S¸ch míi sè 08/2012tải về 1.01 Mb.
trang1/8
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích1.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 08/2012


S¸ch míi sè 08/2012


ChÝnh trÞ
Norms and Practices in Contemporary Rural Vietnam: Social Interaction between Authorities and People / Christian Culas; NguyÔn V¨n Söu, NguyÔn ThÞ Thanh B×nh d. .- Bangkok : IRASEC, 2010 . - 138 p.

Ký hiÖu kho : Pv 1154/ BTDTHVN / Mfn: 98258

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch n«ng nghiÖp;

§Êt n«ng nghiÖp; Qu¶n lÝ ®Êt ®ai;

N«ng th«n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
The Birth of Malaysia: A reprint of the Cobblold report, the I.G.C. report and the Malaysia Agreement / Datuk Amar James Wong Kim Min . - Petaling Jaya : Sweet and Maxwell Asia, 2008 . - 192 p.

Ký hiÖu kho : PL 1074/ BTDTHVN / Mfn: 98238

Tõ kho¸ : Quan hÖ ®èi ngo¹i; LÞch sö quan hÖ ngo¹i giao;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Anh; Malaysia


Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ViÖt Nam trong thêi kú míi: TËp hîp bµi viÕt vÒ ý t­ëng chiÕn l­îc cña c¸c vÞ nguyªn l·nh ®¹o cao cÊp, c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, c¸c chuyªn gia trong n­íc vµ quèc tÕ / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11711/ VTTKHXH / Mfn: 98584

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Bµi viÕt; 2011-2020; ViÖt Nam
B¸o c¸o Th­êng niªn Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1889/ VCONNGUOI / Mfn: 97940

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; B×nh æn kinh tÕ vÜ m«;

B¸o c¸o th­êng niªn; ViÖt Nam
Biªn niªn sö c¸c ®¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T. 1 / Phan Ngäc Liªn ch.b.; V¨n Ngäc Thµnh, Bïi ThÞ Thu Hµ. Lª HiÕn Ch­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 1250 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1265/ BTDTHVN / Mfn: 98288

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng;

V¨n kiÖn §¹i héi 1-4; Biªn niªn sö; ViÖt NamBiªn niªn sö c¸c ®¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam. T. 2 / Phan Ngäc Liªn ch.b.; V¨n Ngäc Thµnh, Bïi ThÞ Thu Hµ, Lª HiÕn Ch­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 1126 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1266/ BTDTHVN / Mfn: 98289

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; V¨n kiÖn;

§¹i héi 5-10; Biªn niªn sö; ViÖt Nam


Brasil ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50335/ VTTKHXH / Mfn: 98450

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §êi sèng x· héi; ThÕ kØ 21; Brasil


C. M¸c, V.I. Lªnin víi chñ nghÜa x· héi trong thêi ®¹i ngµy nay: Tµi liÖu dµnh cho nghiªn cøu sinh vµ cao häc / NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11716/ VTTKHXH / Mfn: 98589

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Chñ nghÜa x· héi;

Ph¸t triÓn chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

ThÕ giíi
C¸c NghÞ quyÕt cña Trung ­¬ng §¶ng 2005 - 2010: L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11659/ VTTKHXH / Mfn: 98534

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; NghÞ quyÕt; ChØ thÞ; 2005-2010; ViÖt Nam
C¸i vµ c¸ch/ Hå Ngäc §¹i . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2010 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100680/ TVKHXHHCM / Mfn: 98388

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc hiÖn ®¹i; Khoa häc gi¸o dôc;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; ViÖt Nam


CÈm nang chÝnh s¸ch nhµ n­íc ®èi víi vïng d©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói/ TrÇn §¨ng TiÕn tËp hîp . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1277, VL 1278/ BTDTHVN / Mfn: 98297

Tõ kho¸ : D©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc; D©n téc thiÓu sè;

V¨n b¶n ph¸p luËt; MiÒn Nói; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai vµ v¨n ho¸ téc ng­êi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i Sãc Tr¨ng / Mai Thanh S¬n, Vâ Mai Ph­¬ng . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1775, VL 1776/ VDANTOC / Mfn: 98000

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam thêi kú 2011 - 2020/ Lª Danh VÜnh ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11644/ VTTKHXH / Mfn: 98521

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Bµi viÕt; 2011 - 2020; ViÖt Nam
Chñ nghÜa t­ b¶n thÕ kØ XX vµ thËp niªn ®Çu thÕ kØ XXI: Mét c¸ch tiÕp cËn tõ lÞch sö / TrÇn ThÞ Vinh . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2011 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100701/ TVKHXHHCM / Mfn: 98334

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa t­ b¶n; LÞch sö chñ nghÜa t­ b¶n;

ThÕ kØ 20-21


Cuéc vËn ®éng thanh niªn miÒn B¾c cña §¶ng trong thêi kú kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc: 1965 - 1975 / NguyÔn Quang LiÖu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50339/ VTTKHXH / Mfn: 98454

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Thanh niªn;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1965-1975; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam l·nh ®¹o x©y dùng giai cÊp n«ng d©n trong giai ®o¹n hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o/ Ng« Huy TiÕp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100538, LSS1100539/ TVKHXHHCM / Mfn: 98423

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o; Giai cÊp n«ng d©n;

X©y dùng giai cÊp n«ng d©n; ViÖt Nam


§éc lËp, tù chñ vµ héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam trong bèi c¶nh míi/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100581, LSS1100580/ TVKHXHHCM / Mfn: 98403

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

Héi nhËp quèc tÕ; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


§æi míi vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Phó Träng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11708/ VTTKHXH / Mfn: 98581

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

§¶ng Céng s¶n; §æi míi; §­êng lèi ®æi míi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam
§«ng Nam ¸ - TruyÒn thèng vµ héi nhËp/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007. - 535 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1299, VL 1300/ BTDTHVN / Mfn: 98309

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ; Héi nhËp khu vùc;

Héi nhËp quèc tÕ; Giao l­u truyÒn thèng; Ph¸t triÓn x· héi;

ASEAN; §«ng Nam ¸
§ét ph¸ ph¸t triÓn: Gîi ý tõ kinh nghiÖm / TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1892/ VCONNGUOI / Mfn: 97939

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Giao thoa v¨n ho¸ vµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Lª Thanh B×nh ch.b.; §oµn V¨n Dòng, NguyÔn TuÊn HiÖp, NguyÔn Anh Th­ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50398/ VTTKHXH / Mfn: 98510

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; ViÖt Nam


Gi¶i phãng, ®æi míi ph¸t triÓn v× chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50330/ VTTKHXH / Mfn: 98445

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Gãp phÇn nghiªn cøu vÒ ®¹i ®oµn kÕt d©n téc: S¸ch tham kh¶o / TrÇn HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50363/ VTTKHXH / Mfn: 98475

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §oµn kÕt d©n téc; §¹i ®oµn kÕt d©n téc;

ChÝnh s¸ch d©n téc; ViÖt Nam


Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña n­íc Ph¸p nh»m cñng cè c¬ së t¹i Nam Kú (1862 - 1874)/ Tr­¬ng B¸ CÇn; Vò L­u Xu©n d.; NguyÔn Thõa Hû h.®. . - H. : ThÕ giíi: C«ng ty Tõ V¨n, 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100615, LSS1100616/ TVKHXHHCM / Mfn: 98372

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1862-1874; MiÒn Nam;

ViÖt Nam; Ph¸p
Hå ChÝ Minh vËn dông vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ §¶ng Céng s¶n/ Ph¹m Ngäc Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50384/ VTTKHXH / Mfn: 98496

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

§¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng; ViÖt Nam


Hîp t¸c kinh tÕ ViÖt Nam víi ASEAN vµ ASEAN më réng: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Bïi H÷u §¹o, NguyÔn Kh¸nh QuyÒn b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11680/ VTTKHXH / Mfn: 98554

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

ViÖt Nam; ASEAN; Trung Quèc; NhËt B¶n; Hµn Quèc


H­íng tíi chiÕn l­îc FTA cña ViÖt Nam: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn §«ng ¸ / Bïi Tr­êng Giang . - H. : KHXH, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100611, LSS1100612/ TVKHXHHCM / Mfn: 98368

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù do; FTA; ViÖt Nam;

§«ng ¸


Kh¸t väng chÊn h­ng ®Êt n­íc: VÒ nh÷ng chuyÕn th¨m, lµm viÖc cña nguyªn Chñ tÞch n­íc TrÇn §øc L­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1270/ BTDTHVN / Mfn: 98292

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Nguyªn Chñ tÞch n­íc;

Ho¹t ®éng chÝnh trÞ; X©y dùng ®Êt n­íc; KÝ sù; Bµi b¸o;

TrÇn §øc L­¬ng; ViÖt Nam
Kû yÕu §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam tØnh S¬n La lÇn thø nhÊt/ TØnh ñy - Héi ®ång Nh©n d©n - ñy ban Nh©n d©n - ñy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tØnh S¬n La . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1770, VL 1771/ VDANTOC / Mfn: 97978

Tõ kho¸ : D©n téc; D©n téc thiÓu sè; C«ng t¸c d©n téc;

§oµn kÕt d©n téc; §¹i héi; Tæ chøc ®¹i héi;

Kû yÕu; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Lª DuÈn tuyÓn tËp. T. 1 : 1950-1965 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 1083 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1271/ BTDTHVN / Mfn: 98293

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi l·nh ®¹o; ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi; TuyÓn tËp;

1950-1965; Lª DuÈn; ViÖt Nam
Lª DuÈn vµ c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ ViÖn Hå ChÝ Minh vµ c¸c l·nh tô cña §¶ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 813 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1269/ BTDTHVN / Mfn: 98291

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; Nhµ c¸ch m¹ng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Lª DuÈn; ViÖt Nam


Liªn bang Nga: Hai thËp niªn ®Çu thÕ kû 21 / NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011. - 275 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100545, LSS1100544/ TVKHXHHCM / Mfn: 98380

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Xu h­íng ph¸t triÓn; Nga


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1961/ VCONNGUOI / Mfn: 97875

Tõ kho¸ : X· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ së lý luËn;

BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
M« h×nh ph¸t triÓn x· héi cña mét sè n­íc ph¸t triÓn ch©u ¢u: Kinh nghiÖm vµ ý nghÜa ®èi víi ViÖt Nam / NguyÔn Quang ThuÊn, Bïi NhËt Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100609, LSS1100610,

LSS1100957/ TVKHXHHCM / Mfn: 98329Tõ kho¸ : M« h×nh ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn x· héi;

N­íc ph¸t triÓn; ViÖt Nam; Ch©u ¢uMét sè ®iÓm nãng chÝnh trÞ - x· héi ®iÓn h×nh t¹i c¸c vïng ®a d©n téc ë miÒn nói trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: HiÖn tr¹ng, vÊn ®Ò c¸c bµi häc kinh nghiÖm trong xö lý t×nh huèng / L­u V¨n Sïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5548/ VDANTOC / Mfn: 97995

Tõ kho¸ : T×nh h×nh x· héi; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Vïng ®a d©n téc; MiÒn nói; ViÖt Nam


Mét sè luËn ®iÓm quan träng vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp: Theo tinh thÇn NQHNBCHT¦ 5 khãa VIII / §ç ThÞ Minh Thuý ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50390/ VTTKHXH / Mfn: 98502

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò cÇn quan t©m trong x©y dùng n«ng th«n míi ë n­íc ta: Tµi liÖu tham kh¶o néi bé / Hå Xu©n Hïng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50375/ VTTKHXH / Mfn: 98487

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; N«ng th«n; Ph¸t triÓn n«ng th«n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kÕt hîp c«ng nghiÖp quèc phßng víi c«ng nghiÖp d©n dông ë n­íc ta hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn §¨ng Bé . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50402/ VTTKHXH / Mfn: 98514

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp quèc phßng; C«ng nghiÖp d©n dông;

ChÝnh s¸ch quèc phßng; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn - thùc tiÔn qua 20 n¨m ®æi míi (1986 - 2006): B¸o c¸o tæng kÕt. L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50387/ VTTKHXH / Mfn: 98499

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn; §­êng lèi ®æi míi;

Chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu tranh quèc phßng ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / TrÇn §¨ng Bé ch.b.; D­¬ng V¨n Minh, Ph¹m Anh TuÊn, §Æng §øc Quy, NguyÔn V¨n Quang b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50401/ VTTKHXH / Mfn: 98513

Tõ kho¸ : Khoa häc qu©n sù; Quèc phßng; T­ t­ëng qu©n sù;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §Êu tranh quèc phßng;

ChÝnh s¸ch quèc phßng; ViÖt Nam
NghÖ thuËt biÕt th¾ng tõng b­íc/ TrÇn Nh©m . - Xb. lÇn 2 cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 1995 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50367/ VTTKHXH / Mfn: 98479

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu©n sù; NghÖ thuËt l·nh ®¹o;

§­êng lèi c¸ch m¹ng; Ph­¬ng ph¸p c¸ch m¹ng;

§¶ng Céng s¶n; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1975; ViÖt Nam


Ngo¹i giao Trung Quèc/ Tr­¬ng Thanh MÉn; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11674/ VTTKHXH / Mfn: 98549

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao;

ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; 1949-2009; Trung Quèc


Ngo¹i giao vµ c«ng t¸c ngo¹i giao/ Vò D­¬ng Hu©n . - In lÇn thø 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 563 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100709/ TVKHXHHCM / Mfn: 98312

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; C«ng t¸c ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i;

Nguyªn t¾c ngo¹i giao; C¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao;

Ngo¹i giao ®a ph­¬ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11668/ VTTKHXH / Mfn: 98543

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Nguy c¬: Khoa häc vµ chÝnh trÞ vÒ nçi sî h·i = Rick / Dan Gardner; Ngäc Trung, KiÒu V©n, Phïng Hµ d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1992/ VCONNGUOI / Mfn: 97945

Tõ kho¸ : Khoa häc; Xö lý th«ng tin; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Nçi sî h·i; Mü


Nh÷ng chÆng ®­êng anh ®i/ §ç Hång ChØnh . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11698/ VTTKHXH / Mfn: 98571

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Bé tr­ëng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; Phan Anh; ViÖt Nam


Nh÷ng ng­êi ®­îc trao gi¶i th­ëng phô n÷ ViÖt Nam 2003 - 2010. - H. : Phô n÷, 2011 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100636/ TVKHXHHCM / Mfn: 98350

Tõ kho¸ : Khen th­ëng; Gi¶i th­ëng; Phô n÷; 2003-2010; ViÖt Nam
Nh÷ng nhËn thøc míi vÒ chñ nghÜa x· héi vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn Quèc PhÈm, §ç ThÞ Th¹ch ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50338/ VTTKHXH / Mfn: 98453

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

LÝ luËn; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi trong c­¬ng lÜnh: Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011 / Tr­¬ng Giang Long, TrÇn Hoµng Ng©n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100500, LSS1100501/ TVKHXHHCM / Mfn: 98378

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2011; ViÖt Nam

Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100598, LSS1100597/ TVKHXHHCM / Mfn: 98383

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; §¶ng Céng s¶n; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay: L­u hµnh néi bé. T. 1 / Héi ®ång Lý luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50360/ VTTKHXH / Mfn: 98472

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é x· héi; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; Bµi viÕt; ViÖt Nam


æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ: Ph©n tÝch chÝnh s¸ch vÜ m«/ Ph¹m §ç ChÝ, §µo V¨n Hïng ch.b. . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11694/ VTTKHXH / Mfn: 98567

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m«; Ph©n tÝch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ;

ViÖt Nam
Phan B«i - Hoµng H÷u Nam nhµ trÝ thøc c¸ch m¹ng/ Hoµng Minh Nh©n ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 532 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50359/ VTTKHXH / Mfn: 98471

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Nhµ c¸ch m¹ng; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Bµi viÕt; Phan B«i;

Hoµng H÷u Nam; ViÖt Nam
Phan Thanh, anh lµ ai? / Phan VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11714/ VTTKHXH / Mfn: 98587

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ b¸o; Nhµ c¸ch m¹ng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; CËn ®¹i; Phan Thanh;

ViÖt Nam
Ph¸t hiÖn vµ sö dông nh©n tµi/ NhiÖm Ng¹n Th©n; Thóy Lan, Thanh Hµ, Xu©n D­îc d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50346/ VTTKHXH / Mfn: 98461

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng Céng s¶n; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; Trung Quèc


Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50400/ VTTKHXH / Mfn: 98512

Tõ kho¸ : Kinh tÕ dÞch vô; Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: §¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §¨ng Thµnh . H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50394/ VTTKHXH / Mfn: 98506

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2407/ VCONNGUOI / Mfn: 97887

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2011-2020; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2411/ VCONNGUOI / Mfn: 97907

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Hoµng Anh, NguyÔn Duy B¾c, Ph¹m V¨n Thuû . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100481, LSS1100480/ TVKHXHHCM / Mfn: 98384

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn con ng­êi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Phong trµo céng s¶n ë mét sè n­íc Liªn minh ch©u ¢u thêi kú sau chiÕn tranh l¹nh/ NguyÔn ThÞ QuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50378/ VTTKHXH / Mfn: 98490

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Phong trµo céng s¶n;

HËu chiÕn tranh l¹nh; Ch©u ¢u


Quan hÖ gi÷a ®æi míi kinh tÕ vµ ®æi míi chÝnh trÞ ë ViÖt Nam/ D­¬ng Xu©n Ngäc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50336/ VTTKHXH / Mfn: 98451

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §­êng lèi ®æi míi; §æi míi kinh tÕ;

§æi míi chÝnh trÞ; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Quan hÖ Hoa Kú - ASEAN: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50333/ VTTKHXH / Mfn: 98448

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ kinh tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; 2001-2020; Mü; ASEAN


Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Hoa K×: VÊn ®Ò, chÝnh s¸ch vµ xu h­íng = Vietnam - U.S. Economic Relations Issues, Policies and Trends / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100502, LSS1100503/ TVKHXHHCM / Mfn: 98385

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam; Mü


Quèc phßng Trung Quèc/ Bµnh Quang Khiªm, TriÖu TrÝ Ên, La VÜnh; Tr­¬ng Gia QuyÒn, Tr­¬ng LÖ Mai d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11670/ VTTKHXH / Mfn: 98545

Tõ kho¸ : Quèc phßng; ChÝnh s¸ch quèc phßng;

Lùc l­îng vò trang; Qu©n ®éi; Trung Quèc


Suy tho¸i t­ t­ëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng trong ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn vµ c«ng cuéc phßng, chèng: Kû yÕu héi th¶o quèc gia. L­u hµnh néi bé / Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50370/ VTTKHXH / Mfn: 98482

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng;

T­ t­ëng chÝnh trÞ; §¹o ®øc; Lèi sèng;

Suy tho¸i t­ t­ëng; ViÖt Nam
Sù ph¸t triÓn vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam sau héi nhËp: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Lª Ngäc Th¾ng b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11681/ VTTKHXH / Mfn: 98555

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia: Tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2404/ VCONNGUOI / Mfn: 97890

VV 5663/ VDANTOC / Mfn: 98049Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia


ThÕ giíi quanh ta: Mét gãc nh×n trÝ thøc / Cao Huy ThuÇn . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50369/ VTTKHXH / Mfn: 98481

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam
Thóc ®Èy quan hÖ ViÖt Nam - Ên §é trong bèi c¶nh míi: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Promoting Vietnam - India Relation in the New Context : International Workshop / Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50340/ VTTKHXH / Mfn: 98455

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ên §é


Toµn cÇu ho¸: Duy nhÊt mét hµnh tinh, nhiÒu dù ¸n kh¸c nhau / Bernard Guillochon; Ng©n §iÖp, Thu Trang d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100556, LSS1100557/ TVKHXHHCM / Mfn: 98348

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Hîp t¸c quèc tÕ; Quan hÖ quèc tÕ
T­ t­ëng chÝnh trÞ ®¹o ®øc, lèi sèng trong ®éi ngò c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ¶nh h­ëng tíi x· héi: Kû yÕu héi th¶o quèc gia. L­u hµnh néi bé / Ban Tuyªn gi¸o Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50371/ VTTKHXH / Mfn: 98483

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

§¹o ®øc; Lèi sèng; C¸n bé; §¶ng viªn; ViÖt Nam


Vai trß cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong hîp t¸c tiÓu vïng s«ng Mª C«ng më réng: S¸ch chuyªn kh¶o/ NguyÔn ThÞ Hång Nhung . - H. : KHXH, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100584, LSS1100585/ TVKHXHHCM / Mfn: 98373

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; S«ng Mª C«ng


V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100489, LSS1100488/ TVKHXHHCM / Mfn: 98338

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n ; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi §¶ng; §¹i héi 11; ViÖt Nam


VËn dông vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin cña Hå ChÝ Minh vµ §¶ng ta: Thêi kú ®æi míi/ Bïi §×nh Phong, Ph¹m Ngäc Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100487, LSS1100486/ TVKHXHHCM / Mfn: 98377

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ChiÕn l­îc §¶ng Céng s¶n;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
VÒ nh÷ng ®iÓm míi cña C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi k× qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi: Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011 / Ph¹m V¨n Linh, NguyÔn TiÕn Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100675/ TVKHXHHCM / Mfn: 98343

Tõ kho¸ : C­¬ng lÜnh; §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh; ChiÕn l­îc;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; Thêi k× qu¸ ®é; ViÖt Nam


VÒ ph¸p quyÒn vµ chñ nghÜa hîp hiÕn: Mét sè tiÓu luËn cña c¸c häc gi¶ n­íc ngoµi. S¸ch tham kh¶o / Khoa LuËt §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11664/ VTTKHXH / Mfn: 98539

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Ph¸p quyÒn; Chñ nghÜa hîp hiÕn;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ; ThÕ giíi


VÒ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, biªn so¹n vµ gi¶ng d¹y lÞch sö §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam/ Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia Hå ChÝ Minh . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2008 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100668/ TVKHXHHCM / Mfn: 98341

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; LÞch sö §¶ng Céng s¶n;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Ph­¬ng ph¸p biªn so¹n;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; ViÖt Nam
Vâ V¨n KiÖt - ng­êi th¾p löa. - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11699/ VTTKHXH / Mfn: 98572

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Thñ t­íng;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; HiÖn ®¹i; Vâ V¨n KiÖt; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån nh©n lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1955/ VCONNGUOI / Mfn: 97879

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®êi sèng v¨n ho¸ cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Quang NhËt ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100535, LSS1100534/ TVKHXHHCM / Mfn: 98405

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Giai cÊp c«ng nh©n; ViÖt Nam
Chñ nghÜa m¸c lªnin

B¸c Hå víi doanh nghiÖp vµ doanh nh©n ViÖt Nam/ Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50368/ VTTKHXH / Mfn: 98480

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn doanh nghiÖp; Doanh nh©n; Bµi viÕt;

Bµi nãi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh - Hµnh tr×nh t×m ®­êng cøu n­íc/ Thµnh ñy thµnh phè Hå ChÝ Minh, Häc viÖn chÝnh trÞ - hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 1139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11652/ VTTKHXH / Mfn: 98527

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Sù kiÖn lÞch sö;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương