S¸ch míi sè 07/2013


§¸nh gi¸ chÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n cho ng­êi d©n téc Ýt ng­êi t¹i ViÖt Namtải về 0.63 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸nh gi¸ chÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n cho ng­êi d©n téc Ýt ng­êi t¹i ViÖt Nam/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 72 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1808, VL 1813/ VDANTOC / Mfn: 1595

Tõ kho¸ : X· héi häc søc kháe; Søc kháe sinh s¶n;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ýt ng­êi;

ChÝnh s¸ch ch¨m sãc søc kháe; ViÖt Nam
§¸nh gi¸ giíi t¹i ViÖt Nam/ Ng©n hµng ThÕ giíi . - [k.®.]: [k.nxb.], 2011 . - 110 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200772/ TVKHXHHCM / Mfn: 1402

Tõ kho¸ : Giíi; Nghiªn cøu giíi; X· héi häc giíi tÝnh;

ViÖt Nam
§em c¸c môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû ®Õn víi tÊt c¶ mäi ng­êi. C¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû dùa trªn quyÒn cã ®¸p øng giíi/ UNIFEM . - H. : UNIFEM, 2008 . - 314 tr.Ký hiÖu kho : TL 619/ VCONNGUOI / Mfn: 1319

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn b×nh ®¼ng;

ThÕ giíi
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 323 tr.Ký hiÖu kho : VL 1854/ VDANTOC / Mfn: 1622

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; 2011; ViÖt Nam
§iÒu tra ®¸nh gi¸ c¸c môc tiªu trÎ em vµ phô n÷ 2010 - 2011 (Dù th¶o b¸o c¸o) / Tæng côc Thèng kª, Quü Nhi ®ång Liªn Hîp Quèc, Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 652/ VCONNGUOI / Mfn: 1348

Tõ kho¸ : Phô n÷; TrÎ em; Môc tiªu x· héi; Ph¸t triÓn trÎ em;

Søc kháe sinh s¶n; Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra; 2010-2011;

ViÖt Nam
Giµ ho¸ d©n sè vµ ng­êi cao tuæi ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, dù b¸o vµ mét sè khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : UNFPA, 2011 . - 61 tr.

Ký hiÖu kho : TL 625/ VCONNGUOI / Mfn: 1315

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; Ng­êi cao tuæi;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu (tµi liÖu ®µo t¹o s¬ cÊp d©n sè y tÕ) / Tr­êng Cao ®¼ng Y tÕ Hµ §«ng . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 647/ VCONNGUOI / Mfn: 1353

Tõ kho¸ : Ch¨m sãc søc kháe; Y tÕ; Gi¸o tr×nh
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng d©n c­ n¨m 2010 = Result of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2010 / Tæng côc Thèng kª; Lª ThÞ Lan Ph­¬ng d. . - H. : Thèng kª, 2011 . - 710 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200769/ TVKHXHHCM / Mfn: 1368

Tõ kho¸ : Møc sèng; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng d©n c­ n¨m 2010= Result of the Vietnam Household Living Standards Survey 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2606/ VMOITRUONG / Mfn: 1452

Tõ kho¸ : D©n c­; Møc sèng; Møc sèng d©n c­;

Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2011 tØnh B×nh ThuËn/ NguyÔn Xu©n Thi ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2652/ VMOITRUONG / Mfn: 1466

Tõ kho¸ : Møc sèng; Gia ®×nh; Hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2011; TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam


KÕt qu¶ tõ Nghiªn cøu quèc gia vÒ b¹o lùc gia ®×nh víi phô n÷ ViÖt Nam: B¸o c¸o tãm t¾t / ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 40 tr.

Ký hiÖu kho : TL 623/ VCONNGUOI / Mfn: 1316

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; X· héi häc phô n÷;

B¹o lùc gia ®×nh; B¹o lùc phô n÷;

KÕt qu¶ nghiªn cøu; 2010; ViÖt Nam
Kinh nghiÖm ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n cña ViÖt Nam: Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng cïng lµm / Defne Gencer, Peter Meire, Richorol Spencer, V¨n TiÕn Hïng . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2604/ VMOITRUONG / Mfn: 1450

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

§iÖn khÝ ho¸; ViÖt Nam


Lµng nghÒ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ Vò Quèc TuÊn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1850, VL 1851/ VDANTOC / Mfn: 1620

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Lµng nghÒ;

Ph¸t triÓn lµng nghÒ; Nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : V 2527/ VCHAUAU / Mfn: 1534

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ s¬ lÝ luËn; BiÕn ®æi x· héi;

Kinh nghiÖm; Gi¶i ph¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi cña mét sè n­íc ph¸t triÓn ch©u ¢u: Kinh nghiÖm vµ ý nghÜa ®èi víi ViÖt Nam. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Quang ThuÊn, Bïi NhËt Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : V 2563/ VCHAUAU / Mfn: 1567

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; M« h×nh ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh x· héi; N­íc ph¸t triÓn; Ch©u ¢u


Mét sè quan ®iÓm x· héi häc cña Durkheim/ NguyÔn Quý Thanh ch.b.; NguyÔn Quý NghÞ. Lª Ngäc Hïng b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5546, VV 5547/ VDANTOC / Mfn: 1598

Tõ kho¸ : T­ t­ëng x· héi häc; LÞch sö t­ t­ëng x· héi häc;

Quan ®iÓm x· héi häc; CËn ®¹i; Emile Durkheim; Ph¸p


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña x· héi T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2012 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200898, LSS1200899/ TVKHXHHCM / Mfn: 1395

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Thùc tr¹ng x· héi;

Nghiªn cøu x· héi; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


NÕp sèng gia ®×nh ë khu ®« thÞ míi: Nghiªn cøu tr­êng hîp khu chung c­ Trung Hßa - Nh©n ChÝnh / NguyÔn Hång Hµ . - H. : KHXH, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200944/ TVKHXHHCM / Mfn: 1413

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh;

Quan hÖ x· héi; NÕp sèng gia ®×nh; Khu ®« thÞ;

Chung c­ Trung Hßa Nh©n ChÝnh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2597/ VMOITRUONG / Mfn: 1443

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh×n nhËn cña x· héi víi thÞ tr­êng vµ kinh doanh: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi häc víi sù tµi trî cña quü Ford / §µo Xu©n S©m ch.b. . - H. : Thèng kª, 2000 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2609/ VMOITRUONG / Mfn: 1455

Tõ kho¸ : Thùc nghiÖm; ThÞ tr­êng; Kinh doanh;

Doanh nghiÖp; §iÒu tra x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi trong tiÕn tr×nh ®æi míi ë ViÖt Nam/ TrÇn §øc C­êng . - H. : KHXH, 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : V 2552/ VCHAUAU / Mfn: 1509

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ x· héi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé: Thùc tr¹ng, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p / D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2651/ VMOITRUONG / Mfn: 1465

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2001-2010; 2011-2020;

Trung Bé; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam n¨m 2011/ §ç Hoµi Nam . - H. : ThÕ giíi, 2012. - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2611/ VMOITRUONG / Mfn: 1457

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

2001-2010; 2011; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi ë n­íc ta ®Õn n¨m 2020: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn HËu, §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200942/ TVKHXHHCM / Mfn: 1415

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi;

Qu¶n lÝ dÞch vô x· héi; LÝ luËn;

Thùc tiÔn; 2020; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng nÒn kinh tÕ tri thøc ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Lª ThÞ Hång §iÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2653/ VMOITRUONG / Mfn: 1499

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Kinh tÕ tri thøc; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi vïng T©y Nam Bé: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Do·n Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200830, LSS1200831/ TVKHXHHCM / Mfn: 1362

Tõ kho¸ : Thùc tr¹ng ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn;

T©y Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Sù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2620, Vl 2645/ VMOITRUONG / Mfn: 1475

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi

T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr. 210 - 223Ký hiÖu kho : LSS1200832, LSS1200833/ TVKHXHHCM / Mfn: 1363

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; T¸c ®éng x· héi;

Khu c«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn cho nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh qu¶n lý di s¶n ®« thÞ trong bèi c¶nh ph¸t triÓn ®« thÞ ë ViÖt Nam/ ViÖn B¶o tån Di tÝch . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 81 tr.

Ký hiÖu kho : TL 612/ VCONNGUOI / Mfn: 1324

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Di s¶n ®« thÞ;

Qu¶n lý di s¶n ®« thÞ; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


Tµi liÖu h­íng dÉn ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña biÕn ®æi khÝ hËu vµ x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p thÝch øng/ ViÖn Khoa häc KhÝ t­îng Thñy v¨n vµ M«i tr­êng . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 74 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 653/ VCONNGUOI / Mfn: 1347

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; M«i tr­êng thiªn nhiªn
T¨ng tr­ëng xanh cho mäi ng­êi: Con ®­êng h­íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2617/ VMOITRUONG / Mfn: 1472

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng xanh; B¸o c¸o


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c d©n téc Trung bé vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra/ Bïi Minh §¹o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200838, LSS1200839/ TVKHXHHCM / Mfn: 1366

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

T«n gi¸o; D©n téc thiÓu sè; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5837 - VV 5840 / VDANTOC / Mfn: 1614

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng;

§êi sèng v¨n ho¸; T«n gi¸o; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
T×nh tr¹ng trÎ em trªn thÕ giíi 2009 (tãm t¾t b¸o c¸o): Søc kháe bµ mÑ vµ trÎ s¬ sinh/ Unicef . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 50 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 646/ VCONNGUOI / Mfn: 1354

Tõ kho¸ : TrÎ em; Ch¨m sãc søc kháe; Bµ mÑ;

TrÎ s¬ sinh; Y tÕ; DÞch vô y tÕ; 2009; ThÕ giíi


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2649/ VMOITRUONG / Mfn: 1463

Tõ kho¸ : Tri thøc; Tri thøc ®Þa ph­¬ng; V­ên quèc gia;

Khu b¶o tån; Khu b¶o tån thiªn nhiªn;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; NguyÔn H÷u ChÝ h.®.; TrÇn Danh T¹o, Ng« Lan Anh d. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : V 2342/ VCHAUAU / Mfn: 1542

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; D©n chñ;

D©n chñ x· héi; D©n chñ tù do


V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : V 2545/ VCHAUAU / Mfn: 1512

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Lèi sèng; §« thÞ; ViÖt Nam


X· héi häc téi ph¹m/ TrÇn §øc Ch©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200930/ TVKHXHHCM / Mfn: 1424

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; X· héi häc téi ph¹m;

Phßng chèng téi ph¹m; ViÖt Nam


X©y dùng m«i tr­êng b¶o vÖ trÎ em ViÖt Nam: ®¸nh gi¸ ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ trÎ em ®Æc biÖt lµ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt ë ViÖt Nam/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 650/ VCONNGUOI / Mfn: 1350

Tõ kho¸ : TrÎ em; B¶o vÖ trÎ em; §¸nh gi¸ ph¸p luËt;

ChÝnh s¸ch b¶o vÖ trÎ em; ViÖt Nam


X©y dùng n«ng th«n míi: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2655/ VMOITRUONG / Mfn: 1501

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

X©y dùng n«ng th«n míi; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : V 2526/ VCHAUAU / Mfn: 1519

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt NamViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 16/07/131   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương