S¸ch míi sè 10/2010


§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duytải về 0.75 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§Æc tr­ng v¨n ho¸ - d©n téc cña ng«n ng÷ vµ t­ duy/ NguyÔn §øc Tån . - H. : KHXH, 2008 . 588 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4812, Vv 4813/ BTDTHVN / Mfn: 87988

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; T­ duy; V¨n ho¸ d©n téc;

§Æc tr­ng v¨n ho¸ d©n téc


§Õn víi lÞch sö - v¨n ho¸ B¾c T©y Nguyªn/ NguyÔn ThÞ Kim V©n . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VB4332/ VDNA / Mfn: 87885

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; B¾c T©y Nguyªn; ViÖt Nam


§iÓn tÝch v¨n ho¸ Trung Hoa/ NguyÔn V¨n Hu©n d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7793, Vv 7794/ VNCVANHOA / Mfn: 87809

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §iÓn tÝch v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; Trung Quèc


§«ng Ph­¬ng huyÒn bÝ/ Paul Bruton; Thanh T©m d. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4865, Vv 4866/ BTDTHVN / Mfn: 88007

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Phï thñy;

§¹o sÜ; Tu sÜ; Yoga; Ph¸p s­; Ph­¬ng §«ng


Gia tµi cña mét ng­êi thÇy/ NguyÔn Kh¸nh D­ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48489, Vb 48490/ VTTKHXH / Mfn: 88101

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Ghi chÐp v¨n häc; Bµi viÕt; Bµi b¸o;

B¸c sÜ; NguyÔn Kh¸nh D­; ViÖt Nam


Gi¸o héi C«ng gi¸o Trung Quèc/ YÕn Kh¶ Giai; NguyÔn ThÞ B¹ch TuyÕt d.; Ph¹m V¨n Ch­¬ng h.®. . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 134 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7821, Vv 7822/ VNCVANHOA / Mfn: 87802

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Gi¸o héi C«ng gi¸o;

LÞch sö gi¸o héi; §êi sèng t«n gi¸o; Trung Quèc


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8114, Vv 8115/ VNCVANHOA / Mfn: 87755

Vb 1246/ VCONNGUOI / Mfn: 87949Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng;

Th¬; V¨n xu«i; TruyÒn thuyÕt; Hai Bµ Tr­ng; ViÖt Nam


H¶i C¸t ®Êt vµ ng­êi/ NguyÔn H÷u Th«ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4925, Vv 4926/ BTDTHVN / Mfn: 88033

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; VÞ trÝ ®Þa lý;

Nguån gèc d©n c­; §iÒu kiÖn kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Lµng H¶i C¸t; T×nh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh t×m l¹i céi nguån: Nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i / Hµ V¨n Thuú . - H. : V¨n häc, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7857, Vv 7858/ VNCVANHOA / Mfn: 87795

Vv 4859, Vv 4860/ BTDTHVN / Mfn: 88004Tõ kho¸ : D©n téc; LÞch sö nghiªn cøu; Nghiªn cøu v¨n häc;

TiÓu luËn; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh v¨n ho¸ Trung Hoa: Gi¶n yÕu / §Æng §øc Siªu . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4849, Vv 4850/ BTDTHVN / Mfn: 87998

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ nghi; Trung Quèc


Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ ph­¬ng §«ng. Q. 1 : T¸m ch÷ Hµ L¹c vµ quü ®¹o ®êi ng­êi / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1799/ VCONNGUOI / Mfn: 87944

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng; QuÎ bãi;

T¸m ch÷ Hµ L¹c; ThuËt to¸n t¸m ch÷;

Quü ®¹o ®êi ng­êi; Kinh DÞch; Ph­¬ng §«ng
Kh«ng gian v¨n ho¸ cång chiªng T©y Nguyªn: KiÖt t¸c di s¶n truyÒn miÖng vµ phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i / ViÖn V¨n ho¸ - Th«ng tin . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4913, Vv 4914/ BTDTHVN / Mfn: 88028

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ cång chiªng; Kh«ng gian v¨n ho¸;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n truyÒn thèng;

Di s¶n phi vËt thÓ; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thuû: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robbert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4956, Vv 4957/ BTDTHVN / Mfn: 88046

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thñy;

ChÕ ®é x· héi; ThiÕt chÕ gia ®×nh


Kh«ng gian v¨n ho¸ quan hä B¾c Ninh - B¶o tån vµ ph¸t huy: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ "B¶o tån vµ ph¸t huy d©n ca trong x· héi ®­¬ng ®¹i (qua tr­êng hîp quan hä B¾c Ninh ë ViÖt Nam). - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin: Së V¨n ho¸ Th«ng tin B¾c Ninh, 2006 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4915, Vv 4916/ BTDTHVN / Mfn: 88029

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Ph¸t huy v¨n ho¸; D©n ca quan hä; Kû yÕu héi th¶o;

TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Kinh ®« ViÖt Nam x­a vµ nay/ NguyÔn §¨ng Vinh, NguyÔn §¨ng Quang . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7815, Vv 7816/ VNCVANHOA / Mfn: 87799

Vv 4870, Vv 4871/ BTDTHVN / Mfn: 88009Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; Kinh ®«; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Kú tÝch v¨n minh thÕ giíi/ NguyÔn V¨n Hu©n d. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7853, Vv 7854/ VNCVANHOA / Mfn: 87793

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Di s¶n v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; ThÕ giíi


Lµng x· ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi / Phan §¹i Do·n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4834, Vv 4835/ BTDTHVN / Mfn: 87990

Tõ kho¸ : Lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ d©n téc; KÕt cÊu kinh tÕ;

KÕt cÊu x· héi; KÕt cÊu v¨n ho¸; ViÖt Nam


LÔ héi ë Phó Yªn: Kû yÕu héi th¶o / Héi V¨n nghÖ d©n gian vµ V¨n ho¸ c¸c d©n téc Phó Yªn, Héi Liªn hiÖp v¨n häc nghÖ thuËt Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2008 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4961/ BTDTHVN / Mfn: 88048

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

Kû yÕu héi th¶o; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÞch sö ®Þa danh ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7842, Vv 7843/ VNCVANHOA / Mfn: 87787

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; ViÖt Nam
LÞch sö nh×n tõ quan ®iÓm sinh th¸i häc: V¨n minh NhËt B¶n trong bèi c¶nh thÕ giíi / Tadao Umesao . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7817, Vv 7818/ VNCVANHOA / Mfn: 87800

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Quan ®iÓm sinh th¸i häc; NhËt B¶n; ThÕ giíi


LÞch sö vµ sù ngé nhËn/ Phan Duy Kha . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4868, Vv 4869/ BTDTHVN / Mfn: 88008

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Ghi chÐp lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48493, Vb 48494/ VTTKHXH / Mfn: 88103

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

§µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


Mét con ®­êng tiÕp cËn di s¶n v¨n ho¸. T. 4 / Côc Di s¶n V¨n ho¸ . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 456 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4840/ BTDTHVN / Mfn: 87993

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Di s¶n v¨n ho¸ vËt thÓ; Lý luËn; ViÖt Nam


Mét nÒn v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc: Víi nhiÒu lo¹i h×nh nghÖ thuËt phong phó / Hµ Minh §øc . - Tb. lÇn 2 . - H. : KHXH, 2008 . - 386 tr.¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 4836, Vv 4837/ BTDTHVN / Mfn: 87991

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n nghÖ; NghÖ thuËt biÓu diÔn; LÔ héi; ViÖt Nam


Mét sè ®Òn chïa næi tiÕng ®Êt Th¨ng Long/ Chu Huy . - H. : Phô n÷, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48556, Vb 48557/ VTTKHXH / Mfn: 88136

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

§Òn; Chïa; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n bia ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7844, Vv 7845/ VNCVANHOA / Mfn: 87788

Tõ kho¸ : H×nh thøc v¨n bia; Gi¸ trÞ v¨n bia;

V¨n b¶n v¨n bia; ViÖt Nam


Nghi lÔ cña ®êi ng­êi/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4872, Vv 4873/ BTDTHVN / Mfn: 88010

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Nghi lÔ ®êi ng­êi Jrai (HuyÖn §øc C¬, TØnh Gia Lai) / NguyÔn Xu©n Ph­íc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VB4327/ VDNA / Mfn: 87880

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; Nghi lÔ ®êi ng­êi; Ng­êi Jrai; HuyÖn §øc C¬;

TØnh Gia Lai; ViÖt Nam
Nghiªn cøu luËt tôc, phong tôc c¸c d©n téc thiÓu sè ë Qu¶ng Nam/ Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2009 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48410, Vb 48411/ VTTKHXH / Mfn: 88060

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng tinh thÇn; D©n téc thiÓu sè;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Ng­îc vÒ nguån céi: TiÓu luËn vµ T­ liÖu / NguyÔn Phan Quang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48505, Vb 48506/ VTTKHXH / Mfn: 88109

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §¹o lÝ truyÒn thèng;

Nguån gèc d©n téc; TÝn ng­ìng; Nh©n vËt lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Ba Na ë T©y Nguyªn. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 125 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7839/ VNCVANHOA / Mfn: 87784

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Ng­êi Ba Na; Nguån gèc d©n téc;

Bu«n lµng; Nhµ ë; Trang phôc; Trang søc; LÔ héi;

S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48495, Vb 48496/ VTTKHXH / Mfn: 88104

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Dao ë ViÖt Nam. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 165 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7840/ VNCVANHOA / Mfn: 87785

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ng­êi Dao; D©n téc Dao; ViÖt Nam


Ng­êi Hµ Nh× ë Huæi Lu«ng: HuyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u / Hoµng S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4909, Vv 4910/ BTDTHVN / Mfn: 88026

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hµ Nh×;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi M­êng ë ViÖt Nam. - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 137 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7841/ VNCVANHOA / Mfn: 87786

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ng­êi M­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Ng­êi vµ c¶nh Hµ Néi/ Hoµng §¹o Thuý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7867, Vv 7868/ VNCVANHOA / Mfn: 87771

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Con ng­êi; Danh lam th¾ng c¶nh;

KiÕn tróc; Phè cæ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8118, Vv 8119/ VNCVANHOA / Mfn: 87757

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt; Danh nh©n;

§êi sèng x· héi; §Òn; MiÕu; Sinh ho¹t v¨n ho¸;

Nhµ Lý; ViÖt Nam
Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1247/ VCONNGUOI / Mfn: 87948

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; §Òn;

MiÕu; Chïa; Nhµ TrÇn; ViÖt Nam


Ph¸c th¶o v¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Kon Tum. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4945, Vv 4965/ BTDTHVN / Mfn: 88040

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam


QuyÓn §¼m/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; V­¬ng Hïng, N«ng VÜnh Tu©n s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7888/ VNCVANHOA / Mfn: 87774

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian; Nghi lÔ tang ma;

LÔ QuyÓn §¼m; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7851, Vv 7852/ VNCVANHOA / Mfn: 87792

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý häc øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lý n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam


ThiÒn trµ vµ ¨n chay/ TÕ H©n, Ngäc Huy b.s.; §¹o Liªn, Hµ S¬n d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8122, Vv 8123/ VNCVANHOA / Mfn: 87759

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; ThiÒn trµ; ¡n chay; Phong tôc tËp qu¸n
T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n téc/ §Æng ViÖt BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4803/ BTDTHVN / Mfn: 87984

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Nguån gèc d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng truyÒn thèng;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Trµ ®¹o: TiÓu luËn / Okakura Kakuzo; B¶o S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2008 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7859, Vv 7860/ VNCVANHOA / Mfn: 87796

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Trµ ®¹o; NhËt B¶n


Tr¹ng Tr×nh sÊm vµ ký: TruyÖn danh nh©n/ NguyÔn NghiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7871, Vv 7872/ VNCVANHOA / Mfn: 87773

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Danh nh©n v¨n ho¸; Giai tho¹i;

Tr¹ng Tr×nh; NguyÔn BØnh Khiªm; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ gia ®×nh/ Ph¹m Tr­êng Khang, Hoµng Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0284/ VCONNGUOI / Mfn: 87959

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; V¨n ho¸ gia ®×nh; Tõ ®iÓn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi S¸n D×u/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4891, Vv 4892/ BTDTHVN / Mfn: 88020

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

D©n téc S¸n D×u; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, tÕt, tö vi vµ phong thuû/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2214/ VCONNGUOI / Mfn: 87953

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong thuû; Tö vi; LÞch;

TÕt; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Lª ThÕ VÞnh, Ph¹m Hïng Thoan b.s. . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4911, Vv 4912/ BTDTHVN / Mfn: 88027

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ x· héi; C­ d©n ViÖt;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam mét c¸ch tiÕp cËn/ Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2008 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4921, Vv 4922/ BTDTHVN / Mfn: 88031

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

LÔ héi cæ truyÒn; Kh«ng gian v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n téc Gi¸y/ §ç §øc Lîi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4899, Vv 4900/ BTDTHVN / Mfn: 88024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam


V¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ NguyÔn TÊn §¾c . - Tb. lÇn 1. - H. : KHXH, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48422, Vb 48423/ VTTKHXH / Mfn: 88066

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nhãm chñng téc;

Nhãm ng«n ng÷; V¨n ho¸ n«ng nghiÖp; §«ng Nam ¸


V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4929, Vv 4930/ BTDTHVN / Mfn: 88034

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

HuyÖn Lôc Ng¹n; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ thêi ®¹i toµn cÇu/ Ph¹m Ngäc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48543, Vb 48544/ VTTKHXH / Mfn: 88129

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

B¶n s¾c v¨n ho¸; B×nh diÖn v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vÒ 12 con gi¸p cña Trung Quèc: T×m hiÓu v¨n ho¸ Trung Quèc / Th­êng TuÊn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4864/ BTDTHVN / Mfn: 88006

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; 12 con gi¸p; Trung Quèc


V¨n ho¸ ViÖt Nam mÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ChÝ BÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4923, Vv 4924/ BTDTHVN / Mfn: 88032

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Qu¶n lý v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam
VÒ lÞch sö v¨n ho¸ vµ b¶o tµng/ B¶o tµng C¸ch m¹ng ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 803 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4944/ BTDTHVN / Mfn: 88039

Tõ kho¸ : B¶o tµng; B¶o tµng C¸ch m¹ng; LÞch sö B¶o tµng C¸ch m¹ng;

Ho¹t ®éng B¶o tµng C¸ch m¹ng; B¶o qu¶n hiÖn vËt; ViÖt NamViÖn b¶o tµng Ai CËp ë Cairo/ Mohamed Saleh; ViÖt Th­ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4808, Vv 4809/ BTDTHVN / Mfn: 87987

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; Di vËt kh¶o cæ; ViÖn B¶o tµng;

Tr­ng bµy hiÖn vËt; Ai CËp


ViÖt Nam phong tôc/ Phan KÕ BÝnh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8120, Vv 8121/ VNCVANHOA / Mfn: 87758

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Quan hÖ gia ®×nh; Gia téc; Quan hÖ x· héi; ViÖt Nam


v¨n häc
Anh vµ hai ng­êi ®µn bµ: TiÓu thuyÕt vµ truyÖn ng¾n chän läc / Bïi ViÖt Sü . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32470/ VVANHOC / Mfn: 87701

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
B¸o Slao Sli Tß Toãp/ M· ThÕ Vinh s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4889, Vv 4890/ BTDTHVN / Mfn: 88019

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t sli; Ng­êi Nïng Ch¸o; ViÖt Nam


BÕn bê h¹nh phóc: TËp truyÖn chän läc / Lª ThÞ M©y . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32508, Vv 32677/ VVANHOC / Mfn: 87697

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
BiÕn mÊt: TiÓu thuyÕt / Tess Gerritsen; §ç ThÞ §µo d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1762/ VVANHOC / Mfn: 87741

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt trinh th¸m; Mü
B×nh Nguyªn/ TÊt Phi Vò; §µo L­u d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1759/ VVANHOC / Mfn: 87735

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Bãng/ Hoµng Nguyªn, §oan Trang . - H. : V¨n häc, 2008 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32516/ VVANHOC / Mfn: 87699

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Bè ®· tõng yªu/ Anna Gavalda; NguyÔn ThÞ ¸nh Hång d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32499/ VVANHOC / Mfn: 87696

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Bëi tõ l©u chóng ta kh«ng thÓ ngñ/ NguyÔn Thóy H»ng . - H. : V¨n häc, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1763/ VVANHOC / Mfn: 87742

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Th¬; ViÖt Nam
C¸nh ®ång bÊt tËn: Nh÷ng truyÖn hay vµ míi nhÊt / NguyÔn Ngäc T­ . - Tb. lÇn 17 . - Tp. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32485/ VVANHOC / Mfn: 87679

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
C¸o giµ, g¸i giµ vµ tiÓu thuyÕt diÔm t×nh: D­¬ng Thôy . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 .- 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32520/ VVANHOC / Mfn: 87727

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
CÇu gi¶i yÕm: TËp truyÖn ng¾n / Ph¹m Minh Quèc . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32507/ VVANHOC / Mfn: 87729

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ChØ cÇn cã nhau/ Anna Gavalda; TrÇn V¨n C«ng d. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2008 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1760/ VVANHOC / Mfn: 87734

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Ph¸p
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c¸ch nãi vµ c¸ch viÕt/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48446, Vb 48447/ VTTKHXH / Mfn: 88079

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Phong c¸ch ng«n ng÷;

C¸ch nãi; C¸ch viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc ViÖt Nam qua c¸c c©u vÝ, tôc ng÷, ph­¬ng ng«n, phong dao, ca vÌ/ NguyÔn §×nh Th«ng . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 898 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4853, Vv 4854/ BTDTHVN / Mfn: 88000

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; C©u vÝ;

Ph­¬ng ng«n; Phong dao; Ca vÌ; ViÖt Nam


Di s¶n cña Hå Chñ tÞch vÒ ng«n ng÷/ ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48452, Vb 48453/ VTTKHXH / Mfn: 88082

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phong c¸ch ng«n ng÷; V¨n phong; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Duch Bum D¨m S¬dang: TruyÖn th¬ Bahnar / NguyÔn Quang TuÖ s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4887, Vv 4888/ BTDTHVN / Mfn: 88018

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Bahmar; ViÖt Nam


D­¬ng ThÞ Xu©n Quý - NhËt ký - T¸c phÈm/ NguyÔn ThÕ Khoa ch.b.; Bïi Minh Quèc, Hoµng Minh Nh©n s.t., b.s. . - H. : Nxb. Héi Nhµ v¨n, 2007 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32532/ VVANHOC / Mfn: 87716

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; NhËt ký;

TruyÖn ký; Bót ký; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p thêi trÎ/ Hång C­; §Æng BÝch Hµ céng t¸c . - In lÇn 2 . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32525/ VVANHOC / Mfn: 87702

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¹i t­íng; T¸c phÈm v¨n häc;

Håi ký; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam
§iÖu nh¶y cuèi cïng/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen; Th¸i ThÞ Ngäc LiÔn d. . - H. : Phô n÷, 2007 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 32463/ VVANHOC / Mfn: 87724

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; T©m lý häc phô n÷; Mü1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương