S¸ch míi sè 08/2010


§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸itải về 0.65 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
1   2   3   4   5   6
§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2045/ VTAMLY / Mfn: 86978

Tõ kho¸ : §¹o ®øc sinh th¸i; Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i;

M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam; ThÕ giíi§Êt ®ai trong thêi kú chuyÓn ®æi: C¶i c¸ch vµ NghÌo ®ãi ë N«ng th«n ViÖt Nam / Martin Ravallion, Dominique va de Walle . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1069, VV 1070/ VXAHOIHOC / Mfn: 87024

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; Ph©n bè ®Êt ®ai;

§Êt n«ng nghiÖp; N«ng th«n; NghÌo ®ãi;

Thêi kú chuyÓn ®æi; Tµi liÖu tham kh¶o; ViÖt Nam


§iÒu hµnh cuéc häp: Gi¶i ph¸p chuyªn nghiÖp cho c¸c th¸ch thøc th­êng nhËt / Lª Anh d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 706/ VTAMLY / Mfn: 87004

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; §iÒu hµnh cuéc häp;

Kü n¨ng l·nh ®¹o; Kü n¨ng ®iÒu hµnh


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu = The 2007 Population change and family planning survey : Major findings / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 884, VL 885/ VXAHOIHOC / Mfn: 87023

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh;

BiÕn ®éng d©n sè; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt; ViÖt Nam
§« thÞ ho¸ vµ cÊu tróc ®« thÞ ViÖt Nam tr­íc vµ sau ®æi míi (1979-1989 vµ 1989-1999) / Lª Thanh Sang . - H. : KHXH, 2008 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2213, VB 2214, VB 2215/ VXAHOIHOC / Mfn: 87076

Tõ kho¸ : §« thÞ; §« thÞ ho¸; Ph¸t triÓn x· héi; Di c­;

CÊu tróc ®« thÞ; 1979-1989; 1989-1999; ViÖt Nam


Gia ®×nh n«ng th«n trong chuyÓn ®æi: Dù ¸n VS-RDE-05 / TrÞnh Duy Lu©n, Helle Rydstrom, Wil Burghoorn . - H. : KHXH, 2008 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2218, VB 2211/ VXAHOIHOC / Mfn: 87074

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; N«ng th«n;

Quan hÖ gia ®×nh; M©u thuÉn gia ®×nh;

Ch¨m sãc con c¸i; Gi¸o dôc con c¸i; ViÖt Nam
Giíi, t×nh dôc vµ søc khoÎ t×nh dôc: C¸c hµnh vi t×nh dôc nguy c¬ vµ b¾c cÇu trong thanh niªn ë H¶i Phßng, ViÖt Nam / Roger Detels . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 32 tr., 23 cm

Ký hiÖu kho : VB 2208/ VXAHOIHOC / Mfn: 87069

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; T×nh dôc; Quan hÖ t×nh dôc;

TÖ n¹n x· héi; H¶i Phßng; ViÖt Nam


Giíi, viÖc lµm vµ ®êi sèng gia ®×nh/ NguyÔn ThÞ Hoµ ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2145, VB 2146/ VXAHOIHOC / Mfn: 87039

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; Gia ®×nh; Phô n÷; ViÖc lµm;

§êi sèng gia ®×nh; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Gãp phÇn t×m hiÓu v¨n ho¸ ng­êi Hoa ë thµnh phè Hå ChÝ Minh/ TrÇn Hång Liªn ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2159, VB 2160/ VXAHOIHOC / Mfn: 87046

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Hoµn c¶nh hËu hiÖn ®¹i/ Jean - Francois Lyotard; Ng©n Xuy©n d.; Bïi V¨n Nam S¬n h.®. . - H.: Tri thøc, 2007 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2153, Vb 2154/ VXAHOIHOC / Mfn: 87043

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Hoµn c¶nh hiÖn ®¹i; §øc
Hái ®¸p vÒ v¨n ho¸ øng xö cña ng­êi ViÖt/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : Q§ND, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7984, Vv 7985/ VNCVANHOA / Mfn: 86916

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; Quan hÖ giao tiÕp; øng xö;

V¨n ho¸ øng xö; Hái ®¸p; ViÖt NamKÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006/ ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi, Tæng côc Thèng kª . - H. : Th«ng tin, 2008 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VL 871, VL 872/ VXAHOIHOC / Mfn: 87028

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

§iÒu tra gia ®×nh; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008 = Result of the survey on household living standards 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9914, Vv 9915/ VTTKHXH / Mfn: 87160

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


Kho¸ häc mïa hÌ vÒ khoa häc x· héi "Kho¸ häc Tam §¶o 2007": §µo t¹o ph­¬ng ph¸p luËn øng dông cho c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi vµ nh©n v¨n / StÐphane LagrÐe . - H. : KHXH, 2007 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : VL 875/ VXAHOIHOC / Mfn: 87026

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p luËn; Khoa häc x· héi;

§µo t¹o khoa häc x· héi; 2007; ViÖt Nam


Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra Lao ®éng ViÖc lµm 2007 vµ cuéc §iÒu tra Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007)vµ TP. Hå ChÝ Minh (2008)/ ViÖn Nghiªn cøu Khoa häc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9957, Vv 9958/ VTTKHXH / Mfn: 87182

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Kinh nghiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi bøc xóc cña NhËt B¶n/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2173, / VXAHOIHOC / Mfn: 87053

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; BiÕn ®æi x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; NhËt B¶n


Kinh tÕ häc tæ chøc/ Claude MÐnard; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48374, Vb 48375/ VTTKHXH / Mfn: 87134

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Tæ chøc; Kinh tÕ häc tæ chøc;

LÝ thuyÕt tæ chøc; CÊu tróc tæ chøc; B¶n chÊt tæ chøc


Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi/ TrÇn H÷u Trung ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9926, Vv 9927/ VTTKHXH / Mfn: 87166

Tõ kho¸ : C«ng t¸c x· héi; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp;

NghÒ c«ng t¸c x· héi; Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi;

KØ yÕu; Héi th¶o quèc gia; ViÖt Nam
Loµi tinh tinh thø ba: Sù tiÕn ho¸ vµ t­¬ng lai cña loµi ng­êi / Jared Diamond; NguyÔn Thuû Chung, NguyÔn Kim N÷ Th¶o d. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2155, VB 2156/ VXAHOIHOC / Mfn: 87044

Tõ kho¸ : X· héi häc con ng­êi; Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

LÞch sö loµi ng­êi; Vßng ®êi; TiÕn hãa
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý x· héi trong nh÷ng t×nh huèng bÊt th­êng/ NguyÔn M¹nh Kh¸ng ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 10156, V 10157/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86842

Tõ kho¸ : X· héi; Qu¶n lý x· héi; T×nh huèng bÊt th­êng;

Lý luËn; Gi¶i ph¸p øng phã


Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh©n häc/ Vò ThÞ Ph­¬ng Anh, Phan Ngäc ChiÕn, Hoµng Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8000/ VNCVANHOA / Mfn: 86924

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n lo¹i häc; Nh©n häc x· héi;

Lý thuyÕt; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ biÕn ®æi c¬ cÊu x· héi ViÖt Nam hiÖn nay/ T¹ Ngäc TÊn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48302, Vb 48303/ VTTKHXH / Mfn: 87095

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; BiÕn ®æi c¬ cÊu x· héi;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Xu h­íng biÕn ®æi; ViÖt Nam


NghÖ thuËt giao tiÕp ®Ó thµnh c«ng: 92 thñ thuËt gióp b¹n trë thµnh bËc thÇy trong giao tiÕp / Leil Lowndes . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2038/ VTAMLY / Mfn: 86999

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp;

NghÖ thuËt øng xö; Giao tiÕp x· héi


NghÖ thuËt sèng cña ng­êi T©y T¹ng/ N. KiÕn V¨n d. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Mü thuËt, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8061/ VNCVANHOA / Mfn: 86954

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt sèng; Kinh nghiÖm sèng;

ThuyÕt ba khÝ thÓ; RÌn luyÖn søc kháe


Nghiªn cøu chÊt l­îng gi¸o dôc tØnh Kh¸nh Hßa/ Nolwen Henaff, TrÇn ThÞ Kim ThuËn ch.b.- H. : ThÕ giíi, 2007 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1051/ VXAHOIHOC / Mfn: 87020

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; X· héi häc gi¸o dôc; ChÊt l­îng gi¸o dôc;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Nghiªn cøu gi¸ trÞ nh©n c¸ch theo ph­¬ng ph¸p NEO PI-R c¶i biªn/ Ph¹m Minh H¹c ch.b. .- H. : KHXH, 2007 . - 593 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2165, VB 2166/ VXAHOIHOC / Mfn: 87049

Tõ kho¸ : X· héi häc con ng­êi; Con ng­êi; Nh©n c¸ch;

Gi¸ trÞ nh©n c¸ch;Gi¸ trÞ con ng­êi;

§iÒu tra x· héi häc; ViÖt Nam
Nghiªn cøu lao ®éng trÎ em trong c¸c d©n téc thiÓu sè phÝa B¾c ViÖt Nam: Nghiªn cøu tr­êng hîp nhãm d©n téc Dao, H'M«ng vµ Tµy ë L¹ng S¬n vµ Lµo Cai / NguyÔn Hång Quang . - H. : ViÖn x· héi häc, 2006 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TL 2968/ VXAHOIHOC / Mfn: 87035

Tõ kho¸ : X· héi häc trÎ em; Lao ®éng trÎ em; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Dao; D©n téc H'm«ng; D©n téc Tµy; T­ liÖu;

TØnh L¹ng S¬n; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Nh©n häc ph¸t triÓn lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·/ Christian Culas; Bïi Quang Dòng, TrÇn H÷u Quang d. . - H. : KHXH, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2042/ VTAMLY / Mfn: 86996

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Con ng­êi; Lý thuyÕt; §iÒu tra ®iÒn d·;

Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra; Kü thuËt nghiªn cøu


NhËp m«n lý thuyÕt nh©n häc/ Robert Layton; Phan Ngäc ChiÕn d.; L­¬ng V¨n Hy h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8025/ VNCVANHOA / Mfn: 86937

Tõ kho¸ : Nh©n häc; HÖ thèng x· héi; Lý thuyÕt x· héi;

Lý thuyÕt nh©n häc; ViÖt Nam


Nhu cÇu, ®Þnh h­íng vµ ®µo t¹o t©m lý häc ®­êng t¹i ViÖt Nam: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : VL 542, VL 543, VL 544/ VTAMLY / Mfn: 87008

Tõ kho¸ : T©m lý häc ®­êng; B¹o lùc häc ®­êng; Kü n¨ng sèng;

§Þnh h­íng t©m lý häc ®­êng; §µo t¹o t©m lý häc ®­êng


Nh÷ng nghiªn cøu x· héi trong thêi kú chuyÓn ®æi/ ViÖn Khoa häc x· héi vïng Nam bé. Trung t©m nghiªn cøu X· héi häc . - H. : KHXH, 2007 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2157, VB 2158/ VXAHOIHOC / Mfn: 87045

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸; §êi sèng x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Y tÕ; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


NiÒm tin trong mét thÕ giíi ®ang biÕn ®æi: Mét ph©n tÝch x· héi häc vÒ gi¸ trÞ nhËn thøc vµ hµnh vi cña sinh viªn hiÖn nay / §Æng Vò C¶nh Linh . - H. : KHXH, 2008 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2210, VB 2216/ VXAHOIHOC / Mfn: 87070

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn; Sinh viªn;

NiÒm tin; Hµnh vi x· héi; Lèi sèng; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p kû luËt tÝch cùc: Tµi liÖu h­íng dÉn cho tËp huÊn viªn / Tæ chøc ph¸t triÓn nh©n ®¹o quèc tÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VL 546, VL 547/ VTAMLY / Mfn: 87009

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc trÎ em; T©m lý häc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p kû luËt
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi vµ lÞch sö: Gi¸o tr×nh m«n häc "Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu x· héi". Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sau ®¹i häc liªn ngµnh khoa häc x· héi / Bïi ThÕ C­êng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48307, Vb 48308/ VTTKHXH / Mfn: 87098

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Nghiªn cøu x· héi; Nghiªn cøu khoa häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Gi¸o tr×nh


Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh: Thùc tr¹ng, nhu cÇu vµ ­u tiªn cho c¸c ho¹t ®éng can thiÖp t¹i hai tØnh Phó Thä vµ BÕn Tre . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 705/ VTAMLY / Mfn: 87002

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh;

Phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh


PR qu¶n trÞ quan hÖ c«ng chóng/ L­u V¨n Nghiªm . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2041/ VTAMLY / Mfn: 86975

Tõ kho¸ : PR; Quan hÖ c«ng chóng; Qu¶n trÞ quan hÖ c«ng chóng; NghÒ PR
Qu¹ kh«n kh«ng bao giê kh¸t: C«ng cô s¸ng t¹o vµ ®æi míi dµnh cho nhµ qu¶n lý / Moid Siddiqui; TrÇn Thanh H­¬ng d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 722/ VTAMLY / Mfn: 87014

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Kinh doanh;

Nhµ qu¶n lý; S¸ng t¹o; §æi míi


Quan hÖ c«ng chóng: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Häc viÖn B¸o chÝ vµ Tuyªn truyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2187, VB 2188/ VXAHOIHOC / Mfn: 87060

Tõ kho¸ : Quan hÖ c«ng chóng; PR; NghÒ PR; Héi th¶o; ViÖt Nam
Quan niÖm Nho gi¸o vÒ con ng­êi, vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng­êi/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10139/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86828

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nho gi¸o; Con ng­êi;

Gi¸o dôc con ng­êi; §µo t¹o con ng­êi


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. .- H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : V 10123, V 10124/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86816

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Lý luËn;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Sù ph¸t triÓn cña lµng nghÒ La Phï/ T¹ Long ch.b.; TrÇn ThÞ Hång YÕn, NguyÔn ThÞ Thanh B×nh b.s. . - H. : KHXH, 2006 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2147, VB 2148/ VXAHOIHOC / Mfn: 87040

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n; BiÕn ®æi x· héi;

Lµng La Phï; ViÖt Nam
Søc khoÎ sinh s¶n thanh thiÕu niªn ViÖt Nam: §iÒu tra ban ®Çu ch­¬ng tr×nh RHIYA = Reproductive health of Vietname youth : Baseline survery for RHIYA / NguyÔn ThÞ ThiÒng, L­u BÝch Ngäc . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 216 tr., 30 cm

Ký hiÖu kho : VL 869/ VXAHOIHOC / Mfn: 87029

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Søc khoÎ sinh s¶n;

Thanh thiÕu niªn; T×nh dôc; HIV/AIDS; ViÖt Nam


Tµi n¨ng quan niÖm nhËn d¹ng vµ ®µo t¹o/ NguyÔn Huy Tó . - Tb. lÇn 1 . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 498/ VTAMLY / Mfn: 86971

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Tµi n¨ng; §µo t¹o tµi n¨ng; X· héi häc con ng­êi
ThÕ giíi ®a chiÒu: Lý thuyÕt vµ kinh nghiÖm nghiªn cøu khu vùc. Chuyªn kh¶o / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 547 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2163, VB 2164/ VXAHOIHOC / Mfn: 87048

Tõ kho¸ : Khu vùc häc; Nghiªn cøu khu vùc; Kh«ng gian v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; B¶n ®Þa ho¸; Khu vùc ho¸; Toµn cÇu ho¸


Thùc tr¹ng tiÕp cËn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ng­êi d©n vïng T©y B¾c/ NguyÔn §øc H÷u . - H. : ViÖn X· héi häc, 2006 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : TL 2976/ VXAHOIHOC / Mfn: 87034

Tõ kho¸ : Th«ng tin ®¹i chóng; Ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng;

T­ liÖu; T©y B¾c; ViÖt NamTæ chøc kh«ng gian ë t¸i ®Þnh c­ bÒn v÷ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thñ ®« Hµ Néi ®Õn n¨m 2020/ NguyÔn ThÞ Thanh Mai . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : TL 2970/ VXAHOIHOC / Mfn: 87037

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; T¸i ®Þnh c­; Nhµ ë;

Ph¸t triÓn ®« thÞ; T­ liÖu; Hµ Néi; ViÖt Nam


Trao quyÒn trong thùc tÕ: Tõ ph©n tÝch ®Õn thùc hiÖn / Ruth Alsop, Mette Bertelssen, Jeremy Holland; Lª Kim Tiªn, Lª §ång T©m, TrÇn Ph­¬ng Hµ,... d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : V 10141/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86830

Tõ kho¸ : Trao quyÒn; Kh¸i niÖm trao quyÒn; Khu«n khæ trao quyÒn;

§o l­êng ®¸nh gi¸ trao quyÒn; ThÕ giíi


Tuæi 20 cÇn g× ë cha mÑ? / Ross Campbell, Suggs Rob; Ngäc Minh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 719/ VTAMLY / Mfn: 87013

Tõ kho¸ : T©m lý thanh niªn; X· héi häc thanh niªn;

Gi¸o dôc gia ®×nh; Thanh niªn


V¨n ho¸ øng xö ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7928, Vv 7929/ VNCVANHOA / Mfn: 86880

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸ øng xö; BiÕn ®æi v¨n ho¸ øng xö;

Thùc tr¹ng biÕn ®æi; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Vò Hy Ch­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2299, VB 2300/ VXAHOIHOC / Mfn: 87015

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; Kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi


VÊn ®Ò ruéng ®Êt ë ViÖt Nam/ L©m Quang Huyªn . - H. : KHXH, 2007 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2199, VB 2200/ VXAHOIHOC / Mfn: 87066

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

Ruéng ®Êt; N«ng nghiÖp; N«ng d©n; ViÖt Nam


X· héi häc/ Ph¹m TÊt Dong, Lª Ngäc Hïng ch.b.; Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh, Hoµng B¸ ThÞnh b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8001, Vv 8002/ VNCVANHOA / Mfn: 86925

Tõ kho¸ : X· héi häc; Ph¸t triÓn x· héi häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

X· héi häc thùc nghiÖm; C¬ cÊu x· héi; BiÕn ®æi x· héi; ViÖt Nam


Xu h­íng biÕn ®æi vÞ thÕ cña n÷ c«ng nh©n c«ng nghiÖp thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc: Nghiªn cøu tr­êng hîp Hµ Néi / Bïi ThÞ Thanh Hµ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : TL 2969/ VXAHOIHOC / Mfn: 87036

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Lao ®éng n÷; N÷ c«ng nh©n; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; T­ liÖu; Hµ Néi; ViÖt Nam


XuÊt khÈu lao ®éng cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸: Kinh nghiÖm vµ bµi häc / NguyÔn ThÞ Hång BÝch ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2183, VB 2184/ VXAHOIHOC / Mfn: 87058

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng; XuÊt khÈu lao ®éng; §«ng Nam ¸


ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 17/09/10


tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương