S¸ch míi sè 08/2010


§Æt tªn theo phong tôc d©n giantải về 0.65 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1385
1   2   3   4   5   6
§Æt tªn theo phong tôc d©n gian/ Tr­¬ng Th×n . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8013, Vv 8014/ VNCVANHOA / Mfn: 86931

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc d©n gian;

Tôc ®Æt tªn; Nguyªn t¾c ®Æt tªn; ViÖt Nam


Giç tÕt x­a vµ nay: Tñ s¸ch v¨n ho¸ t©m linh / TrÇn Ngäc L©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7899, Vv 7900/ VNCVANHOA / Mfn: 86866

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng tæ tiªn;

Ngµy giç; Ngµy tÕt; ViÖt Nam


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c; NguyÔn ThÞ L©m gi.th., d.; TrÇn NghÜa h.®. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7915, Vv 7916/ VNCVANHOA / Mfn: 86873

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; Nh©n vËt lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

S¶n vËt; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ lÔ héi truyÒn thèng h»ng n¨m ë ViÖt Nam/ §Æng ViÖt Thuû ch.b.; §Æng ViÖt Thuû, Phan Ngäc Do·n, NguyÔn ViÖt H¶i,... b.s. . - H. : Q§ND, 2008 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7973, Vv 7974/ VNCVANHOA / Mfn: 86910

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi truyÒn thèng; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ phong tôc, tËp qu¸n ViÖt Nam. - H. : Q§ND, 2008 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7986, Vv 7987/ VNCVANHOA / Mfn: 86917

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc truyÒn thèng; LÔ tÕt;

Kiªng kþ; C­íi hái; Tang ma; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ v¨n ho¸ ®éc ®¸o c¸c d©n téc ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh, TrÇn ThÞ Hµ, Hoµng Lan Anh b.s. . - H. : Q§ND, 2008 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7971, Vv 7972/ VNCVANHOA / Mfn: 86909

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

LÔ héi; KiÕn tróc nhµ ë; D©n téc thiÓu sè; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Kû yÕu Héi th¶o quèc gia Céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc/ Ban ChØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÕu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9924, Vv 9925/ VTTKHXH / Mfn: 87165

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; D©n téc thiÓu sè;

ChÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


LÔ héi cÇu phóc cÇu lµnh ë ViÖt Nam/ NguyÔn S¬n Anh, NguyÔn S¬n V¨n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7982, Vv 7983/ VNCVANHOA / Mfn: 86915

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi cÇu phóc; LÔ héi cÇu lµnh; ViÖt Nam


LÔ tôc vßng ®êi/ Ph¹m Minh Th¶o b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7988, Vv 7989/ VNCVANHOA / Mfn: 86918

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ tôc; LÔ tôc vßng ®êi;

Sinh con; C­íi hái; Tang ma; ViÖt Nam


LÞch ph¸p vµ phong tôc chän ngµy/ NguyÔn Nguyªn Qu©n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7930, Vv 7931/ VNCVANHOA / Mfn: 86882

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc chän ngµy; LÞch ph¸p; Niªn lÞch
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t«n gi¸o, tÝn ng­ìng cña ®ång bµo Ch¨m ë hai tØnh B×nh ThuËn, Ninh ThuËn hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 261 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2167, VB 2168/ VXAHOIHOC / Mfn: 87050

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Thê cóng; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh ThuËn; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8042, Vv 8043/ VNCVANHOA / Mfn: 86946

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m= The Cham / Vò Kh¸nh ch.b.; Vò Toµn d.; Marianne Brown h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 191 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8062/ VNCVANHOA / Mfn: 86955

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Ch¨m;

Nguån gèc d©n téc; NghÖ thuËt ®iªu kh¾c; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Hµ Nh× ë Huæi Lu«ng (huyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u) / Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8053, Vv 8054/ VNCVANHOA / Mfn: 86950

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Hµ Nh×;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi Hoa ViÖt Nam vµ §«ng Nam ¸: H×nh ¶nh h«m qua vµ vÞ thÕ h«m nay/ Ch©u ThÞ H¶i- H. : KHXH, 2006 . - 409 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2175, / VXAHOIHOC / Mfn: 87054

Tõ kho¸ : Ng­êi Hoa; Hoa KiÒu; Céng ®ång ng­êi Hoa;

Vai trß kinh tÕ; VÞ trÝ kinh tÕ; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


Ng­êi Lù ë S×n Hå, Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8021, Vv 8022/ VNCVANHOA / Mfn: 86935

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Lù;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi M¶ng ë Ch¨n N­a, huyÖn S×n Hå, tØnh Lai Ch©u/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 155 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8017, Vv 8018/ VNCVANHOA / Mfn: 86933

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi M¶ng;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn S×n Hå; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi Phï L¸ ë Ch©u QuÕ Th­îng (huyÖn V¨n Yªn, tØnh Yªn B¸i) / Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8078, Vv 8079/ VNCVANHOA / Mfn: 86963

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Phï L¸;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn V¨n Yªn; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Ng­êi Tµ ¤i ë Thõa Thiªn HuÕ/ Hoµng S¬n ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2007 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8019, Vv 8020/ VNCVANHOA / Mfn: 86934

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Tµ ¤i;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
Ng­êi Tµy ë ViÖt Nam = The Tay in Vietnam . - H. : Th«ng tÊn, 2009 . - 171 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8063/ VNCVANHOA / Mfn: 86956

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi Tµy;

Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Non n­íc ViÖt Nam/ Ph¹m C«ng S¬n s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 703 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7965/ VNCVANHOA / Mfn: 86906

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; Di tÝch v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

Danh lam th¾ng c¶nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


Ph¸c th¶o v¨n ho¸ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè tØnh Kon Tum. - H. : ViÖn V¨n ho¸ NghÖ thuËt ViÖt Nam, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8050/ VNCVANHOA / Mfn: 86949

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Di s¶n v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; D©n téc thiÓu sè; TØnh Kon Tum; ViÖt Nam


Phong tôc tang lÔ/ Ph¹m Minh Th¶o b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8076, Vv 8077/ VNCVANHOA / Mfn: 86962

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc tang lÔ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Phong tôc tËp qu¸n vÒ h«n nh©n/ V­¬ng Tr¹ch Thu; KiÕn V¨n, Phóc QuyÒn d. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7903, Vv 7904/ VNCVANHOA / Mfn: 86867

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

H«n nh©n; Trung Quèc


Praha vµ di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi Céng hoµ Czech/ D­¬ng TÊt Tõ . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7976, Vv 7977/ VNCVANHOA / Mfn: 86912

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh;

Danh nh©n v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Praha; CzechSù ph¸t triÓn cña lµng nghÒ La Phï/ T¹ Long ch.b.; TrÇn ThÞ Hång YÕn, NguyÔn ThÞ Thanh B×nh b.s. . - H. : KHXH, 2006 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2147, VB 2148/ VXAHOIHOC / Mfn: 87040

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n; BiÕn ®æi x· héi;

Lµng La Phï; ViÖt Nam
T¶n m¹n vÒ tÝn ng­ìng vµ phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt/ Khai §¨ng s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7980, Vv 7981/ VNCVANHOA / Mfn: 86914

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ t©m linh; ViÖt Nam
T×m hiÓu c¸c ngµy lÔ ë ViÖt Nam/ Khai §¨ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7917, Vv 7918/ VNCVANHOA / Mfn: 86874

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Ngµy lÔ; Ngµy tÕt; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ h«n nh©n loµi ng­êi/ §¹o Liªn, Hµ S¬n b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2008 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8011, Vv 8012/ VNCVANHOA / Mfn: 86930

Vv 2048/ VTAMLY / Mfn: 86991Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Nghi lÔ h«n nh©n; ViÖt Nam
Tôc thê cóng cña ng­êi ViÖt/ Bïi Xu©n Mü b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7990, Vv 7991/ VNCVANHOA / Mfn: 86919

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng tæ tiªn;

Nghi lÔ thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ViÖt Nam: LÞch, tÕt, tö vi vµ phong thuû/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8046, Vv 8047/ VNCVANHOA / Mfn: 86947

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ cæ truyÒn; Phong tôc tËp qu¸n;

LÞch; TÕt; Tö vi; Phong thuû d©n gian; ViÖt Nam


V¨n ho¸ c­ d©n ViÖt ven biÓn Phó Yªn/ Lª ThÕ Vinh, Ph¹m Hïng Thoan b.s. . - H. : Së V¨n ho¸ Th«ng tin Phó Yªn, 2006 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8070, Vv 8071/ VNCVANHOA / Mfn: 86959

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; C­ d©n ViÖt; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Kinh tÕ x· héi;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Bïi Quang Thanh . - H. : KHXH, 2008 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8074, Vv 8075/ VNCVANHOA / Mfn: 86961

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Nghiªn cøu v¨n ho¸ d©n gian; ViÖt Nam
V¨n ho¸ phi vËt thÓ huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang. - H. : ViÖn V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 669 tr. + ¶nh.

Ký hiÖu kho : Vv 8026, Vv 8027/ VNCVANHOA / Mfn: 86938

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ; HuyÖn Lôc Ng¹n;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam

V¨n ho¸ tÝn ng­ìng cña mét sè d©n téc trªn ®Êt ViÖt Nam/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 564 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7961, Vv 7962/ VNCVANHOA / Mfn: 86889

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ t©m linh; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng: ý nghÜa 12 con gi¸p trong cuéc ®êi / Kú Anh b.s. . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2009 . - 143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7913, Vv 7914/ VNCVANHOA / Mfn: 86872

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Can chi; Con gi¸p; Ngò hµnh; ý nghÜa
V¨n ho¸ truyÒn thèng lµng cæ LÖ MËt/ T¹ Duy HiÖn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8034, Vv 8035/ VNCVANHOA / Mfn: 86942

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Lµng cæ; LÔ héi; TruyÒn thuyÕt;

Di tÝch; Nghi lÔ; Lµng LÖ MËt; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam nh÷ng ®iÒu häc hái/ Vò Ngäc Kh¸nh; Mai Ngäc Chóc, NguyÔn BÝch Ngäc, Ph¹m Lan Oanh,... s.t., tuyÓn so¹n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7907, Vv 7908/ VNCVANHOA / Mfn: 86869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phª b×nh v¨n häc;

V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; ViÖt Nam


VÒ mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ d©n gian (Folklore) §«ng Nam ¸/ §øc Ninh ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7938, Vv 7939/ VNCVANHOA / Mfn: 86884

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian; Folklore;

TÝn ng­ìng; Thê cóng tæ tiªn; §«ng Nam ¸


Kh¶o cæ häc

C¸c di tÝch hËu kú ®¸ cò vµ s¬ kú ®¸ míi ë Qu¶ng T©y Trung Quèc trong mèi quan hÖ víi B¾c ViÖt Nam/ Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2008 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8080, Vv 8081/ VNCVANHOA / Mfn: 86964

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ;

HËu kú ®¸ cò; S¬ kú ®¸ míi; ViÖt Nam; Trung QuècKhoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lý

500 bµi thuèc y häc cæ truyÒn/ Y S­ Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8094, Vv 8095/ VNCVANHOA / Mfn: 86970

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Bµi thuèc ch÷a bÖnh
Ch÷a bÖnh nan y b»ng y häc cæ truyÒn/ Y S­ Lª Minh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8092, Vv 8093/ VNCVANHOA / Mfn: 86969

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Bµi thuèc d©n gian;

BÖnh nan y; §iÒu trÞ bÖnh nan y


H¶i D­¬ng phong vËt chÝ/ TrÇn C«ng HiÕn, TrÇn Huy Ph¸c; NguyÔn ThÞ L©m gi.th., d.; TrÇn NghÜa h.®. . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ ng«n ng÷ §«ng T©y, 2009 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7915, Vv 7916/ VNCVANHOA / Mfn: 86873

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa chÝ; Nh©n vËt lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

S¶n vËt; TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Häc thuyÕt ©m d­¬ng vµ ph­¬ng d­îc cæ truyÒn/ Hoµng TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8055, Vv 8056/ VNCVANHOA / Mfn: 86951

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Ph­¬ng d­îc cæ truyÒn;

Häc thuyÕt ©m d­¬ng; Kinh dÞch; ¢m d­¬ng ngò hµnh;

M¹ch häc; ViÖt Nam
KPI c¸c chØ sè ®o l­êng ®o l­êng hiÖu suÊt: X©y dùng vµ øng dông c¸c chØ sè ®o l­êng hiÖu suÊt cã søc thuyÕt phôc / David Parmenter; NguyÔn ThÞ Kim Th­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2025/ VTAMLY / Mfn: 86995

Tõ kho¸ : KPI; ChØ sè hiÖu suÊt; T­ vÊn dù ¸n; ChØ sè ®o l­êng
LÞch ph¸p vµ phong tôc chän ngµy/ NguyÔn Nguyªn Qu©n . - Thanh Ho¸ : Nxb. Thanh Ho¸, 2008 . - 172 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7930, Vv 7931/ VNCVANHOA / Mfn: 86882

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc chän ngµy; LÞch ph¸p; Niªn lÞch
Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu nh©n häc/ Vò ThÞ Ph­¬ng Anh, Phan Ngäc ChiÕn, Hoµng Träng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8000/ VNCVANHOA / Mfn: 86924

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n lo¹i häc; Nh©n häc x· héi;

Lý thuyÕt; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam


Nghiªn cøu øng dông y häc cæ truyÒn trªn thÕ giíi vµ trong n­íc/ NguyÔn Khang, Ph¹m ThiÖp . - H. : Y häc, 2008 . - tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7940, Vv 7941/ VNCVANHOA / Mfn: 86885

Tõ kho¸ : Y häc; Y häc cæ truyÒn; Th¶o d­îc;

Nghiªn cøu øng dông; ViÖt Nam; ThÕ giíi


NhËp m«n lý thuyÕt nh©n häc/ Robert Layton; Phan Ngäc ChiÕn d.; L­¬ng V¨n Hy h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 8025/ VNCVANHOA / Mfn: 86937

Tõ kho¸ : Nh©n häc; HÖ thèng x· héi; Lý thuyÕt x· héi;

Lý thuyÕt nh©n häc; ViÖt Nam


QuyÒn tù chñ th«ng tin/ LËp QuÇn Biªn Tr­íc; NguyÔn Thanh H¶i b.d. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2009 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48334, Vb 48335/ VTTKHXH / Mfn: 87112

Tõ kho¸ : Tin häc; C«ng nghÖ th«ng tin; ; C«ng nghiÖp phÇn mÒm

PhÇn mÒm; Tiªu chuÈn c«ng nghÖ th«ng tin; Trung Quèc


ý nghÜa mäi thø trªn ®êi: Nh÷ng suy nghÜ cña mét c«ng d©n - nhµ khoa häc / Richard P. Feynman; NguyÔn V¨n Träng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48394, Vb 48395/ VTTKHXH / Mfn: 87144

Tõ kho¸ : Khoa häc; Nghiªn cøu khoa häc; VËt lÝ;

VËt lÝ lÝ thuyÕt; Nhµ khoa häc; Bµi gi¶ng; Mü


Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. .- H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : V 10123, V 10124/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86816

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi;

Lý luËn; Khoa häc x· héi; Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ
B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh (Input - output: I/O) cña ViÖt Nam n¨m 2007/ Tæng côc Thèng kª.- H. : Thèng kª, 2010 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9922, Vv 9923/ VTTKHXH / Mfn: 87164

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; C«ng nghÖ s¶n xuÊt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; B¶ng c©n ®èi liªn ngµnh;

HÖ sè chi phÝ s¶n xuÊt; Sè liÖu thèng kÕ; 2007; ViÖt Nam
B¸o c¸o ph¸t triÓn Trung Quèc t×nh h×nh vµ triÓn väng/ §ç TiÕn S©m ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2151, VB 2152/ VXAHOIHOC / Mfn: 87042

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch qu©n sù;

Quan hÖ ngo¹i giao; B¸o c¸o; Trung Quèc


B¸o c¸o Th­êng niªn Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: Lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9936, Vv 9937/ VTTKHXH / Mfn: 87171

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; B×nh æn kinh tÕ vÜ m«;

B¸o c¸o th­êng niªn; ViÖt Nam
B¶y ®¹i xu h­íng 2010: Sù v­¬n lªn cña Chñ nghÜa t­ b¶n cã ý thøc / Patricia Aburdene; NguyÔn Xu©n Hång d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2295, VB 2296/ VXAHOIHOC / Mfn: 87019

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Kinh doanh; Tinh thÇn; ý thøc;

X· héi; L·nh ®¹o; Chñ nghÜa t­ b¶n


C¸c cam kÕt gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi cña ViÖt Nam/ Bé Th­¬ng m¹i . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : VL 541/ VTAMLY / Mfn: 87006

Tõ kho¸ : Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; WTO;

Cam kÕt gia nhËp WTO; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; ViÖt Nam


CÈm nang phßng ngõa vµ ®èi phã víi c¸c vô kiÖn chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam: Dµnh cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu / Vâ Thanh Thu, §oµn ThÞ Hång V©n, NguyÔn §«ng Phong . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : V 10070/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86783

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; LuËt Th­¬ng m¹i; B¸n ph¸ gi¸;

Chèng b¸n ph¸ gi¸; Hµng xuÊt khÈu; BiÖn ph¸p ng¨n ngõa;

CÈm nang; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9959, Vv 9960/ VTTKHXH / Mfn: 87183

Tõ kho¸ : Vïng kinh tÕ träng ®iÓm; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kinh nghiÖm quèc tÕ; ViÖt Nam
ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ khu vùc dÞch vô ë thµnh phè Hå ChÝ Minh trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Tr­¬ng ThÞ Minh S©m ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2185, VB 2186/ VXAHOIHOC / Mfn: 87059

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; C¬ cÊu kinh tÕ; Khu vùc dÞch vô; C«ng nghiÖp hãa;

HiÖn ®¹i hãa; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ rót ng¾n - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ kinh nghiÖm thÕ giíi/ Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 664 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9949, Vv 9950/ VTTKHXH / Mfn: 87178

VV 1085, VV 1086/ VXAHOIHOC / Mfn: 87017Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

LÝ luËn; Kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíi


C«ng ty: Vèn, qu¶n lý vµ tranh chÊp theo LuËt Doanh nghiÖp n¨m 2005/ NguyÔn Ngäc BÝch, NguyÔn §×nh Cung . - H. : Tri thøc, 2009 . - 604 tr.

Ký hiÖu kho : V 10074/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86787

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; C«ng ty; Huy ®éng vèn;

Qu¶n lý c«ng ty; LuËt Doanh nghiÖp; ViÖt Nam


§¹i khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu 2008: D­íi con m¾t cña c¸c nhµ b¸o vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ quèc tÕ / R. Altman, M. Bulard, N. Ferguson; NguyÔn V¨n Nh· d. . - H. : Tri thøc, 2009 . 383 tr.

Ký hiÖu kho : V 10161/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86845

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; Nguyªn nh©n khñng ho¶ng;

DiÔn biÕn khñng ho¶ng; 2008; ThÕ giíi
§Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia NhËt B¶n trong thêi kú ®æi míi ë ViÖt Nam/ §inh Trung Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48366, Vb 48367/ VTTKHXH / Mfn: 87129

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; C«ng ty xuyªn quèc gia;

§Çu t­ n­íc ngoµi; §Çu t­ trùc tiÕp; Thu hót ®Çu t­;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam; NhËt B¶n
HÖ thèng ngµnh kinh tÕ ViÖt Nam 2007/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1004, VV 1005/ VXAHOIHOC / Mfn: 87078

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; HÖ thèng kinh tÕ; Ngµnh kinh tÕ; 2007; ViÖt Nam


HiÖn ®¹i ho¸ vµ hËu hiÖn ®¹i ho¸/ Ronald Inglehart . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1083, VV 1084/ VXAHOIHOC / Mfn: 87018

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; HiÖn ®¹i ho¸; HËu hiÖn ®¹i ho¸;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ThÕ giíi


Huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån lùc chñ yÕu nh»m ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë ViÖt Nam/ Vâ V¨n §øc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : V 10145/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86834

Tõ kho¸ : Kinh tÕ lao ®éng; Nguån lùc kinh tÕ; Huy ®éng nguån lùc;

Sö dông nguån lùc; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n n¨m 2006 = Results of the 2006 rural, agricultural and fishery census. T. 3 : N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ thuû s¶n / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2007 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1066/ VXAHOIHOC / Mfn: 87030

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng th«n;

N«ng nghiÖp; Thuû s¶n; L©m nghiÖp; 2006; ViÖt Nam


Khi nhµ kinh tÕ häc n»m vïng: T¹i sao quèc gia nµy giµu cßn quèc gia kh¸c th× nghÌo vµ t¹i sao kh«ng bao giê b¹n mua ®­îc mét chiÕc xe cò cßn tèt / Tim Harford . - H. : Tri thøc, 2007 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2195, VB 2196/ VXAHOIHOC / Mfn: 87064

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÞ tr­êng; ThÞ tr­êng cæ phiÕu; Toµn cÇu ho¸;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; Trung Quèc


Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra Lao ®éng ViÖc lµm 2007 vµ cuéc §iÒu tra Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007)vµ TP. Hå ChÝ Minh (2008)/ ViÖn Nghiªn cøu Khoa häc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9957, Vv 9958/ VTTKHXH / Mfn: 87182

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2006 vµ triÓn väng n¨m 2007/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2169, VB 2170/ VXAHOIHOC / Mfn: 87051

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2006; 2007; ThÕ giíi


Kinh tÕ - x· héi Liªn bang Nga thêi kú hËu X« ViÕt/ NguyÔn ThÞ HuyÒn S©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10073/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86786

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn; TriÓn väng ph¸t triÓn; Kinh nghiÖm;

Th¸ch thøc; Thêi kú hËu X« ViÕt; Nga
Kinh tÕ häc tæ chøc/ Claude MÐnard; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48374, Vb 48375/ VTTKHXH / Mfn: 87134

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Tæ chøc; Kinh tÕ häc tæ chøc;

LÝ thuyÕt tæ chøc; CÊu tróc tæ chøc; B¶n chÊt tæ chøc
Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Lý luËn vµ thùc tiÔn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : V 10140/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86829

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Vò §×nh B¸ch ch.b. . - Xb. lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48306/ VTTKHXH / Mfn: 87097

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

ThÓ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; §Çu t­ n­íc ngoµi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
Kinh tÕ t­ nh©n ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh héi nhËp/ TrÞnh ThÞ Hoa Mai . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : V 10187/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86864

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Héi nhËp kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam - thùc tr¹ng nh×n d­íi gãc ®é doanh nghiÖp/ §Æng §øc Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9945, Vv 9946/ VTTKHXH / Mfn: 87176

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Kinh tÕ doanh nghiÖp; æn ®Þnh kinh tÕ;

T¸i cÊu tróc doanh nghiÖp; Kinh tÕ tri thøc; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Phßng chèng tham nhòng; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2008: §éng th¸i, nguyªn nh©n vµ ph¶n øng chÝnh s¸ch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : V 10084/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86794

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

BiÕn ®æi kinh tÕ; 2008; ViÖt Nam


LËp nghiÖp/ TrÇn §×nh Thiªm . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2007 . - 109 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2034/ VTAMLY / Mfn: 87000

Tõ kho¸ : LËp nghiÖp; NghÒ nghiÖp; ViÖc lµm; BÝ quyÕt thµnh c«ng
Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi/ Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : V 10128/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86819

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chñ nghÜa x· héi; Thêi kú qu¸ ®é;

Kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam

Marketing dùa trªn gi¸ trÞ: C¸c chiÕn l­îc marketing t¹o ra t¨ng tr­ëng doanh nghiÖp vµ gi¸ trÞ cæ ®«ng / Peter Doyle; T­êng V¨n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 696 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTAMLY / Mfn: 87005

Tõ kho¸ : Marketing; ChiÕn l­îc marketing; Doanh nghiÖp;

Cæ ®«ng; Gi¸ trÞ cæ ®«ng
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ §ç Hoµi Nam, TrÇn §×nh Thiªn . - H. : KHXH, 2009 . - 283 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48352, Vb 48353/ VTTKHXH / Mfn: 87122

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; §Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam/ Tõ §iÓn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : V 10144/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86833

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; Qu¶n lý nhµ n­íc; Qu¶n lý kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


N©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay/ TrÇn ThÞ Thu . - H. : Lao ®éng X· héi, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : V 10185/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86863

Tõ kho¸ : Lao ®éng; XuÊt khÈu lao ®éng; Qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng;

Doanh nghiÖp; C¬ së lý luËn; Thùc tr¹ng qu¶n lý; ViÖt Nam


Nh÷ng bè giµ ch©u ¸: TiÒn b¹c vµ QuyÒn lùc ë Hång K«ng vµ §«ng Nam ¸ / Joe Studwell; TrÇn Cung d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 503 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48296, Vb 48297/ VTTKHXH / Mfn: 87092

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Nhµ doanh nghiÖp; Kinh doanh; C¹nh tranh;

TiÒn b¹c; QuyÒn lùc; Hång K«ng; §«ng Nam ¸; Ch©u ¸


Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña HÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 1 : Tû lÖ chi phÝ trung gian trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt theo 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 vµ theo thµnh phÇn kinh tÕ / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9918, Vv 9919/ VTTKHXH / Mfn: 87162

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Tµi kho¶n quèc gia;

ChØ tiªu kinh tÕ; Lao ®éng; Vèn s¶n xuÊt; Chi phÝ;

KÕt qu¶ s¶n xuÊt; KÕt qu¶ kinh doanh; 2007; ViÖt Nam
Nh÷ng hÖ sè c¬ b¶n cña HÖ thèng tµi kho¶n quèc gia n¨m 2007. T. 2 : Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia chi tiÕt cho tõng thµnh phÇn kinh tÕ vµ 88 ngµnh kinh tÕ cÊp 2 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 760 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9920, Vv 9921/ VTTKHXH / Mfn: 87163

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; HÖ thèng tµi kho¶n;

Tµi kho¶n quèc gia; 2007; ViÖt Nam


Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ qu¶n lý tµi s¶n c«ng/ TrÇn V¨n Giao . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : V 10083/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86793

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Tµi s¶n c«ng; Qu¶n lý tµi s¶n c«ng;

C¬ quan nhµ n­íc; Qu¶n lý tµi chÝnh; Qu¶n lý ®Êt ®ai;

§Þnh gi¸ tµi s¶n; ViÖt Nam
Nh÷ng mòi ®ét ph¸ trong kinh tÕ: Thêi tr­íc ®æi míi / §ç Hoµi Nam, §Æng Phong ch.b. . - H.: KHXH, 2009 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : V 10135/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86824

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C¶i c¸ch kinh tÕ; §ét ph¸ kinh tÕ; 1986; ViÖt NamNiªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9932, Vv 9933/ VTTKHXH / Mfn: 87169

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª Thµnh phè Hµ TÜnh n¨m 2009/ Uû ban Nh©n d©n Thµnh phè Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2010 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9961, Vv 9962/ VTTKHXH / Mfn: 87184

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

Thµnh phè Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2009 = Dienbien Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9934, Vv 9935/ VTTKHXH / Mfn: 87170

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lai Ch©u 2004 - 2009/ Côc Thèng kª Lai Ch©u . - H. : Thèng kª, 2010 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9951, Vv 9952/ VTTKHXH / Mfn: 87179

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kÕ; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2004; 2005;

2006; 2007; 2008; 2009; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2009 = Statistical yearbook 2009 / Côc Thèng kª Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9955, Vv 9956/ VTTKHXH / Mfn: 87181

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2009 = Vinhphuc Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9903, Vv 9904/ VTTKHXH / Mfn: 87154

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i n¨m 2009 = Yenbai Statistical Yearbook 2009 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2010 . - 328 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 9942, Vv 9943/ VTTKHXH / Mfn: 87174

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; 2009; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


Qu¹ kh«n kh«ng bao giê kh¸t: C«ng cô s¸ng t¹o vµ ®æi míi dµnh cho nhµ qu¶n lý / Moid Siddiqui; TrÇn Thanh H­¬ng d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 722/ VTAMLY / Mfn: 87014

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Kinh doanh;

Nhµ qu¶n lý; S¸ng t¹o; §æi míi


Qu¶n lý tÝnh s¸ng t¹o vµ ®æi míi/ TrÇn ThÞ BÝch Nga, Ph¹m Ngäc S¸u b.d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2006 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VL 499/ VTAMLY / Mfn: 86972

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; Kinh doanh; T­ duy ®æi míi; TÝnh s¸ng t¹o
Sù biÕn ®æi c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ trong bèi c¶nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Duy B¾c ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 7963, Vv 7964/ VNCVANHOA / Mfn: 86905

Tõ kho¸ : Gi¸ trÞ v¨n ho¸; BiÕn ®æi gi¸ trÞ v¨n ho¸; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

X©y dùng kinh tÕ thÞ tr­êng; Lý luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Søc m¹nh cña sù tö tÕ: C¸ch chinh phôc giíi kinh doanh b»ng sù tö tÕ / Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; TrÞnh Ngäc Minh d. . - H. : Tri thøc, 2009 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 720/ VTAMLY / Mfn: 87012

Tõ kho¸ : Kinh doanh; §¹o ®øc kinh doanh;

Qu¶n tr× kinh doanh; NghÖ thuËt øng xö


T¸i ®Þnh vÞ: TiÕp thÞ trong thêi ®¹i cña c¹nh tranh, thay ®æi vµ khñng ho¶ng = Repositioning : Marketing in an era of competition, change and crisis / Jack Trout, Steve Rivkin; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48368, Vb 48369/ VTTKHXH / Mfn: 87130

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ kinh doanh;

TiÕp thÞ; Marketing; C¹nh tranh kinh doanh; T¸i ®Þnh vÞ


Thu hót vµ sö dông ODA cña Ng©n hµng ThÕ giíi t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn H÷u Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48388, Vb 48389/ VTTKHXH / Mfn: 87141

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Vèn ®Çu t­; Vèn ODA; Thu hót vèn ODA;

Sö dông vèn ODA; Ng©n hµng ThÕ giíi; ViÖt Nam


TÝn dông ng©n hµng ®èi víi kinh tÕ hé ë ViÖt Nam/ §ç TÊt Ngäc . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : V 10191/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86865

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Kinh tÕ hé gia ®×nh; TÝn dông ng©n hµng;

Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®èi víi tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ë ViÖt Nam/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2007 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2171, VB 2172/ VXAHOIHOC / Mfn: 87052

Tõ kho¸ : Kinh tÕ; Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Trung Quèc sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Minh H»ng, NguyÔn Thu Ph­¬ng, Bïi ThÞ Thanh H­¬ng b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : V 10166/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86850

Tõ kho¸ : WTO; Gia nhËp WTO; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChuyÓn biÕn kinh tÕ;

ChuyÓn biÕn v¨n ho¸ x· héi; Trung Quèc
TuyÓn tËp c¸c ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n/ §oµn V¨n Tr­êng . - H. : Khoa häc vµ Kü thuËt, 2009 . - 477 tr.

Ký hiÖu kho : V 10178/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 86858

Tõ kho¸ : ThÈm ®Þnh gi¸; C«ng t¸c thÈm ®Þnh gi¸; Gi¸ trÞ tµi s¶n;

C¬ së lý luËn; Ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh; Tiªu chuÈn thÈm ®Þnh


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 1073 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTAMLY / Mfn: 86974

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Sè liÖu thèng kª;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; ViÖt Nam


V¨n minh lµm giµu vµ nguån gèc cña c¶i/ V­¬ng Qu©n Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 497 tr.

Ký hiÖu kho : VL 867, VL 868/ VXAHOIHOC / Mfn: 87021

Tõ kho¸ : Kinh doanh; ViÖt Nam; V¨n ho¸ kinh doanh;

V¨n minh; Gi¸o dôc kinh doanh; S¸ch


LÞch sö

ChiÕn sÜ quèc tÕ Hå ChÝ Minh - Ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ lý luËn c¸ch m¹ng: S¸ch tham kh¶o/ Phan Ngäc Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 396 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48300, Vb 48301/ VTTKHXH / Mfn: 87094

Tõ kho¸ : ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nh©n vËt lÞch sö;

ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng quèc tÕ; Ho¹t ®éng quèc tÕ;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü, cøu n­íc - Nh÷ng mèc son lÞch sö. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48281/ VTTKHXH / Mfn: 87084

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; DÊu Ên lÞch sö;

Sù kiÖn lÞch sö; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña ViÖt Nam - T¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o/ NguyÔn Kh¾c Huúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 48346, Vb 48347/ VTTKHXH / Mfn: 87119

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Phe ®ång minh;

LÞch sö ngo¹i giao; Kh¸ng chiÕn chèng Mü; ViÖt Nam
tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương