S¸ch míi sè 08/2011tải về 326.24 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích326.24 Kb.
  1   2   3

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 08/2011


S¸ch míi sè 08/2011


ChÝnh trÞ

Ba vÜ nh©n Trung Quèc cña thÕ kû XX/ Thi H÷u Tïng; LuyÖn Xu©n Thu, NguyÔn Thanh Hµ d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : VB4541/ VDNA / Mfn: 92170

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; VÜ nh©n; T­ t­ëng chÝnh trÞ; ThÕ kû 20;

T«n Trung S¬n; Mao Tr¹ch §«ng; §Æng TiÓu B×nh;

Trung Quèc
B¸n cÇu ch©u ¸ míi: Sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng: S¸ch tham kh¶o / Kishore Mahbubani . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV1843/ VDNA / Mfn: 92201

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Quan hÖ quèc tÕ;

ChiÕn l­îc toµn cÇu; ChuyÓn giao quyÒn lùc;

VÊn ®Ò h¹t nh©n; Chèng khñng bè; Ch©u ¸
B¸o c¸o nghiªn cøu c«ng khai, minh b¹ch ho¸ ë ViÖt Nam: So s¸nh tham chiÕu víi HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa kú vµ c¸c quy ®Þnh cña Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi/ V¨n phßng Quèc héi, Dù ¸n Star ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB4555/ VDNA / Mfn: 92182

Tõ kho¸ : HÖ thèng ph¸p luËt; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

C«ng khai; Minh b¹ch ho¸; B¸o c¸o nghiªn cøu;

HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i; ViÖt Nam
Biªn niªn tæ chøc c«ng t¸c x©y dùng §¶ng/ Bïi ThÞ Thu Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 1070 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1470, Vv 1471/ VTRIETHOC / Mfn: 92223

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

Tæ chøc §¶ng; §¹i héi §¶ng; ViÖt Nam


Båi d­ìng kiÕn thøc ph¸p luËt cho c¸n bé c«ng ®oµn. N©ng cao nghiÖp vô c«ng t¸c cña c¸n bé c«ng ®oµn c¸c cÊp n¨m 2009/ Kh¶i Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1476/ VTRIETHOC / Mfn: 92226

Tõ kho¸ : C«ng ®oµn; C«ng t¸c c«ng ®oµn; §iÒu lÖ c«ng ®oµn;

Thi ®ua khen th­ëng; NghiÖp vô c«ng ®oµn; ViÖt Nam150 c©u hái vµ ®¸p vÒ ASEAN: HiÕn ch­¬ng ASEAN vµ céng ®ång ASEAN/ Häc viÖn Ngo¹i giao . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : VB4561, VB4562/ VDNA / Mfn: 92183

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c khu vùc; HiÕn ch­¬ng ASEAN;

Céng ®ång ASEAN; Hái ®¸p; §«ng Nam ¸


C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ Nga - ASEAN trong bèi c¶nh quèc tÕ míi: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quang ThuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VB4535/ VDNA / Mfn: 92164

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; Nga; ASEAN


C¸c khu kinh tÕ tù do ë Dubai, Hµn Quèc vµ Trung Quèc/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2009 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VB4534/ VDNA / Mfn: 92163

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Khu kinh tÕ tù do;

Qu¶n lý ho¹t ®éng; C¹nh tranh; Ph¸p luËt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Dubai; Hµn Quèc; Trung Quèc
ChiÕn l­îc nh©n tµi cña Trung Quèc tõ n¨m 1978 ®Õn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ThÞ Thu Ph­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 339 tr.

Ký hiÖu kho : VB4543/ VDNA / Mfn: 92172

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch ®èi néi; §¶ng Céng s¶n;

Nh©n tµi; ChiÕn l­îc nh©n tµi;

Ph¸t triÓn nh©n tµi; Trung Quèc
ChÝnh s¸ch trî cÊp cña ViÖt Nam - T¸c ®éng tõ viÖc gia nhËp WTO: S¸ch tham kh¶o / Bé Th­¬ng m¹i, Bé Ngo¹i giao Italia . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV1827/ VDNA / Mfn: 92151

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch hç trî n«ng nghiÖp; BiÖn ph¸p trî cÊp;

ChÝnh s¸ch trî cÊp n«ng nghiÖp; ViÖt Nam
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902566, LSS0902567/ TVKHXHHCM / Mfn: 92262

Tõ kho¸ : §æi míi; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn


Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam: T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VB4568/ VDNA / Mfn: 92189

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Phe ®ång minh; LÞch sö ngo¹i giao;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam; Mü


§¸nh gi¸ t¸c ®éng cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam, sö dông m« h×nh c©n b»ng tæng thÓ/ Ph¹m Lan H­¬ng ch.b. . - H. : Giao th«ng vËn t¶i, 2005 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : VV1833/ VDNA / Mfn: 92156

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; M« h×nh c©n b»ng tæng thÓ; ViÖt Nam


Hoµ gi¶i Håi gi¸o, d©n chñ vµ ph­¬ng T©y = Reconciliation Islam, Democracy and the West / Benazir Bhutto; NguyÔn V¨n Quang d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902564/ TVKHXHHCM / Mfn: 92265

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; Chñ nghÜa khñng bè;

D©n chñ; Xung ®ét t«n gi¸o; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


Hoµn thiÖn thÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ §inh V¨n ¢n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 173 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902537/ TVKHXHHCM / Mfn: 92273

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ThÓ chÕ
Hå s¬ quyÒn lùc Mao Tr¹ch §«ng/ Shaun Breslin; NguyÔn H÷u Quang d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902529, LSS0902530/ TVKHXHHCM / Mfn: 92268

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Chñ tÞch n­íc;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i;

Mao Tr¹ch §«ng; Trung Quèc
Khoa häc vµ c«ng nghÖ víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi/ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2009 . - 580 tr.

Ký hiÖu kho : VV1852/ VDNA / Mfn: 92208

Tõ kho¸ : Khoa häc; C«ng nghÖ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ;

ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
Mc Mafia Toµn cÇu ho¸ téi ¸c/ Misha Glenny; TrÇn Ngäc §¨ng d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1474, Vv 1475/ VTRIETHOC / Mfn: 92225

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ;

Mafia; Téi ¸c quèc tÕ; ThÕ giíi


Mªnh m«ng t×nh d©n: Nh÷ng bµi viÕt vÒ nguyªn Tæng BÝ th­ Lª Kh¶ Phiªu tõ 1997 ®Õn 2008 / Thanh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902569/ TVKHXHHCM / Mfn: 92291

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n;

Tæng BÝ th­; Bµi viÕt; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¬ së khoa häc cña c«ng t¸c tæ chøc trong hÖ thèng chÝnh trÞ/ Lª Minh Th«ng, NguyÔn Tµi §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902517/ TVKHXHHCM / Mfn: 92298

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

C«ng t¸c tæ chøc; Cë së khoa häc; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò vÒ v¨n ho¸ - x· héi c¸c d©n téc thiÓu sè ë T©y Nguyªn hiÖn nay/ D­¬ng ThÞ H­ëng, §Æng TuÊn Nam, §ç §×nh HÎng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VB4542/ VDNA / Mfn: 92171

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn x· héi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch x· héi; D©n téc thiÓu sè; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a c¸c c«ng ty ®a quèc gia vµ sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam: Tr­êng hîp cña Unilever ViÖt Nam/ ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : VV1831/ VDNA / Mfn: 92154

Tõ kho¸ : C«ng ty ®a quèc gia; C«ng ty Unilever;

M«i tr­êng kinh doanh; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam
Ngo¹i giao céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa (1978-2008) / Lª V¨n Mü . - H. : KHXH, 2009 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VB4554/ VDNA / Mfn: 92181

Tõ kho¸ : Ngo¹i giao; LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1978-2008; Trung Quèc; ThÕ giíi


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H.: Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1486, Vv 1487/ VTRIETHOC / Mfn: 92233

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc;

QuyÒn lùc nhµ n­íc; Tæ chøc nhµ n­íc;

X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù; ViÖt Nam; ThÕ giíi
N­íc Nga hËu X« viÕt: Qua nh÷ng biÕn thiªn cña lÞch sö. S¸ch chuyªn kh¶o / Hµ Mü H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1513, Vv 1514/ VTRIETHOC / Mfn: 92246

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga


Ph¸t triÓn dÞch vô hËu cÇn (Logistics) trong tiÕn tr×nh h×nh thµnh céng ®ång kinh tÕ ASEAN/ Ph¹m ThÞ Thanh B×nh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : VB4545, VB4550/ VDNA / Mfn: 92174

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; DÞch vô hËu cÇn;

Logistics; Ph¸t triÓn dÞch vô hËu cÇn; ASEAN
T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : VV1826/ VDNA / Mfn: 92150

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; 2006-2010; ViÖt Nam
Trao ®æi lý luËn lÇn thø hai gi÷a §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ §¶ng Céng s¶n NhËt B¶n: L­u hµnh néi bé / T« Huy Røa ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VB4532/ VDNA / Mfn: 92161

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Ph­¬ng ph¸p luËn;

Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Chñ nghÜa x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; ViÖt Nam; NhËt B¶n
Trung Quèc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI/ M.L. Titarenko, §ç TiÕn S©m ch.b.; §ç Minh Cao d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 763 tr.

Ký hiÖu kho : VV1844/ VDNA / Mfn: 92202

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi
T«n gi¸o - quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : VB4544/ VDNA / Mfn: 92173

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§­êng lèi t«n gi¸o; §æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam


T«n Trung S¬n c¸ch m¹ng T©n Hîi vµ quan hÖ ViÖt Nam-Trung Quèc/ ViÖn Nghiªn cøu Trung Quèc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : VB4563/ VDNA / Mfn: 92184

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö; C¸ch m¹ng T©n Hîi;

Chñ nghÜa Tam D©n; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T«n Trung S¬n; ViÖt Nam; Trung Quèc
T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : VV1845/ VDNA / Mfn: 92203

Tõ kho¸ : §æi míi kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam


Vai trß ng­êi Hoa §«ng Nam ¸ trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc (1978-2005) / §ç Ngäc Toµn . - H. : KHXH, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB4539/ VDNA / Mfn: 92168

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa KiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Vai trß ng­êi Hoa; ChÝnh s¸ch x· héi; 1978-2005;

§«ng Nam ¸; Trung Quèc
ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû. - H. : Thèng kª, 2005 . - 100 tr.

Ký hiÖu kho : VV1830/ VDNA / Mfn: 92153

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Môc tiªu kinh tÕ; ViÖt NamViÖt Nam tiÕp tôc chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : VV1832/ VDNA / Mfn: 92155

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Môc tiªu ph¸t triÓn; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 41 : 1980 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902450/ TVKHXHHCM / Mfn: 92258

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng Toµn tËp. T. 43 : 1982 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902451/ TVKHXHHCM / Mfn: 92313

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; 1982; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 44 : 1983 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902452/ TVKHXHHCM / Mfn: 92316

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; 1983; Toµn tËp; ViÖt Nam
V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 45 : 1984 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902453, LSS0902454/ TVKHXHHCM / Mfn: 92314

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; 1984;

Toµn tËp; ViÖt Nam


V¨n kiÖn §¶ng toµn tËp. T. 46 : 1985 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902455/ TVKHXHHCM / Mfn: 92315

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; 1985; Toµn tËp; ViÖt Nam
VÊn ®Ò ®ãi nghÌo ë mét sè huyÖn miÒn T©y NghÖ An- thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Õn n¨m 2020/ §oµn Minh DuÖ, Vò ThÞ H­¬ng Giang ch.b. . - NghÖ An : Nxb. NghÖ An, 2010 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : VB4565/ VDNA / Mfn: 92186

Tõ kho¸ : §ãi nghÌo; ChÝnh s¸ch x· héi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

MiÒn T©y; NghÖ An; ViÖt Nam


V­ît th¸ch thøc më thêi c¬ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: S¸ch tham kh¶o / §inh V¨n ¢n, Hoµng Thu Hoµ ch.b.; TrÇn Hång Minh, Ng« V¨n Giang b.s. . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1477, Vv 1478/ VTRIETHOC / Mfn: 92227

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Suy tho¸i tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi


X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / §µo TrÝ óc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2005 . - 493 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1619/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92137

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; S¸ch chuyªn kh¶o;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam
X©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch an sinh x· héi ë ViÖt Nam/ Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : VB4537/ VDNA / Mfn: 92166

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; B¶o hiÓm x· héi;

Trî gióp x· héi; ¦u ®·i x· héi; ViÖt Nam


ý t­ëng vÒ mét nhµ n­íc chÞu tr¸ch nhiÖm/ NguyÔn §¨ng Dung . - §µ N½ng : Nxb. §µ N½ng, 2007 . - 728 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1459, Vv 1460/ VTRIETHOC / Mfn: 92217

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; HiÕn ph¸p;

D©n chñ; QuyÒn lùc nhµ n­íc; ThÕ giíi


Chñ nghÜa m¸c lªnin

Chñ nghÜa M¸c Lªnin trong bèi c¶nh thÕ giíi ngµy nay/ Tr×nh M­u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1507, Vv 1508/ VTRIETHOC / Mfn: 92244

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Ph¸t triÓn x· héi;

X©y dùng nhµ n­íc; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa


Hå ChÝ Minh víi v¨n ho¸ - v¨n nghÖ/ §inh Xu©n Dòng, Nguyªn An t.ch. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 1076 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0893/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92146

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n nghÖ; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


D©n téc häc

§èi tho¹i víi c¸c nÒn v¨n ho¸ Philippines/ TrÞnh Huy Ho¸ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2005 . - 171 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902499/ TVKHXHHCM / Mfn: 92282

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Lèi sèng;

B¶n s¾c v¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; PhilippinesLÔ tôc trong gia ®×nh ng­êi ViÖt/ Bïi Xu©n Mü . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902573, LSS0902574, LSS0902797,

LSS0902798/ TVKHXHHCM / Mfn: 92267Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ nghi; Ng­êi ViÖt; Gia ®×nh; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : VB4571/ VDNA / Mfn: 92192

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

Ng­êi Ch¨m; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nh¹c lÔ cña ng­êi M­êng vµ ng­êi Th¸i Phï Yªn tØnh S¬n La/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2005 . - 90 tr.

Ký hiÖu kho : VB4564/ VDNA / Mfn: 92185

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nh¹c lÔ; Nh¹c khÝ; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc M­êng;

D©n téc Th¸i; HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VB4566/ VDNA / Mfn: 92187

Tõ kho¸ : Tam gi¸c ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ViÖt Nam; Lµo; Campuchia


Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902533, LSS0902534/ TVKHXHHCM / Mfn: 92272

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; Nguån gèc d©n téc; §êi sèng x· héi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th­îng;

Cao Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T¶n m¹n nhí vµ quªn/ Nguyªn Ngäc . - H. : V¨n nghÖ, 2005 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902472/ TVKHXHHCM / Mfn: 92283

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n;

Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam; TruyÖn ng¾nT×m hiÓu ng«n ng÷ c¸c d©n téc ë ViÖt Nam/ T¹ V¨n Th«ng ch.b. . - H. : KHXH, 2009- 473 tr.

Ký hiÖu kho : VV1842/ VDNA / Mfn: 92200

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷;

Ng«n ng÷ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng c­ d©n ven biÓn Qu¶ng Nam - §µ N½ng: H×nh th¸i, ®Æc tr­ng vµ gi¸ trÞ / NguyÔn Xu©n H­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VB4536/ VDNA / Mfn: 92165

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Qu¶ng Nam-§µ N½ng; ViÖt Nam
Vai trß ng­êi Hoa §«ng Nam ¸ trong sù ph¸t triÓn cña Trung Quèc (1978-2005) / §ç Ngäc Toµn . - H. : KHXH, 2009 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : VB4539/ VDNA / Mfn: 92168

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa KiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Vai trß ng­êi Hoa; ChÝnh s¸ch x· héi;

1978-2005; §«ng Nam ¸; Trung Quèc
V¨n ho¸ d©n gian cña ng­êi Nguån ë ViÖt nam/ Vâ Xu©n Trang, §inh Thanh Dù, Lý Tïng HiÕu . - TP. Hå ChÝ Minh : KHXH, 2008 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902531, LSS0902532, LSS0902711,

LSS0902712/ TVKHXHHCM / Mfn: 92269Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; D©n téc thiÓu sè;

Ng­êi Nguån; ViÖt Nam


V¨n ho¸ HuÕ x­a: §êi sèng v¨n ho¸ gia téc. T. 1 / Lª NguyÔn L­u . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902480/ TVKHXHHCM / Mfn: 92289

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Dßng hä; V¨n ho¸ dßng hä;

V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; HuÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ HuÕ x­a. T. 2 : §êi sèng v¨n ho¸ lµng x· / Lª NguyÔn L­u . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2006 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902481/ TVKHXHHCM / Mfn: 92312

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ lµng x·;

Lµng x·; C¬ cÊu tæ chøc; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; HuÕ; ViÖt Nam

V¨n ho¸ - lèi sèng cña nh÷ng ng­êi theo Håi gi¸o/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : VB4548/ VDNA / Mfn: 92176

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

Vai trß Håi gi¸o; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kh¶o cæ häc

Di chØ tiÒn sö C¸i BÌo, ®¶o C¸t Bµ/ NguyÔn Kh¾c Sö . - H. : KHXH, 2009 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : VV1846/ VDNA / Mfn: 92204

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Di chØ v¨n ho¸;

Di chØ tiÒn sö; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Di chØ C¸i BÌo;

§¶o C¸t Bµ; H¹ Long; ViÖt Nam
khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

CÈm nang chÕ biÕn b¸nh møt kÑo « mai/ Huúnh ThÞ Dung, NguyÔn Thu Hµ b.s. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0792/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92125

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Kü thuËt chÕ biÕn; ViÖt Nam
CÈm nang pha chÕ r­îu vµ n­íc gi¶i kh¸t/ Huúnh ThÞ Dung d.; NguyÔn Thu Hµ b.s. . Tb. lÇn 1, cã söa ch÷a . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0686/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92120

Tõ kho¸ : Èm thùc; N­íc gi¶i kh¸t; Kü thuËt pha chÕ
Gen sè mÖnh cuéc ®êi vµ bÖnh lÝ di truyÒn/ NguyÔn Nh­ HiÒn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0440/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92106

Tõ kho¸ : Y häc; Gen; BÖnh di truyÒn; BÖnh tËt
Khoa häc vµ c«ng nghÖ víi ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi/ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2009 . - 580 tr.

Ký hiÖu kho : VV1852/ VDNA / Mfn: 92208

Tõ kho¸ : Khoa häc; C«ng nghÖ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ;

ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
Khoa häc vµ c«ng nghÖ thÕ giíi th¸ch thøc vµ vËn héi míi/ Trung t©m Th«ng tin khoa häc c«ng nghÖ quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1472, Vv 1473/ VTRIETHOC / Mfn: 92224

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; ChÝnh s¸ch khoa häc c«ng nghÖ;

Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ


370 liÖu ph¸p tõ thiªn nhiªn/ §ç H¹, Quang Vinh b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005. - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0787/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92124

Tõ kho¸ : Y häc d©n téc; Ch¨m sãc søc kháe;

Lµm ®Ñp; Ch÷a bÖnh; ViÖt NamLËp tr×nh m¹ng trong Microsoft Windows/ NguyÔn Ngäc TuÊn, Hång Phóc b.d. . - H.: Giao th«ng vËn t¶i, 2005 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0446/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92109

Tõ kho¸ : Tin häc; LËp tr×nh m¹ng; HÖ ®iÒu hµnh; M¸y tÝnh
Rõng ng­êi Th­îng: Vïng rõng nói cao nguyªn miÒn Trung ViÖt Nam / Henri Maitre; L­u §×nh Tu©n d.; Nguyªn Ngäc h.®. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 369 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902533, LSS0902534/ TVKHXHHCM / Mfn: 92272

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; Nguån gèc d©n téc; §êi sèng x· héi;

LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi Th­îng;

Cao Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn khÝ t­îng thuû v¨n Anh - ViÖt = English-Vietnamese hydrometeorological Dictionary / NguyÔn V¨n Phßng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0345/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92085

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; KhÝ t­îng thuû v¨n;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖtKhoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi sè 4/ NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1488, Vv 1489/ VTRIETHOC / Mfn: 92234

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2008Kinh tÕ

B¸n cÇu ch©u ¸ míi: Sù chuyÓn giao tÊt yÕu quyÒn lùc toµn cÇu sang ph­¬ng §«ng: S¸ch tham kh¶o / Kishore Mahbubani . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV1843/ VDNA / Mfn: 92201

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Quan hÖ quèc tÕ; ChiÕn l­îc toµn cÇu;

ChuyÓn giao quyÒn lùc; VÊn ®Ò h¹t nh©n;

Chèng khñng bè; Ch©u ¸
BÝ quyÕt ®Ó cã kh¸ch hµng trung thµnh/ Lý HiÕu b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005- 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 0802/ VTDH_BKTVN / Mfn: 92126

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Kh¸ch hµng; Ch¨m sãc kh¸ch hµng;

BÝ quyÕt thµnh c«ng


B­¬n ch¶i trong khñng ho¶ng/ Phóc TiÕn ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 .- 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902516, LSS0902515/ TVKHXHHCM / Mfn: 92294

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; L¹m ph¸t;

Suy tho¸i kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ


C¸c khu kinh tÕ tù do ë Dubai, Hµn Quèc vµ Trung Quèc/ Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2009 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : VB4534/ VDNA / Mfn: 92163

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Khu kinh tÕ tù do; Qu¶n lý ho¹t ®éng;

C¹nh tranh; Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt; Dubai;

Hµn Quèc; Trung Quèc
C¸c vïng tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng: TiÒm n¨ng vµ triÓn väng ®Õn n¨m 2020 / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 686 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1485/ VTRIETHOC / Mfn: 92232

Tõ kho¸ : §Þa kinh tÕ; Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

TiÒm n¨ng ph¸t triÓn; TriÓn väng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


C¶i c¸ch kinh tÕ ë §«ng ¸ thêi kú m­êi n¨m sau khñng ho¶ng 1997/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : VB4546/ VDNA / Mfn: 92175

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Phôc håi khñng ho¶ng kinh tÕ; §«ng ¸


ChÝnh s¸ch trî cÊp cña ViÖt Nam - T¸c ®éng tõ viÖc gia nhËp WTO: S¸ch tham kh¶o / Bé Th­¬ng m¹i, Bé Ngo¹i giao Italia . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : VV1827/ VDNA / Mfn: 92151

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch hç trî n«ng nghiÖp; BiÖn ph¸p trî cÊp;

ChÝnh s¸ch trî cÊp n«ng nghiÖp; ViÖt Nam
C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi / Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1456, / VTRIETHOC / Mfn: 92215

Tõ kho¸ : C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Lý luËn; Kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Cña c¶i cña c¸c quèc gia ë ®©u: §o l­êng nguån cña c¶i thÕ kû XXI / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS0902514/ TVKHXHHCM / Mfn: 92295

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Cña c¶i quèc gia;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Nguån nh©n lùc;

Gi¸ trÞ s¶n xuÊt; Tµi liÖu tham kh¶o; ThÕ giíi
Dù b¸o kinh tÕ thÕ giíi n¨m 2010: §Æc san chuyªn ®Ò phôc vô l·nh ®¹o / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ X· héi quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : VB4573/ VDNA / Mfn: 92194

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«; 2010; ThÕ giíi  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương