S¸ch míi sè 08/2014tải về 418.04 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích418.04 Kb.
1   2   3   4   5
§Þa chÝ Cæ Loa/ NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1983/ VDANTOC / Mfn: 5597

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lý; Kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸;

LÞch sö ph¸t triÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Di tÝch lÞch sö;

X· Cæ Loa; HuyÖn §«ng Anh; Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 1 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6321/ VDANTOC / Mfn: 5656

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 2 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6322/ VDANTOC / Mfn: 5657

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 3 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6323/ VDANTOC / Mfn: 5658

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng. Q. 4 / Vâ V¨n Hße . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6305/ VDANTOC / Mfn: 5659

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


§Þa danh thµnh phè §µ N½ng/ Vâ V¨n Hße . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2011 . - 1251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300420/ TVKHXHHCM / Mfn: 5737

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


Gi¸o dôc vµ khoa cö Nho häc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 955 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1998/ VDANTOC / Mfn: 5604

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; LÞch sö gi¸o dôc; Khoa cö; Nho häc;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
G­¬ng mÆt v¨n ho¸ ViÖt Nam qua nhiÒu thÕ kû/ Vò Ngäc Kh¸nh; NguyÔn BÝch Ngäc, Ph¹m Minh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . 515 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300499/ TVKHXHHCM / Mfn: 5796

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ v¨n ho¸; Nhµ v¨n; ViÖt Nam
Hµ Néi - Danh th¾ng vµ Di tÝch. T. 1 / L­u Minh TrÞ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 1255 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2020/ VDANTOC / Mfn: 5648

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi - Danh th¾ng vµ Di tÝch. T. 2 / L­u Minh TrÞ ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 1145 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2021/ VDANTOC / Mfn: 5649

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

Danh lam th¾ng c¶nh; §×nh; Chïa; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Hµ Néi nöa ®Çu thÕ kû XX. T. 2 / NguyÔn V¨n UÈn . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 950 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2028/ VDANTOC / Mfn: 5644

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

Tªn phè; Tªn ®­êng; ThÕ kû 20; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi Hïng V­¬ng - An D­¬ng V­¬ng = Hanoi in Hung King and An D­¬ng V­¬ng King's time / TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ VDANTOC / Mfn: 5585

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Di chØ kh¶o cæ;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

Thêi ®¹i Hïng V­¬ng; Thêi ®¹i An D­¬ng V­¬ng;

Cæ ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1968/ VDANTOC / Mfn: 5595

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi trong cuéc vËn ®éng gi¶i phãng d©n téc cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX/ §inh Xu©n L©m ch.b.; Ph¹m Xanh, TrÇn ViÕt NghÜe b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1960/ VDANTOC / Mfn: 5628

Tõ kho¸ : Phong trµo gi¶i phãng d©n téc; Kinh tÕ x· héi;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; V¨n ho¸ gi¸o dôc;

Phong trµo yªu n­íc; ThÕ kØ 19; ThÕ kØ 20;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµ Néi víi nh÷ng tÊm lßng gÇn xa/ Hoµng Thóy Toµn s.t., t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1996/ VDANTOC / Mfn: 5612

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ghi chÐp v¨n häc; TuyÓn tËp;

Bµi viÕt; Bµi v¨n; Bµi th¬; Hµ Néi; ViÖt Nam


Hµnh tr×nh vÒ Ph­¬ng §«ng = Journey to the East / Baird Thomas Spalding; Nguyªn Phong d.; §ç Lai Thóy gi.th. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3658/ VTONGIAO / Mfn: 5689

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; NhËn thøc thÕ giíi; HuyÒn häc;

Nghiªn cøu t«n gi¸o; Ph­¬ng §«ng; Ên §éH×nh ¶nh Hµ Néi cuèi thÕ kû XIX ®Çu thÕ kû XX = Images of Hanoi in the late 19th and early 20th centuries / TrÇn M¹nh Th­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1977/ VDANTOC / Mfn: 5600

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §Êt n­íc con ng­êi; ThÕ kû 19;

ThÕ kû 20; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kinh tÕ - x· héi ®« thÞ Th¨ng Long - Hµ Néi thÕ kû XVII, XVIII, XIX/ NguyÔn Thõa Hû . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1994/ VDANTOC / Mfn: 5601

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ ®« thÞ; LÞch sö kinh tÕ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Nhµ n­íc phong kiÕn;

ThÕ kû 17; ThÕ kû 18; ThÕ kû 19; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1022 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2016/ VDANTOC / Mfn: 5651

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö Th¨ng Long - Hµ Néi. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1054 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2017/ VDANTOC / Mfn: 5616

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng chÝnh trÞ; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
LÞch sö Trung §«ng 14 thÕ kû ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña Håi gi¸o/ Glenne Perry; NguyÔn Kim D©n d. . - H. : T«n gi¸o, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3659/ VTONGIAO / Mfn: 5690

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §¹o Håi; Håi gi¸o; Trung §«ng
LÞch sö ViÖt Nam: Tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1945. T. 3 / §inh Xu©n L©m ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2012 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300492/ TVKHXHHCM / Mfn: 5788

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Phong trµo c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1858-1896; ViÖt Nam


Lý Th­êng KiÖt - LÞch sö ngo¹i giao vµ t«n gi¸o triÒu Lý/ Hoµng Xu©n H·n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1975/ VDANTOC / Mfn: 5630

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ Lý; Trung ®¹i;

Lý Th­êng KiÖt; ViÖt Nam
MÖnh lÖnh l­ìi lª: Sù thËt vÒ cuéc chiÕn cña Mü ë ViÖt Nam / Nick Turse; Lª Thïy Giang, §Æng Thµnh §¹t d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2013 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300443, LSS1300442/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5767Tõ kho¸ : B¹o lùc; LÞch sö chiÕn tranh; Sù kiÖn lÞch sö;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; KÝ sù; Håi kÝ;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Minh thùc lôc: Quan hÖ Trung Quèc - ViÖt Nam thÕ kû XIV - XVII. T. 3 / Hå B¹ch Th¶o d.; Ph¹m Hoµng Qu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1059 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2034/ VDANTOC / Mfn: 5617

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


Méc b¶n triÒu NguyÔn - ChiÕu dêi ®« vµ mét sè kiÖt t¸c/ Ph¹m ThÞ HuÖ ch.b.; NguyÔn Xu©n Hoµi, Ph¹m ThÞ YÕn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2111/ VVANHOC / Mfn: 5875

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Méc b¶n triÒu NguyÔn;

V¨n kh¾c; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m víi B¸c Hå/ Phó V¨n H¼n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2013 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300511, LSS1300512/ TVKHXHHCM /

Mfn: 5799Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Ho¹t ®éng c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

Chñ tÞch n­íc; D©n téc Ch¨m; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
Phan Béi Ch©u trong dßng thêi ®¹i: B×nh luËn & Håi øc / Ch­¬ng Th©u s.t., b.s. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2007 . - 711 tr.Ký hiÖu kho : LSS1300418/ TVKHXHHCM / Mfn: 5755

Tõ kho¸ : Ch©n dung v¨n häc; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ v¨n; Anh hïng d©n téc;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn bÒn v÷ng Thñ ®« Hµ Néi/ NguyÔn Quang Ngäc t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2012 . - 1563 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1973/ VDANTOC / Mfn: 5586

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C¬ së v¨n ho¸; C¬ së chÝnh trÞ; §iÒu kiÖn tù nhiªn;

Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lý ®« thÞ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thanh thùc lôc: Quan hÖ Thanh - T©y S¬n cuèi thÕ kû XVIII ®Çu thÕ kû XIX / Hå B¹ch Th¶o d.; TrÇn V¨n Ch¸nh h.®.; Ph¹m Hoµng Qu©n bæ chó . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1964/ VDANTOC / Mfn: 5631

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc
Thµnh Nªlª - §å S¬n thêi Asoka/ TrÞnh Minh Hiªn, §ång Hång Hoµn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 613/ VTONGIAO / Mfn: 5726

Tõ kho¸ : Di tich lÞch sö; Thµnh cæ; Thµnh cæ Nª Lª;

Th¸p Asoka; PhËt gi¸o; §å S¬n;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi, nh÷ng trang sö vÎ vang chèng ngo¹i x©m/ Lª §×nh Sü ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 586 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1991/ VDANTOC / Mfn: 5625

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

Gi¶i phãng d©n téc; Chèng ngo¹i x©m;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 1 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 911 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2007/ VDANTOC / Mfn: 5639

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; TuyÓn tËp; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu lÞch sö. T. 2 / NguyÔn Quang Ngäc, Vò V¨n Qu©n, Ph¹m §øc Anh t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2008/ VDANTOC / Mfn: 5640

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Thêi kú Ph¸p thuéc; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

TuyÓn tËp; Th¨ng Long; ViÖt Nam
Thñ ®« Hµ Néi = Hanoi Capital / NguyÔn ChÝ Mú ch.b.; NguyÔn ViÕt Chøc, Giang Qu©n, NguyÔn Thµnh C«ng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1995/ VDANTOC / Mfn: 5627

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng x· héi;

S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam


T×m vÒ céi nguån/ Phan Huy Lª . - In lÇn 2 cã chØnh lý . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : VL 585/ VTONGIAO / Mfn: 5667

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nghiªn cøu lÞch sö;

§êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

Chèng ngo¹i x©m; Nh©n vËt lÞch sö;

ViÖt Nam
Tuæi trÎ Th¨ng Long - Hµ Néi - Nh÷ng nÐt ®Ñp truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i/ §Æng C¶nh Khanh ch.b.; Lª Xu©n Hoµn, §Æng Vò C¶nh Linh, NguyÔn Phó Tr­êng b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 335 tr.Ký hiÖu kho : VL 1978/ VDANTOC / Mfn: 5635

Tõ kho¸ : Thanh niªn; TruyÒn thèng yªu n­íc;

X· héi thanh niªn; TruyÒn thèng lao ®éng häc tËp;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam

TuyÓn tËp v¨n kh¾c H¸n N«m: T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi / Ph¹m ThÞ Thïy Vinh t.d., gi.th.; Ph¹m ThÞ Thïy Vinh, NguyÔn ThÞ Th¶o h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1267 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1999/ VDANTOC / Mfn: 5610

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Ch÷ H¸n N«m; V¨n kh¾c;

V¨n bia; TuyÓn tËp; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu c¸c c«ng ty §«ng Ên Hµ Lan vµ Anh vÒ KÎ Chî - §µng Ngoµi thÕ kû XVII/ Hoµng Anh TuÊn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 731 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2002/ VDANTOC / Mfn: 5647

Tõ kho¸ : Ho¹t ®éng kinh doanh; NhËt kÝ kinh doanh;

Quan hÖ th­¬ng m¹i; §êi sèng kinh tÕ;

T­ liÖu lÞch sö; ThÕ kû 17; Hµ Néi;

ViÖt Nam; Anh; Hµ Lan


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1969/ VDANTOC / Mfn: 5590

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp v¨n kiÖn lÞch sö / NguyÔn Quang Ngäc, Ph¹m §øc Anh, Vò Minh Th¾ng t.ch. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 977 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1989/ VDANTOC / Mfn: 5599

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; V¨n kiÖn; Sí; TÊu; NghÞ quyÕt;

ChØ thÞ; Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp t­ liÖu ph­¬ng T©y/ NguyÔn Thõa Hû, Hoµng Anh TuÊn, Vò ThÞ Minh Th¾ng t.d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1169 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2005/ VDANTOC / Mfn: 5645

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; T­ liÖu lÞch sö;

T­ liÖu ph­¬ng T©y; ThÕ kØ 17; 1882-1945;

MiÒn B¾c; Hµ Néi; ViÖt NamV¨n bia tiÕn sÜ V¨n MiÕu - Quèc Tö Gi¸m Th¨ng Long/ Ng« §øc Thä .- H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 942 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2003/ VDANTOC / Mfn: 5643

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; V¨n bia; Bia tiÕn sÜ;

V¨n MiÕu; Quèc Tö Gi¸m; Th¨ng Long; Hµ Néi;

ViÖt Nam
ViÖt Nam ba lÇn ®¸nh Nguyªn toµn th¾ng/ NguyÔn L­¬ng BÝch . - Gia Lai : Nxb. Hång Bµng, 2012 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300487/ TVKHXHHCM / Mfn: 5735

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu©n sù; ThÕ kØ 18;

Kh¸ng chiÕn chèng Nguyªn M«ng; ViÖt Nam


V­¬ng triÒu Lý (1009 - 1226) / NguyÔn Quang Ngäc ch.b. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 958 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1985/ VDANTOC / Mfn: 5598

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

Vua; Nhµ Lý; 1009-1226; ViÖt NamNghÖ thuËt

Ca trï Hµ Néi trong lÞch sö vµ hiÖn t¹i/ NguyÔn §øc MËu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . -727 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1974/ VDANTOC / Mfn: 5608

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; Ca trï;

H¸t ca trï; Nh¹c d©n téc; Hµ Néi; ViÖt Nam


Danh nh©n trong lÜnh vùc v¨n häc nghÖ thuËt/ Hoµng Lª Minh b.s. . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300481/ TVKHXHHCM / Mfn: 5769

Tõ kho¸ : Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Nhµ v¨n; Nhµ th¬;

Nhµ so¹n nh¹c; Nhµ ®iªu kh¾c; Danh nh©n;

ThÕ giíi
§iÖn ¶nh ViÖt Nam. T. 1 : LÞch sö t¸c phÈm nghÖ sÜ ®iÖn ¶nh ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn 1975 / TrÇn Träng §¨ng §µn . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1038 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3721/ VTONGIAO / Mfn: 5730

LSS1300533/ TVKHXHHCM / Mfn: 5811Tõ kho¸ : §iÖn ¶nh; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; LÞch sö ®iÖn ¶nh;

T¸c phÈm ®iÖn ¶nh; NghÖ sÜ; 1946-1975; ViÖt Nam


§iÖn ¶nh ViÖt Nam. T. 2 : LÞch sö - t¸c phÈm - nghÖ sÜ ®iÖn ¶nh ViÖt Nam 10 n¨m sau kh¸ng chiÕn chèng Mü (1976 - 1985)/ TrÇn Träng §¨ng §µn . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1014 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3722/ VTONGIAO / Mfn: 5731

LSS1300534/ TVKHXHHCM / Mfn: 5812Tõ kho¸ : §iÖn ¶nh; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; LÞch sö ®iÖn ¶nh;

T¸c phÈm ®iÖn ¶nh; NghÖ sÜ; LÝ luËn; Phª b×nh;

1976-1985; ViÖt Nam
§iÖn ¶nh ViÖt Nam. T. 3 : LÞch sö - t¸c phÈm - nghÖ sÜ ®iÖn ¶nh ViÖt Nam trong ph¸t triÓn, ®æi míi (tõ 1986 ®Õn ®Çu thÕ kû XXI)/ TrÇn Träng §¨ng §µn . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 1022 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3723/ VTONGIAO / Mfn: 5732

Tõ kho¸ : §iÖn ¶nh; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; LÞch sö ®iÖn ¶nh;

T¸c phÈm ®iÖn ¶nh; NghÖ sÜ; LÝ luËn; Phª b×nh;

1986; ThÕ kØ 21; ViÖt Nam
§iÖn ¶nh ViÖt Nam. T. 4 : LÞch sö - t¸c phÈm - nghÖ sÜ ®iÖn ¶nh phim truyÖn truyÒn h×nh vµ phim truyÖn video ViÖt Nam / TrÇn Träng §¨ng §µn . TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 1102 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3724/ VTONGIAO / Mfn: 5733

Tõ kho¸ : §iÖn ¶nh; NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; LÞch sö ®iÖn ¶nh;

T¸c phÈm ®iÖn ¶nh; NghÖ sÜ; LÝ luËn; Phª b×nh;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Mïa d©n gian c¸c d©n téc ViÖt Nam/ L©m T« Léc . - H. : Thêi ®¹i, 2013 . 155 tr.

Ký hiÖu kho : VV 6325/ VDANTOC / Mfn: 5661

Tõ kho¸ : Móa; Móa d©n gian; §iÖu móa; ViÖt Nam
NghÖ thuËt häc/ §ç V¨n Khang . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 .- 320 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33593/ VVANHOC / Mfn: 5815

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt; LÞch sö nghÖ thuËt;

Thµnh tùu nghÖ thuËt; Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; ThÕ giíi


NghÖ thuËt móa Hµ Néi: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / Lª Ngäc Canh ch.b. .- H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1986/ VDANTOC / Mfn: 5602

Tõ kho¸ : Móa; NghÖ thuËt móa; TruyÒn thèng;

HiÖn ®¹i; Hµ Néi; ViÖt Nam


Suèi nguån. T. 9 : KiÕn tróc mét cét thêi Lý / ThÝch Minh C¶nh ch.b. . - H.: Nxb. Hång §øc, 2013 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300471/ TVKHXHHCM / Mfn: 5783

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; KiÕn tróc PhËt gi¸o;

KiÕn tróc mét cét; Nhµ Lý; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp c«ng tr×nh nghiªn cøu v¨n häc nghÖ thuËt. T. 1 / TrÇn Nho Th×n t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2018/ VDANTOC / Mfn: 5650

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; V¨n häc viÕt;

NghÖ thuËt s©n khÊu; TuyÓn tËp; NghÖ thuËt;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


ThÕ giíi biÓu t­îng trong di s¶n v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn L©m BiÒn, TrÞnh Sinh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 571 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1984/ VDANTOC / Mfn: 5636

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸;

BiÓu t­îng v¨n ho¸; Hoa v¨n trang trÝ;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
TrÞnh C«ng S¬n - T«i lµ ai, lµ ai... / NguyÔn Duy, NguyÔn Träng Chøc s.t., b.s. . - In lÇn 3 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 581 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300491/ TVKHXHHCM / Mfn: 5797

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt ©m nh¹c; ¢m nh¹c; Bµi h¸t;

Nh¹c sÜ; TrÞnh C«ng S¬n; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

Tocharian Studies. Works 1 / V¸clav Blazek; Michal Schwarz ed. . - Brno: Masaryk University, 2011 . - xiv, 225p.

Ký hiÖu kho : LSS1300516/ TVKHXHHCM / Mfn: 5810

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Häc tËp; Nghiªn cøu; TiÕng Tocharia
Nghiªn cøu b¶o tån vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷, v¨n ho¸ mét sè d©n téc thiÓu sè ë ViÖt B¾c. - Th¸i Nguyªn : §¹i häc Th¸i Nguyªn, 2012 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 33519/ VVANHOC / Mfn: 5886

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n ho¸; Ng«n ng÷;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt B¾c; ViÖt Nam


Tªn tù tªn hiÖu c¸c t¸c gia H¸n N«m ViÖt Nam/ TrÞnh Kh¾c M¹nh . - H. : KHXH, 2012 . - 751 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3648/ VTONGIAO / Mfn: 5697

Tõ kho¸ : Tªn tù; Tªn hiÖu; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c gia H¸n N«m; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa: T©m lý häc - Gi¸o dôc häc ViÖt Nam/ Ph¹m Minh H¹c ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2013 . - 1159 tr.

Ký hiÖu kho : T® 228/ VTONGIAO / Mfn: 5707

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn b¸ch khoa; Tõ ®iÓn thuËt ng÷;

ThuËt ng÷ t©m lÝ häc; ThuËt ng÷ gi¸o dôc häc;

TiÕng ViÖt; TiÕng Anh
Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

ChÕ ®é d©n chñ: Nhµ n­íc vµ x· héi/ N.M. Voskresenskaia, N.B. Davletshina; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 109/ VTONGIAO / Mfn: 5705

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ;

Nhµ n­íc; ChÝnh quyÒn; X· héi d©n chñ;

Gi¸ trÞ d©n chñ
LÞch sö chÝnh quyÒn thµnh phè Hµ Néi (1945 - 2005) / §oµn Minh TuÊn, NguyÔn Ngäc Hµ ch.b.; Lª ThÞ Minh H¹nh, NguyÔn Xu©n H¶i, NguyÔn ThÞ Ngäc Mai b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1963/ VDANTOC / Mfn: 5632

Tõ kho¸ : Bé m¸y nhµ n­íc; Bé m¸y chÝnh quyÒn;

ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng; LÞch sö chÝnh quyÒn;

1945-2005; Hµ Néi; ViÖt Nam
LuËt 101 - Mäi ®iÒu b¹n cÇn biÕt vÒ ph¸p luËt Hoa Kú/ Jay M. Feinman; NguyÔn Hång T©m, TrÇn Quang Hång, NguyÔn ThÞ Thanh d. . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 549 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3660/ VTONGIAO / Mfn: 5691

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HÖ thèng ph¸p luËt; LuËt 101; Mü
Ph¸p lÖnh tÝn ng­ìng, t«n gi¸o lÞch sö v¨n ho¸ trong céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam/ T¨ng B×nh, Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VL 559/ VTONGIAO / Mfn: 5708

Tõ kho¸ : Ph¸p lÖnh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö t«n gi¸o; ViÖt Nam


Tr­êng Sa trong tr¸i tim t«i/ DiÖp §øc Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1300460/ TVKHXHHCM / Mfn: 5786

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

§¶o; QuÇn ®¶o; Tr­êng Sa; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp H­¬ng ­íc tôc lÖ / NguyÔn T¸ NhÝ t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1969/ VDANTOC / Mfn: 5590

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸p luËt; H­¬ng ­íc; Tôc lÖ; §iÒu lÖ;

LuËt lµng; LuËt x·; TuyÓn tËp; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi - TuyÓn tËp thÇn tÝch/ NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1163 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1966/ VDANTOC / Mfn: 5591

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; ThÇn tÝch; Sù tÝch thÇn;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
X· héi d©n sù: Mét sè vÊn ®Ò chän läc / Vò Duy Phó ch.b.; §Æng Ngäc Dinh, TrÇn ChÝ §øc, NguyÔn VÞ Kh¶i b.s. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3709/ VTONGIAO / Mfn: 5710

Tõ kho¸ : X· héi d©n sù; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; Trung QuècTµI liÖu cã néi dung tæng hîp
1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương