S¸ch míi sè 07/2013


§¸nh gi¸ t×nh h×nh toµn cÇu ho¸ t¹i ViÖt Nam qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ gia nhËp WTOtải về 0.63 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸nh gi¸ t×nh h×nh toµn cÇu ho¸ t¹i ViÖt Nam qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i vµ gia nhËp WTO/ James Riedel, Ph¹m Thu Trµ . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 65 tr.

Ký hiÖu kho : TL 608/ VCONNGUOI / Mfn: 1328

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i;

Gia nhËp WTO; ViÖt Nam


§iÓm l¹i cËp nhËt t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam/ Ng©n hµng ThÕ giíi- Hµ TÜnh : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 33 tr.

Ký hiÖu kho : TL610/ VCONNGUOI / Mfn: 1326

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : V 2381/ VCHAUAU / Mfn: 1550

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Liªn minh ch©u ¢u;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; EU


§æi míi c¬ chÕ ph©n bæ vµ sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc cho ho¹t ®éng khoa häc x· héi/ Ph¹m V¨n Vang . - H. : KHXH, 2012 . - 140 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr. 127-139Ký hiÖu kho : LSS1200813/ TVKHXHHCM / Mfn: 1378

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; C¬ chÕ tµi chÝnh; Ng©n s¸ch nhµ n­íc;

Khoa häc x· héi; ViÖt Nam


§æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ/ Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2644/ VMOITRUONG / Mfn: 1458

Tõ kho¸ : C¬ cÊu kinh tÕ; M« h×nh kinh tÕ;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; §æi míi; ViÖt Nam


§éng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2647/ VMOITRUONG / Mfn: 1461

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam

§éng lùc thóc ®Èy c¶i c¸ch kinh tÕ t¹i c¸c tØnh ë ViÖt Nam: Mét sè bµi häc tõ c¸i c¸ch kinh tÕ / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200771/ TVKHXHHCM / Mfn: 1370

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§éng lùc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


§ét ph¸ kinh tÕ ë Trung Quèc: 1978-2008 / Ng« HiÓu Ba; D­¬ng Ngäc Dòng h.®.; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : V 2530/ VCHAUAU / Mfn: 1527

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

Thµnh tùu kinh tÕ; 1978-2008; Trung Quèc


Gi¶i m· kinh tÕ Trung Quèc = Interpreting China's Economy / Gregory C Chow; NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng, TrÞnh Hoµng Kim Ph­îng d. . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Hång §øc, 2012 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200893/ TVKHXHHCM / Mfn: 1391

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph©n tÝch kinh tÕ; Trung Quèc


H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 2520/ VCHAUAU / Mfn: 1518

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

2010-2020; ViÖt Nam
Khai th¸c tiÒm n¨ng biÓn ®¶o v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Qu¶ng Ng·i vµ miÒn Trung: Kû yÕu héi th¶o quèc gia / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Qu¶ng Ng·i, ViÖn Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012- 953 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2618, Vl 2659/ VMOITRUONG / Mfn: 1473

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; BiÓn; §¶o;

Kinh tÕ biÓn; KØ yÕu; TØnh Qu¶ng Ng·i; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
Khi rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau ®æi míi / Ph¹m §ç ChÝ ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi , 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : V 2564/ VCHAUAU / Mfn: 1559

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam
Khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ kinh nghiÖm / Ph¹m Quèc Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : V 2573/ VCHAUAU / Mfn: 1563

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

T¸c ®éng khñng ho¶ng; 2008; ThÕ giíi


Kinh tÕ häc doanh nghiÖp/ Oliver Bouba-Olga; NguyÔn §«n Ph­íc d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : V 2554/ VCHAUAU / Mfn: 1510

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh tÕ häc doanh nghiÖp;

LÝ thuyÕt kinh tÕ; Doanh nghiÖp


Kinh tÕ thÕ giíi vµ ViÖt Nam n¨m 2011 triÓn väng n¨m 2020/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2598/ VMOITRUONG / Mfn: 1444

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Dù b¸o kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ thÞ tr­êng khi ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã thu nhËp trung b×nh: B¸o c¸o Ph¸t triÓn ViÖt Nam 2012. Dù th¶o t­ vÊn . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 649/ VCONNGUOI / Mfn: 1351

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; B¸o c¸o; 2012; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÞ tr­êng khi ViÖt Nam trë thµnh quèc gia cã thu nhËp trung b×nh: B¸o c¸o chïng cña c¸c Nhãm tµi trî t¹i Héi nghÞ Nhãm t­ vÊn c¸c Nhµ tµi trî cho ViÖt Nam. B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2012 . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2614/ VMOITRUONG / Mfn: 1469

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; B¸o c¸o; 2012; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2335/ VCHAUAU / Mfn: 1549

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

An ninh khu vùc; ThÕ giíi
Kinh tÕ vi m«/ Lª ThÕ Giíi ch.b.; Tr­¬ng Hång Tr×nh, §Æng C«ng TuÊn b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : V 2654 / VCHAUAU / Mfn: 1582

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ vi m«;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam ba n¨m gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i thÕ giíi (2007 - 2009) / §Æng §×nh §µo, Vò ThÞ Minh Loan . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : V 2556/ VCHAUAU / Mfn: 1532

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Gia nhËp WTO;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

C¬ cÊu kinh tÕ; TriÓn väng ph¸t triÓn; 2007-2009;

ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 - 2010 vµ triÓn väng 2011 - 2020/ NguyÔn Th¾ng, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Cao §øc . - H. : KHXH, 2012 . - 219 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2650/ VMOITRUONG / Mfn: 1464

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph©n tÝch kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

2006-2010; 2011-2020; ViÖt Nam


KiÕn nghÞ cña héi th¶o khoa häc æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« duy tr× ®µ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2010 TriÓn väng n¨m 2011/ UNDP, ñy ban Kinh tÕ cña Quèc héi, ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 30 tr.

Ký hiÖu kho : TL 604/ VCONNGUOI / Mfn: 1314

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vÜ m«; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

2010; 2011; ViÖt Nam


L¹ng S¬n 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1980 - 2010 / Côc Thèng kª tØnh L¹ng S¬n . - H. : Thèng kª, 2012 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2596/ VMOITRUONG / Mfn: 1442

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1980 - 2010;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
M¹ng s¶n xuÊt toµn cÇu vµ sù tham gia cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam/ Cï ChÝ Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2646/ VMOITRUONG / Mfn: 1460

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ;

S¶n xuÊt hµng ho¸; Ph©n c«ng lao ®éng;

Kinh tÕ c«ng nghiÖp; ViÖt Nam; ThÕ giíi
M¹ng s¶n xuÊt toµn cÇu vµ vai trß cña c¸c c«ng ty ®a quèc gia/ Lª ThÞ ¸i L©m ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 159 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2661/ VMOITRUONG / Mfn: 1506

Tõ kho¸ : Héi nhËp kinh tÕ; M¹ng s¶n xuÊt toµn cÇu; C«ng ty;

C«ng ty ®a quèc gia; Kinh tÕ c«ng ty; ThÕ giíiM« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i/ §ç Hoµi Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : V 2511/ VCHAUAU / Mfn: 1514

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc, nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200894, LSS1200895/ TVKHXHHCM / Mfn: 1394

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh tÕ T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ B¹ch Hång ViÖt . - H. : KHXH, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2654/ VMOITRUONG / Mfn: 1500

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vÜ m« trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ giai ®o¹n 2011 - 2020/ Lª Danh VÜnh . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2602, Vl 2650/ VMOITRUONG / Mfn: 1448

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ ë ViÖt Nam: Qua kh¶o s¸t ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c / Vâ V¨n §øc, §inh Ngäc Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2657/ VMOITRUONG / Mfn: 1503

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh x· héi; C«ng nghiÖp ho¸;

§« thÞ ho¸; MiÒn nói; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò trong chiÕn l­îc biÓn ViÖt Nam: Chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ TriÒu H¶i Quúnh, TrÇn §×nh Thiªn, Ngäc HiÒn; S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200828, LSS1200829/ TVKHXHHCM / Mfn: 1361

Tõ kho¸ : BiÓn; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt NamMét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa d©n chñ nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200945/ TVKHXHHCM / Mfn: 1412

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Xu h­íng kinh tÕ;

Xu h­íng chÝnh trÞ; ThÕ kØ 21; Lµo


NÒn kinh tÕ tr­íc ng· ba ®­êng: B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2011 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : V 2657 / Mfn: 1583

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; L¹m ph¸t; Nî c«ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ng©n hµng trung ­¬ng: C¸c vai trß vµ c¸c nhiÖm vô / D­¬ng H÷u H¹nh . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 746tr.

Ký hiÖu kho : V 2509/ VCHAUAU / Mfn: 1572

Tõ kho¸ : Ng©n hµng; NghiÖp vô ng©n hµng;

Ng©n hµng trung ­¬ng; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846, VL 1847/ VDANTOC / Mfn: 1623

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi, héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200891/ TVKHXHHCM / Mfn: 1401

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Héi nhËp quèc tÕ; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n;

ThÕ giíi; ViÖt Nam
Nh×n nhËn cña x· héi víi thÞ tr­êng vµ kinh doanh: KÕt qu¶ ®iÒu tra x· héi häc víi sù tµi trî cña quü Ford / §µo Xu©n S©m ch.b. . - H. : Thèng kª, 2000 . - 182 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2609/ VMOITRUONG / Mfn: 1455

Tõ kho¸ : Thùc nghiÖm; ThÞ tr­êng; Kinh doanh;

Doanh nghiÖp; §iÒu tra x· héi; ViÖt Nam


Niªn gi¸m th­¬ng m¹i ViÖt Nam = Viet Nam Trade Directory / Bé C«ng th­¬ng. - H. : D©n trÝ, 2011 . - 617tr.

Ký hiÖu kho : T§ 0115/ VCHAUAU / Mfn: 1577

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m th­¬ng m¹i; 2011; ViÖt Nam
Ninh B×nh 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1/4/1992 - 1/4/2012 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2595/ VMOITRUONG / Mfn: 1441

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1992 - 2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
ODA: 15 n¨m hîp t¸c vµ ph¸t triÓn/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 48 tr.

Ký hiÖu kho : V 2373/ VCHAUAU / Mfn: 1541

Tõ kho¸ : Vèn ®Çu t­; Vèn ODA; Thu hót vèn ODA;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 1993-2008; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé: Thùc tr¹ng, vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p / D­¬ng B¸ Ph­îng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2651/ VMOITRUONG / Mfn: 1465

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

2001-2010; 2011-2020; Trung Bé; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200834, LSS1200835/ TVKHXHHCM / Mfn: 1364

Tõ kho¸ : Héi nhËp quèc tÕ; Kinh tÕ dÞch vô;

Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam = Development of microfinance in the agricultural and rural areas of Vietnam / NguyÔn Kim Anh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : V 2524/ VCHAUAU / Mfn: 1524

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng th«n;

Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


Qu¶n trÞ chiÕn l­îc/ Hoµng V¨n H¶i . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : V 2523/ VCHAUAU / Mfn: 1526

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ chiÕn l­îc;

Qu¶n trÞ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc kinh doanh;

Gi¶i ph¸p chiÕn l­îc; ViÖt nam
Sè liÖu thèng kª kinh tÕ - x· héi Ninh B×nh 20 n¨m: 1992 - 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2594/ VMOITRUONG / Mfn: 1440

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

1992 - 2011; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Sù sôp ®æ cña Northern Rock: C©u chuyÖn kinh hoµng vÒ th¶m ho¹ lín nhÊt trong lÞch sö ng©n hµng Anh/ Brian Walters; Hïng Anh, Ph­¬ng Th¶o d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2008 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : V 2344/ VCHAUAU / Mfn: 1558

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; Kinh tÕ tµi chÝnh; Khñng ho¶ng tµi chÝnh;

Ng©n hµng Northern Rock; Anh


Sù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - Washington : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2012 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2620, Vl 2645/ VMOITRUONG / Mfn: 1475

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi
T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200832, LSS1200833/ TVKHXHHCM / Mfn: 1363

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; Khu c«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2645/ VMOITRUONG / Mfn: 1459

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Th¸ch thøc vÒ m«i tr­êng víi c¸c doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Trung ­¬ng HiÖp héi Doanh nghiÖp nhá vµ võa ViÖt Nam . - H. : C«ng th­¬ng, 2011 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2599, Vl 2651/ VMOITRUONG / Mfn: 1445

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

M«i tr­êng; Th­¬ng m¹i quèc tÕ; ViÖt Nam


ThÕ giíi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp §Þa - Kinh tÕ - ChÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : V 2522/ VCHAUAU / Mfn: 1520

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; HËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi


ThÞ tr­êng tµi chÝnh vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian/ Lª V¨n TÒ, Huúnh ThÞ H­¬ng Th¶o . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2011 . - 602 tr.

Ký hiÖu kho : V 2565/ VCHAUAU / Mfn: 1571

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh; TiÒn tÖ; Vèn;

§Þnh chÕ tµi chÝnh; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5837 - VV 5839, / VDANTOC / Mfn: 1614

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng;

§êi sèng v¨n ho¸; T«n gi¸o; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Tinh thÇn khëi nghiÖp kinh doanh: Tr¸i tim cña mét doanh nh©n / §inh ViÖt Hßa ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200935/ TVKHXHHCM / Mfn: 1428

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n;

ChiÕn l­îc kinh doanh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


TÝnh phæ biÕn vµ tÝnh ®Æc thï trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : V 2401/ VCHAUAU / Mfn: 1540

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng; TÝnh phæ biÕn;

TÝnh ®Æc thï; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975 - 1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : V 2343/ VCHAUAU / Mfn: 1545

Tõ kho¸ : LÞch sö t¨ng tr­ëng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: Ph¸t huy néi lùc / §Æng §øc Thµnh ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : V 2512/ VCHAUAU / Mfn: 1516

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Kinh tÕ vÜ m«; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Vèn; ViÖt Nam


T­ liÖu kinh tÕ - x· héi chän läc tõ kÕt qu¶ c¸c cuéc ®iÒu tra quy m« lín 2000 – 2010 = Major Socio - economic Information Obtained from the Large Scale Surveys in Period 2000 - 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : , 2011 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2619/ VMOITRUONG / Mfn: 1474

Tõ kho¸ : Thèng kª; Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2000-2010; ViÖt Nam


T­ t­ëng hîp t¸c x·: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tiÔn ViÖt Nam / Vô Hîp t¸c x· . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200949/ TVKHXHHCM / Mfn: 1408

Tõ kho¸ : Hîp t¸c x·; Kinh tÕ hîp t¸c x·;

Kinh tÕ tËp thÓ; ViÖt Nam; ThÕ giíi
øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ trong ph¸t triÓn kinh tÕ/ ViÖn Nghiªn cøu Qu¶n lý Kinh tÕ Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 55 tr.

Ký hiÖu kho : TL 607/ VCONNGUOI / Mfn: 1329

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t minh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

øng dông khoa häc c«ng nghÖ; ViÖt Nam


Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Mai Lan H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200926/ TVKHXHHCM / Mfn: 1420

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ;

Nhµ n­íc; Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ViÖt Nam


X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kinh nghiÖm cña Hungary vµ bµi häc vËn dông cho ViÖt Nam / Lª Du Phong, TrÞnh Mai V©n, Hå ThÞ H¶i YÕn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200822, LSS1200823/ TVKHXHHCM / Mfn: 1358

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ViÖt Nam; Hungary


X©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi doanh nghiÖp ë ViÖt Nam/ §µo V¨n B×nh . - H. : , 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : V 2558/ VCHAUAU / Mfn: 1531

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ c«ng ty;

V¨n ho¸ qu¶n lÝ; ViÖt Nam


lÞch sö

Ancient Vietnam: History, Art and Archeology / Anne - ValÐrie Scheweyer . - Bangkok : River Books, 2011 . - 428 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29429/ VTTKHXH / Mfn: 1274

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; V¨n ho¸ Ch¨mpa;

Di tÝch lÞch sö; Di tÝch kh¶o cæ; S¸ch ¶nh;

ThÕ kØ 6-15; ViÖt Nam
Civil Rights History from the Ground Up: Local Struggles, a National Movement / Emilye Crosby ed. . - Athens : The University of Georgia Press, 2011 . - 508 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29430/ VTTKHXH / Mfn: 1275

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn c«ng d©n; Quan hÖ d©n téc;

Phong trµo ®Êu tranh; Mü


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Documents. Vol. 1 : 1930- 1945 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 390 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29458/ VTTKHXH / Mfn: 1303

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930-1945;

ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos -Vietnam Special Relationship: 1930- 2007. Documents. Vol. 2 : 1946 - 1955 / Communist party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 559 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29459/ VTTKHXH / Mfn: 1304

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; ChØ thÞ; B¸o c¸o;

NghÞ quyÕt; Th­ tõ; §iÖn tÝn; 1946-1955; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Documents. Vol. 3 : 1956-1975 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 623 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29460/ VTTKHXH / Mfn: 1305

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; Th«ng t­; NghÞ ®Þnh th­; §iÖn tÝn; HiÖp ®Þnh;

1956-1975; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Document. Vol. 4 : 1976 - 1985 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 783 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29461/ VTTKHXH / Mfn: 1306

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; 1976-1985; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Document. Vol. 5 : 1986 - 2007 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 931 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29462/ VTTKHXH / Mfn: 1307

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

§¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn;

1986-2007; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007/ Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 952 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29465/ VTTKHXH / Mfn: 1310

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1930-2007; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Writings of Party and State Leaders / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 582 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29466/ VTTKHXH / Mfn: 1311

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi viÕt;

1930-2007; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Memoirs. Vol. 1 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 711 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29467/ VTTKHXH / Mfn: 1312

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; KØ yÕu; 1930-2007;

Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Memoirs. Vol. 2 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 755 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29468/ VTTKHXH / Mfn: 1313

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; 1930-2007;

KØ yÕu; Bµi viÕt; ViÖt Nam; LµoHistory of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Annals. Vol. 1 : 1930 - 1975 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 1051 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29463/ VTTKHXH / Mfn: 1308

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö; 1930-1975;

ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Annals . Vol. 2 : 1976 - 2007 / Communist Party of Vietnam, Lao Peple's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 1098 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29464/ VTTKHXH / Mfn: 1309

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö; 1976-2007;

ViÖt Nam; Lµo
Talking Sides: Clashing Views in United States History. Vol. 2 : Reconstruction to the Present / Larry Madaras, James M. SoRelle ed. . - 13th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2009 . - 447 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29452/ VTTKHXH / Mfn: 1297

Tõ kho¸ : NhËp c­; C¸ch m¹ng c«ng nghiÖp; ChiÕn tranh;

ChiÕn tranh l¹nh; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Mü


The West in the World. Vol. 1 : To 1715 / Dennis Sherman, Joyce Salisbury . - 3rd ed . - N.Y. : McGraw-Hill, 2008 . - 465 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29439/ VTTKHXH / Mfn: 1284

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


The West in the World: Renaissance to Present / Dennis Sherman, Joyce Salisbury . - 3rd ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2008 . - p. 303 - 821

Ký hiÖu kho : Lv 29440/ VTTKHXH / Mfn: 1285

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n minh;

Thêi k× Phôc h­ng; HiÖn ®¹i; Ph­¬ng T©y


Bµi häc Hillary: Nh÷ng hi väng vµ tham väng cña Hillary Rodham Clinton / Jeff Gerth, Don Van Naha; Quúnh Hoa, D­¬ng Thuû d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : V 2339/ VCHAUAU / Mfn: 1548

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; NghÞ sÜ;

Phu nh©n tæng thèng; Hillary Rodham Clinton; Mü


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng, Trung Quèc, Ên §é, ArËp / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5544, VV 5545/ VDANTOC / Mfn: 1596

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Ph­¬ng §«ng; Trung Quèc; Ên §é; ArËp


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp, NguyÔn Kim Lai . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5542, VV 5543/ VDANTOC / Mfn: 1597

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


ChÝnh s¸ch ®µo t¹o sö dông quan l¹i thêi Lª Th¸nh T«ng vµ c«ng t¸c c¸n bé hiÖn nay/ NguyÔn Hoµi V¨n, §Æng Duy Th×n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 185 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200811/ TVKHXHHCM / Mfn: 1390

Tõ kho¸ : Quan l¹i; ChÕ ®é quan l¹i; §µo t¹o c¸n bé;

Sö dông c¸n bé; ChÝnh s¸ch ®µo t¹o; LÞch sö gi¸o dôc;

Nhµ Lª; Lª Th¸nh T«ng; ViÖt Nam
Danh nh©n vµ th¸nh thÇn c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh b.s. - H. : Thanh niªn, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5859, VV 5860/ VDANTOC / Mfn: 1618

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Nh©n vËt lÞch sö; Danh nh©n;

Th¸nh thÇn; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương