S¸ch míi sè 08/2010


§¹i c­¬ng lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Namtải về 0.65 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
1   2   3   4   5   6
§¹i c­¬ng lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam. T. 4 / NguyÔn Kh¾c ThuÇn . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8003, Vv 8004/ VNCVANHOA / Mfn: 86926

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

LÞch sö ®¹i c­¬ng; ViÖt Nam


§¹o ®øc kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp/ NguyÔn M¹nh Qu©n . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2161, VB 2162/ VXAHOIHOC / Mfn: 87047

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; V¨n ho¸ doanh nghiÖp;

§¹o ®øc; §¹o ®øc kinh doanh


§Ò c­¬ng v¨n ho¸ ViÖt Nam 1943 nh÷ng gi¸ trÞ t­ t­ëng - v¨n ho¸/ NguyÔn ChÝ BÒn, T« V¨n §éng, §Æng ViÖt BÝch, Vâ ThÞ Hoµng Lan t.ch. . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2003 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8030, Vv 8031/ VNCVANHOA / Mfn: 86940

Tõ kho¸ : §Ò c­¬ng v¨n ho¸; Gi¸ trÞ t­ t­ëng;

C«ng tr×nh nghiªn cøu; 1943; ViÖt Nam


§«ng ph­¬ng huyÒn bÝ/ Thanh T©m b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7967, Vv 7968/ VNCVANHOA / Mfn: 86907

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o gi¸o; Phï thñy;

§¹o sÜ; Yoga; Tu sÜ; Ph­¬ng §«ng


§«ng ph­¬ng huyÒn bÝ/ NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7909, Vv 7910/ VNCVANHOA / Mfn: 86870

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Chiªm tinh häc; Yoga; Ph­¬ng §«ng


§ét ph¸ søc s¸ng t¹o: BÝ mËt cña nh÷ng thiªn tµi s¸ng t¹o / Michael Michakko; Mai H¹nh, Quúnh Chi d.; TrÞnh Minh Giang h.®. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1008, VV 1009/ VXAHOIHOC / Mfn: 87081

Tõ kho¸ : Nhµ b¸c häc; Thiªn tµi; T­ duy; TrÝ s¸ng t¹o
Gi¸o dôc vµ ý nghÜa cuéc sèng: Phô lôc: Th­ göi tr­êng häc / Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d.. - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48315, Vb 48316/ VTTKHXH / Mfn: 87102

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Gi¸o dôc;

TriÕt lÝ gi¸o dôc; Krishnamurti; Ên §é


Hoa Kú - V¨n ho¸ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng ch.b.; Lª Mai Ph­¬ng b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48342, Vb 48343/ VTTKHXH / Mfn: 87117

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Häc thuyÕt v¨n ho¸; ¶nh h­ëng v¨n ho¸;

Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Mü


Hái ®¸p vÒ lÔ héi truyÒn thèng h»ng n¨m ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; §Æng ViÖt Thuû, Phan Ngäc Do·n, NguyÔn ViÖt H¶i,... b.s. . - H. : Q§ND, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7973, Vv 7974/ VNCVANHOA / Mfn: 86910

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi truyÒn thèng; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ v¨n ho¸ ®éc ®¸o c¸c d©n téc ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh, TrÇn ThÞ Hµ, Hoµng Lan Anh b.s. . - H. : Q§ND, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7971, Vv 7972/ VNCVANHOA / Mfn: 86909

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

LÔ héi; KiÕn tróc nhµ ë; D©n téc thiÓu sè; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ v¨n ho¸ øng xö cña ng­êi ViÖt/ Ph¹m Minh Th¶o . - H. : Q§ND, 2008 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7984, Vv 7985/ VNCVANHOA / Mfn: 86916

Tõ kho¸ : X· héi häc giao tiÕp; Quan hÖ giao tiÕp; øng xö;

V¨n ho¸ øng xö; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - nhµ v¨n ho¸ cña t­¬ng lai/ Hoµng ChÝ B¶o, Ph¹m Hång Ch­¬ng, Lª Kim Dung . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8057, Vv 8058/ VNCVANHOA / Mfn: 86952

Tõ kho¸ : Hå ChÝ Minh; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Danh nh©n v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thuû: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8032, Vv 8033/ VNCVANHOA / Mfn: 86941

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thuû;

ChÕ ®é x· héi; ThiÕt chÕ gia ®×nh; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ Quan hä B¾c Ninh - B¶o tån vµ ph¸t huy. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin: Së V¨n ho¸ Th«ng tin B¾c Ninh, 2006 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8036, Vv 8037/ VNCVANHOA / Mfn: 86943

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Ph¸t huy v¨n ho¸; D©n ca quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi/ TrÇn H÷u Trung ch.b. . - H. : Thèng kª, 2009 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9926, Vv 9927/ VTTKHXH / Mfn: 87166

Tõ kho¸ : C«ng t¸c x· héi; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; NghÒ c«ng t¸c x· héi;

Ph¸t triÓn nghÒ c«ng t¸c x· héi; KØ yÕu;

Héi th¶o quèc gia; ViÖt Nam
LÔ héi cÇu phóc cÇu lµnh ë ViÖt Nam/ NguyÔn S¬n Anh, NguyÔn S¬n V¨n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7982, Vv 7983/ VNCVANHOA / Mfn: 86915

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi cÇu phóc; LÔ héi cÇu lµnh; ViÖt Nam


LÞch sö vµ v¨n ho¸ Trung Quèc/ W. Scott Morton, C.M. Lewis; Tri Thøc ViÖt d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8064, Vv 8065/ VNCVANHOA / Mfn: 86957

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

LÞch sö ph¸t triÓn; Trung Quèc


Lîi thÕ v¨n ho¸ - mét m« h×nh míi ®Ó thµnh c«ng khi lµm viÖc víi c¸c nhãm toµn cÇu/ Mijnd Huijser; NguyÔn §×nh Huy d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7994, Vv 7995/ VNCVANHOA / Mfn: 86921

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

V¨n ho¸ giao tiÕp; V¨n ho¸ doanh nghiÖp


2009 - Nh÷ng sù kiÖn b¸o chÝ næi bËt. - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9938, Vv 9939/ VTTKHXH / Mfn: 87172

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; Sù kiÖn b¸o chÝ; Sù kiÖn næi bËt;

2009; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8042, Vv 8043/ VNCVANHOA / Mfn: 86946

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Ng­êi Ch¨m = The Cham / Vò Kh¸nh ch.b.; Vò Toµn d.; Marianne Brown h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 191 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8062/ VNCVANHOA / Mfn: 86955

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Ch¨m;

Nguån gèc d©n téc; NghÖ thuËt ®iªu kh¾c;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Hµ Nh× ë Huæi Lu«ng (huyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u) / Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8053, Vv 8054/ VNCVANHOA / Mfn: 86950

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hµ Nh×;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8021, Vv 8022/ VNCVANHOA / Mfn: 86935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Lù;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi M¶ng ë Ch¨n N­a, huyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8017, Vv 8018/ VNCVANHOA / Mfn: 86933

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M¶ng;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam

Ng­êi Phï L¸ ë Ch©u QuÕ Th­îng (huyÖn V¨n Yªn, tØnh Yªn B¸i) / Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8078, Vv 8079/ VNCVANHOA / Mfn: 86963

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Phï L¸;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn V¨n Yªn; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Ng­êi Tµ ¤i ë Thõa Thiªn HuÕ/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8019, Vv 8020/ VNCVANHOA / Mfn: 86934

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Tµ ¤i;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Ng­êi Tµy ë ViÖt Nam = The Tay in Vietnam . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 171 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8063/ VNCVANHOA / Mfn: 86956

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Tµy;

Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8072, Vv 8073/ VNCVANHOA / Mfn: 86960

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng BÝ th­;

Nhµ v¨n ho¸; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam


Nh÷ng bÝ Èn cña t©m hån/ Ph¹m Hoµng Gia, Quèc ChÊn ch.b. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7923, Vv 7924/ VNCVANHOA / Mfn: 86877

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö; T©m hån;

GiÊc m¬; HiÖn t­îng ngo¹i c¶m; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 10164/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86848

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; VÊn ®Ò lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Non n­íc ViÖt Nam/ Ph¹m C«ng S¬n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7965/ VNCVANHOA / Mfn: 86906

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Ph¸c th¶o v¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Kon Tum. - H. : ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8050/ VNCVANHOA / Mfn: 86949

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di s¶n v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc thiÓu sè; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam


Praha vµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi Céng hoµ Czech/ D­¬ng TÊt Tõ . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7976, Vv 7977/ VNCVANHOA / Mfn: 86912

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Danh nh©n v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Praha; Czech


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §øc TÜnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48364, Vb 48365/ VTTKHXH / Mfn: 87128

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; §µo t¹o nghÒ; ChÊt l­îng d¹y nghÒ;

§Çu t­ ®µo t¹o nghÒ; §Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh c¶i c¸ch gi¸o dôc ë Céng hoµ Nh©n d©n Trung Hoa thêi kú 1978 - 2003/ NguyÔn V¨n C¨n . - H. : KHXH, 2007 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2149, VB 2150/ VXAHOIHOC / Mfn: 87041

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; C¶i c¸ch gi¸o dôc; 1978-2003; Trung Quèc
Quy luËt vËn ®éng 12 con gi¸p/ §µm Liªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7934, Vv 7935/ VNCVANHOA / Mfn: 86881

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Con gi¸p; Quy luËt v©n ®éng;

Chu kú con gi¸p; X­ng cèt thÇn sè; LÞch ph¸p


Sù biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Duy B¾c ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7963, Vv 7964/ VNCVANHOA / Mfn: 86905

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; BiÕn ®æi gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

X©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Tµi n¨ng quan niÖm nhËn d¹ng vµ ®µo t¹o/ NguyÔn Huy Tó . - Tb. lÇn 1 . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : VL 498/ VTAMLY / Mfn: 86971

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Tµi n¨ng; §µo t¹o tµi n¨ng; X· héi häc con ng­êi
T¶n m¹n vÒ tÝn ng­ìng vµ phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt/ Khai §¨ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7980, Vv 7981/ VNCVANHOA / Mfn: 86914

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; ViÖt Nam
T©y Nguyªn nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö v¨n ho¸/ NguyÔn TuÊn TriÕt . - H. : KHXH, 2007 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1006, VV 1007/ VXAHOIHOC / Mfn: 87080

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Tham nhòng quyÒn lùc/ T« Ph¸n . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2179, VB 2180/ VXAHOIHOC / Mfn: 87056

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; Tham nhòng; Chèng tham nhòng; Bµi viÕt; ViÖt Nam
Th¸p bµ Thiªn Y A Na: Hµnh tr×nh cña mét n÷ thÇn/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7919, Vv 7920/ VNCVANHOA / Mfn: 86875

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

Th¸p Bµ; Nha Trang; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


T×m hiÓu c¸c ngµy lÔ ë ViÖt Nam/ Khai §¨ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7917, Vv 7918/ VNCVANHOA / Mfn: 86874

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; LÞch sö v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Ngµy lÔ; Ngµy tÕt; ViÖt NamT×m hiÓu vÒ h«n nh©n loµi ng­êi/ §¹o Liªn, Hµ S¬n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2048/ VTAMLY / Mfn: 86991

Tõ kho¸ : H«n nh©n; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; Nghi thøc h«n nh©n


Vµi nÐt vÒ n­íc Nga vµ v¨n ho¸ Nga/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Liªn ch.b.; Phïng TuÊn Anh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48341/ VTTKHXH / Mfn: 87116

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸; LÔ héi; Èm thùc; NghÖ thuËt; KiÕn tróc;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ øng xö; Gi¸o dôc; Nga
V¨n ho¸ - TiÕp cËn lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn Tri Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006- 476 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8038, Vv 8039/ VNCVANHOA / Mfn: 86944

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ häc; Lý luËn v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

Thùc tiÔn v¨n ho¸; Tæ chøc x©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ chÝnh trÞ vµ lÞch sö d­íi gãc nh×n v¨n ho¸ chÝnh trÞ: Chuyªn luËn / Ph¹m Hång Tung . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48336/ VTTKHXH / Mfn: 87113

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ chÝnh trÞ; M«i tr­êng chÝnh trÞ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; B¶n thÓ chÝnh trÞ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, tÕt, tö vi vµ phong thuû/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8046, Vv 8047/ VNCVANHOA / Mfn: 86947

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÞch; TÕt; Tö vi; Phong thuû d©n gian; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Lª ThÕ Vinh, Ph¹m Hïng Thoan b.s. . - H. : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Phó Yªn, 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8070, Vv 8071/ VNCVANHOA / Mfn: 86959

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; C­ d©n ViÖt; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Kinh tÕ x· héi;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2008 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8074, Vv 8075/ VNCVANHOA / Mfn: 86961

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; ViÖt Nam
V¨n ho¸ §«ng ¸ trong tiÕn tr×nh héi nhËp: S¸ch tham kh¶o / §ç TiÕn S©m, Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48358, Vb 48359/ VTTKHXH / Mfn: 87125

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; M« h×nh v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; §«ng ¸


V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 669 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8026, Vv 8027/ VNCVANHOA / Mfn: 86938

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ;

HuyÖn Lôc Ng¹n; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7961, Vv 7962/ VNCVANHOA / Mfn: 86889

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ t©m linh; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng: ý nghÜa 12 con gi¸p trong cuéc ®êi / Kú Anh b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7913, Vv 7914/ VNCVANHOA / Mfn: 86872

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Can chi; Con gi¸p; Ngò hµnh; ý nghÜa
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8034, Vv 8035/ VNCVANHOA / Mfn: 86942

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ øng xö ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7928, Vv 7929/ VNCVANHOA / Mfn: 86880

Tõ kho¸ : Con ng­êi; V¨n ho¸ øng xö; BiÕn ®æi v¨n ho¸ øng xö;

Thùc tr¹ng biÕn ®æi; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ thêi ®¹i: TËp c¸c bµi tæng quan th«ng tin - nghiªn cøu / NguyÔn ChÝ T×nh . - Tb. lÇn 5 . - H. : KHXH, 2009 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7921, Vv 7922/ VNCVANHOA / Mfn: 86876

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam d­íi triÒu TrÇn/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7992, Vv 7993/ VNCVANHOA / Mfn: 86920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

TriÒu ®¹i TrÇn; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam nh÷ng ®iÒu häc hái/ Vò Ngäc Kh¸nh; Mai Ngäc Chóc, NguyÔn BÝch Ngäc, Ph¹m Lan Oanh,... s.t., tuyÓn so¹n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7907, Vv 7908/ VNCVANHOA / Mfn: 86869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phª b×nh v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam, mÊy vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn/ NguyÔn ChÝ BÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8040, Vv 8041/ VNCVANHOA / Mfn: 86945

Tõ kho¸ : Lý luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Qu¶n lý v¨n ho¸;

B¶o tån v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


V¨n minh lµm giµu vµ nguån gèc cña c¶i/ V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : VL 867, VL 868/ VXAHOIHOC / Mfn: 87021

Tõ kho¸ : Kinh doanh; V¨n ho¸ kinh doanh;

V¨n minh; Gi¸o dôc kinh doanh; ViÖt Nam


VÒ cuéc vËn ®éng Toµn d©n ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8023, Vv 8024/ VNCVANHOA / Mfn: 86936

Tõ kho¸ : X©y dùng v¨n ho¸; X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸;

VËn ®éng x©y dùng v¨n ho¸; ViÖt Nam


VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore)§«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7938, Vv 7939/ VNCVANHOA / Mfn: 86884

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Folklore;

TÝn ng­ìng; Thê cóng tæ tiªn; §«ng Nam ¸


ý nghÜa mäi thø trªn ®êi: Nh÷ng suy nghÜ cña mét c«ng d©n - nhµ khoa häc / Richard P. Feynman; NguyÔn V¨n Träng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48394, Vb 48395/ VTTKHXH / Mfn: 87144

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa häc; VËt lÝ;

VËt lÝ lÝ thuyÕt; Nhµ khoa häc; Bµi gi¶ng; Mü


V¨n häc

81 bµi khÊn vµ phong tôc cæ truyÒn/ NguyÔn ThÞ H¶i Linh . - §ång Nai : Nxb. Tæng hîp §ång Nai, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7978, Vv 7979/ VNCVANHOA / Mfn: 86913

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc cæ truyÒn;

V¨n häc d©n gian; V¨n khÊn; Bµi khÊn; ViÖt Nam


Bµi häc yªu th­¬ng cña thÇy/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 695/ VTAMLY / Mfn: 86985

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
BÝ Èn v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7911, Vv 7912/ VNCVANHOA / Mfn: 86871

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; BÝ Èn v¨n ho¸; §iÓn tÝch;

V¨n tù; T«n gi¸o; TruyÒn thuyÕt; Tôc lÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


BÝ mËt cña h¹nh phóc/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 698/ VTAMLY / Mfn: 86984

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
ChuyÖn thêi bao cÊp. - H. : Th«ng tÊn, 2007 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2177, VB 2178/ VXAHOIHOC / Mfn: 87055

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
§iÒu kú diÖu cña cuéc sèng/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 694/ VTAMLY / Mfn: 86990

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
§õng bao giê ngõng m¬ ­íc/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 693/ VTAMLY / Mfn: 86989

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
Gi¸ trÞ cña t×nh b¹n/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 699/ VTAMLY / Mfn: 86988

Tõ kho¸ : T×nh b¹n; T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
Hoµnh phi c©u ®èi H¸n N«m tinh tuyÓn/ TrÇn Lª S¸ng, Ph¹m Kú Nam, Ph¹m §øc DuËt . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 540 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8066, Vv 8067/ VNCVANHOA / Mfn: 86958

Tõ kho¸ : Hoµnh phi; C©u ®èi; Ch÷ H¸n N«m; ViÖt Nam
Häc sao thµnh thiªn tµi/ QuÕ Quúnh, Ph­¬ng Linh . - H. : Phô n÷, 2007 . - 295 tr., 19 cm

Ký hiÖu kho : Vb 714/ VTAMLY / Mfn: 87003

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; Thiªn tµi; ThÕ giíi
Hå ChÝ Minh trong tr¸i tim trÝ thøc vµ v¨n nghÖ sÜ/ V¨n ThÞ Thanh Mai s.t., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48331, Vb 48332/ VTTKHXH / Mfn: 87110

Tõ kho¸ : Håi kÝ; Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Kh«ng gian v¨n ho¸ Quan hä B¾c Ninh - B¶o tån vµ ph¸t huy. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin: Së V¨n ho¸ Th«ng tin B¾c Ninh, 2006 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8036, Vv 8037/ VNCVANHOA / Mfn: 86943

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Ph¸t huy v¨n ho¸; D©n ca quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


Ký øc - Tµu kh«ng sè/ M· ThiÖn §ång . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010. - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48370/ VTTKHXH / Mfn: 87131

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam
Mïa thu §øc 1989/ Egon Krenz; §øc Lª d. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48292, Vb 48293/ VTTKHXH / Mfn: 87090

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; Céng hoµ D©n chñ §øc
NghÖ thuËt tiÓu thuyÕt Vò Träng Phông/ §inh Lùu . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 .- 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48362, Vb 48363/ VTTKHXH / Mfn: 87127

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

T­ t­ëng nghÖ thuËt; Quan ®iÓm nghÖ thuËt; Cèt truyÖn;

Nh©n vËt; Ng«n ng÷; Vò Träng Phông; ViÖt Nam
Ng­êi ®æi tªn lµ Hå ChÝ Minh tõ bao giê/ Ph¹m Quý ThÝch . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48390, Vb 48391/ VTTKHXH / Mfn: 87142

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Nh÷ng mãn quµ v« gi¸/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 691/ VTAMLY / Mfn: 86981

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
Quµ tÆng cuéc sèng: C©u chuyÖn gia ®×nh / Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 700/ VTAMLY / Mfn: 86982

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n

Quµ tÆng cuéc sèng: §iÒu ­íc cña cha / Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 113 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 692/ VTAMLY / Mfn: 86983

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
Suy ngÉm vÒ cuéc sèng/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 696/ VTAMLY / Mfn: 86986

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
Suy nghÜ vÒ nghÖ thuËt: KÌm thªm ba truyÖn ng¾n/ TrÇn Duy . - H. : Héi Nhµ v¨n: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2008 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8088, Vv 8089/ VNCVANHOA / Mfn: 86967

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh; T¸c phÈm nghÖ thuËt;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


T¸c phÈm ®¨ng b¸o 1932/ Phan Kh«i; L¹i Nguyªn ¢n s.t., b.s. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 884 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9947, Vv 9948/ VTTKHXH / Mfn: 87177

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¸c phÈm ®¨ng b¸o;

V¨n xu«i; 1932; ViÖt Nam


Th¸i §×nh Lan vµ t¸c phÈm "H¶i Nam t¹p trø"/ TrÇn Ých Nguyªn; Ng« §øc Thä d. . - H. : Lao ®éng X· héi: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7942, Vv 7943/ VNCVANHOA / Mfn: 86886

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; §µi Loan


Thö t×m hiÓu t©m sù NguyÔn Du qua TruyÖn KiÒu/ Ng« Quèc Quýnh . - In lÇn 2 cã söa ch÷a vµ bæ sung . - H. : Gi¸o dôc, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48382, Vb 48383/ VTTKHXH / Mfn: 87138

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TruyÖn KiÒu; NguyÔn Du; Trung ®¹i; ViÖt Nam


TiÓu thuyÕt trªn ®­êng ®æi míi nghÖ thuËt/ Phïng V¨n Töu . - H. : Tri thøc, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48376, Vb 48377/ VTTKHXH / Mfn: 87135

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

NghÖ thuËt tiÓu thuyÕt; §æi míi nghÖ thuËt; ThÕ giíi


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7946/ VNCVANHOA / Mfn: 86890

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7947/ VNCVANHOA / Mfn: 86891

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7948/ VNCVANHOA / Mfn: 86892

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao ; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7949/ VNCVANHOA / Mfn: 86893

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 5 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7950/ VNCVANHOA / Mfn: 86894

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 6 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7951/ VNCVANHOA / Mfn: 86895

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 7 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7952/ VNCVANHOA / Mfn: 86896

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 8 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7953/ VNCVANHOA / Mfn: 86897

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 9 : Ca dao / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7954/ VNCVANHOA / Mfn: 86898

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Phan ThÞ Hoa Lý b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7959/ VNCVANHOA / Mfn: 86903

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Vò Quang Dòng, Phan ThÞ Hoa Lý b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7960/ VNCVANHOA / Mfn: 86904

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 1 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7955/ VNCVANHOA / Mfn: 86899

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 2 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7957/ VNCVANHOA / Mfn: 86901

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 3 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7957/ VNCVANHOA / Mfn: 86901

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt. Q. 4 : Tôc ng÷ / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b.; NguyÔn Xu©n KÝnh, Phan Lan H­¬ng b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7958/ VNCVANHOA / Mfn: 86902

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; ViÖt Nam


T×nh yªu kh«ng b»ng lêi/ Mai H­¬ng, VÜnh Th¾ng . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 117 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 697/ VTAMLY / Mfn: 86987

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n
V¨n ho¸ truyÒn thèng: ý nghÜa 12 con gi¸p trong cuéc ®êi / Kú Anh b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7913, Vv 7914/ VNCVANHOA / Mfn: 86872

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Can chi;

Con gi¸p; Ngò hµnh; ý nghÜa


V¨n ho¸ ViÖt Nam nh÷ng ®iÒu häc hái/ Vò Ngäc Kh¸nh; Mai Ngäc Chóc, NguyÔn BÝch Ngäc, Ph¹m Lan Oanh,... s.t., tuyÓn so¹n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7907, Vv 7908/ VNCVANHOA / Mfn: 86869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phª b×nh v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; ViÖt Nam


VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7938, Vv 7939/ VNCVANHOA / Mfn: 86884

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Folklore;

TÝn ng­ìng; Thê cóng tæ tiªn; §«ng Nam ¸


ViÕt vÒ n­íc Mü. T. 1 : Thø s¸u m­êi ba . - H. : V¨n nghÖ, 2007 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2221/ VXAHOIHOC / Mfn: 87071

Tõ kho¸ : V¨n häc; Ký; ViÖt Nam
ViÕt vÒ n­íc Mü. T. 2 : §øa con lai ë Tacoma . - H. : V¨n nghÖ, 2007 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2219/ VXAHOIHOC / Mfn: 87073

Tõ kho¸ : V¨n häc; Ký; ViÖt Nam; S¸ch
ViÕt vÒ n­íc Mü. T. 3 : ChuyÖn x­a . - H. : V¨n nghÖ, 2007 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2220/ VXAHOIHOC / Mfn: 87072

Tõ kho¸ : V¨n häc; Ký; ViÖt Nam
X· héi häc
B¸o c¸o ph¸t triÓn Trung Quèc t×nh h×nh vµ triÓn väng/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2151, VB 2152/ VXAHOIHOC / Mfn: 87042

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch qu©n sù; Quan hÖ ngo¹i giao;

B¸o c¸o; Trung Quèc
Bµn vÒ v¨n ho¸ øng xö cña ng­êi ViÖt Nam/ NguyÔn TÊt ThÞnh . - H. : Phô n÷, 2006 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8059, Vv 8060/ VNCVANHOA / Mfn: 86953

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ øng xö;

V¨n ho¸ giao tiÕp; V¨n ho¸ kinh doanh; ViÖt Nam


B¶o trî x· héi: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2008 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : VL 876, VL 877/ VXAHOIHOC / Mfn: 87025

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; B¶o trî x· héi;

Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


BiÕn ®æi v¨n ho¸ ë c¸c lµng quª hiÖn nay: Tr­êng hîp lµng §ång Kþ, Trang LiÖt vµ §×nh B¶ng thuéc huyÖn Tõ S¬n, tØnh B¾c Ninh / NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7945/ VNCVANHOA / Mfn: 86888

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng th«n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

BiÕn ®æi kinh tÕ x· héi; Lµng §ång Kþ; Lµng Trang LiÖt;

Lµng §×nh B¶ng; HuyÖn Tõ S¬n; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam
C¸ch m¹ng xanh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ M.S. Swaminathan, Ikeda Daisaku; TrÇn Quang TuÖ d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48344, Vb 48345/ VTTKHXH / Mfn: 87118

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; D©n sè; Gi¸o dôc;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Vò khÝ h¹t nh©n; ThÕ giíi
ChÝnh thÓ ®¹i diÖn/ John Stuart Mill; NguyÔn V¨n Träng, Bïi V¨n Nam S¬n . - H. : Tri thøc, 2007 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2203, VB 2204/ VXAHOIHOC / Mfn: 87068

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÝnh thÓ ®¹i diÖn; D©n chñ;

BÇu cö; C¬ quan nhµ n­íc; ChÕ ®é chÝnh trÞCon ng­êi chÝnh trÞ ViÖt Nam - truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : V 10143/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86832

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Con ng­êi chÝnh trÞ; TruyÒn thèng hiÖn ®¹i; ViÖt NamCon ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8009, Vv 8010/ VNCVANHOA / Mfn: 86929

Vv 2046/ VTAMLY / Mfn: 86997Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Céng ®ång ng­êi ViÖt ë Lµo trong mèi quan hÖ ViÖt Nam - Lµo/ Ph¹m §øc Thµnh ch.b.; NguyÔn ThÞ Thi, NguyÔn Duy ThiÖu, Vò C«ng Quý,... b.s. . - H. : KHXH, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2297, VB 2298/ VXAHOIHOC / Mfn: 87016

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Vai trß x· héi; Céng ®ång ng­êi ViÖt;

Quan hÖ ngo¹i giao; ViÖt Nam; Lµo


Côc diÖn thÕ giíi ®Õn 2020: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m B×nh Minh ch.b.; Lª V¨n Bµng, D­¬ng V¨n Qu¶ng, §Æng §×nh Quý, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9953, Vv 9954/ VTTKHXH / Mfn: 87180

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi; Côc diÖn thÕ giíi;

Côc diÖn khu vùc; Dù b¸o x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2020; ThÕ giíi
D©n chñ vµ gi¸o dôc: Mét dÉn nhËp vµo triÕt lý gi¸o dôc / John Dewey, Ph¹m Anh TuÊn d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1067, VV 1068/ VXAHOIHOC / Mfn: 87033

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; D©n chñ; TriÕt lý gi¸o dôc; Mü
Di d©n vµ b¶o trî x· héi ë ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é sang kinh tÕ thÞ tr­êng/ Lª B¹ch D­¬ng, KhuÊt Thu Hång ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2008 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2212, VB 2217/ VXAHOIHOC / Mfn: 87075

Tõ kho¸ : Di d©n; B¶o trî x· héi; Lao ®éng di c­; ViÖt Nam
Dù ®o¸n t­¬ng lai qua 12 con gi¸p - 2009 Kû Söu/ Quúnh Lan, NguyÔn Hoµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7998, Vv 7999/ VNCVANHOA / Mfn: 86923

Tõ kho¸ : Dù ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn ®o¸n t­¬ng lai; Con ng­êi;

Can chi; Con gi¸p; ¢m lÞch; D­¬ng lÞch; ViÖt Nam
tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương