S¸ch míi sè 09/2010


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕutải về 0.76 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu = The 2007 population change and family planning survey: Major findings / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­¬ng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1737/ VCONNGUOI / Mfn: 87494

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

BiÕn ®éng d©n sè; KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh;

Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; 2007; ViÖt Nam
Kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam 2000-2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2208/ VMOITRUONG / Mfn: 87372

Tõ kho¸ : X· héi häc; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2000-2010; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2006 = Result of the Vietnam household living standards survey 2006 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2006 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1743/ VCONNGUOI / Mfn: 87495

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; KÕt qu¶ kh¶o s¸t;

Møc sèng hé gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh tØnh Lµo Cai n¨m 2002, 2004, 2006/ Vò TiÕn Dòng ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 63 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1736/ VCONNGUOI / Mfn: 87492

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh;

Møc sèng hé gia ®×nh; KÕt qu¶ kh¶o s¸t;

Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004; 2006; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VV1721/ VDNA / Mfn: 87227

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Thuû s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 2 : N«ng th«n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : VV1722/ VDNA / Mfn: 87228

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghÞªp;

N«ng th«n; Thñy s¶n; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VV1723/ VDNA / Mfn: 87229

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

Thuû s¶n; L©m nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp thµnh phè H¶i Phßng/ Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2339/ VMOITRUONG / Mfn: 87417

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007 = Non-farm individual business establishments 2007 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2203/ VMOITRUONG / Mfn: 87367

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Kinh doanh c¸ thÓ; C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp;

C¬ së s¶n xuÊt; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007; ViÖt Nam
KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008. - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1779/ VCONNGUOI / Mfn: 87474

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §iÒu tra gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; ViÖt Nam


Møc sèng hé gia ®×nh B¾c Ninh ngµy nay: Qua sè liÖu kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2002, 2004, 2006 / Vò Thanh Liªm ch.b. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1735/ VCONNGUOI / Mfn: 87493

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; Sè liÖu thèng kª; 2002; 2004;

2006; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2004 = Statistical yearbook 2004 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2005 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1768/ VCONNGUOI / Mfn: 87466

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2004; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1734/ VCONNGUOI / Mfn: 87496

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2007; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2007 = Hanoi Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi- H. : Thèng kª, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1733/ VCONNGUOI / Mfn: 87497

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2007; Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2008 = Statistical Yearbook of Viet Nam 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2324/ VMOITRUONG / Mfn: 87403

VL 552/ VTAMLY / Mfn: 87285Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2008 = 2008 Statistical Yearbook / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Thèng kª, 2009 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2322/ VMOITRUONG / Mfn: 87401

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng 2008 = Hai Phong Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2334/ VMOITRUONG / Mfn: 87413

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n 2008 = Backan statistical yearbook 2008 / TriÖu TiÕn Ban ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2206/ VMOITRUONG / Mfn: 87370

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh 2008 = Bac Ninh Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2335/ VMOITRUONG / Mfn: 87414

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang 2008 = Bac Giang Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2337/ VMOITRUONG / Mfn: 87416

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh §Þnh 2008 = Binh §inh Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B×nh §Þnh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2332/ VMOITRUONG / Mfn: 87411

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª x· héi; 2008;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt NamNiªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2007 = Cao Bang Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2321/ VMOITRUONG / Mfn: 87400

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª x· héi; 2007;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2008 = Dien Bien Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2009 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2327/ VMOITRUONG / Mfn: 87406

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ Nam 2008/ Côc Thèng kª tØnh Hµ Nam . - H. : Thèng kª, 2009 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2330/ VMOITRUONG / Mfn: 87409

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2008 = Hai Duong Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2336/ VMOITRUONG / Mfn: 87415

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn 2008/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2009 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2325/ VMOITRUONG / Mfn: 87404

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lµo Cai 2008 = Lao Cai Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2328/ VMOITRUONG / Mfn: 87407

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Nam §Þnh 2008 = Namdinh statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Nam §Þnh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2199/ VMOITRUONG / Mfn: 87363

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Ninh B×nh 2008 = Ninhbinh statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2211/ VMOITRUONG / Mfn: 87375

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Thä 2008/ Côc Thèng kª tØnh Phó Thä . - H. : Thèng kª, 2009 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2326/ VMOITRUONG / Mfn: 87405

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª x· héi; 2008;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam 2008 = Quangnam statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2323/ VMOITRUONG / Mfn: 87402

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i 2008 = Quang Ngai Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2329/ VMOITRUONG / Mfn: 87408

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2008 = Quang Tri Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2333/ VMOITRUONG / Mfn: 87412

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh S¬n La 2008 = Sonla statistical yearbook 2008 / Ph¹m V¨n §Ýnh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2209/ VMOITRUONG / Mfn: 87373

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Ho¸ 2008 = Thanhhoa Statistical Yearbook 2008 / Ph¹m §×nh §øc ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2320/ VMOITRUONG / Mfn: 87399

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Tuyªn Quang 2008 = Tuyen Quang Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2009 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2331/ VMOITRUONG / Mfn: 87410

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2008 = Vinhphuc statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2210/ VMOITRUONG / Mfn: 87374

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª x· héi; 2008;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt NamNiªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i 2008 = Yenbai statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2009 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2207/ VMOITRUONG / Mfn: 87371

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 779 tr.

Ký hiÖu kho : VV1726/ VDNA / Mfn: 87232

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Thùc tr¹ng doanh nghiÖp; Sè liÖu thèng kª;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt NamT­ liÖu kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam = Socio-economic statistical data of 63 provinces and cities / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1073 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2205/ VMOITRUONG / Mfn: 87369

Tõ kho¸ : Thèng kª; Sè liªu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


T«n gi¸o

Cham Muslism of the Mekong Delta, Place and Mobility in the Cosmopolitan Periphery: Southeast Asia Publications Series / Philip Taylor . - Honolulu : University of Hawai Press, 2008 . - 313 p.

Ký hiÖu kho : LV3501/ VDNA / Mfn: 87249

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; D©n téc Ch¨m; Céng ®ång Håi gi¸o;

Chñ nghÜa thÞ d©n; N«ng th«n; Vïng s«ng Mª K«ng;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Expressing Islam Religions Life and Politics in Indonesia/ Greg Fealy, Sally White . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 295 p.

Ký hiÖu kho : LV 3518/ VDNA / Mfn: 87267

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ; Indonesia


Indonesian Muslim Intelligentsia and Power/ Yudi Latif . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 544 p.

Ký hiÖu kho : LV3510/ VDNA / Mfn: 87258

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; §¹o Håi; TÇng líp tri thøc; Tri thøc Håi gi¸o;

QuyÒn lùc; Indonesia


Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng. Q. 1 : T¸m ch÷ Hµ L¹c vµ quü ®¹o ®êi ng­êi / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 550/ VTAMLY / Mfn: 87286

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng;

QuÎ bãi; T¸m ch÷ Hµ L¹c; ThuËt to¸n t¸m ch÷;

Quü ®¹o ®êi ng­êi; Kinh DÞch; Trung Quèc
Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng. Q. 2 : Ph¸c th¶o ch©n dung nhµ v¨n d­íi ¸nh s¸ng Kinh DÞch / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 550/ VTAMLY / Mfn: 87287

Tõ kho¸ : Kinh DÞch; QuÎ bãi; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


LÞch sö PhËt gi¸o thÕ giíi/ Ph¸p s­ Th¸nh Nghiªm; NguyÔn §øc S©m, Mai Xu©n H¶i, NguyÔn T¸ NhÝ d. . - H. : KHXH, 2008 . - 931 tr.

Ký hiÖu kho : VV1712/ VDNA / Mfn: 87218

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o; ThÕ giíi
NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Weber; Bïi V¨n S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VV1695/ VDNA / Mfn: 87202

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Nguån gèc ra ®êi;

Ph¸t triÓn x· héi; BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi;

§¹o ®øc duy lý; §¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u
Riots Pogroms Jihad. Religions Violence in Indonesia/ John T. Sidel . - Ithaca; Lond. : Cornell University Press, 2006 . - 279 p.

Ký hiÖu kho : LV3508/ VDNA / Mfn: 87256

Tõ kho¸ : Håi gi¸o; T×nh h×nh néi bé; Xung ®ét t«n gi¸o;

Khñng bè chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Indonesia


TÝn ng­ìng t«n gi¸o vµ x· héi d©n gian/ NguyÔn Hång D­¬ng, Phïng §¹t V¨n ch.b.; TrÇn Anh §µo d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2088/ VTAMLY / Mfn: 87334

Tõ kho¸ : TÜn ng­ìng d©n gian; TÝn ng­ìng t«n gi¸o;

Phong tôc tËp qu¸n; X· héi d©n gian;

Kû yÕu; Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch tham kh¶o néi bé / §ç Quang H­ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2163/ VCONNGUOI / Mfn: 87480

Tõ kho¸ : T­ t­ëng t«n gi¸o; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

§­êng lèi t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


VÊn ®Ò t«n gi¸o trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam - Lý luËn vµ thùc tiÔn/ §ç Quang H­ng . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VV1718/ VDNA / Mfn: 87225

Tõ kho¸ : T­ t­ëng t«n gi¸o; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

§­êng lèi t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam PhËt gi¸o sö luËn. T. 1, 2, 3 / NguyÔn Lang . - H. : V¨n häc, 2008 . - 1162 tr.

Ký hiÖu kho : VV1693/ VDNA / Mfn: 87200

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; hËt gi¸o; LÞch sö ®¹o PhËt; Gi¸o héi;

Phong trµo gi¸o héi; Chïa; ThiÒn s­; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc

Gender, Conflict, and Development/ Tsjeard Bouta, Georg Frerks, Ian Bannon . - Washington, D.C. : The World Bank, 2005 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29247/ VTTKHXH / Mfn: 87597

Tõ kho¸ : Giíi tÝnh; Xung ®ét t©m lÝ;

Quan hÖ giíi tÝnh; Ph¸t triÓn x· héi


40 bµi häc dµnh cho tuæi míi lín/ V­¬ng Trang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2093/ VTAMLY / Mfn: 87329

Tõ kho¸ : Tuæi vÞ thµnh niªn; Kinh nghiÖm sèng;

Häc sinh trung häc phæ th«ng


B¸ch khoa tri thøc gia ®×nh trong cuéc sèng hiÖn ®¹i/ Ngäc Hµ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 747, Vb 753/ VTAMLY / Mfn: 87307

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; T©m lý häc gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; Ch¨m sãc con c¸i; Ch¨m sãc søc kháe;

MÑo vÆt gia ®×nh
BÝ mËt ®éng lùc cña con ng­êi/ Mai Hoa . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 142tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2083/ VTAMLY / Mfn: 87336

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt øng xö; §éng lùc; Kh¶ n¨ng giao tiÕp;

BÝ quyÕt thµnh c«ng


C¸ch tiªu tiÒn: Nh÷ng chuyÖn cÇn biÕt trªn con ®­êng lµm giµu / NguyÔn §×nh Cöu . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2063/ VTAMLY / Mfn: 87308

Tõ kho¸ : C¸ch tiªu tiÒn; C¸ch lµm giµu; T©m lý häc c¸ nh©n; §æi míi t­ duy
Con ng­êi, d©n téc vµ c¸c nÒn v¨n ho¸: Chung sèng trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ / George F. Mclean, Ph¹m Minh H¹c ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1763/ VCONNGUOI / Mfn: 87476

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; TriÕt häc x· héi;

D©n téc; V¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸


Con ng­êi - v¨n ho¸ quyÒn con ng­êi vµ ph¸t triÓn/ Mai Quúnh Nam . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 691 tr.

Ký hiÖu kho : VL 556/ VTAMLY / Mfn: 87318

Tõ kho¸ : X· héi häc con ng­êi; Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi;

TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc


Cïng con b­íc vµo tuæi teen/ Ph­îng H©n . - H. : Phô n÷, 2008 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 746, Vb 748/ VTAMLY / Mfn: 87311

Tõ kho¸ : Tuæi teen; Gi¸o dôc gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh
Cuèn s¸ch dµnh cho phô n÷ tuæi trung niªn/ Ngäc Ph­¬ng . - H. : Phô n÷, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2068, Vv 2069/ VTAMLY / Mfn: 87299

Tõ kho¸ : T©m lý häc phô n÷; Phô n÷; Tuæi trung niªn;

Ch¨m sãc søc kháe; T©m sinh lý


100 ®iÒu bè mÑ kh«ng nªn nãi víi con c¸i/ Mai Ph­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 731, Vb 732/ VTAMLY / Mfn: 87296

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; Gi¸o dôc gia ®×nh;

Cha mÑ; Con c¸i; Quan hÖ gia ®×nh


100 ®iÒu bè mÑ nªn nãi víi con c¸i/ Mai Ph­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2081, Vv 2082/ VTAMLY / Mfn: 87323

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; Gi¸o dôc gia ®×nh;

Cha mÑ; Con c¸i; Quan hÖ gia ®×nh


§¹i c­¬ng triÕt häc T©y ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : VL 549/ VTAMLY / Mfn: 87284

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng;

TriÕt häc ph­¬ng T©y; Kh¸i niÖm triÕt häc; Chñ ®Ò triÕt häc


§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2371/ VMOITRUONG / Mfn: 87355

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; M«i tr­êng sinh th¸i; §¹o ®øc sinh th¸i;

Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i; ViÖt Nam


§Ó b¸o giíi trÝch dÉn lêi b¹n: Gióp nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp lµm viÖc hiÖu qu¶ víi giíi truyÒn th«ng / William Essex; Vò Thanh V©n d. . - H. : Lao ®éng X· héi, [--?]. - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 751/ VTAMLY / Mfn: 87326

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; Pháng vÊn;

Tr¶ lêi pháng vÊn; NghÖ thuËt øng xö


Gióp trÎ tõ bá thãi quen xÊu/ TuÖ V¨n . - H. : Phô n÷, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2054, Vv 2089/ VTAMLY / Mfn: 87282

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; Gia ®×nh; Gi¸o dôc trÎ em;

Thãi quen; Gi¸o dôc thãi quen


Häc c¸ch lµm chñ quü thêi gian/ Hoµng Nguyªn, Thanh T©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009- 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2064/ VTAMLY / Mfn: 87320

Tõ kho¸ : Sö dông thêi gian; Qu¶n lý thêi gian; S¾p xÕp thêi gian
135 kü x¶o lµm viÖc cña ng­êi th«ng minh/ Hoµng Kim . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2094/ VTAMLY / Mfn: 87333

Tõ kho¸ : Kü n¨ng lµm viÖc; Kü x¶o lµm viÖc;

N¨ng lùc lµm viÖc; BÝ quyÕt thµnh c«ng


Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng. Q. 1 : T¸m ch÷ Hµ L¹c vµ quü ®¹o ®êi ng­êi / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 550/ VTAMLY / Mfn: 87286

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng;

QuÎ bãi; T¸m ch÷ Hµ L¹c; ThuËt to¸n t¸m ch÷;

Quü ®¹o ®êi ng­êi; Kinh DÞch; Trung Quèc
KÝch thÝch trÝ s¸ng t¹o - rÌn luyÖn trÝ th«ng minh. T. 2 / NguyÔn Ph­¬ng Hßa . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2072, Vv 2073/ VTAMLY / Mfn: 87298

Tõ kho¸ : TrÝ s¸ng t¹o; Ph¸t minh khoa häc; TrÎ em; TruyÖn ng¾n
Kü n¨ng b¸n hµng: H­íng dÉn thùc hµnh b¸n lÎ / Phan Thanh L©m . - H. : Phô n÷, 2009 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2078, Vv 2091/ VTAMLY / Mfn: 87312

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kü n¨ng b¸n hµng; Kü n¨ng b¸n lÎ;

NghÖ thuËt b¸n hµng


10 lo¹i ng­êi tin cËy trong cuéc sèng/ V¨n Toµn . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2085/ VTAMLY / Mfn: 87321

Tõ kho¸ : Ng­êi tin cËy; Cuéc sèng


Lµm thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng lùa chän ®óng ®¾n/ TrÇn Giang S¬n . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2095/ VTAMLY / Mfn: 87335

Tõ kho¸ : BÝ quyÕt thµnh c«ng; T©m lý häc c¸ nh©n
LuËn ng÷ víi ng­êi qu©n tö thêi hiÖn ®¹i/ TrÇn TiÕn Kh«i . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2153/ VCONNGUOI / Mfn: 87479

Tõ kho¸ : §¹o Nho; Nho gi¸o; Ng­êi qu©n tö;

TriÕt häc cæ ®¹i; LuËn ng÷; Trung Quèc


LuËt trÝ n·o: 12 quy luËt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë n¬i lµm viÖc, ë nhµ vµ tr­êng häc / John Medina; Mai Khanh d. . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2050/ VTAMLY / Mfn: 87278

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; Con ng­êi;

TrÝ n·o; Quy luËt trÝ n·o


10 ng­êi b¹n cÇn ph¶i cã trong cuéc ®êi. T. 1 / Hoµng Nguyªn, Thanh T©m . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2079, Vv 2080/ VTAMLY / Mfn: 87325

Tõ kho¸ : T×nh b¹n; Ph­¬ng ph¸p kÕt b¹n;

Kinh nghiÖm kÕt b¹n; Quan hÖ b¹n bÌ


NÒn ®¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n/ Max Weber; Bïi V¨n S¬n, NguyÔn NghÞ, NguyÔn Tïng d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : VV1695/ VDNA / Mfn: 87202

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; Nguån gèc ra ®êi;

Ph¸t triÓn x· héi; BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi;

§¹o ®øc duy lý; §¹o Tin lµnh; Ch©u ¢u
NghÖ thuËt giao tiÕp/ Chu SÜ Liªn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 738/ VTAMLY / Mfn: 87304

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt giao tiÕp; KÜ n¨ng giao tiÕp;

Giao tiÕp x· héi


Nguyªn lý cña thµnh c«ng/ NguyÔn Thµnh Thèng, TrÇn Thu Hµ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2051/ VTAMLY / Mfn: 87283

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

Nguyªn lý thµnh c«ng; BÝ quyÕt thµnh c«ng


Nh÷ng c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó gia ®×nh ªm Êm/ Judy Ford, Thanh V©n d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2052, Vv 2053/ VTAMLY / Mfn: 87281

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; T©m lý häc gia ®×nh;

Gia ®×nh; H«n nh©n; H¹nh phóc gia ®×nh


Nh÷ng c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó thÊu hiÓu tuæi teen/ Judy Ford; NguyÔn Thi d. . - H. : Phô n÷, 2009- 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 740, Vb 741/ VTAMLY / Mfn: 87300

Tõ kho¸ : T©m lý häc thanh niªn; Gia ®×nh;

Tuæi teen; Quan hÖ gia ®×nh; Gi¸o dôc con c¸i


Nh÷ng c¸ch tuyÖt diÖu ®Ó yªu th­¬ng trÎ/ Judy Ford; Ph¹m H¶i YÕn d. . - H. : Phô n÷, 2009 .- 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 742, Vb 743/ VTAMLY / Mfn: 87302

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; TrÎ em;

Gi¸o dôc trÎ em; Ch¨m sãc trÎ em


NLP tù "lËp tr×nh" cho t­ duy cña b¹n/ Steve Andreas, Charles Faulkner; Vò Thanh Thóy d. . H. : ThÕ giíi, 2009 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2049/ VTAMLY / Mfn: 87280

Tõ kho¸ : T­ duy; T©m lý häc c¸ nh©n; VËn hµnh t­ duy;

Thay ®æi t­ duy; Thay ®æi thãi quen


Phô n÷ th«ng minh kh«ng ë gãc v¨n phßng: 101 sai lÇm phô n÷ th­êng m¾c ph¶i n¬i c«ng së/ Lois P. Frankel; Kh¸nh Thñy d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 721/ VTAMLY / Mfn: 87279

Tõ kho¸ : Phô n÷; T©m lý häc phô n÷;

NghÖ thuËt øng xö; Giao tiÕp x· héi


Sao t«i kh«ng h¹nh phóc? / Philip Van Munching, Katz Bernie; Thu HuyÒn d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 736/ VTAMLY / Mfn: 87309

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Giao tiÕp øng xö;

Quan hÖ x· héi; H¹nh phóc


Small talk: Kü n¨ng b¾t ®Çu, duy tr× cuéc trß chuyÖn vµ t¹o dùng m¹ng l­íi quan hÖ x· héi / Debra Fine; Mai Trang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 737/ VTAMLY / Mfn: 87306

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp;

Quan hÖ x· héi; øng xö x· héi


Sö dông thêi gian hiÖu qu¶: BÝ quyÕt lµm ®óng viÖc vµo ®óng thêi ®iÓm / John Gogo; ViÖt V¨n d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 727/ VTAMLY / Mfn: 87303

Tõ kho¸ : Sö dông thêi gian; Qu¶n lý thêi gian;

¸p lùc c«ng viÖc; Tr¹ng th¸i t©m lý


Söa lçi cho bÐ nªn ng­êi/ Ph­¬ng Hµ . - H. : Phô n÷, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 734, Vb 733/ VTAMLY / Mfn: 87295

Tõ kho¸ : T©m lý häc trÎ em; TrÎ con; Gia ®×nh; Gi¸o dôc trÎ em
Søc m¹nh cña toµn t©m toµn ý: C¸c bµi tËp rÌn luyÖn ®Ó hoµn thiÖn kü n¨ng / Jim Loehr, Tony Schwartz; §ç KiÖn d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 717/ VTAMLY / Mfn: 87276

Tõ kho¸ : T©m lý c¸ nh©n; RÌn luyÖn t©m lý c¸ nh©n;

Kü n¨ng sèng; NghÖ thuËt sèng


T©m lý häc d©n téc/ Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2382/ VMOITRUONG / Mfn: 87394

Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n téc; LÞch sö h×nh thµnh; ý thøc d©n téc;

Tinh thÇn d©n téc; TÝnh c¸ch d©n téc; Tri gi¸c d©n téc;

§Þnh kiÕn d©n téc; Xung ®ét d©n téc; TiÕp xóc v¨n ho¸; ViÖt Nam
ThÕ giíi néi t©m ®µn «ng/ NguyÔn H÷u Thô . - H. : Phô n÷, 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 729, Vb 730/ VTAMLY / Mfn: 87294

Tõ kho¸ : T©m lý häc giíi tÝnh; §µn «ng; Nam giíi;

Quan hÖ x· héi; Quan hÖ gia ®×nh


ThuËt l·nh ®¹o/ H­íng Phi . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2084/ VTAMLY / Mfn: 87324

Tõ kho¸ : L·nh ®¹o; Nhµ l·nh ®¹o; Nguyªn t¾c l·nh ®¹o;

Ph­¬ng ph¸p l·nh ®¹o; NghÖ thuËt l·nh ®¹o


V¨n kiÖn ®¹i héi X cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn = Tenth Vietnam Communist Party Congress Documents : Theoretical and practical issues / Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1761/ VCONNGUOI / Mfn: 87450

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §¹i héi X;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

An African Exploration of the East Asian Education Experience/ Birger Fredriksen, Tan Jee Peng ed. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2008 . - 374 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29209, Lv 29210/ VTTKHXH / Mfn: 87561

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Kinh nghiÖm gi¸o dôc; Ch©u Phi; §«ng ¸


Decentralized Decision- Making in Schools: The Theory and Evidence on School - Based Management / Felipe Barrera - Osorio, Tazeen Fasih, Harry Anthony Patrinos, Lucrecia Santibanez . - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 124 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29239/ VTTKHXH / Mfn: 87589

Tõ kho¸ : Tr­êng phæ th«ng; Qu¶n lÝ tr­êng häc;

Tæ chøc tr­êng häc; ThÕ giíi


Early Child Development from Measurement to Action: A Priority for Growth and Equity / Mary Eming Young, Linda M. Richardson ed. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2007 . - 306 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29244/ VTTKHXH / Mfn: 87594

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn trÎ em; Gi¸o dôc trÎ em;

Ch¨m sãc trÎ em; ThÕ giíi


Emerging Evidence on Vouchers and Faith- Based Providers in Education: Case Studies from Africa, Latin America, and Asia / Felipe Barrera- Osorio, Harry Anthony Patrinos, Quentin Wodon ed. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 186 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29238/ VTTKHXH / Mfn: 87588

Tõ kho¸ : T­ nh©n ho¸ gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc;

N­íc ®ang ph¸t triÓn


Enhancing China's Competitiveness through Lifelong Learning/ Carl Dahlman, Douglas Zhihuazeng, Shuilin Wang . - Washington, D.C. : The World Bank, 2007 . - 238 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29206/ VTTKHXH / Mfn: 87558

Tõ kho¸ : HÖ thèng ®µo t¹o; Häc tËp suèt ®êi

Vai trß nhµ n­íc; Trung Quèc


Expanding Opportunities and Bulding Competencies for Young People: A New Agenda for Secondary Education / The World Bank . - Washington, D.C. : The World Bank, 2005 . - 300 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29242/ VTTKHXH / Mfn: 87592

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc trung häc; §Çu t­ gi¸o dôc;

N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ThÕ giíi


From Schooling Access to Learning Outcomes: An Unfinished Agenda: An Evaluation of World Bank Support to Primary Education / World Bank Independent Evaluation Group . - Washington, D.C. : The Word Bank, 2006 . - 127p.

Ký hiÖu kho : Lv 29200/ VTTKHXH / Mfn: 87552

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc tiÓu häc; Tr­êng phæ th«ng c¬ së;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; Häc tËp; Gi¶ng d¹y


How Universities Promote Economic Growth/ Shahid Yushuf, Kaoru Nabeshima ed. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2007 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29232/ VTTKHXH / Mfn: 87582

Tõ kho¸ : Tr­êng ®¹i häc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch quèc gia; ThÕ giíi


Linking Education Policy to Labor Market Outcomes/ Tazeen Fasih . - Washington, D.C. : The World Bank, 2008 . - 96 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29236/ VTTKHXH / Mfn: 87586

Tõ kho¸ : Vai trß gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc;

§µo t¹o nguån nh©n lùc; ThÞ tr­êng lao ®éng;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
Meeting the Challenges of Secondary Education in Latin America and East Asia: Improving Efficiency and Resource Mobilization / Emanuela di Gropello ed. . - Wahington, D.C. : The World Bank, 2006 . - 309 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29231/ VTTKHXH / Mfn: 87581

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc trung häc; C¶i c¸ch gi¸o dôc;

ChÊt l­îng gi¸o dôc; Mü Latinh; §«ng ¸


Mobilizing the Private Sector for Public Education: A View from the Trenches / Harry Anthony Patrinos, Shobhana Sosale ed. . - Washington, DC : The World Bank, 2007 . - 88 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29235/ VTTKHXH / Mfn: 87585

Tõ kho¸ : Tæ chøc gi¸o dôc; Kinh tÕ gi¸o dôc;

Gi¸o dôc d©n lËp; Gi¸o dôc quèc lËp


Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development, and the Education Sector. - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 163 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29237/ VTTKHXH / Mfn: 87587

Tõ kho¸ : Tæ chøc gi¸o dôc; Dinh d­ìng cho trÎ em;

Ph¸t triÓn trÎ em; Trî cÊp x· héiResponding to Globalization: Nation, Culture and Indentity in Singapore / Selvajaj Velayutham . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 280 p.

Ký hiÖu kho : LV 3521/ VDNA / Mfn: 87270

Tõ kho¸ : B¶n s¾c d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸; §a d©n téc;

TÇng líp x· héi; Giµu nghÌo; Toµn cÇu ho¸; SingaporeToward a Better Future: Education and Training for Economic Development in Singapore since 1965 / Lee Sing Kong, GOH Chor Boon, Birger FREDRIKSEN, TAN Jee Peng . - Washington, D.C. : The World Bank, 2008 . - 206 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29216, Lv 29217/ VTTKHXH / Mfn: 87567

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Tæ chøc gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; Singapore
Using the Results of a National Assessment of Educational Achievement. Vol. 5 / Thomas Kellaghan, Vincent Greaney, T.Scott Murray . - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 167 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29219/ VTTKHXH / Mfn: 87569

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; §¸nh gi¸ quèc gia;

Thµnh tùu gi¸o dôc; ThÕ giíi


Patrimoine et vie collective/ MinistÌre de la CommunautÐ Francaise . - P. : {s.n.}, 2002 . - 359 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23024/ VTTKHXH / Mfn: 87611

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch v¨n ho¸;

Di tÝch lÞch sö; B¶o tån di s¶n; BØ


C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu cña B¶o tµng D©n téc häc ViÖt Nam. T. 6 . - H. : KHXH, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VV1705/ VDNA / Mfn: 87211

Tõ kho¸ : B¶o tµng D©n téc häc; C«ng tr×nh nghiªn cøu;

Ng­êi Ba Na; Ng­êi Kh¬ Mó; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam
Con ng­êi, d©n téc vµ c¸c nÒn v¨n ho¸: Chung sèng trong thêi ®¹i toµn cÇu ho¸ / George F. Mclean, Ph¹m Minh H¹c ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1763/ VCONNGUOI / Mfn: 87476

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; TriÕt häc x· héi;

D©n téc; V¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸


C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VV1729/ VDNA / Mfn: 87235

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc; Kh¸i niÖm v¨n ho¸;

C¬ së v¨n ho¸; TiÕn tr×nh v¨n ho¸;

Vïng v¨n ho¸; Thµnh tè v¨n ho¸; ViÖt Nam
Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng kh¸ng chiÕn quËn Ba §×nh/ Uû ban nh©n d©n quËn Ba §×nh . - H. : KHXH, 2009 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9995, Vv 9996/ VTTKHXH / Mfn: 87629

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch c¸ch m¹ng; §Òn;

Chïa; §×nh; QuËn Ba §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
H¸n N«m häc trong nhµ tr­êng/ T¹p chÝ H¸n N«m . - H. : KHXH, 2008 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1757/ VCONNGUOI / Mfn: 87459

Tõ kho¸ : H¸n N«m häc; Ch÷ H¸n N«m; Gi¶ng d¹y H¸n N«m; ViÖt Nam
HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV1707/ VDNA / Mfn: 87213

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; TriÒu ®¹i NguyÔn; HuÕ; ViÖt Nam


HuÕ x­a vµ nay: Di tÝch vµ danh th¾ng / Phan ThuËn An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VV1708/ VDNA / Mfn: 87214

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; HuÕ; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ mét tia s¸ng v¨n ho¸ Ph­¬ng §«ng. Q. 1 : T¸m ch÷ Hµ L¹c vµ quü ®¹o ®êi ng­êi / Xu©n Cang . - H. : V¨n häc, 2009 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 550/ VTAMLY / Mfn: 87286

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ ph­¬ng §«ng;

QuÎ bãi; T¸m ch÷ Hµ L¹c; ThuËt to¸n t¸m ch÷;

Quü ®¹o ®êi ng­êi; Kinh DÞch; Trung Quèc
LÔ héi T©y Nguyªn/ TrÇn Phong; Nguyªn Ngäc, Ng« V¨n Doanh gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2008 .- 102 tr.

Ký hiÖu kho : VV1731/ VDNA / Mfn: 87236

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; S¸ch ¶nh; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


L­îc kh¶o vÒ kinh nghiÖm ph¸t hiÖn ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi trong lÞch sö ViÖt Nam/ Ph¹m Hång Tung ch.b.; Lª ThÞ Lan, Ph¹m Minh ThÕ b.s. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2182/ VCONNGUOI / Mfn: 87449

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nguån nh©n lùc; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; ViÖt Nam


Nghiªn cøu, gi¶ng d¹y ViÖt Nam häc vµ tiÕng ViÖt: Ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng. Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ 2009 / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10001, Vv 10002/ VTTKHXH / Mfn: 87632

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Gi¶ng d¹y ng«n ng÷;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; ViÖt Nam häc; TiÕng ViÖt;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; KÜ n¨ng gi¶ng d¹y; KØ yÕu;

Héi th¶o quèc tÕ; ViÖt Nam


NguyÔn Kh¸nh Toµn n¨m th¸ng, cuéc ®êi/ §µo Ngäc BÝch t.ch., b.s. . - H. : Kim §ång, 2005- 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2161/ VCONNGUOI / Mfn: 87478

Tõ kho¸ : Nhµ khoa häc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

NguyÔn Kh¸nh Toµn; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 3 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : VV1720/ VDNA / Mfn: 87226

Vl 1754/ VCONNGUOI / Mfn: 87453Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; 2007
Phong tôc thÕ giíi: Phong tôc Èm thùc, lÔ tÕt, héi hÌ / Thanh Liªm b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2059/ VTAMLY / Mfn: 87288

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ Èm thùc; LÔ tÕt; LÔ héi; ThÕ giíi


Phong tôc thÕ giíi: Phong tôc c­íi hái vµ nu«i con / Thanh Liªm b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2061/ VTAMLY / Mfn: 87290

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

C­íi hái; Nu«i con; ThÕ giíi


Phong tôc thÕ giíi: Phong tôc nhµ ë trang phôc vµ tªn gäi c¸c quèc gia / Thanh Liªm b.s. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2058/ VTAMLY / Mfn: 87291

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nhµ ë; Trang phôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Phong tôc thÕ giíi: TÝn ng­ìng t«n gi¸o / Thanh Liªm b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2060/ VTAMLY / Mfn: 87292

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Kiªng kþ; ThÕ giíi


Phong tôc ViÖt Nam: Phong tôc gia ®×nh x· héi, lÔ tÕt / Thanh Liªm b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2056, Vv 2057/ VTAMLY / Mfn: 87289

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ tÕt; TÕt Nguyªn §¸n; LÔ héi;

Thê cóng tæ tiªn; Gia ®×nh; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Sù ®a d¹ng v¨n ho¸ vµ ®èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ - Mét gãc nh×n tõ ViÖt Nam/ Ph¹m Xu©n Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : VV1690/ VDNA / Mfn: 87197

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §èi tho¹i v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tµi n¨ng vµ ®¾c dông: Nghiªn cøu vÒ mét sè nh©n tµi tiªu biÓu ë ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi / NguyÔn Hoµng L­¬ng, Ph¹m Hång Tung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2183/ VCONNGUOI / Mfn: 87482

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; Ph¸t triÓn tµi n¨ng; ThÕ giíi


T©m thøc ng­êi ViÖt qua lÔ héi ®Òn chïa/ Chu Huy . - H. : Phô n÷, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 723, Vb 724/ VTAMLY / Mfn: 87277

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

T©m thøc; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi ngµn n¨m v¨n hiÕn/ Hå Ph­¬ng Lan t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2009- 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2218/ VMOITRUONG / Mfn: 87388

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Danh nh©n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ gia ®×nh/ Ph¹m Tr­êng Khang, Hoµng Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T® 134/ VTAMLY / Mfn: 87330

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ gia ®×nh
Tõ ®iÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - Tb. lÇn 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T® 133/ VTAMLY / Mfn: 87319

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ c¸c d©n téc thiÓu sè: Nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc s¾c / Phan §¨ng NhËt . - H. : KHXH, 2009 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9999, Vv 10000/ VTTKHXH / Mfn: 87631

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
V¨n ho¸ häc ®­êng: Lý luËn vµ thùc tiÔn: Kû yÕu héi th¶o t¹i TiÒn Giang 4-6/03/2009 / Héi Khoa häc T©m lý - Gi¸o dôc ViÖt Nam . - TiÒn Giang : [k.nxb.], 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : TL 423/ VCONNGUOI / Mfn: 87505

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc ®­êng; Gi¸o dôc;

X· héi häc gi¸o dôc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam ®a téc ng­êi/ §Æng Nghiªm V¹n . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : VV1682/ VDNA / Mfn: 87189

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; §a d©n téc; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi; ViÖt Nam


ViÖt Nam 63 tØnh thµnh vµ c¸c ®Þa danh du lÞch/ Thanh B×nh, Hång YÕn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : VL 554/ VTAMLY / Mfn: 87316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh du lÞch;

CÈm nang du lÞch; ViÖt Nam
X©y dùng hÖ thèng d÷ liÖu vµ ph¸t triÓn nguån lùc th«ng tin phôc vô nghiªn cøu ph¸t triÓn bÒn v÷ng: §Ò tµi cÊp ViÖn / Chu §×nh ChÝnh, Cao ThÞ Kim Thu, Mai H¶i Linh,... . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1318/ VMOITRUONG / Mfn: 87352

Tõ kho¸ : Th«ng tin; Nguån lùc th«ng tin; HÖ thèng d÷ liÖu;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


V¨n häc

C¸c t¸c gia H¸n N«m Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Ph¹m V¨n Th¾m ch.b.; Ph¹m Hoµng Giang, Lª Thu H­¬ng ... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9975, Vv 9976/ VTTKHXH / Mfn: 87619

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; T¸c gia H¸n N«m;

TiÓu sö; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam
Ch÷ N«m vµ tiÕng ViÖt qua v¨n b¶n Thiªn Nam ng÷ lôc = The Nom characters and the Vietnamese language in Thien Nam Ngu Luc / NguyÔn ThÞ L©m . - H. : KHXH, 2006 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10009, Vv 10010/ VTTKHXH / Mfn: 87636

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu b¶n v¨n; Nghiªn cøu ch÷ N«m;

Ng÷ ©m; Ch÷ N«m; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương