S¸ch míi sè 07/2012


§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Namtải về 1.18 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§a d¹ng v¨n ho¸ vµ quyÒn v¨n ho¸ hiÖn nay ë ViÖt Nam/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5443, VV 5444/ VDANTOC / Mfn: 97347

Tõ kho¸ : §a d¹ng v¨n ho¸; QuyÒn v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n téc; ViÖt Nam


§¹o ®øc kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp/ NguyÔn M¹nh Qu©n . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2329/ VCONNGUOI / Mfn: 97238

Tõ kho¸ : §¹o ®øc kinh doanh; V¨n ho¸ kinh doanh; Doanh nghiÖp
Einstein - Cuéc ®êi vµ vò trô/ Walter Issaacson; Lª Tuyªn d.; Lª Gia h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh: Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 517 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100933/ TVKHXHHCM / Mfn: 97571

Tõ kho¸ : Nhµ vËt lÝ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Albert Einstein; Mü
Hß khoan Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2032/ VGIADINH / Mfn: 97154

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Hß khoan; Nghiªn cøu hß khoan;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
H«n nh©n vµ gia ®×nh c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam/ NguyÔn Hïng Khu, L©m Nh©n, NguyÔn ThÞ Ng©n, ... . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 874 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50302/ VTTKHXH / Mfn: 97862

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh; V¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Hån quª ViÖt nh­ t«i thÊy/ NguyÔn Quang Vinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2367/ VCONNGUOI / Mfn: 97275

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5420/ VDANTOC / Mfn: 97332

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Kho tµng trß ch¬i d©n gian trÎ em ViÖt Nam/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50272/ VTTKHXH / Mfn: 97832

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Trß ch¬i trÎ em; ViÖt Nam


Kh«ng gian v¨n ho¸ nhµ cæ Héi An/ TrÇn ¸nh . - H. : D©n TrÝ, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2030/ VGIADINH / Mfn: 97156

Tõ kho¸ : Kh«ng gian v¨n ho¸; Nhµ cæ; Phæ cæ;

Thµnh phè Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn - HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2028/ VGIADINH / Mfn: 97158

Vv 2378/ VCONNGUOI / Mfn: 97271Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3395, Vv 3387/ VTONGIAO / Mfn: 97531

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

§µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


Mét nÒn v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ëm b¶n s¾c d©n téc víi nhiÒu lo¹i h×nh nghÖ thuËt phong phó/ Hµ Minh §øc . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2008 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3045/ VTONGIAO / Mfn: 97466

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n nghÖ; V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c d©n téc;

LÝ luËn v¨n ho¸ v¨n nghÖ; ViÖt Nam


Mét sè nghÒ, lµng nghÒ truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ Èm thùc vïng ®Êt Kh¸nh Hßa/ Ng« V¨n Ban . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50291/ VTTKHXH / Mfn: 97851

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn th«ng; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò v¨n ho¸ Mü: Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai / Lª §×nh Cóc . - H. : KHXH, 2011 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100960/ TVKHXHHCM / Mfn: 97600

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸; Hiªn ®¹i; Mü
Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100979, LSS1100978/ TVKHXHHCM / Mfn: 97598

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n ho¸;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2368/ VCONNGUOI / Mfn: 97261

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ s¬n; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh/ §ç §×nh Thä, L­u TuÊn Hïng, NguyÔn V¨n Nhiªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5519/ VDANTOC / Mfn: 97399

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VL 546/ VTONGIAO / Mfn: 97498

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m/ Héi Ng«n ng÷ häc Hµ Néi . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100966, LSS1100967/ TVKHXHHCM / Mfn: 97638

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷ v¨n ho¸; Ng÷ ©m häc;

TiÕng H¸n N«m; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3402/ VTONGIAO / Mfn: 97490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Nhµ gi¸o ViÖt Nam qua c¸c thêi kú: Nh÷ng ng­êi thÇy ­u tó nhÊt ®­îc l­u danh vµo sö s¸ch / Thuú Linh, ViÖt Trinh s.t., t.ch. . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11580/ VTTKHXH / Mfn: 97714

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ gi¸o; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ViÖt Nam
Nh©n c¸ch v¨n ho¸ trÝ thøc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100965/ TVKHXHHCM / Mfn: 97616

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch; TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc;

V¨n ho¸ trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh©n chñng häc khoa häc vÒ con ng­êi/ E. Adamson Hoebel . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 722 tr.

Ký hiÖu kho : VL 533/ VTONGIAO / Mfn: 97480

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Khoa häc con ng­êi;

TiÕn ho¸ con ng­êi; Nh©n chñng häc


NhËn thøc v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3053/ VTONGIAO / Mfn: 97486

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ v¨n ho¸;

NhËn thøc v¨n ho¸; Céi nguån v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Nhu cÇu thµnh ®¹t nghÒ nghiÖp cña trÝ thøc trÎ: LuËn ¸n TiÕn sÜ T©m lÝ häc / L· ThÞ Thu Thuû . - H. : KHXH, 2011 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100983, LSS1100984/ TVKHXHHCM / Mfn: 97637

Tõ kho¸ : NghÒ nghiÖp; T©m lÝ häc nghÒ nghiÖp;

LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1741, VL 1742/ VDANTOC / Mfn: 97360

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2018/ VGIADINH / Mfn: 97168

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Lµng cæ v¨n ho¸;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ vµ gi¸o dôc ng«n ng÷ vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam= Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam / TrÇn TrÝ Dâi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11637, Vv 11638/ VTTKHXH / Mfn: 97752

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Gi¸o dôc ng«n ng÷; ChÝnh s¸ch ng«n ng÷;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Nh÷ng xu h­íng biÕn ®æi v¨n ho¸ c¸c d©n téc miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11639, Vv 11640/ VTTKHXH / Mfn: 97753

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; MiÒn nói; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1953/ VCONNGUOI / Mfn: 97292

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2009
Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100973, LSS1100972/ TVKHXHHCM / Mfn: 97627

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2010
Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2011 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100974/ TVKHXHHCM / Mfn: 97631

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010; Niªn gi¸m


Ph¸t triÓn nh©n tµi - ChÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn §¾c H­ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007. - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2352/ VCONNGUOI / Mfn: 97240

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nh©n tµi; Ph¸t triÓn nh©n tµi; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5447, VV 5448/ VDANTOC / Mfn: 97358

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Phñ Qu¶ng Cung trong hÖ thèng ®¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5465, VV 5466/ VDANTOC / Mfn: 97354

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Quèc Tæ Hïng V­¬ng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11609, Vv 11610/ VTTKHXH / Mfn: 97729

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi §Òn Hïng; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5416/ VDANTOC / Mfn: 97343

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
T¹o dùng t­¬ng lai: Vai trß cña c¸c viÖn ®¹i häc Hoa Kú = The Creation of the Future / Frank H.T. Rhodes; Hoµng Kh¸ng, T« DiÖu Lan, Lª L­u DiÖu §øc d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2350/ VCONNGUOI / Mfn: 97290

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; X· héi häc s­ ph¹m;

Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖn ®¹i häc; Tr­êng ®¹i häc; Mü


T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3054/ VTONGIAO / Mfn: 97487

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lý n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam


TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n Hße . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2025/ VGIADINH / Mfn: 97161

Vv 2374/ VCONNGUOI / Mfn: 97272Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; Tôc h«n nh©n; Tôc dùng nhµ;

Tôc tang ma; Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2612/ VKHAOCO / Mfn: 97401

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; T«n gi¸o;

Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


Thµnh cæ Ch¨mpa: Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian / Ng« V¨n Danh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101051, LSS1101050/ TVKHXHHCM / Mfn: 97666

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ Ch¨mpa; ViÖt Nam


ThiÕt kÕ tr­ng bµy di s¶n: Lý thuyÕt vµ thùc hµnh / NguyÔn ThÞnh . - H. : X©y dùng, 2011 . - 205 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101010, LSS1101011/ TVKHXHHCM / Mfn: 97592

Tõ kho¸ : B¶o tµng; Tr­ng bµy di s¶n; Tr­ng bµy hiÖn vËt; ViÖt Nam
TiÕn sÜ ng­êi H­ng Yªn. T. 1 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11570, Vv 11571/ VTTKHXH / Mfn: 97708

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; TiÕn sÜ;

TiÓu sö; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng d©n gian Hµ Néi trong ®êi sèng v¨n ho¸ ®« thÞ hiÖn nay/ §ç ThÞ Minh Thuý . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1930/ VGIADINH / Mfn: 97176

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ ®« thÞ;

§êi sèng ®« thÞ; Hµ Néi; Th¨ng Long


TÝn ng­ìng phån thùc trong lÔ héi d©n gian ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ Vò Anh Tó . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5467, VV 5468/ VDANTOC / Mfn: 97353

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng phån thùc;

LÔ héi; Ng­êi ViÖt; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng SÜ Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1917/ VGIADINH / Mfn: 97178

Vv 3462/ VTONGIAO / Mfn: 97526Tõ kho¸ : T«n gi¸o; §¹o PhËt; Ên §é gi¸o; §¹o Håi; C«ng gi¸o;

Qu¸ tr×nh héi nhËp; Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

§«ng Nam ¸
TrÇn §é t¸c phÈm. T. 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 855 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11556, Vv 11557/ VTTKHXH / Mfn: 97701

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; LÝ luËn v¨n ho¸;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TrÇn §é t¸c phÈm. T. 3 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11558, Vv 11559/ VTTKHXH / Mfn: 97702

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; LÝ luËn qu©n sù; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

Khoa häc qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Trß ch¬i d©n gian. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50221/ VTTKHXH / Mfn: 97781

Tõ kho¸ : Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Trß ch¬i vµ thó tiªu khiÓn cña ng­êi HuÕ/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011. - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50271/ VTTKHXH / Mfn: 97831

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Ng­êi HuÕ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1989/ VGIADINH / Mfn: 97224

Vv 2361/ VCONNGUOI / Mfn: 97264Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

LÔ c­íi; Th¬ Quan lang p¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
T­ vÊn h­íng nghiÖp cho häc sinh trung häc phæ th«ng: Thùc tr¹ng ë ViÖt Nam vµ kinh nghiÖm quèc tÕ / Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b.; §ç ThÞ LÖ H»ng, Mai ViÖt Th¾ng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1932/ VGIADINH / Mfn: 97179

Tõ kho¸ : T­ vÊn h­íng nghiÖp; §Þnh h­íng nghÒ nghiÖp;

Gi¸o dôc h­íng nghiÖp; Häc sinh phæ th«ng;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ ®iÓn di tÝch v¨n ho¸ ViÖt Nam: Tæng hîp t­ liÖu th­ tÞch H¸n N«m / Ng« §øc Thä ch.b.; NguyÔn V¨n Nguyªn, §ç ThÞ H¶o b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : T® 199, T® 200, T® 184/ VTONGIAO / Mfn: 97513

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Di tÝch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn lÞch sö chÝnh trÞ v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Phan Ngäc Liªn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : T® 169/ VTONGIAO / Mfn: 97523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LÞch sö; ChÝnh trÞ;

V¨n ho¸; §«ng Nam ¸


Tõ v¨n hiÕn Th¨ng Long ®Õn hµo khÝ §ång Nai vµ Thµnh ®ång Tæ quèc/ Vò Khiªu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1700/ VKHAOCO / Mfn: 97428

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; TruyÒn thèng v¨n hiÕn;

Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - LÞch sö HuÕ qua gãc nh×n lµng x· phô cËn vµ quan hÖ víi bªn ngoµi = Culture and History of Hue from the surrounding villages and outside regions / NguyÔn Quang Trung TiÕn, Nishimura Masanari ch.b. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1673/ VKHAOCO / Mfn: 97420

Vv 3403/ VTONGIAO / Mfn: 97491Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ®Þa danh; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Lµng x· phô cËn; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3036, Vv 3046/ VTONGIAO / Mfn: 97465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian Ch¨m B×nh ThuËn/ Bè Xu©n Hæ . - H. : KHXH., 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50260/ VTTKHXH / Mfn: 97820

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; D©n téc Ch¨m; TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn V¨n HiÒn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50270/ VTTKHXH / Mfn: 97830

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011- 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50258/ VTTKHXH / Mfn: 97818

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc VÜnh Phóc/ NguyÔn Xu©n L©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50267/ VTTKHXH / Mfn: 97827

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1922/ VGIADINH / Mfn: 97171

VL 1920/ VCONNGUOI / Mfn: 97265Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam

V¨n ho¸ cæ Ch¨mpa/ Ng« V¨n Doanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50288/ VTTKHXH / Mfn: 97848

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Th¸p cæ; Thµnh cæ;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thïy Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2358/ VCONNGUOI / Mfn: 97263

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­; D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng nghÒ Kiªu Kþ/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50233/ VTTKHXH / Mfn: 97793

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng Kiªu Kþ; X· Kiªu Kþ; HuyÖn Gia L©m;

Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2021/ VGIADINH / Mfn: 97165

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

§Þa lý; §Þa danh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Tµy - Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1992/ VGIADINH / Mfn: 97227

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng cña téc ng­êi K'Ho/ Linh Nga Niªkdam ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50276/ VTTKHXH / Mfn: 97836

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n; LuËt tôc; Ng­êi K'Ho;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian vïng §ång Th¸p M­êi/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 487 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2038/ VGIADINH / Mfn: 97148

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Di tÝch lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn;

V¨n häc d©n gian; §ång Th¸p M­êi; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n ho¸ dßng hä ViÖt Nam/ §ç Träng Am . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5479, VV 5480/ VDANTOC / Mfn: 97391

Tõ kho¸ : Dßng hä; V¨n ho¸ dßng hä; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ §«ng ¸ trong tiÕn tr×nh héi nhËp: S¸ch tham kh¶o / §ç TiÕn S©m, Ph¹m Duy §øc ch.b. . - H.. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2614/ VKHAOCO / Mfn: 97400

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸ trÞ v¨n ho¸; M« h×nh v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; §«ng ¸


V¨n ho¸ giao tiÕp trong nhµ tr­êng/ NguyÔn ThÞ Kim Ng©n . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc S­ ph¹m TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101033, LSS1101034/ TVKHXHHCM / Mfn: 97630

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; V¨n ho¸ gi¸o dôc; V¨n ho¸ øng xö;

Nhµ tr­êng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam - Nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101027/ TVKHXHHCM / Mfn: 97590

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸; TruyÒn thèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng . - H. : KHXH, 2011 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101003, LSS1101004/ TVKHXHHCM / Mfn: 97633

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt gèm; Gèm; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Nar K'riªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5415/ VDANTOC / Mfn: 97317

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi Ba Na; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng ë ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5478/ VDANTOC / Mfn: 97392

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng; TÝn ng­ìng; Dßng hä;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lèi sèng cña ng­êi theo Håi gi¸o/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2353/ VCONNGUOI / Mfn: 97230

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸; Lèi sèng;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ph¸p luËt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vµ øng dông chuyªn ngµnh / Hoµng ThÞ Kim QuÕ, Ng« Huy C­¬ng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11627/ VTTKHXH / Mfn: 97743

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ ph¸p luËt; §êi sèng ph¸p luËt; ViÖt Nam
V¨n ho¸ phån thùc ViÖt Nam/ Lý Kh¾c Cung . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1285/ VCONNGUOI / Mfn: 97233

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ phån thùc; Nghiªn cøu v¨n ho¸; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng d©n gian; V¨n ho¸ d©n gian; Th¬; V¨n xu«i;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386/ VCONNGUOI / Mfn: 97283

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam

V¨n ho¸ vµ con ng­êi/ NguyÔn TrÇn B¹t . - In lÇn 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2006 . - 243 tr.

Ch.1: §¹i c­¬ng vÒ v¨n ho¸; Ch.2: V¨n ho¸ chÝnh trÞKý hiÖu kho : LSS1100999, LSS1101000/ TVKHXHHCM / Mfn: 97634

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Quan hÖ v¨n ho¸ con ng­êi;

V¨n ho¸ lÞch sö; V¨n ho¸ chÝnh trÞ; Toµn cÇu ho¸


V¨n ho¸ vµ v¨n ho¸ häc ®­êng/ NguyÔn Kh¾c Hïng ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 496 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101001, LSS1101002/ TVKHXHHCM / Mfn: 97623

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Gi¸o dôc; V¨n ho¸ häc ®­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 .- 503 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5455, VV 5456/ VDANTOC / Mfn: 97355

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ/ NguyÔn ChÝ BÒn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5473/ VDANTOC / Mfn: 97377

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

HiÖn tr¹ng v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Xinh-Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5429/ VDANTOC / Mfn: 97316

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Xinh-mun; ViÖt Nam


V¨n häc nhµ tr­êng nh÷ng ®iÓm nh×n/ Phan Träng LuËn . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101036, LSS1101037/ TVKHXHHCM / Mfn: 97664

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¶ng d¹y v¨n häc;

Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 110, Vv 117/ VKHAOCO / Mfn: 97449

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n minh; Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


VÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ tiÒn...: Nghe vµ nghÜ / Ph¹m NguyÔn Toan . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101035/ TVKHXHHCM / Mfn: 97626

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; T¸c phÈm b¸o chÝ; Bµi viÕt;

Bµi b¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 537/ VTONGIAO / Mfn: 97494

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ;

X· héi; Kû yÕu; ViÖt NamViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTONGIAO / Mfn: 97495

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; LÞch sö;

T«n gi¸o; D©n téc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 539/ VTONGIAO / Mfn: 97496

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n minh;

Gi¸o dôc; Con ng­êi; Nguån nh©n lùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T. 4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTONGIAO / Mfn: 97497

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n häc;

Ng«n ng÷; Nghiªn cøu khu vùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


Vâ sÜ ®¹o, linh hån NhËt B¶n = Bushido the soul of Japan / Nitobe Inazo; Lª Ngäc Th¶o d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101039, LSS1101038/ TVKHXHHCM / Mfn: 97665

Tõ kho¸ : Vâ sÜ ®¹o; §¹o ®øc; §êi sèng tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; NhËt B¶n


X· héi häc v¨n ho¸/ Mai V¨n Hai, Mai KiÖm . - H. : KHXH, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5463, VV 5464/ VDANTOC / Mfn: 97348

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; V¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

CÊu tróc v¨n ho¸; Lo¹i h×nh v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

ThÕ giíi
X©y dùng con ng­êi x©y dùng x· héi häc tËp/ Ph¹m TÊt Dong, §µo Hoµng Nam . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101042, LSS1101043/ TVKHXHHCM / Mfn: 97651

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Häc tËp; X©y dùng x· héi; ViÖt Nam
XuÊt nhËp khÈu dÞch vô gi¸o dôc ®¹i häc cña ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng V¨n Ch©u . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 219 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101046/ TVKHXHHCM / Mfn: 97667

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc ®¹i häc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

DÞch vô gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2020;

ViÖt Nam
YÕu tè biÓn trÇm tÝch trong v¨n ho¸ Raglai/ TrÇn Kiªm Hoµng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5426/ VDANTOC / Mfn: 97337

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Raglai; ViÖt Nam

YÕu tè thÇn kú trong truyÒn thuyÕt vµ truyÖn cæ tÝch ng­êi ViÖt Nam ë Trung Bé/ NguyÔn §Þnh . - H. : KHXH, 2010 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2031/ VGIADINH / Mfn: 97155

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; Nam Trung Bé; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n häc

An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50261/ VTTKHXH / Mfn: 97821

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ s«ng n­íc; V¨n häc d©n gian; Ca dao; D©n ca;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
Ariya Cam tr­êng ca Ch¨m: Ariya Cam Bini - Ariya Xah Pakei - Ariya Gl¬ng Anak - Ariya Ppo Par¬ng / Inrasara . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50237/ VTTKHXH / Mfn: 97797

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
B¸c Hå ë ViÖt B¾c/ L­u TrÇn Lu©n s.t., t.ch. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100923/ TVKHXHHCM / Mfn: 97585

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; ViÖt Nam; Håi ký
Bµi ca chµng §¨m S¨n: Klei Khan §¨m S¨n. Sö thi - khan £ §ª / Linh Nga Niªk®¨m, Y Khem, Y Wang Ml« Du«n Du s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50303/ VTTKHXH / Mfn: 97863

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

Sö thi §¨m S¨n; D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung;

ViÖt Nam
Bµi Chßi xø Qu¶ng/ §inh ThÞ Hùu, Tr­¬ng §×nh Quang s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50213/ VTTKHXH / Mfn: 97773

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

Bµi chßi; MiÒn Trung; ViÖt Nam
B¹n v¨n/ NguyÔn Quang LËp . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100892/ TVKHXHHCM / Mfn: 97552

Tõ kho¸ : T¹p v¨n; V¨n häc m¹ng; ViÖt Nam
BiÓu tr­ng trong ca dao Nam Bé/ TrÇn V¨n Nam . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 240 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5439/ VDANTOC / Mfn: 97318

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; BiÓu t­îng nghÖ thuËt; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
BiÓu tr­ng trong tôc ng÷ ng­êi ViÖt/ NguyÔn V¨n Në . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2371/ VCONNGUOI / Mfn: 97258

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

BiÓu t­îng v¨n häc; Tôc ng÷; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5436/ VDANTOC / Mfn: 97333

Vv 3294/ VTONGIAO / Mfn: 97535Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; H¸t ®­a em; TØnh Long An; ViÖt Nam


Ca dao - D©n ca Th¸i NghÖ An. T. 1 : Ca dao / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 313 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2019/ VGIADINH / Mfn: 97167

Vv 2380/ VCONNGUOI / Mfn: 97259Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Ca dao, d©n ca Th¸i NghÖ An. T. 2 : D©n ca / Qu¸n Vi Miªn s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 939 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2020/ VGIADINH / Mfn: 97166

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Th¸i; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


Ca dao d©n ca ®Êt Qu¶ng/ Bïi V¨n TiÕng, Hoµng H­¬ng ViÖt ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 1047 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2382/ VCONNGUOI / Mfn: 97260

Vv 2026/ VGIADINH / Mfn: 97160Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; D©n ca; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Ca dao ngô ng«n ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 321 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50265/ VTTKHXH / Mfn: 97825

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao; Ca dao ngô ng«n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Ca dao, vÌ vµ móa rèi n­íc ë H¶i D­¬ng/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, Lª ThÞ Dù, NguyÔn ThÞ ¸nh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50232/ VTTKHXH / Mfn: 97792

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Ca dao; VÌ; NghÖ thuËt d©n gian; Móa rèi n­íc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
C¸c bµi kinh vÒ tôc tang ma ng­êi Ch¨m Ahiªr/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50224/ VTTKHXH / Mfn: 97784

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ tinh thÇn; Tang lÔ;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Bµi kinh; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


C¸c h×nh thøc diÔn x­íng d©n gian ë BÕn Tre/ L­ Héi . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2036/ VGIADINH / Mfn: 97150

Vv 2359/ VCONNGUOI / Mfn: 97273Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

DiÔn x­íng d©n ca; D©n ca; ThÓ lo¹i d©n ca;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; §Æc ®iÓm néi dung;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam


C¸c lµn ®iÖu d©n ca Raglai: ManhÜ siri adoh Raglai / Chamaliag Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50314/ VTTKHXH / Mfn: 97874

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n téc Raglai; HuyÖn Kh¸nh S¬n; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam


Ch©n dung con ng­êi qua c¸i nh×n ViÖt Nam/ Ng« V¨n Ban . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50287/ VTTKHXH / Mfn: 97847

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷;

Ca dao; Thµnh ng÷; C©u ®è; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
Ch©n dung t­íng lÜnh trong lÞch sö ViÖt Nam qua hai cuéc chiÕn tranh: 1945 -1975 / NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11607, Vv 11608/ VTTKHXH / Mfn: 97728

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi øc; Tù truyÖn; Nh©n vËt lÞch sö;

T­íng lÜnh; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1945-1975; ViÖt Nam
Ch©u chÊu khæng lå ¨n bon Ti¨ng: Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng = Srah duk ku¨ng sa bon Ti¨ng / §ç Hång Kú s.t. . - H. : KHXH, 2011 . - 1042 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101069/ TVKHXHHCM / Mfn: 97657

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; MiÒn Trung; ViÖt Nam


ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng, nhµ v¨n ViÖt Nam trong nhµ tï thùc d©n, ®Õ quèc/ Lª V¨n Ba . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 551 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100883/ TVKHXHHCM / Mfn: 97545

Tõ kho¸ : ChiÕn sÜ c¸ch m¹ng; Nghiªn cøu t¸c gia;

T¸c phÈm v¨n häc; Nhµ v¨n; ViÖt Nam


Chuyªn kh¶o th¬ ca d©n gian Trµ Vinh/ TrÇn Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50217/ VTTKHXH / Mfn: 97777

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬; VÌ; TruyÖn th¬;

§ång dao; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam
ChuyÖn kÓ d©n gian ®Êt Ninh Hßa/ Ng« V¨n Ban, Vâ TriÒu D­¬ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50284/ VTTKHXH / Mfn: 97844

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

TruyÖn cæ tÝch; HuyÖn Ninh Hoµ; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Cá l¼u vµ Sli - Nïng Ph¶n Sl×nh L¹ng S¬n/ Hoµng San s.t., M· ThÕ Vinh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50218/ VTTKHXH / Mfn: 97778

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; Nghi lÔ;

Bµi h¸t; D©n téc Nïng; Chi téc Nïng Ph¶n Sl×nh;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
Céi nguån c¶m høng: TiÓu luËn / NguyÔn TrÇn B¹t . - In lÇn 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100914/ TVKHXHHCM / Mfn: 97574

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Qu¸ tr×nh t©m lÝ; Tù do; H¹nh phóc;

C¶m høng; TiÓu luËn; ViÖt Nam


C¬i Masrih vµ Morq Vila: Akhµt Jacar Raglai / Chamaliaq Riya Tiiengr, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : KHXH, 2010 . - 289 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5357/ VDANTOC / Mfn: 97346

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Danh t­íng ViÖt Nam trong lÞch sö/ §ç §øc Hïng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2326/ VCONNGUOI / Mfn: 97235

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­íng lÜnh; Danh t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; TruyÒn thuyÕt; T­ liÖu lÞch sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam
D¨m Yi chÆt ®ät m©y = Kd¨m Yi koh gu«l / §ç Hång Kú, Y W¬n Kna s.t.; Y Jek Niª Kd¨m d.. - H. : KHXH, 2011 . - 481 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101072/ TVKHXHHCM / Mfn: 97652

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


D©n ca Gia Rai: Song ng÷ Gia Rai - ViÖt / NguyÔn Quang TuÖ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50204/ VTTKHXH / Mfn: 97764

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc Gia Rai; TØnh Gia Lai; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng M­êng / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5438/ VDANTOC / Mfn: 97329

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca M­êng: PhÇn tiÕng ViÖt / Bïi ThiÖn s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 991 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5414/ VDANTOC / Mfn: 97331

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Nghiªn cøu d©n ca; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


D©n ca ng­êi Pu N¶ ë Lai Ch©u/ Lß V¨n ChiÕn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50239/ VTTKHXH / Mfn: 97799

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Pu N¶; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam


D©n ca S¸n ChÝ ë Kiªn Lao - Lôc Ng¹n - B¾c Giang/ NguyÔn Xu©n CÇn, TrÇn V¨n L¹ng ch.b.; NguyÔn H÷u Tù, NguyÔn Thu Minh, NguyÔn V¨n Phong b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1202 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50228/ VTTKHXH / Mfn: 97788

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca; Ng­êi S¸n ChÝ;

D©n téc S¸n Chay; X· Kiªn Lao; HuyÖn Lôc Ng¹n;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương