S¸ch míi sè 07/2012


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thÕ kû XXtải về 1.18 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thÕ kû XX: Qua t­ liÖu n­íc ngoµi / NguyÔn V¨n Sù b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 807 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100925/ TVKHXHHCM / Mfn: 97557

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - Mét con ng­êi viÕt hoa hoµn h¶o/ Lª Kh¶ Phiªu, Hoµng Minh Th¶o, Phïng ThÕ Tµi; NguyÔn Th¸i Anh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101021, LSS1101020/ TVKHXHHCM / Mfn: 97593

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p: Mét trÝ tuÖ thuyÕt phôc / D­¬ng Trung Quèc, S«ng Lam, Minh Kh¸nh; NguyÔn B¶o L©m, Quang H­ng s.t., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100911/ TVKHXHHCM / Mfn: 97588

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p qua gãc nh×n cña tri thøc vµ v¨n nghÖ sÜ/ §µo Träng Khanh, Vò Khiªu, Phan Huy Lª; NguyÔn Th¸i Anh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100931, LSS1100932/ TVKHXHHCM / Mfn: 97569

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i ®­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn ThÞ Nguyªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11605, Vv 11606/ VTTKHXH / Mfn: 97727

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
TµI liÖu cã néi dung tæng hîp

An Easy Guide to Korean History/ Shin Hyong Sik . - [s.l.]: Association for Overseas Korean Education Development Press, 2010 . - 229 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100001 - LSS1100003/ TVKHXHHCM / Mfn: 97684

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; LÞch sö ph¸t triÓn; Hµn Quèc
Cæ vËt ViÖt Nam/ B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1726/ VKHAOCO / Mfn: 97454

Tõ kho¸ : HiÖn vËt kh¶o cæ; Cæ vËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
§¹i tù ®iÓn ch÷ N«m/ Vò V¨n KÝnh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2005 . - 1598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv/ VTONGIAO / Mfn: 97525

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ch÷ N«m; ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1750/ VDANTOC / Mfn: 97366

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . 1475 tr.Ký hiÖu kho : VL 1755/ VDANTOC / Mfn: 97372

Vv 1708/ VKHAOCO / Mfn: 97423Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh Th¸i B×nh;

ViÖt Nam
§èi tho¹i víi t­¬ng lai. T. 1 / NguyÔn TrÇn B¹t . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 623 tr.Ký hiÖu kho : LSS1100903/ TVKHXHHCM / Mfn: 97549

Tõ kho¸ : §èi tho¹i; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; Hái ®¸p; ViÖt Nam


§èi tho¹i víi t­¬ng lai. T. 2 / NguyÔn TrÇn B¹t . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 679 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100902/ TVKHXHHCM / Mfn: 97548

Tõ kho¸ : §èi tho¹i; Kinh tÕ; V¨n ho¸; X· héi; Bµi ph¸t biÓu;

Bµi nãi; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm dÉn n­íc nhËp ®ång vµ lÞch cæ §¸ Rß cña ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50262/ VTTKHXH / Mfn: 97822

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; N«ng nghiÖp; NghÒ n«ng;

LÞch §¸ Rß; LÞch Sao Roi; D©n téc M­êng; ViÖt NamKý øc 81 ngµy ®ªm Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ vµ nh×n l¹i trËn chiÕn mïa hÌ ®á löa §­êng 9 nam Lµo: Kû niÖm lÞch sö 40 n¨m nh÷ng ng­êi lÝnh ®· ®i qua cuéc chiÕn khèc liÖt, kiªn c­êng 1972 - 2012 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11630/ VTTKHXH / Mfn: 97746

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; KÝ øc chiÕn tranh; Sù kiÖn lÞch sö;

ChiÕn dÞch §­êng 9; Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ; S¸ch ¶nh;

1971; 1972; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam; Lµo
LÞch sö, v¨n ho¸, tiÒm n¨ng kinh tÕ, danh lam th¾ng c¶nh 63 tØnh thµnh ViÖt Nam. T. 1 / Ph¹m Duy Thanh Long . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11633/ VTTKHXH / Mfn: 97749

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn; Kinh tÕ;

V¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh; ViÖt Nam


LÞch sö, v¨n ho¸, tiÒm n¨ng kinh tÕ, danh lam th¾ng c¶nh 63 tØnh thµnh ViÖt Nam. T. 2 / Ph¹m Duy Thanh Long . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 509 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11634/ VTTKHXH / Mfn: 97750

Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; LÞch sö ph¸t triÓn; Kinh tÕ;

V¨n ho¸; Danh lam th¾ng c¶nh; ViÖt Nam


LÞch ¢m D­¬ng Tr¹ch C¸t 2011 - 2020: TËp tôc chän ngµy theo v¨n ho¸ truyÒn thèng / NguyÔn Anh Vò . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 556 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1962/ VCONNGUOI / Mfn: 97310

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch ©m d­¬ng; ThuËt Tr¹ch C¸t;

Tôc chän ngµy; ViÖt Nam


LÞch vµ nh÷ng kiªng kþ cña ng­êi Th¸i M­êng So/ N«ng V¨n N¶o s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50257/ VTTKHXH / Mfn: 97817

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch cÈu coong; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Bµi cóng; D©n téc Th¸i;

X· M­êng So; HuyÖn Phong Thæ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi £ §ª ë ViÖt Nam = The Ede in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5469, VV 5470/ VDANTOC / Mfn: 97357

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; LÔ héi; TÝn ng­ìng; D©n téc £ §ª;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Nïng ë ViÖt Nam = The Nung in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5471, VV 5472/ VDANTOC / Mfn: 97356

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; LÔ héi; TÝn ng­ìng; D©n téc Nïng;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
NhËt ký b»ng tranh/ Lª §øc TuÊn . - H. : TiÒn phong: Thanh niªn, 2010 . - 156 tr., 22cm

Ký hiÖu kho : LSS1100961/ TVKHXHHCM / Mfn: 97601

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam

Niªn gi¸m Môc s­ Qu¶n nhiÖm vµ Héi Th¸nh ViÖt Nam 2009 = Yearbook of Vietnamese pastors and churches (Vietnam and overseas)/ Vietnamese World Christian Fellowship . - USA : Westminter, 2009 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : VL 554/ VTONGIAO / Mfn: 97500

Tõ kho¸ : C«ng gi¸o; Niªn gi¸m; §¹o Tin Lµnh; Môc s­ qu¶n nhiÖm;

Tæ chøc Tin lµnh; Héi th¸nh Tin lµnh; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1953/ VCONNGUOI / Mfn: 97292

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2009


Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100973, LSS1100972/ TVKHXHHCM / Mfn: 97627

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2010
Niªn gi¸m Th«ng tin khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H.: KHXH, 2011 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100974/ TVKHXHHCM / Mfn: 97631

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2010; Niªn gi¸m


Niªn gi¸m thèng kª 2009 = Statistical Yearbook of Vietnam 2009 / Tæng côc thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 831 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1867/ VGIADINH / Mfn: 97188

Tõ kho¸ : Niªm gi¸m; Niªm gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 2001-2009 = Statistical Book on Population Family Planning 2001-2009 / Ph¹m Minh S¬n, Ph¹m ThÞ NguyÖt San b.s . - H. : [k.nxb.], 2009 .- 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1949/ VGIADINH / Mfn: 97208

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; 2001-2009; ViÖt Nam


Sù tÝch Thµnh hoµng lµng ë Phó Xuyªn, Hµ Néi/ TrÇn Huy §Ünh, Vò Quang LiÔn, Ph¹m Vò §Ønh,... s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 364 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50196/ VTTKHXH / Mfn: 97756

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Sù tÝch; Thµnh hoµng lµng; Th­ môc; ThÇn tÝch;

HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 563/ VTONGIAO / Mfn: 97503

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m;

Danh b¹; Th«ng tin c¬ quan; Hµnh chÝnh;

Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 1 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 907 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1680/ VKHAOCO / Mfn: 97413

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 2 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1681/ VKHAOCO / Mfn: 97414

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 3 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : , 2007. - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1682/ VKHAOCO / Mfn: 97415

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 4 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 557 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1683/ VKHAOCO / Mfn: 97416

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 5 / TrÞnh Kh¾c M¹nh, NguyÔn V¨n Nguyªn, Philippe Papin ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1684/ VKHAOCO / Mfn: 97417

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa ViÖt Nam. T. 4 : T - Z . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 1167 tr.

Ký hiÖu kho : T® 166/ VTONGIAO / Mfn: 97524

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn b¸ch khoa; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1753/ VDANTOC / Mfn: 97370

Vv 1690/ VKHAOCO / Mfn: 97429

LSS1101063/ TVKHXHHCM / Mfn: 97644

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2014 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1754/ VDANTOC / Mfn: 97369

Vv 1691/ VKHAOCO / Mfn: 97430

LSS1101064/ TVKHXHHCM / Mfn: 97645

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn c¸c vÞ thÇn Ai CËp/ Alain Blott×ere; NguyÔn ThÞ Th×n d. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : T® 194/ VTONGIAO / Mfn: 97509

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n häc; ThÇn; Ai CËp
Tõ ®iÓn di tÝch v¨n ho¸ ViÖt Nam: Tæng hîp t­ liÖu th­ tÞch H¸n N«m / Ng« §øc Thä ch.b.; NguyÔn V¨n Nguyªn, §ç ThÞ H¶o b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2007 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : T® 199, T® 200, T® 184/ VTONGIAO / Mfn: 97513

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Di tÝch v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ®Þa danh lÞch sö - v¨n ho¸ thÕ giíi vµ ViÖt Nam: Gi¶n l­îc / Phïng Ngäc §Ünh, Phïng Ngäc Kiªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T® 198/ VTONGIAO / Mfn: 97512

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

§Þa danh v¨n ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt – Anh = Economic dictionary / L­u Hoµ B×nh, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Ngäc Hïng, ... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11603, Vv 11604/ VTTKHXH / Mfn: 97726

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Tõ ®iÓn lÞch sö chÝnh trÞ v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Phan Ngäc Liªn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : T® 169/ VTONGIAO / Mfn: 97523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LÞch sö;

ChÝnh trÞ; V¨n ho¸; §«ng Nam ¸


Tõ ®iÓn lÞch sö Trung Hoa/ TrÇn V¨n Ch¸nh ch.b., h.®.; NguyÔn H÷u Tµi, Huúnh Quang Vinh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2006 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : T® 195/ VTONGIAO / Mfn: 97510

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn LÞch sö; Trung Quèc
Tõ ®iÓn LuËt häc/ ViÖn Khoa häc Ph¸p lý b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 906 tr.

Ký hiÖu kho : T® 193/ VTONGIAO / Mfn: 97508

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LuËt häc
Tõ ®iÓn ng«n ng÷ v¨n ho¸ du lÞch HuÕ x­a/ TrÇn Ngäc B¶o . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2005 .- 360 tr.

Ký hiÖu kho : T® 187/ VTONGIAO / Mfn: 97514

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng; LÞch sö v¨n ho¸;

Du lÞch; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 1 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11562, Vv 11563/ VTTKHXH / Mfn: 97704

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n;

§Þa danh; T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 2 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11564, Vv 11565/ VTTKHXH / Mfn: 97705

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n;

§Þa danh; T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn nh©n vËt lÞch sö ViÖt Nam/ §inh Xu©n L©m, Tr­¬ng H÷u Quýnh ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : T® 171/ VTONGIAO / Mfn: 97522

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn nh©n vËt; Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn ph­¬ng ng÷ tiÕng ViÖt/ Ph¹m V¨n H¶o ch.b.; Lª V¨n Tr­êng, NguyÔn Tµi Th¸i b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 285/ VCONNGUOI / Mfn: 97262

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 .- 1307 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1751/ VDANTOC / Mfn: 97371

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ chÝnh trÞ Ph¸p - ViÖt/ Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier; §inh Thuú Anh, NguyÔn Danh S¸o, NguyÔn Hång Ngù d., h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 581 tr.

Ký hiÖu kho : T® 174/ VTONGIAO / Mfn: 97521

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ chÝnh trÞ;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn thuËt ng÷ §¹o gi¸o/ TÊn Tµi b.d.; Ph­íc §øc h.®. . - H. : T«n gi¸o, 2006 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : T® 178/ VTONGIAO / Mfn: 97517

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; §¹o gi¸o
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ khoa häc kinh tÕ vµ x· héi/ Jean-Paul Piriou; NguyÔn Duy Toµn d.; NguyÔn §øc DÞ h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : T® 175/ VTONGIAO / Mfn: 97520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

ThuËt ng÷ x· héi


Tõ ®iÓn t«n gi¸o vµ c¸c thÓ nghiÖm siªu viÖt/ Rosemary Ellen Guiley; NguyÔn Kiªn Tr­êng d.. - H. : T«n gi¸o, 2005 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : T® 177, T® 165, T® 158/ VTONGIAO / Mfn: 97518

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn t«n gi¸o; ThÓ nghiÖm siªu viÖt
Tõ ®iÓn tÝn ng­ìng t«n gi¸o thÕ giíi vµ ViÖt Nam/ Mai Thanh H¶i . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : T® 196, T® 197/ VTONGIAO / Mfn: 97511

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn t«n gi¸o; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; ViÖt Nam; ThÕ giíi
Tõ ®iÓn v¨n häc n­íc ngoµi: T¸c gia - T¸c phÈm / Lª Huy B¾c . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2009 . - 1023 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101012/ TVKHXHHCM / Mfn: 97595

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n häc; T¸c gia v¨n häc;

T¸c phÈm v¨n häc; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn ViÖt Nam v¨n ho¸ tÝn ng­ìng phong tôc/ Vò Ngäc Kh¸nh, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 1359 tr.

Ký hiÖu kho : T® 176/ VTONGIAO / Mfn: 97519

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn d©n téc häc; V¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn V« thÇn luËn/ Cung Kim TiÕn . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2006 . - 992 tr.

Ký hiÖu kho : T® 185, T® 186/ VTONGIAO / Mfn: 97515

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ triÕt häc; V« thÇn luËn
Tù ®iÓn ch÷ N«m/ NguyÔn Quang Hång ch.b.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Ngäc San b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 1546 tr.

Ký hiÖu kho : T® 182/ VTONGIAO / Mfn: 97516

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ N«m
Tù ®iÓn th­ ph¸p/ Lª §øc Lîi . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2006 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : T® 191, T® 183/ VTONGIAO / Mfn: 97507

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Th­ ph¸p; Tõ ®iÓn th­ ph¸p
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 537/ VTONGIAO / Mfn: 97494

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ;

X· héi; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTONGIAO / Mfn: 97495

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; LÞch sö;

T«n gi¸o; D©n téc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 539/ VTONGIAO / Mfn: 97496

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n minh;

Gi¸o dôc; Con ng­êi; Nguån nh©n lùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTONGIAO / Mfn: 97497

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n häc;

Ng«n ng÷; Nghiªn cøu khu vùc; Kû yÕu; ViÖt NamThèng kª häc

KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008 = Result of The Survey on Household Living Standards 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1864/ VGIADINH / Mfn: 97210

VL 1934/ VCONNGUOI / Mfn: 97255Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


Ninh B×nh 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1/4/1992 - 1/4/2012 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11593, Vv 11594/ VTTKHXH / Mfn: 97721

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1992-2012;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 2001-2009 = Statistical Book on Population Family Planning 2001-2009 / Ph¹m Minh S¬n, Ph¹m ThÞ NguyÖt San b.s . - H. : [k.nxb.], 2009 .- 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1949/ VGIADINH / Mfn: 97208

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; 2001-2009; ViÖt Nam


Sè liÖu d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em = Data on Pupulation, Family and Children / ñy ban D©n sè, Gia ®×nh vµ TrÎ em . - H. : Thèng kª, 2005 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1926/ VCONNGUOI / Mfn: 97253

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Gia ®×nh; TrÎ em;

ChØ tiªu kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam


Sè liÖu thèng kª kinh tÕ - x· héi Ninh B×nh 20 n¨m: 1992 - 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh .- H. : Thèng kª, 2012 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11587, Vv 11588/ VTTKHXH / Mfn: 97718

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 1992-2011; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


T«n gi¸o

Muslim - Non - Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia / Gavin W. Jones, Chee Heng Leng, Maznah Mohamad ed. . - [s.l.]: Institute of Southeast Asian Studies, 2009 . - xvi, 322 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100031/ TVKHXHHCM / Mfn: 97685

Tõ kho¸ : H«n nh©n gia ®×nh; §¹o Håi; Håi gi¸o;

LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh; §«ng Nam ¸


The Psychology of Religion: An Empirical Approach / Ralph W. Hood, Jr. Peter C. Hill, Bernard Spilka . - 4th ed. . - N.Y. : Guilford Press, 2009 . - xix, 636 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100047/ TVKHXHHCM / Mfn: 97679

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc t«n gi¸o; Nghiªn cøu t©m lÝ
nh h­ëng cña PhËt gi¸o ®èi víi ®êi sèng tinh thÇn ë x· héi NhËt B¶n/ NguyÔn ThÞ Thuý Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100887, LSS1100888/ TVKHXHHCM / Mfn: 97562

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; §êi sèng tinh thÇn; NhËt B¶n
BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 565, VL 567/ VTONGIAO / Mfn: 97505

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ; B¶o qu¶n;

Chïa §Ëu; Chïa Tiªu S¬n; Chïa PhËt TÝch; ViÖt Nam


12 chßm sao vµ tÝnh c¸ch con ng­êi/ §an ThiÒn; NguyÔn ThÞ Mai Thanh d. . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng, 2008 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3050/ VTONGIAO / Mfn: 97468

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi; ThuËt chiªm tinh; Chßm sao
Ch¸nh ph¸p nh·n t¹ng/ ThiÒn s­ §¹o Nguyªn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2008 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3058/ VTONGIAO / Mfn: 97459

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; ThiÒn
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848 - 1883 / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5337, VV 5338/ VDANTOC / Mfn: 97381

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Thêi Tù §øc; 1848-1883; ViÖt Nam


Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3052/ VTONGIAO / Mfn: 97470

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Chïa H­¬ng TÝch; C¶nh quan;

TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


108 danh lam cæ tù ViÖt Nam = 108 famous and ancient Buddhist temples and pagodas in Vietnam / Vâ V¨n T­êng; ThÝch Minh Thµnh, Ph¹m Ngäc Hïng, V­¬ng Quang TrÝ,... d. . - HuÕ: Nxb. ThuËn Ho¸, 2007 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : VL 564/ VTONGIAO / Mfn: 97504

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸;

Chïa cæ; HÖ thèng chïa; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương