S¸ch míi sè 07/2012


§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑttải về 1.18 Mb.
trang5/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50285/ VTTKHXH / Mfn: 97845

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi h¸t;

NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
§å sø kÝ kiÓu ViÖt Nam thêi Lª - TrÞnh (1533 - 1788) = Vietnam custom - made porcelains during the Le - Trinh Dynastry (1533 - 1788)/ TrÇn §×nh S¬n . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 64/ VKHAOCO / Mfn: 97419

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø kÝ kiÓu; TriÒu ®¹i Lª;

TriÒu ®¹i TrÞnh; 1533-1788; ViÖt Nam


Håi sinh - C©u chuyÖn phôc håi bèn mò vua triÒu NguyÔn = Rehabilitation - The story of restoring the four crowns of the Kings during the Nguyen dynasty / Vò Kim Léc, Ph¹m Quèc Qu©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1712/ VKHAOCO / Mfn: 97437

Tõ kho¸ : Trang phôc; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Mò vua;

V­¬ng miÖn; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam


Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5432/ VDANTOC / Mfn: 97325

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy;

TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
KiÕn tróc Romanesque thµnh phè th¸nh ®­êng vµ tu viÖn/ Xavier Barral I Altet . - H. : Mü thuËt, 2005 . - 127 tr.

Ký hiÖu kho : VL 527/ VTONGIAO / Mfn: 97476

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; KiÕn tróc; LÞch sö kiÕn tróc;

KiÕn tróc Romanesque; Th¸nh ®­êng; Tu viÖn; Ph­¬ng T©y


LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n s.t., d., gi.th. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1988/ VGIADINH / Mfn: 97223

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi h¸t; H¸t l­în Hai; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÞch sö mü thuËt ViÔn §«ng/ Sherman E. Lee; TrÇn V¨n Hu©n d. . - H. : Mü thuËt, 2007 . - 685 tr.

Ký hiÖu kho : VL 534/ VTONGIAO / Mfn: 97481

Tõ kho¸ : LÞch sö nghÖ thuËt; LÞch sö mü thuËt; NghÖ thuËt PhËt gi¸o;

Phong c¸ch d©n téc; Phong c¸ch mü thuËt; ViÔn §«ng


L­în nµng íi/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1993/ VGIADINH / Mfn: 97170

Vv 2377/ VCONNGUOI / Mfn: 97269Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
NghÖ thuËt häc/ §ç V¨n Khang . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100975, LSS1100976/ TVKHXHHCM / Mfn: 97594

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt; LÞch sö nghÖ thuËt; Thµnh tùu nghÖ thuËt;

Lo¹i h×nh nghÖ thuËt; ThÕ giíi


Nhãm lÔ - héi Rija cña ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ H¶i Liªn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50243/ VTTKHXH / Mfn: 97803

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; LÔ héi Rija;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


PhÆt Phoµng: QuÊn quýt / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 154 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1987/ VGIADINH / Mfn: 97222

VV 5367/ VDANTOC / Mfn: 97312Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

NghÖ thuËt d©n gian; D©n téc Tµy; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam


Then Tµy/ NguyÔn ThÞ Yªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1986/ VGIADINH / Mfn: 97221

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng t©m linh;

T«n gi¸o; V¨n ho¸ tÝn ng­ìn; Nghi lÔ d©n gian;

V¨n ho¸ tinh thÇn; H¸t Then; D©n téc Tµy;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ c¸i ®Ñp cña cha «ng/ NguyÔn Du Chi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50290/ VTTKHXH / Mfn: 97850

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; §iªu kh¾c; Chïa th¸p; §Òn miÕu;

L¨ng mé; §×nh lµng; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


Tr­êng ca c¸c d©n téc Bana, £ §ª, Hrª/ Ka S« LiÔng, NguyÔn V¨n Giai s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50301/ VTTKHXH / Mfn: 97861

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tr­êng ca;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ba Na;

D©n téc £ §ª; D©n téc Hrª; ViÖt Nam
Tuång d©n gian Thõa Thiªn HuÕ/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 736 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50254/ VTTKHXH / Mfn: 97814

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt s©n khÊu; NghÖ thuËt tuång; Tuång d©n gian;

T¸c phÈm tuång; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3036, Vv 3046/ VTONGIAO / Mfn: 97465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ häc

C¸c ph­¬ng tiÖn thÓ hiÖn hµnh ®éng b¸c bá trong tiÕng Th¸i vµ tiÕng ViÖt/ Siriwong Hongsawan . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1758, VL 1759, VL 1760/ VDANTOC / Mfn: 97397

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu ng«n ng÷; Hµnh ®éng b¸c bá;

Ng÷ nghÜa; TiÕng Th¸i Lan; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Di s¶n tªn N«m c¸c lµng v¨n ho¸ d©n gian ViÖt Nam/ TrÇn Gia Linh s.t., b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 329 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50231/ VTTKHXH / Mfn: 97791

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Tªn lµng; Tªn N«m; ViÖt Nam


§¹i tù ®iÓn ch÷ N«m/ Vò V¨n KÝnh . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2005 . - 1598 tr.

Ký hiÖu kho : Vv/ VTONGIAO / Mfn: 97525

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Ch÷ N«m; ViÖt Nam
Nam Bé nh×n tõ v¨n ho¸, v¨n häc vµ ng«n ng÷/ Vò V¨n Ngäc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 555 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100979, LSS1100978/ TVKHXHHCM / Mfn: 97598

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Nghiªn cøu v¨n häc; V¨n ho¸;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m/ Héi Ng«n ng÷ häc Hµ Néi . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100966, LSS1100967/ TVKHXHHCM / Mfn: 97638

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Ng«n ng÷ v¨n ho¸;

Ng÷ ©m häc; TiÕng H¸n N«m; Hµ Néi; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch ng«n ng÷ vµ gi¸o dôc ng«n ng÷ vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam= Language policy and education in ethnic minorities region of Vietnam / TrÇn TrÝ Dâi . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 535 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11637, Vv 11638/ VTTKHXH / Mfn: 97752

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Gi¸o dôc ng«n ng÷; ChÝnh s¸ch ng«n ng÷;

ChÝnh s¸ch gi¸o dôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 1 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 907 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1680/ VKHAOCO / Mfn: 97413

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 2 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1681/ VKHAOCO / Mfn: 97414

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 3 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : , 2007. - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1682/ VKHAOCO / Mfn: 97415

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 4 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 557 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1683/ VKHAOCO / Mfn: 97416

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 5 / TrÞnh Kh¾c M¹nh, NguyÔn V¨n Nguyªn, Philippe Papin ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1684/ VKHAOCO / Mfn: 97417

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 1 - Q. 1 : Tõ vÇn A - K / NguyÔn Th¹ch Giang . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 920 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50206/ VTTKHXH / Mfn: 97766

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÒn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖtTiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 1 - Q. 2 : Tõ vÇn L - Y / NguyÔn Th¹ch Giang . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 1043 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50207/ VTTKHXH / Mfn: 97767

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÒn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖt


TiÕng ViÖt trong th­ tÞch cæ ViÖt Nam. T. 2 - Q. 2 : Tõ vÇn L - Y / NguyÔn Th¹ch Giang . - H.: V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50208/ VTTKHXH / Mfn: 97768

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn gi¶i thÝch;

TiÕng H¸n N«m; TiÕng ViÖt


TiÕng ViÖt trong tiÕp xóc ng«n ng÷ tõ gi÷a thÕ kû XX = Le Vietnamien en contact linguistique depuis la deuxiÌme moitiÐ du XXe siÌcle / V­¬ng Toµn . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5461, VV 5462/ VDANTOC / Mfn: 97349

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; TiÕng ViÖt; LÞch sö; ThÕ kû 20; ViÖt Nam
T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50256/ VTTKHXH / Mfn: 97816

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang; ViÖt Nam
T×m hiÓu nguån gèc ®Þa danh Nam Bé vµ tiÕng ViÖt v¨n häc/ Lª Trung Hoa . - Tb. lÇn 1 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50275/ VTTKHXH / Mfn: 97835

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nguån gèc ®Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

Tõ vùng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tãm t¾t kiÕn thøc ng«n ng÷ häc/ §ç ViÖt Hïng . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 71 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101056, LSS1101057/ TVKHXHHCM / Mfn: 97672

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Ng÷ ©m; Ng÷ ph¸p; Tõ vùng; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn Anh - Trung - ViÖt: HiÖn ®¹i vµ thùc hµnh. T. 1 / Cao L¨ng ch.b.; TrÞnh UyÓn Kh«n, TriÖu Di An, TrÞnh Khu«ng §ç h.®.; NguyÔn Thanh Hµ b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 1130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11546/ VTTKHXH / Mfn: 97754

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng Trung;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn Anh - Trung - ViÖt: HiÖn ®¹i vµ thùc hµnh. T. 2 / Cao L¨ng ch.b.; TrÞnh UyÓn Kh«n, TriÖu Di An, TrÞnh Khu«ng §ç h.®.; NguyÔn Thanh Hµ b.d. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 1067 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11547/ VTTKHXH / Mfn: 97755

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng Trung;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t quèc tÕ vµ ViÖt Nam: Anh, Ph¸p, ViÖt / Lª Nh©n §µm, Hµ §¨ng TÝn . - H.: Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2010 . - 847 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1749/ VDANTOC / Mfn: 97365

Vv 1710, Vv 1711/ VKHAOCO / Mfn: 97422Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ viÕt t¾t; TiÕng Anh;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh = Economic dictionary / L­u Hoµ B×nh, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Ngäc Hïng, ... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11603, Vv 11604/ VTTKHXH / Mfn: 97726

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Tõ ®iÓn ng«n ng÷ v¨n ho¸ du lÞch HuÕ x­a/ TrÇn Ngäc B¶o . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2005 .- 360 tr.

Ký hiÖu kho : T® 187/ VTONGIAO / Mfn: 97514

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷ ®Þa ph­¬ng; LÞch sö v¨n ho¸;

Du lÞch; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 2 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11564, Vv 11565/ VTTKHXH / Mfn: 97705

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n;

§Þa danh; T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn ph­¬ng ng÷ tiÕng ViÖt/ Ph¹m V¨n H¶o ch.b.; Lª V¨n Tr­êng, NguyÔn Tµi Th¸i b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : T§ 285/ VCONNGUOI / Mfn: 97262

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ chÝnh trÞ Ph¸p - ViÖt/ Charles Debbasch, Jacques Bourdon, Jean-Marie Pontier; §inh Thuú Anh, NguyÔn Danh S¸o, NguyÔn Hång Ngù d., h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 581 tr.

Ký hiÖu kho : T® 174/ VTONGIAO / Mfn: 97521

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ chÝnh trÞ;

TiÕng Ph¸p; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn thuËt ng÷ khoa häc kinh tÕ vµ x· héi/ Jean-Paul Piriou; NguyÔn Duy Toµn d.; NguyÔn §øc DÞ h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : T® 175/ VTONGIAO / Mfn: 97520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

ThuËt ng÷ x· héi


Tõ ®iÓn thuËt ng÷ t­ ph¸p NhËt - ViÖt/ TrÇn ThÞ HiÒn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11629/ VTTKHXH / Mfn: 97745

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ t­ ph¸p;

TiÕng NhËt; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn ViÖt - M' N«ng/ NguyÔn Kiªn Tr­êng, Tr­¬ng Anh ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : T® 212/ VTONGIAO / Mfn: 97506

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®èi chiÕu; TiÕng ViÖt; TiÕng M' N«ng
Tù ®iÓn ch÷ N«m/ NguyÔn Quang Hång ch.b.; NguyÔn T¸ NhÝ, NguyÔn Ngäc San b.s. . - H. : Gi¸o dôc, 2006 . - 1546 tr.

Ký hiÖu kho : T® 182/ VTONGIAO / Mfn: 97516

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ch÷ N«m

ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T.4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTONGIAO / Mfn: 97497

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n häc; Ng«n ng÷;

Nghiªn cøu khu vùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt
Document on Health Care, Human Rights and Poverty Reduction Strategies: Tµi liÖu download . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 367 p.

Ký hiÖu kho : TL 507/ VCONNGUOI / Mfn: 97298

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Ch¨m sãc søc kháe;

Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; ChÝnh s¸ch x· héi; B¸o c¸o


Journal of Human Development and Capabilities: A Multi - Disciplinary Journal for People - Centered Development . - [s.l.]: Routledge, 2008 . - 156 p.

Ký hiÖu kho : TL 499/ VCONNGUOI / Mfn: 97301

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸p luËt; QuyÒn con ng­êi;

§¹o ®øc; BÊt b×nh ®¼ng x· héi


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 9, Issue 1, March 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routledge, 2009 . - 162 p.

Ký hiÖu kho : TL 498/ VCONNGUOI / Mfn: 97302

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc; QuyÒn con ng­êi;

B×nh ®¼ng giíi; Môc tiªu ph¸t triÓn; Nghiªn cøu con ng­êi


Muslim - Non - Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia / Gavin W. Jones, Chee Heng Leng, Maznah Mohamad ed. . - [s.l.]: Institute of Southeast Asian Studies, 2009 . - xvi, 322 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100031/ TVKHXHHCM / Mfn: 97685

Tõ kho¸ : H«n nh©n gia ®×nh; §¹o Håi; Håi gi¸o;

LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh; §«ng Nam ¸


Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific / Anuradha Rajivan . - [s.l.]: [s.n.], 2010 . - 237 p.

Ký hiÖu kho : TL514/ VCONNGUOI / Mfn: 97296

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng


B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý ë ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100893/ TVKHXHHCM / Mfn: 97554

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lÝ; ViÖt Nam


B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. .- H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100884/ TVKHXHHCM / Mfn: 97559

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Tr­êng Sa; Hoµng Sa; ViÖt Nam


B×nh luËn khoa häc Bé luËt tè tông h×nh sù/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2012 . - 788 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11581, Vv 11582/ VTTKHXH / Mfn: 97715

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tè tông h×nh sù; B×nh luËn khoa häc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh míi nhÊt/ NguyÔn Thµnh Long . - H. : Lao ®éng, 2006 . - 724 tr.

Ký hiÖu kho : VL 531/ VTONGIAO / Mfn: 97478

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt lao ®éng; V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh;

ViÖt Nam
CÈm nang c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra, kû luËt cña ñy ban KiÓm tra c¸c cÊp uû §¶ng/ V¨n phßng Quèc héi . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 569 tr.Ký hiÖu kho : VL 522/ VTONGIAO / Mfn: 97473

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; CÊp ñy §¶ng; ñy ban kiÓm tra;

C«ng t¸c thanh tra; KiÓm tra; Kû luËt; ViÖt Nam


ChÕ ®é, chÝnh s¸ch míi vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c qui ®Þnh cÇn thiÕt. - H. : Lao ®éng, 2006 . - 832 tr.

Ký hiÖu kho : VL 530/ VTONGIAO / Mfn: 97477

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt lao ®éng; B¶o hiÓm x· héi;

B¶o hiÓm y tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChØ dÉn ¸p dông, nghiªn cøu, t×m hiÓu, häc tËp LuËt c¸n bé, c«ng chøc/ NguyÔn Vò TiÕn, §ç §øc Hång Hµ ch.b.; NguyÔn ThÞ Ngäc Hoa, §ç Minh Lan, NguyÔn Xu©n L­u, ... b.s. . - H. : T­ ph¸p, 2011 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11589, Vv 11590/ VTTKHXH / Mfn: 97719

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; LuËt c¸n bé c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChØ dÉn ¸p dông, nghiªn cøu, t×m hiÓu, häc tËp LuËt Phßng, chèng tham nhòng/ §ç §øc Hång Hµ, NguyÔn ThÞ Ngäc Hoa, §ç §øc Hång Quang ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2011 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11595, Vv 11596/ VTTKHXH / Mfn: 97722

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; LuËt phßng chèng tham nhòng;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 1 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 774 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11548/ VTTKHXH / Mfn: 97695

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 2 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh gi.th., d. . - H. : KHXH, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11549/ VTTKHXH / Mfn: 97696

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt;

Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18; Trung ®¹i; ViÖt Nam


HiÕn ph¸p: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i, Vò C«ng Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11573, Vv 11574/ VTTKHXH / Mfn: 97710

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; X©y dùng hiÕn ph¸p; Söa ®æi hiÕn ph¸p;

Nghiªn cøu ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi


HiÕn ph¸p ViÖt Nam qua c¸c thêi kú: Quy tr×nh ban hµnh v¨n b¶n ph¸p luËt, kiÓm tra, kiÓm so¸t, xö ph¹t. V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt / Ph¹m Duy Thanh Long s.t., b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11615/ VTTKHXH / Mfn: 97733

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; V¨n b¶n ph¸p luËt; Qui ph¹m ph¸p luËt;

KiÓm tra; KiÓm so¸t; Xö ph¹t; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ chñ quyÒn biÓn ®¶o trong luËt quèc tÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam/ Ng« H÷u Ph­íc, Lª §øc Ph­¬ng b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 443 tr., 28cm

Ký hiÖu kho : LSS1100934/ TVKHXHHCM / Mfn: 97565

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn biÓn ®¶o; LuËt biÓn; LuËt quèc tÕ;

Hái ®¸p; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kû yÕu Hoµng Sa/ §Æng C«ng Ng÷ ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11552, Vv 11553/ VTTKHXH / Mfn: 97699

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ;

§¶o; QuÇn ®¶o; S¸ch ¶nh; Hoµng Sa; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2376/ VCONNGUOI / Mfn: 97270

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LuËt Nh©n quyÒn quèc tÕ: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n. S¸ch tham kh¶o / Vò C«ng Giao, L· Kh¸nh Tïng b.s.; NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i b.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5488/ VDANTOC / Mfn: 97387

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÖ nh©n quyÒn;

C«ng ­íc quèc tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíi


LuËt nu«i con nu«i. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 42 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1541/ VGIADINH / Mfn: 97143

Tõ kho¸ : LuËt Gia ®×nh; Con nu«i; V¨n b¶n ph¸p luËt
LuËt quèc tÕ vÒ quyÒn cña c¸c nhãm ng­êi dÔ bÞ tæn th­¬ng: S¸ch tham kh¶o / §ç Hång Th¬m, Vò C«ng Giao b.s.; NguyÔn §¨ng Dung, L· Kh¸nh Tïng b.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 507 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5485/ VDANTOC / Mfn: 97388

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn; QuyÒn nhãm ng­êi;

QuyÒn nhãm ng­êi dÔ bÞ tæn th­¬ng; C«ng ­íc quèc tÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ThÕ giíi
LuËt tôc £ §ª: TËp qu¸n ph¸p / Ng« §øc ThÞnh, Chu Th¸i S¬n, NguyÔn H÷u ThÊu s.t., gi.th., d. . H. : V¨n ho¸ ®©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50222/ VTTKHXH / Mfn: 97782

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


LuËt tôc trong x· héi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50205/ VTTKHXH / Mfn: 97765

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Ch¨m; Lµng H÷u §øc; X· Ph­íc H÷u;

HuyÖn Ninh Ph­íc; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
LuËt Viªn chøc, LuËt C¸n bé c«ng chøc cña Quèc héi khãa XII - Quy ®Þnh míi nhÊt vÒ viÖc ph©n cÊp, tuyÓn dông, sö dông, ®µo t¹o, båi d­ìng, tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸n bé c«ng chøc viªn chøc n¨m 2011 / Quý Long, Kim Th­ b.s. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1737/ VDANTOC / Mfn: 97374

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt viªn chøc; LuËt c¸n bé c«ng chøc;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


N©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý nhµ n­íc vÒ m«i tr­êng/ NguyÔn ThÞ Th¬m, An Nh­ H¶i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100981, LSS1100982/ TVKHXHHCM / Mfn: 97636

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; ChÝnh s¸ch m«i tr­êng;

Qu¶n lÝ m«i tr­êng; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ LuËt h×nh sù quèc tÕ/ NguyÔn Ngäc ChÝ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11599, Vv 11600/ VTTKHXH / Mfn: 97724

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; LuËt h×nh sù quèc tÕ; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c §¶ng: Hái ®¸p xö lý, kû luËt vµ khen th­ëng §¶ng viªn n¨m 2012 / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 470 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11568, Vv 11569/ VTTKHXH / Mfn: 97707

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C«ng t¸c x©y dùng §¶ng; §¶ng viªn;

Tæ chøc c¬ së §¶ng; Qu¶n lÝ ®¶ng viªn; Hái ®¸p; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nguån c¸n bé d©n téc thiÓu sè ë c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c n­íc ta hiÖn nay/ L« Quèc To¶n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5400, VV 5445, VV 5446/ VDANTOC / Mfn: 97344

Tõ kho¸ : D©n téc thiÓu sè; C¸n bé; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

C¸n bé d©n téc thiÓu sè; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Qu¶n lý ®Êt ®ai vµ bÊt ®éng s¶n ®« thÞ/ §ç HËu, NguyÔn §×nh Bång . - Tb. . - H. : X©y dùng, 2010 . - 144 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100996/ TVKHXHHCM / Mfn: 97612

Tõ kho¸ : Qu¶n lý ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®Êt ®¹i; Qu¶n lÝ bÊt ®éng s¶n;

§Êt ®ai; BÊt ®éng s¶n; ViÖt Nam


Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c Business Park: M« h×nh tÊt yÕu cho ®« thÞ hiÖn ®¹i / NguyÔn Cao L·nh . - Tb. . - H. : X©y dùng, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100995/ TVKHXHHCM / Mfn: 97614

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ
QuyÒn kinh tÕ, x· héi, v¨n ho¸ trong ph¸p luËt vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / TrÇn ThÞ Hße, Vò C«ng Giao b.s.; NguyÔn §¨ng Dung, L· Kh¸nh Tïng b.t. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5483, VV 5484/ VDANTOC / Mfn: 97390

Tõ kho¸ : QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn; QuyÒn c«ng d©n;

C«ng ­íc quèc tÕ; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Sù h×nh thµnh nhµ n­íc s¬ khai ë miÒn B¾c ViÖt Nam = Appearance of beginning states in the North Vietnam / TrÞnh Sinh . - H. : KHXH, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1713, Vv 1714/ VKHAOCO / Mfn: 97436

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc; Nhµ n­íc s¬ khai;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 7 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11614/ VTTKHXH / Mfn: 97732

Tõ kho¸ : V¨n kh¾c; Tôc lÖ; V¨n tÕ; ThÇn tÝch; S¾c phong;

Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 563/ VTONGIAO / Mfn: 97503

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m;

Danh b¹; Th«ng tin c¬ quan; Hµnh chÝnh;

Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÒ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn, Ph¹m V¨n §øc, §inh Minh TrÝ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1878/ VGIADINH / Mfn: 97198

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; B¶o vÖ m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu;

ChÝnh s¸ch m«i tr­êng; §« thÞ ho¸; ViÖt Nam


T×m hiÓu LuËt Së h÷u trÝ tuÖ: §· ®­îc söa ®æi, bæ sung ngµy 19 th¸ng 6 n¨m 2009 . - H. : Lao ®éng X· héi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1276/ VCONNGUOI / Mfn: 97249

Tõ kho¸ : LuËt Së h÷u trÝ tuÖ; LuËt söa ®æi bæ sung;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1674/ VKHAOCO / Mfn: 97406

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tuyªn ng«n quèc tÕ nh©n quyÒn, 1948: Môc tiªu chung cña nh©n lo¹i = The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement / Gudmundur Alfredsson, Asbjorn Eide ch.b.; Hoµng Hång Trang, NguyÔn H¶i YÕn, NguyÔn ThÞ Xu©n S¬n d.; L· Kh¸nh Tïng, Vò C«ng Giao h.®. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 839 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1766, VL 1767/ VDANTOC / Mfn: 97384

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi; Nh©n quyÒn;

Tuyªn ng«n quèc tÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; 1948; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn LuËt häc/ ViÖn Khoa häc Ph¸p lý b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2006 . - 906 tr.

Ký hiÖu kho : T® 193/ VTONGIAO / Mfn: 97508

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LuËt häc
V¨n kiÖn Quèc héi toµn tËp. T. 8 1992 - 1997 : Q.4 1996 - 1997 / Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 1670 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11616/ VTTKHXH / Mfn: 97734

Tõ kho¸ : Quèc héi; V¨n kiÖn; Toµn tËp; 1996-1997; ViÖt Nam
Xung ®ét trªn biÓn §«ng kh«ng cßn lµ nguy c¬ tiÒm Èn. - H. : Tri thøc, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11624/ VTTKHXH / Mfn: 97740

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Xung ®ét khu vùc; LuËt quèc tÕ;

Chñ quyÒn l·nh thæ; Chñ quyÒn biÓn ®¶o;

BiÓn §«ng; Th¸i B×nh D­¬ng
D©n sè

The Population of Peninsular Malaysia/ Saw Swee-Hock . - Pasir Panjang : ISEAS Publishing, 2007 . - xv, 342 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100028/ TVKHXHHCM / Mfn: 97678

Tõ kho¸ : D©n sè; Nghiªn cøu d©n sè;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Malaysia


C¸c nh©n tè chñ yÕu ¶nh h­ëng ®Õn møc sinh ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m §¹i §ång . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2009 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1880/ VGIADINH / Mfn: 97200

Tõ kho¸ : D©n sè; Møc sinh; Nh©n tè ¶nh h­ëng; ViÖt Nam
D©n sè thÕ giíi: 6,5 tû ng­êi vµ sÏ lµ bao nhiªu trong t­¬ng lai? / Catherine Rollet; C¶nh Nguyªn d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100915/ TVKHXHHCM / Mfn: 97580

Tõ kho¸ : Bïng næ d©n sè; D©n sè; ThÕ giíi
D©n sè vµ ph¸t triÓn t¹i ViÖt Nam: H­íng tíi mét chiÕn l­îc míi 2011 - 2020 / UNFPA . - H.: [k.nxb.], 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1234/ VGIADINH / Mfn: 97137

Tõ kho¸ : D©n sè; BiÕn ®éng d©n sè; C¬ cÊu d©n sè;

ChÝnh s¸ch d©n sè; ChiÕn l­îc d©n sè; 2011-2020; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 2001-2009 = Statistical Book on Population Family Planning 2001-2009 / Ph¹m Minh S¬n, Ph¹m ThÞ NguyÖt San b.s . - H. : [k.nxb.], 2009 .- 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1949/ VGIADINH / Mfn: 97208

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu thèng kª; 2001-2009; ViÖt Nam


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 1/4/2009 tØnh Qu¶ng TrÞ: KÕt qu¶ chñ yÕu mÉu - toµn bé / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë tØnh Qu¶ng TrÞ . - H. : Thèng kª, 2010 . - 605 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1736/ VDANTOC / Mfn: 97367

Tõ kho¸ : Sè liÖu thèng kª; D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè;

§iÒu tra nhµ ë; KÕt qu¶ ®iÒu tra; 2009;

TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë n¨m 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu tØnh VÜnh Phóc / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1752/ VDANTOC / Mfn: 97368

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009;

TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam

Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam 2009: C¸c kÕt qu¶ chñ yÕu / Ban chØ ®¹o Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë Trung ­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 490 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1869/ VGIADINH / Mfn: 97190

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

KÕt qu¶ ®iÒu tra; Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt NamQu©n sù

Bé Tæng Tham m­u nh÷ng n¨m chiÕn ®Êu trong vßng v©y/ TrÇn Träng Trung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 491 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100889/ TVKHXHHCM / Mfn: 97547

Tõ kho¸ : LÞch sö qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù; Bé Tæng tham m­u;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; 1945-1950; ViÖt Nam


Ch©n dung t­íng lÜnh trong lÞch sö ViÖt Nam qua hai cuéc chiÕn tranh: 1945 -1975 / NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11607, Vv 11608/ VTTKHXH / Mfn: 97728

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi øc; Tù truyÖn; Nh©n vËt lÞch sö;

T­íng lÜnh; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1945-1975; ViÖt Namtải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương