S¸ch míi sè 07/2012tải về 1.18 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹o PhËt vµ m«i tr­êng/ ThÝch NhuËn §¹t d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2421/ VCONNGUOI / Mfn: 97267

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng
§Ó cã mét t­¬ng lai/ ThÝch NhÊt H¹nh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3067/ VTONGIAO / Mfn: 97462

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt;

N¨m giíi mµu nhiÖm; Chó gi¶i


§êi sèng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc/ ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : VV5481, VV 5482/ VDANTOC / Mfn: 97385

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng tinh thÇn;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; ViÖt Nam; Trung Quèc


§øc Giªsu Kit«/ NguyÔn Thµnh Thèng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1747, VL 1748/ VDANTOC / Mfn: 97363

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Chóa Giªsu; Cuéc ®êi; Gi¸o lÝ; ViÖt Nam
Hoµ th­îng TuÖ T¹ng ThÝch T©m Thi (1889-1959): VÞ th­îng thñ ®Çu tiªn cña Gi¸o héi T¨ng giµ ViÖt Nam / ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3401, Vv 3393/ VTONGIAO / Mfn: 97493

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; Hßa Th­îng; TuÖ T¹ng ThÝch T©m Thi;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; 1889-1959; ViÖt Nam


Islam ë Malaysia/ Ph¹m ThÞ Vinh . - H. : KHXH, 2008 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3044/ VTONGIAO / Mfn: 97488

Tõ kho¸ : Islam; §¹o Håi; ¶nh h­ëng Islam; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

§êi sèng chÝnh trÞ; Malaysia


KiÕn tróc Romanesque thµnh phè th¸nh ®­êng vµ tu viÖn/ Xavier Barral I Altet . - H. : Mü thuËt, 2005 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : VL 527/ VTONGIAO / Mfn: 97476

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; KiÕn tróc; LÞch sö kiÕn tróc;

KiÕn tróc Romanesque; Th¸nh ®­êng; Tu viÖn; Ph­¬ng T©y


Kinh th¸nh trän bé Cùu ­íc vµ T©n ­íc. - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 1634 tr.

Ký hiÖu kho : VL 536/ VTONGIAO / Mfn: 97483

Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Kinh th¸nh; Cùu ­íc; T©n ­íc
LÞch ¢m D­¬ng Tr¹ch C¸t 2011 - 2020: TËp tôc chän ngµy theo v¨n ho¸ truyÒn thèng / NguyÔn Anh Vò . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ VCONNGUOI / Mfn: 97310

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch ©m d­¬ng; ThuËt Tr¹ch C¸t;

Tôc chän ngµy; ViÖt Nam


LÞch sö ®¹o PhËt ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : T«n gi¸o: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3226/ VTONGIAO / Mfn: 97456

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö t«n gi¸o NhËt B¶n/ Fumihiko Sueki; Ph¹m Thu Giang d.; Ph¹m Hång Th¸i h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5459, VV 5460/ VDANTOC / Mfn: 97351

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; T­ t­ëng t«n gi¸o; PhËt gi¸o;

Thiªn chóa gi¸o; Nho gi¸o; ThÇn ®¹o;

§êi sèng t«n gi¸o; NhËt B¶n
Mandala - Sù hîp nhÊt cña tõ bi vµ trÝ tuÖ theo quan kiÕn Kim C­¬ng Thõa/ V« óy b.d. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 332 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5451, VV5452/ VDANTOC / Mfn: 97352

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Gi¸o lÝ ®¹o PhËt;

§øc ph¸p ­¬ng; Gyalwang Drukpa; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ PhËt gi¸o trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Sù, Lª T©m §¾c . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3396, Vv 3388/ VTONGIAO / Mfn: 97530

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Vai trß PhËt gi¸o;

LÞch sö PhËt gi¸o; ViÖt Nam


MÊy vÊn ®Ò vÒ t«n gi¸o häc vµ gi¶ng d¹y t«n gi¸o häc/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3395, Vv 3387/ VTONGIAO / Mfn: 97531

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t«n gi¸o; LÝ luËn t«n gi¸o;

§µo t¹o sau ®¹i häc; ViÖt Nam


M­êi hai chßm sao vµ ®êi ng­êi/ §an Thiªn; NguyÔn ThÞ Hµ d. . - Nxb. §µ N½ng : §µ N½ng, 2008 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2332/ VCONNGUOI / Mfn: 97243

Tõ kho¸ : Bãi to¸n; ThuËt bãi to¸n; Chßm sao; Sè phËn


30 n¨m th­ chung 1980 Héi ®ång Gi¸m môc ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 418 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3400, Vv 3394/ VTONGIAO / Mfn: 97489

Tõ kho¸ : Th­ chung 1980; Héi ®ång gi¸m môc;

Bµi viÕt; ViÖt Nam


NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1896/ VGIADINH / Mfn: 97181

Vv 2331/ VCONNGUOI / Mfn: 97237

Vv 3399, Vv 3391/ VTONGIAO / Mfn: 97529

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Nghiªn cøu t«n gi¸o nh©n vËt vµ sù kiÖn/ §ç Quang H­ng . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 498 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2339/ VCONNGUOI / Mfn: 97244

Tõ kho¸ : Quan ®iÓm t«n gi¸o; Nghiªn cøu t«n gi¸o; VÊn ®Ò t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; NhËn thøc t­ t­ëng; §¹o PhËt; C«ng gi¸o;

ViÖt Nam
Nh÷ng NÒn T¶ng §øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1918/ VCONNGUOI / Mfn: 97231

Vv 1879/ VGIADINH / Mfn: 97183Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Nhøt s­ nhøt ®Ö tö: TruyÖn kÓ b»ng th¬ / NguyÔn H÷u HiÖp s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50296/ VTTKHXH / Mfn: 97856

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; §¹o PhËt; §¹o Böu S¬n Kú H­¬ng; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Môc s­ Qu¶n nhiÖm vµ Héi Th¸nh ViÖt Nam 2009 = Yearbook of Vietnamese pastors and churches (Vietnam and overseas)/ Vietnamese World Christian Fellowship . - USA : Westminter, 2009 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VL 554/ VTONGIAO / Mfn: 97500

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Niªn gi¸m; §¹o Tin Lµnh; Môc s­ qu¶n nhiÖm;

Tæ chøc Tin lµnh; Héi th¸nh Tin lµnh; 2009; ViÖt Nam


PhËt gi¸o ®êi Lý/ ThÝch §ång Bæn ch.b. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3404, Vv 3392/ VTONGIAO / Mfn: 97492

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; LÞch sö PhËt gi¸o; T­ t­ëng PhËt gi¸o;

TriÒu ®¹i Lý; Trung ®¹i; ViÖt Nam


PhËt gi¸o thêi §inh vµ TiÒn Lª trong c«ng cuéc dùng n­íc vµ gi÷ n­íc/ NguyÔn Hång D­¬ng, ThÝch Thä L¹c ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3398, Vv 3390/ VTONGIAO / Mfn: 97532

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt gi¸o; Ho¹t ®éng PhËt gi¸o;

Vai trß PhËt gi¸o; Nhµ §inh; Nhµ TiÒn Lª;

Trung ®¹i; ViÖt Nam


Phñ Qu¶ng Cung trong hÖ thèng ®¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5465, VV 5466/ VDANTOC / Mfn: 97354

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
QuyÒn lùc ®Ých thùc = The Art of Power / ThÝch NhÊt H¹nh; Ch©n §¹t d. . - H. : Tri thøc, 2008- 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3066/ VTONGIAO / Mfn: 97460

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; QuyÒn lùc t©m linh; ThiÒn;

Ph­¬ng ph¸p ThiÒn; Gi¸o lý ®¹o PhËt; ThÕ giíi


Sö PhËt gi¸o thÕ giíi. T. 1 : Ên §é - Trung Quèc / Minh §øc TriÒu T©m ¶nh . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2008 . - 405 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3047/ VTONGIAO / Mfn: 97471

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; LÞch sö ®¹o PhËt; Ên §é; Trung Quèc
T¹ng th­ sinh tö: S¸ch bµn vÒ sù sèng vµ c¸i chÕt / Sogyal Rinpoche; TrÝ H¶i d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3059/ VTONGIAO / Mfn: 97461

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt;

Sù sèng; C¸i chÕt; ý nghÜa cuéc sèng


Tæ chøc xø, hä ®¹o C«ng gi¸o ë ViÖt Nam: LÞch sö - hiÖn t¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra / NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : KHXH, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101052, LSS1101053/ TVKHXHHCM / Mfn: 97647

Tõ kho¸ : Gi¸o héi; C«ng gi¸o; Hä ®¹o; Xø ®¹o; ViÖt Nam
T«n gi¸o trong ®êi sèng v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Tr­¬ng SÜ Hïng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 536 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1917/ VGIADINH / Mfn: 97178

Vv 3462/ VTONGIAO / Mfn: 97526Tõ kho¸ : T«n gi¸o; §¹o PhËt; Ên §é gi¸o; §¹o Håi; C«ng gi¸o;

Qu¸ tr×nh héi nhËp; Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

§«ng Nam ¸
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ §¹o gi¸o/ TÊn Tµi b.d.; Ph­íc §øc h.®. . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : T® 178/ VTONGIAO / Mfn: 97517

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; §¹o gi¸o
Tõ ®iÓn tÝn ng­ìng t«n gi¸o thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : T® 196, T® 197/ VTONGIAO / Mfn: 97511

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn t«n gi¸o; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ ®iÓn t«n gi¸o vµ c¸c thÓ nghiÖm siªu viÖt/ Rosemary Ellen Guiley; NguyÔn Kiªn Tr­êng d.. - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : T® 177, T® 165, T® 158/ VTONGIAO / Mfn: 97518

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn t«n gi¸o; ThÓ nghiÖm siªu viÖt
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101028/ TVKHXHHCM / Mfn: 97605

Vb 2643, Vb 2644/ VKHAOCO / Mfn: 97445Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tö vi ®Èu sè kinh ®iÓn/ Phan Tö Ng­; Cao Hoµng Diªn Kh¸nh d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11591, Vv 11592/ VTTKHXH / Mfn: 97720

Tõ kho¸ : Tö vi; Bãi to¸n; ThuËt bãi to¸n; Trung Quèc
V¨n ho¸ lèi sèng cña ng­êi theo Håi gi¸o/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2353/ VCONNGUOI / Mfn: 97230

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Håi gi¸o; §êi sèng v¨n ho¸;

Lèi sèng; D©n téc Ch¨m; ViÖt NamTriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. MÜ häc. T©m lÝ häc

Of Human Potential: An Essay in the Philosophy of Education / Israel Scheffler . - Boston : Routledge, 2010 . - xiii, 141 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100027/ TVKHXHHCM / Mfn: 97681

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; TriÕt lÝ gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc;

Quan ®iÓm gi¸o dôc


The Psychology of Religion: An Empirical Approach / Ralph W. Hood, Jr. Peter C. Hill, Bernard Spilka . - 4th ed. . - N.Y. : Guilford Press, 2009 . - xix, 636 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100047/ TVKHXHHCM / Mfn: 97679

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc t«n gi¸o; Nghiªn cøu t©m lÝ
BiÓu t­îng may m¾n trong phong thuû/ TuÖ Ch©n . - H. : Mü thuËt, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3042/ VTONGIAO / Mfn: 97469

Tõ kho¸ : §Þa lý; Phong thuû; ThuËt phong thñy; BiÓu t­îng may m¾n
12 chßm sao vµ tÝnh c¸ch con ng­êi/ §an ThiÒn; NguyÔn ThÞ Mai Thanh d. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3050/ VTONGIAO / Mfn: 97468

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; ThuËt chiªm tinh; Chßm sao
Chu dÞch thiÒn gi¶i/ NgÉu Ých §¹i s­; Huúnh Ngäc ChiÕn d., chó thÝch . - H. : Hång §øc, 2012- 871 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11583, Vv 11584/ VTTKHXH / Mfn: 97716

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Chu dÞch; Kinh dÞch; Ng÷ nghÜa;

Chó gi¶i; TiÕng Trung Quèc; Cæ ®¹i; Trung Quèc


Céi nguån c¶m høng: TiÓu luËn / NguyÔn TrÇn B¹t . - In lÇn 2 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100914/ TVKHXHHCM / Mfn: 97574

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Qu¸ tr×nh t©m lÝ; Tù do; H¹nh phóc;

C¶m høng; TiÓu luËn; ViÖt Nam


§¸nh thøc trÝ th«ng minh/ J. Krishnamurti; Ban dÞch thuËt ThiÖn Tri Thøc d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3038/ VTONGIAO / Mfn: 97467

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TrÝ tuÖ; TrÝ th«ng minh
§¹o ®øc häc ph­¬ng §«ng/ ThÝch M·n Gi¸c . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2007 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3039/ VTONGIAO / Mfn: 97485

Tõ kho¸ : §¹o ®øc häc; §¹o ®øc Nho gi¸o; §¹o ®øc L·o gi¸o;

§¹o ®øc Trang Chu; §¹o ®øc PhËt gi¸o; Ph­¬ng §«ng


§¹o ®øc kinh doanh = Business Ethics / Laura P. Hartman, Joe Desjardins; Vâ ThÞ Ph­¬ng Oanh d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 .- 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11575, Vv 11576/ VTTKHXH / Mfn: 97711

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §¹o ®øc; §¹o ®øc kinh doanh;

Ho¹t ®éng kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh;

Tr¸ch nhiÖm x· héi; Gi¸o tr×nh
§¹o ®øc kinh doanh vµ v¨n ho¸ doanh nghiÖp/ NguyÔn M¹nh Qu©n . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2010 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2329/ VCONNGUOI / Mfn: 97238

Tõ kho¸ : §¹o ®øc kinh doanh; V¨n ho¸ kinh doanh; Doanh nghiÖp
§¹o ®øc m«i tr­êng/ NguyÔn §øc KhiÓn, NguyÔn Kim Hoµng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100900, LSS1100901/ TVKHXHHCM / Mfn: 97546

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; M«i tr­êng; §¹o ®øc m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng
§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100908, LSS1100909/ TVKHXHHCM / Mfn: 97586

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam
§Ó cã mét t­¬ng lai/ ThÝch NhÊt H¹nh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3067/ VTONGIAO / Mfn: 97462

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt;

N¨m giíi mµu nhiÖm; Chó gi¶i


§iÒu bÊt kh¶: Giíi h¹n cña khoa häc vµ khoa häc cña giíi h¹n / John D. Barrow; DiÖp Minh T©m d.; Chu Trung Can h.®. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11623/ VTTKHXH / Mfn: 97739

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; Khoa häc tù nhiªn;

Khoa häc kÜ thuËt; C«ng nghÖ; Giíi h¹n khoa häc


§èi tho¹i Socratic 1: Euthyphro, Socrates tù biÖn, Crito pheodo / Plato; NguyÔn V¨n Khoa d., ch.gi. . - H. : Tri thøc, 2011 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100992/ TVKHXHHCM / Mfn: 97613

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

TriÕt häc cæ ®¹i; Plato; Socrates; Hy L¹p
Gi¸o tr×nh ®¹i c­¬ng vÒ nh÷ng khuynh h­íng c¬ b¶n trong lÞch sö mü häc/ §ç Huy, Vò Träng Dung ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 435 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100946/ TVKHXHHCM / Mfn: 97560

Tõ kho¸ : LÞch sö mÜ häc; Gi¸o tr×nh
H·y lµ chÝnh m×nh: BÝ quyÕt thµnh c«ng trong viÖc sèng ch©n thËt / Mike Robbins; NguyÔn ThÞ Mai H¹, NguyÔn Ngäc Duy Tr©m d. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1914/ VCONNGUOI / Mfn: 97251

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt sèng; BÝ quyÕt thµnh c«ng
HiÖn t­îng häc cña Edmund Husserl vµ sù hiÖn diÖn cña nã ë ViÖt Nam/ NguyÔn Träng NghÜa . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100947, LSS1100948/ TVKHXHHCM / Mfn: 97555

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; TriÕt häc ph­¬ng T©y;

Trµo l­u triÕt häc; HiÖn t­îng häc; ThÕ kØ 20


Häc thuyÕt tÝnh thiÖn cña M¹nh Tö víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc ë n­íc ta hiÖn nay/ Ph¹m §×nh §¹t . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2351/ VCONNGUOI / Mfn: 97239

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Häc thuyÕt triÕt häc; Gi¸o dôc ®¹o ®øc;

B¶n tÝnh con ng­êi; M¹nh Tö; ViÖt Nam


Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1281/ VCONNGUOI / Mfn: 97232

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ;

T­ t­ëng triÕt häc; CËn ®¹i; Adam Smith; Anh


LÞch sö triÕt häc ph­¬ng T©y: Tõ triÕt häc Hy L¹p cæ ®¹i ®Õn triÕt häc cæ ®iÓn §øc = History of Western philosophy : From ancient Greek to classical German philosophy / NguyÔn TÊn Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11625/ VTTKHXH / Mfn: 97741

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Tr­êng ph¸i triÕt häc;

Cæ ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y; Hy L¹p; §øc


L«gÝc vËn ®éng cña kh¸i niÖm trong t­ duy lý luËn/ NguyÔn Thanh T©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2007 . - 253 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3060/ VTONGIAO / Mfn: 97458

Tõ kho¸ : T­ duy; T­ duy lý luËn; Kh¸i niÖm; Logic häc; Logic vËn ®éng
N¨ng lùc l·nh ®¹o: Nh÷ng bµi häc tr¶i nghiÖm = Leadership : Enhancing the Lessons of Experience / Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy; Vâ ThÞ Ph­¬ng Oanh d. . TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11577, Vv 11578/ VTTKHXH / Mfn: 97712

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; Nhµ l·nh ®¹o; T©m lÝ häc l·nh ®¹o;

N¨ng lùc l·nh ®¹o; KÜ n¨ng l·nh ®¹o


NghÖ thuËt vµ vËt lý: Nh÷ng c¸i nh×n t­¬ng ®ång vÒ kh«ng gian, thêi gian vµ ¸nh s¸ng / Leonard Shlain; TrÇn M¹nh Hµ, Ph¹m V¨n ThiÒu d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 562 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1964/ VCONNGUOI / Mfn: 97308

Tõ kho¸ : LÝ luËn nghÖ thuËt; C¶m thô nghÖ thuËt;

Ph©n tÝch t¸c phÈm nghÖ thuËt; NghÖ sÜ
Nh©n häc t¶n mÆc/ Cõu B¸i Nhiªn; Vò ThÞ Ngäc BÝch d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11597, Vv 11598/ VTTKHXH / Mfn: 97723

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi; Nh©n häc;

Nho gi¸o; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Nhu cÇu thµnh ®¹t nghÒ nghiÖp cña trÝ thøc trÎ: LuËn ¸n TiÕn sÜ T©m lÝ häc / L· ThÞ Thu Thuû . - H. : KHXH, 2011 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100983, LSS1100984/ TVKHXHHCM / Mfn: 97637

Tõ kho¸ : NghÒ nghiÖp; T©m lÝ häc nghÒ nghiÖp;

LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam


Nh÷ng NÒn T¶ng §øc tin Kit«. T. 1 : Nh©n häc Kit« / Karl Rahner; Phaol« NguyÔn LuËt Khoa d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 1918/ VCONNGUOI / Mfn: 97231

Vv 1879/ VGIADINH / Mfn: 97183Tõ kho¸ : §¹o Kit«; Nghiªn cøu con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi
Nh÷ng vÊn ®Ò mòi nhän trong nghiªn cøu triÕt häc ®­¬ng ®¹i/ NguyÔn Nh­ DiÖm d.; Hå SÜ Quý gi.th. . - H. : KHXH, 2008 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3037/ VTONGIAO / Mfn: 97463

Tõ kho¸ : TriÕt häc ®­¬ng ®¹i; Nghiªn cøu triÕt häc ®­¬ng ®¹i;

Th«ng tin khoa häc; ThÕ giíi


Sinh mÖnh b¸t qu¸i/ H­¬ng Th¶o d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1965/ VCONNGUOI / Mfn: 97291

Tõ kho¸ : Y häc; §«ng y; Chu dÞch; Y häc d©n téc
T¹ng th­ sinh tö: S¸ch bµn vÒ sù sèng vµ c¸i chÕt / Sogyal Rinpoche; TrÝ H¶i d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3059/ VTONGIAO / Mfn: 97461

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; §¹o PhËt; TriÕt lý ®¹o PhËt;

Sù sèng; C¸i chÕt; ý nghÜa cuéc sèng


T©m lý häc dµnh cho l·nh ®¹o: Qu¶n lý hiÖu qu¶ h¬n nhê c¸ch thøc t¹o ra ®éng lùc, xung ®ét vµ quyÒn lùc = Psychology for leaders / Dean Tjosvold; Thanh H»ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh: C«ng ty Tinh V¨n, 2010 . - 395 tr.

Chó thÝch: tr. 361 - 395Ký hiÖu kho : LSS1101061/ TVKHXHHCM / Mfn: 97642

Tõ kho¸ : Qu¶n lý; T©m lý qu¶n lÝ; Ho¹t ®éng qu¶n lÝ; Ng­êi l·nh ®¹o
T©m lý häc víi v¨n ho¸ øng xö/ §ç Long . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2008 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3054/ VTONGIAO / Mfn: 97487

Tõ kho¸ : T©m lý häc giao tiÕp; T©m lý øng xö; V¨n ho¸ øng xö;

T©m lý n«ng d©n; C¸n bé c¬ së; V¨n ho¸ m«i tr­êng; ViÖt Nam


T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101025, LSS1101026/ TVKHXHHCM / Mfn: 97611

Tõ kho¸ : T©m lý x· héi; Nghiªn cøu t©m lÝ; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; ViÖt Nam
TËp tôc d©n gian vµ nh÷ng ®iÒu kiªng kþ/ Minh T©n . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng , 2007 . - 707 tr.

Ký hiÖu kho : VL 521/ VTONGIAO / Mfn: 97472

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Kiªng kþ;

¢m lÞch; D­¬ng lÞch; ¢m d­¬ng ngò hµnh


ThuËt l·nh ®¹o siªu ®¼ng: B¹n häc ®­îc g× tõ 25 nhµ doanh nghiÖp kiÖt xuÊt ®­¬ng ®¹i = Lasting Leadership: What You can learn from the Top 25 Business People of our Times / Mukul Pandya, Robbie Shell; ViÖt Th­ d. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1287/ VCONNGUOI / Mfn: 97248

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc qu¶n lÝ; Doanh nghiÖp; NghÖ thuËt qu¶n lÝ;

NghÖ thuËt l·nh ®¹o; Phong c¸ch l·nh ®¹o


TriÕt häc Trung cæ T©y ¢u/ Do·n ChÝnh, §inh Ngäc Th¹ch . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3057/ VTONGIAO / Mfn: 97455

Tõ kho¸ : LÞch sö triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc;

Trung cæ; T©y ¢u; ThÕ giíi


TriÕt lý nh©n sinh: S¸ch tham kh¶o / Lª KiÕn CÇu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2008 . - 381 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3043/ VTONGIAO / Mfn: 97484

Tõ kho¸ : TriÕt häc; Nh©n sinh quan; TriÕt häc nh©n sinh
Tõ ®iÓn V« thÇn luËn/ Cung Kim TiÕn . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2006 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : T® 185, T® 186/ VTONGIAO / Mfn: 97515

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ triÕt häc; V« thÇn luËn
Tù do dòng c¶m lµ b¶n th©n m×nh: Sù s¸ng suèt vÒ c¸ch sèng míi / Osho; Ng« Trung ViÖt d. . H. : T«n gi¸o, 2009 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1876/ VGIADINH / Mfn: 97192

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; Con ng­êi; Tù do;

TriÕt häc con ng­êi; Ên §é


VÊn ®Ò d©n sinh vµ x· héi hµi hßa/ Ph¹m V¨n §øc, §Æng H÷u Toµn, NguyÔn §×nh Hßa ch.b. . H. : KHXH, 2010 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1919/ VCONNGUOI / Mfn: 97256

Tõ kho¸ : TriÕt häc x· héi; TriÕt häc con ng­êi; D©n sinh; X· héi hµi hßa;

X©y dùng x· héi hµi hßa; Trung Quèc; ViÖt Nam


Vâ sÜ ®¹o, linh hån NhËt B¶n = Bushido the soul of Japan / Nitobe Inazo; Lª Ngäc Th¶o d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101039, LSS1101038/ TVKHXHHCM / Mfn: 97665

Tõ kho¸ : Vâ sÜ ®¹o; §¹o ®øc; §êi sèng tinh thÇn;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; NhËt B¶n


ý thøc ®¹o ®øc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª ThÞ TuyÕt Ba . - H. : KHXH, 2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1877/ VGIADINH / Mfn: 97180

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; ý thøc ®¹o ®øc;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt NamV¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc

Duong Lam Village: Ha Tay Province Socialist Republic of Vietnam . - Nara : Nara National Research Institute for Cultural Properties, 2009 . - 254 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100061/ TVKHXHHCM / Mfn: 97688

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Lµng x·; Lµng cæ;

Lµng §­êng L©m; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 2, July 2008 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2008 . - 160 p.

Ký hiÖu kho : TL 495/ VCONNGUOI / Mfn: 97305

Tõ kho¸ : TiÕp cËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn con ng­êi; Tr¸ch nhiÖm x· héi;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; Giíi; BÊt b×nh ®¼ng giíi; Nam Phi; Ên §é


Of Human Potential: An Essay in the Philosophy of Education / Israel Scheffler . - Boston : Routledge, 2010 . - xiii, 141 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100027/ TVKHXHHCM / Mfn: 97681

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; TriÕt lÝ gi¸o dôc; Ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc;

Quan ®iÓm gi¸o dôc


The Ashgate Research Companion to Multiculturalism/ Duncan Ivison ed. . - Farnham : Ashgate, 2010 . - viii, 334 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100273/ TVKHXHHCM / Mfn: 97687

Tõ kho¸ : C¬ së v¨n ho¸; §a d¹ng v¨n ho¸; Th¸ch thøc v¨n ho¸; Bµi viÕt
Bµn vÒ v¨n hiÕn ViÖt Nam/ Vò Khiªu . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2010 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1738, VL 1739/ VDANTOC / Mfn: 97364

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Phong tôc tËp qu¸n;

Lèi sèng; NghÖ thuËt; TÝn ng­ìng; Tri thøc; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Tµi liÖu tham kh¶o: tr. 408 - 409Ký hiÖu kho : LSS1100913, LSS1100912/ TVKHXHHCM / Mfn: 97576

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ng


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn NguyÔn ViÖt, §ç Minh Hîp . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100895/ TVKHXHHCM / Mfn: 97542

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


C¸c nhµ khoa b¶ng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Hång §øc ch.b.; Lª §øc §¹t b.s. . - H.. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1705, Vv 1706/ VKHAOCO / Mfn: 97425

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Khoa cö; LÞch sö gi¸o dôc;

LÞch sö khoa cö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt NamC¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5425/ VDANTOC / Mfn: 97319

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; C¶ng thÞ N­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Chî ViÖt/ Huúnh ThÞ Dung s.t., b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5457, VV 5458/ VDANTOC / Mfn: 97350

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Chî; ViÖt Nam
Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3052/ VTONGIAO / Mfn: 97470

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Chïa H­¬ng TÝch; C¶nh quan;

TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


108 danh lam cæ tù ViÖt Nam = 108 famous and ancient Buddhist temples and pagodas in Vietnam / Vâ V¨n T­êng; ThÝch Minh Thµnh, Ph¹m Ngäc Hïng, V­¬ng Quang TrÝ,... d. . - HuÕ: Nxb. ThuËn Ho¸, 2007 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : VL 564/ VTONGIAO / Mfn: 97504

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸; Chïa cæ;

HÖ thèng chïa; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Danh nh©n ch©u ¸, gèc ch©u ¸ ®o¹t gi¶i Nobel/ NguyÔn Quang Häc b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 245 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100922/ TVKHXHHCM / Mfn: 97578

Tõ kho¸ : Danh nh©n; Nhµ khoa häc; TiÓu sö;

Sù nghiÖp khoa häc; Gi¶i Nobel; Ch©u ¸


Di s¶n tªn N«m c¸c lµng v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh s.t., b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50231/ VTTKHXH / Mfn: 97791

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Tªn lµng; Tªn N«m; ViÖt Nam


D­ ®Þa chÝ v¨n ho¸ truyÒn thèng huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50289/ VTTKHXH / Mfn: 97849

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Di tÝch lÞch sö; V¨n häc d©n gian; HuyÖn Hoµ An;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
D­íi ch©n nói T¶n, mét vïng v¨n ho¸ d©n gian/ §oµn C«ng Ho¹t . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5352/ VDANTOC / Mfn: 97313

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; LÔ héi;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÒn thuyÕt; Giai tho¹i;

Phong tôc tËp qu¸n; HuyÖn Ba V×; Hµ Néi; ViÖt Nam
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương