S¸ch míi sè 07/2012


§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑttải về 1.18 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50285/ VTTKHXH / Mfn: 97845

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi h¸t;

NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
§¸nh trém c¸ hå L¨ch: B¸n chiªng cæ bon Ti¨ng. Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Ntung krau Nglau L¨ch : T¨ch ching yau bon Ti¨ng / §iÓu K©u d.; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 815 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS1101068/ TVKHXHHCM / Mfn: 97660

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


§Æc kh¶o v¨n häc d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ Lª V¨n Ch­ëng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50220/ VTTKHXH / Mfn: 97780

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

LÞch sö v¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; Th¬; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam
§Êt vµ ng­êi Nam Bé qua ca dao/ TrÇn §×nh Ba b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ v¨n nghÖ, 2011 . - 136 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100928, LSS1100929/ TVKHXHHCM / Mfn: 97567

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; MiÒn Nam; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50247/ VTTKHXH / Mfn: 97807

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng;

Trß ch¬i d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


§Þa danh Kh¸nh Hßa x­a vµ nay/ Ng« V¨n Ban . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2033/ VGIADINH / Mfn: 97153

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

V¨n häc d©n gian; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


Giai tho¹i ®Êt Qu¶ng/ Hoµng H­¬ng ViÖt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2355/ VCONNGUOI / Mfn: 97276

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Giai tho¹i; TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng; ViÖt Nam


Gãc nh×n cÊu tróc vÒ ca dao vµ truyÖn ngô ng«n/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2009 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2364/ VCONNGUOI / Mfn: 97281

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


H¸t - kÓ truyÖn cæ Raglai/ H¶i Liªn, Sö V¨n Ngäc s.t. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 .- 390 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5504/ VDANTOC / Mfn: 97398

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; TruyÖn kÓ; D©n téc Raglai; ViÖt Nam


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50273/ VTTKHXH / Mfn: 97833

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng; D©n téc Tµy;

Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
H¸t trèng qu©n vµ vë chÌo L­u B×nh - D­¬ng LÔ/ TrÇn ViÖt Ng÷ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50214/ VTTKHXH / Mfn: 97774

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t trèng qu©n; T¸c phÈm v¨n häc; ChÌo; ViÖt Nam


HÖ thèng nghÖ thuËt cña Sö thi T©y Nguyªn/ Ph¹m Nh©n Thµnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2035/ VGIADINH / Mfn: 97151

Vv 2365/ VCONNGUOI / Mfn: 97285Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Sö thi; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

CÊu tróc nghÖ thuËt; §Æc ®iÓm nh©n vËt;

BiÖn ph¸p nghÖ thuËt; T©y Nguyªn; ViÖt Nam
Hoan Ch©u ký: Thiªn Nam liÖt truyÖn / NguyÔn C¶nh ThÞ . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2635, Vb 2636/ VKHAOCO / Mfn: 97421

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; ViÖt Nam
Howamon Bahar Gi¬L¬ng/ Hµ Giao s.t.; Hµ Giao, §inh L­u b.d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2034/ VGIADINH / Mfn: 97152

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ba Na; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


Hån quª ViÖt nh­ t«i thÊy/ NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2367/ VCONNGUOI / Mfn: 97275

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


H¬amon Bahnar Gi¬l¬ng/ Hµ Giao s.t.; §inh L­u, Hµ Giao b.d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2373/ VCONNGUOI / Mfn: 97274

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ba Na; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ 81 ngµy ®ªm khãi löa/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11632/ VTTKHXH / Mfn: 97747

Tõ kho¸ : §Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; NhËt kÝ; Bµi viÕt; Th¬;

Di tÝch lÞch sö; Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
H­¬ng ThiÒn ngµn n¨m: Th¬ v¨n thiÒn s­ Lý - TrÇn / TrÇn Quª H­¬ng tuyÓn th¬ . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100935/ TVKHXHHCM / Mfn: 97573

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; ViÖt Nam
Kh¶o luËn vÒ tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2001/ VGIADINH / Mfn: 97229

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; ViÖt Nam


Kh¶o s¸t nh©n vËt må c«i trong truyÖn cæ H'M«ng/ Lª Trung Vò . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1980/ VGIADINH / Mfn: 97215

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

Kh¶o s¸t nh©n vËt; D©n téc thiÓu sè; Ng­êi H'M«ng; ViÖt Nam
Kh¾p Sø Lam cña ng­êi Th¸i §en: X· Noong Luèng, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh §iÖn Biªn / Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50212/ VTTKHXH / Mfn: 97772

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; H¸t ®¸m c­íi; Ng­êi Th¸i §en; D©n téc Th¸i;

X· Noong Luèng; HuyÖn §iÖn Biªn; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Ký øc HuÕ: Nhí HuÕ 49 / TrÇn §×nh Phong ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100941/ TVKHXHHCM / Mfn: 97563

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; V¨n xu«i; Th¬; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam
Lan khai: TuyÓn truyÖn ng¾n / TrÇn M¹nh TiÕn s.t., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100953/ TVKHXHHCM / Mfn: 97570

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
LÔ cÊp s¾c: M«n ph¸i Then n÷ phÝa t©y cña d©n téc Tµy tØnh Cao B»ng / NguyÔn Thiªn Tø gi.th., s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50299/ VTTKHXH / Mfn: 97859

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cÊp s¾c;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬ cóng thÇn;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Lªng con Rung bÞ b¾t ®i b¸n: Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Bu tach Lªng kon Rung / §ç Hång Kú s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101070/ TVKHXHHCM / Mfn: 97661

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Lªng giµnh l¹i c©y nªu ë bon Ting, Y«ng con G©r: Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Lªng sok ndring bon Ting, Y«ng kon G©r / §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t.; ThÞ Mai d. . - H. : KHXH, 2011 . - 1257 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101073/ TVKHXHHCM / Mfn: 97655

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


LÞn Th¹i: H¸t giao duyªn cña ng­êi Nïng / D­¬ng S¸ch s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012- 614 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50241/ VTTKHXH / Mfn: 97801

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t giao duyªn; D©n téc Nïng; §«ng B¾c; ViÖt Nam


L­în nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1993/ VGIADINH / Mfn: 97170

Vv 2377/ VCONNGUOI / Mfn: 97269Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
M¨ng L¨ng vu cho Du«ng ¨n c¾p tr©u: Du«ng N©ng ®èt rõng. Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng = M¨ng L¨ng s¨l Du«ng tung de k¬p« : Du«ng N©ng ch« gung / Vâ Quang Träng s.t.; A Jar d. . - H. : KHXH, 2011 . - 917 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101074/ TVKHXHHCM / Mfn: 97654

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi ; D©n téc X¬ §¨ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Mo lªn trêi: Bµi ca ®­a hån ng­êi chÕt ®Õn câi vÜnh h»ng / Hoµng Anh Nh©n s.t. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50198/ VTTKHXH / Mfn: 97758

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Mo; T¸c phÈn v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


Mo M­êng. T. 1 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50309/ VTTKHXH / Mfn: 97869

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Mo M­êng. T. 2 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50310/ VTTKHXH / Mfn: 97870

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Mo tha kh¶ lªng plêi/ §inh V¨n ¢n, §inh Xu©n H¹nh s.t., d. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50297/ VTTKHXH / Mfn: 97857

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Tang lÔ;

Mo; Bµi cóng; D©n téc M­êng; X· M­êng Th¶i;

HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Mét c¸ch nh×n: Phª b×nh - TiÓu luËn / Träng MiÔn . - H. : V¨n häc, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100954/ TVKHXHHCM / Mfn: 97568

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; TiÓu luËn; ViÖt Nam
Mét cuéc ®êi mét vÇng nhËt nguyÖt. T. 1 : TiÓu sö §øc PhËt ThÝch Ca / Minh §øc TriÒu T©m ¶nh . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3048/ VTONGIAO / Mfn: 97464

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

§øc PhËt ThÝch Ca; Ên §é


Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100979, LSS1100978/ TVKHXHHCM / Mfn: 97598

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n ho¸;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Ndu, Yang con S«p ®¸nh bon Ti¨ng: Con khØ giµ ¨n Yang con Rung. Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Ndu, Yang kon S«p l¬ih bon Ti¨ng : D«k mra sa Yang kon Rung / T« §«ng H¶i s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101075/ TVKHXHHCM / Mfn: 97656

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


NguyÔn C«ng Trø - Cuéc ®êi vµ th¬/ §oµn Tö HuyÕn, §µo Duy Anh, Yves Lacoste,... . - H. : Lao ®éng: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2011 . - 518 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100964/ TVKHXHHCM / Mfn: 97603

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

NguyÔn C«ng Trø; ViÖt Nam


Nh÷ng anh hïng sèng m·i ë løa tuæi 20: N¬i huyÒn tho¹i kh«ng thÓ nµo quªn / Hoµng Lan, H¹nh Nguyªn t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11631/ VTTKHXH / Mfn: 97748

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng qu©n ®éi;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; NhËt kÝ; Th­ tõ; ViÖt Nam
Nh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ cña téc ng­êi Tµy Tr¾ng: X· Xu©n Ph­¬ng huyÖn Quang B×nh tØnh Hµ Giang / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1991/ VGIADINH / Mfn: 97226

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng; Bµi tÕ;

Bµi l­în trèng; Bµi than khãc; Ng­êi Tµy Tr¾ng;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nhøt s­ nhøt ®Ö tö: TruyÖn kÓ b»ng th¬ / NguyÔn H÷u HiÖp s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50296/ VTTKHXH / Mfn: 97856

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

§¹o PhËt; §¹o Böu S¬n Kú H­¬ng; ViÖt Nam


PhÆt Phoµng: QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1987/ VGIADINH / Mfn: 97222

VV 5367/ VDANTOC / Mfn: 97312Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Phª b×nh v¨n häc ViÖt Nam hiÖn ®¹i/ TrÞnh B¸ §Ünh . - H. : V¨n häc, 2011 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100988, LSS1100987/ TVKHXHHCM / Mfn: 97632

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


Phong Sl­/ Ph­¬ng B»ng s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50253/ VTTKHXH / Mfn: 97813

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th­ t×nh; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Pöt Tµy B¾c C¹n: Song ng÷ ViÖt - Tµy / TriÖu Sinh s.t.; Hoµng TuÊn C­ d., gi.th. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50300/ VTTKHXH / Mfn: 97860

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi cóng;

D©n téc Tµy; TØnh B¾c C¹n; ViÖt Nam
Quam T« M­¬ng: TruyÖn kÓ biªn niªn sö cña ng­êi Th¸i §en ë vïng T©y B¾c / NguyÔn V¨n Hßa . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2357/ VCONNGUOI / Mfn: 97278

Vv 1985/ VGIADINH / Mfn: 97220Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ lÞch sö; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i §en; TØnh S¬n La; T©y B¾c; ViÖt Nam
RÊt HuÕ: Nhí HuÕ 50 / §inh Phong ch.b. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101059/ TVKHXHHCM / Mfn: 97669

Tõ kho¸ : V¨n häc hiÖn ®¹i; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


Sö thi £ §ª: K§¨m §ro¨l. Y'Khing Ju - H'bia Ju Y©o . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50298/ VTTKHXH / Mfn: 97858

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Sö thi M'N«ng: Lªng Kon Rung bÞ b¾t cãc b¸n. C­íp m¸y kÐo chØ cña Ndu Kon M¨ch. Ti¨ng b¸n t­îng gç / Tr­¬ng Bi, T« §«ng H¶i, TrÇn TÊn VÞnh,... s.t., b.s.; §iÓu K'Luk, §iÓu Gl¬i, §iÓu Klung kÓ; §iÓu K©u d. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 971 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50313/ VTTKHXH / Mfn: 97873

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M'N«ng; TØnh §¾c L¾c; ViÖt Nam


Sö thi Raglai vµ M'N«ng/ NguyÔn ThÕ Sang, Chamaliaq Riya TiÎnq, §iÓu K©u, TÊn VÞnh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50225/ VTTKHXH / Mfn: 97785

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; D©n téc M'N«ng; ViÖt Nam


Sö thi thÇn tho¹i M'N«ng. T. 1 / §ç Hång Kú, §iÓu K©u s.t.; §iÓu Kl­t h¸t kÓ; §iÓu K©u, N¬yu §¨m P¬ Tiªu d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50236/ VTTKHXH / Mfn: 97796

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi; D©n téc M'N«ng; ViÖt Nam


Sù tÝch c¸c bµ thµnh hoµng lµng/ §ç ThÞ H¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50251/ VTTKHXH / Mfn: 97811

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sù tÝch; ViÖt Nam


Sù tÝch Thµnh hoµng lµng ë Phó Xuyªn, Hµ Néi/ TrÇn Huy §Ünh, Vò Quang LiÔn, Ph¹m Vò §Ønh,... s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50196/ VTTKHXH / Mfn: 97756

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Sù tÝch; Thµnh hoµng lµng; Th­ môc; ThÇn tÝch;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
T¸c phÈm §Æng Hµnh vµ Bµn §¹i héi: TruyÖn th¬ cña ng­êi Dao ë Thanh Ho¸ = T»ng S'hÞ Thªnh PiÒn T¹ui / TrÇn TrÝ Dâi, TriÖu Phóc Xu©n, TriÖu ThÞ Nga . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5431/ VDANTOC / Mfn: 97336

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Dao; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


T¹o S«ng Ca - Nµng Si C¸y/ L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 161 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5424/ VDANTOC / Mfn: 97326

Vv 3297/ VTONGIAO / Mfn: 97533Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; V¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


T¸y pó xÊc - KÎn kÐo: TruyÖn th¬ Th¸i ë T©y B¾c / V­¬ng Trung . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 513 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50292/ VTTKHXH / Mfn: 97852

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Th¸i; T©y B¾c; ViÖt Nam


T©m t×nh ng­êi yªu: T¶n chô - XiÕt x­¬ng / Lß Ngäc Duyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 .- 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50238/ VTTKHXH / Mfn: 97798

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Th¬ t×nh; D©n téc Th¸i; T©y B¾c; ViÖt Nam


Thµnh hoµng vµ ®×nh lµng ë B×nh Giang/ NguyÔn H÷u Ph¸ch . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50263/ VTTKHXH / Mfn: 97823

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; §×nh lµng; Thµnh hoµng lµng;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Lµng Mé Tr¹ch; X· T©n Hång; HuyÖn B×nh Giang;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Thµnh ng÷, tôc ng÷, c©u ®è c¸c d©n téc Th¸i, Gi¸y, Dao. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50201/ VTTKHXH / Mfn: 97761

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Thµnh ng÷; Tôc ng÷; C©u ®è; D©n téc Th¸i;

D©n téc Gi¸y; D©n téc Dao; ViÖt Nam
Th¨m th¼m mét thêi/ TrÇn Hoµng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101062/ TVKHXHHCM / Mfn: 97646

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam; TruyÖn vµ ký
Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1986/ VGIADINH / Mfn: 97221

Vv 2383/ VCONNGUOI / Mfn: 97282Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng t©m linh;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìng; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n ho¸ tinh thÇn; H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
Th¬ ca d©n gian cña ng­êi Nguån/ Vâ Xu©n Trang, §inh Thanh Dù . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 203 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50249/ VTTKHXH / Mfn: 97809

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

D©n ca; Thµnh ng÷ ; Tôc ng÷; C©u ®è; H¸t s¾c bïa;

H¸t chóc trß; Ng­êi Nguån; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Th¬ víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­íc: Chuyªn luËn / Lª ThÞ BÝch Hång . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101024/ TVKHXHHCM / Mfn: 97641

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Kh¸ng chiÕn chèng Mü; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Thêi gian trong ca dao/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50294/ VTTKHXH / Mfn: 97854

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; ViÖt Nam


Ti¨ng b¸n t­îng gç: C­íi vî cho Yang. Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Ti¨ng t¨ch kr¨k : V¨ng ur Yang / §iÓu K©u d.; §ç Hång Kú b.s.; Tr­¬ng Bi s.t. . - H. : KHXH, 2011 .- 792 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101066/ TVKHXHHCM / Mfn: 97658

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n téc M¬ N«ng; Sö thi; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Ti¨ng, Lªng lÊy l¹i chÐ y¨ng be: Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Ti¨ng, Lªng sok rlung y¨ng be / §Óu K©u d.; §ç Hång Kú, Tr­¬ng Bi s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 948 tr., 25cm

Ký hiÖu kho : LSS1101067/ TVKHXHHCM / Mfn: 97659

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


TiÓu thuyÕt Trung Quèc thêi kú c¶i c¸ch më cöa/ Lª Huy Tiªu . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101015, LSS1101016/ TVKHXHHCM / Mfn: 97622

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; TiÓu thuyÕt;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Trung Quèc


T×m hiÓu vÒ c©u ®è ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2387/ VCONNGUOI / Mfn: 97284

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

C©u ®è; H×nh thøc c©u ®è; Néi dung c©u ®è;

Ph©n lo¹i c©u ®è; C¸ch gi¶i c©u ®è; ViÖt Nam

Tinh hoa v¨n häc Anh/ Mai Hoµng t.ch. . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2011 . - 467 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100665/ TVKHXHHCM / Mfn: 97690

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Anh


Tinh hoa v¨n häc §øc/ Ngäc Quang t.ch. . - TP. Hå ChÝ Minh : Thanh niªn, 2011 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100671/ TVKHXHHCM / Mfn: 97694

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; §øc


Tinh hoa v¨n häc Ph¸p/ Ngäc Kiªn t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 512 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100666/ TVKHXHHCM / Mfn: 97691

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gi¶;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc; Ph¸p


T×nh HuÕ: Nhí HuÕ 51 / §inh Phong . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101055/ TVKHXHHCM / Mfn: 97671

Tõ kho¸ : V¨n häc hiÖn ®¹i; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

V¨n xu«i; Thµnh phè HuÕ; ViÖt Nam


T«i gÆp c¸c ¬i/ NguyÔn TÊn §¾c s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50199/ VTTKHXH / Mfn: 97759

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc; Ng­êi Jrai; ViÖt Nam
Tæng quan lÞch sö v¨n häc NhËt B¶n/ NguyÔn Nam Tr©n . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 675 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101014/ TVKHXHHCM / Mfn: 97599

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm; NhËt B¶n


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 6 : Sö thi Ra Glai / Vò Anh TuÊn ch.b.; Vò Anh TuÊn, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1742 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1678/ VKHAOCO / Mfn: 97410

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ra Glai; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 7 : Sö thi Ba Na / NguyÔn Quang TuÖ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1143 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1676/ VKHAOCO / Mfn: 97408

Tõ kho¸ : V¨n häc; V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Ba Na; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 13 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1675/ VKHAOCO / Mfn: 97407

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 20 : TruyÖn c­êi. TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1679/ VKHAOCO / Mfn: 97411

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

TruyÖn ngô ng«n; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 23 : NhËn ®Þnh vµ tra cøu / NguyÔn Xu©n KÝnh b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 966 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1677/ VKHAOCO / Mfn: 97409

Tõ kho¸ : V¨n häc; V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tranh chÊp bé chiªng gi÷a bon Ti¨ng vµ S¬m, S¬ con Phan/ §ç Hång Kú s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101071/ TVKHXHHCM / Mfn: 97662

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


TrÇn §é t¸c phÈm. T. 1 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 783 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11554, Vv 11555/ VTTKHXH / Mfn: 97700

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn kÝ; TruyÖn ng¾n;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TrÇn §é t¸c phÈm. T. 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11556, Vv 11557/ VTTKHXH / Mfn: 97701

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; LÝ luËn v¨n ho¸;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TruyÖn c¸c n÷ thÇn ViÖt Nam/ §ç ThÞ H¶o, Mai ThÞ Ngäc Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50252/ VTTKHXH / Mfn: 97812

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; ViÖt Nam


TruyÖn cæ thµnh §å Bµn - vÞnh ThÞ N¹i/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 288 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50223/ VTTKHXH / Mfn: 97783

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

Thµnh §å Bµn; VÞnh ThÞ N¹i; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


TruyÖn cæ, truyÖn d©n gian Phó Yªn/ Ng« Sao Kim . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50245/ VTTKHXH / Mfn: 97805

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ;

TruyÒn thuyÕt; HuyÒn tho¹i; TruyÖn ngô ng«n; TruyÖn c­êi;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 1 : V¨n xu«i / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5412/ VDANTOC / Mfn: 97338

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


TruyÖn d©n gian d©n téc M­êng. T. 2 : TruyÖn th¬ . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5413/ VDANTOC / Mfn: 97339

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc M­êng; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian Kim B¶ng. T. 1 / Lª H÷u B¸ch . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50234/ VTTKHXH / Mfn: 97794

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn d©n gian; TruyÖn cæ tÝch; TruyÒn thuyÕt;

Ph­êng Kim B¶ng; ThÞ x· Phñ Lý; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
TruyÖn kÓ d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn s.t., d., b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 669 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5421/ VDANTOC / Mfn: 97327

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

D©n téc thiÓu sè; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


TruyÖn Khun Ch­¬ng: Lai Khñn Ch­ëng / Qu¸n Vi Miªn ch.b.; L« Kh¸nh Xuyªn, SÇm V¨n B×nh s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1983/ VGIADINH / Mfn: 97218

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; TruyÖn th¬; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
TruyÖn ngô ng«n ViÖt Nam: Chän läc vµ b×nh gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5423/ VDANTOC / Mfn: 97315

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


TruyÒn thuyÕt d©n gian vÒ nh÷ng cuéc khëi nghÜa chèng Ph¸p ë Nam Bé: 1858 - 1918 / Vâ Phóc Ch©u . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 548 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50202/ VTTKHXH / Mfn: 97762

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÒn thuyÕt; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tr­êng ca c¸c d©n téc Bana, £ §ª, Hrª/ Ka S« LiÔng, NguyÔn V¨n Giai s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50301/ VTTKHXH / Mfn: 97861

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tr­êng ca;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ba Na;

D©n téc £ §ª; D©n téc Hrª; ViÖt Nam
Tr­êng ca Giµng Hl¨h xÊu bông: D©n téc Ch¨m ë Phó Yªn / Ka S« LiÔng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 767 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50226/ VTTKHXH / Mfn: 97786

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; D©n téc Ch¨m; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1989/ VGIADINH / Mfn: 97224

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin; LÔ c­íi;

Th¬ Quan lang p¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi; H¸t ®¸m c­íi;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao H­ng Yªn/ Vò TiÕn Kú ch.b.; NguyÔn §øc Can b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2360/ VCONNGUOI / Mfn: 97266

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao vÒ Èm thùc Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50282/ VTTKHXH / Mfn: 97842

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao;

Èm thùc; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao vÒ quan hÖ gia ®×nh/ Ph¹m ViÖt Long . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2002/ VGIADINH / Mfn: 97228

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao;

Quan hÖ gia ®×nh; ViÖt Nam
Tôc ng÷, c©u ®è vµ trß ch¬i trÎ em M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5418/ VDANTOC / Mfn: 97340

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

C©u ®è; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em; D©n téc M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Tôc ng÷ Th¸i: Gi¶i nghÜa / Qu¸n Vi Miªn . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 713 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1984/ VGIADINH / Mfn: 97219

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Gi¶i nghÜa; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Tôc ng÷ vµ thµnh ng÷ ng­êi Th¸i M­¬ng ë T­¬ng D­¬ng, NghÖ An/ TrÇn TrÝ Dâi, Vi Kh¨m Mun . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50306/ VTTKHXH / Mfn: 97866

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Thµnh ng÷; Ng­êi Th¸i M­¬ng; D©n téc Th¸i;

HuyÖn T­¬ng D­¬ng; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Tuång d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50254/ VTTKHXH / Mfn: 97814

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; NghÖ thuËt tuång; Tuång d©n gian;

T¸c phÈm tuång; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn c¸c vÞ thÇn Ai CËp/ Alain Blott×ere; NguyÔn ThÞ Th×n d. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : T® 194/ VTONGIAO / Mfn: 97509

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n häc; ThÇn; Ai CËp
Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 1 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11562, Vv 11563/ VTTKHXH / Mfn: 97704

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n; §Þa danh;

T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn v¨n häc n­íc ngoµi: T¸c gia - T¸c phÈm / Lª Huy B¾c . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 1023 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101012/ TVKHXHHCM / Mfn: 97595

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n häc; T¸c gia v¨n häc;

T¸c phÈm v¨n häc; ThÕ giíi


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTONGIAO / Mfn: 97497

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n häc;

Ng«n ng÷; Nghiªn cøu khu vùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


V¨n ch­¬ng b¹n ®äc s¸ng t¹o/ Phan Träng LuËn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2003 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101032, LSS1101031/ TVKHXHHCM / Mfn: 97629

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; C¶m thô v¨n häc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011- 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50258/ VTTKHXH / Mfn: 97818

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2356/ VCONNGUOI / Mfn: 97277

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Di tÝch lÞch sö; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 4 : V¨n häc d©n gian / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2024/ VGIADINH / Mfn: 97162

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Tôc ng÷; Hß vÌ; TruyÒn thuyÕt; TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn c­êi;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 1 : Ca dao vµ ®ång dao / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 1011 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50277/ VTTKHXH / Mfn: 97837

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

§ång dao; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 2 : TruyÖn kÓ d©n gian xø NghÖ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 951 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50278/ VTTKHXH / Mfn: 97838

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

TruyÖn cæ tÝch; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 3 : TruyÖn c­êi vµ giai tho¹i / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50279/ VTTKHXH / Mfn: 97839

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn c­êi;

Giai tho¹i; TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 13 : VÌ ®Êu tranh trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 609 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50280/ VTTKHXH / Mfn: 97840

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ mÉu hÖ qua sö thi £ §ª/ Bu«n Kr«ng TuyÕt Nhung . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50307/ VTTKHXH / Mfn: 97867

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ mÉu hÖ; ChÕ ®é mÉu hÖ; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª; TØnh §¾c L¾k;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ phån thùc ViÖt Nam/ Lý Kh¾c Cung . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1285/ VCONNGUOI / Mfn: 97233

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ phån thùc; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian; Th¬; V¨n xu«i;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50293/ VTTKHXH / Mfn: 97853

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®è; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386/ VCONNGUOI / Mfn: 97283

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian Ch©u §èc/ NguyÔn Ngäc Quang ch.b. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 914 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5440/ VDANTOC / Mfn: 97334

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Tôc ng÷; Ca dao; D©n ca; VÌ; ThÞ x· Ch©u §èc;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50242/ VTTKHXH / Mfn: 97802

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª;

D©n téc M¬ N«ng; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian ng­êi ViÖt: Gãc nh×n thÓ lo¹i / KiÒu Thu Ho¹ch . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 908 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50304/ VTTKHXH / Mfn: 97864

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

LÝ luËn v¨n häc d©n gian; Ng­êi ViÖt; ViÖt NamV¨n häc d©n gian Phó Yªn/ NguyÔn §Þnh ch.b.; D­¬ng Th¸i Nh¬n, Lý Th¬ Phóc b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 655 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50283/ VTTKHXH / Mfn: 97843

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian Sãc Tr¨ng: TuyÓn chän tõ tµi liÖu s­u tÇm ®iÒn d· / Chu Xu©n Diªn ch.b.; Lª V¨n Ch­ëng, NguyÔn Ngäc Quang, Phan ThÞ YÕn TuyÕt,... b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50209/ VTTKHXH / Mfn: 97769

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn thÇn tho¹i; D©n ca; Tôc ng÷; VÌ;

TØnh Sãc Tr¨ng; ViÖt Nam
VÒ mét sè vÊn ®Ò t¸c gi¶, t¸c phÈm v¨n ch­¬ng/ Ph¹m TuÊn Vò . - H. : V¨n häc: Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2011 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101005, LSS1101006/ TVKHXHHCM / Mfn: 97621

Tõ kho¸ : Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam


Xªn ph¾n bÎ = Cóng chÐm dª / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50211/ VTTKHXH / Mfn: 97771

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

LÔ chÐm dª; LÔ c¾t tiÒn duyªn;

Bµi th¬ cóng thÇn; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam
X­êng cµi hoa d©n téc M­êng/ V­¬ng Anh s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 860 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5435/ VDANTOC / Mfn: 97335

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t x­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


X­êng trai g¸i d©n téc M­êng/ Bïi ChÝ H¨ng s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50250/ VTTKHXH / Mfn: 97810

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; X­êng; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5426/ VDANTOC / Mfn: 97337

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam
YÕu tè thÇn kú trong truyÒn thuyÕt vµ truyÖn cæ tÝch ng­êi ViÖt ë Nam Trung Bé/ NguyÔn §Þnh . - H. : KHXH, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5365/ VDANTOC / Mfn: 97311

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ngiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; Nam Trung Bé; ViÖt Nam

X· héi häc

Climate Change and Agriculture: An Economic Analysis of Global Impacts, Adaptation and Distributional Effects / Robert Mendelsohn, Ariel Dinar . - Cheltenham : Northampton: Edward Elgar, 2009 . - vii, 246 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100038/ TVKHXHHCM / Mfn: 97682

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu; N«ng nghiÖp;

Ph©n tÝch kinh tÕ; T¸c ®éng; ¶nh h­ëng; ThÕ giíi


Document on Climate Change: Tµi liÖu download . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 221 p.

Ký hiÖu kho : TL 505/ VCONNGUOI / Mfn: 97297

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Ch¨m sãc søc kháe; C¬ héi; Bµi viÕt; X· héi häc


Document on Health Care, Human Rights and Poverty Reduction Strategies: Tµi liÖu download . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 367 p.

Ký hiÖu kho : TL 507/ VCONNGUOI / Mfn: 97298

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Ch¨m sãc søc kháe;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; ChÝnh s¸ch x· héi; B¸o c¸o


Document on Human Development 2010: Tµi liÖu download . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 423 p.

Ký hiÖu kho : TL 502/ VCONNGUOI / Mfn: 97299

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Phô n÷; TrÎ em; NghÌo ®ãi;

ViÖc lµm; ChØ sè ph¸t triÓn; B¸o c¸o; 2010


Document on Human Development 2010/2: Tµi liÖu donwload . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 364 p.

Ký hiÖu kho : TL 512/ VCONNGUOI / Mfn: 97307

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

ChØ sè ph¸t triÓn; Xu h­íng ph¸t triÓn; B¸o c¸o; 2010


Foundations of Social Policy: Social Justice in Human Perspective / Amanda Smith Barusch . - 3rd ed . - Belmont : Brooks/Cole, 2009 . - xix, 555 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100039/ TVKHXHHCM / Mfn: 97683

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; C«ng b»ng x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; VÊn ®Ò x· héi; Mü


Gender Equality for Smarter Cities: Challenges and Progress / United Nations Human Settlements Programme . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 413 p.

Ký hiÖu kho : TL 511/ VCONNGUOI / Mfn: 97295

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷;

Ch¨m sãc søc kháe; Thµnh phè; N«ng th«n


Journal of Human Development and Capabilities: A Multi-Disciplinary Journal for People - Centered Development . - [s.l.]: Routledge, 2007 . - 173 p.

Ký hiÖu kho : TL 500/ VCONNGUOI / Mfn: 97300

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc;

QuyÒn lùc; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ChØ sè ph¸t triÓn con ng­êi


Journal of Human Development and Capabilities: A Multi - Disciplinary Journal for People - Centered Development . - [s.l.]: Routledge, 2008 . - 156 p.

Ký hiÖu kho : TL 499/ VCONNGUOI / Mfn: 97301

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi;

§¹o ®øc; BÊt b×nh ®¼ng x· héi


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 1, March 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2009 . - 162 p.

Ký hiÖu kho : TL 498/ VCONNGUOI / Mfn: 97302

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc; QuyÒn con ng­êi;

B×nh ®¼ng giíi; Môc tiªu ph¸t triÓn; Nghiªn cøu con ng­êi


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 10, Issue 3, November 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2009 . - 140 p.

Ký hiÖu kho : TL 497/ VCONNGUOI / Mfn: 97303

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc;

BÊt b×nh ®¼ng x· héi; Y tÕ; Ên §é


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 10, Issue 2, July 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routlege, 2009 . - 140 p.

Ký hiÖu kho : TL 496/ VCONNGUOI / Mfn: 97304

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc; NghÌo ®ãi;

§iÒu kiÖn sèng; T­¬ng ®ång; Kh¸c biÖt; Ên §é


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 2, July 2008 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2008 . - 160 p.

Ký hiÖu kho : TL 495/ VCONNGUOI / Mfn: 97305

Tõ kho¸ : TiÕp cËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn con ng­êi; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Giíi; BÊt b×nh ®¼ng giíi; Nam Phi; Ên §é


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 1, July 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2009 . - 152 p.

Ký hiÖu kho : TL 494/ VCONNGUOI / Mfn: 97306

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc; NghÌo ®ãi;

Gi¶m nghÌo ®ãi; D©n chñ; Thùc hiÖn d©n chñ


Measuring Human Development/ UNDP . - [s.l.]: [s.n.], 2007 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : TL 513/ VCONNGUOI / Mfn: 97293

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Tiªu chÝ ®¸nh gi¸; NghÌo ®ãi;

Ph©n tÝch kinh tÕ; An ninh con ng­êi; ChØ sè ph¸t triÓn


Migrant workers in Asia: Distant Divides, Intimate Connections / Nicole Constable ed. . - [s.l.]: Routledge, 2010 . - xi, 213 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100046/ TVKHXHHCM / Mfn: 97677

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Di c­; Lao ®éng di c­;

XuÊt khÈu lao ®éng; Ch©u ¸


Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific / Anuradha Rajivan . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 237 p.

Ký hiÖu kho : TL514/ VCONNGUOI / Mfn: 97296

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


Social Problems: Readings with Four Questions / Joel M. Charon, Lee Garth Vigilant ed. . - 3rd ed. . - Belmont, CA : Wadsworth/Cengage Learning, Inc, 2009 . - xiv, 592 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100036/ TVKHXHHCM / Mfn: 97675

Tõ kho¸ : VÊn ®Ò x· héi; Nghiªn cøu x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Bµi b¸o
The Sociology of Health, Illness, and Health Care: A Critical Appproach / Rose Weitz . - 6th ed . - Boston, MA : Wadsworth/Cengage Learning. Inc, 2011 . - xxv, 413 p., 23cm

Ký hiÖu kho : LSS1100043/ TVKHXHHCM / Mfn: 97673

Tõ kho¸ : Søc kháe; BÖnh tËt; Ch¨m sãc søc kháe; X· héi häc y tÕ
The State of the World's Children 2007: Women and children: The Double §ividend of Gender Equality / UNICEF . - [s.l.]: UNICEF, 2007 . - 147 p.

Ký hiÖu kho : TL 515/ VCONNGUOI / Mfn: 97294

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷;

TrÎ em; B¸o c¸o; 2007; ThÕ giíi


The Vietnamese City in Transition/ Patrick Gubry, Franck Castiglioni, Jean - Michel Cusset ed. . - [s.l.]: Institute of Southeast Asian Studies, 2010 . - xxv, 321 p., [16]p. of plates, 24 cm

Ký hiÖu kho : LSS1100032/ TVKHXHHCM / Mfn: 97676

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; X· héi häc n«ng th«n;

Thêi k× chuyÓn ®æi; ViÖt Nam


Urbanization and Rural Development in Vietnam's Mekong Delta: Livelihood Transformations in three fruit - growing Settlements / Hoang Xuan Thanh, Dinh Thi Thu Phuong, Nguyen Thu Huong,... . - [s.l.]: International Institute for Environment and Development, 2008 . - 69 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100034/ TVKHXHHCM / Mfn: 97680

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; X· héi häc n«ng th«ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; BiÕn ®æi lèi sèng; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

ViÖt Nam
Ai cã tr¸ch nhiÖm tr¶ lêi phô n÷: Giíi vµ tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh / Anne Marie Goetz . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1225/ VGIADINH / Mfn: 97204

Tõ kho¸ : Giíi; Phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; ThÕ giíi
An sinh x· héi ®èi víi n«ng d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o/ Mai Ngäc Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1895/ VGIADINH / Mfn: 97182

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; An sinh x· héi; N«ng d©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; HÖ thèng an sinh x· héi;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
An toµn thùc phÈm vµ viÖc thùc thi hiÖp ®Þnh SPS / WTO: Kinh nghiÖm Quèc tÕ vµ gi¶i ph¸p ®èi víi ViÖt Nam / Ph¹m ThÞ Hång YÕn ch.b.; Phïng M¹nh Hïng, §inh Hoµng Anh b.s. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100885/ TVKHXHHCM / Mfn: 97541

Tõ kho¸ : An toµn thùc phÈm; Quy ®Þnh an toµn thùc phÈm; ViÖt Nam
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm 2007 = Report on Labour Force and Employment Survey Vietnam 2007 / §ång B¸ H­íng h.®.; NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - xvii, 295 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1213/ VGIADINH / Mfn: 97140

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; B¸o c¸o; Sè liÖu thèng kª; 2007
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on Labour Force Survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1871/ VGIADINH / Mfn: 97187

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


BiÕn ®æi khÝ hËu: Mét thêi ®¹i míi trªn tr¸i ®Êt / Yves Sciama; Thuý Quúnh d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100891, LSS1100890/ TVKHXHHCM / Mfn: 97550

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu;

B¶o vÖ m«i tr­êng; ThÕ giíi


C¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ ch¨m sãc vµ ®iÒu trÞ HIV/AIDS ®Õn n¨m 2010/ Bé Y tÕ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1208/ VGIADINH / Mfn: 97138

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; TÖ n¹n x· héi; Ch¨m sãc søc kháe;

ViÖt Nam
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng = Research Methods in Anthropology qualitative and qualitative approaches / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 559 tr.Ký hiÖu kho : Vv 54, Vv 60/ VKHAOCO / Mfn: 97438

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nghiªn cøu nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng; ViÖt Nam
C¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ Hoa Kú: S¸ch tham kh¶o dïng trong c¸c tr­êng ®¹i häc / NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng, T¹ Minh TuÊn ch.b. . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2011 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11626/ VTTKHXH / Mfn: 97742

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; HÖ thèng chÝnh trÞ;

Ph¸t triÓn x· héi; Kinh tÕ; V¨n ho¸; Ph¸p luËt; Mü


ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Hoa . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1768, VL 1769/ VDANTOC / Mfn: 97389

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ViÖt Nam


Ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ th«ng tin gi¸o dôc vµ truyÒn thèng thay ®æi hµnh vi phßng chèng HIV/AIDS ®Õn n¨m 2010: Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 16/2007/Q§-BYT ngµy 01 th¸ng 02 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé Y tÕ = National Program of Action on Information Education and Behavior Change Communication in HIV/AIDS Prevention and Control till 2010 / Bé Y tÕ . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1226/ VGIADINH / Mfn: 97202

Tõ kho¸ : Ch­¬ng tr×nh quèc gia; Phßng chèng HIV/AIDS;

HIV/AIDS; ViÖt Nam


C«ng b»ng x· héi trong tiÕn bé x· héi/ NguyÔn Minh Hoµn . - Xb. lÇn 2, cã söa ch÷a bæ sung- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 254 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1873/ VGIADINH / Mfn: 97195

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam


Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam / United Nations Vietnam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1724, VL 1725/ VDANTOC / Mfn: 97380

Tõ kho¸ : Di c­; Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương