S¸ch míi sè 10/2010


§Õn víi lÞch sö - v¨n ho¸ B¾c T©y Nguyªntải về 0.75 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§Õn víi lÞch sö - v¨n ho¸ B¾c T©y Nguyªn/ NguyÔn ThÞ Kim V©n . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : VB4332/ VDNA / Mfn: 87885

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; B¾c T©y Nguyªn; ViÖt Nam


G¸nh hµng rong/ B¶o tµng Phô n÷ ViÖt Nam . - H. : Phô n÷, 2008 . - 56 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4933, Vv 4934, Vv 4935/ BTDTHVN / Mfn: 88036

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

§êi sèng kinh tÕ; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña diÔn x­íng d©n gian ViÖt Nam/ TuÊn Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 133 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4799, Vv 4800/ BTDTHVN / Mfn: 87981

Tõ kho¸ : ¢m nhac d©n gian; DiÔn x­íng d©n gian;

H×nh thøc diÔn x­íng d©n gian;

Gi¸ trÞ nghÖ thuËt; ViÖt Nam; Ng­êi Kh¬ Me
Gi÷ "lý cò" hay theo "lý míi": B¶n chÊt cña nh÷ng c¸ch ph¶n øng kh¸c nhau cña ng­êi H'm«ng ë ViÖt Nam víi ¶nh h­ëng cña ®¹o Tin lµnh / NguyÔn V¨n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2194/ VCONNGUOI / Mfn: 87909

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

§¹o Tin lµnh; Ng­êi Hm«ng; ViÖt Nam


Hai Bµ Tr­ng trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1246/ VCONNGUOI / Mfn: 87949

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; Th¬; V¨n xu«i;

LÔ héi; Hai Bµ Tr­ng; ViÖt Nam


H¶i C¸t ®Êt vµ ng­êi/ NguyÔn H÷u Th«ng b.s. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4925, Vv 4926/ BTDTHVN / Mfn: 88033

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; VÞ trÝ ®Þa lý;

Nguån gèc d©n c­; §iÒu kiÖn kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

Lµng H¶i C¸t; T×nh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Hµnh tr×nh v¨n ho¸ Trung Hoa: Gi¶n yÕu / §Æng §øc Siªu . - H. : Lao ®éng, 2005 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4849, Vv 4850/ BTDTHVN / Mfn: 87998

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ nghi; Trung Quèc


H«n nh©n vµ gia ®×nh cña ng­êi Khmer Nam Bé/ NguyÔn Hïng Khu ch.b.; §Æng ThÞ Kim Oanh, NguyÔn Kh¾c C¶nh b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4895, Vv 4896/ BTDTHVN / Mfn: 88022

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ h«n nh©n;

D©n téc Khmer; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
H«n nh©n vµ gia ®×nh d©n téc Nïng/ NguyÔn ThÞ Ng©n, TrÇn Thuú D­¬ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4897, Vv 4898/ BTDTHVN / Mfn: 88023

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; H«n nh©n gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ cång chiªng T©y Nguyªn: KiÖt t¸c di s¶n truyÒn miÖng vµ phi vËt thÓ cña nh©n lo¹i / ViÖn V¨n ho¸ - Th«ng tin . - H. : ThÕ giíi, 2006 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4913, Vv 4914/ BTDTHVN / Mfn: 88028

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ cång chiªng; Kh«ng gian v¨n ho¸;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n truyÒn thèng;

Di s¶n phi vËt thÓ; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
100 lo¹i lÔ tiÕt cÇn häc hái trong cuéc ®êi/ BÝch L·nh; Phan Quèc B¶o d. . - H. : Thanh niªn, 2007 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7861, Vv 7862/ VNCVANHOA / Mfn: 87797

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ x· héi; Nghi lÔ gia ®×nh; LÔ tiÕt
Lµng nghÒ thñ c«ng huyÖn Thanh Oai (Hµ Néi) - TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi/ Bïi Xu©n §Ýnh ch.b.; NguyÔn ThÞ Thanh B×nh, NguyÔn C«ng Th¶o b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2191/ VCONNGUOI / Mfn: 87911

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Xu h­íng ph¸t triÓn; HuyÖn Thanh Oai; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng x· ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ v¨n ho¸ x· héi / Phan §¹i Do·n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4834, Vv 4835/ BTDTHVN / Mfn: 87990

Tõ kho¸ : Lµng x·; V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ d©n téc;

KÕt cÊu kinh tÕ; KÕt cÊu x· héi; KÕt cÊu v¨n ho¸; ViÖt NamLª Quý §«n. KiÕn v¨n tiÓu lôc/ Ph¹m Träng §iÒn d., chó thÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4845, Vv 4846/ BTDTHVN / Mfn: 87996

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; LÞch sö t­ t­ëng; ChÕ ®é kinh tÕ x· héi;

§Þa lý; Phong tôc tËp qu¸n; §Êt n­íc con ng­êi;

ChÕ ®é kinh tÕ x· héi; T«n gi¸o; ViÖt Nam
Lª Quý §«n. Phñ biªn t¹p lôc/ §ç Méng Kh­¬ng, NguyÔn Träng H©n, NguyÔn Ngäc TØnh d.; §µo Duy Anh h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4843, Vv 4844/ BTDTHVN / Mfn: 87995

Tõ kho¸ : Bót ký; T×nh h×nh x· héi; ChÕ ®é ruéng ®Êt; LÞch sö ®Þa lý;

Kinh tÕ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Tr­íc thÕ kû XVIII;

MiÒn Trung; TØnh ThuËn Ho¸; TØnh Qu¶ng Nam;

§µng Trong; ViÖt Nam


LÔ héi ë Phó Yªn: Kû yÕu héi th¶o / Héi V¨n nghÖ d©n gian vµ V¨n ho¸ c¸c d©n téc Phó Yªn, Héi Liªn hiÖp v¨n häc nghÖ thuËt Phó Yªn . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2008 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4961/ BTDTHVN / Mfn: 88048

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Kû yÕu héi th¶o; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


LÞch sö Phó Yªn tõ thÕ kû XVII ®Õn thÕ kû XVIII/ NguyÔn Quèc Léc ch.b.; NguyÔn §×nh §Çu, Lª Xu©n §ång, NguyÔn ThÞ HËu, ... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48398, Vb 48399/ VTTKHXH / Mfn: 88054

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

ThÕ kØ 17; ThÕ kØ 18; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
LÞch sö vµ sù ngé nhËn/ Phan Duy Kha . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4868, Vv 4869/ BTDTHVN / Mfn: 88008

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Ghi chÐp lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


Mét nÒn v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc: Víi nhiÒu lo¹i h×nh nghÖ thuËt phong phó / Hµ Minh §øc . - Tb. lÇn 2 . - H. : KHXH, 2008 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4836, Vv 4837/ BTDTHVN / Mfn: 87991

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n nghÖ; NghÖ thuËt biÓu diÔn; LÔ héi; ViÖt Nam


N©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c vµ T©y Nguyªn hiÖn nay/ Vò §×nh HoÌ, §oµn Minh Hu©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4952, Vv 4953/ BTDTHVN / Mfn: 88044

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; ChÊt l­îng nguån nh©n lùc;

D©n téc thiÓu sè; MiÒn B¾c; T©y Nguyªn; ViÖt NamNghi lÔ cña ®êi ng­êi/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4872, Vv 4873/ BTDTHVN / Mfn: 88010

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ truyÒn thèng; ViÖt NamNghi lÔ ®êi ng­êi Jrai (HuyÖn §øc C¬, TØnh Gia Lai) / NguyÔn Xu©n Ph­íc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VB4327/ VDNA / Mfn: 87880

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Nghi lÔ ®êi ng­êi;

Ng­êi Jrai; HuyÖn §øc C¬; TØnh Gia Lai; ViÖt Nam
Nghi lÔ tang ma cæ truyÒn ng­êi Cao Lan/ Lª Mai Oanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4893, Vv 4894/ BTDTHVN / Mfn: 88021

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ cæ truyÒn;

Nghi lÔ tang ma; D©n téc Cao Lan; ViÖt Nam


Nghiªn cøu luËt tôc, phong tôc c¸c d©n téc thiÓu sè ë Qu¶ng Nam/ Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2009 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48410, Vb 48411/ VTTKHXH / Mfn: 88060

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Ng­îc vÒ nguån céi: TiÓu luËn vµ T­ liÖu / NguyÔn Phan Quang . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48505, Vb 48506/ VTTKHXH / Mfn: 88109

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; §¹o lÝ truyÒn thèng;

Nguån gèc d©n téc; TÝn ng­ìng; Nh©n vËt lÞch sö;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Ba Na ë T©y Nguyªn. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 125 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7839/ VNCVANHOA / Mfn: 87784

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Ng­êi Ba Na; Nguån gèc d©n téc;

Bu«n lµng; Nhµ ë; Trang phôc; Trang søc; LÔ héi;

S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48495, Vb 48496/ VTTKHXH / Mfn: 88104

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi Dao ë ViÖt Nam. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 165 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7840/ VNCVANHOA / Mfn: 87785

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

B¶n s¾c v¨n ho¸; Ng­êi Dao; D©n téc Dao; ViÖt NamNg­êi £ §ª M'dhur ë Phó Yªn/ Lª ThÕ Vinh, NguyÔn ThÞ Hoµ, Y §iªng . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2006 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4958, Vv 4959/ BTDTHVN / Mfn: 88047

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª M'dhur; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng t©m linh;

TÝn ng­ìng; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Ng­êi Hµ Nh× ë Huæi Lu«ng: HuyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u / Hoµng S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4909, Vv 4910/ BTDTHVN / Mfn: 88026

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hµ Nh×;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi M­êng ë ViÖt Nam. - H. : Th«ng tÊn, 2008 . - 137 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 7841/ VNCVANHOA / Mfn: 87786

Tõ kho¸ : ChÕ ®é x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Ng­êi M­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Nhµ Lý trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1248/ VCONNGUOI / Mfn: 87947

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Vua; Nhµ Lý; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

LÔ héi; §Òn; MiÕu; ThÇn tÝch; Cæ tÝch; ViÖt Nam


Nhµ TrÇn trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8116, Vv 8117/ VNCVANHOA / Mfn: 87756

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Con ng­êi; Nhµ TrÇn


Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu d©n téc häc ë V©n Nam/ Lª ThÞ Ngäc BÝch, NguyÔn Minh §øc d. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 613 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4946, Vv 4947/ BTDTHVN / Mfn: 88041

Tõ kho¸ : D©n téc häc; Nghiªn cøu d©n téc häc;

TØnh V©n Nam; Trung Quèc


Nh÷ng tÆng phÈm cña ng­êi Do Th¸i/ Thomas Cahill; KiÕn V¨n, §inh Quang H¶i b.d. . - H. : KHXH, 2008 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48416, Vb 48417/ VTTKHXH / Mfn: 88063

Tõ kho¸ : Ng­êi Do Th¸i; Nguån gèc d©n téc; LÞch sö ph¸t triÓn;

§¹o Thiªn chóa; Kinh th¸nh; S¸ch Kh¶i huyÒn; Ch©u ¸


Ph¸c th¶o v¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Kon Tum. - H. : [k.nxb.], 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4945, Vv 4965/ BTDTHVN / Mfn: 88040

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam


Ph©n tÝch x· héi quèc gia d©n téc vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1805/ VCONNGUOI / Mfn: 87958

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch x· héi; Ph©n tÝch quèc gia;

D©n téc thiÕu sè; Ph¸t triÓn x· héi; ViÖt Nam


PhËt gi¸o Kh¬ me Nam bé: Nh÷ng vÊn ®Ò nh×n l¹i / NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : T«n gi¸o, 2008 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8104, Vv 8105/ VNCVANHOA / Mfn: 87749

Vv 4948, Vv 4949/ BTDTHVN / Mfn: 88042Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Ng­êi Kh¬ me;

MiÒn Nam; ViÖt NamQuyÓn §¼m/ NguyÔn ThÞ Yªn ch.b.; V­¬ng Hïng, N«ng VÜnh Tu©n s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7888/ VNCVANHOA / Mfn: 87774

Vv 4902, Vv 4903/ BTDTHVN / Mfn: 88025Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian; Nghi lÔ tang ma;

LÔ QuyÓn §¼m; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Sù t¸c ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng vµo lÔ héi tÝn ng­ìng/ Lª Hång Lý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : VB4326/ VDNA / Mfn: 87879

Vv 4917, Vv 4918/ BTDTHVN / Mfn: 88030Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Quan hÖ kinh tÕ v¨n ho¸; T¸c ®éng ¶nh h­ëng; ViÖt Nam


150 trß ch¬i d©n gian ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Hång b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8142, Vv 8143/ VNCVANHOA / Mfn: 87769

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i d©n gian; LÔ héi; ViÖt Nam
Tang lÔ cña ng­êi Mn«ng Rl¨m/ Y Tuyn Bing . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4881, Vv 4882/ BTDTHVN / Mfn: 88015

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam; Nghi lÔ cæ truyÒn;

Tang lÔ; D©n téc Mn«ng Rl¨m


Then b¾c cÇu xin hoa/ NguyÔn Thanh HiÒn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 236 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4883, Vv 4884/ BTDTHVN / Mfn: 88016

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; ¢m nh¹c d©n gian;

H¸t then; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


ThiÒn trµ vµ ¨n chay/ TÕ H©n, Ngäc Huy b.s.; §¹o Liªn, Hµ S¬n d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8122, Vv 8123/ VNCVANHOA / Mfn: 87759

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; ThiÒn trµ; ¡n chay; Phong tôc tËp qu¸n
T×m hiÓu v¨n ho¸ d©n téc/ §Æng ViÖt BÝch . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4803/ BTDTHVN / Mfn: 87984

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; Nguån gèc d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng truyÒn thèng;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
T×m l¹i lµng ViÖt x­a/ Vò Duy MÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4801/ BTDTHVN / Mfn: 87982

Tõ kho¸ : Gia ph¶; Dßng hä; H­¬ng ­íc; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; LÞch sö; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Tµy Nïng/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : KHXH, 2009 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2211/ VCONNGUOI / Mfn: 87936

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam


T«n gi¸o tÝn ng­ìng cña ng­êi Ve ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Minh . - H. : KHXH, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2194/ VCONNGUOI / Mfn: 87908

Tõ kho¸ : T«n gi¸o tÝn ng­ìng; V¨n ho¸ t©m linh; Nghi lÔ;

Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Ve; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Trµ ®¹o: TiÓu luËn / Okakura Kakuzo; B¶o S¬n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2008 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7859, Vv 7860/ VNCVANHOA / Mfn: 87796

Tõ kho¸ : B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; Trµ ®¹o; NhËt B¶n


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi M­êng trong sö dông vµ qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh, TrÇn Hång Thu ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2192/ VCONNGUOI / Mfn: 87910

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M­êng;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn;

Sö dông tµi nguyªn; Khai th¸c tµi nguyªn; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn v¨n ho¸ gia ®×nh/ Ph¹m Tr­êng Khang, Hoµng Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0284/ VCONNGUOI / Mfn: 87959

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; V¨n ho¸ gia ®×nh; Tõ ®iÓn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi S¸n D×u/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4891, Vv 4892/ BTDTHVN / Mfn: 88020

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

D©n téc S¸n D×u; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, tÕt, tö vi vµ phong thuû/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2214/ VCONNGUOI / Mfn: 87953

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong thuû; Tö vi; LÞch;

TÕt; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Lª ThÕ VÞnh, Ph¹m Hïng Thoan b.s. . - Phó Yªn : [k.nxb.], 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4911, Vv 4912/ BTDTHVN / Mfn: 88027

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n;

Kinh tÕ x· héi; C­ d©n ViÖt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam mét c¸ch tiÕp cËn/ Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2008 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4921, Vv 4922/ BTDTHVN / Mfn: 88031

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

LÔ héi cæ truyÒn; Kh«ng gian v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n téc Gi¸y/ §ç §øc Lîi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4899, Vv 4900/ BTDTHVN / Mfn: 88024

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam


V¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ NguyÔn TÊn §¾c . - Tb. lÇn 1. - H. : KHXH, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48422, Vb 48423/ VTTKHXH / Mfn: 88066

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nhãm chñng téc;

Nhãm ng«n ng÷; V¨n ho¸ n«ng nghiÖp; §«ng Nam ¸V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4929, Vv 4930/ BTDTHVN / Mfn: 88034

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

HuyÖn Lôc Ng¹n; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vÒ 12 con gi¸p cña Trung Quèc: T×m hiÓu v¨n ho¸ Trung Quèc / Th­êng TuÊn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4864/ BTDTHVN / Mfn: 88006

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; 12 con gi¸p; Trung Quèc


ViÖt Nam phong tôc/ Phan KÕ BÝnh . - H. : V¨n häc, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8120, Vv 8121/ VNCVANHOA / Mfn: 87758

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Quan hÖ gia ®×nh; Gia téc; Quan hÖ x· héi; ViÖt Namkh¶o cæ häc

ViÖn b¶o tµng Ai CËp ë Cairo/ Mohamed Saleh; ViÖt Th­ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4808, Vv 4809/ BTDTHVN / Mfn: 87987

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; Di vËt kh¶o cæ; ViÖn B¶o tµng;

Tr­ng bµy hiÖn vËt; Ai CËp


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

A companion to the Anthropology of Japan/ Jennifer Robertson ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 518 p.

Ký hiÖu kho : Ll 790/ VCONNGUOI / Mfn: 87897

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; §êi sèng x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; NhËt B¶n


A new history of Anthropology/ Henrika Kuklick ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 402 p.

Ký hiÖu kho : Ll 795/ VCONNGUOI / Mfn: 87901

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; LÞch sö nh©n chñng häc; Nh©n häc
A reader in the Anthropology of Religion/ Micheal Lambec ed. . - 2nd ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 679 p.

Ký hiÖu kho : Ll 792/ VCONNGUOI / Mfn: 87895

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; T«n gi¸o; Nh©n häc
Anthropology and Child Development: A Cross-Cultural Reader/ Robert A. Levine, Rebecca S. New . - UK : Blackwell, 2008 . - 324 p.

Ký hiÖu kho : LL 786/ VCONNGUOI / Mfn: 87923

Tõ kho¸ : X· héi häc; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸;

Nh©n häc; Nh©n chñng häc; TrÎ em; §iÒu kiÖn x· héi


Careers in Applied Anthropology in the 21st Century: Perspectives from Academics and practitioners/ Carla Guerron's, Montero, Satish Kedia... ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008. - 210 p.

Ký hiÖu kho : Ll 789/ VCONNGUOI / Mfn: 87896

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Nh©n häc;

Nh©n häc øng dông; ThÕ kû 21


Cultural studies an Anthropology/ Micheal Ryan ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 1352 p.

Ký hiÖu kho : Ll 794/ VCONNGUOI / Mfn: 87900

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ téc ng­êi; Lèi sèng; TruyÒn th«ng ®¹i chóng;

V¨n ho¸ nhãm; Giíi tÝnh; T×nh dôc


Culture anh Health - Applying Medical Anthropology/ Micheal Winkelman . - USA : Jossey- Bass, 2009 . - 480 p.

Ký hiÖu kho : Ll 793/ VCONNGUOI / Mfn: 87906

Tõ kho¸ : X· héi häc y tÕ; Y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe;

V¨n ho¸; Nh©n chñng häc; Nh©n häc øng dông


Development and Climate change: The World Bank Group at Work/ The World Bank Group . USA : World Bank, 2009 . - 27 p.

Ký hiÖu kho : Lv 731/ VCONNGUOI / Mfn: 87915

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; M«i tr­êng; BiÕn ®æi m«i tr­êng
Environmental Anthropology a historical reader/ Michael R. Dove, Carol Carpenter ed. . - UK : Blackwell, 2008 . - 480 p.

Ký hiÖu kho : LL 785/ VCONNGUOI / Mfn: 87922

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; M«i tr­êng tù nhiªn;

M«i tr­êng sinh th¸i; Téc ng­êi; B¶o vÖ m«i tr­êng


Human Rights: an Anthropological reader/ Mark Goodale ed. . - UK : Willey Blackwell , 2009 . - 405 p.

Ký hiÖu kho : Ll 788/ VCONNGUOI / Mfn: 87902

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n chñng häc;

§¹o ®øc; Nh©n häc


Rethinking human Security/ Maufida Goucha, John Crowley ed. . - UK : Wiley Blackwell, 2008 . - 148 p.

Ký hiÖu kho : Ll 791/ VCONNGUOI / Mfn: 87903

Tõ kho¸ : An ninh con ng­êi; QuyÒn con ng­êi;

Nh©n lo¹i häc; Nh©n häc; Giíi


The Anthropology of globalization: A reader / Jonathan Xavier Inda, Renato Rosaldo ed. . - 2nd ed. . - UK : Blackwell Publishing, 2008 . - 481 p.

Ký hiÖu kho : Ll 797/ VCONNGUOI / Mfn: 87899

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Nh©n chñng häc; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Nh©n häc


The Subject of Anthropology: Gender, symbolism and psychoanalysis / Henrietta L. Moore . - UK : Polity Press, 2007 . - 272 p.

Ký hiÖu kho : Lv 736/ VCONNGUOI / Mfn: 87917

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Giíi tÝnh; T©m lý; Nh©n häc

Ch÷ sè hay lÞch sö mét ph¸t minh vÜ ®¹i/ Georges Ifrah; TrÇn ThÞ Ch©u Hoµn, NguyÔn Ngäc TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48549, Vb 48550/ VTTKHXH / Mfn: 88132

Tõ kho¸ : Ph¸t minh khoa häc; LÞch sö khoa häc; Ch÷ sè;

Con sè; LÞch sö ch÷ sè; Ph¸t minh ch÷ sè


Con ng­êi, v¨n ho¸, quyÒn vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2195, Vv 2196/ VCONNGUOI / Mfn: 87907

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn nh©n lùc; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương