S¸ch míi sè 08/2014



tải về 418.04 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích418.04 Kb.
1   2   3   4   5
§«ng Ph­¬ng huyÒn bÝ/ Paul Brunton; NguyÔn H÷u KiÖt d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3651/ VTONGIAO / Mfn: 5692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Chiªm tinh häc; Yoga; Ph­¬ng §«ng


§Êt thiªng ngµn n¨m v¨n vËt/ TrÇn Quèc V­îng; NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ Ph­¬ng Th¶o, NguyÔn Hoµi Ph­¬ng, NguyÔn B¶o Trang t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1993/ VDANTOC / Mfn: 5626

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Þa danh lÞch sö; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Tinh hoa v¨n ho¸; TuyÓn tËp; Bµi viÕt; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Gi¸o dôc PhËt gi¸o ViÖt Nam - §Þnh h­íng vµ ph¸t triÓn/ Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam . - H. : T«n gi¸o, 2012 . - 2012 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3717/ VTONGIAO / Mfn: 5727

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o dôc PhËt gi¸o;

M« h×nh gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc;

Héi th¶o khoa häc; ViÖt Nam
Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1998/ VDANTOC / Mfn: 5604

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi - Danh th¾ng vµ Di tÝch. T. 1 / L­u Minh TrÞ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 1255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2020/ VDANTOC / Mfn: 5648

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi - Danh th¾ng vµ Di tÝch. T. 2 / L­u Minh TrÞ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 1145 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2021/ VDANTOC / Mfn: 5649

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; §×nh; Chïa; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2028/ VDANTOC / Mfn: 5644

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kû 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ Ph­¬ng §«ng = Journey to the East / Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3658/ VTONGIAO / Mfn: 5689

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi;

Nghiªn cøu t«n gi¸o; HuyÒn häc;

Ph­¬ng §«ng; Ên §é
Nghiªn cøu b¶o tån vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷, v¨n ho¸ mét sè d©n téc thiÓu sè ë ViÖt B¾c. - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2012 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33519/ VVANHOC / Mfn: 5886

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Ng«n ng÷;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt B¾c; ViÖt Nam




NhËn thøc vµ ®èi tho¹i v¨n ho¸ v¨n nghÖ: TiÓu luËn / Hµ Minh §øc . - H.: Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33513/ VVANHOC / Mfn: 5883

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; LÝ luËn v¨n ho¸;

V¨n ho¸ v¨n nghÖ; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò v¨n ho¸ häc lý luËn vµ øng dông/ TrÇn Ngäc Thªm . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300477, LSS1300478/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5785



Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; X· héi häc v¨n ho¸;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph­¬ng ph¸p ®äc s¸ch/ Mortimer J. Adler, Charles Van Doren; NguyÔn Thµnh Thèng b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300566/ TVKHXHHCM / Mfn: 5795

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p ®äc; Kinh nghiÖm ®äc s¸ch;

Nghiªn cøu khoa häc; V¨n ho¸ ®äc


Qu¶ cßn cña ng­êi Th¸i ®en ë M­êng Thanh/ Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6320/ VDANTOC / Mfn: 5655

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Trß ch¬i d©n gian; Qu¶ cßn;

TÝn ng­ìng d©n gian; D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i ®en;

M­êng Thanh; Thµnh phè §iÖn Biªn Phñ;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


Sù ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ë mét sè n­íc vµ vïng l·nh thæ §«ng ¸ - Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3646/ VTONGIAO / Mfn: 5695

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

§«ng ¸; ViÖt Nam
T©y Ph­¬ng huyÒn bÝ/ Bulwer Lytton; NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3668/ VTONGIAO / Mfn: 5681

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

Gi¸o lÝ huyÒn bÝ; Anh


Thµnh cæ Ch¨mpa: Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian / Ng« V¨n Doanh . - In lÇn 1 . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300434/ TVKHXHHCM / Mfn: 5764

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ; Thµnh Ch¨mpa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n ho¸/ NguyÔn H¶i KÕ, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o, NguyÔn ThÞ Hoµi Ph­¬ng t.ch., gi.th.- H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2041/ VDANTOC / Mfn: 5624

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; Sinh ho¹t v¨n ho¸;

Danh nh©n v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

Hµ Néi; ViÖt Nam


ThÕ giíi biÓu t­îng trong di s¶n v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn L©m BiÒn, TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1984/ VDANTOC / Mfn: 5636

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

BiÓu t­îng v¨n ho¸; Hoa v¨n trang trÝ;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
T×m hiÓu lÔ héi Hµ Néi/ Lª Hång Lý . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2039/ VDANTOC / Mfn: 5619

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÔ héi; LÔ héi cung ®×nh;

LÔ héi d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Hµ Néi; ViÖt Nam
TuyÓn tËp t¸c phÈm vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 840 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2006/ VDANTOC / Mfn: 5646

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ Èm thùc; Ca dao;

Tôc ng÷; V¨n xu«i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
TuyÓn tËp v¨n kh¾c H¸n N«m: T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi / Ph¹m ThÞ Thïy Vinh t.d., gi.th.; Ph¹m ThÞ Thïy Vinh, NguyÔn ThÞ Th¶o h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1267 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1999/ VDANTOC / Mfn: 5610

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c; V¨n bia;

TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä .- H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2003/ VDANTOC / Mfn: 5643

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ ch©u ¢u: LÞch sö - Thµnh tùu - HÖ gi¸ trÞ / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300416/ TVKHXHHCM / Mfn: 5761

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Thµnh tùu v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ch©u ¢u


V¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ sù l·nh ®¹o = Organizational Culture and Leadership / Edgar H. Schein; NguyÔn Phóc Hoµng d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300429/ TVKHXHHCM / Mfn: 5742

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ doanh nghiÖp; V¨n ho¸ øng xö;

Qu¶n lÝ doanh nghiÖp; NghÖ thuËt qu¶n lÝ


V¨n ho¸ ng­êi ViÖt vïng T©y Nam Bé/ TrÇn Ngäc Thªm ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2013 . - 900 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300480, LSS1300479/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5784



Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸;

§Æc tr­ng v¨n ho¸; V¨n ho¸ nhËn thøc;

V¨n ho¸ tæ chøc; V¨n ho¸ øng xö; Ng­êi ViÖt;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


V¨n häc

¨n tr¸i ®µo h¸i hoa hång ®µo: TËp truyÖn ng¾n / Vâ ThÞ Xu©n Hµ . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33591/ VVANHOC / Mfn: 5818

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Ba phót sù thËt: Ký / Phïng Qu¸n . - Tb. lÇn 6 . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33595/ VVANHOC / Mfn: 5845

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ký; ViÖt Nam
B¸u vËt cña ®êi: TiÓu thuyÕt / M¹c Ng«n; TrÇn §×nh HiÕn d. . - Tb. lÇn 1 .- TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2007 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33610/ VVANHOC / Mfn: 5841

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

HiÖn ®¹i; Trung Quèc


BÌo m©y bê bÕn: Di c¶o th¬. T. 10 / Bïi Gi¸ng . - In lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2011 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300433/ TVKHXHHCM / Mfn: 5756

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
BÕn bê: TiÓu thuyÕt / Ma V¨n Kh¸ng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33574/ VVANHOC / Mfn: 5824

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
B×nh luËn v¨n ch­¬ng: T¹ §øc HiÒn t.ch. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2006 .- 603 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33557/ VVANHOC / Mfn: 5878

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; B×nh luËn v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; Trung ®¹i; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Bïi Gi¸ng trong câi ng­êi ta/ §oµn Tö HuyÕn ch.b. . - In lÇn 2 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : Lao ®éng; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2012 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33567/ VVANHOC / Mfn: 5835

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬; ViÖt Nam


Ca trï Hµ Néi trong lÞch sö vµ hiÖn t¹i/ NguyÔn §øc MËu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 727 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1974/ VDANTOC / Mfn: 5608

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

H¸t ca trï; Nh¹c d©n téc; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c thÓ v¨n ch÷ H¸n ViÖt Nam/ TrÇn ThÞ Kim Anh, Hoµng Hång CÈm b.s.. - H. : KHXH, 2010 . - 871 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300427/ TVKHXHHCM / Mfn: 5766

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

V¨n häc ch÷ H¸n; ViÖt Nam


C©u ®èi Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 945 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2004/ VDANTOC / Mfn: 5642

Tõ kho¸ : C©u ®èi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Chïa;

§×nh; §Òn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ch©u Thæ: Th¬ tuyÓn lÇn thø nhÊt / NguyÔn Quang ThiÒu . - H. : Héi Nhµ V¨n, 2010 . - 393 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33509, Vv 33510/ VVANHOC / Mfn: 5881

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
ChÕt vµ håi sinh: TiÓu thuyÕt / Dean Koontz; TrÞnh Huy Ninh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33604/Q.3/ VVANHOC / Mfn: 5853

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn kinh dÞ; Mü
Chñ nghÜa hiÖn thùc trong v¨n häc ViÖt Nam nöa ®Çu thÕ kû XX: Chuyªn luËn / TrÇn §¨ng SuyÒn . - H. : KHXH, 2010 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33562/ VVANHOC / Mfn: 5863

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Chñ nghÜa hiÖn thùc;

ThÕ kû 20; ViÖt Nam


ChuyÖn ®êi ví vÈn: T¹p v¨n / NguyÔn Quang LËp . - Tb. lÇn 1 . - H. : V¨n häc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33578/ VVANHOC / Mfn: 5816

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; ViÖt Nam
ChuyÖn lµng v¨n/ Di Li . - H. : V¨n häc, 2012 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33598/ VVANHOC / Mfn: 5846

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i;

Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam


Cuéc tiÕn ho¸ v¨n häc ViÖt Nam: TuyÓn tËp kh¶o cøu phª b×nh / KiÒu Thanh QuÕ; NguyÔn H÷u S¬n, Phan M¹nh Hïng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300496/ TVKHXHHCM / Mfn: 5790

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Danh nh©n trong lÜnh vùc v¨n häc nghÖ thuËt/ Hoµng Lª Minh b.s. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300481/ TVKHXHHCM / Mfn: 5769

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ v¨n; Nhµ th¬;

Nhµ so¹n nh¹c; Nhµ ®iªu kh¾c; Danh nh©n;

ThÕ giíi; TiÓu thuyÕt
DÊu vÒ giã xãa: TiÓu thuyÕt / Hå Anh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33594/ VVANHOC / Mfn: 5847

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ch­¬ng V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m/ Phan V¨n C¸c, TrÇn Ngäc V­¬ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1971/ VDANTOC / Mfn: 5587

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; T¸c phÈm v¨n häc; Di v¨n;

V¨n häc H¸n N«m; V¨n MiÕu Quèc Tö Gi¸m;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Di v¨n thêi T©y S¬n trªn ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn NghÜa, L©m Giang, Vò Thanh H»ng t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 859 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1987/ VDANTOC / Mfn: 5603

Tõ kho¸ : Di v¨n; T¸c phÈm v¨n häc; Bµi dô; ChiÕu;

S¾c phong; Hoµnh phi; C©u ®èi; V¨n xu«i; Th¬;

Phó; Bµi ký; V¨n tÕ; Nhµ T©y S¬n; 1788-1802;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


§¶o ch×m: TËp truyÖn / TrÇn §¨ng Khoa . - In lÇn 25 . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33592/ VVANHOC / Mfn: 5850

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n;

TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam


§Î ®Êt ®Î n­íc - sö thi M­êng/ §Æng V¨n Lung d., kh¶o dÞ; V­¬ng Anh, Hoµng Anh Nh©n d. . - H. : Nxb. Th«ng tÊn, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2119/ VVANHOC / Mfn: 5872

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


§oµn Lª - T¸c phÈm chän läc/ §oµn Lª . - H. : Phô n÷, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33561/ VVANHOC / Mfn: 5831

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
§ång dao Th¸i - NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn, Bïi ThÞ §µo s.t., d., gi.th. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6328/ VDANTOC / Mfn: 5664

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


§øa con lang b¹t: TiÓu thuyÕt / Dean Koontz; TrÞnh Huy Ninh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33569/T.1/ VVANHOC / Mfn: 5851

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; TruyÖn kinh dÞ; Mü
Giai phÈm víi lêi b×nh. T. 4 : Thi hµo Cao B¸ Qu¸t / Vò B×nh Lôc . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 371tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33514, Vv 33515/ VVANHOC / Mfn: 5884

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Cao B¸ Qu¸t; ViÖt Nam


Gi¶ng v¨n chän läc v¨n häc ViÖt Nam/ TrÇn §×nh Sö ch.b. . - H. : V¨n häc, 2011 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2117/ VVANHOC / Mfn: 5871

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

V¨n häc d©n gian; ViÖt Nam


G­¬ng mÆt v¨n häc Th¨ng Long/ NguyÔn HuÖ Chi ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 838 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1992/ VDANTOC / Mfn: 5606

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi víi nh÷ng tÊm lßng gÇn xa/ Hoµng Thóy Toµn s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1996/ VDANTOC / Mfn: 5612

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ghi chÐp v¨n häc; TuyÓn tËp;

Bµi viÕt; Bµi v¨n; Bµi th¬; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hä trë thµnh nh©n vËt cña t«i/ Hå Anh Th¸i . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 544 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33564/ VVANHOC / Mfn: 5836

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; Nhµ v¨n;

NghÖ sÜ; ViÖt Nam


Hoa §­êng tïy bót vµ 51 b¶n dÞch th¬ §ç Phñ/ Ph¹m Quúnh; Nguyªn Ngäc gi.th.; TrÇn Quang §øc h.®. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33572/ VVANHOC / Mfn: 5839

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Tïy bót; Th¬;

ViÖt Nam; Trung Quèc


Hå Xu©n H­¬ng hoµi niÖm phån thùc: Nh÷ng m¬ méng nghÖ thuËt / §ç Lai Thóy . - Xb. lÇn 2, cã chØnh söa . - H. : V¨n häc, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33608/ VVANHOC / Mfn: 5864

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Chñ nghÜa phån thùc;

Th¬ N«m; ViÖt Nam
Håi ký S¬n Nam. - Tb. lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33559/ VVANHOC / Mfn: 5842

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi ký; ViÖt Nam
Kh«ng kÞp nãi yªu em/ PhØ Ng· T­ Tån; HuyÒn Trang d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33590/ VVANHOC / Mfn: 5849

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; Trung Quèc
Ký øc: Di c¶o th¬. T. 9 / Bïi Gi¸ng . - In lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ v¨n nghÖ, 2010 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300435/ TVKHXHHCM / Mfn: 5738

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Lµm thÕ nµo ra khái nh÷ng giÊc m¬?: TuyÓn truyÖn ng¾n hay B¸o V¨n nghÖ 2010 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33599/ VVANHOC / Mfn: 5820

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
LÔ Kú Yªn khai xu©n/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . 407 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6326/ VDANTOC / Mfn: 5662

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Nghi lÔ truyÒn thèng; LÔ Kú Yªn; Th¬; D©n téc Tµy;

D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Lªn nói th¶ m©y: TËp truyÖn ng¾n / Lª V¨n Th¶o . - H. : V¨n häc, 2011 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33583/ VVANHOC / Mfn: 5855

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
LÞch sö v¨n häc thÕ giíi. T. 2 / §µo TuÊn ¶nh d. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 1101 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300425/ TVKHXHHCM / Mfn: 5753

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÞch sö; Trung ®¹i; ThÕ giíi
LÜnh Nam chÝch qu¸i/ TrÇn ThÕ Ph¸p b.s.; NguyÔn Ngäc San, §inh Gia Kh¸nh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : nxb. TrÎ, 2013 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3661/ VTONGIAO / Mfn: 5684

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


M¾t th¬: Phª b×nh phong c¸ch Th¬ Míi / §ç Lai Thóy . - In lÇn 6 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300448, LSS1300449/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5754

Vv 33606/ VVANHOC / Mfn: 5833

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Th¬; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Mªnh m«ng vµ chËt chéi...: TiÓu luËn - phª b×nh / L¹i Nguyªn ¢n . - H. : Tri thøc, 2009 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33580/ VVANHOC / Mfn: 5838

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; TiÓu luËn;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


Méc b¶n triÒu NguyÔn - ChiÕu dêi ®« vµ mét sè kiÖt t¸c/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2111/ VVANHOC / Mfn: 5875

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Méc b¶n triÒu NguyÔn;

V¨n kh¾c; ViÖt Nam


Mét ngµy chñ nhËt: TËp truyÖn - ký / NguyÔn Huy T­ëng; NguyÔn Huy Th¾ng b.s.; Phong Lª gi.th. . - H. : Thanh niªn, 2006 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33607, Vv 33609/ VVANHOC / Mfn: 5857

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Ký; ViÖt Nam
Mïa mµng th¸ng t­: Di c¶o th¬. T. 4 / Bïi Gi¸ng . - In lÇn 1 . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ, 2006 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300436/ TVKHXHHCM / Mfn: 5734

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
108 nhµ v¨n thÕ kØ XX - XXI/ §oµn Tö HuyÕn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011. - 667 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2114/ VVANHOC / Mfn: 5879

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ThÕ kû 20-21;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nam H¶i dÞ nh©n liÖt truyÖn/ Phan KÕ BÝnh; Lª V¨n Phóc h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3662/ VTONGIAO / Mfn: 5685

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; ViÖt Nam


Ngµn n¨m th¬ ViÖt (1010 - 2010) = ViÖt thi thiªn t¶i. Q. Th­îng / Gia Dòng b.s. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 1349 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2110/ VVANHOC / Mfn: 5873

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Th¬; ViÖt Nam
Ngµn n¨m th¬ ViÖt (1010 - 2010) = ViÖt thi thiªn t¶i. Q. H¹ / Gia Dòng b.s. . - H. : V¨n häc, 2010 . - 1676 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2109/ VVANHOC / Mfn: 5874

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TuyÓn tËp; Th¬; ViÖt Nam
Ngµn n¨m th­¬ng nhí ®Êt Th¨ng Long/ NguyÔn H÷u S¬n, Bïi ViÖt Th¨ng, §oµn ¸nh D­¬ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1997/ VDANTOC / Mfn: 5615

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; V¨n xu«i;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ h¸i l­îm ®¸nh b¾t truyÒn thèng cña ng­êi Tµy - Cao B»ng/ D­¬ng V¨n S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6324/ VDANTOC / Mfn: 5660

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ h¸i l­îm; NghÒ ®¸nh b¾t; D©n téc Tµy;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
Nghiªn cøu v¨n b¶n tiÓu thuyÕt Gi«ng tè/ L¹i Nguyªn ¢n . - H. : Tri thøc, 2007 . - 703 tr.



Ký hiÖu kho : Vv 33585/ VVANHOC / Mfn: 5866

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TiÓu thuyÕt; Gi«ng tè; ViÖt Nam


Nh÷ng truyÖn ng¾n chän läc. T. 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vv33616/ VVANHOC / Mfn: 5887

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Nh÷ng truyÖn ng¾n hay nhÊt cña c¸c t¸c gi¶ trÎ. - H. : Thanh niªn, 2011- 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33614/ VVANHOC / Mfn: 5813

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Ph¸c th¶o v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i: ThÕ kû XX / Phong Lª . - H. : Tri thøc, 2013 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300458, LSS1300459/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5745



Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Ph¹m Huy Th«ng - Th¬/ Tr­¬ng TuyÕt Minh, KiÒu Mai S¬n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300488/ TVKHXHHCM / Mfn: 5777

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam; Th¬


1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương