S¸ch míi sè 08/2010


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕutải về 0.65 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
1   2   3   4   5   6
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2007: Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu = The 2007 Population change and family planning survey : Major findings / NguyÔn V¨n Ph¸i, NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ Ngäc Lan b.s. . - H. : Thèng kª, 2008 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VL 884, VL 885/ VXAHOIHOC / Mfn: 87023

Tõ kho¸ : D©n sè; ViÖt Nam; §iÒu tra d©n sè; KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh;

BiÕn ®éng d©n sè; KÕt qu¶ ®iÒu tra; Møc ®é sinh; Møc ®é chÕt


TruyÒn th«ng d©n sè víi ng­êi n«ng d©n vïng ch©u thæ s«ng Hång trong thêi kú ®æi míi/ Tr­¬ng Xu©n Tr­êng . - H. : KHXH, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2321, VB 2322, VB 2323/ VXAHOIHOC / Mfn: 87038

Tõ kho¸ : D©n sè; TruyÒn th«ng d©n sè; N«ng d©n; N«ng th«n;

Ch©u thæ s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Qu©n sù

Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam - 65 n¨m chiÕn ®Êu, x©y dùng vµ tr­ëng thµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 1156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9894/ VTTKHXH / Mfn: 87147

Tõ kho¸ : Qu©n ®éi nh©n d©n; LÞch sö lùc l­îng vò trang;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Qu¸ tr×nh tr­ëng thµnh; ViÖt Nam


TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

Céng hßa D©n chñ nh©n d©n TriÒu Tiªn trong thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Ph¹m Quý Long ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : V 10167/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86851

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng chÝnh trÞ;

An ninh; V¨n ho¸ x· héi; ThÕ kû XXI;

Céng hßa D©n chñ nh©n d©n TriÒu Tiªn
Côc diÖn thÕ giíi ®Õn 2020: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m B×nh Minh ch.b.; Lª V¨n Bµng, D­¬ng V¨n Qu¶ng, §Æng §×nh Quý, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9953, Vv 9954/ VTTKHXH / Mfn: 87180

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi; Côc diÖn thÕ giíi; Côc diÖn khu vùc;

Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2020; ThÕ giíi


Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2008 = Statistical Yearbook of Vietnam 2008 . - H. : Thèng kª, 2009- 819 tr.

Ký hiÖu kho : V 10133/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86822

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9932, Vv 9933/ VTTKHXH / Mfn: 87169

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª Thµnh phè Hµ TÜnh n¨m 2009/ Uû ban Nh©n d©n Thµnh phè Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9961, Vv 9962/ VTTKHXH / Mfn: 87184

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

Thµnh phè Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2009 = Dienbien Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9934, Vv 9935/ VTTKHXH / Mfn: 87170

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lai Ch©u 2004-2009/ Côc Thèng kª Lai Ch©u . - H. : Thèng kª, 2010. - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9951, Vv 9952/ VTTKHXH / Mfn: 87179

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kÕ; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2004; 2005;

2006; 2007; 2008; 2009; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9955, Vv 9956/ VTTKHXH / Mfn: 87181

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh S¬n La n¨m 2009 = Sonla Statistical Yearbook 2009 / Ph¹m H÷u S¬n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9944/ VTTKHXH / Mfn: 87175

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; TØnh S¬n La; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2009 = Vinhphuc Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9903, Vv 9904/ VTTKHXH / Mfn: 87154

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i n¨m 2009 = Yenbai Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9942, Vv 9943/ VTTKHXH / Mfn: 87174

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Non n­íc ViÖt Nam/ Ph¹m C«ng S¬n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7965/ VNCVANHOA / Mfn: 86906

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Phô N÷ T©n v¨n: PhÊn son t« ®iÓm s¬n hµ / ThiÖn Méc Lan . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn: C«ng ty s¸ch Thêi ®¹i, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9905, Vv 9906/ VTTKHXH / Mfn: 87155

Tõ kho¸ : LÞch sö b¸o chÝ; B¸o Phô N÷ T©n V¨n;

T¸c phÈm ®¨ng b¸o; ViÖt Nam


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1073 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTAMLY / Mfn: 86974

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ n­íc Nga vµ v¨n ho¸ Nga/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Liªn ch.b.; Phïng TuÊn Anh b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48341/ VTTKHXH / Mfn: 87116

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸;

LÔ héi; Èm thùc; NghÖ thuËt; KiÕn tróc; T«n gi¸o;

V¨n ho¸ øng xö; Gi¸o dôc; Nga

Thèng kª häc

§Ò ¸n ®æi míi ®ång bé c¸c hÖ thèng chØ tiªu thèng kª. - H. : [k.nxb.], 2009 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9916, Vv 9917/ VTTKHXH / Mfn: 87161

Tõ kho¸ : Thèng kª; C«ng t¸c thèng kª; ChØ tiªu thèng kª;

HÖ thèng chØ tiªu thèng kª; Thùc tr¹ng thèng kª;

§Ò ¸n ®æi míi; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008 = Result of the survey on household living standards 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9914, Vv 9915/ VTTKHXH / Mfn: 87160

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census. T. 1 : KÕt qu¶ tæng hîp chung / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 404 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1064/ VXAHOIHOC / Mfn: 87032

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Thuû s¶n; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census. T. 2 : N«ng th«n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1065/ VXAHOIHOC / Mfn: 87031

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1066/ VXAHOIHOC / Mfn: 87030

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; L©m nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


KÕt qu¶ ®iÒu tra gia ®×nh ViÖt Nam n¨m 2006: B¸o c¸o tãm t¾t / ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi, Tæng côc Thèng kª . - H. : Th«ng tin, 2008 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : VL 873, VL 874/ VXAHOIHOC / Mfn: 87027

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

§iÒu tra gia ®×nh; 2006; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2008 = Statistical Yearbook of Vietnam 2008 . - H. : Thèng kª, 2009- 819 tr.

Ký hiÖu kho : V 10133/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86822

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9932, Vv 9933/ VTTKHXH / Mfn: 87169

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª Thµnh phè Hµ TÜnh n¨m 2009/ Uû ban Nh©n d©n Thµnh phè Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9961, Vv 9962/ VTTKHXH / Mfn: 87184

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

Thµnh phè Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2009 = Dienbien Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9934, Vv 9935/ VTTKHXH / Mfn: 87170

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lai Ch©u 2004-2009/ Côc Thèng kª Lai Ch©u . - H. : Thèng kª, 2010. - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9951, Vv 9952/ VTTKHXH / Mfn: 87179

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kÕ; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2004; 2005;

2006; 2007; 2008; 2009; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9955, Vv 9956/ VTTKHXH / Mfn: 87181

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh S¬n La n¨m 2009 = Sonla Statistical Yearbook 2009 / Ph¹m H÷u S¬n ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9944/ VTTKHXH / Mfn: 87175

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2009; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2009 = Vinhphuc Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9903, Vv 9904/ VTTKHXH / Mfn: 87154

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i n¨m 2009 = Yenbai Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9942, Vv 9943/ VTTKHXH / Mfn: 87174

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª;

Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; 2009; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
T«n gi¸o
C¸c bËc ch©n s­ Yogi Ên §é: Tñ s¸ch huyÒn m«n / NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7932, Vv 7933/ VNCVANHOA / Mfn: 86883

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Ch©n s­ Yogi;

Linh phï; PhÐp ph©n th©n; ThuËt phi th©n; Ên §é


C¸c nhµ t­ t­ëng lín cña Kit« gi¸o/ Hans Kung; NguyÔn NghÞ d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48286, Vb 48287/ VTTKHXH / Mfn: 87087

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Kit« gi¸o; ThÇn häc; Nhµ thÇn häc; Nhµ t­ t­ëng
Cñng cè mèi quan hÖ d©n téc vµ t«n gi¸o ë ViÖt Nam trong bèi c¶nh hiÖn nay theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ Vò V¨n HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : V 10085/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86795

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Ho¹t ®éng t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Quan hÖ d©n téc t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam
D©n téc M«ng S¬n La víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tÝn ng­ìng, t«n gi¸o hiÖn nay/ Thµo Xu©n Sïng ch.b. . - Tb. lÇn 1 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9907/ VTTKHXH / Mfn: 87156

Tõ kho¸ : §êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng tÝn ng­ìng; D©n téc M«ng;

C«ng gi¸o; §¹o Tin lµnh; ChÝnh s¸ch d©n téc;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Dù ®o¸n t­¬ng lai qua 12 con gi¸p - 2009 Kû Söu/ Quúnh Lan, NguyÔn Hoµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7998, Vv 7999/ VNCVANHOA / Mfn: 86923

Tõ kho¸ : Dù ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn ®o¸n t­¬ng lai; Con ng­êi;

Can chi; Con gi¸p; ¢m lÞch; D­¬ng lÞch; ViÖt Nam


§µo Duy Anh, NguyÔn V¨n NguyÔn bµn vÒ t«n gi¸o: Nghiªn cøu, s­u tÇm, chó gi¶i / §ç Quang H­ng . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2008 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7925, Vv 1808, Vv 1809/ VNCVANHOA / Mfn: 86878

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; NhËn thøc t«n gi¸o;

S­u tÇm; Chó gi¶i; ViÖt Nam


§èi tho¹i víi Th­îng ®Õ: Mét cuéc ®èi tho¹i kú l¹ 1992 - 1994/ Neale Donald Walsch; NguyÔn Trung Kú d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8028, Vv 8029/ VNCVANHOA / Mfn: 86939

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; Th­îng ®Õ; ViÖt Nam
§«ng ph­¬ng huyÒn bÝ/ Thanh T©m b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2007 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7967, Vv 7968/ VNCVANHOA / Mfn: 86907

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o gi¸o; Phï thñy;

§¹o sÜ; Yoga; Tu sÜ; Ph­¬ng §«ng


§«ng ph­¬ng huyÒn bÝ/ NguyÔn H÷u KiÖt d.; NguyÔn Minh TiÕn h.®. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7909, Vv 7910/ VNCVANHOA / Mfn: 86870

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §¹o PhËt; PhËt gi¸o;

Chiªm tinh häc; Yoga; Ph­¬ng §«ng


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t«n gi¸o, tÝn ng­ìng cña ®ång bµo Ch¨m ë hai tØnh B×nh ThuËn, Ninh ThuËn hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2167, VB 2168/ VXAHOIHOC / Mfn: 87050

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Thê cóng; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh ThuËn; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Nh©n lo¹i cã thÓ thay ®æi kh«ng?: §èi tho¹i víi tÝn ®å PhËt gi¸o / J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48317, Vb 48318/ VTTKHXH / Mfn: 87103

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhËt gi¸o;

§¹o PhËt; §èi tho¹i; Krishnamurti; Walpola Rahula; Ên §é


Nh÷ng nghiªn cøu khoa häc cña §¹i häc Virginia - Hoa Kú vÒ hiÖn t­îng ®Çu thai: Cuéc ®iÒu tra nghiªm chØnh nhÊt thÕ giíi vÒ mét hiÖn t­îng huyÒn bÝ / Ian Stevenson; NguyÔn V¨n Sù d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48290, Vb 48291/ VTTKHXH / Mfn: 87089

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; ThuyÕt huyÒn bÝ; §Çu thai;

HiÖn t­îng ®Çu thai; KÕt qu¶ nghiªn cøuN¬i Êy lµ b©y giê vµ ë ®©y/ Jon Kabat-Zinn; NguyÔn Duy Nhiªn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2008 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8005, Vv 8006/ VNCVANHOA / Mfn: 86927

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; PhÐp nhiÖm mµu;

Tinh thÇn ch¸nh nhiÖm; Tu tËp thiÒn


Th¸p bµ Thiªn Y A Na: Hµnh tr×nh cña mét n÷ thÇn/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7919, Vv 7920/ VNCVANHOA / Mfn: 86875

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê;

Th¸p Bµ; Nha Trang; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lý häc
B¶n ®å kim c­¬ng: §¹o lý xö thÕ s©u s¾c ph­¬ng ph¸p thµnh c«ng / V­¬ng TuÖ . - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 348tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2039/ VTAMLY / Mfn: 86979

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt sèng; Ph­¬ng ph¸p thµnh c«ng;

NghÖ thuËt øng xö; §¹o lý xö thÕ


B¶n ®å t­ duy trong c«ng viÖc/ Tony Buzan; H¶i Hµ, Hång Hoa h.®. . - H. : Lao ®éng, 2007 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2191, VB 2192/ VXAHOIHOC / Mfn: 87062

Tõ kho¸ : Ph­¬ng ph¸p lµm viÖc; T­ duy; Ph­¬ng ph¸p t­ duy;

KÕ ho¹ch lµm viÖc; T­ duy lµm viÖc


B¹n th«ng minh h¬n b¹n nghÜ/ Thomas Armstrong; Thu Trang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2040/ VTAMLY / Mfn: 86980

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TrÝ tuÖ; TrÝ th«ng minh
12 con gi¸p vµ hä tªn/ Minh HuyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7926, Vv 7927/ VNCVANHOA / Mfn: 86879

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Con gi¸p; Hä tªn; Ph©n tÝch hä tªn


C¸c nguyªn lý cña triÕt häc ph¸p quyÒn hay ®¹i c­¬ng ph¸p quyÒn tù nhiªn vµ khoa häc vÒ nhµ n­íc = Grundlinien der philosophie des rechts oder naturrecht und staatswissenschaft im grundrisse / G.W.F. Hegel; Bïi V¨n Nam S¬n d., ch.gi. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9895, Vv 9896/ VTTKHXH / Mfn: 87148

Tõ kho¸ : TriÕt häc ph¸p quyÒn; Nguyªn lÝ triÕt häc;

Ph¸p quyÒn trõu t­îng; Lu©n lÝ; §êi sèng ®¹o ®øc;

T­ t­ëng triÕt häc; CËn ®¹i; Hegel; §øc
C¶m thô thÈm mü vµ ng­êi Hµ Néi/ Hå SÜ VÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2181, VB 2182/ VXAHOIHOC / Mfn: 87057

Tõ kho¸ : ThÈm mü; Mü häc; C¶m thô thÈm mü;

Ng­êi Hµ Néi; Hµ Néi; ViÖt NamChÊm døt thêi gian/ J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48319, Vb 48320/ VTTKHXH / Mfn: 87104

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi; Nhµ triÕt häc;

Con ng­êi; TrÝ n·o con ng­êi; TuÖ gi¸c; Krishnamurti; Ên §é


Ch©n lý vµ thùc t¹i/ J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48327, Vb 48328/ VTTKHXH / Mfn: 87108

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; TriÕt häc x· héi;

TriÕt häc con ng­êi; TriÕt häc khoa häc; Bµi viÕt;

Bµi nãi; Hái ®¸p; Krishnamurti; Ên §é
ChÊt vÊn Krishnamurti: §èi tho¹i víi c¸c nhµ t­ t­ëng hµng ®Çu thÕ kû 20: Chogyam Trungpa Rinpoche, Iris Murdoch, Renee Weber, Huston Smith, David Bohm, Walpola Rahula / J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48309, Vb 48310/ VTTKHXH / Mfn: 87099

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Krishnamurti; Ên §é
Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8009, Vv 8010/ VNCVANHOA / Mfn: 86929

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Có ®¸nh thøc tØnh trÝ s¸ng t¹o: Më c¸c æ khãa trÝ tuÖ ®Ó v­¬n tíi ®Ønh cao s¸ng t¹o / Roger Von Oech; Quúnh Chi d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2043 / VTAMLY / Mfn: 86992

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TrÝ tuÖ; TÝnh s¸ng t¹o
Cuéc thay ®æi khÈn thiÕt/ J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48321, Vb 48322/ VTTKHXH / Mfn: 87105

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Krishnamurti; Ên §é
Dù ®o¸n t­¬ng lai qua 12 con gi¸p - 2009 Kû Söu/ Quúnh Lan, NguyÔn Hoµ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7998, Vv 7999/ VNCVANHOA / Mfn: 86923

Tõ kho¸ : Dù ®o¸n t­¬ng lai; Tiªn ®o¸n t­¬ng lai; Con ng­êi;

Can chi; Con gi¸p; ¢m lÞch; D­¬ng lÞch; ViÖt Nam


§¹o ®øc kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp/ NguyÔn M¹nh Qu©n . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2007 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2161, VB 2162/ VXAHOIHOC / Mfn: 87047

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; V¨n ho¸ doanh nghiÖp;

§¹o ®øc; §¹o ®øc kinh doanh


§¹o ®øc sinh th¸i vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Träng Dung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2045/ VTAMLY / Mfn: 86978

Tõ kho¸ : §¹o ®øc sinh th¸i; Gi¸o dôc ®¹o ®øc sinh th¸i;

M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam; ThÕ giíiGi¸o dôc vµ ý nghÜa cuéc sèng: Phô lôc: Th­ göi tr­êng häc / Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d.. - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48315, Vb 48316/ VTTKHXH / Mfn: 87102

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Gi¸o dôc;

TriÕt lÝ gi¸o dôc; Krishnamurti; Ên §é


Gi¸o tr×nh tham vÊn t©m lÝ/ TrÇn ThÞ Minh §øc . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : VL 545/ VTAMLY / Mfn: 87007

Tõ kho¸ : Tham vÊn t©m lý; Gi¸o tr×nh;

Kü n¨ng tham vÊn; Quy tr×nh tham vÊn


Häc thuyÕt ©m d­¬ng vµ ph­¬ng d­îc cæ truyÒn/ Hoµng TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8055, Vv 8056/ VNCVANHOA / Mfn: 86951

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Ph­¬ng d­îc cæ truyÒn;

Häc thuyÕt ©m d­¬ng; Kinh dÞch;

¢m d­¬ng ngò hµnh; M¹ch häc; ViÖt Nam
LËp nghiÖp/ TrÇn §×nh Thiªm . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2007 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2034/ VTAMLY / Mfn: 87000

Tõ kho¸ : LËp nghiÖp; NghÒ nghiÖp; ViÖc lµm; BÝ quyÕt thµnh c«ng
Lßng nh©n ¸i chît ®Õn/ Minh HiÒn d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 716/ VTAMLY / Mfn: 86973

Tõ kho¸ : Lßng nh©n ¸i; Nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ lßng nh©n ¸i
Löa gi¸c ngé: §èi tho¹i gi÷a Krishnamurti vµ Pupul Jayakar / Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d.- H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48311, Vb 48312/ VTTKHXH / Mfn: 87100

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Krishnamurti; Ên §é
M¹ng l­íi t­ t­ëng vµ thiÒn/ J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48323, Vb 48324/ VTTKHXH / Mfn: 87106

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi;

T­ t­ëng; ThiÒn; Ên §é


Môc ®Ých cao h¬n tÊt c¶: Ch×a khãa thµnh c«ng / NguyÔn §øc ThuËn . - H. : Thanh niªn, 2009- 392 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 718/ VTAMLY / Mfn: 87010

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; Môc ®Ých; Môc ®Ých c«ng viÖc
M­u l­îc n¾m ®¹i côc nghÖ thuËt qu¶n lý. T. 1 / LuyÖn Xu©n Thu . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 712/ VTAMLY / Mfn: 86993

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu¶n lý; M­u l­îc qu¶n lý;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung Quèc


M­u l­îc n¾m ®¹i côc nghÖ thuËt qu¶n lý. T. 2 / LuyÖn Xu©n Thu . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 713/ VTAMLY / Mfn: 86994

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu¶n lý; M­u l­îc qu¶n lý;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung Quèc


NghÖ thuËt giao tiÕp ®Ó thµnh c«ng: 92 thñ thuËt gióp b¹n trë thµnh bËc thÇy trong giao tiÕp / Leil Lowndes . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2038/ VTAMLY / Mfn: 86999

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt giao tiÕp; Kü n¨ng giao tiÕp;

NghÖ thuËt øng xö; Giao tiÕp x· héi


NghÖ thuËt sèng cña ng­êi T©y T¹ng/ N. KiÕn V¨n d. . - Tb. lÇn 1 . - H. : Mü thuËt, 2009 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8061/ VNCVANHOA / Mfn: 86954

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt sèng; Kinh nghiÖm sèng;

ThuyÕt ba khÝ thÓ; RÌn luyÖn søc kháe


Nh©n lo¹i cã thÓ thay ®æi kh«ng?: §èi tho¹i víi tÝn ®å PhËt gi¸o / J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48317, Vb 48318/ VTTKHXH / Mfn: 87103

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt; PhËt gi¸o;

§¹o PhËt; §èi tho¹i; Krishnamurti; Walpola Rahula; Ên §é


Nhu cÇu, ®Þnh h­íng vµ ®µo t¹o t©m lý häc ®­êng t¹i ViÖt Nam: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : VL 542, VL 543, VL 544/ VTAMLY / Mfn: 87008

Tõ kho¸ : T©m lý häc ®­êng; B¹o lùc häc ®­êng; Kü n¨ng sèng;

§Þnh h­íng t©m lý häc ®­êng; §µo t¹o t©m lý häc ®­êng


Nh÷ng bÝ Èn cña t©m hån/ Ph¹m Hoµng Gia, Quèc ChÊn ch.b. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7923, Vv 7924/ VNCVANHOA / Mfn: 86877

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö; T©m hån;

GiÊc m¬; HiÖn t­îng ngo¹i c¶m; ViÖt Nam


Nh÷ng con ng­êi l¹ th­êng/ Darold A. Treffert; NguyÔn BÝch Lan d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 715/ VTAMLY / Mfn: 86977

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Héi chøng b¸c häc;

KhuyÕt tËt trÝ tuÖ; Thiªn tµi; ThÕ giíi


Nh÷ng nghiªn cøu khoa häc cña §¹i häc Virginia - Hoa Kú vÒ hiÖn t­îng ®Çu thai: Cuéc ®iÒu tra nghiªm chØnh nhÊt thÕ giíi vÒ mét hiÖn t­îng huyÒn bÝ / Ian Stevenson; NguyÔn V¨n Sù d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 636 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48290, Vb 48291/ VTTKHXH / Mfn: 87089

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; ThuyÕt huyÒn bÝ; §Çu thai;

HiÖn t­îng ®Çu thai; KÕt qu¶ nghiªn cøu


Ph­¬ng ph¸p kû luËt tÝch cùc: Tµi liÖu h­íng dÉn cho tËp huÊn viªn / Tæ chøc ph¸t triÓn nh©n ®¹o quèc tÕ . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : VL 546, VL 547/ VTAMLY / Mfn: 87009

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc trÎ em; T©m lý häc trÎ em; Ph­¬ng ph¸p kû luËt
Quan niÖm Nho gi¸o vÒ con ng­êi, vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng­êi/ NguyÔn ThÞ TuyÕt Mai. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10139/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86828

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nho gi¸o; Con ng­êi;

Gi¸o dôc con ng­êi; §µo t¹o con ng­êi


Quy luËt vËn ®éng 12 con gi¸p/ §µm Liªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7934, Vv 7935/ VNCVANHOA / Mfn: 86881

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Con gi¸p; Quy luËt v©n ®éng;

Chu kú con gi¸p; X­ng cèt thÇn sè; LÞch ph¸p


RÌn luyÖn lßng nh©n ¸i/ Ngäc Mai d. . - H. : Phô n÷, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 725, Vb 726/ VTAMLY / Mfn: 87011

Tõ kho¸ : T©m lý häc c¸ nh©n; RÌn luyÖn lßng nh©n ¸i; Lßng nh©n ¸i
Sèng thiÒn 365 ngµy/ J.Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48313, Vb 48314/ VTTKHXH / Mfn: 87101

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Bµi viÕt;

Bµi nãi; §èi tho¹i; Krishnamurti; Ên §é


Søc m¹nh cña sù tö tÕ: C¸ch chinh phôc giíi kinh doanh b»ng sù tö tÕ / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; TrÞnh Ngäc Minh d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 720/ VTAMLY / Mfn: 87012

Tõ kho¸ : Kinh doanh; §¹o ®øc kinh doanh;

Qu¶n tr× kinh doanh; NghÖ thuËt øng xö


Th¨m dß tiÒm thøc/ Carl Gustav Jung . - H. : Tri thøc, 2007 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2201,VB 2202,VB 2205,VB 2206/ VXAHOIHOC/ Mfn: 87067

Tõ kho¸ : GiÊc m¬; Nghiªn cøu giÊc m¬; Con ng­êi; TiÒm thøc; ý thøc
Tho¸t khái tri kiÕn thøc/ J. Krishnamurti; §µo H÷u NghÜa d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48325, Vb 48326/ VTTKHXH / Mfn: 87107

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Nhµ triÕt häc; Krishnamurti; Ên §é
Trang trÝ nhµ cöa hiÖn ®¹i theo quan ®iÓm cæ ph­¬ng §«ng/ HuyÒn C¬ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8090, Vv 8091/ VNCVANHOA / Mfn: 86968

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt trang trÝ; Trang trÝ nhµ cöa; Phong thuû;

ThiÕt kÕ phong thñy; Quan niÖm lý khÝ; Cæ ®¹i; Ph­¬ng §«ng


TriÕt lý nh©n sinh trong cuéc sèng/ NguyÔn Kim D©n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 709/ VTAMLY / Mfn: 87001

Tõ kho¸ : TriÕt lý nh©n sinh; Cuéc sèng; TriÕt häc con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; Con ng­êi


Tuæi 20 cÇn g× ë cha mÑ? / Ross Campbell, Suggs Rob; Ngäc Minh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 719/ VTAMLY / Mfn: 87013

Tõ kho¸ : T©m lý thanh niªn; X· héi häc thanh niªn;

Gi¸o dôc gia ®×nh; Thanh niªn


VËn mÖnh ®êi ng­êi theo n¨m, th¸ng, ngµy, giê sinh/ ThiÖu Khang TiÕt b.s.; NguyÔn An d. .- H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7969/ VNCVANHOA / Mfn: 86908

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; VËn mÖnh ®êi ng­êi;

NhËn thøc c¬ b¶n; S¾p xÕp b¸t tù; Nghiªn cøu b¸t tù;

Ph©n tÝch lôc th©n; LuËn ®o¸n tæng hîp

øng xö cña ng­êi d©n vïng ®ång b»ng s«ng Hång trong gia ®×nh/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b.. - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2035, Vv 2036 / VTAMLY / Mfn: 86976

Tõ kho¸ : T©m lý häc gia ®×nh; øng xö gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; T×nh c¶m gia ®×nh;

§ång b»ng S«ng Hång ; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc
An Nam phong tôc s¸ch (S¸ch phong tôc An Nam) / Mai Viªn §oµn TriÓn; NguyÔn T« Lan d., gi.th.; §inh Kh¾c Thu©n h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7996, Vv 7997/ VNCVANHOA / Mfn: 86922

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Bµn vÒ v¨n ho¸ øng xö cña ng­êi ViÖt Nam/ NguyÔn TÊt ThÞnh . - H. : Phô n÷, 2006 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8059, Vv 8060/ VNCVANHOA / Mfn: 86953

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ øng xö;

V¨n ho¸ giao tiÕp; V¨n ho¸ kinh doanh; ViÖt Nam


B¶o tån vµ ph¸t huy di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ ë ViÖt Nam. - Tb. cã bæ sung . - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8015, Vv 8016/ VNCVANHOA / Mfn: 86932

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ;

B¶o tån v¨n ho¸ phi vËt thÓ; ViÖt Nam


BÝ Èn v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7911, Vv 7912/ VNCVANHOA / Mfn: 86871

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; BÝ Èn v¨n ho¸; §iÓn tÝch; V¨n tù;

T«n gi¸o; TruyÒn thuyÕt; Tôc lÖ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


BiÓu t­îng rång, v¨n ho¸ vµ nh÷ng c©u chuyÖn/ Nam ViÖt, Kh¸nh Linh b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8048, Vv 8049/ VNCVANHOA / Mfn: 86948

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Con rång;

BiÓu t­îng con rång; Tuæi rång; ViÖt Nam


12 con gi¸p vµ hä tªn/ Minh HuyÒn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7926, Vv 7927/ VNCVANHOA / Mfn: 86879

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Con gi¸p; Hä tªn; Ph©n tÝch hä tªn


C¸c nh¹c cô gâ b»ng ®ång - Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ: Gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c nh¹c cô gâ b»ng ®ång cña ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ / ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8082, Vv 8083/ VNCVANHOA / Mfn: 86965

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nh¹c cô gâ; Nh¹c cô gâ b»ng ®ång; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

V¨n ho¸ cång chiªng; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Con ng­êi vµ v¨n ho¸: Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn ph¸t triÓn/ TrÞnh ThÞ Kim Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8009, Vv 8010/ VNCVANHOA / Mfn: 86929

Vv 2046/ VTAMLY / Mfn: 86997Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Vai trß v¨n ho¸;

Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam
Di s¶n Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc/ TrÇn V¨n BÝnh . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48339, Vb 48340/ VTTKHXH / Mfn: 87115

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Di s¶n Hå ChÝ Minh;

VËn dông t­ t­ëng Hå ChÝ Minh; X©y dùng v¨n ho¸;

T­ t­ëng ®¹o ®øc; §¹o ®øc c¸ch m¹ng; ViÖt Namtải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương