S¸ch míi sè 07/2013tải về 0.63 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¹o ®øc trong kinh tÕ: C¸c c¬ së triÕt häc cña chñ nghÜa tù do / Francisco Vergara; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : V 2555/ VCHAUAU / Mfn: 1533

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Häc thuyÕt ®¹o ®øc; Tù do;

Chñ nghÜa tù do; T­ t­ëng triÕt häc


Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5861, VV 5862/ VDANTOC / Mfn: 1617

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Loµi ng­êi tõ ®©u vÒ ®©u?: S¸ch tham kh¶o / §oµn Xu©n M­îu . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200892/ TVKHXHHCM / Mfn: 1392

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

V¨n ho¸ t©m linh


Nguy c¬: Khoa häc vµ chÝnh trÞ vÒ nçi sî h·i = Risk: The Science and Politics of Fear / Dam Gardner; Ngäc Trung, KiÒu V©n d.; Phïng Hµ h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 452 tr.

Ký hiÖu kho : V 2337/ VCHAUAU / Mfn: 1552

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; Tr¹ng th¸i t©m lÝ;

NhËn thøc; Nçi sî h·i


Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5530, VV 5531/ VDANTOC / Mfn: 1607

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n sinh vµ x· héi hµi hoµ/ Ph¹m V¨n §øc, NguyÔn §×nh Hoµ, §Æng H÷u Toµn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : V 2518/ VCHAUAU / Mfn: 1517

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi; D©n sinh;

X· héi hµi hßa; X©y dùng x· héi hµi hßa;

Trung Quèc; ViÖt Nam
V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Ancient Vietnam: History, Art and Archeology / Anne - ValÐrie Scheweyer . - Bangkok : River Books, 2011 . - 428 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29429/ VTTKHXH / Mfn: 1274

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; V¨n ho¸ Ch¨mpa;

Di tÝch lÞch sö; Di tÝch kh¶o cæ; S¸ch ¶nh;

ThÕ kØ 6-15; ViÖt Nam
CNN: Making News in the Global Market/ Don M. Flournoy, Robert K. Stewart . - Luton : University of Luton Press, 1997 . - 227 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29413/ VTTKHXH / Mfn: 1254

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Ph­¬ng tiÒn truyÒn th«ng;

Kªnh truyÒn h×nh; Kªnh CNN; Mü


Cultural Heritage and Tourism in the Developing World: A regional perspective / Dallen J. Timothy, Gyan P. Nyaupane ed. . - Lond. : Routledge, 2009 . - 260 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29411/ VTTKHXH / Mfn: 1252

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; B¶o tån v¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸;

Du lÞch; Danh lam th¾ng c¶nh; Héi th¶o khoa häc;

N­íc ®ang ph¸t triÓn

Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security Building / Keith R. Krause ed. . - Lond. : Frank Cass, 1999 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29418/ VTTKHXH / Mfn: 1259

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc tÕ;

Gi¶i trõ qu©n bÞ; ChÝnh s¸ch an ninh;

V¨n ho¸; Vò khÝ h¹t nh©n; ThÕ giíi
Cutural Anthropology: An applied perspective/ Gary Ferraro, Susan Andreatta. - Belmont : Wadsworth, 2010 . - 460 p.

Ký hiÖu kho : LL 708/ VDANTOC / Mfn: 1584

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; Lý luËn v¨n ho¸;

Nh©n häc v¨n ho¸; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Mü


Education and Employment in OECD Countries/ Steven Mc Intosh . - P. : UNESCO, 2008 . - 94 p.

Ký hiÖu kho : LI 871/ VCONNGUOI / Mfn: 1333

Tõ kho¸ : Thùc tr¹ng gi¸o dôc; ViÖc lµm; Lùc l­îng lao ®éng;

ThÞ tr­êng lao ®éng; Tr×nh ®é lao ®éng; ThÕ giíi


Gallileo's Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love / Dava Sobel . - N.Y. : Walker & Company, 1999 . - 420 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23072/ VTTKHXH / Mfn: 1265

Tõ kho¸ : Nhµ thiªn v¨n häc; Nhµ khoa häc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn nh©n vËt; Galilª; Italia


Globalization of higher education and cross border student mobility/ N.V. Varghese . - P. : ITEP, 2008 . - 30 p.

Ký hiÖu kho : TL 596/ VCONNGUOI / Mfn: 1336

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Gi¸o dôc ®¹i häc; Du häc;

Sinh viªn; Chi phÝ gi¸o dôc


Globalization, economic crisis and national strategies for higher education development/ N.V. Varghese . - P. : ITEP, 2009 . - 33 p.

Ký hiÖu kho : TL 597/ VCONNGUOI / Mfn: 1335

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Ho¹t ®éng h­íng nghiÖp; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam


Introducting Cultural Anthropology/ Roberta Edwards Lenkeit . - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 331 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29448/ VTTKHXH / Mfn: 1293

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; H«n nh©n; Gia ®×nh; Dßng téc


Mirror for Humanity: A Concise in Introduction to Cultural Anthropology / Conrad Phillip Kottak . - 7th ed . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29456/ VTTKHXH / Mfn: 1301

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸; Con ng­êi;

Toµn cÇu ho¸; B¾c Mü


Poverty and Education/ Servaas van der Berg . - P. : ITEP, 2008 . - 27 p.

Ký hiÖu kho : TL 594/ VCONNGUOI / Mfn: 1338

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

§ãi nghÌo; Vai trß gi¸o dôc


Running to stand still higher education in a period of global economic crisis/ N.V. Varghese . - P. : ITEP, 2010 . - 28 p.

Ký hiÖu kho : TL 595/ VCONNGUOI / Mfn: 1337

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Vai trß kinh tÕ; Du häc


The West in the World. Vol. 1 : To 1715 / Dennis Sherman, Joyce Salisbury . - 3rd ed . - N.Y. : McGraw-Hill, 2008 . - 465 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29439/ VTTKHXH / Mfn: 1284

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


The West in the World: Renaissance to Present / Dennis Sherman, Joyce Salisbury . - 3rd ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2008 . - p. 303 - 821

Ký hiÖu kho : Lv 29440/ VTTKHXH / Mfn: 1285

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Thêi k× Phôc h­ng; HiÖn ®¹i; Ph­¬ng T©y


Window on Humanity: A Concise Introduction to Anthropology / Conrad Phillip Kottak . - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 516 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29449/ VTTKHXH / Mfn: 1294

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Con ng­êi; Toµn cÇu ho¸; B¾c Mü
B¶o tµng §¾k L¾k. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1841/ VDANTOC / Mfn: 1609

Tõ kho¸ : B¶o tµng; C«ng t¸c b¶o tµng; HiÖn vËt tr­ng bµy;

TØnh §¾c L¾c; ViÖt Nam


B¶o tån, lµm giµu vµ ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : V 2515/ VCHAUAU / Mfn: 1529

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Thêi k× ®æi míi;

Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam
C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng, Trung Quèc, Ên §é, ArËp / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5544, VV 5545/ VDANTOC / Mfn: 1596

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc; Ên §é; ArËp


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5542, VV 5543/ VDANTOC / Mfn: 1597

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


ChÝnh s¸ch ®µo t¹o sö dông quan l¹i thêi Lª Th¸nh T«ng vµ c«ng t¸c c¸n bé hiÖn nay/ NguyÔn Hoµi V¨n, §Æng Duy Th×n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200811/ TVKHXHHCM / Mfn: 1390

Tõ kho¸ : Quan l¹i; ChÕ ®é quan l¹i; §µo t¹o c¸n bé;

Sö dông c¸n bé; ChÝnh s¸ch ®µo t¹o; LÞch sö gi¸o dôc;

Nhµ Lª; Lª Th¸nh T«ng; ViÖt Nam
Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200810/ TVKHXHHCM / Mfn: 1380

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Chî;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Cæ ngäc ViÖt Nam = Vietnamese Ancient Jade / B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200770/ TVKHXHHCM / Mfn: 1369

Tõ kho¸ : B¶o tµng; Cæ vËt; HiÖn vËt b¶o tµng; ViÖt Nam
Cæ vËt ViÖt Nam = Vietnamese antiquities / B¶o tµng LÞch sö quèc gia ViÖt Nam, B¶o tµng thñ ®« B¾c Kinh . - In lÇn 2 . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200767/ TVKHXHHCM / Mfn: 1372

Tõ kho¸ : B¶o tµng; Cæ vËt; HiÖn vËt b¶o tµng; ViÖt Nam
Danh nh©n vµ th¸nh thÇn c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh b.s.. - H. : Thanh niªn, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5859, VV 5860/ VDANTOC / Mfn: 1618

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

Th¸nh thÇn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam§¹i häc Humboldt 200 n¨m (1810- 2010): Kinh nghiÖm thÕ giíi vµ ViÖt Nam. Kû yÕu . - H. : Tri thøc, 2011 . - 817 tr.

Ký hiÖu kho : V 2649 / VCHAUAU / Mfn: 1581

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Khoa häc; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Nghiªn cøu khoa häc; ViÖt Nam; ThÕ giíi


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh Tiªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200803/ TVKHXHHCM / Mfn: 1385

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5843, VV 5844/ VDANTOC / Mfn: 1611

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Lµng nghÒ s¬n quang C¸t §»ng x­a vµ nay/ NguyÔn Lan H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5532, VV 5533/ VDANTOC / Mfn: 1608

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ s¬n quang;

Lµng C¸t §»ng; X· Yªn TiÕn; HuyÖn ý Yªn;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200894, LSS1200895/ TVKHXHHCM / Mfn: 1394

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ ë n­íc ta/ Vò Cao §µm . - H. : Khoa häc kü thuËt, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200933/ TVKHXHHCM / Mfn: 1426

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ; Khoa häc c«ng nghÖ; Qu¶n lÝ khoa häc;

Nghiªn cøu khoa häc; ViÖt Nam


Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5841, VV 5842/ VDANTOC / Mfn: 1613

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu ng«n ng÷; Nam Bé; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200891/ TVKHXHHCM / Mfn: 1401

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Héi nhËp quèc tÕ; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n;

ThÕ giíi; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : V 2513/ VCHAUAU / Mfn: 1521

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : V 2514/ VCHAUAU / Mfn: 1522

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010; ViÖt Nam


PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 521 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5849, VV 5850/ VDANTOC / Mfn: 1626

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

ViÖt Nam
Quan ®iÓm cña C. M¸c, Ph. ¡ngghen, V. I. Lªnin, Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ b¸o chÝ/ Lª V¨n Toan, Ng« Kim Ng©n, NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o ch.b.; Lª Quèc Lý b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 329 tr.Ký hiÖu kho : LSS1200937/ TVKHXHHCM / Mfn: 1433

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; LÝ luËn b¸o chÝ; C«ng t¸c b¸o chÝ; Quan ®iÓm;

§¶ng Céng s¶n; C. M¸c; Ph. ¡ngghen; V.I. Lªnin;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Tõ sù vËn ®éng lÞch sö ®Õn liªn hÖ kinh tÕ - v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Hoµn, Lª Duy M¹nh . - H. : Lao ®éng , 2011 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : V 2571/ VCHAUAU / Mfn: 1561

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Bµi viÕt; Hµ Néi; ViÖt NamV¨n ho¸ cæ truyÒn ë T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ §ç Hång Kú . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200900, LSS1200901/ TVKHXHHCM / Mfn: 1397

Vv 2662/ VMOITRUONG / Mfn: 1508Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam - nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5534, VV 5535/ VDANTOC / Mfn: 1601

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5528, VV 5529/ VDANTOC / Mfn: 1606

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 671 tr.Ký hiÖu kho : V 2545/ VCHAUAU / Mfn: 1512

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Lèi sèng; §« thÞ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ víi ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Hå B¸ Th©m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012. - 419 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200805/ TVKHXHHCM / Mfn: 1384

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : , 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 2558/ VCHAUAU / Mfn: 1531

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ c«ng ty;

V¨n ho¸ qu¶n lÝ; ViÖt NamV¨n häc

Empire's Proxy: American Literature and U. S. Imperialism in the Philippines / Meg Wesling . - N.Y. : New York University Press, 2011 . - 235 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29432/ VTTKHXH / Mfn: 1277

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

TruyÒn thèng v¨n häc; ¶nh h­ëng v¨n häc;

Chñ nghÜa ®Õ quèc; ThÕ kØ 19; Mü; Philippine
Gallileo's Daughter: A Historical Memoir of Science, Faith, and Love / Dava Sobel . - N.Y. : Walker & Company, 1999 . - 420 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23072/ VTTKHXH / Mfn: 1265

Tõ kho¸ : Nhµ thiªn v¨n häc; Nhµ khoa häc; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn nh©n vËt; Galilª; Italia


ChuyÖn lµng v¨n/ Di Li . - H. : V¨n häc, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200806/ TVKHXHHCM / Mfn: 1383

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ; Bµi pháng vÊn;

Nhµ th¬; Nhµ v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Câi ng­êi/ TrÇn ChiÕn . - H. : V¨n häc, 2012 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200809/ TVKHXHHCM / Mfn: 1381

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; ViÖt Nam
G¸y ng­êi th× l¹nh: T¶n v¨n / NguyÔn Ngäc T­ . - In lÇn 3 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200802/ TVKHXHHCM / Mfn: 1386

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; ViÖt Nam
Hµn MÆc Tö: Th¬ vµ ®êi / Nhãm TrÝ Thøc ViÖt t.ch., gi.th. . - [H.]: V¨n häc, 2012 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200808/ TVKHXHHCM / Mfn: 1382

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc;

Th¬; HiÖn ®¹i; Hµn MÆc Tö; ViÖt Nam
Hoµng Ngäc HiÕn... viÕt/ Hoµng Ngäc HiÕn; §a Huyªn b.s.; Ph¹m VÜnh C­ gi.th. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200836, LSS1200837/ TVKHXHHCM / Mfn: 1365

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt NamHå Xu©n H­¬ng: Th¬ vµ ®êi / L÷ Huy Nguyªn t.ch., b.s., gi.th. . - In lÇn 6 . - H.: V¨n häc, 2012 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200801/ TVKHXHHCM / Mfn: 1387

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬; Nhµ th¬; ViÖt Nam


H¬amon Bia Br©u: Sö thi song ng÷ Bana - ViÖt / Vò Ngäc B×nh, NguyÔn Quang TuÖ, V¨n C«ng Hïng,... s.t.; Siu PÕt d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5638/ VDANTOC / Mfn: 1594

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Bana; ViÖt Nam


Mét thÕ kû th¬ ViÖt Nam (1900 - 2000): Chuyªn luËn / Hµ Minh §øc . - H. : KHXH, 2012 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200896, LSS1200897/ TVKHXHHCM / Mfn: 1396

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Th¬; ThÕ kû 20; ViÖt Nam
Ngang däc ®­êng v¨n: T¶n m¹n vÒ c¸c nhµ v¨n ®­¬ng ®¹i ViÖt Nam / NguyÔn §øc HuÖ . - H. : V¨n häc, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200952/ TVKHXHHCM / Mfn: 1405

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ v¨n; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


NguyÔn BÝnh: Th¬ vµ ®êi / Hoµng Xu©n t.ch. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200954/ TVKHXHHCM / Mfn: 1403

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp s¸ng t¸c; NguyÔn BÝnh; ViÖt Nam
NguyÔn BÝnh: Th¬ vµ ®êi / Nhãm TrÝ Thøc ViÖt t.ch., gi.th. . - H. : V¨n häc, 2012 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200953/ TVKHXHHCM / Mfn: 1404

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc;

Th¬; NguyÔn BÝnh; ViÖt Nam
S«ng cña nhiÒu bê: Ký ch©n dung / B×nh Nguyªn Trang . - H. : V¨n häc, 2012 .- 331 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200815/ TVKHXHHCM / Mfn: 1376

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÝ; ViÖt Nam
S«ng l¹c ®­êng vÒ: TiÓu thuyÕt / Vò §øc Sao BiÓn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200799/ TVKHXHHCM / Mfn: 1389

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: TruyÖn th¬/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2008 . - 1150 tr.

Ký hiÖu kho : V 2388/ VCHAUAU / Mfn: 1555

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 14 : TruyÖn cæ tÝch / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2008 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : V 2385/ VCHAUAU / Mfn: 1537

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


Tæng tËp V¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 17 : D©n ca lao ®éng, d©n ca nghi lÔ vµ phong tôc / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2008 . - 987 tr.

Ký hiÖu kho : V 2386/ VCHAUAU / Mfn: 1557

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tæng tËp V¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 21 : TruyÖn th¬/ ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH , 2008 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : V 2387/ VCHAUAU / Mfn: 1556

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tr­êng Sa vang m·i b¶n hïng ca: Ký sù vÒ biÓn ®¶o ViÖt Nam / Thanh Th¶o, Phan TiÕn Dòng, TrÇn ThÕ TuyÓn; S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200925/ TVKHXHHCM / Mfn: 1418

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bµi viÕt;

QuÇn ®¶o Tr­êng Sa; ViÖt Nam


V¨n chÝnh luËn ViÖt Nam thêi trung ®¹i/ Ph¹m TuÊn Vò . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 291 tr.

Phô lôc: tr. 217-280Tµi liÖu tham kh¶o: 281-287Ký hiÖu kho : LSS1200927/ TVKHXHHCM / Mfn: 1421

Tõ kho¸ : V¨n chÝnh luËn; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Vì méng thiªn ®­êng: Ng­êi ViÖt tha ph­¬ng trªn ®Êt Mü / Anh Th­ . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2011 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200817/ TVKHXHHCM / Mfn: 1374

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; KÝ sù; ViÖt Nam

X· héi häc

A Theoretical framework and principles for the establishment and management of civil society organizations in Vietnam/ NguyÔn M¹nh C­êng . H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 110 p.

Ký hiÖu kho : Lv 803/ VCONNGUOI / Mfn: 1339

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ph¸p luËt; C¬ së ph¸p lý; X· héi d©n sù;

Tæ chøc x· héi d©n sù; ViÖt Nam


Charting China's Future: Domestic and international challenges / David Shambaugh ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 187 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29433/ VTTKHXH / Mfn: 1278

Tõ kho¸ : Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o chÝnh trÞ; Dù b¸o x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi


Climate Change and Cities: First Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network / Cynthia Rosenzweig, William D. Solecki, Stephen A. Hammer,... ed. . - N.Y. : Cambridge University Press, 2011 . - 286 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29421/ VTTKHXH / Mfn: 1266

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¸o c¸o; ThÕ giíi


Climate Change: What's Your Business Strategy? / Andrew J. Hoffman, John G. Woody . - Boston : Harvard Business Press, 2008 . - 115 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23070/ VTTKHXH / Mfn: 1262

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; HiÖu øng nhµ kÝnh;

Tr¸ch nhiÖm x· héi; Doanh nghiÖp;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc kinh doanh; ThÕ giíi
CNN: Making News in the Global Market/ Don M. Flournoy, Robert K. Stewart . - Luton : University of Luton Press, 1997 . - 227 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29413/ VTTKHXH / Mfn: 1254

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Ph­¬ng tiÒn truyÒn th«ng;

Kªnh truyÒn h×nh; Kªnh CNN; Mü


Consciousness in Corporate Corridors: Management Leadership Spirituality / Subhash Sharma, Daniel Albuquerque . - Indoa : IBA Publication, 2012 . - 121 p.

Ký hiÖu kho : LI 872/ VCONNGUOI / Mfn: 1330

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý;

Khoa häc qu¶n lý; L·nh ®¹o; Ên §éCrime Victims: An Introduction to Victimology / Andrew Karmen . - 6th ed. . - Belmont : Thomson Wadsworth, 2007 . - 445 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29444/ VTTKHXH / Mfn: 1289

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; X· héi häc téi ph¹m; Téi hiÕp d©m;

L¹m dông trÎ em; B¹o lùc gia ®×nh; N¹n nh©n;

LuËt h×nh sù; HÖ thèng ph¸p luËt; Mü
Doing Visual Research/ Claudia Mitchell . - Lond. : SAGE, 2011 . - 216 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29428/ VTTKHXH / Mfn: 1273

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

Ph­¬ng ph¸p trùc quan


Feminist Frontiers/ Verta Taylor, Nancy Whittier, Leila J. Rupp . - 8th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 616 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29447/ VTTKHXH / Mfn: 1292

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; Phô n÷; Vai trß phô n÷;

B×nh ®¼ng giíi; BiÕn ®æi x· héi; Mü


Human Development/ Thomas L. Crandell, Corinne Haines Crandell, James W. Vander Zanden . - 9th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 618 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29438/ VTTKHXH / Mfn: 1283

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Nghiªn cøu t©m lÝ;

Ph¸t triÓn t©m lÝ
Introducting Cultural Anthropology/ Roberta Edwards Lenkeit . - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 331 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29448/ VTTKHXH / Mfn: 1293

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸; Con ng­êi;

Nghiªn cøu con ng­êi; H«n nh©n; Gia ®×nh; Dßng téc


Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits / Wayne F. Cascio . - 8th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 719 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29443/ VTTKHXH / Mfn: 1288

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Qu¶n lÝ nguån nh©n lùc;

ViÖc lµm; N¨ng suÊt lao ®éng; Lîi Ých kinh tÕ; ThÕ giíi
Mirror for Humanity: A Concise in Introduction to Cultural Anthropology / Conrad Phillip Kottak . - 7th ed . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 352 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29456/ VTTKHXH / Mfn: 1301

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n häc v¨n ho¸;

Con ng­êi; Toµn cÇu ho¸; B¾c Mü
Ramses: Rapport annuel mondial sur le systÌme Ðcononmique et les stratÐgies / Institut Francais des relations internationales . - P. : DUNOD, 2007 . - 383 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29409/ VTTKHXH / Mfn: 1250

Tõ kho¸ : HÖ thèng kinh tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; BiÕn ®æi khÝ hËu;

N¨ng l­îng h¹t nh©n; B¸o c¸o; 2008; ThÕ giíi
Social Responsibility in the Context of Market Economy/ Pham Van Duc ed. - H. : Social Sciences Publishing House, 2012 . - 262 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23071/ VTTKHXH / Mfn: 1263

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

Tr¸ch nhiÖm x· héi; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam
Strategic environmental assessment in East and Southeast Asia: A progress review and comparison of country systems and cases / Jiri Dusik, Jian Xie . - H : The World Bank, 2009 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : LI 873/ VCONNGUOI / Mfn: 1341

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ChiÕn l­îc m«i tr­êng;

§¸nh gi¸ m«i tr­êng; §«ng Nam ¸; §«ng ¸


Talking Sides: Clashing Views in Energy and Society / Thomas A. Easton . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 396 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29450/ VTTKHXH / Mfn: 1295

Tõ kho¸ : N¨ng l­îng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

B¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn; N¨ng l­îng khÝ ®èt;

N¨ng l­îng nguyªn tö; HiÖu øng nhµ kÝnh
Talking Sides: Clashing Views on Environmental Issues / Thomas Easton ed. . - 14th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2011 . - 374 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29453/ VTTKHXH / Mfn: 1298

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; X· héi häc m«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng


Talking Sides: Clashing Views on Social Issues / Kurt Finsterbusch ed. . - 16th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2011 . - 401 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29455/ VTTKHXH / Mfn: 1300

Tõ kho¸ : X· héi; Hµnh vi x· héi; V¨n ho¸; Giíi; BÊt b×nh ®¼ng;

D©n sè; M«i tr­êng; Téi ¸c; ThÓ chÕ chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch x· héi; Mü

The 1/4/2010 Population Change and Family Planning Survey: Major Findings / General Statistics Office . - H. : [s.n.], 2011 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29398/ VTTKHXH / Mfn: 1239

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; Di c­; 2010; ViÖt Nam
The 1/4/2011 Population Change and Family Planning Survey: Major Findings / General Statistics Office . - H. : [s.n.], 2011 . - 325 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29397/ VTTKHXH / Mfn: 1238

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; 2011; ViÖt Nam
The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought/ William Outhwaite ed. . 2nd ed. . - Malden : Blackwell Publishing, 2006 . - 839 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29408/ VTTKHXH / Mfn: 1249

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi;

§êi sèng x· héi; ThÕ kØ 19; ThÕ giíi


The Creative Capital of Cities: Interactive Knowledge Creation and the Urbanization Economies of Innovation / Stefan Kratke . - Malden : Wiley-Blackwell, 2011 . - 249 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29434/ VTTKHXH / Mfn: 1279

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ;

§æi míi c«ng nghÖ; Thµnh phè Berlin; §øc


Understanding Growth and Poverty Theory, Policy, and Empirics/ Raj Nallari, Breda Griffith . - N.Y. : The World Bank, 2011 . - 489 p.

Ký hiÖu kho : Lv 802/ VCONNGUOI / Mfn: 1340

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

L¹m ph¸t; §ãi nghÌo; Thu nhËp quèc gia;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §« thÞ ho¸
Urban poverty assessement in Hanoi and Hochiminh City (a short version of the full report) / Lª ThÞ Thanh Loan, NguyÔn Bïi Linh . - H. : [s.n.], 2010 . - 129 p.

Ký hiÖu kho : TL 598/ VCONNGUOI / Mfn: 1334

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Quan hÖ x· héi; Di c­;

Ch¨m sãc søc kháe; ViÖc lµm; §ãi nghÌo;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Window on Humanity: A Concise Introduction to Anthropology / Conrad Phillip Kottak . - 4th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 516 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29449/ VTTKHXH / Mfn: 1294

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Con ng­êi; Toµn cÇu ho¸; B¾c Mü
Women in the Military and in Armed Conflict/ Helena Carreiras, Gerhard Kummel ed. . - Wiesbaden : VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2008 . - 239 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29419/ VTTKHXH / Mfn: 1260

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; ChiÕn tranh;

Xung ®ét qu©n sù; Xung ®ét vò trang; ThÕ giíi


Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp hµng ®Çu ViÖt Nam/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ x· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 2547/ VCHAUAU / Mfn: 1511

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
B¶o hiÓm y tÕ x· héi: c«ng cô ®Ó ®¹t ®­îc b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n vµ kÕt qu¶ ch¨m sãc søc kháe c«ng b»ng h¬n/ Hµ §øc Anh . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 648/ VCONNGUOI / Mfn: 1352

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe;

ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm y tÕ; DÞch vô y tÕ; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200768/ TVKHXHHCM / Mfn: 1371

Vl 2615, Vl 2683/ VMOITRUONG / Mfn: 1470Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng;

ViÖc lµm; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1805, VL 1806/ VDANTOC / Mfn: 1592

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o M«i tr­êng quèc gia n¨m 2010: Tæng quan M«i tr­êng ViÖt Nam/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : TL 622/ VCONNGUOI / Mfn: 1317

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; M«i tr­êng quèc gia;

¤ nhiÔm m«i tr­êng; 2010; B¸o c¸o; ViÖt Nam


B¸o c¸o n¨m 2010 vÒ ho¹t ®éng hç trî ng­êi khuyÕt tËt ViÖt Nam/ Ban §iÒu phèi c¸c ho¹t ®éng hç trî Ng­êi tµn tËt ViÖt Nam (NCCD). - H. : [k.nxb.], 2010 . 65 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 644/ VCONNGUOI / Mfn: 1356

Tõ kho¸ : Ng­êi khuyÕt tËt; ChÝnh s¸ch x· hé;

Ho¹t ®éng hç trî; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o thùc hiÖn chiÕn l­îc ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n ViÖt Nam 2001 - 2010/ Tr­êng §¹i häc Y tÕ c«ng céng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 64 tr.

Ký hiÖu kho : TL 618/ VCONNGUOI / Mfn: 1320

Tõ kho¸ : Søc kháe sinh s¶n; Ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n;

Y tÕ; ChiÕn l­îc y tÕ; DÞch vô y tÕ; 2001-2010;

ViÖt Nam
B¸o c¸o th­êng niªn cña Liªn Hîp Quèc t¹i ViÖt Nam 2011/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 651/ VCONNGUOI / Mfn: 1349

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; 2011; ViÖt Nam


B¸o c¸o tæng quan vÒ t×nh h×nh di c­ cña c«ng d©n ViÖt Nam ra n­íc ngoµi/ Côc L·nh sù - Bé Ngo¹i giao . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 658/ VCONNGUOI / Mfn: 1343

Tõ kho¸ : Di c­; T×nh h×nh di c­; ChÝnh s¸ch di c­;

Di c­ n­íc ngoµi; ViÖt Nam


Bèn n¨m hç trî n¹n nh©n bÞ b¹o lùc gia ®×nh: b¸o c¸o vµ bµi häc kinh nghiÖm 2007-2010/ Trung t©m Phô n÷ vµ Ph¸t triÓn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 41 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 643/ VCONNGUOI / Mfn: 1357

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh;

Ho¹t ®éng n¹n nh©n; 2007-2010; ViÖt Nam


C¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh ViÖt Nam: Mét sè kÕt qu¶ ph©n tÝch s©u. §iÒu tra Gia ®×nh ViÖt Nam 2006 / Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch, ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi, UNICEF ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1839, VL 1840/ VDANTOC / Mfn: 1603

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh;

B¹o lùc gia ®×nh; ViÖt Nam


C¸c thµnh phè Eco2: C¸c ®« thÞ sinh th¸i kiªm kinh tÕ / Hiroaki Suzuki, Arish Dastur, Sebastian Moffat . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2616/ VMOITRUONG / Mfn: 1471

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; M«i tr­êng sinh th¸i;

§« thÞ sinh th¸i; §« thÞ kinh tÕ; ThÕ giíi


Con ®­êng tíi b×nh ®¼ng giíi= Pathway to Gender Equality / Quü Ph¸t triÓn phô n÷ Liªn Hîp Quèc . - H. : UNIFEM, 2006 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : TL 620/ VCONNGUOI / Mfn: 1318

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn b×nh ®¼ng;

C«ng ­íc CEDAW; ThÕ giíi
C«ng nghÖ xö lý n­íc th¶i/ NguyÕn §øc KhiÓn ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012- 679 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2605, Vl 2690/ VMOITRUONG / Mfn: 1451

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; N­íc th¶i; C«ng nghÖ m«i tr­êng;

Xö lÝ n­íc th¶i; ViÖt Nam


C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, d©n chñ ho¸ víi b×nh ®¼ng giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Quèc Lý, NguyÔn ThÞ Nga, Ph¹m Anh Hïng,... ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2656/ VMOITRUONG / Mfn: 1502

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; D©n chñ ho¸;

ViÖt Nam
C¬ cÊu x· héi, ph©n tÇng x· héi trong ®iÒu kiÖn ®æi míi ë ViÖt Nam/ Lª H÷u NghÜa, Lª Ngäc Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 338 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr. 332-336Ký hiÖu kho : LSS1200906, LSS1200907/ TVKHXHHCM / Mfn: 1399

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Ph©n tÇng x· héi; BiÕn ®æi x· héi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


Di c­ trong n­íc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ViÖt Nam: Kªu gäi hµnh ®éng. C¬ héi vµ th¸ch thøc víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 73 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 659/ VCONNGUOI / Mfn: 1342

Tõ kho¸ : Di c­; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Di c­ trong n­íc; YÕu tè t¸c ®éng; ViÖt Nam


DiÖn m¹o vµ triÓn väng cña x· héi tri thøc/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2008 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 2419/ VCHAUAU / Mfn: 1553

Tõ kho¸ : X· héi th«ng tin; X· héi tri thøc;

X©y dùng x· héi tri thøc; TriÓn väng ph¸t triÓn;

ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Bïi H÷u §¹o, §Æng Xu©n Hoan, NguyÔn Minh Ph­¬ng,... b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2600, Vl 2655/ VMOITRUONG / Mfn: 1446

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng;

Tiªu chuÈn m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ho¹t ®éng s¶n xuÊt;

Kinh doanh; ThÕ giíi1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương