S¸ch míi sè 07/2013


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011tải về 0.63 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1854/ VDANTOC / Mfn: 1622

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; 2011; ViÖt Nam
Giµ ho¸ d©n sè vµ ng­êi cao tuæi ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, dù b¸o vµ mét sè khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch / UNFPA . - H. : UNFPA, 2011 . - 61 tr.

Ký hiÖu kho : TL 625/ VCONNGUOI / Mfn: 1315

Tõ kho¸ : D©n sè; C¬ cÊu d©n sè; Ng­êi cao tuæi;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: Møc sinh vµ møc chÕt ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1848/ VDANTOC / Mfn: 1624

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n tè; TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Qu©n sù

Arms Control: New Approaches to Theory and Policy / Nancy W. Gallagher ed.- Lond. : Frank Cass, 1998 . - 175 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29420/ VTTKHXH / Mfn: 1261

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Vò khÝ; KiÓm so¸t vò khÝ;

Vò khÝ h¹t nh©n; ThÕ giíi


Maritime Strategy and Continental Wars/ Raja Menon . - Lond. : Frank Cass, 1998 . - 215 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29412/ VTTKHXH / Mfn: 1253

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt qu©n sù; ChiÕn l­îc qu©n sù; H¶i qu©n;

Lùc l­îng vò trang; ChiÕn tranh giµnh ®éc lËp; Mü


Private Military and Security Companies: Changes, Problems, Pitfalls and Prospects / Thomas Jager, Gerhard Kummel ed. . - Wisbaden : Vs Verlag fur Sozialwissenschaften, 2007 . - 502 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29407/ VTTKHXH / Mfn: 1248

Tõ kho¸ : DÞch vô qu©n sù; DÞch vô an ninh;

Ngµnh c«ng nghiÖp qu©n sù; C«ng ty;

Th­¬ng m¹i; Kinh doanh; Ch©u ¢u
Héi nghÞ qu©n sù Trung Gi· vµ hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ 1954 vÒ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / L­u V¨n Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200932/ TVKHXHHCM / Mfn: 1425

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö qu©n sù; Héi nghÞ qu©n sù;

HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1954; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu tranh quèc phßng ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng V¨n Minh, Ph¹m Anh TuÊn, §Æng §øc Quy,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200946/ TVKHXHHCM / Mfn: 1411

Tõ kho¸ : Khoa häc qu©n sù; Quèc phßng; T­ t­ëng qu©n sù;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §Êu tranh quèc phßng;

ChÝnh s¸ch quèc phßng; ViÖt Nam
100 nhµ qu©n sù cã ¶nh h­ëng nhÊt trong lÞch sö thÕ giíi/ Michael Lee Lanning; KiÕn V¨n, VÜnh Khang d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200943/ TVKHXHHCM / Mfn: 1414

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ qu©n sù; ThÕ giíi


Quèc phßng - An ninh trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn VÜnh Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 2542/ VCHAUAU / Mfn: 1535

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Quèc phßng; An ninh; Thêi k× qu¸ ®é; Chñ nghÜa x· héi;

ViÖt Nam
TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought/ William Outhwaite ed. . 2nd ed. . - Malden : Blackwell Publishing, 2006 . - 839 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29408/ VTTKHXH / Mfn: 1249

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; T­ t­ëng x· héi; LÞch sö t­ t­ëng x· héi;

§êi sèng x· héi; ThÕ kØ 19; ThÕ giíi


The Middle East and North Africa 2011/ Christopher Matthews ed. . - 57th ed.- Lond. : Routledge, 2010 . - 1446 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29401/ VTTKHXH / Mfn: 1242

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ; X· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; 2011; B¾c Phi; Trung §«ng


The Middle East and North Africa 2012/ Christopher Matthews ed. . - 58th ed.- Lond. : Routledge, 2011 . - 1443 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29402/ VTTKHXH / Mfn: 1243

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö; ChÝnh trÞ; Kinh tÕ; X· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; 2012; B¾c Phi; Trung §«ng


§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ VDANTOC / Mfn: 1610

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö;

HuyÖn Yªn §Þnh; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


LÞch sö 200 quèc gia vµ c¸c vïng l·nh thæ thÕ giíi/ Cao V¨n Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 891 tr.

Ký hiÖu kho : V 2531/ VCHAUAU / Mfn: 1528

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Quèc gia; Vïng l·nh thæ; ThÕ giíi
Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : V 2513/ VCHAUAU / Mfn: 1521

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : V 2514/ VCHAUAU / Mfn: 1522

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th­¬ng m¹i ViÖt Nam = Viet Nam Trade Directory / Bé C«ng th­¬ng. - H. : D©n trÝ, 2011 . - 617tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0115/ VCHAUAU / Mfn: 1577

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m th­¬ng m¹i; 2011;

ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2009/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 831 tr.Ký hiÖu kho : T§ 0/ VCHAUAU / Mfn: 1575

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2008/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2009 . - 819 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0112/ VCHAUAU / Mfn: 1578

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè Hµ Néi 2011 = Hanoi Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª thµnh phè Hµ Néi . - H. : Thèng kª, 2012 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2588/ VMOITRUONG / Mfn: 1434

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; Hµ Néi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè H¶i Phßng 2011 = Haiphong Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2630/ VMOITRUONG / Mfn: 1485

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005;

2009-2011; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª thµnh phè §µ N½ng 2011 = Danang Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª thµnh phè §µ N½ng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2642/ VMOITRUONG / Mfn: 1497

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B¾c K¹n 2011 = Backan Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh B¾c K¹n . - H. : Thèng kª, 2012 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2636/ VMOITRUONG / Mfn: 1491

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009-2011;

TØnh B¾c K¹n; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh D­¬ng 2009 = Satistical Yearbook Binhduong Province 2009 / Côc Thèng kª B×nh D­¬ng . - B×nh D­¬ng : [k.nxb.], 2010 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2610/ VMOITRUONG / Mfn: 1456

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2009;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh D­¬ng 2011 = Statistical Yearbook Binh duong province 2011 / Côc Thèng kª tØnh B×nh D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2635/ VMOITRUONG / Mfn: 1490

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006; 2008-2011;

TØnh B×nh D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh §Þnh 2011 = Binhdinh Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh B×nh §Þnh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 426 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2621/ VMOITRUONG / Mfn: 1476

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh B×nh ThuËn 2011 = Binhthuan Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh B×nh ThuËn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2623/ VMOITRUONG / Mfn: 1478

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2011;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam

Niªn gi¸m thèng kª tØnh Cao B»ng 2011/ Côc Thèng kª tØnh Cao B»ng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2638/ VMOITRUONG / Mfn: 1493

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh §iÖn Biªn 2011 = Dienbien Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª tØnh §iÖn Biªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2625/ VMOITRUONG / Mfn: 1480

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ Nam 2011 = Hanam Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Hµ Nam . - H. : Thèng kª, 2012 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2624/ VMOITRUONG / Mfn: 1479

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005-2011;

TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ TÜnh 2011 = Hatinh Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2592/ VMOITRUONG / Mfn: 1438

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011;

TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H¶i D­¬ng 2011 = Haiduong Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh H¶i D­¬ng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2628/ VMOITRUONG / Mfn: 1483

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2011;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh H­ng Yªn/ Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2634/ VMOITRUONG / Mfn: 1489

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 20062011;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Kon Tum 2011 = Kontum Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Kon Tum . - H. : Thèng kª, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2632/ VMOITRUONG / Mfn: 1487

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011;

TØnh Kon Tum; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Lµo Cai 2011 = Laocai Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Lµo Cai . - H. : Thèng kª, 2012 . - 444 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2637/ VMOITRUONG / Mfn: 1492

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2007-2011;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Nam §Þnh 2011 = Namdinh Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª tØnh Nam §Þnh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2590/ VMOITRUONG / Mfn: 1436

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Ninh ThuËn 2011 = Ninhthuan Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Ninh ThuËn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2641/ VMOITRUONG / Mfn: 1496

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Thä 2011 = Phutho Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Phó Thä . - H. : Thèng kª, 2012 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2633/ VMOITRUONG / Mfn: 1488

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2000; 2005;

2010-2011; TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Phó Yªn 2011 = Phuyen Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª TØnh Phó Yªn . - H. : Thèng kª, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2640/ VMOITRUONG / Mfn: 1495

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2011;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Nam 2011 = Quangnam Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Nam . - H. : Thèng kª, 2012 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2622/ VMOITRUONG / Mfn: 1477

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i 2011 = Quangngai Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Qu¶ng Ng·i . - H. : Thèng kª, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2591/ VMOITRUONG / Mfn: 1437

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2006-2011;

TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Qu¶ng TrÞ 2011 = Quangtri Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2589/ VMOITRUONG / Mfn: 1435

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Sãc Tr¨ng 2011 = Soctrang Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª tØnh Sãc Tr¨ng . - H. : Thèng kª, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2627/ VMOITRUONG / Mfn: 1482

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2011;

TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Th¸i B×nh 2011 = Thaibinh Statistical Yearbook 2011/ Côc Thèng kª tØnh Th¸i B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2639/ VMOITRUONG / Mfn: 1494

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Thanh Ho¸ 2011 = Thanhhoa Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Thanh Ho¸ . - H. : Thèng kª, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2631/ VMOITRUONG / Mfn: 1486

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005-2006;

2009-2011; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª tØnh Tuyªn Quang 2011 = Tuyenquang Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Tuyªn Quang . - H. : Thèng kª, 2012 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2626/ VMOITRUONG / Mfn: 1481

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Tuyªn Quang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh VÜnh Phóc 2011 = Vinhphuc Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh VÜnh Phóc . - H. : Thèng kª, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2593/ VMOITRUONG / Mfn: 1439

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2008-2011;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª tØnh Yªn B¸i 2011 = Yenbai Statistical Yearbook 2011 / Côc Thèng kª tØnh Yªn B¸i . - H. : Thèng kª, 2012 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2629/ VMOITRUONG / Mfn: 1484

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2005; 2008-2011;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam 2011 = Statistical Yearbook of Vietnam 2011 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2643/ VMOITRUONG / Mfn: 1498

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2007-2011; ViÖt Nam


Thèng kª häc

B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1805, VL 1806/ VDANTOC / Mfn: 1592

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng;

ViÖc lµm; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200768/ TVKHXHHCM / Mfn: 1371

Vl 2615, Vl 2683/ VMOITRUONG / Mfn: 1470Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng;

ViÖc lµm; B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng d©n c­ n¨m 2010 = Result of the Viet Nam Household Living Standards Survey 2010 / Tæng côc Thèng kª; Lª ThÞ Lan Ph­¬ng d. . - H. : Thèng kª, 2011 . - 710 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200769/ TVKHXHHCM / Mfn: 1368

Tõ kho¸ : Møc sèng; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam
KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2011 tØnh B×nh ThuËn/ NguyÔn Xu©n Thi ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2652/ VMOITRUONG / Mfn: 1466

Tõ kho¸ : Møc sèng; Gia ®×nh; Hé gia ®×nh; KÕt qu¶ kh¶o s¸t;

2011; TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam


L¹ng S¬n 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1980 - 2010 / Côc Thèng kª tØnh L¹ng S¬n . - H. : Thèng kª, 2012 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2596/ VMOITRUONG / Mfn: 1442

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1980 - 2010;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
Ninh B×nh 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1/4/1992 - 1/4/2012 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2595/ VMOITRUONG / Mfn: 1441

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1992 - 2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Sè liÖu thèng kª kinh tÕ - x· héi Ninh B×nh 20 n¨m: 1992 - 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2594/ VMOITRUONG / Mfn: 1440

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

1992 - 2011; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi chän läc tõ kÕt qu¶ c¸c cuéc ®iÒu tra quy m« lín 2000 – 2010 = Major Socio - economic Information Obtained from the Large Scale Surveys in Period 2000 - 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : , 2011 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2619/ VMOITRUONG / Mfn: 1474

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2000-2010;

ViÖt Nam

T«n gi¸o

Loµi ng­êi tõ ®©u vÒ ®©u?: S¸ch tham kh¶o / §oµn Xu©n M­îu . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200892/ TVKHXHHCM / Mfn: 1392

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

V¨n ho¸ t©m linh


Nho gi¸o vµ khÝa c¹nh t«n gi¸o cña Nho gi¸o/ NguyÔn §øc Sù . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5530, VV 5531/ VDANTOC / Mfn: 1607

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; Nho gi¸o; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; Trung Quèc; ViÖt Nam


PhËt gi¸o trong v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 521 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5849, VV 5850/ VDANTOC / Mfn: 1626

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; V¨n ho¸ tinh thÇn; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ t«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200840, LSS1200841/ TVKHXHHCM / Mfn: 1367

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §­êng lèi t«n gi¸o;

§æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam
Tæ chøc xø, hä ®¹o C«ng gi¸o ë ViÖt Nam: LÞch sö - hiÖn t¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra / NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : KHXH, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5671, VV 5672/ VDANTOC / Mfn: 1586

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; §¹o Thiªn chóa; §êi sèng t«n gi¸o;

C«ng gi¸o; Gi¸o héi; Xø ®¹o; Hä ®¹o; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5538, VV 5539/ VDANTOC / Mfn: 1602

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc

Emotional Intelligence 101/ Gerald Mathews, Moshe Zeidner, Richard D. Roberts . - N.Y. : Springer Publishing Company, 2012 . - 300 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23073/ VTTKHXH / Mfn: 1264

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t©m lÝ; T©m lÝ trÞ liÖu; BÖnh lÝ;

C¶m xóc; Rèi lo¹n c¶m xóc; NhËn thøc


Ethnics and the Conduct of Business/ John R. Boatright . - 5th ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2007 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29445/ VTTKHXH / Mfn: 1290

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

§¹o ®øc kinh doanh; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Ho¹t ®éng kinh doanh
Fundamentals of Cognitive Psychology/ Ronald T. Kellogg . - 2nd ed. . - Lond.: Sage, 2012 . - 358 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29424/ VTTKHXH / Mfn: 1269

Tõ kho¸ : NhËn thøc; T©m lÝ häc nhËn thøc; Qu¸ tr×nh nhËn thøc;

TrÝ nhí; Chó ý; Ng«n ng÷


Human Development/ Thomas L. Crandell, Corinne Haines Crandell, James W. Vander Zanden . - 9th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 618 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29438/ VTTKHXH / Mfn: 1283

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

Nghiªn cøu t©m lÝ; Ph¸t triÓn t©m lÝ


Talking Sides: Clashing Views in Business Ethnics and Society / Lisa H. Newton, Elaine E. Englehardt, Michael S. Pritchard ed. . - 11th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 419 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29451/ VTTKHXH / Mfn: 1296

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp; §¹o ®øc;

§¹o ®øc kinh doanh; Tr¸ch nhiÖm x· héi


Talking Sides: Clashing Views on Psychological Issues / Brent Slife ed. . - 16th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 362 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29454/ VTTKHXH / Mfn: 1299

Tõ kho¸ : T©m lÝ; Nghiªn cøu t©m lÝ; T©m sinh lÝ; Hµnh vi;

NhËn thøc; ChÊn th­¬ng t©m lÝ; T©m lÝ häc x· héi;

T©m lÝ häc c¸ nh©n


The Ethics of Public Administration: The Challenges of Global Governance / Sara R. Jordan, Phillip W. Gray . - Texas : Baylor University Press, 2011 . - 416 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29431/ VTTKHXH / Mfn: 1276

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; T­ t­ëng ®¹o ®øc;

Hµnh chÝnh c«ng; ThÕ giíi


Thinking Critically about Ethical Issues/ Vincent Ryan Ruggiero . - 7th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2008 . - 202 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29457/ VTTKHXH / Mfn: 1302

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; Nguyªn t¾c; Hµnh vi; T×nh c¶m;

L­¬ng t©m; Tr¸ch nhiÖm x· héi; Gi¸o tr×nh


Understanding Psychology/ Robert S. Feldman . - 9th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 621 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29435/ VTTKHXH / Mfn: 1280

Tõ kho¸ : T©m lÝ; Nghiªn cøu t©m lÝ; Qu¸ tr×nh nhËn thøc; TrÝ nhí;

C¶m xóc; T©m lÝ häc søc kháe; T©m lÝ häc x· héi;

Rèi lo¹n t©m lÝ; Gi¸o tr×nh
Con ng­êi qua l¨ng kÝnh triÕt gia: S¸ch tham kh¶o / Lª C«ng Sù . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200904, LSS1200905/ TVKHXHHCM / Mfn: 1398

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

Quan ®iÓm triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương