S¸ch míi sè 08/2013tải về 1.04 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu13.10.2017
Kích1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 08/2013


S¸ch míi sè 08/2013


ChÝnh trÞ
Áîðüáà ñ ÍÂÔ. ÑÑÑÐ, Ðîññèÿ è ÍÀ00.ÒÎ â ëîêàëüíûõ êîíôëèêòàõ/ Ï.Ï. Ïîòàïîâ ñîñò. . - Mèíñê : Ñîâðåìåííàÿ øêîëà, 2010 . - 352 c.

Ký hiÖu kho : Sb 51355 / VTTKHXH / Mfn: 1267

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Xung ®ét chÝnh trÞ;

Xung ®ét vò trang; Nhãm vò trang; Vò trang bÊt hîp ph¸p;

ThÕ giíi
Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Ðîññèè íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå/ È.Â. Àíäðîíîâà . - M. : Êâàäðèãà, 2010 . 383 c.

Ký hiÖu kho : Sv 31378 / VTTKHXH / Mfn: 1266

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; An ninh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Lîi Ých kinh tÕ; Nga


Adolf Hitler ch©n dung mét trïm ph¸t xÝt/ John Toland . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2012 . - 1048 tr.

Ký hiÖu kho : V 2727/ VCHAUAU / Mfn: 1760

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; ChiÕn tranh thÕ giíi thø 2;

Chñ nghÜa ph¸t xÝt; Cuéc ®êi; HiÖn ®¹i;

Adolf Hitler; §øc
Biªn niªn sö c¸c §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T. 1 / Phan Ngäc Liªn ch.b.; V¨n Ngäc Thµnh, Bïi ThÞ Thu Hµ, Lª HiÕn Ch­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 1250 tr.

Ký hiÖu kho : VK§ 293/ TV-VKTVN / Mfn: 1899

Tõ kho¸ : §¶ng céng s¶n; §¹i héi §¶ng; V¨n kiÖn;

§¹i héi 1-4; Biªn niªn sö; ViÖt Nam


BiÓn §«ng: h­íng tíi mét khu vùc hßa b×nh, an ninh vµ hîp t¸c/ §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi - Häc viÖn Ngo¹i giao, 2011 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1870, VL 1871/ VDANTOC / Mfn: 1843

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc; An ninh khu vùc;

Tranh chÊp l·nh thæ; LuËt quèc tÕ; BiÓn §«ng;

Th¸i B×nh D­¬ng
C¸c ®¹i héi vµ héi nghÞ Trung ­¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thêi kú ®æi míi/ Lª MËu H·n, Th¸i Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2679/ VMOITRUONG / Mfn: 1683

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; Héi nghÞ trung ­¬ng;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Tæng bÝ th­;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ: VÊn ®Ò næi bËt, xu h­íng c¬ b¶n vµ t¸c ®éng chñ yÕu/ §inh Quý §é ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 2697/ VCHAUAU / Mfn: 1752

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ;

Tæ chøc INGO; Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ giíi


Ch©u Phi - Trung §«ng nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ kinh tÕ næi bËt/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2664/ VMOITRUONG / Mfn: 1670

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ kinh tÕ; ThÕ chÕ chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc;

T«n gi¸o; Quan hÖ quèc tÕ; Ch©u Phi; Trung §«ng


ChiÕn l­îc kinh doanh quèc tÕ: Thùc tiÔn cña ViÖt Nam, Ch©u ¸ vµ thÕ giíi / Vò Anh Dòng ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2012 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2671/ VMOITRUONG / Mfn: 1709

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

ChiÕn l­îc kinh doanh; M«i tr­êng ph¸p lÝ;

Doanh nghiÖp; ViÖt Nam; Ch©u ¸; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®æi míi cña ViÖt Nam: 1986 - 2010 / Ph¹m Quang Minh- H. : ThÕ giíi, 2012 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50707/ VTTKHXH / Mfn: 1927

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

1986-2010; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch tµi khãa c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ/ NguyÔn V¨n BÒn b.s- H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : VB 0827/ TV-VKTVN / Mfn: 1887

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; §iÒu tiÕt kinh tÕ; Vai trß nhµ n­íc;

ChÝnh s¸ch tµi kho¸; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam thêi kú 2011 - 2020/ Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : V 2705/ VCHAUAU / Mfn: 1747

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Bµi viÕt; 2011-2020; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m nghÌo: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Quèc Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50710/ VTTKHXH / Mfn: 1930

Vv 2666, Vv 2668/ VMOITRUONG / Mfn: 1672Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; §ãi nghÌo; Thùc tr¹ng ®ãi nghÌo;

ChÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; 2001-2010; ViÖt Nam


ChÝnh trÞ häc so s¸nh: Tõ c¸ch tiÕp cËn hÖ thèng cÊu tróc chøc n¨ng. Dïng cho cao häc chuyªn ChÝnh trÞ häc / Ng« Huy §øc,TrÞnh ThÞ XuyÕn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50708/ VTTKHXH / Mfn: 1928

Tõ kho¸ : ChÝnh trÞ häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

HÖ thèng chÝnh trÞ; ThÕ giíi


ChÝnh trÞ luËn = The Politics / Aristotle; N«ng Duy Tr­êng d., ch.gi. . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50704/ VTTKHXH / Mfn: 1924

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; LÝ thuyÕt chÝnh trÞ;

TriÕt häc chÝnh trÞ; Cæ ®¹i; Hy L¹p; ThÕ giíi


C«n §¶o 150 n¨m ®Êu tranh x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1862 - 2012 / Tr­êng ®¹i häc Khoa häc x· héi vµ Nh©n v¨n thµnh phè Hå ChÝ Minh, ñy ban nh©n d©n tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2654/ VMOITRUONG / Mfn: 1694

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; §Êu tranh c¸ch m¹ng;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Di tÝch lÞch sö; Nhµ tï C«n §¶o;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; TØnh Bµ RÞa Vòng Tµu;

ViÖt Nam
Dù ¸n chia sÎ kinh nghiÖm víi n­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: B¸o c¸o cuèi cïng / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 441 tr.Ký hiÖu kho : VA 1589/ TV-VKTVN / Mfn: 1866

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Gia nhËp WTO; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

T­ nh©n ho¸; Doanh nghiÖp nhµ n­íc; Nguån nh©n lùc;

ViÖt Nam; Hµn Quèc
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam tr¸ch nhiÖm tr­íc d©n téc vµ lÞch sö: L­u hµnh néi bé / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 2582/ VCHAUAU / Mfn: 1767

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; LÞch sö §¶ng;

Vai trß §¶ng Céng s¶n; ViÖt Nam


§æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam vµ chuyÓn ®æi ph­¬ng thøc ph¸t triÓn kinh tÕ ë Trung Quèc/ Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2013 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50741/ VTTKHXH / Mfn: 1961

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam; Trung Quèc


Giíi thiÖu C«ng ­íc quèc tÕ vÒ c¸c quyÒn d©n sù vµ chÝnh trÞ (ICCPR, 1966): Tµi liÖu tham kh¶o / Trung t©m Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi vµ quyÒn c«ng d©n . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2678/ VMOITRUONG / Mfn: 1682

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; C«ng ­íc quèc tÕ;

QuyÒn d©n sù; QuyÒn chÝnh trÞ; 1966; ThÕ giíi


Gãp phÇn nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn cña ViÖt Nam/ T¹ Ngäc TÊn .- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2686/ VCONNGUOI / Mfn: 1630

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph¸t triÓn x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Hoa Kú víi vÊn ®Ò vò khÝ h¹t nh©n trong h¬n nöa thÕ kû qua: 1945 - 2010 / NguyÔn ThÞ Thanh Thñy . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50711/ VTTKHXH / Mfn: 1931

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch h¹t nh©n; Vò khÝ h¹t nh©n;

KiÓm so¸t vò khÝ h¹t nh©n; 1945 - 2010; Mü


Ho¹ch ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: Lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / Ng« Th¾ng Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : V 2585/ VCHAUAU / Mfn: 1774

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; LÝ luËn; ViÖt Nam


Hái - ®¸p vÒ b¶o vÖ an ninh quèc gia/ Ph¹m Ngäc HiÒn, KiÒu TiÕn Hïng, NguyÔn Tr­êng Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : V 2601/ VCHAUAU / Mfn: 1781

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc gia; Toµn cÇu ho¸;

Héi nhËp quèc tÕ; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - Tinh hoa vµ khÝ ph¸ch cña d©n téc/ Ph¹m V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2695/ VCONNGUOI / Mfn: 1648

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

Héi nghÞ Paris vÒ ViÖt Nam: Nh×n l¹i, 1968 - 1973 = Paris Conference on ViÖt Nam : Looking back, 1968 - 1973 . - H. : ThÕ giíi, 2013 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50732/ VTTKHXH / Mfn: 1952

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Héi nghÞ Paris; HiÖp ®Þnh Paris;

1968 - 1973; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; S¸ch ¶nh;

ViÖt Nam
Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam víi ASEAN vµ ASEAN më réng: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Bïi H÷u §¹o, NguyÔn Kh¸nh QuyÒn b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2657/ VMOITRUONG / Mfn: 1696

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

ViÖt Nam; ASEAN; Trung Quèc; NhËt B¶n; Hµn Quèc


H­íng dÉn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ m«i tr­êng chiÕn l­îc (§MC) trong lËp chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . H. : [k.nxb.], 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2353, VB 2355/ TV-VKTVN / Mfn: 1867

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

§¸nh gi¸ m«i tr­êng chiÕn l­îc; ViÖt Nam


Khi Rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau §æi Míi / Ph¹m §ç ChÝ ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : V 2587/ VCHAUAU / Mfn: 1772

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; N«ng th«n;

T¸i cÊu tróc Kinh tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 2602/ VCHAUAU / Mfn: 1782

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ;

2010; 2011; ThÕ giíi
Kiªn ®Þnh vµ s¸ng t¹o bÝ quyÕt thµnh c«ng cña qu¸ tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ NguyÔn B¸ D­¬ng ch.b. . - H. : Q§ND, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50728/ VTTKHXH / Mfn: 1948

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; C­¬ng lÜnh;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam
KiÕn nghÞ chÝnh s¸ch: HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do ViÖt Nam - Liªn minh ch©u ¢u/ Uû ban T­ vÊn ChÝnh s¸ch Th­¬ng m¹i Quèc tÕ VCCI . - H. : Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam (VCCI), 2011 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1553/ TV-VKTVN / Mfn: 1876

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; ViÖt Nam;

Liªn minh ch©u ¢u
Logistics - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan, NguyÔn Minh Ngäc ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2347/ TV-VKTVN / Mfn: 1912

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; DÞch vô Logistics;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ §¶ng cÇm quyÒn vµ §¶ng ®èi lËp trong ®êi sèng chÝnh trÞ Hoa Kú/ NguyÔn ThÞ H¹nh ch.b.; NguyÔn Kim Anh, Lª ThÞ Thu Hµ, Hå ViÖt H¹nh, NguyÔn Anh Hïng b.s. . - H. : KHXH, 2012 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : V 2699/ VCHAUAU / Mfn: 1745

Tõ kho¸ : §¶ng chÝnh trÞ; §¶ng cÇm quyÒn;

§¶ng ®èi lËp; §êi sèng chÝnh trÞ; Mü


50 n¨m chÝnh s¸ch gi¶m sinh ë ViÖt Nam (1961-2011): Thµnh tùu, t¸c ®éng vµ bµi häc kinh nghiÖm/ NguyÔn §×nh Cö . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2011 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2363/ TV-VKTVN / Mfn: 1911

Tõ kho¸ : D©n sè; Møc sinh; ChÝnh s¸ch gi¶m sinh;

MÊt c©n b»ng giíi tÝnh; Giµ ho¸ d©n sè;

Di d©n; 1961-2011; ViÖt Nam
N¨ng l­îng h¹t nh©n chiÕn tranh vµ hoµ b×nh/ NguyÔn Thä Nh©n . - H. : Tri thøc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : V 2610/ VCHAUAU / Mfn: 1789

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; N¨ng l­îng h¹t nh©n; KÜ thuËt h¹t nh©n;

C«ng nghÖ ®iÖn h¹t nh©n; Hoµ b×nh; Khoa häc; ThÕ giíi


Nh÷ng chñ thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Trung Quèc: Hä lµ ai?: Tµi liÖu tham kh¶o ®Æc biÖt / NguyÔn V¨n LËp b.s. . - H. : Th«ng tÊn x· ViÖt Nam, 2013 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50739/ VTTKHXH / Mfn: 1959

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

ChiÕn l­îc ®èi ngo¹i; Trung Quèc
N­íc Nga vµ thÕ giíi ®ang thay ®æi: S¸ch tham kh¶o / V. Putin; Lª ThÕ MÉu d.- H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50714/ VTTKHXH / Mfn: 1934

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh néi bé;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; Nga; ThÕ giíi
æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ: Ph©n tÝch chÝnh s¸ch vÜ m«/ Ph¹m §ç ChÝ, §µo Anh Hïng ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2661/ VMOITRUONG / Mfn: 1699

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«;

Ph©n tÝch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006 - 2010 tõ kÕ ho¹ch ®Õn hµnh ®éng. - H. : [k.nxb.], 2006 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1568/ TV-VKTVN / Mfn: 1869

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2006-2010; ViÖt Nam


Phong trµo Kh«ng liªn kÕt trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ/ NguyÔn ThÞ Thuý Hµ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 2599/ VCHAUAU / Mfn: 1779

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

Phong trµo kh«ng liªn kÕt; ThÕ giíi


Quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng vÒ t«n gi¸o vµ nh÷ng vÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2693/ VCONNGUOI / Mfn: 1641

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


Quan hÖ Hoa Kú - ASEAN 2001 - 2020/ NguyÔn ThiÕt S¬n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : V 2694/ VCHAUAU / Mfn: 1754

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ kinh tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; 2001-2020; Hoa Kú; ASEAN


Quan hÖ Mü - Trung hîp t¸c vµ c¹nh tranh luËn gi¶i d­íi gãc ®é c©n b»ng quyÒn lùc: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª H¶i B×nh, L¹i Th¸i B×nh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : V 2669 / VCHAUAU / Mfn: 1743

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Mü; Trung QuècQuan hÖ ViÖt Nam - Ucraina: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2706/ VCHAUAU / Mfn: 1751

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ucraina


Sù ph¸t triÓn vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam sau héi nhËp: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Lª Ngäc Th¾ng b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2166/ VCONNGUOI / Mfn: 1665

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : V 2735/ VCHAUAU / Mfn: 1757

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


ThÓ chÕ chÝnh trÞ ViÖt Nam tr­íc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m: D­íi gãc nh×n hiÖn ®¹i / L­u V¨n An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5773/ VDANTOC / Mfn: 1807

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; ThÓ chÕ chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


ThÕ giíi: Mét thËp niªn nh×n l¹i: S¸ch tham kh¶o / Lª ThÕ MÉu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : V 2596/ VCHAUAU / Mfn: 1776

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Xung ®ét chÝnh trÞ; ThÕ kû 21; ThÕ giíi
Thùc tr¹ng vÊn ®Ò chñ quyÒn biÓn §«ng vµ gi¶i ph¸p/ §¹i häc Khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2702/ VMOITRUONG / Mfn: 1736

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Tranh chÊp chñ quyÒn; Thùc tr¹ng;

Gi¶i ph¸p; BiÓn §«ng; Ch©u ¸


Toµn cÇu ho¸/ Manfred B. Steger; NguyÔn H÷u B»ng d.; TrÇn TiÔn Cao §¨ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : V 2635 / VCHAUAU / Mfn: 1742

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Hîp t¸c quèc tÕ;

Quan hÖ quèc tÕ
Toµn cÇu ho¸ vµ ¶nh h­ëng ®èi víi khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: C¸c khÝa c¹nh kinh tÕ - x· héi vµ v¨n ho¸: Kû yÕu §¹i héi lÇn thø 14 - HiÖp héi c¸c Héi ®ång nghiªn cøu khoa häc x· héi Ch©u ¸ (AASSREC)/ HiÖp héi c¸c Héi ®ång nghiªn cøu khoa häc x· héi Ch©u ¸ . - H. : ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VA 1585/ TV-VKTVN / Mfn: 1871

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Tranh chÊp biÓn §«ng: LuËt ph¸p, ®Þa chÝnh tri vµ hîp t¸c quèc tÕ / §Æng §×nh Quý ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2701, Vl 2710/ VMOITRUONG / Mfn: 1735

Tõ kho¸ : Tranh chÊp chñ quyÒn; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Hîp t¸c quèc tÕ; BiÓn §«ng;

ThÕ giíi
Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 2584/ VCHAUAU / Mfn: 1769

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø X/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5774/ VDANTOC / Mfn: 1806

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §¹i héi 10; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : V 2577/ VCHAUAU / Mfn: 1762

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi 11; Khãa 10; ViÖt Nam


VÒ ph¸p quyÒn vµ chñ nghÜa hîp hiÕn: Mét sè tiÓu luËn cña c¸c häc gi¶ n­íc ngoµi / Khoa LuËt, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : V 2700/ VCHAUAU / Mfn: 1749

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Ph¸p quyÒn; Chñ nghÜa hîp hiÕn;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; ThÕ giíi
X©y dùng ®èi t¸c chiÕn l­îc ViÖt Nam - NhËt B¶n: Néi dung vµ lé tr×nh. Kû yÕu Héi th¶o / TrÇn Quang Minh, Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2361/ TV-VKTVN / Mfn: 1897

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c;

KØ yÕu; Héi th¶o; NhËt B¶n; ViÖt NamChñ nghÜa M¸c lªnin

Hå ChÝ Minh - Tinh hoa vµ khÝ ph¸ch cña d©n téc/ Ph¹m V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 654 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2695/ VCONNGUOI / Mfn: 1648

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; §¹o ®øc c¸ch m¹ng;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¹o ®øc Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn ThÞ Nga ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2680/ VCONNGUOI / Mfn: 1639

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; ThÕ kû 21; ViÖt Nam


T×m hiÓu, lý gi¶i ng­êi x­a, s¸ch x­a vµ Hå ChÝ Minh ph¸t hiÖn, båi d­ìng träng dông nh©n tµi/ §ç Ngäc H¶i . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2677/ VCONNGUOI / Mfn: 1653

Tõ kho¸ : Nh©n tµi; Båi d­ìng nh©n tµi; Träng dông nh©n tµi;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamD©n téc häc

An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5757/ VDANTOC / Mfn: 1808

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ s«ng n­íc;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; TØnh An Giang; ViÖt Nam
An Giang “trªn c¬m d­íi c¸”/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 213 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5807/ VDANTOC / Mfn: 1840

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiªp; Ng­ nghiÖp;

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh An Giang; ViÖt Nam

C¸c téc ng­êi ë ViÖt Nam: Gi¸o tr×nh dïng cho sinh viªn ngµnh ViÖt Nam häc, V¨n ho¸, Du lÞch c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng / Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5957, VV 5958/ VDANTOC / Mfn: 1851

Tõ kho¸ : Téc ng­êi; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam
Ch©n dung con ng­êi qua c¸i nh×n ViÖt Nam/ Ng« V¨n Ban . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5955/ VDANTOC / Mfn: 1858

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ca dao; Thµnh ng÷; C©u ®è; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
DiÖn m¹o v¨n ho¸ tÝn ng­ìng vµ lÔ héi d©n gian Trµ Vinh/ TrÇn Dòng, §Æng TÊn §øc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5953/ VDANTOC / Mfn: 1860

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Lµng nghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Èm thùc; X· héi Mü Long; HuyÖn CÇu Ngang;

TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


D­ ®Þa chÝ v¨n ho¸ truyÒn thèng huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5754/ VDANTOC / Mfn: 1809

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; HuyÖn Hßa An;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
§« thÞ th­¬ng c¶ng Héi An/ §¨ng Tr­êng b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2013 . 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50718/ VTTKHXH / Mfn: 1938

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i; §« thÞ;

Th­¬ng c¶ng; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; ThÕ kØ 17 - 18; Héi An;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam

  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương