S¸ch míi sè 08/2014tải về 418.04 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích418.04 Kb.
  1   2   3   4   5

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 08/2014


S¸ch míi sè 08/2014


ChÝnh trÞ


ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 109/ VTONGIAO / Mfn: 5705

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ;

Nhµ n­íc; ChÝnh quyÒn; X· héi d©n chñ;

Gi¸ trÞ d©n chñ
C¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n yÕu thÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Vò Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3647/ VTONGIAO / Mfn: 5696

Tõ kho¸ : N«ng d©n; N«ng th«n; Nhãm yÕu thÕ; C¬ chÕ hç trî;

ChÝnh s¸ch hç trî; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


Håi gi¸o víi ®êi sèng chÝnh trÞ §«ng Nam ¸/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3700/ VTONGIAO / Mfn: 5711

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

§«ng Nam ¸
Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300513, LSS1300514/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5804Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

Quan hÖ d©n téc; D©n téc; MiÒn Nam; ViÖt NamNghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy / Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3704/ VTONGIAO / Mfn: 5715

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh trÞ ®èi néi;

T×nh h×nh kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Ên §é
Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn minh Ch©u ¢u trong triÓn khai c¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Quang ThuÊn, NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3650/ VTONGIAO / Mfn: 5699

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; Ph¸t triÓn s¹ch; C¬ chÕ s¹ch;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hîp t¸c quèc tÕ;

2011-2020; Liªn minh ch©u ¢u; EU
Sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ë mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ §«ng ¸ - Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3646/ VTONGIAO / Mfn: 5695

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§«ng ¸; ViÖt Nam
T¹i sao c¸c quèc gia thÊt b¹i: Nguån gèc cña quyÒn lùc; ThÞnh v­îng vµ nghÌo ®ãi/ Daron Acemoglu, James Robinson; NguyÔn ThÞ Kim Chi d.; Vò Thµnh Tù Anh h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 616 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300421/ TVKHXHHCM / Mfn: 5778

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; LÝ thuyÕt kinh tÕ; LÞch sö kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
ThÕ giíi ®i vÒ ®©u? / Grezegorz W. Kolodko; NguyÔn ThÞ Thanh Th­, NguyÔn ThÞ Thanh, Ph¹m Quang ThiÒu d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300489/ TVKHXHHCM / Mfn: 5779

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ThÕ giíi


Thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tõ Th¨ng Long ®Õn Hµ Néi/ NguyÔn Lang . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2038/ VDANTOC / Mfn: 5622

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Thñ c«ng nghiÖp; Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Lµng nghÒ;

Phè nghÒ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp ¶nh: HiÖn vËt vÒ Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng = Collection of photos : Objects of president Ton Duc Thang / B¶o tµng T«n §øc Th¾ng . - H. : Nxb. Hång ®øc, 2013 . - 86 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300520/ TVKHXHHCM / Mfn: 5806

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Chñ tÞch n­íc;

S¸ch ¶nh; T«n §øc Th¾ng; ViÖt Nam


ViÖt Nam - Hµ Néi trªn ®­êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn/ NguyÔn M¹i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 698 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1972/ VDANTOC / Mfn: 5607

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam; ThÕ giíiChñ nghÜa m¸c lªnin

Hå ChÝ Minh víi thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Träng Phóc, Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1979/ VDANTOC / Mfn: 5634

Tõ kho¸ : Chñ tÞch n­íc; B¶o vÖ thñ ®«;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

X©y dùng thñ ®«; Biªn niªn sù kiÖn; 1945-1969;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m víi B¸c Hå/ Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2013 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300511, LSS1300512/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5799Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

Chñ tÞch n­íc; D©n téc Ch¨m; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam


D©n téc häc

Èm thùc ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt, Vâ V¨n Hße, Bïi V¨n TiÕng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 553 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6317/ VDANTOC / Mfn: 5652

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng; ViÖt Nam


C¸c t«n gi¸o vµ tÝn ng­ìng ë Mü/ Catherine L. Albeanese; ViÖt Th­ d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300426/ TVKHXHHCM / Mfn: 5765

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o;

B¶n s¾c d©n téc; TÝn ng­ìng; Mü


§Êt thiªng ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng; NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ Ph­¬ng Th¶o, NguyÔn Hoµi Ph­¬ng, NguyÔn B¶o Trang t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1993/ VDANTOC / Mfn: 5626

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Tinh hoa v¨n ho¸; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng - An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung King and An D­¬ng V­¬ng King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ VDANTOC / Mfn: 5585

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Cæ ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ, phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi trªn ®­êng ph¸t triÓn/ Vò Quèc TuÊn ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2042/ VDANTOC / Mfn: 5618

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Phè nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Kinh tÕ tiÓu thñ c«ng nghiÖp; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

LÔ cóng tæ tiªn vµ lÔ cÇu lµnh truyÒn thèng cña ng­êi Th¸i ®en vïng T©y B¾c/ NguyÔn V¨n Hßa . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6319/ VDANTOC / Mfn: 5654

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cóng tæ tiªn;

LÔ cÇu lµnh; H«n lÔ; D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i ®en;

T©y B¾c; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
LÔ hiÕn tÕ tr©u cña ng­êi Ch¨m Ninh ThuËn/ H¶i Liªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6327/ VDANTOC / Mfn: 5663

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ tÕ tr©u;

D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


LÔ Kú Yªn khai xu©n/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6326/ VDANTOC / Mfn: 5662

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Nghi lÔ truyÒn thèng; LÔ Kú Yªn; Th¬; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Mét sè tôc lÖ cæ cña dßng hä §inh V¨n ë x· M­êng Th¶i, huyÖn Phï Yªn, TØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 794 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300515/ TVKHXHHCM / Mfn: 5792

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; H«n lÔ; Tang lÔ;

LÔ nhµ míi; Dßng hä §inh V¨n; D©n téc M­êng;

X· M­êng Th¶i; HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam
Mïa d©n gian c¸c d©n téc ViÖt Nam/ L©m T« Léc . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . 155 tr.Ký hiÖu kho : VV 6325/ VDANTOC / Mfn: 5661

Tõ kho¸ : Móa; Móa d©n gian; §iÖu móa; ViÖt Nam
Ngµn n¨m ¸o mò: LÞch sö trang phôc ViÖt Nam giai ®o¹n 1009-1945 / TrÇn Quang §øc . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 397 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300500/ TVKHXHHCM / Mfn: 5798

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Trang phôc;

Trang phôc truyÒn thèng; 1009-1945; ViÖt NamNghÒ h¸i l­îm ®¸nh b¾t truyÒn thèng cña ng­êi Tµy - Cao B»ng/ D­¬ng V¨n S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6324/ VDANTOC / Mfn: 5660

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ h¸i l­îm; NghÒ ®¸nh b¾t; D©n téc Tµy;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
Nghi lÔ vµ phong tôc c¸c téc ng­êi ë T©y Nguyªn/ Ng« §øc ThÞnh t.ch., gi.th. . - H. : KHXH, 2006 . - 463 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3713, Vv 3714/ VTONGIAO / Mfn: 5718

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

Nghi lÔ vßng ®êi; Tang lÔ; LÔ bá m¶; Téc ng­êi;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Phong tôc d©n gian kiªng kþ trong v¨n ho¸ cæ ph­¬ng §«ng/ TriÒu S¬n- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3666/ VTONGIAO / Mfn: 5679

Tõ kho¸ : Phong tôc d©n gian; §êi sèng v¨n ho¸;

Kiªng kþ; Ph­¬ng §«ng


Potao, mét lý thuyÕt vÒ quyÒn lùc ë ng­êi Jorai §«ng D­¬ng/ Jacques Dournes; Nguyªn Ngäc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300446, LSS1300447/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5758Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Ng­êi Gia Rai; D©n téc Gia Rai; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Qu¶ cßn cña ng­êi Th¸i ®en ë M­êng Thanh/ Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6320/ VDANTOC / Mfn: 5655

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i d©n gian; Qu¶ cßn;

TÝn ng­ìng d©n gian; D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i ®en;

M­êng Thanh; Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, NguyÔn ThÞ Hoµi Ph­¬ng t.ch., gi.th.- H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2041/ VDANTOC / Mfn: 5624

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Sinh ho¹t v¨n ho¸;

Danh nh©n v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

Hµ Néi; ViÖt Nam


T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2039/ VDANTOC / Mfn: 5619

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh;

LÔ héi d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
T×m hiÓu lÔ thøc vßng ®êi ng­êi ë Hµ Néi/ Lª V¨n Kú ch.b.; Lª Hång Lý, Lª Trung Vò, NguyÔn H­¬ng Liªn b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6329/ VDANTOC / Mfn: 5665

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Nghi lÔ vßng ®êi;

LÔ thøc vßng ®êi; Nghi lÔ vßng ®êi; Hµ Néi;

ViÖt Nam
TÝn ng­ìng vµ v¨n ho¸ tÝn ng­ìng ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2116/ VVANHOC / Mfn: 5869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 1 : Tæng quan vÒ nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3643/ VTONGIAO / Mfn: 5700

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Tæng tËp; ViÖt Nam

Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 2 : NghÒ chÕ t¸c kim lo¹i / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 970 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3644/ VTONGIAO / Mfn: 5701

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ kim hoµn;

NghÒ ®óc ®ång; NghÒ rÌn s¾t; Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 6 : NghÒ chÕ t¸c ®¸, nghÒ s¬n vµ mét sè nghÒ kh¸c / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 1146 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3645/ VTONGIAO / Mfn: 5702

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÒ chÕ t¸c ®¸;

NghÒ s¬n; Tæng tËp; ViÖt Nam
Trang phôc Th¨ng Long - Hµ Néi/ §oµn ThÞ T×nh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2036/ VDANTOC / Mfn: 5620

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; Trang phôc; Trang phôc d©n téc;

LÞch sö trang phôc; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp t¸c phÈm vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2006/ VDANTOC / Mfn: 5646

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Ca dao;

Tôc ng÷; V¨n xu«i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
TuyÓn tËp v¨n häc d©n téc Th¸i. T. 1 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : KHXH, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2112/T.1/ VVANHOC / Mfn: 5868

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1969/ VDANTOC / Mfn: 5590

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt NamT­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp thÇn tÝch/ NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1966/ VDANTOC / Mfn: 5591

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc cña ng­êi Th¸i ®en ë §iÖn Biªn/ Tßng V¨n H©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6318/ VDANTOC / Mfn: 5653

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc;

V¨n ho¸ Èm thùc; D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i ®en;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m ë thµnh phè Hå ChÝ Minh/ Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2013 . - 136 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300510, LSS1300509/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5803Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Ch¨m;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ng­êi ViÖt vïng T©y Nam Bé/ TrÇn Ngäc Thªm ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300480, LSS1300479/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5784Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nhËn thøc;

V¨n ho¸ tæ chøc; V¨n ho¸ øng xö; Ng­êi ViÖt;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n ho¸ t©m linh/ NguyÔn §¨ng Duy . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3670/ VTONGIAO / Mfn: 5683

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng; Tôc thê MÉu; Tang ma; ViÖt Nam


V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¢u/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3672/ VTONGIAO / Mfn: 5677

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¢u
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u §¹i D­¬ng/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3673/ VTONGIAO / Mfn: 5678

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· häi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi;

V¨n ho¸ téc ng­êi; Téc ng­êi; Ch©u §¹i D­¬ng


V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Mü/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3671/ VTONGIAO / Mfn: 5676

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Mü
Kh¶o cæ häc

Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng - An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung King and An D­¬ng V­¬ng King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ VDANTOC / Mfn: 5585

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Cæ ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1968/ VDANTOC / Mfn: 5595

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Ng­îc dßng thêi gian/ TrÞnh Minh Hiªn . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : VL 612/ VTONGIAO / Mfn: 5725

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; LÞch sö kh¶o cæ; Di vËt kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt NamKhoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1983/ VDANTOC / Mfn: 5597

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lý; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa chÝ Hµ T©y/ §Æng V¨n Tu, NguyÔn T¸ NhÝ ch.b. . - Tb. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 995 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2001/ VDANTOC / Mfn: 5614

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian; TØnh Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 1 / TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : VL 586/ VTONGIAO / Mfn: 5668

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

D©n c­; Kinh tÕ; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 2 / TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : VL 587/ VTONGIAO / Mfn: 5669

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 1 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6321/ VDANTOC / Mfn: 5656

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 2 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6322/ VDANTOC / Mfn: 5657

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 3 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6323/ VDANTOC / Mfn: 5658

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 4 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6305/ VDANTOC / Mfn: 5659

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng/ Vâ V¨n Hße . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2011 . - 1251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300420/ TVKHXHHCM / Mfn: 5737

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


Hµ Néi - §Þa chÊt, ®Þa m¹o vµ tµi nguyªn liªn quan/ Vò V¨n Ph¸i ch.b.; §µo §×nh B¾c, Ng« Quang Toµn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2037/ VDANTOC / Mfn: 5621

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa m¹o; §Þa chÊt; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Kho¸ng s¶n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2028/ VDANTOC / Mfn: 5644

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kû 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thµnh cæ Ch¨mpa: Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian / Ng« V¨n Doanh . - In lÇn 1 . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300434/ TVKHXHHCM / Mfn: 5764

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Thµnh Ch¨mpa; ViÖt Nam


Tr­êng Sa trong tr¸i tim t«i/ DiÖp §øc Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300460/ TVKHXHHCM / Mfn: 5786

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; §¶o;

QuÇn ®¶o; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1981/ VDANTOC / Mfn: 5588

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §­êng phè; §Þa lý; §Þa danh;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
Measure and value/ Lisa Adkins, Celia Lury ed. . - Malden : Wiley - Blackwell, The Sociological Review, 2012. - 181 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300519/ TVKHXHHCM / Mfn: 5809

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p;

Nghiªn cøu; Thèng kª


Kinh tÕ
C¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî n«ng d©n yÕu thÕ trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Vò Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3647/ VTONGIAO / Mfn: 5696

Tõ kho¸ : N«ng d©n; N«ng th«n; Nhãm yÕu thÕ; C¬ chÕ hç trî;

ChÝnh s¸ch hç trî; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


§èi diÖn th¸ch thøc t¸i c¬ cÊu kinh tÕ: B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300413/ TVKHXHHCM / Mfn: 5770

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T¸i c¬ cÊu kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o; 2012; ViÖt NamHµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945 - 2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1965/ VDANTOC / Mfn: 5593

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kinh tÕ - x· héi ®« thÞ Th¨ng Long - Hµ Néi thÕ kû XVII, XVIII, XIX/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1994/ VDANTOC / Mfn: 5601

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ ®« thÞ; LÞch sö kinh tÕ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Nhµ n­íc phong kiÕn;

ThÕ kû 17; ThÕ kû 18; ThÕ kû 19; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÕ giíi vµ ViÖt Nam 2012-2013: Trªn b­íc ®­êng phôc håi ®Çy th¸ch thøc/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2013 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300521/ TVKHXHHCM / Mfn: 5805

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

TriÓn väng kinh tÕ; 2012-2013; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kotler bµn vÒ tiÕp thÞ: Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o lËp, giµnh ®­îc, vµ thèng lÜnh thÞ tr­êng / Philip Kotler; Vò TiÕn Phóc d. . - In lÇn 5 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300437/ TVKHXHHCM / Mfn: 5744

Tõ kho¸ : Th­¬ng m¹i; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Qu¶n trÞ kinh doanh; TiÕp thÞ; Marketing


Lµng nghÒ, phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi trªn ®­êng ph¸t triÓn/ Vò Quèc TuÊn ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2042/ VDANTOC / Mfn: 5618

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ; Phè nghÒ; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Kinh tÕ tiÓu thñ c«ng nghiÖp; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
NghÞch lý Ên §é: BÊt chÊp thÇn th¸nh Ên §é trçi dËy / Edward Luce; Lª Thanh Léc d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3704/ VTONGIAO / Mfn: 5715

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh trÞ ®èi néi;

T×nh h×nh kinh tÕ; §êi sèng x· héi; Ên §é

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1563 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1973/ VDANTOC / Mfn: 5586

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lý ®« thÞ; Hµ Néi; ViÖt Nam


T¹i sao c¸c quèc gia thÊt b¹i: Nguån gèc cña quyÒn lùc; ThÞnh v­îng vµ nghÌo ®ãi/ Daron Acemoglu, James Robinson; NguyÔn ThÞ Kim Chi d.; Vò Thµnh Tù Anh h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 616 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300421/ TVKHXHHCM / Mfn: 5778

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; LÝ thuyÕt kinh tÕ; LÞch sö kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

N­íc ®ang ph¸t triÓn
ThÕ giíi ®i vÒ ®©u? / Grezegorz W. Kolodko; NguyÔn ThÞ Thanh Th­, NguyÔn ThÞ Thanh, Ph¹m Quang ThiÒu d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 597 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300489/ TVKHXHHCM / Mfn: 5779

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ThÕ giíi


Thñ c«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp tõ Th¨ng Long ®Õn Hµ Néi/ NguyÔn Lang . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2038/ VDANTOC / Mfn: 5622

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Thñ c«ng nghiÖp; Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Lµng nghÒ;

Phè nghÒ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
T­ liÖu c¸c c«ng ty §«ng Ên Hµ Lan vµ Anh vÒ KÎ Chî - §µng Ngoµi thÕ kû XVII/ Hoµng Anh TuÊn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 731 tr.Ký hiÖu kho : VL 2002/ VDANTOC / Mfn: 5647

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng kinh doanh; NhËt kÝ kinh doanh;

Quan hÖ th­¬ng m¹i; §êi sèng kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kû 17; Hµ Néi;

ViÖt Nam; Anh; Hµ Lan


ViÖt Nam - Hµ Néi trªn ®­êng héi nhËp vµ ph¸t triÓn/ NguyÔn M¹i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 698 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1972/ VDANTOC / Mfn: 5607

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp kinh tÕ;

§Çu t­ n­íc ngoµi; Quan hÖ quèc tÕ;

Hîp t¸c kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


LÞch sö
Biªn niªn lÞch sö Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Xu©n H»ng, Phan Ph­¬ng Th¶o ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1970/ VDANTOC / Mfn: 5589

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; T­ liÖu lÞch sö; Cæ ®¹i; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 ë Hµ Néi/ NguyÔn §×nh Lª ch.b.; Lª §×nh Hïng, Tr­¬ng ThÞ BÝch H¹nh, Hå Thµnh T©m b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1980/ VDANTOC / Mfn: 5633

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; Phong trµo kh¸ng NhËt;

C¸ch m¹ng th¸ng T¸m; Sù kiÖn lÞch sö;

ý nghÜa lÞch sö; 1945; Hµ Néi; ViÖt Nam
Danh nh©n Th¨ng Long - Hµ Néi/ Vò Khiªu, T¹ Ngäc LiÔn, NguyÔn H÷u S¬n t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1006 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1961/ VDANTOC / Mfn: 5592

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Di s¶n v¨n ch­¬ng V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m/ Phan V¨n C¸c, TrÇn Ngäc V­¬ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1971/ VDANTOC / Mfn: 5587

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; T¸c phÈm v¨n häc; Di v¨n;

V¨n häc H¸n N«m; V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Di v¨n thêi T©y S¬n trªn ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn NghÜa, L©m Giang, Vò Thanh H»ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1987/ VDANTOC / Mfn: 5603

Tõ kho¸ : Di v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi dô; ChiÕu;

S¾c phong; Hoµnh phi; C©u ®èi; V¨n xu«i; Th¬; Phó;

Bµi ký; V¨n tÕ; Nhµ T©y S¬n; 1788-1802;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương