S¸ch míi sè 08/2010


§¹i c­¬ng lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Namtải về 0.65 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
1   2   3   4   5   6
§¹i c­¬ng lÞch sö v¨n ho¸ ViÖt Nam. T. 4 / NguyÔn Kh¾c ThuÇn . - H. : Gi¸o dôc, 2008 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8003, Vv 8004/ VNCVANHOA / Mfn: 86926

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

LÞch sö ®¹i c­¬ng; ViÖt Nam


Gia ph¶ kh¶o luËn vµ thùc hµnh/ D· Lan NguyÔn §øc Dô . - Tb. lÇn 4 . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7725, Vv 7905, Vv 7906/ VNCVANHOA / Mfn: 86868

Tõ kho¸ : Gia ph¶; Gia ph¶ dßng hä;

Nguån gèc gia ph¶; ViÖt Nam; ThÕ giíi


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c; NguyÔn ThÞ L©m gi.th., d.; TrÇn NghÜa h.®. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7915, Vv 7916/ VNCVANHOA / Mfn: 86873

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; Nh©n vËt lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; S¶n vËt; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh - TiÓu sö/ Song Thµnh ch.b. . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 803 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9910, Vv 9911/ VTTKHXH / Mfn: 87158

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; TiÓu sö; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


Kªnh nhµ Lª lÞch sö vµ huyÒn tho¹i/ §µo Tam TØnh . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48372, Vb 48373/ VTTKHXH / Mfn: 87133

Tõ kho¸ : Giao th«ng ®­êng thuû; Kªnh r¹ch; Kªnh ®µo;

S«ng ngßi; Nhµ Lª; Trung thÕ kØ; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nguyªn thuû: Nh×n theo lý thuyÕt chøc n¨ng / Robert Lowie; Vò Xu©n Ba, Ng« B×nh L©m d. . - H. : Tri thøc: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2008 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8032, Vv 8033/ VNCVANHOA / Mfn: 86941

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; V¨n ho¸ nguyªn thuû;

ChÕ ®é x· héi; ThiÕt chÕ gia ®×nh; ViÖt Nam


Lª Kh¶ Phiªu tuyÓn tËp. T. 1 : 1976-1998 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9908, Vv 9909/ VTTKHXH / Mfn: 87157

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Tæng BÝ th­; §¶ng Céng s¶n;

Th­îng t­íng; Bµi nãi; Bµi viÕt; TuyÓn tËp;

1976-1998; Lª Kh¶ Phiªu; ViÖt Nam
Lª Quý §«n phñ biªn t¹p lôc. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2193, VB 2194/ VXAHOIHOC / Mfn: 87063

Tõ kho¸ : LÞch sö; §êi sèng x· héi; ChÕ ®é x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; Thµnh qu¸ch;

Phong thæ; MiÒn Trung; ViÖt Nam
LÞch ph¸p vµ phong tôc chän ngµy/ NguyÔn Nguyªn Qu©n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7930, Vv 7931/ VNCVANHOA / Mfn: 86882

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc chän ngµy; LÞch ph¸p; Niªn lÞch
LÞch sö ®Êu tranh cña c¸c chiÕn sÜ yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng Nhµ tï C«n §¶o: 1862-1975 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9902/ VTTKHXH / Mfn: 87153

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Êu tranh; §Êu tranh c¸ch m¹ng; ChiÕn sÜ yªu n­íc;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nhµ tï C«n §¶o; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

1862-1975; ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 1 : 1945-1954 / Ban biªn so¹n LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9897/ VTTKHXH / Mfn: 87149

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1945-1954; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 2 : 1955-1969 / Ban biªn so¹n LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9898/ VTTKHXH / Mfn: 87150

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1955-1969; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
LÞch sö T©y Nam Bé kh¸ng chiÕn. T. 3 : 1969-1975 / Ban biªn so¹n LÞch sö T©y Nam bé kh¸ng chiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9899/ VTTKHXH / Mfn: 87151

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Phong trµo kh¸ng chiÕn;

§Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1969-1975; T©y Nam Bé; ViÖt Nam
LÞch sö vµ v¨n ho¸ Trung Quèc/ W. Scott Morton, C.M. Lewis; Tri Thøc ViÖt d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8064, Vv 8065/ VNCVANHOA / Mfn: 86957

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh;

LÞch sö ph¸t triÓn; Trung Quèc


M­u l­îc n¾m ®¹i côc nghÖ thuËt qu¶n lý. T. 1 / LuyÖn Xu©n Thu . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 712/ VTAMLY / Mfn: 86993

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu¶n lý; M­u l­îc qu¶n lý;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung Quèc


M­u l­îc n¾m ®¹i côc nghÖ thuËt qu¶n lý. T. 2 / LuyÖn Xu©n Thu . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 713/ VTAMLY / Mfn: 86994

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu¶n lý; M­u l­îc qu¶n lý;

Nh©n vËt lÞch sö; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; Tú kheo ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8007, Vv 8008/ VNCVANHOA / Mfn: 86928

Tõ kho¸ : Ch÷ viÕt cæ; Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ; Bia ký; §«ng D­¬ng
Nhµ v¨n ho¸ Tr­êng Chinh (1907 - 1988). - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 352 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8072, Vv 8073/ VNCVANHOA / Mfn: 86960

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng BÝ th­;

Nhµ v¨n ho¸; Tr­êng Chinh; ViÖt Nam


NhËt B¶n víi ch©u ¸ - Nh÷ng mèi liªn hÖ lÞch sö vµ chuyÓn biÕn kinh tÕ - x· héi/ NguyÔn V¨n Kim . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : V 10179/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86859

Tõ kho¸ : LÞch sö; Quan hÖ quèc tÕ;

Kinh tÕ x· héi; NhËt B¶n; Ch©u ¸


Nh÷ng khÝa c¹nh lÞch sö - v¨n ho¸ ViÖt Nam vµ thÕ giíi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 10164/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86848

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; VÊn ®Ò lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Non n­íc ViÖt Nam/ Ph¹m C«ng S¬n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7965/ VNCVANHOA / Mfn: 86906

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


N­íc Nga hËu X« ViÕt: Qua nh÷ng biÕn thiªn cña lÞch sö / Hµ Mü H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : V 10082/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86792

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Nga


Ph¸c th¶o lÞch sö thÕ giíi/ Cao V¨n Liªn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48380, Vb 48381/ VTTKHXH / Mfn: 87137

Tõ kho¸ : Qu¸ tr×nh lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; X· héi nguyªn thuû;

Cæ ®¹i; Trung thÕ kØ; HiÖn ®¹i; ThÕ giíi


Praha vµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi Céng hoµ Czech/ D­¬ng TÊt Tõ . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7976, Vv 7977/ VNCVANHOA / Mfn: 86912

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Danh nh©n v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Praha; Czech


Sôp ®æ: c¸c x· héi ®· thÊt b¹i hay thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Jared Diamon; Hµ TrÇn d. . - H. : Tri thøc, 2007 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1002, VV 1003/ VXAHOIHOC / Mfn: 87079

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n minh; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn x· héi; ThÕ giíi


Th¶m b¹i cña mét "bÇy diÒu h©u": VÒ c¸c tæng thèng Mü trong chiÕn tranh ViÖt Nam / NguyÔn Ph­¬ng Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9900, Vv 9901/ VTTKHXH / Mfn: 87152

Tõ kho¸ : Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh x©m l­îc; ¢m m­u chÝnh trÞ;

Thñ ®o¹n chÝnh trÞ; HiÖn ®¹i; Mü; ViÖt Nam
Th¸p bµ Thiªn Y A Na: Hµnh tr×nh cña mét n÷ thÇn/ Ng« V¨n Doanh . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7919, Vv 7920/ VNCVANHOA / Mfn: 86875

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; §Òn thê; Th¸p Bµ;

Nha Trang; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Thiªn tµi l·nh ®¹o Abraham Lincoln: ChiÕn l­îc chØ huy trong khã kh¨n / Donald T. Phillips; Hå V¨n HiÖp d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2009 . - 201 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2044/ VTAMLY / Mfn: 86998

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt l·nh ®¹o; TriÕt lý l·nh ®¹o; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ chÝnh trÞ; Tæng thèng; Abraham Lincoln; Mü


T×m hiÓu c¸c ngµy lÔ ë ViÖt Nam/ Khai §¨ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7917, Vv 7918/ VNCVANHOA / Mfn: 86874

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; LÞch sö v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; Ngµy lÔ; Ngµy tÕt; ViÖt Nam


10 vÞ th¸nh trong lÞch sö Trung Quèc/ L©m Trinh, L©m Thuû . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7975/ VNCVANHOA / Mfn: 86911

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

VÞ th¸nh; Cæ ®¹i; Trung Quèc


V¨n ho¸ ViÖt Nam d­íi triÒu TrÇn/ NguyÔn BÝch Ngäc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7992, Vv 7993/ VNCVANHOA / Mfn: 86920

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö;

Danh nh©n; TriÒu ®¹i TrÇn; Trung thÕ kû; ViÖt Nam


Vïng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ Trung t©m D÷ kiÖn - T­ liÖu Th«ng tÊn x· ViÖt Nam . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48329, Vb 48330/ VTTKHXH / Mfn: 87109

Tõ kho¸ : LÞch sö h×nh thµnh; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÖ thuËt
C¸c nh¹c cô gâ b»ng ®ång - Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸: Kû yÕu héi th¶o khoa häc quèc tÕ: Gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c nh¹c cô gâ b»ng ®ång cña ViÖt Nam vµ c¸c n­íc trong khu vùc §«ng Nam ¸ / ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8082, Vv 8083/ VNCVANHOA / Mfn: 86965

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; Nh¹c cô gâ; Nh¹c cô gâ b»ng ®ång; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

V¨n ho¸ cång chiªng; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Kh«ng gian v¨n ho¸ Quan hä B¾c Ninh - B¶o tån vµ ph¸t huy. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin: Së V¨n ho¸ Th«ng tin B¾c Ninh, 2006 . - 867 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8036, Vv 8037/ VNCVANHOA / Mfn: 86943

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Kh«ng gian v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸;

Ph¸t huy v¨n ho¸; D©n ca quan hä; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


LÞch sö nghÖ thuËt móa ViÖt Nam/ Lª Ngäc Canh . - H. : S©n khÊu, 2008 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7944/ VNCVANHOA / Mfn: 86887

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt móa; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
NghÖ thuËt häc/ §ç V¨n Khang . - In lÇn 4, cã söa ch÷a . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008. - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48337, Vb 48338/ VTTKHXH / Mfn: 87114

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt; LÞch sö nghÖ thuËt; Thµnh tùu nghÖ thuËt;

Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; ThÕ giíi


S©n khÊu nghÒ vµ nghiÖp: Phª b×nh vµ tiÓu luËn / Lª Hoµi Ph­¬ng . - H. : S©n khÊu, 2006 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8086, Vv 8087/ VNCVANHOA / Mfn: 86966

Tõ kho¸ : S©n khÊu; NghÖ thuËt s©n khÊu; T×nh h×nh s©n khÊu;

Ch©n dung nghÖ sÜ; ViÖt Nam


Suy nghÜ vÒ nghÖ thuËt: KÌm thªm ba truyÖn ng¾n/ TrÇn Duy . - H. : Héi Nhµ v¨n: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2008 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8088, Vv 8089/ VNCVANHOA / Mfn: 86967

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; NghÖ thuËt t¹o h×nh; T¸c phÈm nghÖ thuËt;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam


Trang trÝ nhµ cöa hiÖn ®¹i theo quan ®iÓm cæ ph­¬ng §«ng/ HuyÒn C¬ b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8090, Vv 8091/ VNCVANHOA / Mfn: 86968

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt trang trÝ; Trang trÝ nhµ cöa; Phong thuû;

ThiÕt kÕ phong thñy; Quan niÖm lý khÝ; Cæ ®¹i; Ph­¬ng §«ng


Ng«n ng÷ häc

Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ trªn bia ký ë §«ng D­¬ng/ Th¸i V¨n Ch¶i; Tú kheo ThiÖn Minh d. . - H. : KHXH, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8007, Vv 8008/ VNCVANHOA / Mfn: 86928

Tõ kho¸ : Ch÷ viÕt cæ; Nghiªn cøu ch÷ viÕt cæ; Bia ký; §«ng D­¬ng
Nh÷ng ch©n trêi míi trong nghiªn cøu ng«n ng÷ vµ ý thøc/ Noam Chomsky; Hoµng V¨n V©n d. . - H. : Gi¸o dôc, 2007 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1000, VV 1001/ VXAHOIHOC / Mfn: 87077

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷
Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

B×nh luËn khoa häc Bé luËt Tè tông h×nh sù n¨m 2003/ NguyÔn Ngäc Anh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 690 tr.

Ký hiÖu kho : V 10134/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86823

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Tè tông h×nh sù;

B×nh luËn khoa häc; 2003; ViÖt Nam


Bé luËt h×nh sù n­íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1999: §· ®­îc söa ®æi, bæ sung ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 . - H : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : V 10182, V 10183/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86861

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt H×nh sù; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Bé luËt lao ®éng vµ c¸c nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : V 10138/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86827

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng;

NghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


Bé ph¸p ®iÓn vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quèc héi. - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 499 tr.

Ký hiÖu kho : V 10173/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86855

Tõ kho¸ : Quèc héi; Tæ chøc ho¹t ®éng; Kú häp Quèc héi;

ñy ban Th­êng vô Quèc héi; §¹i biÓu Quèc héi;

V¨n phßng Quèc héi; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng bÞ mÊt viÖc lµm, th«i viÖc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : V 10142/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86831

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; Lao ®éng mÊt viÖc lµm, th«i viÖc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


CÈm nang phßng ngõa vµ ®èi phã víi c¸c vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam: Dµnh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu / Vâ Thanh Thu, §oµn ThÞ Hång V©n, NguyÔn §«ng Phong . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : V 10070/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86783

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; LuËt Th­¬ng m¹i; B¸n ph¸ gi¸;

Chèng b¸n ph¸ gi¸; Hµng xuÊt khÈu; BiÖn ph¸p ng¨n ngõa;

CÈm nang; ViÖt Nam
ChÝnh thÓ ®¹i diÖn/ John Stuart Mill; NguyÔn V¨n Träng, Bïi V¨n Nam S¬n . - H. : Tri thøc, 2007 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2203, VB 2204/ VXAHOIHOC / Mfn: 87068

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÝnh thÓ ®¹i diÖn; D©n chñ;

BÇu cö; C¬ quan nhµ n­íc; ChÕ ®é chÝnh trÞ


Chñ tÞch Hå ChÝ Minh víi c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé - X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc trong thêi kú ®æi míi. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9930, Vv 9931/ VTTKHXH / Mfn: 87168

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C«ng t¸c tæ chøc; C«ng t¸c c¸n bé;

C¸n bé; C«ng chøc; LuËt C¸n bé c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C«ng t¸c an toµn, b¶o hé, vÖ sinh, søc khoÎ lao ®éng - Tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ c«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y, nh÷ng quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ trang thiÕt bÞ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cho c«ng së, nhµ vµ c«ng tr×nh / Thuû Ng©n Tróc s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9928, Vv 9929/ VTTKHXH / Mfn: 87167

Tõ kho¸ : LuËt Lao ®éng; An toµn lao ®éng; VÖ sinh lao ®éng;

LuËt Phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y; C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ;

NghÞ ®Þnh; Th«ng t­; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C«ng ty: Vèn, qu¶n lý vµ tranh chÊp theo LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005/ NguyÔn Ngäc BÝch, NguyÔn §×nh Cung . - H. : Tri thøc, 2009 . - 604 tr.

Ký hiÖu kho : V 10074/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; C«ng ty; Huy ®éng vèn;

Qu¶n lý c«ng ty; LuËt Doanh nghiÖp; ViÖt Nam


C¬ chÕ qu¶n lý tµi s¶n c«ng trong khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48386, Vb 48387/ VTTKHXH / Mfn: 87140

Tõ kho¸ : Tµi s¶n c«ng; Qu¶n lÝ tµi s¶n c«ng; C¬ chÕ qu¶n lÝ;

Hµnh chÝnh sù nghiÖp; Khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp; ViÖt Nam


HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp míi söa ®æi bæ sung. - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10136/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86825

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng;

LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vËn dông s¸ng t¹o vµ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ Ph¹m Ngäc Dòng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : V 10081/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86791

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Nhµ n­íc;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2008 vµ nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : V 10079, V 10080/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86790

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Ban hµnh v¨n b¶n;

NghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh; 2008; ViÖt Nam


LuËt båi th­êng tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : V 10105, V 10106/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86805

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Båi th­êng tr¸ch nhiÖm cña Nhµ n­íc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt C¸n bé, c«ng chøc. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : V 10077, V 10078/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86789

Tõ kho¸ : Ph©p luËt; LuËt C¸n bé c«ng chøc; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt c¬ quan ®¹i diÖn n­íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 35 tr.

Ký hiÖu kho : V 10107, V 10108/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86806

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt C¬ quan ®¹i diÖn n­íc Céng hßa X· héi

Chñ nghÜa ViÖt Nam ë n­íc ngoµi; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt ®Êt ®ai. - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 153 tr.

Ký hiÖu kho : V 10154, V 10155/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86840

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : V 10095, V 10096/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86800

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §Êt ®ai; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt giao th«ng ®­êng bé vµ hÖ thèng biÓn b¸o. - H. : Lao ®éng, 2009 . - 149 tr.

Ký hiÖu kho : V 10152, V 10153/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86839

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Giao th«ng ®­êng bé;

HÖ thèng biÓn b¸o; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : V 10115/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86810

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt lý lÞch t­ ph¸p. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : V 10103/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86804

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lý lÞch t­ ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt nhµ ë n¨m 2005 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : V 10091, V 10092/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86798

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Nhµ ë; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt ph¸p quèc tÕ vÒ n¨ng l­îng h¹t nh©n/ NguyÔn Tr­êng Giang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10165/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86849

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Quèc tÕ; N¨ng l­îng h¹t nh©n;

§iÒu ­íc quèc tÕ; ThÕ giíi


LuËt qu¶n lý nî c«ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 21 tr.

Ký hiÖu kho : V 10101, V 10102/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86803

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Qu¶n lý nî c«ng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt quèc phßng n¨m 2005 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 .- 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10097, V 10098/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86801

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Quèc phßng;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; ViÖt Nam


LuËt quy ho¹ch ®« thÞ. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : V 10099, V 10100/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86802

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Quy ho¹ch ®« thÞ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt së h÷u trÝ tuÖ n¨m 2005 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : V 10089, V 10090/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86797

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Së h÷u trÝ tuÖ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt di s¶n v¨n ho¸. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 75 tr.

Ký hiÖu kho : V 10109, V 10110/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86807

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Di s¶n v¨n ho¸; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : V 10111, V 10112/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86808

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt §Çu t­ X©y dùng c¬ b¶n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n - kª khai - quyÕt to¸n thuÕ - V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh n¨m 2009. - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : V 10137/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86826

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n; Kª khai thuÕ;

QuyÕt to¸n thuÕ; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2009; ViÖt Nam


LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt n¨m 2008 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 59 tr.

Ký hiÖu kho : V 10113, V 10114/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86809

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; V¨n b¶n ph¸p luËt;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2008; ViÖt Nam


LuËt x©y dùng n¨m 2003 ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 2009. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : V 10093, V 10094/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86799

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt X©y dùng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Mét sè quy ®Þnh vÒ c­ìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh trong xö ph¹t hµnh chÝnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10150/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86838

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh;

Quy ®Þnh; C­ìng chÕ thi hµnh; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamMét sè v¨n b¶n ®iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam. T. 2 : Tõ thÕ kû XV ®Õn XVIII / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh gi.th., d. . - H. : KHXH, 2009 . - 472 tr.

Ký hiÖu kho : V 10075, V 10076/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86788

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; V¨n b¶n ®iÓn chÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ThÕ kû XV-XVIII; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n lý x· héi trong nh÷ng t×nh huèng bÊt th­êng/ NguyÔn M¹nh Kh¸ng ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2009 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 10156, V 10157/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86842

Tõ kho¸ : X· héi; Qu¶n lý x· héi; T×nh huèng bÊt th­êng;

Lý luËn; Gi¶i ph¸p øng phã


Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Lª Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : V 10131, V 10132/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86821

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; C¶i c¸ch hµnh chÝnh;

Qu¶n lý kinh tÕ; Qu¶n lý v¨n ho¸;

Qu¶n lý gi¸o dôc; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ Tõ §iÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : V 10144/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86833

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay/ TrÇn ThÞ Thu . - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10185/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86863

Tõ kho¸ : Lao ®éng; XuÊt khÈu lao ®éng; Qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng;

Doanh nghiÖp; C¬ së lý luËn; Thùc tr¹ng qu¶n lý; ViÖt Nam


NghÞ quyÕt cña Héi ®ång thÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao: Tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2007 / NguyÔn H÷u ¦íc . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 695 tr.

Ký hiÖu kho : V 10158, V 10159/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86843

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Tßa ¸n Nh©n d©n tèi cao;

Héi ®ång ThÈm ph¸n; NghÞ quyÕt;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2000-2007; ViÖt Nam
NghÞ quyÕt vÒ viÖc thÝ ®iÓm cho tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi mua vµ së h÷u nhµ ë t¹i ViÖt Nam. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 19 tr.

Ký hiÖu kho : V 10116, V 10117/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86811

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; NghÞ quyÕt Quèc héi; Khãa XII; ¸p dông thÝ ®iÓm;

Tæ chøc c¸ nh©n n­íc ngoµi mua vµ së h÷u nhµ ë; ViÖt Nam


Nhµ n­íc lµ nh÷ng con sè céng gi¶n ®¬n: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung . - H. : Lao ®éng, 2009 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : V 10176, V 10177/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86857

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; QuyÒn lùc nhµ n­íc;

Tæ chøc nhµ n­íc; X· héi chÝnh trÞ; X· héi d©n sù;

ViÖt Nam; ThÕ giíi

Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n lý tµi s¶n c«ng/ TrÇn V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : V 10083/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86793

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Tµi s¶n c«ng; Qu¶n lý tµi s¶n c«ng;

C¬ quan nhµ n­íc; Qu¶n lý tµi chÝnh; Qu¶n lý ®Êt ®ai;

§Þnh gi¸ tµi s¶n; ViÖt Nam
Ph¸p luËt b¶o hiÓm thÊt nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam/ Lª ThÞ Hoµi Thu . H. : C«ng an nh©n d©n, 2009 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : V 10072/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86785

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt B¶o hiÓm thÊt nghiÖp; C¬ së lý luËn; ViÖt Nam
Ph¸p luËt vÒ h«n nh©n vµ gia ®×nh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : V 10071/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86784

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt H«n nh©n vµ gia ®×nh; Hái ®¸p; ViÖt Nam
Ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ lÞch sö, chÝnh trÞ, ph¸p lý cña HiÕn ph¸p 1946 trong sù nghiÖp ®æi míi hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : V 10174, V 10175/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86856

Tõ kho¸ : HiÕn ph¸p 1946; Gi¸ trÞ lÞch sö; Gi¸ trÞ chÝnh trÞ;

Gi¸ trÞ ph¸p lý; Sù nghiÖp ®æi míi; ViÖt Nam


Quy ®Þnh gi¸m s¸t ®Çu t­, gi¸m s¸t c¸n bé t¹i céng ®ång, khu d©n c­. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 10120/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86813

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Gi¸m s¸t ®Çu t­; Gi¸m s¸t c¸n bé;

Céng ®ång; Khu d©n c­; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Quy ®Þnh míi vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t trôc xuÊt, t¹m gi÷ ng­êi, qu¶n lý tang vËt, ph­¬ng tiÖn t¹m gi÷. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : V 10122/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86815

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh;

H×nh thøc xö ph¹t; Trôc xuÊt; T¹m gi÷ ng­êi; Qu¶n lý tang vËt;

T¹m gi÷ ph­¬ng tiÖn; Quy ®Þnh; ViÖt Nam
Quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong kinh doanh b¶o hiÓm, thó y, chuyÓn giao c«ng nghÖ, quyÒn t¸c gi¶, b­u chÝnh - viÔn th«ng vµ mét sè lÜnh vùc kh¸c. - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : V 10130, V 10151/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86820

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; Xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh;

Kinh doanh b¶o hiÓm; Thó y; ChuyÓn giao c«ng nghÖ;

QuyÒn t¸c gi¶; B­u chÝnh viÔn th«ng; Quy ®Þnh; ViÖt Nam
Quy ®Þnh vÒ chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®­a vµo c¬ së ch÷a bÖnh trong xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 115 tr.

Ký hiÖu kho : V 10121/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86814

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Hµnh chÝnh; Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh;

C¬ së ch÷a bÖnh; Quy ®Þnh; ChÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p; ViÖt Nam


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ ph¸t triÓn ®µo t¹o nghÒ ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §øc TÜnh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48364, Vb 48365/ VTTKHXH / Mfn: 87128

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; §µo t¹o nghÒ; ChÊt l­îng d¹y nghÒ;

§Çu t­ ®µo t¹o nghÒ; §Þnh h­íng ®µo t¹o nghÒ; ViÖt Nam


Qu¶n lý thÞ tr­êng s¶n phÈm v¨n ho¸ ë ViÖt Nam trong c¬ chÕ thÞ tr­êng/ Ph¹m ThÞ Thanh T©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48348, Vb 48349/ VTTKHXH / Mfn: 87120

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ thÞ tr­êng; S¶n phÈm v¨n ho¸;

C¬ chÕ thÞ tr­êng; ThÞ tr­êng s¶n phÈm v¨n ho¸;

§Þnh h­íng ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp/ NguyÔn ThÞ Minh HuÖ . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10184/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86862

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt Lao ®éng; QuyÒn lîi; NghÜa vô;

Ng­êi lao ®éng; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Tr×nh tù thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc: - D©n sù; - Kinh doanh - Th­¬ng m¹i; - Lao ®éng;- H«n nh©n vµ gia ®×nh/ Hµ ThÞ Mai Hiªn ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2009 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : V 10180, V 10181/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86860

Tõ kho¸ : LuËt Tè tông D©n sù; Tr×nh tù gi¶i quyÕt; Thñ tôc gi¶i quyÕt
TuyÓn tËp c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n/ §oµn V¨n Tr­êng . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2009 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : V 10178/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86858

Tõ kho¸ : ThÈm ®Þnh gi¸; C«ng t¸c thÈm ®Þnh gi¸; Gi¸ trÞ tµi s¶n;

C¬ së lý luËn; Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh; Tiªu chuÈn thÈm ®Þnh


TuyÓn tËp HiÕn ph¸p mét sè n­íc trªn thÕ giíi. - H. : Thèng kª, 2009 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : V 10171, V 10172/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86854

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; TuyÓn tËp; ThÕ giíi
V¨n b¶n ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn thÝ ®iÓm kh«ng tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n huyÖn, quËn, ph­êng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : V 10118, V 10119/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86812

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Héi ®ång nh©n d©n huyÖn, quËn, ph­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 6 : 1981-1987, Q. 1 1981-1983 / Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1402 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9892/ VTTKHXH / Mfn: 87145

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi;

Toµn tËp; 1981-1983; ViÖt Nam


V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 6 : 1981-1987. Q. 2: 1984-1987 / Quèc héi n­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1551 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9893/ VTTKHXH / Mfn: 87146

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn Quèc héi;

Toµn tËp; 1984-1987; ViÖt Nam


X©y dùng hÖ thèng gi¸m s¸t & ®¸nh gi¸ thÕ nµo ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc/ Keith Mackay . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 197 tr.

Ký hiÖu kho : VL 882, VL 883/ VXAHOIHOC / Mfn: 87022

Tõ kho¸ : Qu¶n lý nhµ n­íc; HÖ thèng gi¸m s¸t;

Gi¸m s¸t qu¶n lý; ThÕ giíi


X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸m ®èc doanh nghiÖp Nhµ n­íc ë ViÖt Nam/ Vò §¨ng Minh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : V 10127/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86818

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; §µo t¹o c¸n bé; Doanh nghiÖp nhµ n­íc;

X©y dùng ®éi ngò gi¸m ®èc; Ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸m ®èc;

Thùc tr¹ng; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam
D©n sètải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương