S¸ch míi sè 09/2010


§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æitải về 0.76 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu14.07.2016
Kích0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ nghÌo ®ãi ë n«ng th«n ViÖt Nam. S¸ch tham kh¶o / Martin Ravallion, Dominique van de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV1715/ VDNA / Mfn: 87221

Vv 2184/ VCONNGUOI / Mfn: 87502Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bæ ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; ViÖt Nam
§Ó b¸o giíi trÝch dÉn lêi b¹n: Gióp nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp lµm viÖc hiÖu qu¶ víi giíi truyÒn th«ng / William Essex; Vò Thanh V©n d. . - H. : Lao ®éng X· héi, [--?]. - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 751/ VTAMLY / Mfn: 87326

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; Pháng vÊn;

Tr¶ lêi pháng vÊn; NghÖ thuËt øng xö


§æi míi kiÕn t¹o t­¬ng lai: C¸c tËp ®oµn hµng ®Çu thÕ giíi ®· thóc ®Èy t¨ng tr­ëng nh­ thÕ nµo? / Robert B. Tucker; Th¸i Hµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 752/ VTAMLY / Mfn: 87332

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

§æi míi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ


§ét ph¸ ph¸t triÓn: Gîi ý tõ kinh nghiÖm / TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10011, Vv 10012/ VTTKHXH / Mfn: 87637

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu t­ vµo Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo/ Héi Ph¸t triÓn Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - Lµo - Campuchia . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1699, VV1700/ VDNA / Mfn: 87206

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; §Çu t­ n­íc ngoµi;

§Çu t­ trùc tiÕp; V¨n b¶n ph¸p quy; ViÖt Nam; Lµo


Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - Hµn Quèc trong bèi c¶nh héi nhËp §«ng ¸ = Economic cooperation between Vietnam and the Republic of Korea in the East Asian integration / §ç Hoµi Nam, Ng« Xu©n B×nh, Sung-Yeal Koo ch.b. . - H. : KHXH, 2005 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1762/ VCONNGUOI / Mfn: 87462

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Héi nhËp §«ng ¸; ViÖt Nam
H­íng dÉn kª khai, nép vµ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Thùc hiÖn tõ 01/01/2009 / NguyÔn ThÞ Quúnh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2212/ VMOITRUONG / Mfn: 87376

Tõ kho¸ : ThuÕ; ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n; LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Kª khai thuÕ; Nép thuÕ; H­íng dÉn; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm quèc tÕ vÓ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸: Chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o: Sè 55 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2345/ VMOITRUONG / Mfn: 87423

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng th«n; N«ng th«n; ViÖt Nam


Kinh tÕ hé gia ®×nh ë n«ng th«n ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn / Chu TiÕn Quang ch.b.; L­u §øc Kh¶i b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2383/ VMOITRUONG / Mfn: 87393

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; N«ng th«n; Hé gia ®×nh; Kinh tÕ hé gia ®×nh;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam 2008: Suy gi¶m vµ th¸ch thøc ®æi míi. B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam cña CEPR / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2341/ VMOITRUONG / Mfn: 87419

Tõ kho¸ : §æi míi kinh tÕ; Suy gi¶m kinh tÕ; 2008; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2007 - N¨m ®Çu tiªn gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi/ NguyÔn V¨n Th­êng, NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : VV1691/ VDNA / Mfn: 87198

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Kinh tÕ ®èi ngo¹i;

Gia nhËp WTO; Héi nhËp kinh tÕ; 2007; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n mét n¨m gia nhËp WTO: Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra / Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ-x· héi Quèc gia . - H. : Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ-x· héi Quèc gia, 2008 . - 87 tr.

Ký hiÖu kho : VV1713/ VDNA / Mfn: 87219

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp thµnh phè H¶i Phßng/ Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2009 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2339/ VMOITRUONG / Mfn: 87417

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Thèng kª kinh tÕ;

C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam

KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hµnh chÝnh sù nghiÖp Thanh Ho¸/ Ph¹m Tµi §¾c ch.b..- H. : Thèng kª, 2009 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2346/ VMOITRUONG / Mfn: 87424

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; C¬ së kinh tÕ; C¬ së hµnh chÝnh sù nghiÖp;

Tæng ®iÒu tra; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ phi n«ng nghiÖp 2007 = Non-farm individual business establishments 2007 results of surveys / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2203/ VMOITRUONG / Mfn: 87367

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Kinh doanh c¸ thÓ; C¸ thÓ phi n«ng nghiÖp;

C¬ së s¶n xuÊt; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2007; ViÖt Nam
KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : VV1721/ VDNA / Mfn: 87227

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Thuû s¶n; KÕt qu¶ tæng hîp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 2 : N«ng th«n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : VV1722/ VDNA / Mfn: 87228

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghÞªp;

N«ng th«n; Thñy s¶n; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VV1723/ VDNA / Mfn: 87229

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

Thuû s¶n; L©m nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


Kü n¨ng b¸n hµng: H­íng dÉn thùc hµnh b¸n lÎ / Phan Thanh L©m . - H. : Phô n÷, 2009 . - 229 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2078, Vv 2091/ VTAMLY / Mfn: 87312

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kü n¨ng b¸n hµng;

Kü n¨ng b¸n lÎ; NghÖ thuËt b¸n hµng


100 mÑo khuyÕn khÝch mua hµng/ Mai Hoa . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2087/ VTAMLY / Mfn: 87331

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kü n¨ng b¸n hµng;

Kh¸ch hµng; NghÖ thô©t b¸n hµng


Nh÷ng biÕn ®æi kinh tÕ - x· héi ë VÜnh Phóc giai ®o¹n 1997 - 2005/ NguyÔn ThÕ Tr­êng . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2358/ VMOITRUONG / Mfn: 87349

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi kinh tÕ; BiÕn ®æi x· héi; C¬ cÊu x· héi;

Khoa häc c«ng nghÖ; Gi¸o dôc; V¨n ho¸;

Gi¶i ph¸p kinh tÕ x· héi; 1997-2005; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Nh÷ng chuyÓn ®æi kinh tÕ - x· héi ë vïng cao ViÖt Nam/ Thomas Sikor, Jenny Sowerwine, Jeff Romm, Nghiªm Ph­¬ng TiÕn . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2200/ VMOITRUONG / Mfn: 87364

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; Kinh tÕ vïng; Kinh tÕ x· héi;

ChuyÓn ®æi kinh tÕ x· héi; Vïng cao; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Nh÷ng mòi ®ét ph¸ trong kinh tÕ: Thêi tr­íc ®æi míi / §ç Hoµi Nam, §Æng Phong ch.b. . - H.: KHXH, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2342/ VMOITRUONG / Mfn: 87420

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §ét ph¸ kinh tÕ; 1986; ViÖt Nam


N«ng d©n dùa vµo ®©u? / §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : VL 555/ VTAMLY / Mfn: 87317

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; N«ng nghiÖp; N«ng th«n; ViÖt Nam


"Ph¸ rµo" trong kinh tÕ vµo ®ªm tr­íc §æi míi/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2009 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2344/ VMOITRUONG / Mfn: 87422

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

§ét ph¸ kinh tÕ; §æi míi kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng ngµnh thñy s¶n ViÖt Nam: C¸c vÊn ®Ò vµ c¸ch tiÕp cËn: Kû yÕu héi th¶o quèc gia = Sustainable fisheries development in Vietnam: Issues and Approaches / Side, IUCN . - H. : N«ng nghiÖp, 2006 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2358/ VMOITRUONG / Mfn: 87435

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Thñy s¶n; Ngµnh thñy s¶n;

Kinh tÕ thñy s¶n; HÖ sinh th¸i; ViÖt Nam


Quan hÖ ViÖt Nam - NhËt B¶n: Qu¸ khø, hiÖn ®¹i vµ t­¬ng lai / TrÇn Quang Minh, Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : KHXH, 2005 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2167/ VCONNGUOI / Mfn: 87481

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Quan hÖ chÝnh trÞ;

Quan hÖ ngo¹i giao; Quan hÖ kinh tÕ;

Quan hÖ v¨n ho¸ gi¸o dôc; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Tµi liÖu tham kh¶o qu¶n lý bÒn v÷ng ®Êt ®ai/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington, D.C. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2350/ VMOITRUONG / Mfn: 87428

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ ngµnh ®Êt;

§Êt ®ai; Qu¶n lý ®Êt ®ai; Qu¶n lý bÒn v÷ng;

HÖ thèng canh t¸c; ThÕ giíi
T¨ng c­êng n«ng nghiÖp cho ph¸t triÓn (B¸o c¸o ph¸t triÓn thÕ giíi 2008) / Derek Byerlª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VV1681/ VDNA / Mfn: 87188

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp;

N«ng th«n; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp; ThÕ giíiT¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng ViÖt Nam 16 n¨m (1991-2006) tõ gãc ®é ®ãng gãp cña c¸c ngµnh kinh tÕ vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh/ §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh ch.b.; Bïi ThÞ Ph­¬ng Liªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 124 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2201/ VMOITRUONG / Mfn: 87365

Tõ kho¸ : C¬ cÊu kinh tÕ; ChuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh; C«ng nghiÖp ho¸;

N¨ng suÊt lao ®éng; T¨ng tr­ëng n¨ng suÊt lao ®éng;

Gi¶i ph¸p; 1991-2006; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T¨ng tr­ëng vµ chÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ t¹i ViÖt Nam/ Cï ChÝ Lîi ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2377/ VMOITRUONG / Mfn: 87381

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Dù b¸o t¨ng tr­ëng;

ChÊt l­îng t¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


Thùc hiÖn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi sau khi ViÖt Nam gia nhËp WTO: KÕt qu¶ ®iÒu tra 140 doanh nghiªp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi / §inh V¨n ¢n, NguyÔn ThÞ TuÖ Anh ch.b.; Hoµng V¨n C­¬ng, §Æng ThÞ Thu Hoµi b.s. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : VV1694/ VDNA / Mfn: 87201

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi;

§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi; §iÒu tra doanh nghiÖp;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2005, 2006, 2007 = The situation of enterprises through the results of surveys conducted in 2005, 2006, 2007 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2008 . - 779 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1765/ VCONNGUOI / Mfn: 87464

VV1726/ VDNA / Mfn: 87232Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Thùc tr¹ng doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2005; 2006; 2007; ViÖt Nam
Thùc tr¹ng doanh nghiÖp qua kÕt qu¶ ®iÒu tra n¨m 2006, 2007, 2008 = The Situation of Enterprises through the results of serveys conducted in 2006, 2007, 2008 / Tæng côc Thèng kª .- H. : Thèng kª, 2009 . - 775 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2340/ VMOITRUONG / Mfn: 87418

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Thùc trang doanh nghiÖp; Thèng kª kinh tÕ;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2006; 2007; 2008; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸, vÊn ®Ò giíi vµ viÖc lµm trong nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi: Tr­êng hîp ViÖt Nam/ Naila Kabeer; TrÇn ThÞ V©n Anh d. . - H. : UNDP, 2006 . - 32 tr.

Ký hiÖu kho : VV1679/ VDNA / Mfn: 87186

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; ViÖc lµm; Toµn cÇu ho¸;

Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÖt may; ViÖt Nam


Tæng quan t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ tiÓu vïng s«ng Mª K«ng ®Õn ®ãi nghÌo: B¸o c¸o cuèi cïng cña ViÖt Nam / Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ . - H. : Tµi chÝnh, 2008 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VV1732/ VDNA / Mfn: 87237

Vl 1771/ VCONNGUOI / Mfn: 87469Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Ho¹t ®éng kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

T¸c ®éng héi nhËp kinh tÕ; §ãi nghÌo; Tæng quan;

Vïng s«ng Mªk«ng; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Trung Quèc con rång lín ch©u ¸: S¸ch tham kh¶o / Daniel Burstein, Arne De Keijzer; Minh Vi d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 603 tr.

Ký hiÖu kho : VV1689/ VDNA / Mfn: 87196

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¹nh tranh kinh tÕ; Trung QuècT­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975-1989 / §Æng Phong . - H.: Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VV1717/ VDNA / Mfn: 87223

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam = Socio-economic statistical data of 63 provinces and cities / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1073 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2205/ VMOITRUONG / Mfn: 87369

Tõ kho¸ : Thèng kª; Sè liªu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


Tõ n«ng th«n míi ®Õn ®Êt n­íc míi: S¸ch gi¸o khoa = From a Rural Area to a New Country / C¸t ChÝ Hoa; NguyÔn Thµnh Lîi, §ç Minh Ch©u d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2381/ VMOITRUONG / Mfn: 87392

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; N«ng d©n; N«ng th«n; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


ViÖt Nam 20 n¨m ®æi míi/ Ari Kokko ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1764/ VCONNGUOI / Mfn: 87463

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Qu¶n lý kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi;

§æi míi gi¸o dôc; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam


ViÖt Nam sau mét n¨m gia nhËp WTO -T¨ng tr­ëng vµ viÖc lµm: S¸ch tham kh¶o / Jean-Pierre Cling, StÐphane LagrÐe, Mireliie Razafindrakoto, Francois Roubaud b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2376/ VMOITRUONG / Mfn: 87380

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Gia nhËp WTO; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ViÖc lµm; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


Wikinomics: Sù céng t¸c ®¹i chóng ®· lµm thÕ giíi thay ®æi nh­ thÕ nµo? / Don Tapscott, Anthony D. Willams; Tr­¬ng ChÝ Dòng, TrÇn Ngäc §¨ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VV1706/ VDNA / Mfn: 87212

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Qu¶n lý kinh tÕ;

Qu¶n lý kinh doanh; ThÕ giíi


ý t­ëng, chiÕn l­îc vµ hiÖu qu¶ cña qu¶ng c¸o/ NguyÔn Quèc Kh¸nh . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2009 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2092/ VTAMLY / Mfn: 87328

Tõ kho¸ : Qu¶ng c¸o; ý t­ëng qu¶ng c¸o; ChiÕn l­îc qu¶ng c¸o
LÞch sö

Creating Laos: Making of Laos Space Between Indochina and Siam, 1860-1945/ Soren Ivarsson . - Malaysia : NIAS Press, 2008 . - 231 p.

Ký hiÖu kho : LV3526/ VDNA / Mfn: 87275

Tõ kho¸ : LÞch sö; ChÕ ®é thùc d©n; Chñ nghÜa d©n téc;

C¸ch m¹ng; Quan hÖ quèc tÕ; Th¸i Lan; Lµo
George W. Bush 2004: In Three Books. Book 2 : July 1 to September 30, 2004 . - Washington : Office of the Federal Register National Archives and Records Administration, 2007 . - 2306 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29170/ VTTKHXH / Mfn: 87527

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; George W. Bush;

B¸o c¸o chÝnh trÞ; DiÔn thuyÕt chÝnh trÞ; 2004; Mü


George W. Bush 2004: In Three Books. Book 3 : October 1 to December 31, 2004 . - Washington : Office of the Federal Register National Archives and Records Administration, 2007 . - 3176 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29171/ VTTKHXH / Mfn: 87528

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; George W. Bush;

B¸o c¸o chÝnh trÞ; DiÔn thuyÕt chÝnh trÞ; 2004; Mü


The Karen Revolution in Burma: Diverse Voices, Uncertain Ends (Policy Studies 45, Southeast Asia)/ Ardeth Maung Thawnghmung . - Washington, D.C. : East-West Center, 2008 .- 81 p.

Ký hiÖu kho : LV3493/ VDNA / Mfn: 87241

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Néi chiÕn; C¸ch m¹ng;

D©n téc Karen; T×nh h×nh néi bé;

Xung ®ét vò trang; Hßa gi¶i chÝnh trÞ; Myanmar
War of Ideas: The U.S. Propaganda Campaign in Vietnam/ Robert W. Chandler . - Boulder : Westview Press, 1981 . - 301 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23019/ VTTKHXH / Mfn: 87605

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh x©m l­îc;

Ho¹t ®éng ph¸ ho¹i; Tuyªn truyÒn thï ®Þch; Mü; ViÖt Nam


C¸c ®êi tæng thèng Nga. T. 1 : Boris Eltsin / Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : VV1687/ VDNA / Mfn: 87194

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Boris Nicolaevich Eltsin; Nga


C¸c ®êi tæng thèng Nga. T. 2 : Vladimir Putin / Leonid Mlechin; Trung HiÕu d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : VV1688/ VDNA / Mfn: 87195

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ;

Tæng thèng; Vladimir Putin; Nga


ChÝnh phñ ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nhiÖm kú Quèc héi khãa XII (2007-2011): T­ liÖu / Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, V¨n phßng ChÝnh phñ . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2008 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : VV1697/ VDNA / Mfn: 87204

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; Nh©n vËt lÞch sö;

NghÞ quyÕt; T­ liÖu; 1945-2007; ViÖt Nam


C¬ së v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VV1729/ VDNA / Mfn: 87235

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc; Kh¸i niÖm v¨n ho¸;

C¬ së v¨n ho¸; TiÕn tr×nh v¨n ho¸;

Vïng v¨n ho¸; Thµnh tè v¨n ho¸; ViÖt Nam

Cuéc chiÕn bÝ mËt cña Roosevelt: FDR vµ ho¹t ®éng gi¸n ®iÖp trong ThÕ chiÕn II / Joseph E. Persico; NguyÔn Kim D©n, Nhãm NNT b.d. . - H. : KHXH, 2009 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9993, Vv 9994/ VTTKHXH / Mfn: 87628

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn 2;

T×nh b¸o; Qu©n sù; Ho¹t ®éng t×nh b¸o; Gi¸n ®iÖp;

Nh©n vËt lÞch sö; Tæng thèng; Roosevelt; Mü
Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ c¸ch m¹ng kh¸ng chiÕn quËn Ba §×nh/ Uû ban nh©n d©n quËn Ba §×nh . - H. : KHXH, 2009 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9995, Vv 9996/ VTTKHXH / Mfn: 87629

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch c¸ch m¹ng;

§Òn; Chïa; §×nh; quËn Ba §×nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
5 ®­êng mßn Hå ChÝ Minh/ §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV1718/ VDNA / Mfn: 87224

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; §­êng mßn Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 1 / Ng« §øc Thä d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2009 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9977, Vv 9978/ VTTKHXH / Mfn: 87620

Tõ kho¸ : Sö kÝ; Chèng ngo¹i x©m; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Bé m¸y chÝnh trÞ; Sù kiÖn lÞch sö; Cæ ®¹i;

Trung thÕ kØ; ViÖt Nam
§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 2 / Hoµng V¨n L©u d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2009 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9979, Vv 9980/ VTTKHXH / Mfn: 87621

Tõ kho¸ : Sö kÝ; Chèng ngo¹i x©m; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Bé m¸y chÝnh trÞ; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung thÕ kØ; ViÖt Nam
§¹i ViÖt sö ký toµn th­: B¶n in Néi c¸c quan b¶n, Méc b¶n kh¾c n¨m ChÝnh Hoµ thø 18 (1697). T. 3 / Hoµng V¨n L©u, Ng« ThÕ Long d., ch.th.; Hµ V¨n TÊn h.®. . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : KHXH, 2009 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9981, Vv 9982/ VTTKHXH / Mfn: 87622

Tõ kho¸ : Sö kÝ; Chèng ngo¹i x©m; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Bé m¸y chÝnh trÞ; Sù kiÖn lÞch sö;

Trung thÕ kû; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9963, Vv 9964/ VTTKHXH / Mfn: 87613

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· h«i;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam
§å sø ký kiÓu thêi NguyÔn/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VV1698/ VDNA / Mfn: 87205

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø ký kiÓu; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam
HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV1707/ VDNA / Mfn: 87213

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

TriÒu ®¹i NguyÔn; HuÕ; ViÖt Nam


HuÕ x­a vµ nay: Di tÝch vµ danh th¾ng / Phan ThuËn An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : VV1708/ VDNA / Mfn: 87214

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; HuÕ; ViÖt Nam


Kh¸m ph¸ c¸c lµng nghÒ: M­êi lé tr×nh quanh Hµ Néi/ Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman . H. : ThÕ giíi, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2354/ VMOITRUONG / Mfn: 87432

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ thñ c«ng; LÞch sö lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khëi nghÜa Trµ Bång vµ miÒn T©y Qu¶ng Ng·i - Sù kiÖn vµ ý nghÜa/ Uû ban nh©n d©n tØnh Qu¶ng Ng·i, ViÖn Sö häc . - H. : KHXH, 2009 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9997, Vv 9998/ VTTKHXH / Mfn: 87630

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; Khëi nghÜa Trµ Bång; Sù kiÖn lÞch sö;

KØ yÕu; Héi th¶o; Bµi viÕt; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945-1955 / Lª MËu H·n ch.b.; NguyÔn §×nh Lª, Vò Quang HiÓn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : VV1684/ VDNA / Mfn: 87191

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955-1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VV1685/ VDNA / Mfn: 87192

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VV1686/ VDNA / Mfn: 87193

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
LÞch sö cuéc viÔn chinh Nam Kú: N¨m 1861 / LÐopold Pallu; Hoµng Phong d. . - Cµ Mau : Ph­¬ng §«ng, 2008 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2367/ VMOITRUONG / Mfn: 87347

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh x©m l­îc; ViÔn chinh Nam Kú;

1861; MiÒn Nam; ViÖt Nam


LÞch sö ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 621 tr.

Ký hiÖu kho : VV1710/ VDNA / Mfn: 87216

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Mét thiªn lÞch sö s¸u ®êi Tæng thèng Mü - Trung / Patrick Tyler; Ph¹m Ngäc Th¹ch, NguyÔn ChÝ Thµnh d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2008 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VV1703/ VDNA / Mfn: 87209

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü; Trung Quèc


Nam Bé ®Êt vµ ng­êi. T. 4 / Héi Khoa häc LÞch sö thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 580 tr.

Ký hiÖu kho : VV1702/ VDNA / Mfn: 87208

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; LÞch sö; V¨n ho¸ x· héi;

Kinh tÕ; ChÝnh trÞ; T«n gi¸o; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Sù ®a d¹ng v¨n ho¸ vµ ®èi tho¹i gi÷a c¸c nÒn v¨n ho¸ - Mét gãc nh×n tõ ViÖt Nam/ Ph¹m Xu©n Nam . - H. : KHXH, 2008 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : VV1690/ VDNA / Mfn: 87197

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §èi tho¹i v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tµi n¨ng vµ ®¾c dông: Nghiªn cøu vÒ mét sè nh©n tµi tiªu biÓu ë ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi / NguyÔn Hoµng L­¬ng, Ph¹m Hång Tung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2183/ VCONNGUOI / Mfn: 87482

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; Ph¸t triÓn tµi n¨ng; ThÕ giíi


Thanh Thùc lôc: Sö liÖu chiÕn tranh Thanh - T©y S¬n / Hå B¹ch Th¶o d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 552 tr.

Ký hiÖu kho : VV1711/ VDNA / Mfn: 87217

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Sö liÖu chiÕn tranh;

TriÒu ®¹i nhµ Thanh; TriÒu ®¹i T©y S¬n;

Trung thÕ kû; ViÖt Nam; Trung Quèc
Th¨ng Long - Hµ Néi ngµn n¨m v¨n hiÕn/ Hå Ph­¬ng Lan t.ch., gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2009- 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2218/ VMOITRUONG / Mfn: 87388

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Danh nh©n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö: Tµi liÖu tham kh¶o / Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : VV1727/ VDNA / Mfn: 87233

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Sù kiÖn lÞch sö; Trung Quèc; Liªn X«; Mü


T­ëng Giíi Th¹ch m­u l­îc chèn quan tr­êng / DÞ D­¬ng; Trinh HuyÒn d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 433 tr.

Ký hiÖu kho : VV1704/ VDNA / Mfn: 87210

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; M­u ®å chÝnh trÞ;

T­ëng Giíi Th¹ch; Trung Quèc


Vai trß khoa häc trong lÞch sö ph¸t triÓn cña Th¨ng Long: Héi th¶o khoa häc lÇn thø nhÊt . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 365/ VCONNGUOI / Mfn: 87483

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Khoa häc; Bµi viÕt;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n bia Tiªn L·ng - H¶i Phßng/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9965, Vv 9966/ VTTKHXH / Mfn: 87614

Tõ kho¸ : V¨n bia; Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ N«m;

HuyÖn Tiªn L·ng; H¶i Phßng; ViÖt Nam


NghÖ thuËt
Héi häa Myanmar thÕ giíi t©m linh vµ kh¸t väng/ Khin Maung, Nyunt, Usein Myo Myint, Mathanegi; Hoµng H¹c d. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VV1683/ VDNA / Mfn: 87190

Tõ kho¸ : Héi häa; LÞch sö héi häa; Ph¸t triÓn nghÖ thuËt héi häa; Myanmar
HuÕ - TriÒu NguyÔn. Mét c¸i nh×n/ TrÇn §øc Anh S¬n . - In lÇn 2, cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : VV1707/ VDNA / Mfn: 87213

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; TriÒu ®¹i NguyÔn; HuÕ; ViÖt NamNg«n ng÷ häc
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 1 : A-B / James A.H. Murray, Henry Bradley, W.A. Graigie, C.T. Onions ed. . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 1240 p.

Ký hiÖu kho : Lt 511/ VTTKHXH / Mfn: 87514

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issuse with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 2 : C .- Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 1308 p.

Ký hiÖu kho : Lt 512/ VTTKHXH / Mfn: 87515

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 3 : D-E G . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . – 488 p.

Ký hiÖu kho : Lt 513/ VTTKHXH / Mfn: 87517

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 4 : F-G . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 532 p.

Ký hiÖu kho : Lt 514/ VTTKHXH / Mfn: 87517

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 5 : H-K . - Oxford : The Clarendon Press, 1961 . - 758 p.

Ký hiÖu kho : Lt 515 / VTTKHXH / Mfn: 87518

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford

The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionay on Historical Principles. Vol. 6 : L-M . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 820 p.

Ký hiÖu kho : Lt 516/ VTTKHXH / Mfn: 87519

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 7 : N-Poy . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1216 p.

Ký hiÖu kho : Lt 517 / VTTKHXH / Mfn: 87520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 8 : Poy-Ry . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 936p.

Ký hiÖu kho : Lt 518/ VTTKHXH / Mfn: 87521

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 9 : S-Soldo . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1186 p.

Ký hiÖu kho : Lt 519/ VTTKHXH / Mfn: 87522

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles . Vol. 10 : Sole-Sz . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1607 p.

Ký hiÖu kho : Lt 520/ VTTKHXH / Mfn: 87523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles. Vol. 11 : T-U . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1058 p.

Ký hiÖu kho : Lt 521/ VTTKHXH / Mfn: 87524

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles . Vol. 12 : V-Z . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 1171 p.

Ký hiÖu kho : Lt 522/ VTTKHXH / Mfn: 87525

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
The Oxford English Dictionary: Being a Corrected Re-issue with an Introduction, Supplement, and Bibliography of a New English Dictionary on Historical Principles : Supplement and Bibliography . - Oxford. : The Clarendon Press, 1961 . - 878 p.

Ký hiÖu kho : Lt 523/ VTTKHXH / Mfn: 87526

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; §¹i häc Oxford
C¸c t¸c gia H¸n N«m Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Ph¹m V¨n Th¾m ch.b.; Ph¹m Hoµng Giang, Lª Thu H­¬ng ... b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9975, Vv 9976/ VTTKHXH / Mfn: 87619

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; T¸c gia H¸n N«m;

TiÓu sö; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam

C©u ®iÒu kiÖn tiÕng ViÖt: Nh×n tõ gãc ®é ng«n ng÷ häc tri nhËn / NguyÔn Kh¸nh Hµ . - H. : KHXH, 2009 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10013, Vv 10014/ VTTKHXH / Mfn: 87638

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng÷ ph¸p; C©u ®iÒu kiÖn; TiÕng ViÖt
Ch÷ N«m vµ tiÕng ViÖt qua v¨n b¶n Thiªn Nam ng÷ lôc = The Nom characters and the Vietnamese language in Thien Nam Ngu Luc / NguyÔn ThÞ L©m . - H. : KHXH, 2006 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10009, Vv 10010/ VTTKHXH / Mfn: 87636

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu b¶n v¨n; Nghiªn cøu ch÷ N«m;

Ng÷ ©m; Ch÷ N«m; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


DÞch thuËt v¨n b¶n khoa häc: Trªn c¬ së ng÷ liÖu c¸c chuyªn ngµnh Ho¸ häc, Sinh häc vµ Y häc / L­u Träng TuÊn . - H. : KHXH, 2009 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9983, Vv 9984/ VTTKHXH / Mfn: 87623

Tõ kho¸ : DÞch thuËt; Nguyªn t¾c dÞch thuËt; Ph­¬ng ph¸p dÞch thuËt;

DÞch thuËt ng÷; TiÕng Anh; TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt;

V¨n b¶n khoa häc
Gi¸o tr×nh ®äc - hiÓu tiÕng ViÖt/ §µo ThÞ V©n . - H. : KHXH, 2009 . - 124 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10015, Vv 10016/ VTTKHXH / Mfn: 87639

Tõ kho¸ : TiÕng ViÖt; Ng÷ ©m; Tõ ng÷; Ng÷ ph¸p; Gi¸o tr×nh
H¸n N«m häc trong nhµ tr­êng/ T¹p chÝ H¸n N«m . - H. : KHXH, 2008 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1757/ VCONNGUOI / Mfn: 87459

Tõ kho¸ : H¸n N«m häc; Ch÷ H¸n N«m; Gi¶ng d¹y H¸n N«m; ViÖt Nam
Héi th¶o Quèc tÕ Ng«n ng÷ häc Liªn ¸ lÇn thø VI = The 6th Pan-Asiatic International Symposium on Linguistics / Tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n, ViÖn Ng«n ng÷ häc . H. : KHXH, 2005 . - 816 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1765/ VCONNGUOI / Mfn: 87467

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷;

Héi th¶o quèc tÕ; LÇn VI; Kû yÕu; Ch©u ¸


Nghiªn cøu, gi¶ng d¹y ViÖt Nam häc vµ tiÕng ViÖt: Ph­¬ng ph¸p vµ kü n¨ng. Kû yÕu Héi th¶o khoa häc quèc tÕ 2009 / §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh . - H. : KHXH, 2010 . - 730 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10001, Vv 10002/ VTTKHXH / Mfn: 87632

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Gi¶ng d¹y ng«n ng÷;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; ViÖt Nam häc; TiÕng ViÖt;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; KÜ n¨ng gi¶ng d¹y;

KØ yÕu; Héi th¶o quèc tÕ; ViÖt Nam


Th«ng b¸o H¸n N«m häc n¨m 2006: Kû yÕu / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2168/ VCONNGUOI / Mfn: 87448

Tõ kho¸ : H¸n N«m häc; Th«ng b¸o H¸n N«m häc;

T­ liÖu H¸n N«m; Ph¸t hiÖn H¸n N«m;

B¸o c¸o; 2006; ViÖt Nam
Th­ môc s¸ch H¸n N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9973, Vv 9974/ VTTKHXH / Mfn: 87618

Tõ kho¸ : Th­ môc; Th­ môc s¸ch H¸n N«m;

Ch÷ H¸n N«m; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp truyÖn th¬ N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 2 : Bioãc l¶. P¸c d¶o.Toäng t­¬ng / Hoµng TriÒu ¢n, Hoµng Ph­¬ng Mai, TrÇn Thu H­êng gi.th., d., ch.gi. . - H. : KHXH, 2008 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9985, Vv 9986/ VTTKHXH / Mfn: 87624

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; Ch÷ N«m; Th¬ N«m;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp truyÖn th¬ N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 5 : L­u §µi. H¸n Xu©n / NguyÔn Minh Tu©n, TrÇn Thu H­êng, Hoµng Ph­¬ng Mai gi.th., d., ch.gi.; L­u §×nh T¨ng h.®. - H. : KHXH, 2008 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9987, Vv 9988/ VTTKHXH / Mfn: 87625

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; Ch÷ N«m; Th¬ N«m;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp truyÖn th¬ N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 6 : Nµng Kim. Nµng Ngäc Dong / Hoµng TriÒu ¢n gi.th., d. . - H. : KHXH, 2008 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9989, Vv 9990/ VTTKHXH / Mfn: 87626

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; Ch÷ N«m; Th¬ N«m;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp truyÖn th¬ N«m cña c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 8 : L­în cäi / L­u §×nh T¨ng gi.th., d., ch.gi. . - H. : KHXH, 2008 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9991, Vv 9992/ VTTKHXH / Mfn: 87627

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; Ch÷ N«m; Th¬ N«m;

D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam

V¨n bia Tiªn L·ng - H¶i Phßng/ §ç ThÞ H¶o ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9965, Vv 9966/ VTTKHXH / Mfn: 87614

Tõ kho¸ : V¨n bia; Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ N«m;

HuyÖn Tiªn L·ng; H¶i Phßng; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

Building Equality and Opportunity through Social Guarantees: New Approaches to Public Policy and the Realization of Rights / Estanislao Gacitóa- Mariã, Andrew Norton, Sophia V. Georgieva ed. . - Washington, D.C. : The World Bank, 2009 . - 270p.

Ký hiÖu kho : Lv 29226/ VTTKHXH / Mfn: 87576

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; B¶o ®¶m x· héi; QuyÒn c«ng d©n
Modern Institutions: Vietnam Development Report 2010 . - H. : Vietnam Development Information Center, 2010 . - 195 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29193, Lv 29194/ VTTKHXH / Mfn: 87546

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ChÝnh quyÒn trung ­¬ng;

ChÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; HÖ thèng ph¸p luËt; HÖ thèng t­ ph¸p


Indonesia, Law and Society/ Tim Lindsey . - 2nd ed. . - Australia : The Federation Press, 2008- 734 p.

Ký hiÖu kho : LV3513/ VDNA / Mfn: 87261

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; C¶i c¸ch luËt ph¸p; QuyÒn con ng­êi;

X· héi ®a nguyªn; Indonesia


Regulatory Frameworks for Water Resources Management: A Comparative Study / Salman M.A. Salman, Daniel D. Bradlow . - Washington, D.C. : The World Bank, 2006 . - 198 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29228/ VTTKHXH / Mfn: 87578

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn nguån n­íc; Qu¶n lÝ nguån n­íc
The Human Right to Water: Legal and Policy Deimensions / Salman M. A. Salman, Siobhan McInerney-Lankford . - Washington, D.C. : The World Bank, 2004 . - 180 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29230/ VTTKHXH / Mfn: 87580

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; QuyÒn sö dông;

Sö dông n­íc; ChÝnh s¸ch quèc gia


Bé luËt lao ®éng 2009 chÕ ®é chÝnh s¸ch míi ®èi víi ng­êi lao ®éng/ Kh¶i Nguyªn s.t. . - H.: Lao ®éng X· héi, 2009 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2355/ VMOITRUONG / Mfn: 87433

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; Ng­êi lao ®éng;

ChÕ ®é; ChÝnh s¸ch; V¨n b¶n ph¸p luËt; 2009; ViÖt Nam


C¸c h×nh th¸i tham nhòng: Gi¸m s¸t c¸c kh¶ n¨ng tham nhòng ë cÊp ngµnh. S¸ch tham kh¶o / J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : VV1728/ VDNA / Mfn: 87234

Vl 1766/ VCONNGUOI / Mfn: 87465Tõ kho¸ : Tham nhòng; H×nh th¸i tham nhòng;

Chèng tham nhòng; ThÕ giíi


ChÝnh phñ ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn nhiÖm kú Quèc héi khãa XII (2007-2011): T­ liÖu / Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, V¨n phßng ChÝnh phñ . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2008 . - 657 tr.

Ký hiÖu kho : VV1697/ VDNA / Mfn: 87204

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; Nh©n vËt lÞch sö;

NghÞ quyÕt; T­ liÖu; 1945-2007; ViÖt Nam


C«ng ­íc cña Liªn Hîp Quèc vÒ quyÒn trÎ em = Convention on the Rights of the Child . - H. : Thèng kª, 2006 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1776/ VCONNGUOI / Mfn: 87472

Tõ kho¸ : TrÎ em; QuyÒn trÎ em; C«ng ­íc;

Liªn hîp quèc; V¨n b¶n ph¸p luËt


Danh môc c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ViÖt Nam 2008: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 124/2004/Q§-TTg ngµy 08/7/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2204/ VMOITRUONG / Mfn: 87368

Tõ kho¸ : §¬n vÞ hµnh chÝnh; Danh môc; 2008; ViÖt Nam
HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy ®Çu t­ vµo Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo/ Héi Ph¸t triÓn Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam - Lµo - Campuchia . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV1699, VV1700/ VDNA / Mfn: 87206

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp;

V¨n b¶n ph¸p quy; ViÖt Nam; Lµo

HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt míi vÒ B¶o vÖ m«i tr­êng 2009: Tiªu chuÈn, quy chuÈn ViÖt Nam vÒ m«i tr­êng / Hoµng Anh s.t. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2352/ VMOITRUONG / Mfn: 87430

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2009; ViÖt Nam


H×nh ph¹t tö h×nh trong luËt quèc tÕ = Death penalty in international law / Héi LuËt gia ViÖt Nam . - Thanh Ho¸ : Hång §øc, 2008 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2180, Vv 2179/ VCONNGUOI / Mfn: 87447

Tõ kho¸ : Tö h×nh; LuËt Quèc tÕ
Hái vµ ®¸p c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt míi vÒ doanh nghiÖp, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ khu kinh tÕ/ Hoµng Hoa S¬n . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2365/ VMOITRUONG / Mfn: 87350

Tõ kho¸ : LuËt Doanh nghiÖp; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

Hái ®¸p; 2005; ViÖt Nam


H­íng dÉn kª khai, nép vµ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Thùc hiÖn tõ 01/01/2009 / NguyÔn ThÞ Quúnh . - H. : Thèng kª, 2008 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2212/ VMOITRUONG / Mfn: 87376

Tõ kho¸ : ThuÕ; ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n; LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Kª khai thuÕ; Nép thuÕ; H­íng dÉn; ViÖt Nam


LuËt ®a d¹ng sinh häc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2375/ VMOITRUONG / Mfn: 87359

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §a d¹ng sinh häc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt quy ho¹ch ®« thÞ. - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 62 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2380/ VMOITRUONG / Mfn: 87391

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Qu¶n lý x©y dùng; Quy ho¹ch ®« thÞ; ViÖt Nam


LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 1 : 1945-1955 / Lª MËu H·n ch.b.; NguyÔn §×nh Lª, Vò Quang HiÓn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : VV1684/ VDNA / Mfn: 87191

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1945-1955; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 2 : 1955-1976 / TrÇn §øc C­êng ch.b.; V¨n T¹o, L­u ThÞ TuyÕt V©n, NguyÔn V¨n NhËt,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : VV1685/ VDNA / Mfn: 87192

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1955-1976; ViÖt Nam
LÞch sö ChÝnh phñ ViÖt Nam. T. 3 : 1976-2005 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : VV1686/ VDNA / Mfn: 87193

Tõ kho¸ : ChÝnh phñ; LÞch sö chÝnh phñ; 1976-2005; ViÖt Nam
Lùc c¶n vµ ®éng lùc c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Hå B¸ Tr©m, NguyÔn ThÞ Hång DiÔm . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VL 557/ VTAMLY / Mfn: 87327

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh ng­êi ch­a thµnh niªn vi ph¹m ph¸p luËt vµ hÖ thèng xö lý t¹i ViÖt Nam/ ViÖn Khoa häc ph¸p lý, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : TL 419/ VCONNGUOI / Mfn: 87503

Tõ kho¸ : VÞ thµnh niªn; Vi ph¹m ph¸p luËt; BiÖn ph¸p xö lý; ViÖt Nam
Niªn gi¸m tæ chøc hµnh chÝnh ViÖt Nam 2009 = Vietnam Adminstrative Organization / ViÖn Khoa häc tæ chøc nhµ n­íc . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1111 tr.

Ký hiÖu kho : VL 558, VL 559/ VTAMLY / Mfn: 87345

Tõ kho¸ : Tæ chøc hµnh chÝnh; C¬ quan hµnh chÝnh;

Niªn gi¸m; 2009; ViÖt Nam


Qu¶n lý c«ng chøc cña mét sè n­íc trªn thÕ giíi - xu h­íng vµ bµi häc kinh nghiÖm: Héi th¶o quèc tÕ / Bé Néi vô; Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : TL 0373/ VCONNGUOI / Mfn: 87491

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Qu¶n lý c«ng chøc; Qu¶n lý c¸n bé;

§æi míi qu¶n lý; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Quy chuÈn kü thuËt quèc gia vÒ m«i tr­êng/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2356/ VMOITRUONG / Mfn: 87434

Tõ kho¸ : LuËt M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

Qu¶n lý chÊt th¶i; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 1 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10005, Vv 10006/ VTTKHXH / Mfn: 87634

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ nh©n quyÒn;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh luËt häc. T. 2 / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 10007, Vv 10008/ VTTKHXH / Mfn: 87635

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; LuËt D©n sù;

B¶o ®¶m quyÒn con ng­êi; LuËt H×nh sù;

LuËt Lao ®éng; LuËt Kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
T×m hiÓu ph¸p luËt ViÖt Nam vµ nh÷ng quy ®Þnh cña §µi Loan vÒ quan hÖ h«n nh©n vµ gia ®×nh/ §inh ThÞ Mai Ph­¬ng ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2005 . - 658 tr.

Ký hiÖu kho : TL 394/ VCONNGUOI / Mfn: 87488

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; H«n nh©n gia ®×nh; YÕu tè n­íc ngoµi;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam; §µi Loan


D©n sè

Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration 2006 / The World Bank . - Washington, DC : The World Bank, 2006 . - 157 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29186/ VTTKHXH / Mfn: 87539

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÕ giíi; Di tró lao ®éng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; TriÓn väng kinh tÕ


Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development / United Nations Development Programme . - N.Y. : United Nations Development Programme, 2009 . - 217 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29175, Lv 29176/ VTTKHXH / Mfn: 87531

Tõ kho¸ : Di c­; Phong trµo di c­; §éng lùc di d©n;

Ph¸t triÓn con ng­êi; B¸o c¸o quèc tÕ; 2009


International Migration, Economic Development and Policy/ Caglar Ozden, Maurice Schiff ed. . - Washington, DC : The World Bank, 2007 . - 299 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29191/ VTTKHXH / Mfn: 87544

Tõ kho¸ : D©n sè thÕ giíi; Di c­; NhËp c­;

LÜnh vùc kinh tÕ; ThÞ tr­êng lao ®éng


The Population of Malaysia/ Saw Swee-Hook . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 190 p.

Ký hiÖu kho : LV3522/ VDNA / Mfn: 87271

Tõ kho¸ : D©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè; Gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi; Malaysia
The Population of Singapore/ Saw Swee-Hock . - 2nd ed. . - Singapore : ISEAS, 2008 . - 369 p.

Ký hiÖu kho : LV3515/ VDNA / Mfn: 87264

Tõ kho¸ : D©n sè; ChÝnh s¸ch d©n sè; X· héi häc gia ®×nh;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; H«n nh©n; Di c­;

Tû lÖ sinh; Nguån nh©n lùc; Singapore
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương