S¸ch míi sè 10/2010tải về 0.75 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§«i c¸nh thiªn thÇn/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn,... d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32464/ VVANHOC / Mfn: 87723

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü
§åi thá/ Richard Adams; Hång V©n d. . - H. : V¨n häc: Nh· Nam, 2008 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1761/ VVANHOC / Mfn: 87740

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn thiÕu nhi; TruyÖn loµi vËt; Anh
§ång dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4861/ BTDTHVN / Mfn: 88005

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; ViÖt Nam


§éng vËt trong thµnh phè: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn VÜnh Nguyªn . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32489/ VVANHOC / Mfn: 87731

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
§­êng tíi bê r¹ = Sur le chemin de Bê R¹ / Andrew Hardy . - H. : Tri thøc, 2008 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4963/ BTDTHVN / Mfn: 88049

VB4328/ VDNA / Mfn: 87881Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; Ghi chÐp; Ph¸p
Fidel Castro, cuéc ®êi t«i: Mét tr¨m giê víi Fidel Castro / Fidel Castro, Ignacio Ramonet; §ç TuÊn Anh, Hoµng M¹nh HiÓn d. . - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1757/ VVANHOC / Mfn: 87739

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch n­íc;

Håi ký; Fidel Castro; Cu Ba


Gia tµi cña mét ng­êi thÇy/ NguyÔn Kh¸nh D­ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48489, Vb 48490/ VTTKHXH / Mfn: 88101

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Ghi chÐp v¨n häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o;

B¸c sÜ; NguyÔn Kh¸nh D­; ViÖt Nam


Giai tho¹i Hå ChÝ Minh/ T¹ H÷u Yªn . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8140, Vv 8141/ VNCVANHOA / Mfn: 87768

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Giai tho¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Giã lÎ vµ 9 c©u chuyÖn kh¸c/ NguyÔn Ngäc T­ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32477/ VVANHOC / Mfn: 87684

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
G¸i trinh? / Tranh Tö; NguyÔn LÖ Chi d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2008 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32481/ VVANHOC / Mfn: 87694

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Gãc khuÊt gia ®×nh: TiÓu thuyÕt / TrÞnh Quang Thµnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32513/ VVANHOC / Mfn: 87690

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8114, Vv 8115/ VNCVANHOA / Mfn: 87755

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng;

Th¬; V¨n xu«i; TruyÒn thuyÕt; Hai Bµ Tr­ng; ViÖt Nam


Hai ®ång xu ë ®µi phun n­íc/ Jack Canfield, Hansen Mark Victor... ; Huúnh V¨n Hoa d. . - H.: Phô n÷, 2007 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32456/ VVANHOC / Mfn: 87720

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý phô n÷; Mü
Hµnh tr×nh t×m l¹i céi nguån: Nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i / Hµ V¨n Thuú . - H. : V¨n häc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7857, Vv 7858/ VNCVANHOA / Mfn: 87795

Tõ kho¸ : D©n téc; LÞch sö nghiªn cøu; Nghiªn cøu v¨n häc;

TiÓu luËn; ViÖt Nam


H·y nh¶y cïng t«i/ Jack Canfield, Hansen Mark Victor; Nhãm dÞch thuËt Hång §øc d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32458/ VVANHOC / Mfn: 87726

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc thanh niªn; Mü
HÑn gÆp ë Samarra/ John O'Hara; Hång V©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32500/ VVANHOC / Mfn: 87695

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
HiÖn ®¹i ho¸ vµ ®æi míi v¨n häc ViÖt Nam thÕ kû XX/ Phong Lª . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32536, Vv 32535/ VVANHOC / Mfn: 87683

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; §æi míi v¨n häc; ThÕ kû 20; ViÖt Nam


Hoa trêi hoa ng­êi: Th¬ / TrÇn Quang NhËt . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2009 . - 173 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32471/ VVANHOC / Mfn: 87728

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Hoµng h«n rùc rì: TËp truyÖn ng¾n / V©n H¹ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32512/ VVANHOC / Mfn: 87705

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Hoµng thóc Lý Long T­êng: TiÓu thuyÕt lÞch sö / Kh­¬ng Vò H¹c . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48509, Vb 48510/ VTTKHXH / Mfn: 88111

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; Hµn Quèc
Hång H¹nh thæn thøc/ Tµo §×nh; NguyÔn Thanh An d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32514/ VVANHOC / Mfn: 87700

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
HuyÒn tho¹i hoa tig«n: Chuyªn luËn Nghiªn cøu - Lý luËn - Phª b×nh v¨n häc / Ngäc Thiªn Hoa . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 632 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1840/ VVANHOC / Mfn: 87673

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng. Q. 2 : Ph¸c th¶o ch©n dung nhµ v¨n d­íi ¸nh s¸ng Kinh DÞch / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1800/ VCONNGUOI / Mfn: 87943

Tõ kho¸ : Kinh DÞch; QuÎ bãi; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; Ph­¬ng §«ng


Kho tµng thÇn tho¹i ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4855, Vv 4856/ BTDTHVN / Mfn: 88001

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thÇn tho¹i; ViÖt Nam


Kho¶ng trêi mªnh m«ng/ Kirby Larsoyn; Vò Kim Dung d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32515/ VVANHOC / Mfn: 87688

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Kh«ng gian v¨n ho¸ quan hä B¾c Ninh - B¶o tån vµ ph¸t huy: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ "B¶o tån vµ ph¸t huy d©n ca trong x· héi ®­¬ng ®¹i (qua tr­êng hîp quan hä B¾c Ninh ë ViÖt Nam). - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin: Së V¨n ho¸ Th«ng tin B¾c Ninh, 2006 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4915, Vv 4916/ BTDTHVN / Mfn: 88029

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Ph¸t huy v¨n ho¸; D©n ca quan hä; Kû yÕu héi th¶o;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Khu v­ên x­¬ng/ Tess Gerritsen; Ph­¬ng TuyÒn d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1764/ VVANHOC / Mfn: 87737

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Mü
Ký sù ng­êi ®µn bµ bÞ chång bá: TiÓu thuyÕt / NguyÔn ThÞ Minh Ngäc . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32487/ VVANHOC / Mfn: 87689

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
L¹c giíi/ Thñy Anna . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32501/ VVANHOC / Mfn: 87708

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Lª Quý §«n. Phñ biªn t¹p lôc/ §ç Méng Kh­¬ng, NguyÔn Träng H©n, NguyÔn Ngäc TØnh d.; §µo Duy Anh h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4843, Vv 4844/ BTDTHVN / Mfn: 87995

Tõ kho¸ : Bót ký; T×nh h×nh x· héi; ChÕ ®é ruéng ®Êt; LÞch sö ®Þa lý;

Kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Tr­íc thÕ kû XVIII;

MiÒn Trung; TØnh ThuËn Ho¸; TØnh Qu¶ng Nam;

§µng Trong; ViÖt Nam


Lêi quª ch¾p nhÆt. T. 4 / NguyÔn Th¹ch Giang . - H. : KHXH, 2009 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48408, Vb 48409/ VTTKHXH / Mfn: 88059

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam

L­u Quang Vò di c¶o: NhËt ký - Th¬ / L­u Kh¸nh Th¬ tuyÓn so¹n . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32509/ VVANHOC / Mfn: 87669

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; Th¬; ViÖt Nam
Mang tr¨ng vµo phè: Th¬ / Cao Nh­ D­¬ng . - Tb. vµ bæ sung . - H. : V¨n häc, 2008 . - 134 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32480/ VVANHOC / Mfn: 87733

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
MÑ m×n bè m×n: TiÓu thuyÕt / T« Hoµi . - Tb. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32504/ VVANHOC / Mfn: 87709

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Mãn quµ cña ký øc/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Stephanie Marston; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn, Ph­¬ng Loan,... d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32462/ VVANHOC / Mfn: 87718

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü
Mét n¬i chèn cho riªng m×nh/ Jack Canfield, Hansen Mark Victor... ; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn,... d.. - H. : Phô n÷, 2007 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32461/ VVANHOC / Mfn: 87721

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü
Mét thuë: TËp truyÖn vµ ký / Ph¹m §×nh Träng . - TP. Hå ChÝ Minh. : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 .- 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32491/ VVANHOC / Mfn: 87732

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Ký; ViÖt Nam
Mïa hÌ thø hai cña quÇn jeans may m¾n/ Ann Brashares; Petal Lª d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32493/ VVANHOC / Mfn: 87670

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Ngô luËn ch¸o: ngò luËn giao, song ng÷ Tµy - ViÖt / Hoµng TuÊn C­ s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4885, Vv 4886/ BTDTHVN / Mfn: 88017

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; TiÕng Tµy; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Ng­êi cña mét thêi: Bót ký / Hµ Minh §øc . - H. : V¨n häc, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32476/ VVANHOC / Mfn: 87717

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót ký; ViÖt Nam
NhËt ký sau ly h«n/ Chu TuyÕt Nhi; Ph¹m ThÞ Duyªn Hång d. . - H. : Phô n÷, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32519/ VVANHOC / Mfn: 87730

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; Trung Quèc
NhËt ký t×nh yªu Tio/ TrÇn Thu Trang . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32503/ VVANHOC / Mfn: 87710

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; ViÖt Nam
NhiÒu c¸ch sèng: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quúnh Trang . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32484/ VVANHOC / Mfn: 87687

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Nh÷ng chÆng ®êi nh÷ng chÆng th¬: Håi ký vµ th¬ / TrÇn Lª V¨n; V©n Long b.s. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32473/ VVANHOC / Mfn: 87712

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; Th¬; ViÖt Nam
Nh÷ng ®Æc tr­ng cña hß TrÞ Thiªn/ T«n ThÊt B×nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2006 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4851, Vv 4852/ BTDTHVN / Mfn: 87999

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Hß; §Æc tr­ng néi dung;

§Æc tr­ng nghÖ thuËt; TØnh B×nh TrÞ Thiªn; ViÖt Nam


Nh÷ng giÊc méng ®êi ng­êi/ §inh Hoµng Anh . - H. : V¨n häc, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32534/ VVANHOC / Mfn: 87682

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng kû vËt kh¸ng chiÕn: Sù im lÆng lªn tiÕng . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2009 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4964/ BTDTHVN / Mfn: 88050

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; ViÖt Nam
Nh÷ng ngµy cuèi cïng/ Scott Westerfeld; §ç Giang d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32495/ VVANHOC / Mfn: 87674

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Nh÷ng viªn sái thÇn kú/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn,... d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32460/ VVANHOC / Mfn: 87725

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü
Nãi theo phong c¸ch Obama: Víi mét môc tiªu vµ viÔn c¶nh x¸c ®Þnh b¹n sÏ ®em l¹i cho lêi nãi mét søc m¹nh v« ®Þch = Say it like Obama : The power of speaking with purpose and vision / Shel Leanne; Hoµng S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48514, Vb 48515/ VTTKHXH / Mfn: 88114

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; DiÔn v¨n;

DiÔn thuyÕt; ThuËt hïng biÖn; KÜ n¨ng hïng biÖn;

Tæng thèng; Barack Obama; Mü
Quµ t×nh yªu/ Jack Canfield, Hansen Mark Victor... ; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn,... d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32465/ VVANHOC / Mfn: 87722

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü
Råi sau ®ã... / Guillaume Musso; B»ng Quang d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32483/ VVANHOC / Mfn: 87668

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Rung ®éng tr¸i tim: Th¬ / Ph¹m Ngäc Th¸i . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32482/ VVANHOC / Mfn: 87692

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Sµi Gßn t¹p bót/ NguyÔn Thanh B×nh t.ch. . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2005 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4858/ BTDTHVN / Mfn: 88003

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p bót; ViÖt Nam
S¾c hoa cho ng­êi thiÕu phô: TËp truyÖn ng¾n / Ph¹m Thanh HuyÒn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008. - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32486/ VVANHOC / Mfn: 87693

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Sèng chËm thêi @: T¶n v¨n / NguyÔn Ngäc T­, Lª ThiÕu Nh¬n . - H. : Phô n÷, 2008 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32492/ VVANHOC / Mfn: 87680

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Sèng nh­ TiÓu C­êng: Tù thuËt cña mét kÎ lõa ®¶o bËc thÇy trªn ®­êng phè / Bukla; Lª Ngäc Hµ d.; Quúnh Anh h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32498/ VVANHOC / Mfn: 87686

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Suy nghÜ vÒ nghÖ thuËt: KÌm theo ba truyÖn ng¾n / TrÇn Duy . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n; Trung t©m V¨n ho¸ vµ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2008 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32523/ VVANHOC / Mfn: 87714

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu nghÖ thuËt; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

Héi häa; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


Sö thi ViÖt Nam trong bèi c¶nh sö thi Ch©u ¸/ NguyÔn Xu©n KÝnh, Ng« §øc ThÞnh, Vò Hoµng HiÕu . - H. : KHXH, 2009 . - 644 tr.

Phô lôc: tr. 617 - 644Ký hiÖu kho : VL 1839/ VVANHOC / Mfn: 87744

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc d©n gian; V¨n häc so s¸nh;

TiÕp nhËn v¨n häc; Sö thi; KØ yÕu; ViÖt Nam; Ch©u ¸


Sù im lÆng cña bÇy cõu/ Thomas Harris; Vâ Liªn Ph­¬ng d. . - H. : V¨n häc, 2004 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32466/ VVANHOC / Mfn: 87703

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Mü
S÷ng sê vµ run rÈy/ AmÐlie Nothomb; Thi Hoa d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32479/ VVANHOC / Mfn: 87671

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
10 truyÖn ng¾n chän läc/ Xu©n ThiÒu . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32517/ VVANHOC / Mfn: 87691

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T¸c phÈm v¨n cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh/ Hµ Minh §øc . - Tb. lÇn 4 . - H. : KHXH, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48448, Vb 48449/ VTTKHXH / Mfn: 88080

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c phÈm; V¨n chÝnh luËn; TruyÖn ng¾n;

TruyÖn kÝ; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Thµnh phè chÕt = I am legend / Richard Matheson; H­¬ng Lan d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32518/ VVANHOC / Mfn: 87698

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Thµnh phè ®éc th©n: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Quèc Trung . - H. : V¨n häc, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32490/ VVANHOC / Mfn: 87675

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Th©n phËn ®êi ng­êi: TiÓu thuyÕt / TrÇn §×nh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32510/ VVANHOC / Mfn: 87704

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
ThÇn khóc = La Commedia secondo l'antica vulgata / §antª Alighiªri; NguyÔn V¨n Hoµn d. . - H. : KHXH, 2009 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48396, Vb 48397/ VTTKHXH / Mfn: 88053

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; Italia
ThÓ phó trong v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam/ Ph¹m TuÊn Vò . - H. : KHXH, 2009 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48464, Vb 48465/ VTTKHXH / Mfn: 88088

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; T¸c phÈm v¨n häc; ThÓ phó;

Phó ch÷ H¸n; Phó N«m; Trung ®¹i; ViÖt Nam


ThÕ giíi tÝnh dôc/ Henry Miller; Hoµi Khanh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Sµi Gßn, 2008 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32521/ VVANHOC / Mfn: 87707

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T©m lý häc giíi tÝnh; Mü
Thiªn thÇn tan vì: TiÓu thuyÕt cña t¸c gi¶ ¨n kh¸ch nhÊt do tê Thêi b¸o New York b×nh chän / Nora Roberts; Hoµng M¹nh HiÓn d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1765/ VVANHOC / Mfn: 87738

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Mü
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Tôc ng÷. C©u ®è / TrÇn ThÞ An ch.b.; TrÇn ThÞ An, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1258 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1752-T.2/ VVANHOC / Mfn: 87736

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch loµi vËt. TruyÖn cæ tÝch sinh ho¹t / NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; NguyÔn ThÞ Yªn, TrÇn ThÞ An b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1753-T.14/ VVANHOC / Mfn: 87745

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; TruyÖn cæ tÝch; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Tr¹ng Tr×nh sÊm vµ ký: TruyÖn danh nh©n/ NguyÔn NghiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7871, Vv 7872/ VNCVANHOA / Mfn: 87773

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Danh nh©n v¨n ho¸; Giai tho¹i;

Tr¹ng Tr×nh; NguyÔn BØnh Khiªm; ViÖt Nam


Tr¨ng nguyªn s¬: TiÓu thuyÕt / Nam Dao . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2008 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32511/ VVANHOC / Mfn: 87685

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Trªn ®­êng/ Jack Kerouac; Cao NhÞ d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32497/ VVANHOC / Mfn: 87677

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü

Truy s¸t= Take down / Brad Thor; Hoµng YÕn d.; NghÜa YÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32467/ VVANHOC / Mfn: 87667

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Mü
Truy t×m huyÒn tho¹i vµ anh hïng/ Michael Wood; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7848, Vv 7849/ VNCVANHOA / Mfn: 87790

Tõ kho¸ : Ghi chÐp du hµnh; Ghi chÐp v¨n häc; Mü
T­ t­ëng v¨n ho¸ v¨n nghÖ cña chñ nghÜa M¸c ph­¬ng T©y/ Ph­¬ng Lùu . - H. : Nxb. ThÕ giíi; ViÖn V¨n ho¸, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32524/ VVANHOC / Mfn: 87711

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc nghÖ thuËt;

T­ t­ëng mü häc; Chñ nghÜa M¸c; Ph­¬ng T©y


Tù b¹ch mét cuéc t×nh: TËp truyÖn ng¾n ®­¬ng ®¹i Trung Quèc / §µo B¸ch Qu©n, C¸t §×nh, T¨ng H÷u T×nh; Trµ Ly d. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32472/ VVANHOC / Mfn: 87715

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Trung Quèc
V¨n chÝnh luËn ViÖt Nam thêi trung ®¹i/ Ph¹m TuÊn Vò . - H. : KHXH, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48432, Vb 48433/ VTTKHXH / Mfn: 88071

Tõ kho¸ : V¨n chÝnh luËn; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam mét c¸ch tiÕp cËn/ Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2008 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4921, Vv 4922/ BTDTHVN / Mfn: 88031

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; LÔ héi cæ truyÒn;

Kh«ng gian v¨n ho¸; ViÖt Nam
VÕt chim trêi: TuyÓn truyÖn ng¾n hay b¸o V¨n nghÖ 2007 / NguyÔn Ngäc T­, Y Ban, §oµn Lª . H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32474/ VVANHOC / Mfn: 87706

Tõ kho¸ : TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ViÕt tõ ®Çu thÕ kû míi: TiÓu luËn / Phong Lª . - Tb., cã söa ch÷a vµ bæ sung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32537, Vv 32538/ VVANHOC / Mfn: 87681

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TiÓu luËn; ThÕ kû 20; ThÕ kû 21; ViÖt Nam


ViÖt Nam kho tµng d· sö/ Vò Ngäc Kh¸nh, Ph¹m Minh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2004 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4857/ BTDTHVN / Mfn: 88002

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d· sö; ViÖt Nam


Vò ®iÖu th©n gÇy: M­êi hai c©y bót n÷ / NguyÔn Thuý H»ng, Tõ N÷ TriÖu V­¬ng, Lª NguyÖt Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2007 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32502/ VVANHOC / Mfn: 87713

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam

Vò ®iÖu t×nh yªu kh«ng tuæi: Chicken Soup for the Romantic soul / Jack Canfield, Hansen Mark Victor... ; Huúnh V¨n Hoa d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32457/ VVANHOC / Mfn: 87719

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n;

T©m lý häc phô n÷; Mü


Xin ®õng khãc n÷a mÑ ¬i! / NguyÔn Ngäc S¬n . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32506/ VVANHOC / Mfn: 87672

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NhËt ký; ViÖt Nam
Xin lçi ViÖt Nam: Håi øc cña mét ng­êi lÝnh Mü vÒ 31 th¸ng tham gia chiÕn tranh / All Sever; Minh H­¬ng d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48499, Vb 48500/ VTTKHXH / Mfn: 88106

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; Håi kÝ; Håi øc chiÕn tranh; Mü
X©y nhµ cho c¸nh b­ím mïa thu/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Stephanie Marston; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32459/ VVANHOC / Mfn: 87676

Tõ kho¸ : Canfield Jack; TruyÖn ng¾n; Mü
X· héi häc
Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and Development/ Jeni Klugman . - USA : UNDP, 2009 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : Ll 812/ VCONNGUOI / Mfn: 87928

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ph¸t triÓn con ng­êi; Di c­;

Rµo c¶n; 2009; ThÕ giíi


An Introduction to Childhood - Anthropological Perspectives on Children's Lives/ Heather Montgomery . - UK : Wiley Blackwell, 2009 . - 281 p.

Ký hiÖu kho : Lv 734/ VCONNGUOI / Mfn: 87916

Tõ kho¸ : Giao thoa v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; TrÎ em;

Ph¸t triÓn trÎ em; §iÒu kiÖn x· héi; RÌn luyÖn thÓ chÊt


Attitudes and Awareness Towards ASEAN. Finding of a Ten-Nation Survey/ Eric Thomson, Chulannee Thian Thai . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 98 p.

Ký hiÖu kho : LB1387/ VDNA / Mfn: 87827

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; C«ng d©n;

Vai trß c«ng d©n; Hîp t¸c khu vùc; Thanh niªn;

Lîi Ých céng ®ång; ASEAN; §«ng Nam ¸
Changing People's Lives While Transforming Your Own: Paths to Social Justice and Global Human Rights / Jeffrey A. Kottler, Mike Marriner . - USA : John Wiley

Son, Inc, 2009 . - 250 p.Ký hiÖu kho : Ll 799/ VCONNGUOI / Mfn: 87904

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; C«ng b»ng x· héi;

DÞch vô x· héi; §êi sèng x· héi


Corporate Citizenship in Singapore/ Saw Swee-Hock . - Singapore : ISEAS, Saw Centre for Financial Studies, 2008 . - 120 p.

Ký hiÖu kho : LV3535/ VDNA / Mfn: 87817

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Lîi Ých céng ®ång;

§ãng gãp kinh tÕ; Singapore


Culture anh Health - Applying Medical Anthropology/ Micheal Winkelman . - USA : Jossey- Bass, 2009 . - 480 p.

Ký hiÖu kho : Ll 793/ VCONNGUOI / Mfn: 87906

Tõ kho¸ : X· héi häc y tÕ; Y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe;

V¨n ho¸; Nh©n chñng häc; Nh©n häc øng dông


Global Monitoring report 2009 A development Emergency/ World Bank . - USA. : The World Bank, 2009 . - 210 p.

Ký hiÖu kho : Ll 811/ VCONNGUOI / Mfn: 87934

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Ph¸t triÓn x· héi;

B¸o c¸o; 2009; ThÕ giíi


Global Poverty, Ethics and Human Rights: The role of multilateral organisations / Desmond Mc Neill, Asuncion Lera St Clair . - Canada : Routledge, 2009 . - 186 p.

Ký hiÖu kho : Lv 737/ VCONNGUOI / Mfn: 87918

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; QuyÒn con ng­êi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Tæ chøc quèc tÕ; ThÕ giíi


Human security: Reflections on Globalization and Intervention/ Mary Kaldor . - USA : Polity Press, 2007 . - 228 p.

Ký hiÖu kho : Lv 735/ VCONNGUOI / Mfn: 87912

Tõ kho¸ : Con ng­êi; An ninh con ng­êi; Toµn cÇu ho¸
Japan's Dual Civil Society: Member Without Advocates/ Robert Pekkanen . - Stanford : Stanford University Press, 2006 . - 280 p.

Ký hiÖu kho : LV3533/ VDNA / Mfn: 87816

Tõ kho¸ : X· héi; X· héi d©n sù; D©n chñ;

TËp ®oµn d©n sù; ChÝnh s¸ch ®èi néi; NhËt B¶n


Labour Mobility in the Asia - Pacific Region. Dynamics, Issues and a New APEC Agenda: A Survey and Analyses of Governance Challenges on Labour Migration for APEC Economies / Graeme Hugo, Soogil Young . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 235 p.

Ký hiÖu kho : LV3530/ VDNA / Mfn: 87813

Tõ kho¸ : Lao ®éng; X· héi häc lao ®éng; Kinh doanh;

NhÊt thÓ ho¸ kinh tÕ; Di c­ lao ®éng quèc tÕ;

Hîp t¸c lao ®éng; Di chuyÓn lao ®éng; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
Lost Goddesses: The Denial of Female Power in Cambodian History/ Trudy Jacobsen . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 328 p.

Ký hiÖu kho : LV3558/ VDNA / Mfn: 87845

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

Vai trß phô n÷; Campuchia


Power, Resistance and Women Politicians in Cambodia: Discourses of Emancipation / Mona Lilja . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 214 p.

Ký hiÖu kho : LV3570/ VDNA / Mfn: 87856

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc chÝnh trÞ; N÷ chÝnh trÞ gia; §Êu tranh chÝnh trÞ;

B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷; Vai trß phô n÷; Campuchia


Proper Islamic Consumption: Shopping Among the Malays in Modern Malaysia. - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 258 p.

Ký hiÖu kho : LV3570/ VDNA / Mfn: 87857

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; Tiªu dïng; Lèi sèng tiªu dïng;

Nhu cÇu tiªu dïng; TÇng líp trung l­u; Malaysia


Reducing the Impact of poverty on health and human development - scientific approaches/ Stephen G. Kaler, Owen M. Rennert ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 378 p.

Ký hiÖu kho : Ll 798/ VCONNGUOI / Mfn: 87898

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; Søc khoÎ; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ch¨m sãc y tÕ; X· héi häc con ng­êi


Southeast Asian Development/ Andrew McGregor . - Lond.; N.Y. : Routledge, 2008 . - 251 p.

Ký hiÖu kho : LV3531/ VDNA / Mfn: 87814

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; M«i tr­êng; §« thÞ ho¸;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; B×nh ®¼ng x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §«ng Nam ¸
The Sociology of Southeast Asia: Transformations in a Developing Region / Victor T. King . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 334 p.

Ký hiÖu kho : LV3556/ VDNA / Mfn: 87843

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi x· héi; §« thÞ ho¸; Toµn cÇu ho¸;

Giai cÊp x· héi; Giíi tÝnh; Xung ®ét s¾c téc;

Tham nhòng; ViÖc lµm; §«ng Nam ¸
Violence and Exploitation against women and girls/ Florence L. Denmark, Herbert H. Krauss, Esther Halpern ed. . - USA : Blackwell, 2006 . - 391 p.

Ký hiÖu kho : Lv 739/ VCONNGUOI / Mfn: 87920

Tõ kho¸ : B¹o lùc gia ®×nh; B¹o lùc x· héi; Phô n÷;

TrÎ em g¸i; N÷ thanh niªn


Women and Politics in Thailand: Continuity and Change / Kazuki Iwanaga . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 285 p.

Ký hiÖu kho : LV3527/ VDNA / Mfn: 87810

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; Vai trß phô n÷;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Nhµ chÝnh trÞ; ChÝnh kh¸ch n÷; Th¸i Lan


World Poverty and Human Right: Cosmopolitan responsibilities and Reforms / Thomas Pogge . - 2nd ed. . - USA : Polity Press, 2009 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : Lv 738/ VCONNGUOI / Mfn: 87919

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Céng ®ång x· héi;

§ãi nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo


B¶o trî vµ thóc ®Èy x· héi, thiÕt kÕ vµ triÓn khai c¸c m¹ng l­íi an sinh hiÖu qu¶/ Margaret Grosh,Carlo del Ninno, Emil Tesliuc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1806/ VCONNGUOI / Mfn: 87957

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; B¶o trî x· héi; Phóc lîi x· héi
B¸o c¸o vÒ chiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp/ Uû ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ gií, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1807/ VCONNGUOI / Mfn: 87956

Tõ kho¸ : B¸o c¸o t¨ng tr­ëng; ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; B¸o c¸o; ThÕ giíi


C¸c nhµ tiªn tri ViÖt Nam/ Lª V¨n Qu¸n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8128, Vv 8129/ VNCVANHOA / Mfn: 87762

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ tiªn tri; Khoa häc dù ®o¸n;

NguyÔn BØnh Khiªm; Lª Quý §«n; Phan Béi Ch©u; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2206/ VCONNGUOI / Mfn: 87962

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Thêi kú ®æi míi;

Thêi kú héi nhËp; ViÖt Nam
Con ng­êi, v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2195, Vv 2196/ VCONNGUOI / Mfn: 87907

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nh©n lùc; ViÖt Nam


Con ng­êi vµ ph¸t triÓn con ng­êi: Gi¸o tr×nh dïng cho sinh viªn, häc sinh cao häc vµ nghiªn cøu sinh chuyªn ngµnh triÕt häc / Hå SÜ Quý . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7837, Vv 7838/ VNCVANHOA / Mfn: 87783

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Khoa häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph­¬ng ph¸p luËn; X©y dùng con ng­êi míi;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu con ng­êi; Gi¸o tr×nh
Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u?: §o l­êng cña c¶i thÕ kû 21. S¸ch tham kh¶o / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2197/ VCONNGUOI / Mfn: 87932

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Tµi s¶n quèc gia;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nguån nh©n lùc;

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi
Di c­ vµ chuyÓn ®æi lèi sèng: Tr­êng hîp céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo / NguyÔn Duy ThiÖu ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1793/ VCONNGUOI / Mfn: 87891

Tõ kho¸ : Di c­; Nguyªn nh©n di c­; §êi sèng x· héi;

B¶n s¾c v¨n ho¸; ChuyÓn ®èi lèi sèng;

Céng ®ång ng­êi ViÖt; ViÖt Nam; Lµo
1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương