S¸ch míi sè 09/2010


§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸itải về 0.76 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2371/ VMOITRUONG / Mfn: 87355

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i; §¹o ®øc sinh th¸i;

Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i; ViÖt Nam


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV1715/ VDNA / Mfn: 87221

Vv 2184/ VCONNGUOI / Mfn: 87502Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu/ NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­¬ng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Gian d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1733/ VDNA / Mfn: 87238

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; ViÖt Nam
§« thÞ ho¸, ph¸t triÓn n«ng th«n vµ nh÷ng t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng khu vùc miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam: Kû yÕu héi th¶o / Tõ Quang HiÓn, Werner Doppler, TrÇn ThÞ ViÖt Trung b.s. . - H. : N«ng nghiÖp, 2007 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2357/ VMOITRUONG / Mfn: 87436

Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; Ph¸t triÓn n«ng th«n; M«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; MiÒn nói phÝa B¾c; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Gi¸o dôc hay x©m h¹i: Nghiªn cøu vÒ trõng ph¹t th©n thÓ vµ tinh thÇn trÎ em t¹i ViÖt Nam / NguyÔn §øc M¹nh b.t. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2152/ VCONNGUOI / Mfn: 87477

Tõ kho¸ : TrÎ em; X©m h¹i trÎ em; Trõng ph¹t th©n thÓ;

Trõng ph¹t tinh thÇn; ViÖt Nam


HÖ thèng an sinh x· héi cña EU vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2370/ VMOITRUONG / Mfn: 87354

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; An sinh x· héi; HÖ thèng an sinh x· héi;

Bµi häc kinh nghiÖm; ViÖt Nam; EU; Ch©u ¢u


Khung kü thuËt ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi: Ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt / NguyÔn H÷u H¶i ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1767/ VCONNGUOI / Mfn: 87484

Tõ kho¸ : NghÒ c«ng t¸c x· héi; Nh©n viªn c«ng t¸c x· héi;

B¶o trî trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam 2000-2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2208/ VMOITRUONG / Mfn: 87372

Tõ kho¸ : X· héi häc; Møc sèng hé gia ®×nh; KÕt qu¶ kh¶o s¸t;

Sè liÖu thèng kª; 2000-2010; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm quèc tÕ vÓ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸: Chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o: Sè 55 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2345/ VMOITRUONG / Mfn: 87423

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; N«ng th«n; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008. - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1779/ VCONNGUOI / Mfn: 87474

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004, 2006/ Vò TiÕn Dòng ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1736/ VCONNGUOI / Mfn: 87492

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2006 = Result of the Vietnam household living standards survey 2006 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2006 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1743/ VCONNGUOI / Mfn: 87495

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; KÕt qu¶ kh¶o s¸t;

Møc sèng hé gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; 2006; ViÖt Nam


L¾ng nghe tiÕng nãi cña ng­êi nghÌo: Dù ¸n §ãi nghÌo vµ M«i tr­êng / UNDP . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1787/ VCONNGUOI / Mfn: 87511

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; M«i tr­êng; Ng­êi nghÌo;

X· héi häc nghÌo ®ãi; ViÖt Nam


M«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Lª V¨n Khoa, §oµn V¨n TiÕn, NguyÔn Song Tïng,... . - H. : Gi¸o dôc, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2216/ VMOITRUONG / Mfn: 87379

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


M«i tr­êng, n¨ng l­îng t¸i t¹o vµ ng­êi nghÌo: Dù ¸n §ãi nghÌo vµ M«i tr­êng / UNDP . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1788/ VCONNGUOI / Mfn: 87513

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; M«i tr­êng; N¨ng l­îng t¸i t¹o;

Ng­êi nghÌo; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ cña Hµ Néi theo h­íng hiÖn ®¹i ®Õn n¨m 2020: §Ò tµi cÊp Bé / §µo Hoµng TuÊn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1290/ VMOITRUONG / Mfn: 87351

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Ph¸t triÓn ®« thÞ bÒn v÷ng; Gi¶i ph¸p; Hµ Néi; ViÖt Nam


Mét t­ duy hoµn toµn míi = A whole new mind / Daniel H. Pink ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2008 . 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2181/ VCONNGUOI / Mfn: 87501

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; N¨ng lùc bÈm sinh;

B¸n cÇu n·o; Gi¸c quan


Më réng sù lùa chän vÒ sinh kÕ cho phô n÷ bÞ ¶nh h­ëng bëi HIV/AIDS vµ gia ®×nh hä: H­íng dÉn vÒ c¸c hç trî t¹o thu nhËp / Pauline Oosterboff; Ph¹m Ngäc YÕn, Ng« ThÞ LÖ Thuû, NguyÔn Thu Anh b.t. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1778/ VCONNGUOI / Mfn: 87473

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; HIV/AIDS; ViÖc lµm;

Thu nhËp; §êi sèng; ViÖt Nam


Møc sèng hé gia ®×nh B¾c Ninh ngµy nay: Qua sè liÖu kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2002, 2004, 2006 / Vò Thanh Liªm ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1735/ VCONNGUOI / Mfn: 87493

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004;

2006; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Weber; Bïi V¨n S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VV1695/ VDNA / Mfn: 87202

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Nguån gèc ra ®êi; Ph¸t triÓn x· héi;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; §¹o ®øc duy lý; §¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u


Nghiªn cøu b¹o lùc gia ®×nh trªn c¬ së giíi ë ViÖt Nam/ NguyÔn H÷u Minh, Lª Ngäc L©n, NguyÔn ThÞ Hoa Mai . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 38 tr.

Ký hiÖu kho : TL 391/ VCONNGUOI / Mfn: 87490

Tõ kho¸ : B¹o lùc gia ®×nh; Can thiÖp b¹o lùc gia ®×nh;

HËu qu¶; Giíi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh ng­êi ch­a thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt vµ hÖ thèng xö lý t¹i ViÖt Nam/ ViÖn Khoa häc ph¸p lý, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : TL 419/ VCONNGUOI / Mfn: 87503

Tõ kho¸ : VÞ thµnh niªn; Vi ph¹m ph¸p luËt; BiÖn ph¸p xö lý; ViÖt Nam
Ng­êi khuyÕt tËt ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi t¹i Th¸i B×nh, Qu¶ng Nam, §µ N½ng vµ §ång Nai / Lª B¹ch D­¬ng, KhuÊt Thu Hång, NguyÔn §øc Vinh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VV1696/ VDNA / Mfn: 87203

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; §iÒu tra x· héi; TØnh Th¸i B×nh;

TØnh Qu¶ng Nam; Thµnh phè §µ N½ng; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


Nh©n häc ph¸t triÓn: Lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d· / Jean Pierre Oliver De Sardan; TrÇn H÷u Quang, NguyÔn Ph­¬ng Ngäc d. . - H. : KHXH, 2009 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2384/ VMOITRUONG / Mfn: 87395

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; §iÒu tra x· héi häc;

§iÒu tra ®iÒn d·; Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra;

Lý thuyÕt ®iÒu tra; Kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·
NhËn thøc vµ nh÷ng tr¶i nghiÖm cuéc sèng cña cha mÑ cã con khuyÕt tËt - tõ c¸ch tiÕp cËn nh©n häc: Nghiªn cøu ®­îc thùc hiÖn d­íi sù tµi trî cña quü Hç trî ph¸t triÓn Quèc tÕ §an M¹ch. . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 38 tr.

Ký hiÖu kho : TL 397/ VCONNGUOI / Mfn: 87487

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; Cha mÑ con c¸i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ - x· héi ë VÜnh Phóc giai ®o¹n 1997 - 2005/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2358/ VMOITRUONG / Mfn: 87349

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi kinh tÕ; BiÕn ®æi x· héi; C¬ cÊu x· héi;

Khoa häc c«ng nghÖ; Gi¸o dôc; V¨n ho¸;

Gi¶i ph¸p kinh tÕ x· héi; 1997-2005; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Nh÷ng chuyÓn ®æi kinh tÕ - x· héi ë vïng cao ViÖt Nam/ Thomas Sikor, Jenny Sowerwine, Jeff Romm, Nghiªm Ph­¬ng TiÕn . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2200/ VMOITRUONG / Mfn: 87364

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; Kinh tÕ vïng; Kinh tÕ x· héi;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ x· héi; Vïng cao; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Nh÷ng c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó gia ®×nh ªm Êm/ Judy Ford, Thanh V©n d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2052, Vv 2053/ VTAMLY / Mfn: 87281

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; T©m lý häc gia ®×nh;

Gia ®×nh; H«n nh©n; H¹nh phóc gia ®×nh


Nh÷ng nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: B¸o c¸o ®Ò tµi cÊp ViÖn 2008 / Vò QuÕ H­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 27 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1322/ VMOITRUONG / Mfn: 87385

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §« thÞ; Khu c«ng nghiÖp; ViÖt Nam
Nh÷ng trµo l­u míi trong x· héi Mü: 75 xu h­íng rÊt nhá tiÒm Èn søc m¹nh to lín thay ®æi t­¬ng lai / Mark J. Penn, E. Kinney Zalesne; B¶o B×nh d. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2065/ VTAMLY / Mfn: 87313

Tõ kho¸ : X· héi; Trµo l­u x· héi; Xu h­íng x· héi;

BiÕn ®æi x· héi; Mü


Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr­êng vïng ven c¸c ®« thÞ lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ NguyÔn Ngäc TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2003 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2388, Vv 2389/ VMOITRUONG / Mfn: 87398

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ven ®« thÞ; §« thÞ;

M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ViÖt Nam 2008 -T×nh h×nh nghiªn cøu c¬ b¶n: B¸o c¸o tæng hîp hÖ ®Ò tµi cÊp ViÖn 2008 / Phan SÜ MÉn ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1319/ VMOITRUONG / Mfn: 87382

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Nghiªn cøu c¬ b¶n; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; §« thÞ; Khu c«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng tõ quan niÖm ®Õn hµnh ®éng/ Hµ Huy Thµnh, NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b.. - H. : KHXH, 2009 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2378, Vv 2379, Vv 2387/ VMOITRUONG / Mfn: 87387

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Khung khæ ph¸t triÓn;

Kinh nghiÖm ph¸t triÓn


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm cña thÕ giíi/ §µo Hoµng TuÊn . - H. : KHXH, 2008 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386/ VMOITRUONG / Mfn: 87397

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; X· héi häc ®« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ bÔn v÷ng;

Bµi häc kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíiPh¸t triÓn bÒn v÷ng ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam: C¸c vÊn ®Ò vµ c¸ch tiÕp cËn: Kû yÕu héi th¶o quèc gia = Sustainable fisheries development in Vietnam: Issues and Approaches / Side, IUCN . - H. : N«ng nghiÖp, 2006 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2358/ VMOITRUONG / Mfn: 87435

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Thñy s¶n; Ngµnh thñy s¶n;

Kinh tÕ thñy s¶n; HÖ sinh th¸i; ViÖt Nam


Ph©n tÝch nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dÞch vô b¶o vÖ, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc cña nhãm trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt t¹i mét sè ®Þa ph­¬ng ë ViÖt Nam: B¸o c¸o kÕt qu¶ nghiªn cøu / NguyÔn §øc M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TL 421/ VCONNGUOI / Mfn: 87504

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; TrÎ em khã kh¨n;

DÞch vô b¶o vÖ trÎ em; DÞch vô ch¨m sãc trÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; ViÖt Nam
Quan niÖm vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ c¸c nghiªn cøu quèc tÕ vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng, c¸c tæ chøc nghiªn cøu ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: §Ò tµi cÊp ViÖn 2008 / Ph¹m M¹nh Hoµ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 76 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1321/ VMOITRUONG / Mfn: 87384

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Nghiªn cøu quèc tÕ; Tæ chøc nghiªn cøu;

Tæ chøc ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a nghµnh vµ liªn nghµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. .- H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VL 553/ VTAMLY / Mfn: 87314

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Lý luËn;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Søc khoÎ, cung cÊp n­íc s¹ch, vÖ sinh m«i tr­êng vµ ng­êi nghÌo: Dù ¸n §ãi nghÌo vµ M«i tr­êng / UNDP . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 59 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1785/ VCONNGUOI / Mfn: 87510

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng; N­íc s¹ch;

VÖ sinh m«i tr­êng; Ng­êi nghÌo; Søc khoÎ; ViÖt Nam


Sù sèng sau khi chÕt/ Raymond A. Moody; NguyÔn V¨n Sù b.d. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2154/ VCONNGUOI / Mfn: 87500

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; X· héi häc con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Sù sèng; C¸i chÕt


T¨ng tr­ëng d©n sè ViÖt Nam: Nh÷ng sè liÖu míi nhÊt / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2373/ VMOITRUONG / Mfn: 87357

Tõ kho¸ : D©n sè; T¨ng tr­ëng d©n sè; §iÒu tra d©n sè;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt;

BiÕn ®éng d©n sè; 2001-2005; ViÖt Nam
Th¸ch thøc vÒ nguån nh©n lùc cã kü n¨ng trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu/ Trung t©m Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 52 tr.

Ký hiÖu kho : VTC 144/ VMOITRUONG / Mfn: 87389

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Nh©n lùc; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ThÞ tr­êng lao ®éngThu nhËp tõ m«i tr­êng vµ ng­êi nghÌo: Dù ¸n §ãi nghÌo vµ M«i tr­êng / UNDP . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1786/ VCONNGUOI / Mfn: 87512

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; M«i tr­êng; Thu nhËp; Ng­êi nghÌo;

Qu¶n lý m«i tr­êng; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng d©n sè ViÖt Nam 2008/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 21 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2374/ VMOITRUONG / Mfn: 87358

Tõ kho¸ : D©n sè; T¨ng tr­ëng d©n sè; §iÒu tra d©n sè;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt;

Tû lÖ giíi tÝnh; 2008; ViÖt Nam
T×nh dôc trong x· héi ViÖt Nam ®­¬ng ®¹i. ChuyÖn dÔ ®ïa khã nãi/ KhuÊt Thu Hång . - H. : Tri thøc, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2062/ VTAMLY / Mfn: 87293

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Quan hÖ t×nh dôc;

T×nh dôc; Gi¸o dôc giíi tÝnh; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸, vÊn ®Ò giíi vµ viÖc lµm trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi: Tr­êng hîp ViÖt Nam/ Naila Kabeer; TrÇn ThÞ V©n Anh d. . - H. : UNDP, 2006 . - 32 tr.

Ký hiÖu kho : VV1679/ VDNA / Mfn: 87186

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; ViÖc lµm; Toµn cÇu ho¸;

Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÖt may; ViÖt Nam


Tæng quan nh÷ng nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng n«ng nghiÖp, n«ng th«n ë ViÖt Nam: §Ò tµi cÊp ViÖn 2008 / NguyÔn Song Tïng . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1320/ VMOITRUONG / Mfn: 87383

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; N«ng nghiÖp; N«ng th«n; ViÖt Nam
Tæng quan nh÷ng nghiªn cøu c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng vµ ®Þa ph­¬ng; thÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: B¸o c¸o ®Ò tµi cÊp ViÖn 2008 / NguyÔn BÝch Hµ, §inh ThÞ Hoµng Uyªn . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1323/ VMOITRUONG / Mfn: 87386

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ThÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VV1732/ VDNA / Mfn: 87237

Vl 1771/ VCONNGUOI / Mfn: 87469Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mªk«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Trî cÊp tiÒn mÆt cã ®iÒu kiÖn: Gi¶m nghÌo trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai / Ariel Fiszbein, Norbert Schady . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2347/ VMOITRUONG / Mfn: 87425

Tõ kho¸ : Phóc lîi x· héi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Trî cÊp tiÒn mÆt;

Trî cÊp gi¶m nghÌo; Ch­¬ng tr×nh CCT; ThÕ giíi


Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi: S¸ch gi¸o khoa = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2381/ VMOITRUONG / Mfn: 87392

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ häc ®­êng: Lý luËn vµ thùc tiÔn: Kû yÕu héi th¶o t¹i TiÒn Giang 4-6/03/2009 / Héi Khoa häc T©m lý - Gi¸o dôc ViÖt Nam . - TiÒn Giang : [k.nxb.], 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : TL 423/ VCONNGUOI / Mfn: 87505

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; Gi¸o dôc;

X· héi häc gi¸o dôc; ViÖt Nam


VÊn ®Ò n«ng nghiÖp n«ng d©n n«ng th«n: Kinh nghiÖm ViÖt Nam, kinh nghiÖm Trung Quèc. S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 499 tr., 22 cm

Ký hiÖu kho : Vv 2385/ VMOITRUONG / Mfn: 87396

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n;

ViÖt Nam; Trung Quèc


VÒ bu«n b¸n phô n÷ vµ trÎ em ViÖt Nam: B¸o c¸o tæng hîp tõ 3 nghiªn cøu cÊp quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : TL 398/ VCONNGUOI / Mfn: 87486

Tõ kho¸ : Phô n÷; TrÎ em; Bu«n b¸n phô n÷;

Bu«n b¸n trÎ em; ViÖt Nam


VÒ B¶o trî vµ Thóc ®Èy X· héi: ThiÕt kÕ vµ triÓn khai c¸c m¹ng l­íi an sinh hiÖu qu¶ / Margaret Grosh, Carlo del Ninno, Emil Tesliuc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2348/ VMOITRUONG / Mfn: 87426

Tõ kho¸ : B¶o trî x· héi; An sinh x· héi; M¹ng l­íi an sinh x· héi;

Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi; ThÕ giíi


V× mét hµnh tinh xanh/ NguyÔn Thanh Hµ . - H. : Phô n÷, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2368/ VMOITRUONG / Mfn: 87348

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Vai trß m«i tr­êng; ViÖt Nam
ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO -T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm: S¸ch tham kh¶o / Jean-Pierre Cling, StÐphane LagrÐe, Mireliie Razafindrakoto, Francois Roubaud b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2376/ VMOITRUONG / Mfn: 87380

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Gia nhËp WTO; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ViÖc lµm; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 6/10/101   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương