S¸ch míi sè 07/2012


§«ng TriÒu víi lÞch sö nhµ TrÇntải về 1.18 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§«ng TriÒu víi lÞch sö nhµ TrÇn/ Ban Qu¶n lý c¸c di tÝch träng ®iÓm tØnh Qu¶ng Ninh, ñy ban nh©n d©n huyÖn §«ng TriÒu, ViÖn Kh¶o cæ häc . - Qu¶ng Ninh : [k.nxb.], 2009 . - 129 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1637/ VKHAOCO / Mfn: 97404

Tõ kho¸ : T­ liÖu lÞch sö; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch kh¶o cæ;

Di chØ kh¶o cæ; TriÒu ®¹i TrÇn; HuyÖn §«ng TriÒu;

TØnh Qu¶ng Ninh; ViÖt Nam
Hµ Néi thêi tiÒn Th¨ng Long/ NguyÔn ViÖt . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 973 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1685/ VKHAOCO / Mfn: 97412

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Di chØ kh¶o cæ; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; Cæ ®¹i;

Hµ Néi; ViÖt Nam
Hoµng thµnh Th¨ng Long = Thang Long Imperial Citadel / Tèng Trung TÝn ch.b.; §ç V¨n Ninh, Bïi Minh TrÝ, Bïi TuyÕt Mai b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : VL 555/ VTONGIAO / Mfn: 97499

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di vËt lÞch sö; TriÒu ®¹i Lý;

TriÒu ®¹i Lª s¬; ThÕ kû 11-16; ViÖt Nam


Nh÷ng ph¸t hiÖn míi vÒ kh¶o cæ häc n¨m 2006/ ViÖn Kh¶o cæ häc . - H. : KHXH, 2006 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : VL 559/ VTONGIAO / Mfn: 97501

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; 2006; ViÖt Nam
Nh÷ng ph¸t hiÖn míi vÒ kh¶o cæ häc n¨m 2007/ ViÖn Kh¶o cæ häc . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2008 . - 716 tr.

Ký hiÖu kho : VL 562/ VTONGIAO / Mfn: 97502

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; 2007; ViÖt Nam
Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2259 tr.

Ký hiÖu kho : VL 524/ VTONGIAO / Mfn: 97475

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; Di chØ kh¶o cæ;

Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ngo¹i giao;

Kinh tÕ x· héi; Tæ chøc hµnh chÝnh; Thêi kú phong kiÕn;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ
An Giang s«ng n­íc h÷u t×nh/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50261/ VTTKHXH / Mfn: 97821

Tõ kho¸ : §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ s«ng n­íc; V¨n häc d©n gian; Ca dao; D©n ca;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. .- H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100884/ TVKHXHHCM / Mfn: 97559

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Tr­êng Sa; Hoµng Sa; ViÖt Nam


BiÓu t­îng may m¾n trong phong thuû/ TuÖ Ch©n . - H. : Mü thuËt, 2008 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3042/ VTONGIAO / Mfn: 97469

Tõ kho¸ : §Þa lý; Phong thuû; ThuËt phong thñy; BiÓu t­îng may m¾n
C¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu trong nh©n häc: TiÕp cËn ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng = Research Methods in Anthropology qualitative and qualitative approaches / H. Russel Bernard . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2009 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 54, Vv 60/ VKHAOCO / Mfn: 97438

Tõ kho¸ : Nh©n lo¹i häc; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Nghiªn cøu nh©n häc; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TiÕp cËn ®Þnh tÝnh; §Þnh l­îng; ViÖt Nam
Con ng­êi vµ gen/ Albrert Jacquard; NguyÔn Ngäc ThuËn d.; Cao Chi h.®. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 104 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1277/ VCONNGUOI / Mfn: 97245

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Di truyÒn häc;

Gi¶i phÉu ng­êi; Nh©n lo¹i häc
D­ ®Þa chÝ v¨n ho¸ truyÒn thèng huyÖn Hßa An - tØnh Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50289/ VTTKHXH / Mfn: 97849

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Di tÝch lÞch sö; V¨n häc d©n gian; HuyÖn Hoµ An;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 1 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 960 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1686, Vv 1687/ VKHAOCO / Mfn: 97431

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19; HuyÖn Thä X­¬ng;

TØnh VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa b¹ cæ Hµ Néi: HuyÖn Thä X­¬ng, VÜnh ThuËn. T. 2 / Phan Huy Lª ch.b.; Vò V¨n Qu©n, NguyÔn Ngäc Phóc, Vâ V¨n S¹ch d., h.®. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 768 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1688, Vv 1689/ VKHAOCO / Mfn: 97432

Tõ kho¸ : §Þa b¹; §¬n vÞ hµnh chÝnh; ThÕ kØ 19; V¨n ho¸;

HuyÖn Thä X­¬ng; TØnh VÜnh ThuËn; Hµ Néi; ViÖt Nam


§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5422/ VDANTOC / Mfn: 97314

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.Ký hiÖu kho : VL 1750/ VDANTOC / Mfn: 97366

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . 1475 tr.Ký hiÖu kho : VL 1755/ VDANTOC / Mfn: 97372

Vv 1708/ VKHAOCO / Mfn: 97423Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh Th¸i B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50247/ VTTKHXH / Mfn: 97807

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng;

Trß ch¬i d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
§Þa danh chÝ An Giang x­a vµ nay/ NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 232 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50248/ VTTKHXH / Mfn: 97808

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

TØnh An Giang; ViÖt Nam


§Þa danh häc ViÖt Nam/ Lª Trung Hoa . - In lÇn 2 . - H. : KHXH, 2011 . - 267 tr.

Th­ môc: tr. 247 - 265Ký hiÖu kho : LSS1100904, LSS1100103/ TVKHXHHCM / Mfn: 97536

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; ViÖt Nam
§Þa danh Kh¸nh Hßa x­a vµ nay/ Ng« V¨n Ban . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2033/ VGIADINH / Mfn: 97153

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; Tµi nguyªn thiªn nhiªn;

V¨n häc d©n gian; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


§Þa danh Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50264/ VTTKHXH / Mfn: 97824

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; Ng­êi Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


§Þa danh Yªn B¸i s¬ kh¶o/ Hoµng ViÖt Qu©n s.t. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50240, Vb 50227/ VTTKHXH / Mfn: 97787

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh; LÞch sö ®Þa danh;

Di tÝch lÞch sö; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


§iÒu bÊt kh¶: Giíi h¹n cña khoa häc vµ khoa häc cña giíi h¹n / John D. Barrow; DiÖp Minh T©m d.; Chu Trung Can h.®. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11623/ VTTKHXH / Mfn: 97739

Tõ kho¸ : Khoa häc triÕt häc; Khoa häc tù nhiªn;

Khoa häc kÜ thuËt; C«ng nghÖ; Giíi h¹n khoa häc


LÞch sö x©y dùng ®« thÞ cæ ®¹i vµ trung ®¹i ph­¬ng T©y/ NguyÔn Quèc Th«ng ch.b.; Lª Träng B×nh, NguyÔn Tè L¨ng b.s. . - H. : X©y dùng, 2011 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100951, LSS1100950/ TVKHXHHCM / Mfn: 97564

Tõ kho¸ : X©y dùng; LÞch sö x©y dùng; §« thÞ;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; Ph­¬ng T©y


Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Nh©n häc/ Tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi Nh©n v¨n . - TP. Hå ChÝ Minh. : §¹i häc Quèc gia Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3466/ VTONGIAO / Mfn: 97528

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Khoa häc con ng­êi;

Lý thuyÕt; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Nh©n chñng häc khoa häc vÒ con ng­êi/ E. Adamson Hoebel . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 722 tr.

Ký hiÖu kho : VL 533/ VTONGIAO / Mfn: 97480

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Khoa häc con ng­êi;

TiÕn ho¸ con ng­êi; Nh©n chñng häc


Nh©n häc ph¸t triÓn lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·. - H. : KHXH, 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2637, Vb 2638/ VKHAOCO / Mfn: 97448

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nh©n häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu ®iÒn d·; ViÖt Nam


Nh©n häc t¶n mÆc/ Cõu B¸i Nhiªn; Vò ThÞ Ngäc BÝch d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11597, Vv 11598/ VTTKHXH / Mfn: 97723

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi;

Nh©n häc; Nho gi¸o; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc - c«ng nghÖ ViÖt Nam/ Ph¹m V¨n Dòng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100989/ TVKHXHHCM / Mfn: 97640

Tõ kho¸ : ThÞ tr­êng khoa häc; ThÞ tr­êng c«ng nghÖ;

Ph¸t triÓn thÞ tr­êng; §æi míi c«ng nghÖ;

Së h÷u trÝ tuÖ; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam
Qu¸ tr×nh chia ®Þnh vµ nh÷ng thay ®æi ®Þa danh, ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh trªn ®Þa bµn nay lµ tØnh VÜnh Phóc/ NguyÔn Quang ¢n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5489, VV 5490/ VDANTOC / Mfn: 97394

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa lý lÞch sö; §¬n vÞ hµnh chÝnh; §Þa danh;

§Þa giíi; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam


Sinh mÖnh b¸t qu¸i/ H­¬ng Th¶o d. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1965/ VCONNGUOI / Mfn: 97291

Tõ kho¸ : Y häc; §«ng y; Chu dÞch; Y häc d©n téc
Sæ tay ®Þa danh Kiªn Giang/ Anh §éng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 337 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5434/ VDANTOC / Mfn: 97322

Tõ kho¸ : §Þa danh; VÞ trÝ ®Þa lÝ; Sæ tay; TØnh Kiªn Giang; ViÖt Nam
ThiÕt kÕ ®« thÞ: Cã minh häa / Kim Qu¶ng Qu©n; §Æng Th¸i Hoµng d. . - Tb. . - H. : X©y dùng, 2011 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101009, LSS1101008/ TVKHXHHCM / Mfn: 97617

Tõ kho¸ : X©y dùng; Quy ho¹ch ®« thÞ; X©y dùng ®« thÞ; ThiÕt kÕ ®« thÞ
T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50256/ VTTKHXH / Mfn: 97816

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang; ViÖt Nam
T×m hiÓu nguån gèc ®Þa danh Nam Bé vµ tiÕng ViÖt v¨n häc/ Lª Trung Hoa . - Tb. lÇn 1 cã bæ sung, söa ch÷a . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50275/ VTTKHXH / Mfn: 97835

Tõ kho¸ : §Þa danh; Nguån gèc ®Þa danh; Nghiªn cøu ®Þa danh;

Tõ vùng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


Tæng tËp ngh×n n¨m v¨n hiÕn Th¨ng Long. T. 1 . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2007 . - 2259 tr.

Ký hiÖu kho : VL 524/ VTONGIAO / Mfn: 97475

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; §Þa lý hµnh chÝnh; Di chØ kh¶o cæ;

Ph¸t hiÖn kh¶o cæ; LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö ngo¹i giao;

Kinh tÕ x· héi; Tæ chøc hµnh chÝnh; Thêi kú phong kiÕn;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ®Þa danh lÞch sö - v¨n ho¸ thÕ giíi vµ ViÖt Nam: Gi¶n l­îc / Phïng Ngäc §Ünh, Phïng Ngäc Kiªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2006 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : T® 198/ VTONGIAO / Mfn: 97512

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn ®Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

§Þa danh v¨n ho¸; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Tõ ®iÓn nh©n danh, ®Þa danh vµ t¸c phÈm v¨n häc nghÖ thuËt Trung Quèc: Víi 2 phiªn ©m Pin-Yin vµ Wade-Giles. T. 1 / Hoµng Xu©n ChØnh . - H. : Tri thøc, 2011 . - 999 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11562, Vv 11563/ VTTKHXH / Mfn: 97704

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Nh©n vËt lÞch sö; Nh©n vËt; Danh nh©n;

§Þa danh; T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt; Trung Quèc


Tõ ®iÓn Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, NguyÔn Thanh ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 .- 1307 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1751/ VDANTOC / Mfn: 97371

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Tõ ®iÓn ®Þa chÝ; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 1 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1072 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1692, Vv 1693/ VKHAOCO / Mfn: 97433

Tõ kho¸ : LÞch sö ®Þa lý; §Þa chÝ; T­ liÖu ®Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 2 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1694, Vv 1695/ VKHAOCO / Mfn: 97434

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


T­ liÖu v¨n hiÕn Th¨ng Long - Hµ Néi: TuyÓn tËp ®Þa chÝ. T. 3 / NguyÔn Thóy Nga, NguyÔn Kim S¬n, NguyÔn V¨n ThÞnh t.d., gi.th., ch.gi. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 1220 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1696, Vv 1697/ VKHAOCO / Mfn: 97435

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; T­ liÖu lÞch sö; T­ liÖu ®Þa chÝ; §Þa danh lÞch sö;

Trung ®¹i; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 1 : §Þa danh / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2021/ VGIADINH / Mfn: 97165

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸;

§Þa lý ; §Þa danh; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


ViÖt Nam tËp b¶n ®å hµnh chÝnh. - H. : B¶n ®å, 2007 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : Vt 63/ VKHAOCO / Mfn: 97418

Tõ kho¸ : B¶n ®å; B¶n ®å hµnh chÝnh; ViÖt Nam

Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x· héi d©n sù ë Liªn minh ch©u ¢u/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2354/ VCONNGUOI / Mfn: 97247

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; X· héi d©n sù;

Nghiªn cøu x· héi häc; Ch©u ¢u


Niªn gi¸m Th«ng tin Khoa häc x· héi. Sè 5 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 388 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1953/ VCONNGUOI / Mfn: 97292

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2009
Niªn gi¸m th«ng tin khoa häc x· héi. Sè 6 / NguyÔn V¨n D©n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 440 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100973, LSS1100972/ TVKHXHHCM / Mfn: 97627

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi; Niªn gi¸m; 2010
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc/ Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1743, VL 1744/ VDANTOC / Mfn: 97362

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam


Kinh tÕ

Climate Change and Agriculture: An Economic Analysis of Global Impacts, Adaptation and Distributional Effects / Robert Mendelsohn, Ariel Dinar . - Cheltenham : Northampton: Edward Elgar, 2009 . - vii, 246 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100038/ TVKHXHHCM / Mfn: 97682

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu; N«ng nghiÖp;

Ph©n tÝch kinh tÕ; T¸c ®éng; ¶nh h­ëng; ThÕ giíi


Globalization and Development in the Mekong Economies/ Suiwah Leung, Ben Bingham, Matt Davies . - Cheltenham : Edward Elgar, 2010 . - xi, 211 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100040/ TVKHXHHCM / Mfn: 97686

Tõ kho¸ : Kinh tÕ khu vùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

Toµn cÇu ho¸; TiÓu vïng s«ng Mªk«ng; §«ng ¸


Journal of Human Development and Capabilities: Vol 10, Issue 2, July 2009 / Henry S. Richardson, Pedro Flores-Crespo, Jaya Krishnakumar . - [s.l.]: Routlege, 2009 . - 140 p.

Ký hiÖu kho : TL 496/ VCONNGUOI / Mfn: 97304

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph¸t triÓn n¨ng lùc;

NghÌo ®ãi; §iÒu kiÖn sèng; T­¬ng ®ång; Kh¸c biÖt; Ên §é


Measuring Human Development/ UNDP . - [s.l.]: [s.n.], 2007 . - 213 p.

Ký hiÖu kho : TL 513/ VCONNGUOI / Mfn: 97293

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn con ng­êi; Tiªu chÝ ®¸nh gi¸; NghÌo ®ãi;

Ph©n tÝch kinh tÕ; An ninh con ng­êi; ChØ sè ph¸t triÓn


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm 2007 = Report on Labour Force and Employment Survey Vietnam 2007 / §ång B¸ H­íng h.®.; NguyÔn TuÊn Anh, NguyÔn ThÞ HuyÒn Giang d. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - xvii, 295 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1213/ VGIADINH / Mfn: 97140

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ViÖc lµm; B¸o c¸o; Sè liÖu thèng kª; 2007
B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on Labour Force Survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1871/ VGIADINH / Mfn: 97187

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


B¸o c¸o th­êng niªn doanh nghiÖp ViÖt Nam 2011: Chñ ®Ò n¨m: Liªn kÕt kinh doanh / Ph¹m ThÞ Thu H»ng ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11579/ VTTKHXH / Mfn: 97713

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ doanh nghiÖp; M«i tr­êng kinh doanh;

N¨ng lùc kinh doanh; Liªn kÕt kinh doanh; B¸o c¸o; 2011;

ViÖt Nam
B¸o c¸o vÒ t¨ng tr­ëng: ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng bÒn v÷ng vµ ph¸t triÓn hßa nhËp / ñy ban vÒ T¨ng tr­ëng vµ Ph¸t triÓn . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2009 . - 198 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1209/ VGIADINH / Mfn: 97211

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Tèc ®é t¨ng tr­ëng;

T¨ng tr­ëng bÒn v÷ng; ChiÕn l­îc t¨ng tr­ëng;

Xu h­íng t¨ng tr­ëng; ThÕ giíi
B¶o hé chØ dÉn ®Þa lý ë ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cho s¶n phÈm ®Æc s¾c cña ®Þa ph­¬ng. S¸ch chuyªn kh¶o / Lª ThÞ Thu Hµ . - H.: Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 434 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100893/ TVKHXHHCM / Mfn: 97554

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Héi nhËp kinh tÕ; LuËt kinh tÕ;

QuyÒn së h÷u c«ng nghiÖp; ChØ dÉn ®Þa lÝ; ViÖt Nam


C¸c nhµ tiªn phong cña kinh tÕ häc ph¸t triÓn: C¸c nhµ kinh tÕ vÜ ®¹i vÒ ph¸t triÓn / K.S. Jomo ch.b.; NguyÔn Thanh Hµ d.; Bïi Tr­êng Giang h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1969/ VGIADINH / Mfn: 97185

Tõ kho¸ : Kinh tÕ häc; Kinh tÕ häc ph¸t triÓn; LÞch sö t­ t­ëng
ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ta ®èi víi n«ng d©n trong ®iÒu kiÖn héi nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc, TrÇn ThÞ Minh Ch©u ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1875/ VGIADINH / Mfn: 97193

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Hç trî kinh tÕ; N«ng d©n;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; WTO; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch hç trî s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay/ §oµn Xu©n Thñy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100894/ TVKHXHHCM / Mfn: 97558

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

S¶n xuÊt n«ng nghiÖp; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch kinh tÕ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp/ §inh ThÞ Nga . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100882/ TVKHXHHCM / Mfn: 97579

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Doanh nghiÖp; N¨ng lùc; ViÖt Nam
C«ng cô thñ c«ng truyÒn thèng ®¸nh b¾t thñy h¶i s¶n cña ng­êi Ninh B×nh/ Mai §øc H¹nh, §ç ThÞ B¶y . - H. : KHXH, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2017/ VGIADINH / Mfn: 97169

Tõ kho¸ : Thñ c«ng truyÒn thèng; C«ng cô thñ c«ng;

§¸nh b¾t thñy h¶i s¶n; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam100 doanh nh©n ViÖt Nam tiªu biÓu 2010 = 100 Most Outstanding Vietnamese Entrepreneurs in 2010 / Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam . - H. : Mü thuËt, 2011 . - 277 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11566, Vv 11567/ VTTKHXH / Mfn: 97706

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nh©n;

Doanh nh©n tiªu biÓu; 2010; ViÖt Nam


Di chuyÓn lao ®éng quèc tÕ/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100916, LSS1100917/ TVKHXHHCM / Mfn: 97582

Tõ kho¸ : Lao ®éng; Kinh tÕ lao ®éng; Nguån nh©n lùc
Doanh nghiÖp ViÖt Nam h­íng tíi c¹nh tranh toµn cÇu: Dù ¸n hç trî x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam thêi kú 2011-2020 / Frederick Nixson, Bernard Walters . - H. : UNDP, 2010 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1938/ VCONNGUOI / Mfn: 97280

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; C¹nh tranh toµn cÇu; ViÖt Nam
§am mª kh¸m ph¸: KiÕn t¹o thµnh c«ng tõ søc m¹nh cña truyÒn th«ng m¹ng x· héi / Gary Vaynerchuk; TrÇn ThÞ Thanh B×nh d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1286/ VCONNGUOI / Mfn: 97257

Tõ kho¸ : Kinh doanh; Doanh nghiÖp; BÝ quyÕt thµnh c«ng
§¹o ®øc kinh doanh = Business Ethics / Laura P. Hartman, Joe Desjardins; Vâ ThÞ Ph­¬ng Oanh d.; D­¬ng Ngäc Dòng h.®. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 .- 559 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11575, Vv 11576/ VTTKHXH / Mfn: 97711

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; §¹o ®øc; §¹o ®øc kinh doanh;

Ho¹t ®éng kinh doanh; M«i tr­êng kinh doanh;

Tr¸ch nhiÖm x· héi; Gi¸o tr×nh
§Çu t­ c«ng: Thùc tr¹ng vµ t¸i c¬ cÊu / Vò TuÊn Anh, NguyÔn Quang Th¸i . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100906, LSS1100905/ TVKHXHHCM / Mfn: 97583

Tõ kho¸ : Vèn; §Çu t­ c«ng; ChÝnh s¸ch ®Çu t­;

Qu¶n lÝ ®Çu t­; ViÖt Nam


§Çu t­ vµ ph¸t triÓn/ Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100907/ TVKHXHHCM / Mfn: 97581

Tõ kho¸ : §Çu t­; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
§« thÞ ho¸ vµ t¨ng tr­ëng/ Michael Spence, Patricia Clarke Annez, Robert M. Buckley b.t. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - xxxii, 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1865/ VGIADINH / Mfn: 97196

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸; Kinh tÕ ®« thÞ; §Æc ®iÓm kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi


Hßn tuyÕt l¨n: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña Warren Buffett = The Snowball. T. 1 / Alice Schroeder; V­¬ng B¶o Long d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 625 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100936/ TVKHXHHCM / Mfn: 97566

Tõ kho¸ : Nhµ kinh tÕ; Kinh tÕ; Sù nghiÖp; Warren Buffett; Mü
Hßn tuyÕt l¨n: Cuéc ®êi vµ sù nghiÖp cña Warren Buffett = The Snowball. T. 2 / Alice Schroeder; V­¬ng B¶o Long d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2010 . - 625 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100937/ TVKHXHHCM / Mfn: 97589

Tõ kho¸ : Nhµ kinh tÕ; Cuéc ®êi; Sù nghiÖp; Warren Buffett; Mü

Kh¶o l­îc Adam Smith/ Eamonn Butler; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1281/ VCONNGUOI / Mfn: 97232

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng kinh tÕ;

T­ t­ëng triÕt häc; CËn ®¹i; Adam Smith; Anh


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100940/ TVKHXHHCM / Mfn: 97538

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Kinh tÕ khu vùc;

TriÓn väng kinh tÕ; TriÓn väng chÝnh trÞ; 2010; 2011; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng/ Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . 311 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100939, LSS1100938/ TVKHXHHCM / Mfn: 97539

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam
Kinh tÕ ViÖt Nam 2010: V­ît qua suy gi¶m, t¹o ®µ ph¸t triÓn bÒn v÷ng sau §¹i héi XI cña §¶ng / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100640/ TVKHXHHCM / Mfn: 97692

Tõ kho¸ : Suy gi¶m kinh tÕ; §¶ng Céng s¶n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2010; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2011: KiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m« / NguyÔn KÕ TuÊn ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11628/ VTTKHXH / Mfn: 97744

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; L¹m ph¸t;

æn ®Þnh kinh tÕ; Kinh tÕ vÜ m«; 2011; 2012; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò giíi næi lªn trong qu¸ tr×nh tham gia héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam/ C«ng ty T­ vÊn kinh tÕ Mª K«ng . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 27 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1232/ VGIADINH / Mfn: 97206

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

Héi nhËp kinh tÕ; C«ng nghiÖp dÖt may;

KÕt qu¶ nghiªn cøu; ViÖt Nam
N©ng cao chÊt l­îng cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: S¸ch tham kh¶o / Lª Xu©n B¸, Hoµng Thu Hoµ ch.b. . - H. : Tµi chÝnh, 2010 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1881/ VGIADINH / Mfn: 97174

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ChÊt l­îng ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Kinh nghiÖm ph¸t triÓn;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Nguån lùc vµ ®éng lùc cho ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong giai ®o¹n 2011 - 2020/ Ng« Do·n VÞnh ch.b.; Bïi TÊt Th¾ng, NguyÔn Hoµng Hµ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100980/ TVKHXHHCM / Mfn: 97635

Tõ kho¸ : Nguån lùc; §éng lùc; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 608 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100986, LSS1100985/ TVKHXHHCM / Mfn: 97639

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ; Kinh tÕ biÓn;

Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn; ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam


Nh×n l¹i qu¸ khø ®èi mÆt th¸ch thøc míi: §¸nh gi¸ gi÷a kú ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo vµ ch­¬ng tr×nh 135 - II: giai ®o¹n 2006- 2008 / Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, ñy ban D©n téc, C¬ quan Liªn hîp quèc t¹i ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 30 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1233/ VGIADINH / Mfn: 97139

Tõ kho¸ : Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Ch­¬ng tr×nh 135;

ChÝnh s¸ch x· héi; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Nh÷ng m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ h¶i ®¶o ViÖt Nam/ Ph¹m Hoµng H¶i . - H. : Khoa häc tù nhiªn vµ C«ng nghÖ, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11635, Vv 11636/ VTTKHXH / Mfn: 97751

Tõ kho¸ : Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ vïng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M« h×nh ph¸t triÓn; TØnh Qu¶ng Ninh; TØnh Kiªn Giang;

ViÖt Nam
Ninh B×nh 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn: 1/4/1992 - 1/4/2012 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11593, Vv 11594/ VTTKHXH / Mfn: 97721

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 1992-2012;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
N«ng nghiÖp ViÖt Nam sau khi gia nhËp WTO - thêi c¬ vµ th¸ch thøc/ NguyÔn VÜnh Thanh, Lª Sü Thä . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2327/ VCONNGUOI / Mfn: 97236

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Ph¸t triÓn kinh tÕ; N«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ quèc; WTO;

Tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Vò V¨n N©m . - H. : Thêi ®¹i, 2009 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vb1540/ VGIADINH / Mfn: 97142

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; N«ng nghiÖp; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn tµi chÝnh vi m« ë khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam = Development of micro finance in the agricultural and rural areas of Vietnam. / NguyÔn Kim Anh ch.b. . - H. : Thèng kª, 2010 . - 322 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1963/ VCONNGUOI / Mfn: 97309

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Kinh tÕ tµi chÝnh;

Tµi chÝnh vi m«; ViÖt Nam


S¶n phÈm ngò cèc vµ nghÒ m¾m truyÒn thèng ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n T¨ng s.t., gi.th. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50308/ VTTKHXH / Mfn: 97868

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; §êi sèng kinh tÕ; Ngò cèc;

S¶n phÈm ngò cèc; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ m¾m; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sè liÖu thèng kª kinh tÕ - x· héi Ninh B×nh 20 n¨m: 1992 - 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh .- H. : Thèng kª, 2012 . - 394 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11587, Vv 11588/ VTTKHXH / Mfn: 97718

Tõ kho¸ : Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

1992-2011; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101060/ TVKHXHHCM / Mfn: 97650

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Tµi liÖu vÒ kinh tÕ - nguån nh©n lùc: Tµi liÖu Download . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : TL 501/ VCONNGUOI / Mfn: 97268

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Héi nhËp quèc tÕ; Suy tho¸i kinh tÕ;

Khñng ho¶ng kinh tÕ


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua gi¸ trÞ chuçi n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101022, LSS1101023/ TVKHXHHCM / Mfn: 97620

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n; N«ng d©n;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé c«ng b»ng x· héi ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng §øc Th©n, §inh Quang Ty ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1882/ VGIADINH / Mfn: 97199

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; TiÕn bé x· héi;

C«ng b»ng x· héi; Kinh nghiÖm quèc tÕ; Thùc tr¹ng ph¸t triÓn;

Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi 1000 n¨m ®« thÞ ho¸: S¸ch tham kh¶o / Lª Hång KÕ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 415 tr.Ký hiÖu kho : LSS1100634/ TVKHXHHCM / Mfn: 97693

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §« thÞ ho¸; C«ng nghiÖp ho¸;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam
ThÕ giíi thêi hËu chiÕn tranh l¹nh: TuyÓn tËp ®Þa - kinh tÕ - chÝnh trÞ / NguyÔn Tr­êng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 810 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101013, LSS1100710/ TVKHXHHCM / Mfn: 97604

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; Hîp t¸c quèc tÕ;

Khñng ho¶ng tµi chÝnh; N¨ng l­îng;

Thêi hËu chiÕn tranh l¹nh; ThÕ giíi
Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam. T. 1 : Th«ng tin c¬ quan hµnh chÝnh vµ doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi / NguyÔn Nh­ HiÒn b.s. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2009 . - 1199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 563/ VTONGIAO / Mfn: 97503

Tõ kho¸ : C¬ quan hµnh chÝnh; Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m;

Danh b¹; Th«ng tin c¬ quan; Hµnh chÝnh;

Doanh nghiÖp; Niªn gi¸m; ViÖt Nam
TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸ = Social progress : Some issues in East Asia's and Southeast Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11611, Vv 11612/ VTTKHXH / Mfn: 97730

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; M« h×nh ph¸t triÓn;

§«ng ¸; §«ng Nam ¸; ViÖt Nam
Tæng quan n«ng nghiÖp Cµ Mau 35 n¨m sau gi¶i phãng: 1976 - 2010 / NguyÔn V¨n BÐ ch.b.. - Cµ Mau : [k.nxb.], 2011 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11617/ VTTKHXH / Mfn: 97735

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; LÞch sö kinh tÕ;

Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; 1976-2010;

TØnh Cµ Mau; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh = Economic dictionary / L­u Hoµ B×nh, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Ngäc Hïng, ... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11603, Vv 11604/ VTTKHXH / Mfn: 97726

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng ViÖt; TiÕng Anh


Tõ ®iÓn thuËt ng÷ khoa häc kinh tÕ vµ x· héi/ Jean-Paul Piriou; NguyÔn Duy Toµn d.; NguyÔn §øc DÞ h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : T® 175/ VTONGIAO / Mfn: 97520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

ThuËt ng÷ x· héi


ViÖt Nam hµnh tr×nh ®i ®Õn phån vinh/ Vò Minh Kh­¬ng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5449, VV 5450/ VDANTOC / Mfn: 97359

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi c¬;

Th¸ch thøc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Bµi viÕt; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu héi th¶o lÇn thø hai. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 537/ VTONGIAO / Mfn: 97494

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ;

X· héi; Kû yÕu; ViÖt Nam


XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam thêi ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u V¨n H­ng . H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101045, LSS1101044/ TVKHXHHCM / Mfn: 97668

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ThÞ tr­êng lao ®éng; XuÊt khÈu lao ®éng; ViÖt Nam
ý thøc ®¹o ®øc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª ThÞ TuyÕt Ba . - H. : KHXH, 2010 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1877/ VGIADINH / Mfn: 97180

Tõ kho¸ : §¹o ®øc; ý thøc ®¹o ®øc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam
LÞch sö

An Easy Guide to Korean History/ Shin Hyong Sik . - [s.l.]: Association for Overseas Korean Education Development Press, 2010 . - 229 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100001 - LSS1100003/ TVKHXHHCM / Mfn: 97684

Tõ kho¸ : §Êt n­íc häc; LÞch sö ph¸t triÓn; Hµn Quèc
Duong Lam Village: Ha Tay Province Socialist Republic of Vietnam . - Nara : Nara National Research Institute for Cultural Properties, 2009 . - 254 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100061/ TVKHXHHCM / Mfn: 97688

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Lµng x·;

Lµng cæ; Lµng §­êng L©m; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Bµn vÒ v¨n hiÕn ViÖt Nam/ Vò Khiªu . - Tb. cã bæ sung . - H. : KHXH, 2010 . - 1131 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1738, VL 1739/ VDANTOC / Mfn: 97364

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n hiÕn; Phong tôc tËp qu¸n;

Lèi sèng; NghÖ thuËt; TÝn ng­ìng; Tri thøc; ViÖt Nam


C¸c nhµ khoa b¶ng ®Êt Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Hång §øc ch.b.; Lª §øc §¹t b.s. . - H.. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1705, Vv 1706/ VKHAOCO / Mfn: 97425

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ khoa b¶ng; Khoa cö; LÞch sö gi¸o dôc;

LÞch sö khoa cö; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 1 : Ph­¬ng §«ng / §Æng H÷u Toµn, TrÇn Nguyªn ViÖt, §ç Minh Hîp,... . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 415 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100913, LSS1100912/ TVKHXHHCM / Mfn: 97576

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Trung Quèc; Ên §é; ¶ RËp; Ph­¬ng §«ng


C¸c nÒn v¨n ho¸ thÕ giíi. T. 2 : Ph­¬ng T©y / §Æng H÷u Toµn, TrÇn NguyÔn ViÖt, §ç Minh Hîp . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2005 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100895/ TVKHXHHCM / Mfn: 97542

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n minh; LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö v¨n minh;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; CËn ®¹i; Ph­¬ng T©y


C¶ng thÞ N­íc MÆn vµ v¨n ho¸ cæ truyÒn/ NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : KHXH, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5425/ VDANTOC / Mfn: 97319

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; C¶ng thÞ n­íc MÆn;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
Ch©n dung t­íng lÜnh trong lÞch sö ViÖt Nam qua hai cuéc chiÕn tranh: 1945 -1975 / NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, Anh Minh b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 534 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11607, Vv 11608/ VTTKHXH / Mfn: 97728

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi øc; Tù truyÖn; Nh©n vËt lÞch sö;

T­íng lÜnh; Kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

1945-1975; ViÖt Nam
ChÝnh s¸ch t«n gi¸o thêi Tù §øc: 1848 - 1883 / NguyÔn Ngäc Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5337, VV 5338/ VDANTOC / Mfn: 97381

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o;

Thêi Tù §øc; 1848-1883; ViÖt Nam


Chïa H­¬ng TÝch c¶nh quan vµ tÝn ng­ìng/ Ph¹m §øc HiÕu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2008. - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3052/ VTONGIAO / Mfn: 97470

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Chïa H­¬ng TÝch; C¶nh quan;

TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt; Hµ T©y; ViÖt Nam


Cæ sö c¸c quèc gia Ên §é ho¸ ë ViÔn §«ng/ G.E. CoedÌs; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2639, Vb 2640/ VKHAOCO / Mfn: 97447

Tõ kho¸ : LÞch sö d©n téc; Nguån gèc d©n téc; Ên §é ho¸;

Cæ ®¹i; Trung ®¹i; ViÔn §«ng; ViÖt Nam


108 danh lam cæ tù ViÖt Nam = 108 famous and ancient Buddhist temples and pagodas in Vietnam / Vâ V¨n T­êng; ThÝch Minh Thµnh, Ph¹m Ngäc Hïng, V­¬ng Quang TrÝ,... d. . - HuÕ: Nxb. ThuËn Ho¸, 2007 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : VL 564/ VTONGIAO / Mfn: 97504

Tõ kho¸ : §¹o PhËt; PhËt gi¸o; Di tÝch lÞch sö v¨n ho¸;

Chïa cæ; HÖ thèng chïa; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


Danh t­íng ViÖt Nam trong lÞch sö/ §ç §øc Hïng b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2326/ VCONNGUOI / Mfn: 97235

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­íng lÜnh; Danh t­íng; Cuéc ®êi;

Sù nghiÖp; TruyÒn thuyÕt; T­ liÖu lÞch sö; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; ViÖt Nam
DÊu x­a - T¶n m¹n lÞch sö nhµ NguyÔn: Biªn kh¶o lÞch sö / Mathilde TuyÕt TrÇn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100921, LSS1100920/ TVKHXHHCM / Mfn: 97577

Tõ kho¸ : ChÕ ®é chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; Nhµ NguyÔn;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi. - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4, Vv 24/ VKHAOCO / Mfn: 97441

LSS1100918, LSS1100919/ TVKHXHHCM / Mfn: 97584Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ; ViÖt Nam
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương