S¸ch míi sè 08/2014tải về 418.04 Kb.
trang3/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích418.04 Kb.
1   2   3   4   5
§Þa chÝ Hµ T©y/ §Æng V¨n Tu, NguyÔn T¸ NhÝ ch.b. . - Tb. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 995 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2001/ VDANTOC / Mfn: 5614

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian;

TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 1 / TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : VL 586/ VTONGIAO / Mfn: 5668

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

D©n c­; Kinh tÕ; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 2 / TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : VL 587/ VTONGIAO / Mfn: 5669

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
§Þa chÝ H¶i D­¬ng. T. 3 / TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n tØnh H¶i D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 638 tr.

Ký hiÖu kho : VL 588/ VTONGIAO / Mfn: 5670

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; T«n gi¸o; V¨n ho¸;

X· héi; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
H×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX = Images of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries / TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1977/ VDANTOC / Mfn: 5600

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kû 19;

ThÕ kû 20; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nam Bé: §Êt vµ ng­êi. T. 9 / Vâ V¨n Sen ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2013 . - 642 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300526/ TVKHXHHCM / Mfn: 5802

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Kinh tÕ; V¨n ho¸;

LÞch sö; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


N¨m tr¨m n¨m lÞch ViÖt Nam (1544 - 2043) / Lª Thµnh L©n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1030 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1990/ VDANTOC / Mfn: 5594

Tõ kho¸ : LÞch; Niªn biÓu; LÞch vÜnh cöu;

Niªn biÓu lÞch sö; 1554-2043; ViÖt Nam
Tªn tù tªn hiÖu c¸c t¸c gia H¸n N«m ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2012 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3648/ VTONGIAO / Mfn: 5697

Tõ kho¸ : Tªn tù; Tªn hiÖu; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c gia H¸n N«m; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi qua h×nh ¶nh = Th¨ng Long - Hµ Néi through the lens of time / Hoµng Kim §¸ng s.t., b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1982/ VDANTOC / Mfn: 5605

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; S¸ch ¶nh; §Êt n­íc con ng­êi;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi th­ môc c«ng tr×nh nghiªn cøu/ Vò V¨n Qu©n, §ç ThÞ H­¬ng Th¶o ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1967/ VDANTOC / Mfn: 5611

Tõ kho¸ : Th­ môc; S¸ch; Bµi t¹p chÝ;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi Capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1995/ VDANTOC / Mfn: 5627

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa: T©m lý häc - Gi¸o dôc häc ViÖt Nam/ Ph¹m Minh H¹c ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2013 . - 1159 tr.

Ký hiÖu kho : T® 228/ VTONGIAO / Mfn: 5707

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn b¸ch khoa; Tõ ®iÓn thuËt ng÷;

ThuËt ng÷ t©m lÝ häc; ThuËt ng÷ gi¸o dôc häc;

TiÕng ViÖt; TiÕng Anh
Tõ ®iÓn ®­êng phè Hµ Néi/ NguyÔn ViÕt Chøc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1981/ VDANTOC / Mfn: 5588

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; §­êng phè; §Þa lý; §Þa danh;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn t«n gi¸o thÕ giíi gi¶n yÕu/ John Bowker; L­u V¨n Hy d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : T® 223, T® 227/ VTONGIAO / Mfn: 5672

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn t«n gi¸o; ThÕ giíi
V©n ®µi lo¹i ng÷/ Lª Quý §«n; TrÇn V¨n Gi¸p b.d.; Cao Xu©n Huy h.®., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3674/ VTONGIAO / Mfn: 5675

Tõ kho¸ : B¸ch khoa toµn th­; LÝ khi; Vò trô häc;

Vùng ®iÓn; ¢m tù; Th­ tÞch


Thèng kª häc

Hµ Néi qua sè liÖu thèng kª 1945 - 2008/ NguyÔn ThÞ Ngäc V©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 623 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1965/ VDANTOC / Mfn: 5593

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1945-2008; Hµ Néi; ViÖt Nam


T«n gi¸o

Bardo bÝ mËt nghÖ thuËt sinh tö/ §øc Ph¸p V­¬ng Gyalwang Drukpa . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3705/ VTONGIAO / Mfn: 5714

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt;

NghÖ thuËt sinh tö


C¸c t«n gi¸o lín trªn thÕ giíi/ Lewis M. Hopfe, Mark Woodward; Ph¹m V¨n LiÔn d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3657/ VTONGIAO / Mfn: 5703

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

Kú na gi¸o; PhËt gi¸o; §¹o Sikh; ThÇn ®¹o;

B¸i hßa gi¸o; §¹o Do th¸i; Kit« gi¸o; Håi gi¸o;

ThÕ giíi
C¸c t«n gi¸o vµ tÝn ng­ìng ë Mü/ Catherine L. Albeanese; ViÖt Th­ d. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 623 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300426/ TVKHXHHCM / Mfn: 5765

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o;

B¶n s¾c d©n téc; TÝn ng­ìng; Mü


Chïa ThÇy vµ Ch­ Th¸nh tæ s­: Kû yÕu héi th¶o / Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 715 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3679/ VTONGIAO / Mfn: 5673

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Chïa ThÇy; Di s¶n v¨n ho¸;

Tæ s­; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Tõ §¹o H¹nh; ViÖt Nam


C«ng gi¸o trong m¾t t«i - TiÓu luËn nghiªn cøu/ §ç Quang H­ng . - H. : T«n gi¸o, 2012 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3710/ VTONGIAO / Mfn: 5719

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; LÞch sö t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


§¹i c­¬ng triÕt häc §«ng Ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3652/ VTONGIAO / Mfn: 5693

Tõ kho¸ : TriÕt häc; TriÕt häc khoa häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o; Ph­¬ng §«ng;

Ch©u ¸
§¹i c­¬ng triÕt häc T©y Ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3653/ VTONGIAO / Mfn: 5694

Tõ kho¸ : TriÕt häc khoa häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng;

TriÕt häc t©m lÝ; TriÕt häc t«n gi¸o;

TriÕt häc chÝnh trÞ; TriÕt häc lôc ®Þa; Ph­¬ng T©y
§«ng Ph­¬ng huyÒn bÝ/ Paul Brunton; NguyÔn H÷u KiÖt d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3651/ VTONGIAO / Mfn: 5692

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Chiªm tinh häc; Yoga; Ph­¬ng §«ng


§êi sèng t«n gi¸o tÝn ng­ìng Th¨ng Long - Hµ Néi/ §ç Quang H­ng . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2040/ VDANTOC / Mfn: 5623

Tõ kho¸ : §êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

Kh«ng gian t«n gi¸o; HÖ thèng t«n gi¸o;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; Hµ Néi; ViÖt Nam

Gi¸o dôc: Xin cho t«i nãi th¼ng / Hoµng Tôy . - In lÇn 1 . - H. : Tri thøc, 2013 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300431/ TVKHXHHCM / Mfn: 5760

Tõ kho¸ : T×nh h×nh gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

C¶i c¸ch gi¸o dôc; ViÖt Nam


Gi¸o dôc PhËt gi¸o ViÖt Nam - §Þnh h­íng vµ ph¸t triÓn/ Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam . - H. : T«n gi¸o, 2012 . - 2012 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3717/ VTONGIAO / Mfn: 5727

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o dôc PhËt gi¸o;

M« h×nh gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ Ph­¬ng §«ng = Journey to the East / Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3658/ VTONGIAO / Mfn: 5689

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi; HuyÒn häc;

Nghiªn cøu t«n gi¸o; Ph­¬ng §«ng; Ên §é


Håi gi¸o víi ®êi sèng chÝnh trÞ §«ng Nam ¸/ Ng« V¨n Doanh . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3700/ VTONGIAO / Mfn: 5711

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; §«ng Nam ¸


LÞch sö thµnh lËp hµng gi¸o phÈm ViÖt Nam/ Phªr« NguyÔn Thanh Tïng. - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300417/ TVKHXHHCM / Mfn: 5759

Tõ kho¸ : LÞch sö; §¹o Thiªn chóa; Hoµng Gi¸o phÈm;

ViÖt Nam
LÞch sö Trung §«ng 14 thÕ kû ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Håi gi¸o/ Glenne Perry; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 455 tr.Ký hiÖu kho : Vv 3659/ VTONGIAO / Mfn: 5690

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §¹o Håi; Håi gi¸o; Trung §«ng
LÞch sö truyÒn gi¸o ë ViÖt Nam. Q. 1 : C¸c Thõa Sai Dßng Tªn 1615 -1665 / Inhaxi« NguyÔn Hång . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300452/ TVKHXHHCM / Mfn: 5748

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; LÞch sö Gi¸o héi; Dßng Tªn;

LÞch sö truyÒn gi¸o; C«ng cuéc truyÒn gi¸o;

1615-1663; ViÖt Nam

LÞch sö truyÒn gi¸o ë ViÖt Nam. Q. 2 / Inhaxi« NguyÔn Hång . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300453/ TVKHXHHCM / Mfn: 5750

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Dßng Tªn; LÞch sö truyÒn gi¸o;

Ho¹t ®éng truyÒn gi¸o; Gi¸o héi; Gi¸m môc;

Trung thÕ kØ; ViÖt Nam
Lý gi¶i t«n gi¸o/ Tr¸c T©n B×nh; TrÇn NghÜa Ph­¬ng d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 624 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3015/ VTONGIAO / Mfn: 5671

Tõ kho¸ : LÝ gi¶i t«n gi¸o; LÞch tr×nh t«n gi¸o;

Nghiªn cøu t«n gi¸o; §¹o Kit«; ThÕ giíi


Mét sè vÊn ®Ò vÒ d©n téc vµ t«n gi¸o ë Nam Bé trong ph¸t triÓn/ V­¬ng Hoµng Trï, Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300513, LSS1300514/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5804Tõ kho¸ : Nghiªn cøu d©n téc; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

Quan hÖ d©n téc; D©n téc; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Mét thÕ giíi kh¸c/ NguyÔn Ngäc Hoµi . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33615/ VVANHOC / Mfn: 5814

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ t©m linh; ThÕ giíi t©m linh; T×m mé liÖt sÜ;

Gäi hån; ¸p vong; ViÖt Nam


NÒn v¨n ho¸ PhËt gi¸o Trung Quèc/ L­u Tr­êng Cöu; Nh©n V¨n d. . - §ång Nai : Nxb. §ång Nai, 2009 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3665/ VTONGIAO / Mfn: 5687

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; LÞch sö ph¸t triÓn;

¶nh h­ëng t«n gi¸o; Trung Quèc


NhËt tông thiÒn m«n n¨m 2012: Ên b¶n miÒn Nam / ThÝch NhÊt H¹nh . - Tb. cã hiÖu ®Ýnh vµ bæ sung . - H. : Hång §øc, 2012 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3663/ VTONGIAO / Mfn: 5686

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Kinh PhËt
Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña mét sè t«n gi¸o lín ë ViÖt Nam/ NguyÔn §øc L÷ ch.b. . - Tb. cã bæ sung . - H. : T«n gi¸o, 2007 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300444, LSS1300445/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5763Tõ kho¸ : Gi¸o ph¸i; C«ng gi¸o; Tin lµnh; PhËt gi¸o; Nho gi¸o;

Håi gi¸o; §¹o Cao §µi; ViÖt Nam


Ph¸p lÖnh tÝn ng­ìng, t«n gi¸o lÞch sö v¨n ho¸ trong céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam/ T¨ng B×nh, Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VL 559/ VTONGIAO / Mfn: 5708

Tõ kho¸ : Ph¸p lÖnh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö t«n gi¸o; ViÖt Nam


PhËt gi¸o ViÖt Nam thÕ kû XX - Nh©n vËt vµ sù kiÖn/ Lª T©m §¾c, NguyÔn §¹i §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3919, Vv 3920/ VTONGIAO / Mfn: 5729

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o; Nh©n vËt;

Sù kiÖn; ThÕ kû 20; ViÖt Nam


Suèi nguån/ Trung t©m DÞch thuËt H¸n N«m HuÖ Quang; ThÝch Minh C¶nh. - H. : Nxb. Hång §øc, 2013 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300525/ TVKHXHHCM / Mfn: 5807

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n häc H¸n N«m;

§¹o PhËt; PhËt häc


Suèi nguån. T. 7 : Bãng h×nh ®Ó l¹i / ThÝch Minh C¶nh ch.b. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300469/ TVKHXHHCM / Mfn: 5780

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; Tranh vÏ;

ViÖt Nam
Suèi nguån. T. 8 / ThÝch Minh C¶nh ch.b. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2013 . - 256 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300470/ TVKHXHHCM / Mfn: 5782

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu H¸n N«m; Nghiªn cøu PhËt gi¸o;

V¨n ho¸; V¨n nghÖ; ViÖt Nam


T¸nh kh«ng cèt tñy triÕt häc PhËt gi¸o: Nghiªn cøu vÒ Trung Qu¸n T«ng/ T.R.V. Murti; Huúnh Ngäc ChiÕn d. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2013 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3702, Vv 3703/ VTONGIAO / Mfn: 5717

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; TriÕt häc PhËt gi¸o; §¹o PhËt;

Tr­êng ph¸i triÕt häc; Quan ®iÓm triÕt häc;

Trung Qu¸n T«ng


T©y Ph­¬ng huyÒn bÝ/ Bulwer Lytton; NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3668/ VTONGIAO / Mfn: 5681

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

Gi¸o lÝ huyÒn bÝ; Anh


Thµnh Nªlª - §å S¬n thêi Asoka/ TrÞnh Minh Hiªn, §ång Hång Hoµn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 613/ VTONGIAO / Mfn: 5726

Tõ kho¸ : Di tich lÞch sö; Thµnh cæ; Thµnh cæ Nª Lª;

Th¸p Asoka; PhËt gi¸o; §å S¬n;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ lu©n håi trong tranh Thang-Ka/ ThÝch Minh T«ng . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3667/ VTONGIAO / Mfn: 5680

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; Lu©n håi; Tranh Thang Ka;

§Þa ngôc; §Çu thai


Tre Ngµ/ Gi¸o phËn B¾c Ninh . - B¾c Ninh : [k.nxb.], 2012 . - 173 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3642/ VTONGIAO / Mfn: 5666

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; §¹o Thiªn chóa; Gi¸o phËn; KØ yÕu;

2012; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


TruyÒn th«ng m«i tr­êng cho céng ®ång PhËt gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn §×nh Hße, Lª §øc Ch­¬ng, §Æng §×nh Long . - H. : T«n gi¸o, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3680, Vv 3681/ VTONGIAO / Mfn: 5674

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Ph­¬ng ph¸p truyÒn th«ng; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

ViÖt Nam
Tõ ®iÓn t«n gi¸o thÕ giíi gi¶n yÕu/ John Bowker; L­u V¨n Hy d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 606 tr.Ký hiÖu kho : T® 223, T® 227/ VTONGIAO / Mfn: 5672

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn t«n gi¸o; ThÕ giíi
Tø th­ B×nh Gi¶i: LuËn ng÷ - M¹nh Tö - §¹i häc - Trung Dung/ Lý Minh TuÊn d., b×nh gi¶i . - H. : T«n gi¸o, 2011 . - 1567 tr.

Ký hiÖu kho : VL 598/ VTONGIAO / Mfn: 5709

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

Tø Th­; Cæ ®¹i; Trung Quèc


V¨n ho¸ t©m linh/ NguyÔn §¨ng Duy . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3670/ VTONGIAO / Mfn: 5683

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh; TÝn ng­ìng;

Tôc thê MÉu; Tang ma; ViÖt Nam


X· héi häc t«n gi¸o/ Olivier Bobineau, SÐbastien Tank-Storper . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3707, Vv 3708/ VTONGIAO / Mfn: 5712

Tõ kho¸ : X· héi häc t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o;

Nghiªn cøu x· héi häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

TÝn ng­ìng
TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc

B¶n ®å t©m hån cña Jung/ Murray Stein; Bïi L­u Phi Khanh d.; NguyÔn Xiªm h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33571/ VVANHOC / Mfn: 5862

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt t©m lý; Nghiªn cøu t©m lÝ;

T©m hån; Néi t©m; Mü


Bi kÞch: DÉn nhËp ng¾n / Adrian Poole; §inh Hång Phóc d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300468, LSS1300467/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5751Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; NhËn thøc; Con ng­êi
C¸c chñ ®Ò triÕt häc/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3656/ VTONGIAO / Mfn: 5688

Tõ kho¸ : Chñ ®Ò triÕt häc; Tr­êng ph¸i triÕt häc;

Kh¸i niÖm; Ph­¬ng T©y


§¹i c­¬ng triÕt häc §«ng Ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3652/ VTONGIAO / Mfn: 5693

Tõ kho¸ : TriÕt häc; TriÕt häc khoa häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng;

T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o; Ph­¬ng §«ng;

Ch©u ¸
§¹i c­¬ng triÕt häc T©y Ph­¬ng/ NguyÔn ¦íc . - H. : Tri thøc, 2009 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3653/ VTONGIAO / Mfn: 5694

Tõ kho¸ : TriÕt häc khoa häc; TriÕt häc ®¹i c­¬ng;

TriÕt häc t©m lÝ; TriÕt häc t«n gi¸o;

TriÕt häc chÝnh trÞ; TriÕt häc lôc ®Þa; Ph­¬ng T©y
§¸m ®«ng c« ®¬n/ David Riesman, Nathan Glazer, Reuel Denney; Thiªn Nga d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 508 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300414/ TVKHXHHCM / Mfn: 5771

Tõ kho¸ : T©m lý häc d©n téc; TÝnh c¸ch d©n téc; Mü
§i t×m niÒm tin thêi Internet/ Alan Phan . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300482/ TVKHXHHCM / Mfn: 5781

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; NhËn thøc; NiÒm tin;

M¹ng toµn cÇu; Internet


LÞch sö t­ t­ëng ViÖt Nam/ Huúnh C«ng B¸ . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3706/ VTONGIAO / Mfn: 5713

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng triÕt häc;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; T­ t­ëng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Nh÷ng nguyªn t¾c thµnh c«ng: V­¬n tíi ®Ønh cao tõ xuÊt ph¸t ®iÓm hiÖn t¹i / Jack Canfield; Mai H­êng d.; Chung quý h.®. . - In lÇn 3 . - H. : Tri thøc, 2011. - 558 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300428/ TVKHXHHCM / Mfn: 5768

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; Thµnh c«ng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng; Nguyªn t¾c thµnh c«ng


Siªu lý t×nh yªu: Nh÷ng t¸c phÈm chän läc. T. 1 : TriÕt häc vµ thÇn häc / Vladimir Soloviev; Ph¹m VÜnh C­ t.ch., d., gi.th. . - In lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2011 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300472/ TVKHXHHCM / Mfn: 5773

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; ThÇn häc;

TriÕt häc t©m linh; Nga


Siªu lý t×nh yªu: Nh÷ng t¸c phÈm triÕt - mü chän läc. T. 2 : TriÕt häc ®¹o ®øc / Vladimir Soloviev; Ph¹m VÜnh C­ t.ch., d., gi.th. . - In lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2011 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300473/ TVKHXHHCM / Mfn: 5774

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; §¹o ®øc; TriÕt lÝ ®¹o ®øc; Nga
Siªu lý t×nh yªu: Nh÷ng t¸c phÈm triÕt lý chän läc. T. 3 : Mü häc vµ phª b×nh v¨n häc / Vladimir Soloviev; Ph¹m VÜnh C­ t.ch., d., gi.th. . - In lÇn 2 . H. : Tri thøc, 2011 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300474/ TVKHXHHCM / Mfn: 5775

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; MÜ häc; Phª b×nh v¨n häc; Nga
T¸nh kh«ng cèt tñy triÕt häc PhËt gi¸o: Nghiªn cøu vÒ Trung Qu¸n T«ng/ T.R.V. Murti; Huúnh Ngäc ChiÕn d. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2013 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3702, Vv 3703/ VTONGIAO / Mfn: 5717

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; TriÕt häc PhËt gi¸o; §¹o PhËt;

Tr­êng ph¸i triÕt häc; Quan ®iÓm triÕt häc;

Trung Qu¸n T«ng
Toµn c¶nh triÕt häc ¢u Mü thÕ kû XX/ Phan Quang §Þnh b.d.; Bïi V¨n Nam S¬n gi.th. . - H. : V¨n häc, 2008 . - 826 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300490/ TVKHXHHCM / Mfn: 5793

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; Ph©n t©m häc; Tri thøc luËn;

ThÕ kû 20; Ch©u ¢u; Ch©u Mü


Tri thøc kh¸ch quan: Mét c¸ch tiÕp cËn d­íi gãc ®é tiÕn ho¸ / Karl R. Popper; Chu Lan §×nh d.; Bïi V¨n Nam S¬n h.®. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300493/ TVKHXHHCM / Mfn: 5800

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Khoa häc;

TriÕt lÝ khoa häc; Anh


Tõ ®iÓn b¸ch khoa: T©m lý häc - Gi¸o dôc häc ViÖt Nam/ Ph¹m Minh H¹c ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2013 . - 1159 tr.

Ký hiÖu kho : T® 228/ VTONGIAO / Mfn: 5707

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn b¸ch khoa; Tõ ®iÓn thuËt ng÷;

ThuËt ng÷ t©m lÝ häc; ThuËt ng÷ gi¸o dôc häc;

TiÕng ViÖt; TiÕng Anh
Tø th­ B×nh Gi¶i: LuËn ng÷ - M¹nh Tö - §¹i häc - Trung Dung/ Lý Minh TuÊn d., b×nh gi¶i . - H. : T«n gi¸o, 2011 . - 1567 tr.

Ký hiÖu kho : VL 598/ VTONGIAO / Mfn: 5709

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; T­ t­ëng t«n gi¸o;

Tø Th­; Cæ ®¹i; Trung Quèc
Tø th­ ­íc gi¶i/ Lª Quý §«n; NguyÔn BÝch Ng« d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : VL 600/ VTONGIAO / Mfn: 5720

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Quan ®iÓm triÕt häc;

Tø th­; Cæ ®¹i; M¹nh Tö; Trung Quèc


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc
C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng: Trung Quèc, Ên §é, ArËp / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300456/ TVKHXHHCM / Mfn: 5746

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸;

LÞch sö v¨n minh; Ph­¬ng §«ng;

Trung Quèc; Ên §é; ArËp
C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y: Cæ ®¹i, trung ®¹i, Phôc h­ng, c¶i c¸ch t«n gi¸o, cËn ®¹i / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300457/ TVKHXHHCM / Mfn: 5747

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸;

LÞch sö v¨n minh; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y
CÈm nang x©y dùng dù ¸n nghiªn cøu trong khoa häc x· héi/ Gordon Mace, Francois Petry; Lª Minh TiÕn d. . - H. : Tri thøc, 2013 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 110/ VTONGIAO / Mfn: 5706

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu khoa häc; Khoa häc x· héi;

Dù ¸n nghiªn cøu; ThiÕt kÕ dù ¸n


C©u ®èi Th¨ng Long - Hµ Néi/ NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 945 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2004/ VDANTOC / Mfn: 5642

Tõ kho¸ : C©u ®èi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Chïa;

§×nh; §Òn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Chïa ThÇy vµ Ch­ Th¸nh tæ s­: Kû yÕu héi th¶o / Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 715 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3679/ VTONGIAO / Mfn: 5673

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Chïa ThÇy; Di s¶n v¨n ho¸;

Tæ s­; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Tõ §¹o H¹nh; ViÖt Nam


Con m¾t biªn tËp = The editorial eye / Jane T. Harrigan, Karen Brown Dunlap; TrÇn §øc Tµi d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300495/ TVKHXHHCM / Mfn: 5801

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; C«ng t¸c b¸o chÝ;

Biªn tËp; C«ng t¸c biªn tËp


Du lÞch Th¨ng Long - Hµ Néi/ Tr­¬ng Sü Vinh ch.b.; §ç Thanh Hoa, §ç CÈm Th¬ b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1976/ VDANTOC / Mfn: 5629

Tõ kho¸ : Kinh tÕ du lÞch; §Þnh h­íng ph¸t triÓn;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương