S¸ch míi sè 07/2013


§éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - Môc tiªu chiÕn l­îc vµ con ®­êng tiÕp cËntải về 0.63 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - Môc tiªu chiÕn l­îc vµ con ®­êng tiÕp cËn/ §inh TrÇn D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 2560/ VCHAUAU / Mfn: 1513

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; LÞch sö §¶ng; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; §éc lËp d©n téc; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Quan ®iÓm cña C. M¸c, Ph. ¡ngghen, V. I. Lªnin, Hå ChÝ Minh vµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vÒ b¸o chÝ/ Lª V¨n Toan, Ng« Kim Ng©n, NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o ch.b.; Lª Quèc Lý b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200937/ TVKHXHHCM / Mfn: 1433

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; LÝ luËn b¸o chÝ; C«ng t¸c b¸o chÝ; Quan ®iÓm;

§¶ng Céng s¶n; C. M¸c; Ph. ¡ngghen; V.I. Lªnin;

Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Quèc phßng - An ninh trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn VÜnh Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 2542/ VCHAUAU / Mfn: 1535

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Quèc phßng; An ninh; Thêi k× qu¸ ®é; Chñ nghÜa x· héi;

ViÖt Nam
D©n téc häc

C¸c d©n téc ViÖt Nam: Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chÝnh tõ Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009 . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 46 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200826, LSS1200827/ TVKHXHHCM / Mfn: 1360

Tõ kho¸ : D©n téc; Møc sinh; Møc chÕt; Nguån nh©n lùc;

ViÖc lµm; Nhµ ë; §iÒu kiÖn sèng; 2009; ViÖt Nam


C¸c téc ng­êi ë ViÖt Nam: Gi¸o tr×nh dµnh cho sinh viªn ngµnh ViÖt Nam häc, v¨n ho¸, du lÞch c¸c tr­êng ®¹i häc vµ cao ®¼ng / Bïi Xu©n §Ýnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200940/ TVKHXHHCM / Mfn: 1417

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸;

TÝn ng­ìng; Téc ng­êi; ViÖt Nam
Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200810/ TVKHXHHCM / Mfn: 1380

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Chî;

V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam


Cång chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200814/ TVKHXHHCM / Mfn: 1377

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n ho¸ d©n gian; Cång chiªng; D©n téc M­êng;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2659/ VMOITRUONG / Mfn: 1505

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam


D©n téc Kh¸ng ë ViÖt Nam/ Ph¹m Quang Hoan, §Æng ThÞ Hoa ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5828 - VV 5831/ VDANTOC / Mfn: 1615

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Ph©n bè d©n c­; V¨n ho¸ vËt chÊt;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Kh¸ng; T©y B¾c; ViÖt Nam
§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ VDANTOC / Mfn: 1610

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Yªn §Þnh;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Gi¸ trÞ v¨n ho¸ Khmer vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Huúnh Thanh Quang . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5843, VV 5844/ VDANTOC / Mfn: 1611

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; D©n téc Khmer;

§ång b»ng s«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 1 : C¸c huyÖn Hoµng Long, Thanh Tr× vµ mét sè vïng l©n cËn / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1859/ VDANTOC / Mfn: 1627

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Hoµng Long;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam


H­¬ng ­íc Hµ Néi. T. 2 : C¸c huyÖn Tõ Liªm, Gia L©m, §«ng Anh vµ Sãc S¬n / Tr­¬ng Sü Hïng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch Khoa; ViÖn V¨n ho¸, 2009 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1860/ VDANTOC / Mfn: 1628

Tõ kho¸ : H­¬ng ­íc; HuyÖn Tõ Liªm; HuyÖn Gia L©m;

HuyÖn §«ng Anh; HuyÖn Sãc S¬n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ s¬n quang C¸t §»ng x­a vµ nay/ NguyÔn Lan H­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5532, VV 5533/ VDANTOC / Mfn: 1608

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ s¬n quang;

Lµng C¸t §»ng; X· Yªn TiÕn; HuyÖn ý Yªn;

TØnh Nam §Þnh; ViÖt NamLµng nghÒ trong c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ Vò Quèc TuÊn . - H. : Tri thøc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1850, VL 1851/ VDANTOC / Mfn: 1620

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Lµng nghÒ; Ph¸t triÓn lµng nghÒ;

Nguån nh©n lùc; ViÖt Nam


NghÜa t×nh V¹n Phóc - Thanh Mai/ Ban chÊp hµnh §¶ng bé - H§ND - UBND - UBMTTQ x· V¹n Phóc - huyÖn Thanh Tr×, x· Thanh Mai - huyÖn Thanh Oai . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5832, VV 5833/ VDANTOC / Mfn: 1616

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc kÕt nghÜa; X· V¹n Phóc;

HuyÖn Thanh Tr×; X· Thanh Mai; HuyÖn Thanh Oai;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 460 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5540, VV 5541/ VDANTOC / Mfn: 1599

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn th«ng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2649/ VMOITRUONG / Mfn: 1463

Tõ kho¸ : Tri thøc; Tri thøc ®Þa ph­¬ng; V­ên quèc gia;

Khu b¶o tån; Khu b¶o tån thiªn nhiªn; D©n téc thiÓu sè;

ViÖt Nam
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5538, VV 5539/ VDANTOC / Mfn: 1602

Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ truyÒn ë T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ §ç Hång Kú . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 290 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200900, LSS1200901/ TVKHXHHCM / Mfn: 1397

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : KHXH, 2011 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5845, VV 5846/ VDANTOC / Mfn: 1612

Tõ kho¸ : §å gèm; V¨n ho¸ gèm; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng gèm; Ng­êi ViÖt; §ång b»ng s«ng Hång;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¸/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5549, VV 5550/ VDANTOC / Mfn: 1588

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¸
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u ¢u/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin , 2011 . - 583 tr.

Ký hiÖu kho : V 2569/ VCHAUAU / Mfn: 1568

VV 5557, VV 5558/ VDANTOC / Mfn: 1590Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u ¢u
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u §¹i D­¬ng/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 635 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5553, VV 5554/ VDANTOC / Mfn: 1587

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u §¹i D­¬ng
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Mü/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5555, VV 5556/ VDANTOC / Mfn: 1589

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Mü
V¨n ho¸ téc ng­êi ch©u Phi/ Ph¹m Minh Th¶o, NguyÔn Kim Loan b.d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5551, VV 5552/ VDANTOC / Mfn: 1591

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Téc ng­êi; Ch©u Phi

V¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc S¸n D×u ë Tuyªn Quang/ NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5528, VV 5529/ VDANTOC / Mfn: 1606

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ d©n gian; D©n téc S¸n D×u; TØnh Tuyªn Quang;

ViÖt Nam
Kh¶o cæ häcAncient Vietnam: History, Art and Archeology / Anne - ValÐrie Scheweyer . - Bangkok : River Books, 2011 . - 428 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29429/ VTTKHXH / Mfn: 1274

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; V¨n ho¸ Ch¨mpa;

Di tÝch lÞch sö; Di tÝch kh¶o cæ; S¸ch ¶nh;

ThÕ kØ 6-15; ViÖt Nam
Cao B»ng thêi tiÒn sö vµ s¬ sö = Prehistory and Protohistory of Caobang Provivace / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2658/ VMOITRUONG / Mfn: 1504

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; HiÖn vËt kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö;

Thêi s¬ sö; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò kh¶o cæ häc ë miÒn Nam ViÖt Nam. T. 4 / ViÖn Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Nam Bé . - H. : KHXH, 2011 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1852, VL 1853/ VDANTOC / Mfn: 1621

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; LÞch sö kh¶o cæ; Nghiªn cøu kh¶o cæ;

Di tÝch kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
Cutural Anthropology: An applied perspective/ Gary Ferraro, Susan Andreatta. - Belmont : Wadsworth, 2010 . - 460 p.

Ký hiÖu kho : LL 708/ VDANTOC / Mfn: 1584

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; Lý luËn v¨n ho¸;

Nh©n häc v¨n ho¸; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Mü


Economies and Cultures: Foundations of Economic Anthropology/ Richard R. Wilk, Lisa Cliggett . - 2nd ed. . - Cambridge : Westview, 2007 . - 236 p.

Ký hiÖu kho : LL 732, LL 733/ VDANTOC / Mfn: 1585

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; LÝ luËn kinh tÕ;

Nh©n häc kinh tÕ; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Mü


Physical Anthropology/ Elvio Angeloni, Mari Ptrichard Parker, Lauren Arenson ed. . - N.Y. : MacGraw-Hill, 2009 . - 536 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29446/ VTTKHXH / Mfn: 1291

Tõ kho¸ : Nh©n chñng häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Khoa häc con ng­êi; TiÕn ho¸; Nßi gièng; Bµi b¸o


B¸o c¸o ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ nhanh t×nh h×nh tiÕp cËn Insulin t¹i ViÖt Nam 2008: B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh t¹i Hµ Néi vµ khu vùc phÝa B¾c ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 56 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 645/ VCONNGUOI / Mfn: 1355

Tõ kho¸ : Y tÕ; Y häc; D­îc häc; Insulin;

BÖnh ®¸i th¸o ®­êng; 2008; ViÖt Nam


B¸o c¸o thùc hiÖn chiÕn l­îc ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n ViÖt Nam 2001 - 2010/ Tr­êng §¹i häc Y tÕ c«ng céng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 64 tr.

Ký hiÖu kho : TL 618/ VCONNGUOI / Mfn: 1320

Tõ kho¸ : Søc kháe sinh s¶n; Ch¨m sãc søc kháe sinh s¶n; Y tÕ;

ChiÕn l­îc y tÕ; DÞch vô y tÕ; 2001-2010; ViÖt Nam


C«ng nghÖ xö lý n­íc th¶i/ NguyÕn §øc KhiÓn ch.b. . - H. : C«ng th­¬ng, 2012- 679 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2605, Vl 2690/ VMOITRUONG / Mfn: 1451

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; N­íc th¶i; C«ng nghÖ m«i tr­êng;

Xö lÝ n­íc th¶i; ViÖt Nam


§Þa chÝ huyÖn Yªn §Þnh/ Ph¹m TÊn, Ph¹m V¨n TuÊn . - H. : KHXH, 2010 . - 1091 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1836/ VDANTOC / Mfn: 1610

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; HuyÖn Yªn §Þnh;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh ch¨m sãc søc kháe ban ®Çu (tµi liÖu ®µo t¹o s¬ cÊp d©n sè y tÕ) / Tr­êng Cao ®¼ng Y tÕ Hµ §«ng . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 44 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 647/ VCONNGUOI / Mfn: 1353

Tõ kho¸ : Ch¨m sãc søc kháe; Y tÕ; Gi¸o tr×nh


T×nh tr¹ng trÎ em trªn thÕ giíi 2009 (tãm t¾t b¸o c¸o): Søc kháe bµ mÑ vµ trÎ s¬ sinh/ Unicef . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 50 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 646/ VCONNGUOI / Mfn: 1354

Tõ kho¸ : TrÎ em; Ch¨m sãc søc kháe; Bµ mÑ; TrÎ s¬ sinh;

Y tÕ; DÞch vô y tÕ; 2009; ThÕ giíi


Toµn c¶nh biÓn ®¶o ViÖt Nam/ S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200939/ TVKHXHHCM / Mfn: 1419

Tõ kho¸ : §¶o; BiÓn; Chñ quyÒn; BiÓn ®¶o; ViÖt Nam
TruyÒn th«ng: Lý thuyÕt vµ kü n¨ng c¬ b¶n / NguyÔn V¨n D÷ng ch.b.; §ç ThÞ Thu H»ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200948/ TVKHXHHCM / Mfn: 1409

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Th«ng tin ®¹i chóng;

LÝ thuyÕt truyÒn th«ng; KÜ n¨ng truyÒn th«ngKhoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n
Game Theory in the Social Sciences: A reader-friendly guide / Luca Lambertini. - Lond. : Routledge, 2011 . - 186 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29426/ VTTKHXH / Mfn: 1271

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; LÝ thuyÕt trß ch¬i;

Nghiªn cøu khoa häc x· héi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 1 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2010 . - 1086 tr.

Ký hiÖu kho : V 2513/ VCHAUAU / Mfn: 1521

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010


Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : V 2514/ VCHAUAU / Mfn: 1522

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010; ViÖt Nam


Kinh tÕ

Bank Management & Financial Services/ Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins . - 9th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2013 . - 740 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29405/ VTTKHXH / Mfn: 1246

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Ng©n hµng; DÞch vô tµi chÝnh;

Qu¶n lÝ tµi chÝnh; Vèn; Qu¶n lÝ vèn; ThÕ giíi


Basic Econometrics/ Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter . - 5th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, 2009 . - 922 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29406/ VTTKHXH / Mfn: 1247

Tõ kho¸ : Kinh tÕ l­îng; LÝ thuyÕt kinh tÕ; Ph­¬ng ph¸p thèng kª;

Ph­¬ng ph¸p to¸n häc; M« h×nh kinh tÕ; Gi¸o tr×nh


Climate Change: What's Your Business Strategy? / Andrew J. Hoffman, John G. Woody . - Boston : Harvard Business Press, 2008 . - 115 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23070/ VTTKHXH / Mfn: 1262

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; HiÖu øng nhµ kÝnh;

Tr¸ch nhiÖm x· héi; Doanh nghiÖp;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc kinh doanh; ThÕ giíi
Economies and Cultures: Foundations of Economic Anthropology/ Richard R. Wilk, Lisa Cliggett . - 2nd ed. . - Cambridge : Westview, 2007 . - 236 p.

Ký hiÖu kho : LL 732, LL 733/ VDANTOC / Mfn: 1585

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Nh©n chñng häc; LÝ luËn kinh tÕ;

Nh©n häc kinh tÕ; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Mü


Education and Employment in OECD Countries/ Steven Mc Intosh . - P. : UNESCO, 2008 . - 94 p.

Ký hiÖu kho : LI 871/ VCONNGUOI / Mfn: 1333

Tõ kho¸ : Thùc tr¹ng gi¸o dôc; ViÖc lµm; Lùc l­îng lao ®éng;

ThÞ tr­êng lao ®éng; Tr×nh ®é lao ®éng; ThÕ giíi


Entrepreneurship/ Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd . - 8th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, 2010 . - 602 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29404/ VTTKHXH / Mfn: 1245

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doah nghiÖp; Doanh nghiÖp;

Ho¹t ®éng kinh doanh; ChiÕn l­îc kinh doanh;

Thµnh c«ng kinh doanh; ThÕ giíi

Essentials of Banking/ Deborah K. Dilley . - New Jersey : John Wiley & Sons, Inc , 2008 . - 273 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29417/ VTTKHXH / Mfn: 1258

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; Ng©n hµng; L·i suÊt ng©n hµng;

B¶o hiÓm tiÒn göi; K× h¹n göi tiÒn; DÞch vô kh¸ch hµng;


Ethnics and the Conduct of Business/ John R. Boatright . - 5th ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2007 . - 451 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29445/ VTTKHXH / Mfn: 1290

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

§¹o ®øc kinh doanh; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Ho¹t ®éng kinh doanh
Global Economic Issuses and Policies/ Joseph P. Daniels, David D. VanHoose . 2nd ed. . - N.Y. : Routledge, 2011 . - 503 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29423/ VTTKHXH / Mfn: 1268

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Th­¬ng m¹i; Tµi chÝnh;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi


Globalization, economic crisis and national strategies for higher education development/ N.V. Varghese . - P. : ITEP, 2009 . - 33 p.

Ký hiÖu kho : TL 597/ VCONNGUOI / Mfn: 1335

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Khñng ho¶ng kinh tÕ; Gi¸o dôc ®¹i häc;

Ho¹t ®éng h­íng nghiÖp; Ph¸t triÓn gi¸o dôc; ViÖt Nam


Investments/ Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus . - 9th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, 2011 . - 994 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29403/ VTTKHXH / Mfn: 1244

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Vèn; Vèn ®Çu t­;

Qu¶n lÝ vèn; ThÕ giíi


Management Accounting/ Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, S. Mark Young . - 4th ed. . - New Jersey : Pearson Prentice Hall, 2004 . - 598 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29442/ VTTKHXH / Mfn: 1287

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Kinh tÕ tµi chÝnh;

Qu¶n lÝ tµi chÝnh; ChiÕn l­îc qu¶n lÝ; ThÕ giíi


Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits / Wayne F. Cascio . - 8th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 719 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29443/ VTTKHXH / Mfn: 1288

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Qu¶n lÝ nguån nh©n lùc;

ViÖc lµm; N¨ng suÊt lao ®éng; Lîi Ých kinh tÕ; ThÕ giíi

Poverty and Education/ Servaas van der Berg . - P. : ITEP, 2008 . - 27 p.

Ký hiÖu kho : TL 594/ VCONNGUOI / Mfn: 1338

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

§ãi nghÌo; Vai trß gi¸o dôc


Private Military and Security Companies: Changes, Problems, Pitfalls and Prospects / Thomas Jager, Gerhard Kummel ed. . - Wisbaden : Vs Verlag fur Sozialwissenschaften, 2007 . - 502 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29407/ VTTKHXH / Mfn: 1248

Tõ kho¸ : DÞch vô qu©n sù; DÞch vô an ninh; C«ng ty;

Ngµnh c«ng nghiÖp qu©n sù; Th­¬ng m¹i;

Kinh doanh; Ch©u ¢u
Ramses: Rapport annuel mondial sur le systÌme Ðcononmique et les stratÐgies / Institut Francais des relations internationales . - P. : DUNOD, 2007 . - 383 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29409/ VTTKHXH / Mfn: 1250

Tõ kho¸ : HÖ thèng kinh tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; BiÕn ®æi khÝ hËu;

N¨ng l­îng h¹t nh©n; B¸o c¸o; 2008; ThÕ giíi
Ramses: Rapport annuel mondial sur le systÌme Ðconomique et les stratÐgies / Institut francais des relations internationales . - P. : DUNOD, 2008 . - 351 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29410/ VTTKHXH / Mfn: 1251

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Khñng ho¶ng chÝnh trÞ; B¸o c¸o; 2009; ThÕ giíi


Running to stand still higher education in a period of global economic crisis/ N.V. Varghese . - P. : ITEP, 2010 . - 28 p.

Ký hiÖu kho : TL 595/ VCONNGUOI / Mfn: 1337

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

Vai trß kinh tÕ; Du häc


Securing the present shaping the future. Vol 1 / The World Bank Asia . - USA: The World Bank, 2011 . - 123 p.

Ký hiÖu kho : TL 626/ VCONNGUOI / Mfn: 1331

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; L¹m ph¸t; Héi nhËp khu vùc;

An ninh n¨ng l­îng; §«ng ¸


Social Responsibility in the Context of Market Economy/ Pham Van Duc ed. . H. : Social Sciences Publishing House, 2012 . - 262 p.

Ký hiÖu kho : Lb 23071/ VTTKHXH / Mfn: 1263

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Doanh nghiÖp; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam
Talking Sides: Clashing Views in Business Ethnics and Society / Lisa H. Newton, Elaine E. Englehardt, Michael S. Pritchard ed. . - 11th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2010 . - 419 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29451/ VTTKHXH / Mfn: 1296

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp; §¹o ®øc;

§¹o ®øc kinh doanh; Tr¸ch nhiÖm x· héi


The Legal and Regulatory Environment of Business/ O. Lee Reed, Peter J. Shedd, Marisa Anne Pagnattaro,... . - 15th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill/Irwin, 2010. - 736 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29441/ VTTKHXH / Mfn: 1286

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ho¹t ®éng kinh doanh;

M«i tr­êng kinh doanh; Ph¸p luËt; LuËt kinh tÕ;

HÖ thèng ph¸p luËt; Mü
Understanding Growth and Poverty Theory, Policy, and Empirics/ Raj Nallari, Breda Griffith . - N.Y. : The World Bank, 2011 . - 489 p.

Ký hiÖu kho : Lv 802/ VCONNGUOI / Mfn: 1340

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t;

§ãi nghÌo; Thu nhËp quèc gia; ThÞ tr­êng lao ®éng;

§« thÞ ho¸
ASEAN: Tõ HiÖp héi ®Õn Céng ®ång - Nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200800/ TVKHXHHCM / Mfn: 1388

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ASEAN


B¸o c¸o n¨ng lùc c¹nh tranh 2010 ViÖt Nam/ Michael E. Porter, Christian Ketels, NguyÔn §×nh Cung . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : TL 609/ VCONNGUOI / Mfn: 1327

Tõ kho¸ : C¹nh tranh kinh tÕ; N¨ng lùc c¹nh tranh;

ChiÕn l­îc kinh tÕ; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o th­êng niªn cña Liªn Hîp Quèc t¹i ViÖt Nam 2011/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 43 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 651/ VCONNGUOI / Mfn: 1349

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; 2011; ViÖt Nam
B¸o c¸o th­êng niªn - doanh nghiÖp ViÖt Nam 2011: Chñ ®Ò n¨m: Liªn kÕt kinh doanh / Ph¹m ThÞ Thu H»ng ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2603/ VMOITRUONG / Mfn: 1449

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

M«i tr­êng kinh doanh; N¨ng lùc kinh doanh;

Liªn kÕt kinh doanh; B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam
C¸c chÝnh s¸ch tµi khãa vÒ nhiªn liÖu ho¸ th¹ch vµ ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh ë ViÖt Nam/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 47 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 654/ VCONNGUOI / Mfn: 1346

Tõ kho¸ : Nhiªn liÖu ho¸ th¹ch; Ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh;

ChÝnh s¸ch tµi khãa; ViÖt Nam


C¸c nh©n tè vÜ m« quy ®Þnh l¹m ph¸t ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2000 - 2010: C¸c b»ng chøng vµ th¶o luËn/ NguyÔn ThÞ Thu H»ng, NguyÔn §øc Thµnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 53 tr.

Ký hiÖu kho : TL 611/ VCONNGUOI / Mfn: 1325

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; L¹m ph¸t; Ph©n tÝch kinh tÕ;

Nh©n tè vÜ m«; 2000-2010; ViÖt Nam


C¶ng biÓn ViÖt Nam/ S«ng Lam, Th¸i Quúnh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 184 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200812/ TVKHXHHCM / Mfn: 1379

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; C¶ng biÓn; VËn t¶i biÓn;

An ninh quèc phßng; ViÖt Nam


Canh t¸c n­¬ng rÉy tæng hîp: Mét gãc nh×n/ TrÇn §øc Viªn, A.Terry Rambo, NguyÔn Thanh L©m . - H. : N«ng nghiÖp, 2008 . - 452 tr., 25 cm

Ký hiÖu kho : VL 1837/ VDANTOC / Mfn: 1605

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; Canh t¸c n­¬ng rÉy;

Nghiªn cøu kinh tÕ; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch c¹nh tranh cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 2473/ VCHAUAU / Mfn: 1551

Tõ kho¸ : Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh;

Liªn minh ch©u ¢u; EU

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : V 2525/ VCHAUAU / Mfn: 1525

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Vïng kinh tÕ träng ®iÓm;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC)néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 2412/ VCHAUAU / Mfn: 1554

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ; AEC;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n; §«ng Nam ¸


DÇu má, tiÒn b¹c vµ quyÒn lùc - Thiªn sö thi vÜ ®¹i nhÊt thÕ kû XX/ Daniel Vergin; NguyÔn C¶nh B×nh, V¨n §×nh S¬n Thä, Vò Träng §¹i h.®.; KiÒu Oanh, Thu Trang, V¨n Nga d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2008 . - 1206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2336/ VCHAUAU / Mfn: 1543

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÇu má; C¹nh tranh;

TiÒn b¹c; QuyÒn lùc; ThÕ giíi


Doanh nghiÖp B×nh ThuËn 10 n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Thi . - B×nh ThuËn : [k.nxb.], 2011 . - 662 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2601/ VMOITRUONG / Mfn: 1447

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; 2000-201; ThÕ kû 21;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam
Doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp vµ nh÷ng vÊn ®Ò m«i tr­êng: Bé s¸ch héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ / Bïi H÷u §¹o, §Æng Xu©n Hoan, NguyÔn Minh Ph­¬ng,... b.s. . - H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2600, Vl 2655/ VMOITRUONG / Mfn: 1446

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ¤ nhiÔm m«i tr­êng; LuËt m«i tr­êng;

Tiªu chuÈn m«i tr­êng; C«ng ­íc quèc tÕ;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; Ho¹t ®éng s¶n xuÊt;

Kinh doanh; ThÕ giíi


Dù b¸o t¨ng tr­ëng kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o Kinh tÕ - X· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : V 2298/ VCHAUAU / Mfn: 1538

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; §¸nh gi¸ kinh tÕ;

Dù b¸o kinh tÕ; ChØ tiªu kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương