S¸ch míi sè 08/2014


Phan Béi Ch©u trong dßng thêi ®¹itải về 418.04 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích418.04 Kb.
1   2   3   4   5

Phan Béi Ch©u trong dßng thêi ®¹i: B×nh luËn & Håi øc / Ch­¬ng Th©u s.t., b.s. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2007 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300418/ TVKHXHHCM / Mfn: 5755

Tõ kho¸ : Ch©n dung v¨n häc; Nh©n vËt lÞch sö;

Anh hïng d©n téc; Nhµ v¨n; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

ViÖt Nam
Ph©n t©m häc vµ phª b×nh v¨n häc/ LiÔu Tr­¬ng . - H. : Phô n÷, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33597/ VVANHOC / Mfn: 5865

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Ph©n t©m häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Phª b×nh v¨n häc, con vËt l­ìng thª Êy: T­ t­ëng phª b×nh v¨n häc ViÖt Nam, mét c¸i nh×n lÞch sö / §ç Lai Thóy . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33579/ VVANHOC / Mfn: 5859

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Phóc lµnh cña ®Êt = Growth of the Soil / Knut Hamsun; NguyÔn Thµnh Nh©n d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33584/ VVANHOC / Mfn: 5861

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Na Uy
Ph­¬ng §«ng l­ít ngoµi cöa sæ: T¸c phÈm du ký kinh ®iÓn / Paul Theroux; TrÇn Xu©n Thñy d. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33577/ VVANHOC / Mfn: 5830

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; Mü
Pôt Kú Yªn/ Ma §×nh Thu ch.b. . - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2011 . - 637 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33516 - Vv 33518/ VVANHOC / Mfn: 5885

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬;

TÝn ng­ìng; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Rõng ng­êi: TiÓu thuyÕt / §ç PhÊn . - H. : Phô n÷, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33565/ VVANHOC / Mfn: 5856

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
SBC lµ s¨n b¾t chuét: TiÓu thuyÕt / Hå Anh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33588/ VVANHOC / Mfn: 5860

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Sµi Gßn x­a - Ên t­îng 300 n¨m vµ TiÕp cËn víi §ång b»ng s«ng Cöu Long: Bót ký / S¬n Nam . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33568/ VVANHOC / Mfn: 5829

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; ViÖt Nam
S«ng: TiÓu thuyÕt / NguyÔn Ngäc T­ . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33601/ VVANHOC / Mfn: 5821

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Suèi nguån/ Trung t©m DÞch thuËt H¸n N«m HuÖ Quang; ThÝch Minh C¶nh . - H. : Nxb. Hång §øc, 2013 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300525/ TVKHXHHCM / Mfn: 5807

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc H¸n N«m;

§¹o PhËt; PhËt häc


S­¬ng khãi quª nhµ: T¹p v¨n / NguyÔn NhËt ¸nh . - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33602/ VVANHOC / Mfn: 5822

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
1000 thi phÈm t×nh yªu: TËp th¬ / NguyÔn §ç L­u . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 231tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33507, Vv 33508/ VVANHOC / Mfn: 5880

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
T¸c phÈm chän läc/ NguyÔn Quang ThiÒu . - H. : Phô n÷, 2011 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33558/ VVANHOC / Mfn: 5843

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
T¹p v¨n NguyÔn Ngäc T­. - Tb. lÇn 10 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33603/ VVANHOC / Mfn: 5823

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n häc nghÖ thuËt. T. 1 / TrÇn Nho Th×n t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2018/ VDANTOC / Mfn: 5650

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; V¨n häc viÕt;

NghÖ thuËt s©n khÊu; TuyÓn tËp; NghÖ thuËt;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thi ph¸p hiÖn ®¹i: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ øng dông (TuyÓn tËp t¸c phÈm)/ §ç §øc HiÓu; TrÇn Hinh gi.th., t.ch. . - H. : Gi¸o dôc, 2012. – 692 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300494/ TVKHXHHCM / Mfn: 5794

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Phª b×nh v¨n häc;

Thi ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Th¬: Thi ph¸p vµ ch©n dung / §Æng TiÕn . - H. : Phô n÷, 2009 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33573/ VVANHOC / Mfn: 5825

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Th¬;

Thi ph¸p v¨n häc; Ch©n dung v¨n häc


Th¬ nh­ lµ mü häc cña c¸i kh¸c/ §ç Lai Thóy . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . 458 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300465, LSS1300466/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5752

Vv 33575/ VVANHOC / Mfn: 5826

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nhv¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬; ViÖt Nam


Th¬ thiÒn §­êng Tèng/ §ç Tïng B¸ch; Ph­íc §øc d.; TÊn Tµi h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33600/ VVANHOC / Mfn: 5867

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; Trung Quèc
Th¬ v¨n Cao B¸ Qu¸t/ Vò Khiªu t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1055 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2035/ VDANTOC / Mfn: 5596

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i; Ch÷ N«m;

Ch÷ H¸n ViÖt; Giai tho¹i v¨n häc; CËn ®¹i;

Cao B¸ Qu¸t; ViÖt Nam


Th¬ v¨n phñ chóa TrÞnh/ §inh Kh¾c Thu©n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2113/ VVANHOC / Mfn: 5870

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬ H¸n; Th¬ N«m;

Phñ chóa TrÞnh; ViÖt Nam


Th¬ ViÖt Nam hiÖn ®¹i vµ NguyÔn Quang ThiÒu/ NguyÔn §¨ng §iÖp ch.b. . - H. : Héi Nhµ V¨n, 2012 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33511, Vv 33512/ VVANHOC / Mfn: 5882

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
ThuËt viÕt v¨n/ NguyÔn V¨n HÇu . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2005 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33566/ VVANHOC / Mfn: 5834

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Ph­¬ng ph¸p s¸ng t¹o;

BiÖn ph¸p nghÖ thuËt; ViÖt Nam


Th­ t×nh göi mét ng­êi/ TrÞnh C«ng S¬n; NguyÔn Duy, NguyÔn Träng Chøc h.®. . - In lÇn 3 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300415/ TVKHXHHCM / Mfn: 5772

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th­ t×nh;

Nh¹c sÜ; TrÞnh C«ng S¬n; ViÖt Nam


Th­îng ®Õ th× c­êi: TuyÓn tËp t¸c phÈm / NguyÔn Kh¶i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33605/ VVANHOC / Mfn: 5854

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Thµnh phè cña bãng ®ªm: TiÓu thuyÕt / Dean Koontz; TrÞnh Huy Ninh d.- TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33570/Q.2/ VVANHOC / Mfn: 5852

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn kinh dÞ; Mü
Thµnh phè ®i v¾ng: TËp truyÖn ng¾n / NguyÔn ThÞ Thu HuÖ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33563/ VVANHOC / Mfn: 5819

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
ThÕ kû bÞ mÊt/ Ph¹m Ngäc C¶nh Nam . - H. : Héi Nhµ v¨n, ? . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33589/ VVANHOC / Mfn: 5848

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt lÞch sö; ViÖt Nam
TiÕp cËn TruyÖn KiÒu tõ gãc nh×n v¨n ho¸/ Lª Nguyªn CÈn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33582/ VVANHOC / Mfn: 5858

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TruyÖn KiÒu; ViÖt Nam


TiÓu luËn vµ phª b×nh. - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33617/ VVANHOC / Mfn: 5888

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Lý luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt NamTinh hoa v¨n häc Nga: Kh¸m ph¸ vµ th­êng thøc / NguyÔn H¶i Hµ . - H. : Gi¸o dôc, 2012 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300430/ TVKHXHHCM / Mfn: 5743

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Nga


Trß ch¬i v­¬ng quyÒn = Game of Thrones. T. 1 : Vua Ph­¬ng B¾c / Geogre R.R. Martin; Hµ Ly d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 585 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33587/1B/ VVANHOC / Mfn: 5828

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
Trß ch¬i v­¬ng quyÒn = Game of thrones. T. 1A : Sãi tuyÕt thµnh Winterfell / Geogre R.R. Martin; Hµ Ly d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33586/1a/ VVANHOC / Mfn: 5844

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Mü
TruyÒn kú m¹n lôc/ NguyÔn D÷; Tróc Khª Ng« V¨n TriÖn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3669/ VTONGIAO / Mfn: 5682

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian Hµ Néi/ Vâ Quang Träng, NguyÔn Thóy Loan, Lª ViÖt Liªn s.t., t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 879 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1988/ VDANTOC / Mfn: 5609

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; TruyÒn thuyÕt; Cæ tÝch; Giai tho¹i;

TruyÖn c­êi; Hµ Néi; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2012. - H. : V¨n häc, 2012 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33612/ VVANHOC / Mfn: 5827

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
TruyÖn ng¾n hay 2012/ Quang Trinh t.ch. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33611/ VVANHOC / Mfn: 5840

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam

TruyÖn ng¾n ViÖt Nam: LÞch sö - Thi ph¸p - Ch©n dung / Phan Cö §Ö ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 786 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300419/ TVKHXHHCM / Mfn: 5757

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


TuyÓn tËp/ L÷ Huy Nguyªn . - H. : Héi Nhµ V¨n, 2012 . - 451 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33619/ VVANHOC / Mfn: 5890

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Th¬; ViÖt Nam
TuyÓn tËp t¸c phÈm vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2006/ VDANTOC / Mfn: 5646

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Ca dao; Tôc ng÷; V¨n xu«i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
TuyÓn tËp ký - t¶n v¨n Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / NguyÔn §¨ng §iÖp, Ph¹m V¨n ¸nh, §oµn ¸nh D­¬ng s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 742 tr.Ký hiÖu kho : VL 2009/ VDANTOC / Mfn: 5637

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; TuyÓn tËp; Trung ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp ký - t¶n v¨n Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / NguyÔn §¨ng §iÖp, Ph¹m V¨n ¸nh, §oµn ¸nh D­¬ng s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2010/ VDANTOC / Mfn: 5641

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; Ký; TuyÓn tËp;

1900-2010; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp ký - t¶n v¨n Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 3 / NguyÔn §¨ng §iÖp, Ph¹m V¨n ¸nh, §oµn ¸nh D­¬ng s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 734 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2011/ VDANTOC / Mfn: 5638

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; Ký; TuyÓn tËp;

Th¨ng Long ; Hµ Néi; ViÖt Nam


TuyÓn tËp th¬/ Vò QuÇn Ph­¬ng . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 587 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33618/ VVANHOC / Mfn: 5889

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
TuyÓn tËp v¨n häc d©n téc Th¸i. T. 1 / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : KHXH, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2112/T.1/ VVANHOC / Mfn: 5868

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp thÇn tÝch/ NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1966/ VDANTOC / Mfn: 5591

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao d©n ca Hµ Néi/ NguyÔn Thóy Loan, NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng, Lª Thïy Ly s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1075 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2000/ VDANTOC / Mfn: 5613

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; Tôc ng÷; D©n ca; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
ViÖt ®iÖn u linh/ Lý TÕ Xuyªn; TrÞnh §×nh R­ d.; §inh Gia Kh¸nh gi.th., h.®. . - TP. Pleiku : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33596/ VVANHOC / Mfn: 5817

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

ThÇn linh; T­ liÖu lÞch sö; Anh hïng; ViÖt Nam


V¨n ho¸... "gì"/ Vò B»ng; Vâ V¨n Nh¬n s.t., t.ch. . - In lÇn 2 . - H. : Phô n÷, 2013 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300432/ TVKHXHHCM / Mfn: 5739

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i;

TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


V¨n häc nh×n tõ v¨n ho¸: TiÓu luËn phª b×nh / TrÇn Hoµi Anh . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300475, LSS1300476/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5787Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


V¨n häc qua l¨ng kÝnh VËt lý: TuyÓn tËp tiÓu luËn / Ngôy H÷u T©m . - H.: Lao ®éng, 2013 . - 55 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300498/ TVKHXHHCM / Mfn: 5789

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

TiÓu luËn; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


V¨n häc vµ c¸i ¸c/ Gerges Battaille; Ng©n Xuyªn d., gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300463, LSS1300464/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5740Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; HiÖn ®¹i; Ph¸p


V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i: Nh÷ng g­¬ng mÆt tiªu biÓu / NguyÔn §¨ng M¹nh . - H. : Phô n÷, 2012 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33581/ VVANHOC / Mfn: 5837

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


V¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i: Nh÷ng vÊn ®Ò nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y / NguyÔn V¨n Long . - H. : Gi¸o dôc, 2012 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300497/ TVKHXHHCM / Mfn: 5791

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Gi¶ng d¹y; §æi míi gi¶ng d¹y;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


V¨n míi 2011-2012: TuyÓn v¨n xu«i cña t¸c gi¶ míi vµ t¸c gi¶ ®ang ®­îc mÕn mé / Hå Anh Th¸i tuyÓn . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33613/ VVANHOC / Mfn: 5832

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
V¨n xu«i n÷ Trung Quèc: Cuèi thÕ kû XX - ®Çu thÕ kû XXI / TrÇn Lª Hoa Tranh . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2010- 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300462, LSS1300461/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5741Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; HiÖn ®¹i; Ph¸p


Xem ®ªm: Th¬ / Phïng Cung; NguyÔn H÷u §ang gi.th. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2115/ VVANHOC / Mfn: 5877

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Xu©n Thñy: Nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ, ngo¹i giao xuÊt s¾c, nhµ b¸o nhµ th¬ lín . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia Sù thËt, 2012 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300422/ TVKHXHHCM / Mfn: 5776

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ b¸o; Nhµ chÝnh trÞ;

Nhµ ngo¹i giao; Xu©n Thñy; ViÖt Nam


X· héi häc

Informal institutions and rural development in China/ Biliang Hu . - USA : Routledge, 2007 . - xxx, 348 p.

Ký hiÖu kho : LSS1300517/ TVKHXHHCM / Mfn: 5808

Tõ kho¸ : N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng th«n;

Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Trung Quèc


C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc: Nghiªn cøu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng. Ph. 1 : Ch­¬ng 10 - ch­¬ng 17 / W. Lawrence Neuman; NguyÔn §×nh TÊn b.d. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : VL 605, VL 606/ VTONGIAO / Mfn: 5723

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu ®Þnh l­îng;

Nghiªn cøu ®Þnh tÝnh; Ph­¬ng ph¸p luËn
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc: Nghiªn cøu ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng. Ph. 2 : Ch­¬ng 10 - ch­¬ng 17 / W. Lawrence Neuman; NguyÔn §×nh TÊn b.d. . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : VL 607, VL 608/ VTONGIAO / Mfn: 5724

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu ®Þnh l­îng;

Nghiªn cøu ®Þnh tÝnh; Ph­¬ng ph¸p luËn
C¸c quy t¾c cña ph­¬ng ph¸p x· héi häc/ Emile Durkheim; §inh Hång Phóc d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 108/ VTONGIAO / Mfn: 5704

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; Ph­¬ng ph¸p x· héi häc;

Quy t¾c nghiªn cøu; HiÖn t­îng x· héi;

Lo¹i h×nh x· héi
CÊu h×nh x· héi: Céng ®ång C«ng gi¸o B¾c di c­ t¹i Nam bé: Tõ kÝch th­íc céng ®ång ®Õn kÝch th­íc c¸ nh©n / NguyÔn §øc Léc . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2013 . - 160 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr.139-149Ký hiÖu kho : LSS1300455, LSS1300454/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5749Tõ kho¸ : Di c­; D©n c­; Céng ®ång C«ng gi¸o;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Gia ®×nh vµ biÕn ®æi gia ®×nh ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Ngäc V¨n . - Tb. lÇn 1 . - H. : KHXH, 2012 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3649/ VTONGIAO / Mfn: 5698

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh;

BiÕn ®æi gia ®×nh; ViÖt Nam


LÞch sö vµ lý thuyÕt x· héi häc: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Ngäc Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 602/ VTONGIAO / Mfn: 5722

Tõ kho¸ : LÞch sö x· héi häc; LÝ thuyÕt x· héi häc;

Häc thuyÕt x· héi häc


Lèi sèng vµ t­ duy cña céng ®ång ng­êi ViÖt vïng §«ng Nam Bé trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Do·n ChÝnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3701/ VTONGIAO / Mfn: 5716

Tõ kho¸ : T­ duy; Lèi sèng; Céng ®ång ng­êi ViÖt;

Thêi k× ®æi míi; §«ng Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
M¹ng x· héi víi giíi trÎ Thµnh phè Hå ChÝ Minh/ NguyÔn ThÞ HËu ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300441, LSS1300440/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5762Tõ kho¸ : Thanh thiÕu niªn; M¹ng x· héi; Internet;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò v¨n ho¸ häc lý luËn vµ øng dông/ TrÇn Ngäc Thªm . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300477, LSS1300478/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5785Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; ViÖt Nam;

B¶n s¾c v¨n ho¸; X· héi häc v¨n ho¸; ThÕ giíi


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1563 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1973/ VDANTOC / Mfn: 5586

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lý ®« thÞ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi vµ lÞch sö: Gi¸o tr×nh m«n häc "Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu x· héi". Ch­¬ng tr×nh ®¹o t¹o sau ®¹i häc liªn ngµnh khoa häc x· héi / Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : VL 601/ VTONGIAO / Mfn: 5721

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Nghiªn cøu x· héi;

Nghiªn cøu khoa häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Gi¸o tr×nh
Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn minh Ch©u ¢u trong triÓn khai c¬ chÕ ph¸t triÓn s¹ch giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Quang ThuÊn, NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3650/ VTONGIAO / Mfn: 5699

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; Ph¸t triÓn s¹ch; C¬ chÕ s¹ch;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hîp t¸c quèc tÕ; 2011-2020;

Liªn minh ch©u ¢u; EU
Sinh th¸i häc ®« thÞ/ Olivier Coutard, Jean-Pierre LÐvy; Ng« H÷u Long d.- H. : ThÕ giíi, 2012 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300483/ TVKHXHHCM / Mfn: 5736

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc; Sinh th¸i häc
Sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ë mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ §«ng ¸ - Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3646/ VTONGIAO / Mfn: 5695

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§«ng ¸; ViÖt Nam

TruyÒn th«ng m«i tr­êng cho céng ®ång PhËt gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn §×nh Hße, Lª §øc Ch­¬ng, §Æng §×nh Long . - H. : T«n gi¸o, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3680, Vv 3681/ VTONGIAO / Mfn: 5674

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Ph­¬ng ph¸p truyÒn th«ng; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; ViÖt Nam


Tuæi trÎ Th¨ng Long - Hµ Néi - Nh÷ng nÐt ®Ñp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i/ §Æng C¶nh Khanh ch.b.; Lª Xu©n Hoµn, §Æng Vò C¶nh Linh, NguyÔn Phó Tr­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1978/ VDANTOC / Mfn: 5635

Tõ kho¸ : Thanh niªn; TruyÒn thèng yªu n­íc;

X· héi thanh niªn; TruyÒn thèng lao ®éng häc tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
X· héi d©n sù: Mét sè vÊn ®Ò chän läc / Vò Duy Phó ch.b.; §Æng Ngäc Dinh, TrÇn ChÝ §øc, NguyÔn VÞ Kh¶i b.s. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3709/ VTONGIAO / Mfn: 5710

Tõ kho¸ : X· héi d©n sù; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; Trung Quèc


X· héi häc/ Richard T. Schaefer; Huúnh V¨n Thanh d. . - H. : Thèng kª, 2005 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2118/ VVANHOC / Mfn: 5876

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Nghiªn cøu x· héi;

Qu¶n lÝ x· héi; Mü


X· héi häc t«n gi¸o/ Olivier Bobineau, SÐbastien Tank-Storper . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3707, Vv 3708/ VTONGIAO / Mfn: 5712

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

Nghiªn cøu x· héi häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

TÝn ng­ìng
Xung ®ét x· héi vµ ®ång thuËn x· héi: Gi¸o tr×nh sau ®¹i häc / Vâ Kh¸nh Vinh, Chu V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2013 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3718/ VTONGIAO / Mfn: 5728

Tõ kho¸ : Xung ®ét x· héi; §ång thuËn x· héi;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 29/09/141   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương