S¸ch míi sè 07/2013tải về 0.63 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích0.63 Mb.
#1840
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 07/2013


S¸ch míi sè 07/2013


ChÝnh trÞ


Charting China's Future: Domestic and international challenges / David Shambaugh ed. . - Lond. : Routledge, 2011 . - 187 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29433/ VTTKHXH / Mfn: 1278

Tõ kho¸ : Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o chÝnh trÞ; Dù b¸o x· héi;

Quan hÖ quèc tÕ; Trung Quèc; ThÕ giíi


Contemporary Conflict Resolution: The prevention, management and transformation of deadly conflicts / Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Hugh Miall . - 3rd ed. . - Cambridge : PolityPress, 2011 . - 507 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29427/ VTTKHXH / Mfn: 1272

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Xung ®ét; Hßa b×nh; ThÕ giíi


Culture and Security: Multilateralism, Arms Control and Security Building / Keith R. Krause ed. . - Lond. : Frank Cass, 1999 . - 253 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29418/ VTTKHXH / Mfn: 1259

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; An ninh quèc tÕ;

Gi¶i trõ qu©n bÞ; ChÝnh s¸ch an ninh;

V¨n ho¸; Vò khÝ h¹t nh©n; ThÕ giíi

History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Documents. Vol. 1 : 1930- 1945 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 390 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29458/ VTTKHXH / Mfn: 1303

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; 1930-1945;

ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos -Vietnam Special Relationship: 1930- 2007. Documents. Vol. 2 : 1946 - 1955 / Communist party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 559 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29459/ VTTKHXH / Mfn: 1304

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; ChØ thÞ; B¸o c¸o;

NghÞ quyÕt; Th­ tõ; §iÖn tÝn; 1946-1955; ViÖt Nam;

Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos -Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Documents. Vol. 3 : 1956-1975 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 623 p.Ký hiÖu kho : Lv 29460/ VTTKHXH / Mfn: 1305

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; Th«ng t­; NghÞ ®Þnh th­; §iÖn tÝn; HiÖp ®Þnh;

1956-1975; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Document. Vol. 4 : 1976 - 1985 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 783 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29461/ VTTKHXH / Mfn: 1306

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; 1976-1985; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Document. Vol. 5 : 1986 - 2007 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 931 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29462/ VTTKHXH / Mfn: 1307

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

§¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; V¨n kiÖn;

1986-2007; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007/ Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 952 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29465/ VTTKHXH / Mfn: 1310

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; 1930-2007; ViÖt Nam; LµoHistory of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Writings of Party and State Leaders / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 .- 582 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29466/ VTTKHXH / Mfn: 1311

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; Bµi viÕt;

1930-2007; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Memoirs. Vol. 1 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party. - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 711 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29467/ VTTKHXH / Mfn: 1312

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; KØ yÕu; 1930-2007;

Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo


History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Memoirs. Vol. 2 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party. - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 755 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29468/ VTTKHXH / Mfn: 1313

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §¶ng Céng s¶n; ; 1930-2007

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; KØ yÕu; Bµi viÕt; ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Annals. Vol. 1 : 1930 - 1975 / Communist Party of Vietnam, Lao People's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 1051 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29463/ VTTKHXH / Mfn: 1308

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö; 1930-1975;

ViÖt Nam; Lµo
History of Vietnam - Laos, Laos - Vietnam Special Relationship: 1930 - 2007. Annals . Vol. 2 : 1976 - 2007 / Communist Party of Vietnam, Lao Peple's Revolutionary Party . - H. : Natitonal Political Publishing House, 2012 . - 1098 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29464/ VTTKHXH / Mfn: 1309

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Biªn niªn sö; 1976-2007;

ViÖt Nam; Lµo

Power in the Global Information Age: From realism to globalization / Joseph S. Nye Jr. . - N.Y. : Routledge, 2004 . - 231 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29414/ VTTKHXH / Mfn: 1255

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Toµn cÇu ho¸;

Søc m¹nh qu©n sù; Mü; ThÕ giíi


Ramses: Rapport annuel mondial sur le systÌme Ðcononmique et les stratÐgies / Institut Francais des relations internationales . - P. : DUNOD, 2007 . - 383 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29409/ VTTKHXH / Mfn: 1250

Tõ kho¸ : HÖ thèng kinh tÕ; ChiÕn l­îc kinh tÕ;

ChiÕn l­îc chÝnh trÞ; BiÕn ®æi khÝ hËu;

N¨ng l­îng h¹t nh©n; B¸o c¸o; 2008; ThÕ giíi
Ramses: Rapport annuel mondial sur le systÌme Ðconomique et les stratÐgies / Institut francais des relations internationales . - P. : DUNOD, 2008 . - 351 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29410/ VTTKHXH / Mfn: 1251

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

Khñng ho¶ng chÝnh trÞ; B¸o c¸o; 2009; ThÕ giíi


Strategic environmental assessment in East and Southeast Asia: A progress review and comparison of country systems and cases / Jiri Dusik, Jian Xie . - H.: The World Bank, 2009 . - 57 p.

Ký hiÖu kho : LI 873/ VCONNGUOI / Mfn: 1341

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ChiÕn l­îc m«i tr­êng;

§¸nh gi¸ m«i tr­êng; §«ng Nam ¸; §«ng ¸


Talking Sides: Clashing Views on Environmental Issues / Thomas Easton ed. . - 14th ed. . - N.Y. : McGraw-Hill, 2011 . - 374 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29453/ VTTKHXH / Mfn: 1298

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; X· héi häc m«i tr­êng;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng


Women in the Military and in Armed Conflict/ Helena Carreiras, Gerhard Kummel ed. . - Wiesbaden : VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2008 . - 239 p.

Ký hiÖu kho : Lv 29419/ VTTKHXH / Mfn: 1260

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Phô n÷; ChiÕn tranh;

Xung ®ét qu©n sù; Xung ®ét vò trang; ThÕ giíi


ASEAN: Tõ HiÖp héi ®Õn Céng ®ång - Nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200800/ TVKHXHHCM / Mfn: 1388

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ASEAN


Bµi häc Hillary: Nh÷ng hi väng vµ tham väng cña Hillary Rodham Clinton / Jeff Gerth, Don Van Naha; Quúnh Hoa, D­¬ng Thuû d. . - H. : Tri thøc, 2008 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : V 2339/ VCHAUAU / Mfn: 1548

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ chÝnh trÞ; NghÞ sÜ;

Phu nh©n tæng thèng; Hillary Rodham Clinton; Mü


Bµn vÒ chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp hµng ®Çu ViÖt Nam/ Trung t©m Th«ng tin vµ Dù b¸o kinh tÕ x· héi Quèc gia . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 2547/ VCHAUAU / Mfn: 1511

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp;

Kinh tÕ doanh nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Biªn giíi trªn ®Êt liÒn ViÖt Nam - Trung Quèc/ Vò D­¬ng Ninh ch.b. . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2010 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1838/ VDANTOC / Mfn: 1604

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; §µm ph¸n ngo¹i giao;

HiÖp ­íc biªn giíi; C¾m mèc biªn giíi;

ViÖt Nam; Trung Quèc
C¸c §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc vµ Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam: 1930 - 2011 / NguyÔn Träng Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200936/ TVKHXHHCM / Mfn: 1430

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; 1930-2011;

Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh; Trung ­¬ng; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch c¹nh tranh cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ §Æng Minh §øc ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : V 2473/ VCHAUAU / Mfn: 1551

Tõ kho¸ : Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

C¹nh tranh kinh tÕ; ChÝnh s¸ch c¹nh tranh; EU


ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn bÒn v÷ng c¸c vïng kinh tÕ träng ®iÓm ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam, Ng« Th¾ng Lîi ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010- 325 tr.

Ký hiÖu kho : V 2525/ VCHAUAU / Mfn: 1525

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Vïng kinh tÕ träng ®iÓm;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Céng ®ång d©n téc £ §ª ë tØnh §¾k L¾k hiÖn nay/ Hµ §×nh Thµnh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2659/ VMOITRUONG / Mfn: 1505

Tõ kho¸ : Céng ®ång d©n téc; D©n téc thiÓu sè; D©n téc £ §ª;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; TØnh §¾k L¾k;

ViÖt Nam
Céng ®ång kinh tÕ ASEAN (AEC) néi dung vµ lé tr×nh: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Hång S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 2412/ VCHAUAU / Mfn: 1554

Tõ kho¸ : Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ; Céng ®ång kinh tÕ; AEC;

Qu¸ tr×nh h×nh thµnh; §Æc tr­ng c¬ b¶n; §«ng Nam ¸


Côc diÖn thÕ giíi ®Õn 2020: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m B×nh Minh ch.b.; Lª V¨n Bµng, D­¬ng V¨n Qu¶ng, §Æng §×nh Quý,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : V 2519/ VCHAUAU / Mfn: 1523

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh x· héi; Dù b¸o x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2020; ThÕ giíi


DÇu má, tiÒn b¹c vµ quyÒn lùc - Thiªn sö thi vÜ ®¹i nhÊt thÕ kû XX/ Daniel Vergin; NguyÔn C¶nh B×nh, V¨n §×nh S¬n Thä, Vò Träng §¹i h.®.; KiÒu Oanh, Thu Trang, V¨n Nga d. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2008 . - 1206 tr.

Ký hiÖu kho : V 2336/ VCHAUAU / Mfn: 1543

Tõ kho¸ : Kinh tÕ c«ng nghiÖp; C«ng nghiÖp dÇu má;

C¹nh tranh; TiÒn b¹c; QuyÒn lùc; ThÕ giíi


§¶ng chÝnh trÞ ph­¬ng T©y vµ Céng hoµ Liªn bang §øc: Chuyªn kh¶o / L­¬ng V¨n KÕ . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : V 2557/ VCHAUAU / Mfn: 1530

Tõ kho¸ : §¶ng chÝnh trÞ; HÖ thèng ®¶ng chÝnh trÞ;

ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph­¬ng T©y; §øc; Ch©u ¢u


§¶ng l·nh ®¹o x©y dùng vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ NguyÔn Danh Tiªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200803/ TVKHXHHCM / Mfn: 1385

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

X©y dùng v¨n ho¸; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


§Þa chÝnh trÞ trong chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn quèc gia/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : V 2574/ VCHAUAU / Mfn: 1565

Tõ kho¸ : §Þa chÝnh trÞ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ThÕ giíi


§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña Liªn minh ch©u ¢u trong bèi c¶nh ph¸t triÓn míi/ Bïi NhËt Quang . - H. : KHXH, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : V 2381/ VCHAUAU / Mfn: 1550

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; Liªn minh ch©u ¢u;

§iÒu chØnh chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i; EU


§éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi - Môc tiªu chiÕn l­îc vµ con ®­êng tiÕp cËn/ §inh TrÇn D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : V 2560/ VCHAUAU / Mfn: 1513

Tõ kho¸ : LÞch sö c¸ch m¹ng; LÞch sö §¶ng; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; §éc lËp d©n téc; CËn ®¹i;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
§éc lËp tù chñ vµ héi nhËp quèc tÕ cña ViÖt Nam trong bèi c¶nh míi/ NguyÔn Xu©n Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 2567/ VCHAUAU / Mfn: 1566

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
§éng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2647/ VMOITRUONG / Mfn: 1461

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§ét ph¸ kinh tÕ ë Trung Quèc: 1978-2008 / Ng« HiÓu Ba; D­¬ng Ngäc Dòng h.®.; NguyÔn ThÞ Thu H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh. : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : V 2530/ VCHAUAU / Mfn: 1527

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

Thµnh tùu kinh tÕ; 1978-2008; Trung Quèc


Gi¶i phãng, ®æi míi, ph¸t triÓn v× chñ nghÜa x· héi/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b.. H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200928/ TVKHXHHCM / Mfn: 1422

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Chñ nghÜa x· héi; Thùc tiÔn;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn; ViÖt Nam


Hå CÈm §µo - Con ®­êng phÝa tr­íc: S¸ch tham kh¶o / M· Linh, Lý Minh; Hång Ph­îng d. . - Tb. lÇn 2 . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : V 2340/ VCHAUAU / Mfn: 1547

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tæng bÝ th­;

§¶ng Céng s¶n; Nhµ chÝnh trÞ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

Hå CÈm §µo; Trung Quèc
H­íng tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn ®¹i ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n Nam ch.b.. H. : C«ng th­¬ng, 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : V 2520/ VCHAUAU / Mfn: 1518

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

2010-2020; ViÖt Nam

Khi rång muèn thøc dËy: Loay hoay víi m« h×nh kinh tÕ sau ®æi míi / Ph¹m §ç ChÝ ch.b. . - H. : Lao ®éng X· héi , 2011 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : V 2564/ VCHAUAU / Mfn: 1559

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«;

M« h×nh kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi: VÊn ®Ò vµ xu h­íng tiÕn triÓn: S¸ch chuyªn kh¶o/ L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : Lao ®éng, 2008 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 2335/ VCHAUAU / Mfn: 1549

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

An ninh khu vùc; ThÕ giíi
Kinh tÕ vi m«/ Lª ThÕ Giíi ch.b.; Tr­¬ng Hång Tr×nh, §Æng C«ng TuÊn b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 429 tr.

Ký hiÖu kho : V 2654 / VCHAUAU / Mfn: 1582

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Kinh tÕ vi m«;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


LuËn cø vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë n­íc ta thêi kú ®æi míi/ Hoµng ChÝ B¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : V 2527/ VCHAUAU / Mfn: 1534

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi;

M« h×nh ph¸t triÓn x· héi; C¬ s¬ lÝ luËn; Gi¶i ph¸p;

BiÕn ®æi x· héi; Kinh nghiÖm; ViÖt Nam; ThÕ giíi
M« h×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa: Con ®­êng vµ b­íc ®i/ §ç Hoµi Nam . - H. : KHXH, 2010 . - 375 tr.

Ký hiÖu kho : V 2511/ VCHAUAU / Mfn: 1514

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hîp t¸c ASEAN+3/ NguyÔn Thu Mü ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 2421/ VCHAUAU / Mfn: 1544

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Hîp t¸c ASEAN+3;

Thùc tr¹ng hîp t¸c; TriÓn väng ph¸t triÓn;

ASEAN; ThÕ giíi
Mét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa d©n chñ nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200945/ TVKHXHHCM / Mfn: 1412

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ;

Xu h­íng kinh tÕ; Xu h­íng chÝnh trÞ; ThÕ kØ 21; LµoMét sè vÊn ®Ò vÒ ®Êu tranh quèc phßng ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ D­¬ng V¨n Minh, Ph¹m Anh TuÊn, §Æng §øc Quy,... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 225 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200946/ TVKHXHHCM / Mfn: 1411

Tõ kho¸ : Khoa häc qu©n sù; Quèc phßng; T­ t­ëng qu©n sù;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; §Êu tranh quèc phßng;

ChÝnh s¸ch quèc phßng; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò vÒ ph©n c«ng, phèi hîp vµ kiÓm so¸t quyÒn lùc trong x©y dùng Nhµ n­íc ph¸p quyÒn X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / TrÇn Ngäc §­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt , 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : V 2568/ VCHAUAU / Mfn: 1560

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc ph¸p quyÒn;

X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam


Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2597/ VMOITRUONG / Mfn: 1443

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1846, VL 1847/ VDANTOC / Mfn: 1623

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
NhËn diÖn quyÒn lùc: Mét Chomsky kh«ng thÓ nµo thiÕu / Peter R. Michell, John Schoeffel ; Hoµng V¨n V©n d. ; §inh Hoµng Th¾ng h.®. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200890/ TVKHXHHCM / Mfn: 1393

Tõ kho¸ : T­ t­ëng chÝnh trÞ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ;

Nhµ chÝnh trÞ; Noam Chomsky; Mü


NÒn kinh tÕ tr­íc ng· ba ®­êng: B¸o c¸o th­êng niªn kinh tÕ ViÖt Nam 2011 / NguyÔn §øc Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : V 2657 / Mfn: 1583

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; L¹m ph¸t;

Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nî c«ng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200834, LSS1200835/ TVKHXHHCM / Mfn: 1364

Tõ kho¸ : Héi nhËp quèc tÕ; Kinh tÕ dÞch vô;

Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Phèi hîp ®iÒu tiÕt kinh tÕ gi÷a c¸c nhµ n­íc trong khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi/ Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt , 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : V 2572/ VCHAUAU / Mfn: 1564

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Nhµ n­íc;

§iÒu tiÕt kinh tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Quan hÖ Hoa Kú - ASEAN 2001 - 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n- H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200941/ TVKHXHHCM / Mfn: 1416

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Quan hÖ kinh tÕ;

Quan hÖ chÝnh trÞ; 2001-2020; Mü; ASEAN


Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / TrÇn Nam TiÕn . - H. : Th«ng tin vµ TuyÒn th«ng , 2010 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 2566/ VCHAUAU / Mfn: 1562

Tõ kho¸ : LÞch sö ngo¹i giao; Quan hÖ ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; ViÖt Nam; Mü


Quan hÖ ViÖt Nam - Liªn X« (1917-1991): Nh÷ng sù kiÖn lÞch sö / NguyÔn ThÞ Hång V©n . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 595 tr.

Ký hiÖu kho : V 2570/ VCHAUAU / Mfn: 1569

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö quan hÖ quèc tÕ;

Sù kiÖn lÞch sö; Sù kiÖn ngo¹i giao;

1917-1991; ViÖt Nam; Liªn X«
Tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia. Tõ lý luËn ®Õn thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5663, VV 5664/ VDANTOC / Mfn: 1593

Tõ kho¸ : Hîp t¸c quèc tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ViÖt Nam; Lµo; Campuchia


ThÕ giíi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp §Þa - Kinh tÕ - ChÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : V 2522/ VCHAUAU / Mfn: 1520

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; HËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi


Thóc ®Èy quan hÖ ViÖt Nam - Ên §é trong bèi c¶nh míi: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Promoting Vietnam - India Relation in the New Context: International Workshop / Ng« Xu©n B×nh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200902, LSS1200903/ TVKHXHHCM / Mfn: 1400

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi; Ên §é; ViÖt Nam


T×m hiÓu vÒ t«n gi¸o vµ chÝnh s¸ch ®èi víi t«n gi¸o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn §øc L÷ . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200840, LSS1200841/ TVKHXHHCM / Mfn: 1367

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Quan ®iÓm t«n gi¸o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §­êng lèi t«n gi¸o;

§æi míi t«n gi¸o; ViÖt Nam
Trµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 2575/ VCHAUAU / Mfn: 1570

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; X· héi d©n chñ;

Trµo l­u x· héi d©n chñ; Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


TrËt tù thÕ giíi míi thø hai: Nh÷ng vÊn ®Ò ®Þa - chÝnh trÞ nan gi¶i / Nhicolai Zlobin ; NguyÔn §øc Th¶o d.; Lª ThÞ HuyÒn Minh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200929/ TVKHXHHCM / Mfn: 1423

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§Þa chÝnh trÞ; TrËt tù thÕ giíi; ThÕ giíi


TrÝ thøc ho¸ c«ng nh©n ViÖt Nam: Trong héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ hiÖn nay / Bïi ThÞ Kim HËu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200950/ TVKHXHHCM / Mfn: 1407

Tõ kho¸ : C«ng nh©n; Giai cÊp c«ng nh©n; TrÝ thøc;

Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


Trung - X« - Mü cuéc ®èi ®Çu lÞch sö: Tµi lÖu tham kh¶o / Lý KiÖn b.s. . - H. : Thanh niªn, 2008 . - 1151 tr.

Ký hiÖu kho : V 2338/ VCHAUAU / Mfn: 1546

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; §èi ®Çu lÞch sö;

Trung Quèc; Liªn X«; Mü; ThÕ giíi


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam: ChÆng ®­êng gian nan vµ ngo¹n môc 1975 - 1989 / §Æng Phong . - H. : Tri thøc, 2008 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : V 2343/ VCHAUAU / Mfn: 1545

Tõ kho¸ : LÞch sö t¨ng tr­ëng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


T­¬ng lai cña nÒn d©n chñ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Thomas Meyer, Nicole Breyer; NguyÔn H÷u ChÝ h.®.; TrÇn Danh T¹o, Ng« Lan Anh d. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2007 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : V 2342/ VCHAUAU / Mfn: 1542

Tõ kho¸ : LÝ luËn chÝnh trÞ; D©n chñ; D©n chñ x· héi;

D©n chñ tù do


VÊn ®Ò ®iÒu chØnh chøc n¨ng vµ thÓ chÕ cña nhµ n­íc d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸/ Ph¹m Th¸i ViÖt . - H. : KHXH, 2008 . - 291tr.

Ký hiÖu kho : V 2420/ VCHAUAU / Mfn: 1573

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; §iÒu chØnh chøc n¨ng nhµ n­íc;

§iÒu chØnh thÓ chÕ nhµ n­íc; Toµn cÇu ho¸


ViÖt Nam gia nhËp ASEAN tõ n¨m 1995 ®Õn nay: Thµnh tùu, vÊn ®Ò vµ triÓn väng: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2660/ VMOITRUONG / Mfn: 1507

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; LÞch sö ngo¹i giao;

1995-2020; ViÖt Nam; ASEAN


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200931/ TVKHXHHCM / Mfn: 1431

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸; KÕt cÊu h¹ tÇng;

HiÖn ®¹i ho¸; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam phôc vô sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : V 2526/ VCHAUAU / Mfn: 1519

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


Chñ nghÜa m¸c lªnintải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương