S¸ch míi sè 07/2012


§¹i c­¬ng lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i



tải về 1.18 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹i c­¬ng lÞch sö thÕ giíi trung ®¹i. T. 2 : Ph­¬ng §«ng / §Æng §øc An . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100926, LSS1100927/ TVKHXHHCM / Mfn: 97556

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Trung ®¹i; Ph­¬ng §«ng; ThÕ giíi
§¹i Nam thùc lôc: ChÝnh biªn §Ö lôc kû Phô biªn / Cao Tù Thanh d., gi.th. . - TP. Hå ChÝ Minh: V¨n ho¸ v¨n nghÖ, 2011 . - 783 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101065/ TVKHXHHCM / Mfn: 97653

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Nhµ NguyÔn; ThÕ kØ 19; ViÖt Nam
§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - danh t­íng thÕ kû XX: Qua t­ liÖu n­íc ngoµi / NguyÔn V¨n Sù b.s. . - H. : Q§ND, 2011 . - 807 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100925/ TVKHXHHCM / Mfn: 97557

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù; §¹i t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p qua gãc nh×n cña tri thøc vµ v¨n nghÖ sÜ/ §µo Träng Khanh, Vò Khiªu, Phan Huy Lª; NguyÔn Th¸i Anh t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100931, LSS1100932/ TVKHXHHCM / Mfn: 97569

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam




§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p: Mét trÝ tuÖ thuyÕt phôc / D­¬ng Trung Quèc, S«ng Lam, Minh Kh¸nh; NguyÔn B¶o L©m, Quang H­ng s.t., t.ch. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100911/ TVKHXHHCM / Mfn: 97588

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i t­íng Vâ Nguyªn Gi¸p - Mét con ng­êi viÕt hoa hoµn h¶o/ Lª Kh¶ Phiªu, Hoµng Minh Th¶o, Phïng ThÕ Tµi; NguyÔn Th¸i Anh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101021, LSS1101020/ TVKHXHHCM / Mfn: 97593

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ qu©n sù;

§¹i t­íng; Vâ Nguyªn Gi¸p; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký tiÒn biªn/ Ng« Th× SÜ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 64, Vv 65/ VKHAOCO / Mfn: 97439

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÖt Nam


§¹i ViÖt sö ký tôc biªn (1676 - 1789) / ViÖn Nghiªn cøu H¸n N«m . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 483 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 25, Vv 28/ VKHAOCO / Mfn: 97440

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; Vua;

Hoµng ®Õ; 1676-1789; ViÖt Nam


§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 960 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1686, Vv 1687/ VKHAOCO / Mfn: 97431

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19;

HuyÖn Thä X­¬ng; TØnh VÜnh ThuËn;

Hµ Néi; ViÖt Nam
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1688, Vv 1689/ VKHAOCO / Mfn: 97432

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19; V¨n ho¸;

HuyÖn Thä X­¬ng; TØnh VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5422/ VDANTOC / Mfn: 97314

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ d©n gian; Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1750/ VDANTOC / Mfn: 97366

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam



§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . 1475 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1708/ VKHAOCO / Mfn: 97423

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt; TÝn ng­ìng; LÞch sö ph¸t triÓn;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
§Þa danh chÝ An Giang x­a vµ nay/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50248/ VTTKHXH / Mfn: 97808

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

TØnh An Giang; ViÖt Nam


§Þa danh Yªn B¸i s¬ kh¶o/ Hoµng ViÖt Qu©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50227/ VTTKHXH / Mfn: 97787

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Di tÝch lÞch sö; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


§å sø kÝ kiÓu ViÖt Nam thêi Lª - TrÞnh (1533 - 1788) = Vietnam custom - made porcelains during the Le - Trinh Dynastry (1533 - 1788)/ TrÇn §×nh S¬n . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n nghÖ, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 64/ VKHAOCO / Mfn: 97419

Tõ kho¸ : §å sø; §å sø kÝ kiÓu; TriÒu ®¹i Lª - TrÞnh; 1533-1788; ViÖt Nam
§«ng TriÒu víi lÞch sö nhµ TrÇn/ Ban Qu¶n lý c¸c di tÝch träng ®iÓm tØnh Qu¶ng Ninh, ñy ban nh©n d©n huyÖn §«ng TriÒu, ViÖn Kh¶o cæ häc . - Qu¶ng Ninh : [k.nxb.], 2009 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1637/ VKHAOCO / Mfn: 97404

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; TriÒu ®¹i TrÇn; HuyÖn §«ng TriÒu;

TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
§ång chÝ §ç M­êi - dÊu Ên qua nh÷ng chÆng ®­êng lÞch sö. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11601, Vv 11602/ VTTKHXH / Mfn: 97725

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; Nhµ chÝnh trÞ; Tæng BÝ th­;

Bµi viÕt; Bµi pháng vÊn; §ç M­êi; ViÖt Nam


§ång chÝ Vò Kú - Th­ ký cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh/ Chu §øc TÝnh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100910/ TVKHXHHCM / Mfn: 97587

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Th­ kÝ; Vò Kú; ViÖt Nam
Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873 - 1954. T. 1 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 843 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1698, Vv 1699/ VKHAOCO / Mfn: 97427

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; §Þa giíi hµnh chÝnh; Tæ chøc hµnh chÝnh;

Quy ho¹ch thµnh phè; X©y dùng; Hå s¬ x©y dùng;

B¶n vÏ x©y dùng; 1873 - 1954; Hµ Néi; ViÖt Nam
Hµ Néi qua tµi liÖu vµ t­ liÖu l­u tr÷ 1873 - 1954. T. 2 / §µo ThÞ DiÕn ch.b.; §ç Hoµng Anh, Hoµng ThÞ H»ng, Vò V¨n Thuyªn b.s. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 902 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1701, Vv 1702/ VKHAOCO / Mfn: 97426

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö; Giao th«ng c«ng chÝnh;

V¨n ho¸; Gi¸o dôc; V¨n ho¸ x· héi; V¨n ho¸ tinh thÇn;

TÝn ng­ìng; 1873-1954; Hµ Néi; ViÖt Nam

Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1685/ VKHAOCO / Mfn: 97412

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
HÖ thèng phßng thñ miÒn Trung d­íi triÒu NguyÔn/ §ç Bang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100942, LSS1100943/ TVKHXHHCM / Mfn: 97537

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; B¶o vÖ Tæ quèc; Nhµ NguyÔn;

An ninh quèc phßng; CËn ®¹i; ViÖt Nam


Håi sinh - C©u chuyÖn phôc håi bèn mò vua triÒu NguyÔn = Rehabilitation - The story of restoring the four crowns of the Kings during the Nguyen dynasty / Vò Kim Léc, Ph¹m Quèc Qu©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1712/ VKHAOCO / Mfn: 97437

Tõ kho¸ : Trang phôc; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Mò vua; V­¬ng miÖn;

TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam


HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5430/ VDANTOC / Mfn: 97323

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc; V¨n ho¸ dßng hä;

Nguån gèc dßng hä; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


HuyÒn tho¹i ®­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn ThÞ Nguyªn b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11605, Vv 11606/ VTTKHXH / Mfn: 97727

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §­êng Hå ChÝ Minh trªn biÓn;

HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
HuyÒn tho¹i Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ 81 ngµy ®ªm khãi löa/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11632/ VTTKHXH / Mfn: 97747

Tõ kho¸ : §Êu tranh c¸ch m¹ng; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; NhËt kÝ; Bµi viÕt; Th¬;

Di tÝch lÞch sö; Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam
Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1281/ VCONNGUOI / Mfn: 97232

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ; T­ t­ëng triÕt häc;

CËn ®¹i; Adam Smith; Anh


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 5, Q. 23 - Q. 27 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1718, Vv 1719/ VKHAOCO / Mfn: 97450

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÕ ®é chÝnh trÞ; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé m¸y phong kiÕn; Bé lÔ; 1852-1889; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 6, Q. 28 - Q. 33 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 890 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1720, Vv 1721/ VKHAOCO / Mfn: 97451

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y phong kiÕn; Bé LÔ;

TriÒu ®¹i NguyÔn; 1852-1889; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 7: Q.34 - Q.37 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 620 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1722, Vv 1723/ VKHAOCO / Mfn: 97452

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y phong kiÕn; Bé Binh;

TriÒu ®¹i NguyÔn; 1852-1889; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 8: Q.38 - Q.43 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2009 . - 1175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1724, Vv 1725/ VKHAOCO / Mfn: 97453

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; Bé m¸y phong kiÕn; Bé H×nh;

TriÒu ®¹i NguyÔn; 1852-1889; ViÖt Nam


Ký øc 81 ngµy ®ªm Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ vµ nh×n l¹i trËn chiÕn mïa hÌ ®á löa §­êng 9 nam Lµo: Kû niÖm lÞch sö 40 n¨m nh÷ng ng­êi lÝnh ®· ®i qua cuéc chiÕn khèc liÖt, kiªn c­êng 1972 - 2012 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11630/ VTTKHXH / Mfn: 97746

Tõ kho¸ : ChiÕn tranh; KÝ øc chiÕn tranh; Sù kiÖn lÞch sö;

ChiÕn dÞch §­êng 9; Thµnh cæ Qu¶ng TrÞ;

S¸ch ¶nh; 1971; 1972; TØnh Qu¶ng TrÞ; ViÖt Nam; Lµo
Kû yÕu Hoµng Sa/ §Æng C«ng Ng÷ ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11552, Vv 11553/ VTTKHXH / Mfn: 97699

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ;

§¶o; QuÇn ®¶o; S¸ch ¶nh; Hoµng Sa; ViÖt Nam


LÞch sö d©n téc Mü = A Peoples History of the United States 1942 Present / Howard Zinn; Chu Hång Th¾ng, Vò Mai Hoµng d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 805 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1925/ VCONNGUOI / Mfn: 97254

Vv 3458/ VTONGIAO / Mfn: 97527



Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi;

Sù kiÖn lÞch sö; LÞch sö d©n téc; Mü


LÞch sö nhµ NguyÔn: Mét c¸ch tiÕp cËn míi / §ç Thanh B×nh, NguyÔn Ngäc C¬, Phan Ngäc Liªn . - In lÇn hai . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2011 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100952/ TVKHXHHCM / Mfn: 97572

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi;

Nhµ NguyÔn; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


LÞch sö phong trµo gi¶i phãng d©n téc thÕ kû XX: Mét c¸ch tiÕp cËn / §ç Thanh B×nh . - H. : §¹i häc S­ ph¹m Hµ Néi, 2010 . - 365 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100949/ TVKHXHHCM / Mfn: 97553

Tõ kho¸ : Phong trµo c¸ch m¹ng; Phong trµo gi¶i phãng d©n téc;

ThÕ kû 20; ThÕ giíi


Mét chuyÕn du hµnh ®Õn §µng Ngoµi n¨m 1688/ William Dampier; Hoµng Anh TuÊn d.; NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2646/ VKHAOCO / Mfn: 97443

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Con ng­êi;

V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; ChÝnh quyÒn;

Ký sù ®i ®­êng; 1688; ViÖt Nam


Mét chuyÕn du hµnh ®Õn xø Nam Hµ 1792 - 1793/ John Barrow; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2647/ VKHAOCO / Mfn: 97442

Tõ kho¸ : Ký sù ®i ®­êng; Con ng­êi; X· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Bu«n b¸n; 1792-1793; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


220 n¨m c¸ch m¹ng Ph¸p (1789 - 2009) vµ quan hÖ ViÖt Ph¸p trong lÞch sö/ §¹i häc HuÕ . - H.. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 598 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2603/ VKHAOCO / Mfn: 97403

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; C¸ch m¹ng 1789; LÞch sö ph¸t triÓn;

Quan hÖ ngo¹i giao; Ph¸p; ViÖt Nam


Ngµy tµn Ngôy chóa/ Marshall Brement; B¹ch Ph­¬ng d. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100977/ TVKHXHHCM / Mfn: 97597

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TiÓu thuyÕt; T­ liÖu lÞch sö;

ChiÕn tranh x©m l­îc; Mü; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3402/ VTONGIAO / Mfn: 97490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi lÝnh thuéc ®Þa Nam kú: 1861 - 1945 / T¹ ChÝ §¹i Tr­êng . - H. : Tri thøc: C«ng ty V¨n ho¸ vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2011 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100971/ TVKHXHHCM / Mfn: 97609

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; LÝnh; 1861-1945;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Nhµ gi¸o ViÖt Nam qua c¸c thêi kú: Nh÷ng ng­êi thÇy ­u tó nhÊt ®­îc l­u danh vµo sö s¸ch / Thuú Linh, ViÖt Trinh s.t., t.ch. . - H. : D©n trÝ, 2012 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11580/ VTTKHXH / Mfn: 97714

Tõ kho¸ : LÞch sö gi¸o dôc; Nhµ gi¸o; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; ViÖt Nam
Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam víi viÖc sö dông c¸c ®¹i khoa häc vÞ TiÕn sÜ (1075 - 1919) / Lª ThÞ Thanh Hoµ . - H. : KHXH, 2011 . - 576 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101049, LSS1101048/ TVKHXHHCM / Mfn: 97648

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc phong kiÕn; TiÕn sÜ; Nh©n tµi;

Sö dông nh©n tµi; 1075-1919; ViÖt Nam


Nh©n kiÖt Th¨ng Long - Hµ Néi / Lam Khª, Kh¸nh Minh s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1283/ VCONNGUOI / Mfn: 97234

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch s­; Danh nh©n v¨n ho¸; Nhµ th¬; Nhµ v¨n;

T­íng lÜnh; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


NhËn thøc v¨n ho¸ ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Quý . - H. : KHXH, 2008 . - 485 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3053/ VTONGIAO / Mfn: 97486

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ v¨n ho¸;

NhËn thøc v¨n ho¸; Céi nguån v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


NhËt ký b»ng tranh/ Lª §øc TuÊn . - H. : TiÒn phong: Thanh niªn, 2010 . - 156 tr., 22cm

Ký hiÖu kho : LSS1100961/ TVKHXHHCM / Mfn: 97601

Tõ kho¸ : Kh¸ng chiÕn chèng Mü; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nh÷ng anh hïng sèng m·i ë løa tuæi 20: N¬i huyÒn tho¹i kh«ng thÓ nµo quªn / Hoµng Lan, H¹nh Nguyªn t.ch. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 462 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11631/ VTTKHXH / Mfn: 97748

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Anh hïng qu©n ®éi;

Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

T¸c phÈm v¨n häc; Håi kÝ; NhËt kÝ; Th­ tõ; ViÖt Nam
Nh÷ng kh¸m ph¸ vÒ hoµng ®Õ Quang Trung/ §ç Bang . - In lÇn 6 cã bæ sung . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100963/ TVKHXHHCM / Mfn: 97602

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Hoµng ®Õ; Nhµ T©y S¬n;

Nhµ NguyÔn; CËn ®¹i; NguyÔn HuÖ; ViÖt Nam


Nh÷ng lµng cæ tiªu biÓu ë Thanh Ho¸/ Hoµng TuÊn Phæ . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2018/ VGIADINH / Mfn: 97168

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Lµng cæ; Lµng cæ v¨n ho¸;

TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam


N÷ chóa ViÖt Nam trong lÞch sö/ §ç §øc Hïng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1915/ VGIADINH / Mfn: 97172

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; N÷ chóa; C«ng chóa;

Hoµng hËu; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp;

T­ liÖu lÞch sö; Vai trß phô n÷; ViÖt Nam
PhËt gi¸o thêi §inh vµ TiÒn Lª trong c«ng cuéc dùng n­íc vµ gi÷ n­íc/ NguyÔn Hång D­¬ng, ThÝch Thä L¹c ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 510 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3398, Vv 3390/ VTONGIAO / Mfn: 97532

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt gi¸o; Ho¹t ®éng PhËt gi¸o;

Vai trß PhËt gi¸o; Nhµ §inh; Nhµ TiÒn Lª; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh chia ®Þnh vµ nh÷ng thay ®æi ®Þa danh, ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn nay lµ tØnh VÜnh Phóc/ NguyÔn Quang ¢n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5489, VV 5490/ VDANTOC / Mfn: 97394

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa lý lÞch sö; §¬n vÞ hµnh chÝnh;

§Þa danh; §Þa giíi; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Quèc sö di biªn/ Phan Thóc Trùc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2009 . - 457 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2615/ VKHAOCO / Mfn: 97402

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; Ghi chÐp lÞch sö; Nguån sö liÖu;

TriÒu ®¹i NguyÔn; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Sù h×nh thµnh nhµ n­íc s¬ khai ë miÒn B¾c ViÖt Nam = Appearance of beginning states in the North Vietnam / TrÞnh Sinh . - H. : KHXH, 2011 . - 514 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1713, Vv 1714/ VKHAOCO / Mfn: 97436

Tõ kho¸ : Nhµ n­íc; LÞch sö nhµ n­íc;

Nhµ n­íc s¬ khai; MiÒn B¾c; ViÖt Nam




Tµi liÖu ®Þa chÝ Th¸i B×nh. T. 7 / NguyÔn Quang ¢n, Bïi C«ng Ph­îng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11614/ VTTKHXH / Mfn: 97732

Tõ kho¸ : V¨n kh¾c; Tôc lÖ; V¨n tÕ; ThÇn tÝch; S¾c phong;

Gia ph¶; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


T©y Ban Nha, ba ngµn n¨m lÞch sö/ Antonio Dominguez Ortiz . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 501 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2612/ VKHAOCO / Mfn: 97401

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸;

T«n gi¸o; Bèi c¶nh chÝnh trÞ; T©y Ban Nha


TËp du ký míi vµ kú thó vÒ v­¬ng quèc §µng Ngoµi/ Jean Baptiste Tavernier . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2645/ VKHAOCO / Mfn: 97444

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Con ng­êi; V¨n ho¸ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ; Qu©n sù; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Thanh thùc lôc: Quan hÖ Thanh - T©y S¬n cuèi thÕ kû XVIII - ®Çu thÕ kû XIX / Hå B¹ch Th¶o d.; TrÇn V¨n Ch¸nh h.®.; Ph¹m Hoµng Qu©n bæ chó . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1709/ VKHAOCO / Mfn: 97424

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; ViÖt Nam; Trung Quèc


Thµnh cæ Ch¨mpa: Nh÷ng dÊu Ên cña thêi gian / Ng« V¨n Danh . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101051, LSS1101050/ TVKHXHHCM / Mfn: 97666

Tõ kho¸ : §Þa danh lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö;

§« thÞ cæ; Thµnh cæ Ch¨mpa; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2641, Vb 2642/ VKHAOCO / Mfn: 97446

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 1 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 907 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1680/ VKHAOCO / Mfn: 97413

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 2 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 718 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1681/ VKHAOCO / Mfn: 97414

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 3 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : , 2007. - 630 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1682/ VKHAOCO / Mfn: 97415

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam



Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 4 / TrÞnh Kh¾c M¹nh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 557 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1683/ VKHAOCO / Mfn: 97416

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


Th­ môc th¸c b¶n v¨n kh¾c H¸n N«m ViÖt Nam. T. 5 / TrÞnh Kh¾c M¹nh, NguyÔn V¨n Nguyªn, Philippe Papin ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 619 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1684/ VKHAOCO / Mfn: 97417

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; V¨n kh¾c; Th¸c b¶n v¨n kh¾c;

Ch÷ H¸n N«m; Th­ môc; ViÖt Nam


TiÕn sÜ ng­êi H­ng Yªn. T. 1 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11570, Vv 11571/ VTTKHXH / Mfn: 97708

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; TiÕn sÜ;

TiÓu sö; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2259 tr.

Ký hiÖu kho : VL 524/ VTONGIAO / Mfn: 97475

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; Di chØ kh¶o cæ;

Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ngo¹i giao;

Kinh tÕ x· héi; Tæ chøc hµnh chÝnh; Thêi kú phong kiÕn;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i / Së V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch Thõa Thiªn HuÕ, B¶o tµng Hå ChÝ Minh, Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 408 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101029, LSS1100252/ TVKHXHHCM / Mfn: 97591

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tuyªn ng«n ®éc lËp;

QuyÒn con ng­êi; QuyÒn d©n téc; Gi¸ trÞ lÝ luËn;

ý nghÜa thêi ®¹i; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1072 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1692, Vv 1693/ VKHAOCO / Mfn: 97433

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa lý; §Þa chÝ; T­ liÖu ®Þa chÝ;

T­ liÖu lÞch sö; Trung ®¹i; Th¨ng Long;

Hµ Néi; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 2 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1694, Vv 1695/ VKHAOCO / Mfn: 97434

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 3 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1220 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1696, Vv 1697/ VKHAOCO / Mfn: 97435

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam



Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101028/ TVKHXHHCM / Mfn: 97605

Vb 2643, Vb 2644/ VKHAOCO / Mfn: 97445



Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn lÞch sö chÝnh trÞ v¨n ho¸ §«ng Nam ¸/ Phan Ngäc Liªn . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 484 tr.

Ký hiÖu kho : T® 169/ VTONGIAO / Mfn: 97523

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; LÞch sö;

ChÝnh trÞ; V¨n ho¸; §«ng Nam ¸


Tõ ®iÓn lÞch sö Trung Hoa/ TrÇn V¨n Ch¸nh ch.b., h.®.; NguyÔn H÷u Tµi, Huúnh Quang Vinh b.s. . - H. : Thanh niªn, 2006 . - 592 tr.

Ký hiÖu kho : T® 195/ VTONGIAO / Mfn: 97510

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn LÞch sö; Trung Quèc
Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 1 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11562, Vv 11563/ VTTKHXH / Mfn: 97704

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n;

§Þa danh; T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn nh©n vËt lÞch sö ViÖt Nam/ §inh Xu©n L©m, Tr­¬ng H÷u Quýnh ch.b. . - H. : Gi¸o dôc, 2005 . - 647 tr.

Ký hiÖu kho : T® 171/ VTONGIAO / Mfn: 97522

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn nh©n vËt; Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam
Tõ v¨n hiÕn Th¨ng Long ®Õn hµo khÝ §ång Nai vµ Thµnh ®ång Tæ quèc/ Vò Khiªu . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 413 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1700/ VKHAOCO / Mfn: 97428

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; TruyÒn thèng v¨n hiÕn;

Nh©n vËt lÞch sö; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - LÞch sö HuÕ qua gãc nh×n lµng x· phô cËn vµ quan hÖ víi bªn ngoµi = Culture and History of Hue from the surrounding villages and outside regions / NguyÔn Quang Trung TiÕn, Nishimura Masanari ch.b. . - HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1673/ VKHAOCO / Mfn: 97420

Vv 3403/ VTONGIAO / Mfn: 97491



Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ®Þa danh; Di tÝch lÞch sö;

Di tÝch v¨n ho¸; Lµng x· phô cËn; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ dßng hä ViÖt Nam/ §ç Träng Am . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5479, VV 5480/ VDANTOC / Mfn: 97391

Tõ kho¸ : Dßng hä; V¨n ho¸ dßng hä; V¨n ho¸ truyÒn thèng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ gi÷ n­íc ViÖt Nam - Nh÷ng gi¸ trÞ ®Æc tr­ng/ Vò Nh­ Kh«i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101027/ TVKHXHHCM / Mfn: 97590

Tõ kho¸ : LÞch sö gi÷ n­íc; LÞch sö v¨n ho¸;

TruyÒn thèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ gi÷ n­íc; ViÖt Nam


ViÖt Nam ®Êt cò, ng­êi x­a/ §Æng ViÖt Thñy . - H. : Q§ND, 2011 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101030/ TVKHXHHCM / Mfn: 97628

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Sù kiÖn lÞch sö; §Þa danh lÞch sö;

Vua; T­íng; Anh hïng d©n téc; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTONGIAO / Mfn: 97495

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; LÞch sö;

T«n gi¸o; D©n téc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 539/ VTONGIAO / Mfn: 97496

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n minh;

Gi¸o dôc; Con ng­êi; Nguån nh©n lùc; Kû yÕu;

ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.4 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 661 tr.

Ký hiÖu kho : VL 540/ VTONGIAO / Mfn: 97497

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n häc;

Ng«n ng÷; Nghiªn cøu khu vùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ý nghÜa lÞch sö vµ gi¸ trÞ thêi ®¹i cña sù kiÖn B¸c Hå ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc/ Bïi §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101047/ TVKHXHHCM / Mfn: 97663

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; ý nghÜa lÞch sö;

Gi¸ trÞ lÞch sö; 1911; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam



NghÖ thuËt
¢m nh¹c ViÖt Nam: Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt / NguyÔn V¨n Hu©n s.t, b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100886/ TVKHXHHCM / Mfn: 97540

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; LÞch sö ©m nh¹c; ViÖt Nam
Bµi Chßi xø Qu¶ng/ §inh ThÞ Hùu, Tr­¬ng §×nh Quang s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50213/ VTTKHXH / Mfn: 97773

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

Bµi chßi; MiÒn Trung; ViÖt Nam

B­íc ®Çu t×m hiÓu t¸c gi¶ vµ t¸c phÈm cæ nh¹c B¹c Liªu/ TrÇn Ph­íc ThuËn . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50246/ VTTKHXH / Mfn: 97806

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian;

LÞch sö ©m nh¹c d©n gian; T¸c gi¶; T¸c phÈm;

TØnh B¹c Liªu; ViÖt Nam
1000 c©u h¸t ®­a em ë Long An/ TrÞnh Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5436/ VDANTOC / Mfn: 97333

Vv 3294/ VTONGIAO / Mfn: 97535



Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; H¸t ®­a em; TØnh Long An; ViÖt Nam


Ca dao, vÌ vµ móa rèi n­íc ë H¶i D­¬ng/ NguyÔn H÷u Ph¸ch, Lª ThÞ Dù, NguyÔn ThÞ ¸nh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50232/ VTTKHXH / Mfn: 97792

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

VÌ; NghÖ thuËt d©n gian; Móa rèi n­íc;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam
CÊu tróc d©n ca ng­êi ViÖt/ HuyÒn Nga . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50219/ VTTKHXH / Mfn: 97779

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian; D©n ca;

Nghiªn cøu ©m nh¹c d©n gian; ViÖt Nam


Cá l¼u vµ Sli - Nïng Ph¶n Sl×nh L¹ng S¬n/ Hoµng San s.t., M· ThÕ Vinh b.d. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50218/ VTTKHXH / Mfn: 97778

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ;

Nghi lÔ; Bµi h¸t; D©n téc Nïng; Chi téc Nïng Ph¶n Sl×nh;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
DiÔn ca Khmer Nam Bé/ Hoµng Tóc . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50259/ VTTKHXH / Mfn: 97819

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng tinh thÇn; Nghi lÔ; ¢m nh¹c d©n gian;

DiÔn ca; Móa d©n gian; KÞch h¸t d©n gian;

D©n téc Khmer; Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam




tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương