S¸ch míi sè 09/2010


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕutải về 0.76 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu/ NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s.; §ång B¸ H­¬ng, NguyÔn ThÞ T©m h.®.; NguyÔn ThÞ HuyÒn Gian d. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1733/ VDNA / Mfn: 87238

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; ViÖt Nam


Ng­êi khuyÕt tËt ë ViÖt Nam: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi t¹i Th¸i B×nh, Qu¶ng Nam, §µ N½ng vµ §ång Nai / Lª B¹ch D­¬ng, KhuÊt Thu Hång, NguyÔn §øc Vinh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : VV1696/ VDNA / Mfn: 87203

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; §iÒu tra x· héi; TØnh Th¸i B×nh;

TØnh Qu¶ng Nam; Thµnh phè §µ N½ng; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng d©n sè ViÖt Nam: Nh÷ng sè liÖu míi nhÊt / UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 25 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2373/ VMOITRUONG / Mfn: 87357

Tõ kho¸ : D©n sè; T¨ng tr­ëng d©n sè; §iÒu tra d©n sè;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt;

BiÕn ®éng d©n sè; 2001-2005; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng d©n sè ViÖt Nam 2008/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 21 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2374/ VMOITRUONG / Mfn: 87358

Tõ kho¸ : D©n sè; T¨ng tr­ëng d©n sè; §iÒu tra d©n sè;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt;

Tû lÖ giíi tÝnh; 2008; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 0 giê ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2009: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ s¬ bé/ Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 48 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2353/ VMOITRUONG / Mfn: 87431

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; Tæng ®iÒu tra; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; 2009; ViÖt Nam


Qu©n sù
Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong ThÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n, Nhãm NNT b.d. . - H. : KHXH, 2009 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9993, Vv 9994/ VTTKHXH / Mfn: 87628

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2;

T×nh b¸o; Qu©n sù; Ho¹t ®éng t×nh b¸o; Gi¸n ®iÖp;

Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; Roosevelt; Mü
5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV1718/ VDNA / Mfn: 87224

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng mßn Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Liªn minh chiÕn ®Êu Lµo - ViÖt Nam trªn chiÕn tr­êng C¸nh ®ång Chum - Xiªng Kho¶ng: Héi th¶o khoa häc quèc tÕ. Kû niÖm 60 n¨m ngµy thµnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n Lµo (20-1-1949- 20-1-2009 / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam; ViÖn Khoa häc X· héi Quèc gia Lµo . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9967, Vv 9968/ VTTKHXH / Mfn: 87615

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; Liªn minh chiÕn ®Êu;

KØ yÕu; Héi th¶o khoa häc; Lµo; ViÖt Nam
Thanh Thùc lôc: Sö liÖu chiÕn tranh Thanh - T©y S¬n / Hå B¹ch Th¶o d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : VV1711/ VDNA / Mfn: 87217

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Sö liÖu chiÕn tranh;

TriÒu ®¹i nhµ Thanh; TriÒu ®¹i T©y S¬n;

Trung thÕ kû; ViÖt Nam; Trung Quèc
TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Strategic Directions for Human Development in Papua New Guinea/ Asian Development Bank, World Bank . - Washington, D.C. : The World Bank, 2007 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29233/ VTTKHXH / Mfn: 87583

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; §Çu t­ c«ng céng;

Søc kháe céng ®ång; Gi¸o dôc; Papua New Guinea


The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 1 : A-B / James A.H. Murray, Henry Bradley, W.A. Graigie, C.T. Onions ed. . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 1240 p.

Ký hiÖu kho : Lt 511/ VTTKHXH / Mfn: 87514

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issuse with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 2 : C .- Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 1308 p.

Ký hiÖu kho : Lt 512/ VTTKHXH / Mfn: 87515

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 3 : D-E . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 488 p.

Ký hiÖu kho : Lt 513/ VTTKHXH / Mfn: 87516

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 4 : F-G . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 532 p.

Ký hiÖu kho : Lt 514/ VTTKHXH / Mfn: 87517

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 5 : H-K . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 758 p.

Ký hiÖu kho : Lt 515 / VTTKHXH / Mfn: 87518

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionay on Historical Principles. Vol. 6 : L-M . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 820 p.

Ký hiÖu kho : Lt 516/ VTTKHXH / Mfn: 87519

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 7 : N-Poy . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1216 p.

Ký hiÖu kho : Lt 517 / VTTKHXH / Mfn: 87520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 8 : Poy-Ry . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 936p.

Ký hiÖu kho : Lt 518/ VTTKHXH / Mfn: 87521

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 9 : S-Soldo . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1186 p.

Ký hiÖu kho : Lt 519/ VTTKHXH / Mfn: 87522

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles . Vol. 10 : Sole-Sz . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1607 p.

Ký hiÖu kho : Lt 520/ VTTKHXH / Mfn: 87523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford

The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 11 : T-U . - Oxford.: The Clarendon Press, 1961 . - 1058 p.

Ký hiÖu kho : Lt 521/ VTTKHXH / Mfn: 87524

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles . Vol. 12 : V-Z . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1171 p.

Ký hiÖu kho : Lt 522/ VTTKHXH / Mfn: 87525

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles : Supplement and Bibliography . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 878 p.

Ký hiÖu kho : Lt 523/ VTTKHXH / Mfn: 87526

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
Commentaire: Printemps 2008. Vol. 31/NumÐro 121 . - P. : {s.n.}, 2008 . - 420 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29162/ VTTKHXH / Mfn: 87609

Tõ kho¸ : T¹p chÝ; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ; T«n gi¸o; ThÕ giíi
Universalia 2005: La politique les connaissances, la culture en 2004 / Bernard Couvelaire ed. . - P. : Encyclopedia Universalis, 2005 . - 539 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29163/ VTTKHXH / Mfn: 87610

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; ChÝnh trÞ;

V¨n ho¸; 2005; ThÕ giíi


Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2008: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/Q§-TTg ngµy 08/7/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2204/ VMOITRUONG / Mfn: 87368

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; 2008; ViÖt Nam
69 ®iÒu cÊm kþ trong quan hÖ giao tiÕp víi kh¸ch hµng/ TrÝ ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 .- 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2086/ VTAMLY / Mfn: 87322

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Giao tiÕp kh¸ch hµng;

Quan hÖ giao tiÕp; Kh¸ch hµng; Ch¨m sãc kh¸ch hµng;

NghÖ thuËt kinh doanh; NghÖ thuËt giao tiÕp
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9963, Vv 9964/ VTTKHXH / Mfn: 87613

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· h«i;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i Nguyªn/ TØnh uû - Héi ®ång nh©n d©n - uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2198/ VMOITRUONG / Mfn: 87362

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö; Kinh tÕ;

D©n c­; V¨n ho¸ x· héi; TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
§Þa chÝ TiÒn Giang. T. 2 / TrÇn Hoµng DiÖu, NguyÔn Quang ¢n ch.b. . - H. : Ban Tuyªn gi¸o, 2007 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2197/ VMOITRUONG / Mfn: 87361

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö; Kinh tÕ;

D©n c­; V¨n ho¸ x· héi; TØnh TiÒn Giang; ViÖt Nam


§Þa chÝ t«n gi¸o lÔ héi ViÖt Nam: §×nh, chïa, nhµ thê, th¸nh thÊt, ®Òn miÕu, lÔ héi, tu viÖn, am ®iÖn, l¨ng tÈm,... / Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 851 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2360/ VMOITRUONG / Mfn: 87346

Tõ kho¸ : §Þa chÝ t«n gi¸o; §Þa chÝ lÔ héi;

§×nh; Chïa; Nhµ thê; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ H­ng Nguyªn/ Ninh ViÕt Giao ch.b., Th¸i Huy BÝch b.s. . - H. : KHXH, 2009 . 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9969, Vv 9970/ VTTKHXH / Mfn: 87616

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Kinh tÕ x· héi;

Gi¸o dôc; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ lµng x·; LÞch sö v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; HuyÖn H­ng Nguyªn;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Nam Bé ®Êt vµ ng­êi. T. 4 / Héi Khoa häc LÞch sö thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 580 tr.

Ký hiÖu kho : VV1702/ VDNA / Mfn: 87208

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö;

V¨n ho¸ x· héi; Kinh tÕ; ChÝnh trÞ;

T«n gi¸o; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 3 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : VV1720/ VDNA / Mfn: 87226

Vl 1754/ VCONNGUOI / Mfn: 87453Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Khoa häc x· héi;

Th«ng tin khoa häc x· héi; 2007


Niªn gi¸m thèng kª 2004 = Statistical yearbook 2004 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2005 . - 778 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1768/ VCONNGUOI / Mfn: 87466

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2004; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 830 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1734/ VCONNGUOI / Mfn: 87496

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2007; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2007 = Hanoi Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi- H. : Thèng kª, 2008 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1733/ VCONNGUOI / Mfn: 87497

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2007; Hµ Néi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2008 = Statistical Yearbook of Viet Nam 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2324/ VMOITRUONG / Mfn: 87403

VL 552/ VTAMLY / Mfn: 87285Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Hµ Néi 2008 = 2008 Statistical Yearbook / Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Thèng kª, 2009 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2322/ VMOITRUONG / Mfn: 87401

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng 2008 = Hai Phong Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2334/ VMOITRUONG / Mfn: 87413

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n 2008 = Backan statistical yearbook 2008 / TriÖu TiÕn Ban ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2206/ VMOITRUONG / Mfn: 87370

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Ninh 2008 = Bac Ninh Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Ninh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2335/ VMOITRUONG / Mfn: 87414

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c Giang 2008 = Bac Giang Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B¾c Giang . - H. : Thèng kª, 2009 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2337/ VMOITRUONG / Mfn: 87416

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh §Þnh 2008 = Binh §inh Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh B×nh §Þnh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2332/ VMOITRUONG / Mfn: 87411

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2007 = Cao Bang Statistical Yearbook 2007 / Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2321/ VMOITRUONG / Mfn: 87400

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2007; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2008 = Dien Bien Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2009 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2327/ VMOITRUONG / Mfn: 87406

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ Nam 2008/ Côc Thèng kª tØnh Hµ Nam . - H. : Thèng kª, 2009 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2330/ VMOITRUONG / Mfn: 87409

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2008 = Hai Duong Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2336/ VMOITRUONG / Mfn: 87415

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn 2008/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2009 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2325/ VMOITRUONG / Mfn: 87404

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lµo Cai 2008 = Lao Cai Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2328/ VMOITRUONG / Mfn: 87407

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Nam §Þnh 2008 = Namdinh statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Nam §Þnh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2199/ VMOITRUONG / Mfn: 87363

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; ; 2008

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Ninh B×nh 2008 = Ninhbinh statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2211/ VMOITRUONG / Mfn: 87375

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Thä 2008/ Côc Thèng kª tØnh Phó Thä . - H. : Thèng kª, 2009 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2326/ VMOITRUONG / Mfn: 87405

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam 2008 = Quangnam statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2323/ VMOITRUONG / Mfn: 87402

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i 2008 = Quang Ngai Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2329/ VMOITRUONG / Mfn: 87408

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2008 = Quang Tri Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2333/ VMOITRUONG / Mfn: 87412

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh S¬n La 2008 = Sonla statistical yearbook 2008 / Ph¹m V¨n §Ýnh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2209/ VMOITRUONG / Mfn: 87373

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2008; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Ho¸ 2008 = Thanhhoa Statistical Yearbook 2008 / Ph¹m §×nh §øc ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2320/ VMOITRUONG / Mfn: 87399

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Tuyªn Quang 2008 = Tuyen Quang Statistical Yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2009 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2331/ VMOITRUONG / Mfn: 87410

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2008 = Vinhphuc statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2210/ VMOITRUONG / Mfn: 87374

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i 2008 = Yenbai statistical yearbook 2008 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2009 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2207/ VMOITRUONG / Mfn: 87371

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2008; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m tæ chøc hµnh chÝnh ViÖt Nam 2009 = Vietnam Adminstrative Organization / ViÖn Khoa häc tæ chøc nhµ n­íc . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1111 tr.

Ký hiÖu kho : VL 558, VL 559/ VTAMLY / Mfn: 87345

Tõ kho¸ : Tæ chøc hµnh chÝnh; C¬ quan hµnh chÝnh;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


Rong ruæi thùc lôc/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : VV1709/ VDNA / Mfn: 87215

Tõ kho¸ : Ghi chÐp v¨n häc; §Êt n­íc con ng­êi;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Th­ môc s¸ch H¸n N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9973, Vv 9974/ VTTKHXH / Mfn: 87618

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc s¸ch H¸n N«m;

Ch÷ H¸n N«m; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


T×m hiÓu th­ tÞch y d­îc cæ truyÒn ViÖt Nam/ L©m Giang . - H. : KHXH, 2009 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9971, Vv 9972/ VTTKHXH / Mfn: 87617

Tõ kho¸ : §«ng y; Y häc d©n téc; Y d­îc cæ truyÒn;

Th­ môc; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam


Tæng môc lôc t¹p chÝ Ng«n ng÷/ NguyÔn ThÞ T©n . - H. : KHXH, 2005 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2164/ VCONNGUOI / Mfn: 87499

Tõ kho¸ : Tæng môc lôc; T¹p chÝ; T¹p chÝ Ng«n ng÷;

Bµi viÕt; 1964-2004; ViÖt NamTrang vµng ngµnh tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ViÖt Nam = Yellow pages of Vietnam natural resources and environment sector / Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : B¶n ®å, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2213, Vl 2214/ VMOITRUONG / Mfn: 87377

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn; M«i tr­êng; Danh môc ®¬n vÞ;

Ngµnh tµi nguyªn m«i tr­êng; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ gia ®×nh/ Ph¹m Tr­êng Khang, Hoµng Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : T® 134/ VTAMLY / Mfn: 87330

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ gia ®×nh
Tõ ®iÓn v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - Tb. lÇn 2 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T® 133/ VTAMLY / Mfn: 87319

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸; ViÖt Nam

ViÖt Nam 63 tØnh thµnh vµ c¸c ®Þa danh du lÞch/ Thanh B×nh, Hång YÕn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : VL 554/ VTAMLY / Mfn: 87316

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; §Êt n­íc con ng­êi; Du lÞch;

Danh lam th¾ng c¶nh; §Þa danh du lÞch;

CÈm nang du lÞch; ViÖt Nam

Thèng kª häc

World Development Indicators 2008/ The World Bank . - Washington, D.C. : The World Bank, 2008 . - 418 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29178, Lv 29179/ VTTKHXH / Mfn: 87533

Tõ kho¸ : ChØ sè ph¸t triÓn; Thèng kª quèc tÕ;

Kinh tÕ; X· héi; Con ng­êi; M«i tr­êng; 2008


World Development Indicators 2009/ The World Bank . - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 434 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29180 / VTTKHXH / Mfn: 87534

Tõ kho¸ : ChØ sè ph¸t triÓn; Thèng kª quèc tÕ;

Kinh tÕ; X· héi; Con ng­êi; 2009

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương