S¸ch míi sè 07/2012


§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑttải về 1.18 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¹i Th­” - S¸ch dïng trong nghi lÔ cña ng­êi Dao quÇn chÑt: Song ng÷ Dao - ViÖt / Hoµng ThÞ Thu H­êng s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50285/ VTTKHXH / Mfn: 97845

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi h¸t;

NghÖ thuËt d©n gian; Nghi lÔ; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Dao;

Ng­êi Dao QuÇn ChÑt; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam
§Þa chÝ lµng Thæ Ngäa/ §ç Duy V¨n . - H. : KHXH, 2010 . - 417 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5422/ VDANTOC / Mfn: 97314

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö ph¸t triÓn; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Thæ Ngäa; HuyÖn Qu¶ng Tr¹ch; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam


§Þa chÝ Ninh B×nh/ TØnh ñy Ninh B×nh, ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 1483 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1750/ VDANTOC / Mfn: 97366

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Êt n­íc con ng­êi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nh©n vËt lÞch sö; TØnh Ninh B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ Th¸i B×nh/ NguyÔn Quang ¢n, Ph¹m Minh §øc ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 - 1475 tr.Ký hiÖu kho : VL 1755/ VDANTOC / Mfn: 97372

Vv 1708/ VKHAOCO / Mfn: 97423Tõ kho¸ : §Êt n­íc con ng­êi; §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; NghÖ thuËt;

TÝn ng­ìng; ChÝnh trÞ; LÞch sö ph¸t triÓn; TØnh Th¸i B×nh;

ViÖt Nam
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian CÈm Khª/ Héi V¨n nghÖ d©n gian Phó Thä . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 181 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50247/ VTTKHXH / Mfn: 97807

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng;

Trß ch¬i d©n gian; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; HuyÖn CÈm Khª;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam


§êi sèng t«n gi¸o ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc/ ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 811 tr.

Ký hiÖu kho : VV5481, VV 5482/ VDANTOC / Mfn: 97385

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; §êi sèng tinh thÇn;

Sinh ho¹t t«n gi¸o; ViÖt Nam; Trung Quèc


H¸t Quan lµng trong ®¸m c­íi cña ng­êi Tµy Khao Hµ Giang. T. 2 : H¸t quan lµng cña ng­êi Tµy Khao ë Vþ Xuyªn / Ma Ngäc H­íng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50273/ VTTKHXH / Mfn: 97833

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t Quan lµng;

D©n téc Tµy; Ng­êi Tµy Khao; TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Håi sinh - C©u chuyÖn phôc håi bèn mò vua triÒu NguyÔn = Rehabilitation - The story of restoring the four crowns of the Kings during the Nguyen dynasty / Vò Kim Léc, Ph¹m Quèc Qu©n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1712/ VKHAOCO / Mfn: 97437

Tõ kho¸ : Trang phôc; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Mò vua;

V­¬ng miÖn; TriÒu ®¹i NguyÔn; ViÖt Nam


H«n nh©n truyÒn thèng d©n téc Th¸i ë §iÖn Biªn/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 1049 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1990/ VGIADINH / Mfn: 97225

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Phong tôc h«n nh©n; LÔ nghi truyÒn thèng;

LÔ c­íi; Nghi lÔ h«n nh©n; D©n téc Th¸i; TØnh §iÖn Biªn;

ViÖt Nam
H«n nh©n vµ gia ®×nh c¸c d©n téc thiÓu sè ë ViÖt Nam/ NguyÔn Hïng Khu, L©m Nh©n, NguyÔn ThÞ Ng©n, ... . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 874 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50302/ VTTKHXH / Mfn: 97862

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh; V¨n ho¸;

B¶n s¾c v¨n ho¸; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Hån quª xø V¹n/ NguyÔn ViÕt Trung, Vâ Khoa Ch©u . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5420/ VDANTOC / Mfn: 97332

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi; HuyÖn V¹n Ninh;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
Héi lµng quª ®i tõ §Êt Tæ/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 640 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50210/ VTTKHXH / Mfn: 97770

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Héi lµng; ViÖt Nam


HuÕ víi ®êi sèng v¨n ho¸ gia téc/ Lª NguyÔn L­u . - H. : V¨n ho¸ th«ng tin, 2010 . - 348 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5430/ VDANTOC / Mfn: 97323

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu dßng hä; Gia téc; Hä téc; V¨n ho¸ dßng hä;

Nguån gèc dßng hä; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Kh¶o cøu v¨n ho¸ d©n gian lµng cæ §«ng Phï/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50269/ VTTKHXH / Mfn: 97829

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

V¨n häc d©n gian; Th«n §«ng Phï; X· §«ng Mü;

HuyÖn Thanh Tr×; Hµ Néi; ViÖt Nam
Kh¾p Sø Lam cña ng­êi Th¸i §en: X· Noong Luèng, huyÖn §iÖn Biªn, tØnh §iÖn Biªn / Tßng V¨n H©n . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50212/ VTTKHXH / Mfn: 97772

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

H«n lÔ; H¸t ®¸m c­íi; Ng­êi Th¸i §en; D©n téc Th¸i;

X· Noong Luèng; HuyÖn §iÖn Biªn; TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Kh¾p thèng ®¼m: Kh¾p tiÔn ®­a ®¼m cña ng­êi Tµy. Song ng÷ Tµy - ViÖt / Hµ §×nh Tþ s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5432/ VDANTOC / Mfn: 97325

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ;

Bµi h¸t; Khãc tiÔn ®­a; D©n téc Tµy; TØnh Yªn B¸i; ViÖt Nam


Kh©m ®Þnh §¹i Nam héi ®iÓn sù lÖ tôc biªn. T. 5, Q. 23 - Q. 27 / Quèc Sö Qu¸n triÒu NguyÔn b.s. . - H. : KHXH, 2007 . - 925 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1718, Vv 1719/ VKHAOCO / Mfn: 97450

Tõ kho¸ : Biªn niªn sö; ChÕ ®é chÝnh trÞ; TriÒu ®¹i NguyÔn;

Bé m¸y phong kiÕn; Bé lÔ; 1852-1889; ViÖt Nam


Kho tµng trß ch¬i d©n gian trÎ em ViÖt Nam/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50272/ VTTKHXH / Mfn: 97832

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i;

Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em; ViÖt NamKinh nghiÖm dÉn n­íc nhËp ®ång vµ lÞch cæ §¸ Rß cña ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 209 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50262/ VTTKHXH / Mfn: 97822

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; N«ng nghiÖp; NghÒ n«ng;

LÞch §¸ Rß; LÞch Sao Roi; D©n téc M­êng; ViÖt Nam


Kû yÕu héi th¶o quèc gia céng ®ång c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam vµ chÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc/ Ban chØ ®¹o §¹i héi ®¹i biÓu c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1872/ VGIADINH / Mfn: 97186

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; D©n téc thiÓu sè;

ChÝnh s¸ch ®¹i ®oµn kÕt d©n téc; KØ yÕu héi th¶o; ViÖt Nam


36 lµng nghÒ Hµ Néi/ Quèc V¨n t.ch., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1941/ VGIADINH / Mfn: 97177

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Lµng nghÒ - Phè nghÒ Th¨ng Long - Hµ Néi/ TrÇn Quèc V­îng, §ç ThÞ H¶o . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 465 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5411/ VDANTOC / Mfn: 97341

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

Phè nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÔ cÊp s¾c: M«n ph¸i Then n÷ phÝa t©y cña d©n téc Tµy tØnh Cao B»ng / NguyÔn Thiªn Tø gi.th., s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2009 . - 578 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50299/ VTTKHXH / Mfn: 97859

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; LÔ cÊp s¾c;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬ cóng thÇn;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
LÔ héi B¾c Giang/ Ng« V¨n Trô ch.b.; NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50229/ VTTKHXH / Mfn: 97789

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÔ héi; TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam


LÔ héi cæ truyÒn ë H­ng Yªn: Sù biÕn ®æi hiÖn nay / Hoµng M¹nh Th¾ng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50215/ VTTKHXH / Mfn: 97775

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


LÔ héi d©n gian ë Thõa Thiªn - HuÕ/ T«n ThÊt B×nh . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2028/ VGIADINH / Mfn: 97158

Vv 2378/ VCONNGUOI / Mfn: 97271Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
LÔ héi H»ng Nga/ TriÒu ¢n s.t., d., gi.th. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 401 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1988/ VGIADINH / Mfn: 97223

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; NghÖ thuËt d©n gian;

Bµi h¸t; H¸t l­în Hai; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


LÔ héi lµng Väng Lç vµ v¨n ho¸ d©n gian x· Quúnh Hoa: HuyÖn Quúnh Phô, tØnh Th¸i B×nh/ Phan ThÞ Hoa Lý . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50268/ VTTKHXH / Mfn: 97828

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian;

§êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; Lµng Väng Lç;

X· Quúnh Hoa; HuyÖn Quúnh Phô; TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam
LÔ héi lÞch sö ë ®ång b»ng vµ trung du B¾c Bé/ Lª Hång Lý ch.b.; NguyÔn ThÞ H­¬ng Liªn b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50266/ VTTKHXH / Mfn: 97826

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÔ héi lÞch sö;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


LÔ nghi cuéc ®êi cña ng­êi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011- 375 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50244/ VTTKHXH / Mfn: 97804

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸;

LÔ héi; Tôc c­íi hái; Tôc sinh ®Î; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


LÔ tang cña ng­êi Raglai cùc Nam Trung Bé/ H¶i Liªn ch.b. . - .H : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 142 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3295/ VTONGIAO / Mfn: 97534

VV 5433/ VDANTOC / Mfn: 97324Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Tang lÔ; D©n téc Raglai; Nam Trung Bé; ViÖt Nam


LÖ lµng Th¨ng Long - Hµ Néi. - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2376/ VCONNGUOI / Mfn: 97270

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t luËt; LÖ lµng; Tôc lÖ; H­¬ng ­íc;

Phong tôc tËp qu¸n; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


LÞch vµ nh÷ng kiªng kþ cña ng­êi Th¸i M­êng So/ N«ng V¨n N¶o s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50257/ VTTKHXH / Mfn: 97817

Tõ kho¸ : LÞch; LÞch cÈu coong; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

§êi sèng tinh thÇn; TÝn ng­ìng; Bµi cóng; D©n téc Th¸i;

X· M­êng So; HuyÖn Phong Thæ; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
LuËt tôc £ §ª: TËp qu¸n ph¸p / Ng« §øc ThÞnh, Chu Th¸i S¬n, NguyÔn H÷u ThÊu s.t., gi.th., d. . H. : V¨n ho¸ ®©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50222/ VTTKHXH / Mfn: 97782

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
LuËt tôc trong x· héi Ch¨m/ Sö V¨n Ngäc, Sö ThÞ Gia Trang . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50205/ VTTKHXH / Mfn: 97765

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi;

D©n téc Ch¨m; Lµng H÷u §øc; X· Ph­íc H÷u;

HuyÖn Ninh Ph­íc; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam

MÊy vÊn ®Ò vÒ PhËt gi¸o trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn §øc Sù, Lª T©m §¾c . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3396, Vv 3388/ VTONGIAO / Mfn: 97530

Tõ kho¸ : PhËt gi¸o; §¹o PhËt; Vai trß PhËt gi¸o;

LÞch sö PhËt gi¸o; ViÖt Nam


Mo cïa hÑc Pó Gi¸y Lµo Cai: Mo trong ®¸m tang d©n téc Gi¸y Lµo Cai / SÇn Ch¸ng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 932 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5419/ VDANTOC / Mfn: 97328

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Mo;

D©n téc Gi¸y; TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam


Mo lªn trêi: Bµi ca ®­a hån ng­êi chÕt ®Õn câi vÜnh h»ng / Hoµng Anh Nh©n s.t. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 651 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50198/ VTTKHXH / Mfn: 97758

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Mo; T¸c phÈn v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M­êng; TØnh Thanh Ho¸; ViÖt Nam


Mo M­êng. T. 1 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50309/ VTTKHXH / Mfn: 97869

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Mo M­êng. T. 2 / Bïi V¨n Nîi s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 935 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50310/ VTTKHXH / Mfn: 97870

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
Mo tha kh¶ lªng plêi/ §inh V¨n ¢n, §inh Xu©n H¹nh s.t., d. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50297/ VTTKHXH / Mfn: 97857

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Tang lÔ;

Mo; Bµi cóng; D©n téc M­êng; X· M­êng Th¶i;

HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
Mét chuyÕn du hµnh ®Õn §µng Ngoµi n¨m 1688/ William Dampier; Hoµng Anh TuÊn d.; NguyÔn V¨n Kim h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2646/ VKHAOCO / Mfn: 97443

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Con ng­êi;

V¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; ChÝnh quyÒn;

Ký sù ®i ®­êng; 1688; ViÖt Nam
Mét chuyÕn du hµnh ®Õn xø Nam Hµ 1792 - 1793/ John Barrow; NguyÔn Thõa Hû d. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2647/ VKHAOCO / Mfn: 97442

Tõ kho¸ : Ký sù ®i ®­êng; Con ng­êi; X· héi; Phong tôc tËp qu¸n;

Bu«n b¸n; 1792-1793; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


Mét sè lÔ héi ®iÓn h×nh ë Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50235/ VTTKHXH / Mfn: 97795

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Mét sè nghÒ, lµng nghÒ truyÒn thèng vµ v¨n ho¸ Èm thùc vïng ®Êt Kh¸nh Hßa/ Ng« V¨n Ban . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50291/ VTTKHXH / Mfn: 97851

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn th«ng; V¨n ho¸ Èm thùc;

TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Mét sè tôc lÖ cæ cña dßng hä §inh V¨n ë x· M­êng Th¶i huyÖn Phï Yªn tØnh S¬n La/ §inh V¨n ¢n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 794 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1981/ VGIADINH / Mfn: 97216

Vv 2384/ VCONNGUOI / Mfn: 97287Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tôc lÖ; C­íi hái; H«n nh©n; LÔ nhµ míi;

Tang ma; Dßng hä §inh V¨n; D©n téc M­êng;

X· M­êng Th¶i; HuyÖn Phï Yªn; TØnh S¬n La; ViÖt Nam
NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 531 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1896/ VGIADINH / Mfn: 97181

2331/ VCONNGUOI / Mfn: 97237

Vv 3399, Vv 3391/ VTONGIAO / Mfn: 97529

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


NghÒ cæ n­íc ViÖt/ Vò Tõ Trang . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50305/ VTTKHXH / Mfn: 97865

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; ViÖt Nam


NghÒ dÖt vµ trang phôc cæ truyÒn cña d©n téc C¬ Tu tØnh Qu¶ng Nam/ TrÇn TÊn VÞnh . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2027/ VGIADINH / Mfn: 97159

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; NghÒ dÖt; Trang phôc cæ truyÒn;

D©n téc C¬ Tu; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


NghÒ dÖt v¶i cña ng­êi C¬-ho Chil/ Ngäc Lý HiÓn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 120 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5417/ VDANTOC / Mfn: 97342

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ dÖt v¶i; Ng­êi C¬-ho Chil; HuyÖn L¹c D­¬ng;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
NghÒ rÌn truyÒn thèng cña ng­êi Nïng An ë b¶n Phya Chang/ Hoµng ThÞ NhuËn . - H. : KHXH, 2011 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50295/ VTTKHXH / Mfn: 97855

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ rÌn; B¶n Phya Chang; HuyÖn Qu¶ng Hoµ;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2368/ VCONNGUOI / Mfn: 97261

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ s¬n; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt NamNghÒ truyÒn thèng trªn ®Êt Phó Yªn/ Bïi T©n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5427/ VDANTOC / Mfn: 97321

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ®Êt Qu¶ng/ Vâ V¨n Hße, Hoµng H­¬ng ViÖt, Bïi V¨n TiÕng ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 837 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50255/ VTTKHXH / Mfn: 97815

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


NghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ë Nam §Þnh/ §ç §×nh Thä, L­u TuÊn Hïng, NguyÔn V¨n Nhiªn . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5519/ VDANTOC / Mfn: 97399

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÞch sö v¨n ho¸; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam


Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2006 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : VL 546/ VTONGIAO / Mfn: 97498

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ vßng ®êi;

D©n téc Ch¨m Ahiªr; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam


Ng­êi Ch¨m x­a vµ nay/ NguyÔn Duy Hinh . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 582 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3402/ VTONGIAO / Mfn: 97490

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Sù kiÖn lÞch sö;

Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng; Ng­êi Ch¨m;

Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Ng­êi £ §ª ë ViÖt Nam = The Ede in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 121 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5469, VV 5470/ VDANTOC / Mfn: 97357

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; LÔ héi; TÝn ng­ìng; D©n téc £ §ª;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Ng­êi Nïng ë ViÖt Nam = The Nung in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b. . - H. : Th«ng tÊn, 2010 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5471, VV 5472/ VDANTOC / Mfn: 97356

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; LÔ héi; TÝn ng­ìng; D©n téc Nïng;

S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Nhµ ë cña ng­êi Ch¨m Ninh ThuËn: TruyÒn thèng vµ biÕn ®æi / Lª Duy §¹i ch.b.; Ph¹m Minh Phóc, Ph¹m V¨n D­¬ng, Vò Hång ThuËt b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100969, LSS1100968/ TVKHXHHCM / Mfn: 97608

Tõ kho¸ : Ng­êi Ch¨m; Nhµ ë; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam
Nhãm lÔ - héi Rija cña ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ H¶i Liªn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 344 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50243/ VTTKHXH / Mfn: 97803

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; LÔ héi Rija;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Ch¨m; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt NamNh÷ng bµi l­în trèng trong tang lÔ cña téc ng­êi Tµy Tr¾ng: X· Xu©n Ph­¬ng huyÖn Quang B×nh tØnh Hµ Giang / Hoµng ThÞ CÊp s.t., d. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 177 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1991/ VGIADINH / Mfn: 97226

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Bµi tÕ; Bµi l­în trèng; Bµi than khãc; Ng­êi Tµy Tr¾ng;

TØnh Hµ Giang; ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2338/ VCONNGUOI / Mfn: 97242

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

Téc ng­êi; T«n gi¸o; §Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam;

Lµo; Campuchia; §«ng Nam ¸
Nh÷ng xu h­íng biÕn ®æi v¨n ho¸ c¸c d©n téc miÒn nói phÝa B¾c ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ HuÕ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11639, Vv 11640/ VTTKHXH / Mfn: 97753

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; BiÕn ®æi v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; MiÒn nói; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
Phong tôc - tÝn ng­ìng d©n gian lµng biÓn §«ng T¸c/ Lª ThÕ VÞnh, NguyÔn Hoµi S¬n s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50281/ VTTKHXH / Mfn: 97841

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; Lµng §«ng T¸c; Ph­êng Phó L©m;

Thµnh phè Tuy Hoµ; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam
Phñ Qu¶ng Cung trong hÖ thèng ®¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b.; Hoµng V¨n §¾c, NguyÔn ThÞ Yªn, Chu Xu©n Giao b.s. . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5465, VV 5466/ VDANTOC / Mfn: 97354

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; V¨n ho¸ tinh thÇn; LÞch sö v¨n ho¸; Phñ NÊp;

Phñ Qu¶ng Cung; Th¸nh MÉu LiÔu H¹nh; X· Yªn §ång;

HuyÖn ý Yªn; TØnh Nam §Þnh; ViÖt Nam
Quan hÖ téc ng­êi vµ ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: Kû yÕu héi th¶o khoa häc / ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn thµnh phè Hå ChÝ Minh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 492 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1764, VL 1765/ VDANTOC / Mfn: 97382

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Téc ng­êi; Quan hÖ téc ng­êi; ViÖt Nam
Quèc Tæ Hïng V­¬ng/ NguyÔn §øc C­êng, Ph¹m Lan H­¬ng, NguyÔn Anh Minh s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11609, Vv 11610/ VTTKHXH / Mfn: 97729

Tõ kho¸ : Di tÝch lÞch sö; Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; LÔ héi §Òn Hïng; T¸c phÈm v¨n häc; Th¬;

TØnh Phó Thä; ViÖt Nam
S¶n phÈm ngò cèc vµ nghÒ m¾m truyÒn thèng ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n T¨ng s.t., gi.th. .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50308/ VTTKHXH / Mfn: 97868

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; §êi sèng kinh tÕ; Ngò cèc;

S¶n phÈm ngò cèc; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ m¾m; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian cæ truyÒn lµng biÓn C¶nh D­¬ng/ TrÇn Hoµng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5416/ VDANTOC / Mfn: 97343

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; VÌ;

TruyÖn kÓ; Lµng C¶nh D­¬ng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1982/ VGIADINH / Mfn: 97217

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam


Tang lÔ cæ truyÒn cña ng­êi M­êng. Q. 3 / Bïi Huy Väng . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 428 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50203/ VTTKHXH / Mfn: 97763

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


TËp du ký míi vµ kú thó vÒ v­¬ng quèc §µng Ngoµi/ Jean Baptiste Tavernier . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 105 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2645/ VKHAOCO / Mfn: 97444

Tõ kho¸ : Sù kiÖn lÞch sö; §iÒu kiÖn tù nhiªn; Con ng­êi;

V¨n ho¸ x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Kinh tÕ;

Qu©n sù; Trung ®¹i; ViÖt Nam
TËp tôc d©n gian vµ nh÷ng ®iÒu kiªng kþ/ Minh T©n . - H¶i Phßng : Nxb. H¶i Phßng , 2007 . - 707 tr.

Ký hiÖu kho : VL 521/ VTONGIAO / Mfn: 97472

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng d©n gian; Kiªng kþ;

¢m lÞch; D­¬ng lÞch; ¢m d­¬ng ngò hµnh


TËp tôc truyÒn thèng cña ng­êi B¬hnar Kriªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012- 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50311/ VTTKHXH / Mfn: 97871

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Gia ®×nh;

LÔ héi; D©n téc B¬hnar; Ng­êi B¬hnar Kriªm; TØnh B×nh §Þnh;

ViÖt Nam
TËp tôc xø Qu¶ng: Theo mét vßng ®êi / Vâ V¨n Hße . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2025/ VGIADINH / Mfn: 97161

Vv 2374/ VCONNGUOI / Mfn: 97272Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ d©n gian; Tôc sinh ®Î; Tôc h«n nh©n; Tôc dùng nhµ;

Tôc tang ma; Tôc thê cóng; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam
TÕ trêi, ®Êt, tiªn, tæ, m¹i nhµ xe d©n téc M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 876 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5437/ VDANTOC / Mfn: 97330

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

TÕ lÔ; Tang lÔ; D©n téc M­êng; ViÖt NamThµnh hoµng vµ ®×nh lµng ë B×nh Giang/ NguyÔn H÷u Ph¸ch . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50263/ VTTKHXH / Mfn: 97823

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; §×nh lµng; Thµnh hoµng lµng;

V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn kÓ;

Lµng Mé Tr¹ch; X· T©n Hång; HuyÖn B×nh Giang;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


Th¨ng Long - Hµ Néi d­íi gãc nh×n v¨n ho¸/ TrÇn Quèc V­îng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2010 . - 459 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2641, Vb 2642/ VKHAOCO / Mfn: 97446

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n; Hµ Néi; ViÖt Nam


T×m hiÓu mét sè ®Þa danh cæ ë An Giang qua truyÒn thuyÕt: DÊu Ên v¨n ho¸ - lÞch sö ®Þa ph­¬ng / NguyÔn H÷u HiÖp . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 422 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50256/ VTTKHXH / Mfn: 97816

Tõ kho¸ : §Þa danh; LÞch sö ®Þa danh; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

Nh©n vËt lÞch sö; TruyÒn thuyÕt; TØnh An Giang; ViÖt Nam
T×m hiÓu v¨n ho¸ t©m linh Nam bé/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50274/ VTTKHXH / Mfn: 97834

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n ho¸ t©m linh;

TÝn ng­ìng; MiÒn Nam; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H. : KHXH, 2010. - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2375/ VCONNGUOI / Mfn: 97286

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng;

B¶n chÊt tÝn ng­ìng; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng phån thùc trong lÔ héi d©n gian ng­êi ViÖt ë ch©u thæ B¾c Bé/ Vò Anh Tó . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5467, VV 5468/ VDANTOC / Mfn: 97353

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; TÝn ng­ìng phån thùc; LÔ héi;

Ng­êi ViÖt; MiÒn B¾c; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 4 : NghÒ gèm / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Tr­¬ng Minh H»ng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 1310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11550/ VTTKHXH / Mfn: 97697

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ gèm; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 5 : NghÒ ®an l¸t, nghÒ thªu, dÖt, nghÒ lµm giÊy, ®å m· vµ nghÒ lµm tranh d©n gian / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Tr­¬ng Minh H»ng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 1502 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11551/ VTTKHXH / Mfn: 97698

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ ®an l¸t; NghÒ thªu; NghÒ dÖt;

NghÒ lµm giÊy; NghÒ lµm tranh d©n gian; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1674/ VKHAOCO / Mfn: 97406

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


TrÇn §é t¸c phÈm. T. 3 . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 858 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11558, Vv 11559/ VTTKHXH / Mfn: 97702

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; LÝ luËn qu©n sù; V¨n ho¸ nghÖ thuËt;

Khoa häc qu©n sù; NghÖ thuËt qu©n sù; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


Trªn ®­êng t×m vÒ c¸i ®Ñp cña cha «ng/ NguyÔn Du Chi . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50290/ VTTKHXH / Mfn: 97850

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt kiÕn tróc; §iªu kh¾c; Chïa th¸p; §Òn miÕu;

L¨ng mé; §×nh lµng; Di tÝch lÞch sö; ViÖt Nam


Trß ch¬i d©n gian. - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50221/ VTTKHXH / Mfn: 97781

Tõ kho¸ : Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian; Trß ch¬i trÎ em;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Trß ch¬i vµ thó tiªu khiÓn cña ng­êi HuÕ/ TrÇn §øc Anh S¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011. - 237 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50271/ VTTKHXH / Mfn: 97831

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Trß ch¬i; Trß ch¬i d©n gian;

Ng­êi HuÕ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Tôc c­íi xin cña d©n téc Tµy/ TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . 216 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1989/ VGIADINH / Mfn: 97224

Vv 2361/ VCONNGUOI / Mfn: 97264Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc c­íi xin;

LÔ c­íi; Th¬ Quan lang p¶ mÎ; Th¬ ®¸m c­íi;

H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Tµy; ViÖt Nam
Tôc ng÷ ca dao vÒ Èm thùc Ninh B×nh/ §ç Danh Gia . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50282/ VTTKHXH / Mfn: 97842

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao;

Èm thùc; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Tõ §¹o H¹nh - TrÇn Nh©n T«ng: Nh÷ng tr¸i chiÒu lÞch sö / NguyÔn M¹nh C­êng, §inh ViÕt Lùc, NguyÔn §øc Dòng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin: ViÖn V¨n ho¸, 2011 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101028/ TVKHXHHCM / Mfn: 97605

Vb 2643, Vb 2644/ VKHAOCO / Mfn: 97445Tõ kho¸ : §êi sèng t©m linh; TÝn ng­ìng t«n gi¸o; §¹o PhËt;

PhËt gi¸o; Vua; Nhµ s­; Trung ®¹i; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1753/ VDANTOC / Mfn: 97370

Vv 1690/ VKHAOCO / Mfn: 97429Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 2014 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1754/ VDANTOC / Mfn: 97369

Vv 1691/ VKHAOCO / Mfn: 97430Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ; §êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn ViÖt Nam v¨n ho¸ tÝn ng­ìng phong tôc/ Vò Ngäc Kh¸nh, Ph¹m Minh Th¶o . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2005 . - 1359 tr.

Ký hiÖu kho : T® 176/ VTONGIAO / Mfn: 97519

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn d©n téc häc; V¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc d©n gian Ch¨m B×nh ThuËn/ Bè Xu©n Hæ . - H. : KHXH., 2010 . - 126 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50260/ VTTKHXH / Mfn: 97820

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ nghi; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; D©n téc Ch¨m; TØnh B×nh ThuËn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc huyÖn §ång Xu©n/ NguyÔn V¨n HiÒn . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50270/ VTTKHXH / Mfn: 97830

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; Phong tôc tËp qu¸n;

HuyÖn §ång Xu©n; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi Th¸i §en M­êng Lß/ Hoµng ThÞ H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010. 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1979/ VGIADINH / Mfn: 97214

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Th¸i §en; M­êng Lß; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc ng­êi S¸n D×u/ DiÖp Trung B×nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50216/ VTTKHXH / Mfn: 97776

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Ng­êi S¸n D×u;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc trong tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam/ NguyÔn NghÜa D©n . - H. : Lao ®éng, 2011- 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50258/ VTTKHXH / Mfn: 97818

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ Èm thùc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Tôc ng÷; Ca dao; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Èm thùc VÜnh Phóc/ NguyÔn Xu©n L©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50267/ VTTKHXH / Mfn: 97827

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh VÜnh Phóc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ Ch¨m: Nghiªn cøu vµ phª b×nh / Sakaya . - H. : Phô n÷, 2010 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1922/ VGIADINH / Mfn: 97171

VL 1920/ VCONNGUOI / Mfn: 97265Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di tÝch lÞch sö; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng v¨n ho¸ x· héi; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ cæ Ch¨mpa/ Ng« V¨n Doanh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50288/ VTTKHXH / Mfn: 97848

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Di s¶n v¨n ho¸; Th¸p cæ; Thµnh cæ;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Hµ Nh×/ Chu Thïy Liªn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2358/ VCONNGUOI / Mfn: 97263

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; V¨n ho¸ tinh thÇn; Tæ chøc x· héi;

§iÒu kiÖn tù nhiªn; Ph©n bè d©n c­; D©n téc Hµ Nh×; ViÖt Nam


V¨n häc d©n gian £ §ª, M¬ N«ng/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50242/ VTTKHXH / Mfn: 97802

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; §êi sèng v¨n ho¸;

§êi sèng x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª;

D©n téc M¬ N«ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng nghÒ Kiªu Kþ/ NguyÔn Quang Lª . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50233/ VTTKHXH / Mfn: 97793

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; V¨n häc d©n gian;

Lµng Kiªu Kþ; X· Kiªu Kþ; HuyÖn Gia L©m; Hµ Néi;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian M­êng/ Bïi ThiÖn s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 701 tr.Ký hiÖu kho : VV 5428/ VDANTOC / Mfn: 97320

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ; NghÖ thuËt d©n gian; B¶n s¾c v¨n ho¸;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Kh¸ng ë T©y B¾c/ TrÇn H÷u S¬n ch.b. . - H. : §¹i häc Quãc gia Hµ Néi, 2010 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1978/ VGIADINH / Mfn: 97213

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Ng­êi Kh¸ng; TÝn ng­ìng d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi S¸n ChÝ ë tØnh Th¸i Nguyªn/ TrÇn V¨n ¸i . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50200/ VTTKHXH / Mfn: 97760

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; Ng­êi S¸n ChÝ; D©n téc S¸n Chay;

TØnh Th¸i Nguyªn; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 2 : Lêi ¨n tiÕng nãi / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 453 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2022/ VGIADINH / Mfn: 97164

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ øng xö; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Qu¶ng B×nh. T. 3 : Phong tôc tËp qu¸n / NguyÔn Tó . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2023/ VGIADINH / Mfn: 97163

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n; Tôc thê cóng;

TÝn ng­ìng; TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian Tµy - Nïng ë ViÖt Nam/ Hµ §×nh Thµnh ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1992/ VGIADINH / Mfn: 97227

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n häc d©n gian;

NghÖ thuËt d©n gian; TÝn ng­ìng; LÔ héi d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Tµy; D©n téc Nïng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian truyÒn thèng cña téc ng­êi K'Ho/ Linh Nga Niªkdam ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50276/ VTTKHXH / Mfn: 97836

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt thÓ;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Phong tôc tËp qu¸n; LuËt tôc; Ng­êi K'Ho;

TØnh L©m §ång; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lµng cña ng­êi Ba Nar K'riªm/ Yang Danh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2010 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5415/ VDANTOC / Mfn: 97317

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi Ba Na; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng Gß Båi/ NguyÔn Phóc Liªm . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50197/ VTTKHXH / Mfn: 97757

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; NghÖ thuËt d©n gian;

Lµng Gß Båi; X· Ph­íc Hoµ; HuyÖn Tuy Ph­íc;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ lµng ë ViÖt Nam/ Vò Ngäc Kh¸nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5478/ VDANTOC / Mfn: 97392

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng; TÝn ng­ìng;

Dßng hä; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ mÉu hÖ qua sö thi £ ®ª/ Bu«n Kr«ng TuyÕt Nhung . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50307/ VTTKHXH / Mfn: 97867

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Sö thi; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n ho¸ mÉu hÖ; ChÕ ®é mÉu hÖ; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc £ §ª; TØnh §¾c L¾k;

T©y Nguyªn; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Th¸i NghÖ An/ Qu¸n Vi Miªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 424 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50293/ VTTKHXH / Mfn: 97853

Tõ kho¸ : LÔ héi; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn th¬;

C©u ®è; NghÒ dÖt thæ cÈm; D©n téc Th¸i;

TØnh NghÖ An; ViÖt Nam

V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2386/ VCONNGUOI / Mfn: 97283

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

D©n ca; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 .- 503 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5455, VV 5456/ VDANTOC / Mfn: 97355

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; V¨n ho¸ lµng x·;

V¨n ho¸ gia ®×nh; Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam


V¨n ho¸ - x· héi B×nh §Þnh/ §inh B¸ Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50230/ VTTKHXH / Mfn: 97790

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

V¨n ho¸ Èm thùc; Nhµ ë; Trang phôc; T«n gi¸o;

TÝn ng­ìng; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ - x· héi Ch¨m, nghiªn cøu vµ ®èi tho¹i: TiÓu luËn / Inrasara . - In lÇn 3 cã bæ sung .- H. : V¨n häc, 2008 . - 471 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3036, Vv 3046/ VTONGIAO / Mfn: 97465

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ x· héi;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; D©n téc Ch¨m; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Xinh-Mun/ TrÇn B×nh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5429/ VDANTOC / Mfn: 97316

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Xinh-mun; ViÖt Nam


V¨n minh vËt chÊt cña ng­êi ViÖt/ Phan CÈm Th­îng . - H. : Tri thøc, 2011 . - 663 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 110, Vv 117/ VKHAOCO / Mfn: 97449

Tõ kho¸ : §êi sèng vËt chÊt; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n minh;

Ng­êi ViÖt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam


VÒ tÝn ng­ìng ë lµng nghÒ vïng b¾c Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÕ s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50286/ VTTKHXH / Mfn: 97846

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ tinh thÇn; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o; §êi sèng t©m linh;

Lµng nghÒ; NghÒ truyÒn thèng; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14 - 16.7.2004. T. 2 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 739 tr.

Ký hiÖu kho : VL 538/ VTONGIAO / Mfn: 97495

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; LÞch sö;

T«n gi¸o; D©n téc; Kû yÕu; ViÖt Nam


Xªn ph¾n bÎ = Cóng chÐm dª / L­¬ng ThÞ §¹i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 981 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50211/ VTTKHXH / Mfn: 97771

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ chÐm dª;

LÔ c¾t tiÒn duyªn; Bµi th¬ cóng thÇn; D©n téc Th¸i; ViÖt NamKh¶o cæ häc
Archaeology and text: the Temple in South Asia/ Himanshu Prabha Ray ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2010 . - xvi, 311 p.

Ký hiÖu kho : LSS1100044/ TVKHXHHCM / Mfn: 97674

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di tÝch kh¶o cæ; Nam ¸
BÝ mËt phÝa sau nhôc th©n cña c¸c vÞ thiÒn s­/ NguyÔn L©n C­êng . - H. : ThÕ giíi, 2009 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : VL 565, VL 567/ VTONGIAO / Mfn: 97505

Tõ kho¸ : Di chØ kh¶o cæ; ThiÒn s­; Nhôc th©n; Tu bæ; B¶o qu¶n;

Chïa §Ëu; Chïa Tiªu S¬n; Chïa PhËt TÝch; ViÖt Nam


Cæ vËt ViÖt Nam/ B¶o tµng LÞch sö ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1726/ VKHAOCO / Mfn: 97454

Tõ kho¸ : HiÖn vËt kh¶o cæ; Cæ vËt; S¸ch ¶nh; ViÖt Nam
Di chØ tiÒn sö C¸i BÌo, ®¶o C¸t Bµ/ NguyÔn Kh¾c Sö . - H. : KHXH, 2009 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1671, Vv 1672/ VKHAOCO / Mfn: 97405

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; Thêi tiÒn sö;

Di chØ C¸i BÌo; §¶o C¸t Bµ; H¶i Phßng; ViÖt Nam


Di s¶n lÞch sö vµ nh÷ng h­íng tiÕp cËn míi. - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 373 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 4, Vv 24/ VKHAOCO / Mfn: 97441

LSS1100918, LSS1100919/ TVKHXHHCM / Mfn: 97584Tõ kho¸ : Nghiªn cøu lÞch sö; Nghiªn cøu kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ;

Di s¶n vËt thÓ; Di s¶n phi vËt thÓ; ViÖt Nam
tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương