S¸ch míi sè 07/2013tải về 0.63 Mb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ VDANTOC / Mfn: 1610

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Yªn §Þnh;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ tinh thÇn truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Giµu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 473 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5861, VV 5862/ VDANTOC / Mfn: 1617

Tõ kho¸ : §¹o ®øc truyÒn thèng; TruyÒn thèng d©n téc;

§¹o ®øc c¸ch m¹ng; Chñ nghÜa anh hïng; ViÖt Nam


Hå CÈm §µo - Con ®­êng phÝa tr­íc: S¸ch tham kh¶o / M· Linh, Lý Minh; Hång Ph­îng d. . - Tb. lÇn 2 . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 2340/ VCHAUAU / Mfn: 1547

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tæng bÝ th­;

§¶ng Céng s¶n; Nhµ chÝnh trÞ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Hå CÈm §µo; Trung Quèc
Héi nghÞ qu©n sù Trung Gi· vµ hiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ 1954 vÒ ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / L­u V¨n Lîi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 94 tr.

Phô lôc: tr. 61-92Ký hiÖu kho : LSS1200932/ TVKHXHHCM / Mfn: 1425

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö qu©n sù; Héi nghÞ qu©n sù;

HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p;

1954; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1859/ VDANTOC / Mfn: 1627

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860/ VDANTOC / Mfn: 1628

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch sö 200 quèc gia vµ c¸c vïng l·nh thæ thÕ giíi/ Cao V¨n Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 891 tr.

Ký hiÖu kho : V 2531/ VCHAUAU / Mfn: 1528

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Quèc gia; Vïng l·nh thæ; ThÕ giíi


100 nhµ qu©n sù cã ¶nh h­ëng nhÊt trong lÞch sö thÕ giíi/ Michael Lee Lanning; KiÕn V¨n, VÜnh Khang d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200943/ TVKHXHHCM / Mfn: 1414

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; Nh©n vËt lÞch sö;

Nhµ qu©n sù; ThÕ giíi


N¨m 1421 ng­êi Trung Quèc ®· kh¸m ph¸ ra Ch©u Mü/ Gavin Menzies; Duy H¶o, KiÕn V¨n d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200934/ TVKHXHHCM / Mfn: 1427

Tõ kho¸ : §Þa lÝ; Hµng h¶i; Th¸m hiÓm;

Trung ®¹i; Trung Quèc


Quèc héi vµ c¸c thµnh viªn: S¸ch tham kh¶o = Congress and its member / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek; Kim Thoa, ThÕ Hïng h.®.; TrÇn Xu©n Doanh, TrÇn H­¬ng Giang, Minh Long d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2002. - 777 tr.

Ký hiÖu kho : V 0868/ VCHAUAU / Mfn: 1536

Tõ kho¸ : Quèc héi; BÇu cö; NghÞ sÜ; ThÕ kØ 19; ThÕ kØ 20; Mü
Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5540, VV 5541/ VDANTOC / Mfn: 1599

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn th«ng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi;

ViÖt Nam

Thiªn hïng ca bÊt tö ®­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn/ S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200951/ TVKHXHHCM / Mfn: 1406

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; NghÖ thuËt qu©n sù;

§­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
T×m hiÓu c¸c ®Õ chÕ vµ mét sè v­¬ng quèc cæ ®¹i trªn thÕ giíi/ §ç §øc ThÞnh, Hoµng §×nh Trùc b.s. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200824, LSS1200825/ TVKHXHHCM / Mfn: 1359

Tõ kho¸ : §Õ chÕ; V­¬ng quèc; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


T×m vÒ céi nguån/ Phan Huy Lª . - In lÇn 2, cã chØnh lý . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 1431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200938/ TVKHXHHCM / Mfn: 1429

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Nghiªn cøu lÞch sö; §êi sèng x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m;

Nh©n vËt lÞch sö; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Tæ chøc xø, hä ®¹o C«ng gi¸o ë ViÖt Nam: LÞch sö - hiÖn t¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra / NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : KHXH, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5671, VV 5672/ VDANTOC / Mfn: 1586

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; §¹o Thiªn chóa; §êi sèng t«n gi¸o;

C«ng gi¸o; Gi¸o héi; Xø ®¹o; Hä ®¹o; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i;

ViÖt Nam
Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö: Tµi lÖu tham kh¶o / Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : V 2338/ VCHAUAU / Mfn: 1546

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §èi ®Çu lÞch sö;

Trung Quèc; Liªn X«; Mü; ThÕ giíi


Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5538, VV 5539/ VDANTOC / Mfn: 1602

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tõ sù vËn ®éng lÞch sö ®Õn liªn hÖ kinh tÕ - v¨n ho¸/ NguyÔn V¨n Hoµn, Lª Duy M¹nh . - H. : Lao ®éng , 2011 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : V 2571/ VCHAUAU / Mfn: 1561

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Bµi viÕt; Hµ Néi; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam - nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5534, VV 5535/ VDANTOC / Mfn: 1601

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt NamNghÖ thuËt

Cång chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200814/ TVKHXHHCM / Mfn: 1377

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n ho¸ d©n gian; Cång chiªng; D©n téc M­êng;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
§å häa cæ ViÖt Nam = The Ancient Graphic Arts of Vietnam / Phan CÈm Th­îng, Lª Quèc ViÖt, Cung Kh¾c L­îc; ThÕ Hïng d. . - In lÇn 2 cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : Mü thuËt, 2011 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200766/ TVKHXHHCM / Mfn: 1373

Tõ kho¸ : §å häa; LÞch sö ®å häa; Cæ ®¹i; Tranh d©n gian;

Tranh kh¾c gç; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : KHXH, 2011 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5845, VV 5846/ VDANTOC / Mfn: 1612

Tõ kho¸ : §å gèm; V¨n ho¸ gèm; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng gèm; Ng­êi ViÖt; §ång b»ng s«ng Hång;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Ng«n ng÷ häc

Introducing English Semantics/ Charles W. Kreidler . - N.Y. : Routledge, 1998- 332 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29415/ VTTKHXH / Mfn: 1256

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng÷ nghÜa; Tõ vùng; TiÕng Anh
Second Language Research: Methodology and Design / Alison Mackey, Susan M. Gass . - N.Y. : Routledge, 2005 . - 405 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29416/ VTTKHXH / Mfn: 1257

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu ng«n ng÷;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøuTõ ®iÓn Anh – ViÖt = English - Vietnamese Dictionary / ViÖn Ng«n ng÷ häc . - H. : KHXH, 2010 . - 2934 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0118 / VCHAUAU / Mfn: 1580

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh - Ph¸p - ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam , 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0114/ VCHAUAU / Mfn: 1576

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn ViÖt – Anh = Vietnamese - English Dictionary / ViÖn Ng«n ng÷ häc . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2008 . - 1173 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0117/ VCHAUAU / Mfn: 1579

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt
Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt

A Theoretical framework and principles for the establishment and management of civil society organizations in Vietnam/ NguyÔn M¹nh C­êng . H. : Nxb. Hµ Néi, 2009 . - 110 p.

Ký hiÖu kho : Lv 803/ VCONNGUOI / Mfn: 1339

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ph¸p luËt; C¬ së ph¸p lý; X· héi d©n sù;

Tæ chøc x· héi d©n sù; ViÖt Nam


Civil Rights History from the Ground Up: Local Struggles, a National Movement / Emilye Crosby ed. . - Athens : The University of Georgia Press, 2011 . - 508 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29430/ VTTKHXH / Mfn: 1275

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn c«ng d©n; Quan hÖ d©n téc;

Phong trµo ®Êu tranh; Mü


Corrections in America: An introduction / Harry E. Allen, Clifford E. Simonsen, Edwars J. Latessa . - 10th ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004 . - 511 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29437/ VTTKHXH / Mfn: 1282

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; H×nh ph¹t; Téi ph¹m;

HÖ thèng ph¸p luËt; MüCrime Victims: An Introduction to Victimology / Andrew Karmen . - 6th ed. . - Belmont : Thomson Wadsworth, 2007 . - 445 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29444/ VTTKHXH / Mfn: 1289

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; X· héi häc téi ph¹m; Téi hiÕp d©m;

L¹m dông trÎ em; B¹o lùc gia ®×nh; N¹n nh©n;

LuËt h×nh sù; HÖ thèng ph¸p luËt; Mü
Criminal Law Today: An Introduction with Capstone Cases / Frank Schmalleger . - 3rd ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2006 . - 742 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29436/ VTTKHXH / Mfn: 1281

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Téi ph¹m; XÐt xö téi ph¹m;

H×nh ph¹t; N¹n nh©n; Tr¸ch nhiÖm ph¸p lÝ; Mü


Environmental Protection and Human Rights/ Donald K. Anton, Dinah L. Shelton . - N.Y. : Cambridge University Press, 2011 . - 986 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29422/ VTTKHXH / Mfn: 1267

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng;

LuËt quèc tÕ; Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi;

B¶o vÖ quyÒn con ng­êi
Essentials of Banking/ Deborah K. Dilley . - New Jersey : John Wiley & Sons, Inc , 2008 . - 273 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29417/ VTTKHXH / Mfn: 1258

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; Ng©n hµng; L·i suÊt ng©n hµng;

B¶o hiÓm tiÒn göi; K× h¹n göi tiÒn; DÞch vô kh¸ch hµng;


The Ethics of Public Administration: The Challenges of Global Governance / Sara R. Jordan, Phillip W. Gray . - Texas : Baylor University Press, 2011 . - 416 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29431/ VTTKHXH / Mfn: 1276

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; T­ t­ëng ®¹o ®øc; Hµnh chÝnh c«ng; ThÕ giíi
The Evolution of International Human Rights: Visions Seen / Paul Gordon Lauren . - 3rd ed. . - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2011 . - 414 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29425/ VTTKHXH / Mfn: 1270

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ quyÒn con ng­êi


The Legal and Regulatory Environment of Business/ O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Marisa Anne Pagnattaro,... . - 15th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, 2010. - 736 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29441/ VTTKHXH / Mfn: 1286

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ho¹t ®éng kinh doanh;

M«i tr­êng kinh doanh; Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ;

HÖ thèng ph¸p luËt; Mü

The Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) 2010 Measuring citizens's experiences/ Trung t©m Nghiªn cøu hç trî céng ®ång, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam . - H. : UNDP, 2010 . - 150 p.

Ký hiÖu kho : LI 870/ VCONNGUOI / Mfn: 1332

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; HiÖu qu¶ qu¶n trÞ;

Ph­¬ng ph¸p luËn; 2010; ViÖt Nam


B¶o hiÓm y tÕ x· héi: c«ng cô ®Ó ®¹t ®­îc b¶o hiÓm y tÕ toµn d©n vµ kÕt qu¶ ch¨m sãc søc kháe c«ng b»ng h¬n/ Hµ §øc Anh . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 648/ VCONNGUOI / Mfn: 1352

Tõ kho¸ : B¶o hiÓm y tÕ; Ch¨m sãc søc kháe; DÞch vô y tÕ;

ChÝnh s¸ch b¶o hiÓm y tÕ; ViÖt Nam


Bé luËt lao ®éng - ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng n¨m 2012 vµ 532 c©u gi¶i ®¸p c¸c t×nh huèng liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng, sö dông lao ®éng, tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o, tiÒn l­¬ng, thêi gian lµm viÖc, nghØ ng¬i, kû luËt lao ®éng, thai s¶n, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp/ Quý Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2608/ VMOITRUONG / Mfn: 1454

Tõ kho¸ : LuËt lao ®éng; TiÒn l­¬ng; ChÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2012; ViÖt Nam


180 c©u hái ®¸p ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh luËt b¶o vÖ m«i tr­êng 2012/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2607/ VMOITRUONG / Mfn: 1453

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng;

LuËt m«i tr­êng; LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
C¸c chÝnh s¸ch tµi khãa vÒ nhiªn liÖu ho¸ th¹ch vµ ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh ë ViÖt Nam/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 654/ VCONNGUOI / Mfn: 1346

Tõ kho¸ : Nhiªn liÖu ho¸ th¹ch; Ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh;

ChÝnh s¸ch tµi khãa; ViÖt Nam


Con ®­êng tíi b×nh ®¼ng giíi = Pathway to Gender Equality / Quü Ph¸t triÓn phô n÷ Liªn Hîp Quèc . - H. : UNIFEM, 2006 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : TL 620/ VCONNGUOI / Mfn: 1318

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn b×nh ®¼ng;

C«ng ­íc CEDAW; ThÕ giíi
C¬ së ph¸p lý b¶o vÖ nguån n­íc quèc tÕ cña ViÖt Nam/ NguyÔn Tr­êng Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200816/ TVKHXHHCM / Mfn: 1375

Vv 2648/ VMOITRUONG / Mfn: 1462Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt m«i tr­êng; C¬ së ph¸p lý;

Nguån n­íc; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Bïi H÷u §¹o, §Æng Xu©n Hoan, NguyÔn Minh Ph­¬ng,... b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2600, Vl 2655/ VMOITRUONG / Mfn: 1446

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng;

Tiªu chuÈn m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ho¹t ®éng s¶n xuÊt;

Kinh doanh; ThÕ giíi


§¸nh gi¸ tr¶i nghiÖm vµ c¶m nhËn cña ng­êi d©n vÒ t­ ph¸p: KÕt qu¶ vµ kiÕn nghÞ tõ kh¶o s¸t thÝ ®iÓm ë ba tØnh/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 37 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 657/ VCONNGUOI / Mfn: 1344

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ph¸p luËt; T­ ph¸p;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; T­ ph¸p; ViÖt Nam


§¸nh gi¸ t×nh h×nh toµn cÇu ho¸ t¹i ViÖt Nam qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ gia nhËp WTO/ James Riedel, Ph¹m Thu Trµ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : TL 608/ VCONNGUOI / Mfn: 1328

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i;

Gia nhËp WTO; ViÖt Nam


§em c¸c môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû ®Õn víi tÊt c¶ mäi ng­êi. C¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû dùa trªn quyÒn cã ®¸p øng giíi/ UNIFEM . - H. : UNIFEM, 2008 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : TL 619/ VCONNGUOI / Mfn: 1319

Tõ kho¸ : Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; QuyÒn b×nh ®¼ng;

ThÕ giíi
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.Ký hiÖu kho : VL 1859/ VDANTOC / Mfn: 1627

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam
H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860/ VDANTOC / Mfn: 1628

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö (T×m hiÓu vÒ quyÒn con ng­êi): Tµi liÖu h­íng dÉn vÒ gi¸o dôc QuyÒn con ng­êi / Wolfgang Benedek . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 88 tr.

Ký hiÖu kho : TL 617/ VCONNGUOI / Mfn: 1321

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn;

Ph©n biÖt chñng téc


LuËt kinh tÕ/ NguyÔn ViÖt Khoa, Tõ Thanh Th¶o . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 2528/ VCHAUAU / Mfn: 1515

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ; LuËt doanh nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt së h÷u trÝ tuÖ (§· ®­îc söa ®æi bæ sung n¨m 2009). - H. : Lao ®éng, 2010 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5857, VV 5858/ VDANTOC / Mfn: 1619

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt së h÷u trÝ tuÖ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt , 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : V 2568/ VCHAUAU / Mfn: 1560

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


Nghiªn cøu so s¸nh quy ®Þnh vÒ ®¹o ®øc c«ng vô cña mét sè quèc gia vµ ViÖt Nam/ §ç ThÞ Ngäc Lan ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200947/ TVKHXHHCM / Mfn: 1410

Tõ kho¸ : C«ng chøc; §¹o ®øc c«ng vô;

Hµnh chÝnh nhµ n­íc; ThÕ giíi; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt , 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 2572/ VCHAUAU / Mfn: 1564

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíiQuèc héi vµ c¸c thµnh viªn: S¸ch tham kh¶o = Congress and its member / Roger H. Davidson, Walter J. Oleszek; Kim Thoa, ThÕ Hïng h.®.; TrÇn Xu©n Doanh, TrÇn H­¬ng Giang, Minh Long d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2002. - 777 tr.

Ký hiÖu kho : V 0868/ VCHAUAU / Mfn: 1536

Tõ kho¸ : Quèc héi; BÇu cö; NghÞ sÜ; ThÕ kØ 19;

ThÕ kØ 20; Mü


QuyÒn con ng­êi, quyÒn c«ng d©n trong Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam/ TrÇn Ngäc §­êng . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5536, VV 5537/ VDANTOC / Mfn: 1600

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi; QuyÒn c«ng d©n;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa;

ViÖt Nam
QuyÒn d©n chñ (T×m hiÓu vÒ quyÒn con ng­êi): Tµi liÖu h­íng dÉn gi¸o dôc vÒ QuyÒn con ng­êi / Wolfgang Benedek . - H. : T­ ph¸p, 2008 . - 86 tr.

Ký hiÖu kho : TL 616/ VCONNGUOI / Mfn: 1322

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn;
QuyÒn khëi kiÖn ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i do hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt m«i tr­êng ë ViÖt Nam: C¬ së ph¸p lý vµ quy tr×nh thùc hiÖn/ Vò Thu H¹nh, TrÇn Anh TuÊn . - H. : Trung t©m Con ng­êi vµ Thiªn nhiªn, 2009 . - 40 tr.

Ký hiÖu kho : TL 014/ VCONNGUOI / Mfn: 1323

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt m«i tr­êng; Vi ph¹m ph¸p luËt;

QuyÒn khëi kiÖn; Båi th­êng thiÖt h¹i; ViÖt Nam


Tµi liÖu båi d­ìng vÒ c¸c cam kÕt gia nhËp Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi cña ViÖt Nam/ Bé Th­¬ng m¹i . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : V 2317 / VCHAUAU / Mfn: 1574

Tõ kho¸ : LuËt kinh tÕ; LuËt quèc tÕ; §iÒu ­íc quèc tÕ;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; WTO; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
Tµi liÖu h­íng dÉn cho nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh qu¶n lý di s¶n ®« thÞ trong bèi c¶nh ph¸t triÓn ®« thÞ ë ViÖt Nam/ ViÖn B¶o tån Di tÝch . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 81 tr.

Ký hiÖu kho : TL 612/ VCONNGUOI / Mfn: 1324

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Di s¶n ®« thÞ;

Qu¶n lý di s¶n ®« thÞ; Quy ®Þnh ph¸p luËt;

ViÖt Nam
T¨ng c­êng n¨ng lùc cho c¬ quan hµnh ph¸p vµ t­ ph¸p phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh ë ViÖt Nam (Dù ¸n VNM/T28) / UNODC . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 98 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 665/ VCONNGUOI / Mfn: 1345

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh ph¸p; T­ ph¸p; DÞch vô t­ ph¸p;

B¹o lùc gia ®×nh; ViÖt Nam


Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ trong tiÕn tr×nh héi nhËp quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn B¸ DiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . 418 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1849/ VDANTOC / Mfn: 1625

Tõ kho¸ : QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ; Thùc thi quyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

C¬ chÕ thùc thi; Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam


T×m hiÓu luËt biÓn ViÖt Nam vµ luËt tµi nguyªn n­íc Quèc héi khãa XIII th«ng qua/ Qóy Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2613, Vl 2679, Vl 2703/VMOITRUONG/ Mfn: 1468

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt biÓn; LuËt m«i tr­êng;

LuËt tµi nguyªn n­íc; BiÓn; Tµi nguyªn n­íc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
Toµn c¶nh biÓn ®¶o ViÖt Nam/ S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200939/ TVKHXHHCM / Mfn: 1419

Tõ kho¸ : §¶o; BiÓn; Chñ quyÒn; BiÓn ®¶o; ViÖt Nam
Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña NghÞ viÖn ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi: S¸ch tham kh¶o / Vò Hång Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2001 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 0848/ VCHAUAU / Mfn: 1539

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Tæ chøc; Ho¹t ®éng; NghÞ viÖn; ThÕ giíi
TuyÓn chän c¸c mÉu diÔn v¨n khai m¹c, bÕ m¹c héi nghÞ: Kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n dïng trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ doanh nghiÖp 2012 / Thïy Linh, ViÖt Trinh s.t., t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2612/ VMOITRUONG / Mfn: 1467

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; V¨n b¶n; DiÔn v¨n; Khai m¹c; BÕ m¹c;

Héi nghÞ; C¬ quan hµnh chÝnh; Tæ chøc hµnh chÝnh;

Hµnh chÝnh sù nghiÖp; Doanh nghiÖp; 2012; ViÖt Nam
Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Mai Lan H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200926/ TVKHXHHCM / Mfn: 1420

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

Nhµ n­íc; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ViÖt Nam


VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291tr.

Ký hiÖu kho : V 2420/ VCHAUAU / Mfn: 1573

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; §iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸


Vô tranh chÊp gi÷a Malaixia vµ Xingapo vÒ chñ quyÒn ®èi víi ®¶o §¸ Tr¾ng, c¸c ®¸ 'South Ledge' vµ 'Middle Rocks': Mét sè kinh nghiÖm, bµi häc ph¸p lý vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Tr­êng Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200924/ TVKHXHHCM / Mfn: 1432

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Tranh chÊp chñ quyÒn;

Malaixia; Singapo


X©y dùng m«i tr­êng b¶o vÖ trÎ em ViÖt Nam: ®¸nh gi¸ ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÖ trÎ em ®Æc biÖt lµ trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt ë ViÖt Nam/ Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNICEF . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 650/ VCONNGUOI / Mfn: 1350

Tõ kho¸ : TrÎ em; B¶o vÖ trÎ em; §¸nh gi¸ ph¸p luËt;

ChÝnh s¸ch b¶o vÖ trÎ em; ViÖt Nam


D©n sè

Population Projection for Vietnam 2009 - 2049/ General Statistics Office . - H.: [s.n.], 2011 . - 310 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29396/ VTTKHXH / Mfn: 1237

Tõ kho¸ : D©n sè; Dù b¸o d©n sè;

Sè liÖu thèng kª; 2009-2049; ViÖt Nam


The 1/4/2010 Population Change and Family Planning Survey: Major Findings / General Statistics Office . - H. : [s.n.], 2011 . - 305 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29398/ VTTKHXH / Mfn: 1239

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; Di c­; 2010; ViÖt Nam
The 1/4/2011 Population Change and Family Planning Survey: Major Findings / General Statistics Office . - H. : [s.n.], 2011 . - 325 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29397/ VTTKHXH / Mfn: 1238

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; KÕt qu¶ ®iÒu tra;

TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt; 2011; ViÖt Nam

The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Major Findings / Central Population and Housing Census . - H. : [s.n.], 2010 . - 492 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29399/ VTTKHXH / Mfn: 1240

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


The 2009 Vietnam Population and Housing Census: Fertility and Mortality in Vietnam: Patterns, Trends and Differentials/ General Statistics Office . - H.: [s.n.], 2011 . - 268 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29400/ VTTKHXH / Mfn: 1241

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


C¸c d©n téc ViÖt Nam: Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chÝnh tõ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 46 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200826, LSS1200827/ TVKHXHHCM / Mfn: 1360

Tõ kho¸ : D©n téc; Møc sinh; Møc chÕt;

Nguån nh©n lùc; ViÖc lµm; Nhµ ë;

§iÒu kiÖn sèng; 2009; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương