - H. : Encyclopaedia Publishing House, 2008 . - 278 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902959/ TVKHXHHCM / Mfn: 99295

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ;

ASEAN; Trung Quèc


Cold War International History Project Bulletin: Inside China's Cold War / Christian F. Ostermann . - [s.l.]: Hery Luce, 2007 . - 543 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902197/ TVKHXHHCM / Mfn: 99334

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh l¹nh; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Trung Quèc; ThÕ giíi


Cultural Contestation in Ethnic Conflict/ Marc Howard Ross . - N.Y. : Cambridge University Press, 2007 . - 360 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000035/ TVKHXHHCM / Mfn: 99351

Tõ kho¸ : Hoµn c¶nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Xung ®ét v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸;

Xung ®ét s¾c téc; ThÕ giíi
Delivering on the Promise of Pro Poor Growth: Insights and Lessons from Country Experiences / Timothy Besley, Louise J. Cord ed. . - Washington, DC : The World Bank, 2007 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902693/ TVKHXHHCM / Mfn: 99292

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo; ThÕ giíi


Foundations of Social Democracy/ Tobias Gombert . - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009 . - 146 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001567,LSS1001566/TVKHXHHCM / Mfn: 99428

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; D©n chñ x· héi
International History of the Twentieth Century and Beyond/ Antony Best, M. Hanhimaki, Joseph A. Maiolo,... . - NY : Routledge, 2008 . - 613 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001682/ TVKHXHHCM / Mfn: 99398

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

QuyÒn lùc chÝnh trÞ; Xung ®ét chÝnh trÞ;

ThÕ kØ 20; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi
On The Borders of State Power: Frontiers in the Greater Mekong Sub-Region / Martin Gainsborough ed. . - Lond. : Routledge, 2009 . - 114 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000041/ TVKHXHHCM / Mfn: 99361

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; TiÓu vïng Mekong


Overseas Chinese, Ethnic Minorities, and Nationalism: De-centering China / Elena Barabantseva . - Lond. : Routledge, 2011 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001665/ TVKHXHHCM / Mfn: 99391

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa d©n téc; Phong trµo d©n téc; Quan hÖ d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hoa;

Trung Quèc
Silk for Silver: Dutch - Vietnamese Relations, 1637-1700 / Hoang Anh Tuan . - Netherlands : Koninklijke Brill NV, 2007 . - 296 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000053/ TVKHXHHCM / Mfn: 99358

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ; 1637-1700

Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; ViÖt Nam; Hµ Lan


Southeast Asia in Political Science: Theory, Region, and Qualitative Analysis / Erik Martinez Kuhonta, Dan Slater, Tuong Vu ed. . - California : Stanford University Press, 2008 . - 458 p.

Ký hiÖu kho : LSS0904151/ TVKHXHHCM / Mfn: 99313

Tõ kho¸ : Khoa häc chÝnh trÞ; Kinh tÕ chÝnh trÞ;

Nghiªn cøu khu vùc; X· héi d©n sù; §«ng Nam ¸


Southern Thailand: The Dynamics of Conflict / John Funston . - Washington, DC. : The East-West Center, 2008 . - 81 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000024/ TVKHXHHCM / Mfn: 99350

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

Xung ®ét t«n gi¸o; MiÒn Nam; Th¸i Lan


The Politics of Rural Reform in China: State Policy and Village Predicament in the Early 2000s / Christian Gobel . - Abingdon : Routledge, 2010 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001661/ TVKHXHHCM / Mfn: 99405

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng th«n; C¶i c¸ch n«ng th«n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 2000-2009;

Trung Quèc
Ðóññêàÿ áåäà: Ýññå î ïîëèòè÷åñêîì óáèéñòâå / Ý. Êàððåð ä'Àíêîññ . - M. : ÐÎÑÑÏÝÍ: Ôîíä "Ïðåçèäåíòñêèé öåíòð Á.Í. Åëüöèíà", 2010 .- 527c.

Ký hiÖu kho : Sv 31394/ VTTKHXH / Mfn: 1258

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ¸m s¸t chÝnh trÞ; Trung ®¹i;

HiÖn ®¹i; Nga
Ýïîõà Èîñèôà Ñòàëèíà â Ðîññèè. Ñîâðåìåííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ/ Äæ. Êèï, À. Ëèòâèí . - M. : Ðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ: Ôîíä Ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà, 2009 . - 328 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31391/ VTTKHXH / Mfn: 1255

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa Stalin; T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Sö liÖu häc;

Nga; Liªn X«
Ch©u Phi: Nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ chñ yÕu hiÖn nay/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000916/ TVKHXHHCM / Mfn: 99541

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§¶ng chÝnh trÞ; D©n chñ ho¸; Nhµ n­íc; Ch©u Phi


C¬ chÕ gi¸m s¸t cña nh©n d©n ®èi víi ho¹t ®éng cña bé m¸y §¶ng vµ Nhµ n­íc: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / §µo TrÝ óc ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000938/ TVKHXHHCM / Mfn: 99470

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Bé m¸y nhµ n­íc; C¬ chÕ gi¸m s¸t;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


D©n chñ trùc tiÕp ë ViÖt Nam lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n M¹nh, Tµo ThÞ Quyªn . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000920, LSS1000921/TVKHXHHCM/ Mfn: 99526

Tõ kho¸ : D©n chñ; Thùc hiÖn d©n chñ;

D©n chñ c¬ së; BÇu cö; ViÖt Nam


§¶ng viªn lµm kinh tÕ t­ nh©n: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / TrÇn NguyÔn Tuyªn ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000940, LSS1000941/TVKHXHHCM/ Mfn: 99461

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§¶ng viªn; Kinh tÕ t­ nh©n; ViÖt Nam§¹i t­íng Mai ChÝ Thä: ChuyÖn ®êi chuyÖn ng­êi. Ký sù nh©n vËt / NguyÔn ThÞ Ngäc H¶i . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000762, LSS1000763/TVKHXHHCM/ Mfn: 99549

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ qu©n sù; KÝ sù;

§¹i t­íng; HiÖn ®¹i; Mai ChÝ Thä; ViÖt Nam


Giai cÊp c«ng nh©n ë c¸c n­íc t­ b¶n ph¸t triÓn tõ sau chiÕn tranh l¹nh ®Õn nay: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000922, LSS1000923/TVKHXHHCM/ Mfn: 99543

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Thùc tr¹ng; §Æc tr­ng c¬ b¶n;

TriÓn väng ph¸t triÓn; N­íc t­ b¶n; ThÕ giíi


Giai cÊp c«ng nh©n vµ tæ chøc C«ng ®oµn ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ViÕt V­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000905, LSS1000906/TVKHXHHCM/ Mfn: 99488

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; C«ng ®oµn; Giai cÊp c«ng nh©n;

Tæ chøc c«ng ®oµn; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam
Hµn Quèc víi khu vùc §«ng ¸ sau chiÕn tranh l¹nh vµ quan hÖ ViÖt Nam - Hµn Quèc/ NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b.; NguyÔn ThÞ QuÕ, Mai Hoµi Anh, Phan Duy Quang,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000786/ TVKHXHHCM / Mfn: 99462

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ViÖt Nam; Hµn Quèc; §«ng Nam ¸


HÖ thèng bÇu cö ë Anh, Mü vµ Ph¸p: Lý thuyÕt vµ hiÖn thùc. S¸ch chuyªn kh¶o / L­u V¨n Qu¶ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000988/ TVKHXHHCM / Mfn: 99473

Tõ kho¸ : BÇu cö; C«ng t¸c bÇu cö; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Anh; Mü; Ph¸p


Hßa b×nh - hîp t¸c vµ ph¸t triÓn - xu thÕ lín trªn thÕ giíi hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000931/ TVKHXHHCM / Mfn: 99542

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Xu thÕ chÝnh trÞ; Hßa b×nh;

Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn ®Êt n­íc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


LÞch sö d©n téc Mü/ Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng, Lª V¨n D­¬ng,... d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000818/ TVKHXHHCM / Mfn: 99460

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Qu¸ tr×nh lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


Ngo¹i giao nh©n d©n trong quan hÖ ®èi ngo¹i cña Mü/ NguyÔn ThÞ Thanh Thñy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000972/ TVKHXHHCM / Mfn: 99439

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Ngo¹i giao nh©n d©n;

Mü; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam vµ Lµo/ Lª H÷u NghÜa, Chu V¨n CÊp, Hoµng ChÝ B¶o,... ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000963, LSS1000964/TVKHXHHCM/ Mfn: 99508

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam; Lµo


PhÝa sau lßng trung thµnh: T­¬ng lai cña c¸ch m¹ng Cuba / Brian Latell; KiÕn V¨n, Minh Lu©n d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000832/ TVKHXHHCM / Mfn: 99430

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Nhµ chÝnh trÞ;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Fidel Castro; Cuba


Quan hÖ lîi Ých kinh tÕ gi÷a c«ng nh©n, n«ng d©n vµ tri thøc ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §Æng Quang §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000959, LSS1000960/TVKHXHHCM/ Mfn: 99534

Tõ kho¸ : Giai cÊp c«ng nh©n; Quan hÖ giai cÊp; Lîi Ých kinh tÕ;

Giai cÊp n«ng d©n; TÇng líp tri thøc; ViÖt Nam


Sèng m·i nh­ nh÷ng c©y tr¾c b¸ch h­¬ng: Gia c¶nh cña Fidel Castro / Katiuska Blanco; M¹nh Tø, Hoµng HiÖp d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000986, LSS1000987/TVKHXHHCM/ Mfn: 99551

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Fidel Castro; Cuba


Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930 - 1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000961, LSS1000962/TVKHXHHCM/ Mfn: 99507

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ Céng s¶n;

§¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng; Quan ®iÓm c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; 1930-1941; ViÖt Nam
Sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc/ NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000981, LSS1000982/TVKHXHHCM/ Mfn: 99445

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Gi¶i phãng d©n téc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ M.L. Titarenko, §ç TiÕn S©m ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000845, LSS1000846/TVKHXHHCM/ Mfn: 99524

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi. Ph. 1 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000977, LSS1000978/TVKHXHHCM/ Mfn: 99440

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Thêi k× ®æi míi;

§¹i héi 6-8; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc thêi kú ®æi míi. Ph. 2 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 834 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000975, LSS1000976/TVKHXHHCM/ Mfn: 99441

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

Thêi k× ®æi míi; §¹i héi 9-10; ViÖt Nam


X©y dùng vµ thùc thi chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / TrÞnh ThÞ ¸i Hoa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia , 2010- 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000994/ TVKHXHHCM / Mfn: 99538

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt NamXö lý t×nh huèng c«ng t¸c t­ t­ëng vµ d©n vËn cña §¶ng: S¸ch chuyªn kh¶o / §ç Ngäc Ninh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000993/ TVKHXHHCM / Mfn: 99540

Tõ kho¸ : §¶ng Céng S¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; C«ng t¸c d©n vËn;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


chñ nghÜa m¸c lªnin

B¶n chÊt khoa häc vµ c¸ch m¹ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000934, LSS1001361/TVKHXHHCM/ Mfn: 99482

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Khoa häc; TriÕt häc khoa häc;

B¶n chÊt c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa x· héi;


BÝ quyÕt thµnh c«ng Hå ChÝ Minh/ Phïng H÷u Phó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000917, LSS1000918/TVKHXHHCM/ Mfn: 99552

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; BÝ quyÕt thµnh c«ng;

Nghiªn cøu t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
DÊu Ên cña nhµ b¸o NguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc: Kû niÖm 100 n¨m ngµy B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc (5/6/1911 - 5/6/2011). 86 n¨m ngµy B¸o chÝ c¸ch m¹ng ViÖt Nam (2/6/1925 - 21/6/2011)/ §ç Quang H­ng, NguyÔn V¨n Khoa s.t., b.s. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2042/ VCONNGUOI / Mfn: 99102

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; Bµi b¸o; Bµi viÕt;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Di s¶n Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000942/ TVKHXHHCM / Mfn: 99443

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Di s¶n Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng v¨n ho¸;

T­ t­ëng ®¹o ®øc; §¹o ®øc c¸ch m¹ng; ViÖt Nam
Hå ChÝ Minh ®µo t¹o c¸n bé vµ träng dông nh©n tµi/ §øc V­îng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 554 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000913, LSS1000914/TVKHXHHCM/ Mfn: 99533

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §µo t¹o c¸n bé; Sö dông c¸n bé;

Sö dông nh©n tµi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh víi sù nghiÖp ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ Vò §×nh Hße, Bïi §×nh Phong ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000932, LSS1000933/TVKHXHHCM/ Mfn: 99544

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Gi¶i phãng d©n téc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Sù t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ quan ®iÓm c¸ch m¹ng ViÖt Nam gi÷a Hå ChÝ Minh víi Quèc tÕ Céng s¶n vµ §¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng nh÷ng n¨m 1930 - 1941: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000961, LSS1000962/TVKHXHHCM/ Mfn: 99507

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quèc tÕ Céng s¶n;

§¶ng Céng s¶n §«ng D­¬ng; Quan ®iÓm c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; 1930-1941; ViÖt Nam
Sù vËn dông vµ ph¸t triÓn s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam trong c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc/ NguyÔn Kh¸nh BËt ch.b . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000981, LSS1000982/TVKHXHHCM/ Mfn: 99445

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Gi¶i phãng d©n téc; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ kinh tÕ/ Ng« V¨n L­¬ng . - Xb. lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000945, LSS1000946/TVKHXHHCM/ Mfn: 99466

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ViÖt Nam


D©n téc häc

Atmosphere/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 111 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001404/ TVKHXHHCM / Mfn: 99425

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Ghi chÐp v¨n häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Beliefs and Religions/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 115 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001397/ TVKHXHHCM / Mfn: 99421

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh tÇn; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Thê cóng; Phong tôc tËp qu¸n;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Ethnicity and Urban Life in China: A Comparative Study of Hui Muslims and Han Chinese / Xiaowei Zang . - N.Y. : Routledge, 2007 . - 184 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902616/ TVKHXHHCM / Mfn: 99276

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Quan hÖ d©n téc; §iÒu kiÖn x· héi;

Ng­êi Håi; Ng­êi H¸n; ThÕ kØ 21; Trung Quèc


Festivals - The Rural Belt/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 135 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001405/ TVKHXHHCM / Mfn: 99426

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng x·; Ngo¹i «; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hanoian Food/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 .- 115 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001401/ TVKHXHHCM / Mfn: 99418

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

Mãn ¨n truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Indian Communities in Southeast Asia/ K.S. Sandhu . - Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2008 . - 1005 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902683/ TVKHXHHCM / Mfn: 99293

Tõ kho¸ : Ng­êi Ên §é; Céng ®ång ng­êi Ên §é; LÞch sö d©n téc;

Quan hÖ d©n téc; §«ng Nam ¸


Inter-Ethnic Dynamics in Asia: Considering the Other through Ethnonyms, Territories and Rituals / Christian Culas, Francois Robinne ed. . - Lond. : Routledge, 2009 . - 216 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001670/ TVKHXHHCM / Mfn: 99406

Tõ kho¸ : Téc danh; Quan hÖ d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Ch©u ¸


Khmer People in Southern Vietnam: Their Society and Culture / Ohashi Hisatoshi, Mikami Naomitsu . - [s.l.]: Keio University Press, 2008 . - 239 p.

Ký hiÖu kho : LSS0903766/ TVKHXHHCM / Mfn: 99296

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Khmer; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Kinship and Food in South East Asia/ Monica Janowski, Fiona Kerlogue . - Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2007 . - 292 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902621/ TVKHXHHCM / Mfn: 99282

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ d©n gian; Thê cóng;

Tôc lÖ; Tôc ¨n uèng; §«ng Nam ¸


Overseas Chinese, Ethnic Minorities, and Nationalism: De-centering China / Elena Barabantseva . - Lond. : Routledge, 2011 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001665/ TVKHXHHCM / Mfn: 99391

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa d©n téc; Phong trµo d©n téc;

Quan hÖ d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hoa; Trung Quèc
Reading Matter: Multidisciplinary Perspectives on Material Culture / Arthur Asa Berger . - New Brunswick : Transaction Publishers, 2009 . - 148 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000033/ TVKHXHHCM / Mfn: 99363

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

Trang phôc; V¨n ho¸ trang phôc; Mü


Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering Political Systems of Highland Burma by E.R. Leach / Francois Robinne, Mandy Sadan ed.. - Leiden : Brill, 2007 . - 331 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000054/ TVKHXHHCM / Mfn: 99372

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi x· héi; CÊu tróc x· héi; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; NhËn thøc x· héi;

Cao nguyªn; §«ng Nam ¸
The Ritual Process: Structure and Anti-Structure / Victor Turner . - New Brunswick : Aldine Transaction, 2009 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : LSS0904177/ TVKHXHHCM / Mfn: 99327

Tõ kho¸ : Nghi thøc; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n;

ThuyÕt cÊu tróc; Ng­êi Ndembu; Zambia


Things of Beauty/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 122 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001396/ TVKHXHHCM / Mfn: 99419

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÖ thuËt s©n khÊu;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tradition and Change/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 131 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001399/ TVKHXHHCM / Mfn: 99427

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

HiÖn ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam

Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia/ Leo Suryadinata . - Panjang : Institute of Southeast Asian Studies, 2007 . - 310 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000025, LSS0902625/TVKHXHHCM/ Mfn: 99318

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Céng ®ång ng­êi Hoa;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng t«n gi¸o;

Trung Quèc; §«ng Nam ¸
Òðàäèöèè íàðîäîâ Êàâêàçà â ìåíÿþùåìñÿ ìèðå: ïðååìñòâåííîñòü è ðàçðûâû â ñîöèîêóëüòóðíûõ ïðàêòèêàõ: Cáîðíèê ñòàòåé ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à Ëàâðîâà / Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê. Ìóçåé àíòðîïîëîãèè è ýòíîãðàôèè èì. Ïåòðà Âåëèêîãî (Êóíñòêàìåðà). - ÑÏá. : Ïåòåðáóðãñêîå Âîñòîêîâåäåíèå, 2010 . - 496 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31387/ VTTKHXH / Mfn: 1251

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

TruyÒn thèng d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; Vïng Kavkaz; ThÕ giíi


B¾c Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000775, LSS1000776/TVKHXHHCM/ Mfn: 99480

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖu tù nhiªn;

§iÒu kiÖn x· héi; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¾c Trung Bé; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


ChÌ - Mãn ngät d©n gian cæ truyÒn/ Ph¹m Hoµ . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5641/ BTDTHVN / Mfn: 99200

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; ChÌ; ViÖt Nam
C¬ së tÝn ng­ìng vµ lÔ héi truyÒn thèng ë Biªn Hßa/ Phan §×nh Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32977/ VVANHOC / Mfn: 99182

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Ng­êi ViÖt; Ng­êi Hoa; Thµnh phè Biªn Hßa;

TØnh §ång Nai; ViÖt Nam
D©n ca Cao Lan ë B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b.; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng, NguyÔn H÷u Tù,... b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32990/ VVANHOC / Mfn: 99183

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian; D©n ca;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n téc Cao Lan;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


§Êt B­ëi ngµn x­a/ Lª V¨n Kú ch.b.; Vò V¨n Lu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5662/ BTDTHVN / Mfn: 99253

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Di tÝch lÞch sö; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Lµng B­ëi; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Êt thiªng ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng; NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, NguyÔn Hoµi Ph­¬ng,... t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000781/ TVKHXHHCM / Mfn: 99485

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Tinh hoa v¨n ho¸; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ x· VÜnh Hµo/ Bïi V¨n Tam, NguyÔn V¨n Nhiªn kh.c., b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33133/ VVANHOC / Mfn: 99115

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; X· VÜnh Hµo;

HuyÖn Vô B¶n; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
§«ng B¾c - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000771, LSS1000772/TVKHXHHCM/ Mfn: 99475

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Danh lam th¾ng c¶nh; Di tÝch lÞch; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi; §«ng B¾c; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
§ång b»ng s«ng Cöu Long - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 226 tr.Ký hiÖu kho : LSS1000773, LSS1000774/TVKHXHHCM/ Mfn: 99478

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


§ång b»ng s«ng Hång - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000769, LSS1000770/TVKHXHHCM/ Mfn: 99477

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; §ång b»ng s«ng Hång;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


§«ng Nam Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000767, LSS1000768/TVKHXHHCM/ Mfn: 99479

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖu tù nhiªn;

§iÒu kiÖn x· héi; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§«ng Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam§êi sèng tÝn ng­ìng cña ng­êi Tµy ven biªn giíi H¹ Lang, Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32987/ VVANHOC / Mfn: 99186

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy;

Biªn giíi H¹ Lang; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Gi÷ “lý cò” hay theo “lý míi”: B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi Hm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin Lµnh / NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5007, Vv 5008/ BTDTHVN / Mfn: 99227

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; §¹o Tin lµnh;

Ng­êi Hm«ng; ViÖt Nam
H¶i Phßng - Thµnh Hoµng vµ lÔ phÈm/ Ng« §¨ng Lîi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32978/ VVANHOC / Mfn: 99180

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng d©n gian; Thµnh hoµng;

Thê cóng; LÔ phÈm; H¶i Phßng; ViÖt Nam
Hµy xæng phÝ = Khãc tiÔn hån / La Qu¸n Miªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5632/ BTDTHVN / Mfn: 99191

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi than khãc; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


HÇu bãng: LÔ thøc d©n gian trong thê MÉu - ThÇn Tø phñ ë miÒn B¾c / Hå §øc Thä, Ph¹m V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32984/ VVANHOC / Mfn: 99189

Vv 5633/ BTDTHVN / Mfn: 99192Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; v¨n ho¸ t©m linh;

Nghi lÔ; TÝn ng­ìng; Thê MÉu;

Thê N÷ ThÇn; HÇu bãng; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
HiÖn ®¹i vµ ®éng th¸i truyÒn thèng ë ViÖt Nam: Nh÷ng c¸ch tiÕp cËn nh©n häc. Q. 2 / L­¬ng V¨n Hy, Ng« V¨n LÖ, NguyÔn V¨n TiÖp,... b.t. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 665 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2065/ VCONNGUOI / Mfn: 99091

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; §êi sèng x· héi;

LÔ nghi; T«n gi¸o; D©n téc;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; KØ yÕu; ViÖt Nam


Kho¶ quan nh÷ng khóc h¸t lÔ héi d©n gian d©n téc Tµy/ Hoµng ThÞ Cµnh ch.b.; Ma V¨n Hµn, Hoµng Ngäc Håi b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5672/ BTDTHVN / Mfn: 99250

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Bµi h¸t;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Lµng nghÒ thñ c«ng huyÖn Thanh Oai (Hµ Néi)- truyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Bïi Xu©n §Ýnh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5009, Vv 5010/ BTDTHVN / Mfn: 99228

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

HuyÖn Thanh Oai; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ thñ c«ng vµ lµng khoa b¶ng thêi phong kiÕn ë ®ång b»ng s«ng M·/ Hµ M¹nh Khoa . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4988, Vv 5011/ BTDTHVN / Mfn: 99218

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; Lµng khoa b¶ng;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


LÔ héi Dµng Then/ TriÒu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5674/ BTDTHVN / Mfn: 99263

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; D©n téc Tµy;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n Lîi, NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5673/ BTDTHVN / Mfn: 99262

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


LÔ héi Nµng Hai cña ng­êi Tµy Cao B»ng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5636/ BTDTHVN / Mfn: 99195

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ héi nµng Hai;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


LÔ lÖ - lÔ héi ë Héi An/ Chi héi V¨n nghÖ d©n gian Héi An . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5635/ BTDTHVN / Mfn: 99194

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

LÔ héi; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt NamLÔ tang ng­êi Pó N¶: Thuéc nhãm d©n téc Gi¸y / Lß V¨n ChiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5677/ BTDTHVN / Mfn: 99266

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam


LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5675/ BTDTHVN / Mfn: 99264

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
L­în then ë miÒn ®«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5653/ BTDTHVN / Mfn: 99242

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; L­în then;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Mãn ¨n d©n d· cña ng­êi B¹c Liªu/ Hå Xu©n Tuyªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5640/ BTDTHVN / Mfn: 99199

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Mãn ¨n; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam


Mét sè phong tôc vµ lÔ héi truyÒn thèng cña ng­êi Th¸i ë Thanh Ho¸, NghÖ An/ Vi V¨n Biªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5023, Vv 5024/ BTDTHVN / Mfn: 99233

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi Th¸i; TØnh Thanh Hãa;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Nam Trung Bé - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000823, LSS1000824/TVKHXHHCM/ Mfn: 99464

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§iÒu kiÖn x· héi; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam


NÐt ®Æc s¾c trong ®êi sèng v¨n ho¸ lµng Ph­íc ThuËn/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33129/ VVANHOC / Mfn: 99126

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Lµng Ph­íc ThuËn; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt NamNghÒ rÌn Ph­¬ng Danh/ §inh B¸ Hoµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5661/ BTDTHVN / Mfn: 99252

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ rÌn;

Lµng Ph­¬ng Danh; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000805, LSS1000806/TVKHXHHCM/ Mfn: 99465

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Chu-ru ë L©m §ång/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia ViÖt Nam, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33134/ VVANHOC / Mfn: 99119

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

§êi sèng x· héi; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
Ng­êi C¬ Tu ë ViÖt Nam = The Co Tu in Vietnam / TrÇn TÊn VÞnh . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5015, Vv 5016/ BTDTHVN / Mfn: 99229

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi C¬ Tu;

§êi sèng x· héi; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; S¸ch ¶nh;

ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 .- 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5017, Vv 5018/ BTDTHVN / Mfn: 99230

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Ng­êi Lù; HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Ng­êi Tµy ë ViÖt Nam = The Tay in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4990/ BTDTHVN / Mfn: 99220

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; LÔ héi;

TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nh¹c cô d©n gian £ §ª M'n«ng/ Vò L©n, Tr­¬ng Bi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5021, Vv 5022/ BTDTHVN / Mfn: 99232

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Nh¹c cô d©n téc;

D©n téc £ §ª; D©n téc M'n«ng; ViÖt NamNh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5663/ BTDTHVN / Mfn: 99254

Tõ kho¸ : Lµng v¨n ho¸; LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸: Khu vùc Ch©u ¸ / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn, b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000798, LSS1000799/TVKHXHHCM/ Mfn: 99452

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u ¸


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸: Khu vùc ch©u ¢u / NguyÔn V¨n Nhiªn, Ph¹m H­¬ng Giang, Lª Nga Ph­¬ng,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000800/ TVKHXHHCM / Mfn: 99459

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· h«i;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u ¢u


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸: Khu vùc ch©u §¹i D­¬ng / NguyÔn V¨n Nhiªn, Ph¹m H­¬ng Giang, Lª Nga Ph­¬ng,... s.t., b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000802/ TVKHXHHCM / Mfn: 99457

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u §¹i D­¬ng


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸: Khu vùc ch©u Mü / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000803/ TVKHXHHCM / Mfn: 99458

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u Mü


Nh÷ng ®iÒu cÊm kþ trong v¨n ho¸: Khu vùc ch©u Phi / NguyÔn Träng Xu©n, Ph¹m H­¬ng Giang, NguyÔn §¨ng Tuyªn,... b.s. . - H. : Q§ND, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000801/ TVKHXHHCM / Mfn: 99451

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ch©u Phi


Phong tôc lµm chay. T. 1 : Tôc lµm Chay b¶y cê cña ng­êi M­êng: PhÇn Do Mìi lµm chñ tÕ / Bïi Huy Väng . - H. : KHXH, 2011 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5679/ BTDTHVN / Mfn: 99268

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tôc lµm chay;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Phong tôc vµ nghi lÔ cña ng­êi Th¸i Tr¾ng ë Phong Thæ tØnh Lai Ch©u/ §ång Träng Im . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5678/ BTDTHVN / Mfn: 99267

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Ng­êi Th¸i tr¾ng;

HuyÖn Phong Thæ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Ph­¬ng thøc so s¸nh trong v¨n b¶n luËt tôc £®ª: LuËn ¸n TS Ng÷ v¨n / Tr­¬ng Th«ng TuÇn; Bïi Kh¸nh ThÕ h­íng dÉn khoa häc . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000751/ TVKHXHHCM / Mfn: 99431

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n b¶n luËt tôc;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


P« Anai Tang - di tÝch, lÔ héi cña ng­êi Raglai/ H¶i Liªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5667/ BTDTHVN / Mfn: 99258

Tõ kho¸ : LÔ héi; LÔ héi P« Anai Tang; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; Ng­êi Raglai; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng. Q. 2 / Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5676/ BTDTHVN / Mfn: 99265

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Tang ma cña ng­êi Hm«ng ë Suèi Giµng/ NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5631/ BTDTHVN / Mfn: 99190

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; D©n téc H'm«ng;

Suèi Giµng; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


T©y B¾c - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000838, LSS1000839/TVKHXHHCM/ Mfn: 99476

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Danh lam th¾ng c¶nh; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÔ héi; T©y B¾c; ViÖt Nam


T©y Nguyªn - vïng ®Êt, con ng­êi. - H. : Q§ND, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1000840, LSS1000841/TVKHXHHCM/ Mfn: 99463

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

§iÒu kiÖn x· héi; Di tÝch lÞch sö; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt NamTÕt xø Qu¶ng/ Vâ V¨n Hße . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33128/ VVANHOC / Mfn: 99124

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2498/ VCONNGUOI / Mfn: 99061

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy, Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4994, Vv 4995/ BTDTHVN / Mfn: 99222

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian;

Nghi lÔ; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng thê bµ Thiªn HËu ë Cµ Mau/ Ph¹m V¨n Tó . - H. : KHXH, 2011 .- 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5670/ BTDTHVN / Mfn: 99261

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Tôc thê cóng; TØnh Ca Mau; ViÖt Nam


Tri thøc d©n gian vÒ n­íc cña ng­êi Th¸i ë §iÖn Biªn/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5666/ BTDTHVN / Mfn: 99257

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng vËt chÊt; N­íc; D©n téc Th¸i; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
Trß ch¬i d©n gian ë An Giang/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5638/ BTDTHVN / Mfn: 99197

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Trß ch¬i d©n gian; TØnh An Giang; ViÖt Nam


Trß diÔn trong lÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c bé/ §Æng Hoµi Thu . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32979/ VVANHOC / Mfn: 99176

Vv 5634/ BTDTHVN / Mfn: 99193Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

MiÒn B¾c; ViÖt NamTôc lÖ sinh ®Î cña phô n÷ Th¸i/ L­êng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5669/ BTDTHVN / Mfn: 99260

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Tôc sinh ®Î;

D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc thê thÇn §éc C­íc ë lµng Nói, SÇm S¬n, Thanh Ho¸/ Hoµng Minh T­êng. - H. : Thanh niªn, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5637/ BTDTHVN / Mfn: 99196

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Thê cóng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Lµng Nói; SÇm S¬n;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Tõ ®¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2496/ VCONNGUOI / Mfn: 99073

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

§¹o PhËt; PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Ninh B×nh/ §ç ThÞ B¶y, Mai §øc H¹nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5639/ BTDTHVN / Mfn: 99198

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c¸c téc ng­êi nhãm ng«n ng÷ T¹ng - MiÕn/ Hoµng TuÊn C­ ch.b.; Ng« V¨n Doanh, M¸ ThÞ Thu Hµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5019, Vv 5020/ BTDTHVN / Mfn: 99231

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè;

HÖ ng«n ng÷ T¹ng MiÕn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Tri ChØ/ Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng, §inh Hång H¶i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33131/ VVANHOC / Mfn: 99127

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Lµng Tri ChØ; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo - x· H­ng §¹o - huyÖn Tø Kú - tØnh H¶i D­¬ng/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5664/ BTDTHVN / Mfn: 99255

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; Lµng Xu©n NÎo;

X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú; TØnh H¶i D­¬ng;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Dao ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.Ký hiÖu kho : Vv 5665/ BTDTHVN / Mfn: 99256

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Dao;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó Nhiªu/ L­¬ng §øc Nghi, Vò Quang Dòng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33130/ VVANHOC / Mfn: 99125

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Èm thùc d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng Phó Nhiªu;

X· Quang Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n téc Cèng/ Phan KiÕn Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33132/ VVANHOC / Mfn: 99114

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt thÓ; TÝn ng­ìng;

D©n téc Cèng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ s«ng n­íc Phó Yªn/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32989/ VVANHOC / Mfn: 99184

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; S«ng n­íc; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc d©n gian; Ca dao; Tôc ng÷; VÌ; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam
V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2059/ VCONNGUOI / Mfn: 99099

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n minh;

Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt NamVÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 5003, Vv 5004/ BTDTHVN / Mfn: 99226

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Folklore; Kh«ng gian v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; TruyÖn cæ tÝch;

§«ng Nam ¸

Kh¶o cæ häc

Archaeology at Shiloh Indian Mounds: 1899 - 1999 / Paul D. Welch . - [s.l.]: University of Alabama Tuscaloosa, 2006 . - 394 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902251/ TVKHXHHCM / Mfn: 99335

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di tÝch lÞch sö;

Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Thµnh phè Shiloh Indian Mounds;


Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi/ Lª Hång Lý . - H. : ThÕ giíi, 2011. - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2054/ VCONNGUOI / Mfn: 99096

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

Kinship and the Social Order/ Meyer Fortes . - N.Y. : Aldine Transaction, 2006. - 347 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902617/ TVKHXHHCM / Mfn: 99290

Tõ kho¸ : Nh©n häc x· héi; HuyÕt thèng; Quan hÖ huyÕt thèng;

Quan hÖ x· héi


Multi-Sited Ethnography: Theory, Praxis and Locality in Contemporary Research / Mark-Anthony Falzon ed. . - Farnham : Ashgate Publishing Limited, 2009 . - 290 p.

Ký hiÖu kho : LSS0904148/ TVKHXHHCM / Mfn: 99309

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Street Names Tell About Traditional Vietnam/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 118 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001400/ TVKHXHHCM / Mfn: 99420

Tõ kho¸ : §Þa danh; Phè; Tªn phè; Hµ Néi; ViÖt Nam
The Old Quarter and The Westerners' Quarter/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Hanoi Publishing House, 2010 . - 94 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001398/ TVKHXHHCM / Mfn: 99422

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phè; Phè cæ;

Ghi chÐp v¨n häc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tropical plants and animals/ H÷u Ngäc, Lady Borton . - H. : Ha Noi Publishing House, 2010 . - 102 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001403/ TVKHXHHCM / Mfn: 99423

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Ghi chÐp v¨n häc; Hµ Néi; ViÖt Nam
Gen vÞ kû/ Richard Dawkins; D­¬ng Ngäc C­êng, Hå Tó C­êng d. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2055/ VCONNGUOI / Mfn: 99103

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Gen; ThuyÕt tiÕn ho¸;

Nghiªn cøu con ng­êi


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
Explanation and Experience in Social Science/ Robert Brown . - N.Y. : Aldine Transaction, 2008 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : LSS0902609/ TVKHXHHCM / Mfn: 99274

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Nghiªn cøu khoa häc x· héi;

Ph­¬ng ph¸p luËn


Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding / Zygmunt Bauman . - N.Y. : Routledge, 2010 . - 263 p.

Ký hiÖu kho : LSS1001655/ TVKHXHHCM / Mfn: 99396

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Nghiªn cøu khoa häc x· héi;

LÝ luËn; Th«ng diÔn; Chó gi¶i


Interdisciplinary Relationships in the Social Sciences/ Muzafer Sherif, Carolyn W. Sherif ed. . - New Brunswick : AldineTransaction, 2009 . - 360 p.

Ký hiÖu kho : LSS1000031/ TVKHXHHCM / Mfn: 99367

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p luËn;

Quan hÖ liªn ngµnhMax Weber Matters: Interweaving Past and Present / David Chalcraft, Fanon Howell, Marisol Lopez Menendez,... . - Farnham : Ashgate Publishing Limited, 2008 . - 315 p.

Ký hiÖu kho : LSS0904149/ TVKHXHHCM / Mfn: 99312

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; LÞch sö khoa häc x· héi;

Nhµ x· héi häc; Max Weber; §øc
tải về 0.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương