S¸ch míi sè 07/2012


§¶m b¶o c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû phôc vô toµn thÓ nh©n d©ntải về 1.18 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.18 Mb.
#106
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
§¶m b¶o c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû phôc vô toµn thÓ nh©n d©n: C¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn ®¸p øng giíi dùa trªn c¸c quyÒn con ng­êi / Loraine Corner . - H. : [k.nxb.], 2008- 186 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1224/ VGIADINH / Mfn: 97205

Tõ kho¸ : Giíi; B×nh ®¼ng giíi; Phô n÷; B¸o c¸o; ThÕ giíi
§¹o ®øc m«i tr­êng ë n­íc ta: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 486 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100908, LSS1100909/ TVKHXHHCM / Mfn: 97586

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; §¹o ®øc; B¶o vÖ m«i tr­êng; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm nguån nh©n lùc d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: B»ng chøng thu thËp tõ cuéc ®iÒu tra hé gia ®×nh d©n téc thiÓu sè n¨m 2009 t¹i 11 tØnh / NguyÔn §¨ng Thµnh ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010. - 312 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1734, VL 1735/ VDANTOC / Mfn: 97373

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc; D©n téc thiÓu sè;

Hé gia ®×nh; §iÒu tra x· héi häc; Thèng kª x· héi;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam
§Æc ®iÓm t­ duy vµ lèi sèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Ngäc Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100897, LSS1100896/ TVKHXHHCM / Mfn: 97544

Tõ kho¸ : T­ duy; Lèi sèng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§Þnh h­íng chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo t­¬ng lai cña ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò míi næi vµ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn míi trong giai ®o¹n 2010-2020 / Bé Lao ®éng, Th­¬ng binh vµ X· héi, UNDP . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 73 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1236/ VGIADINH / Mfn: 97141

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch x· héi; ChÝnh s¸ch gi¶m nghÌo;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; 2010-2020; ViÖt Nam


§« thÞ ho¸ vµ t¨ng tr­ëng/ Michael Spence, Patricia Clarke Annez, Robert M. Buckley b.t. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - xxxii, 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1865/ VGIADINH / Mfn: 97196

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸; Kinh tÕ ®« thÞ;

§Æc ®iÓm kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi


Gia ®×nh n«ng th«n ®ång b»ng B¾c Bé trong chuyÓn ®æi: Nghiªn cøu tr­êng hîp t¹i Hµ Nam/ TrÞnh Duy Lu©n ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1763/ VDANTOC / Mfn: 97386

Tõ kho¸ : H«n nh©n gia ®×nh; Gia ®×nh; N«ng th«n; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh x· héi häc giíi/ Mai Huy BÝch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 168 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1890, Vv 1891, Vv1946/ VGIADINH / Mfn: 97173

VL 1921/ VCONNGUOI / Mfn: 97250Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; §Þnh nghÜa giíi; B¶n s¾c giíi;

Kh¸c biÖt giíi; BÊt b×nh ®¼ng giíi; Gi¸o tr×nhKÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng hé gia ®×nh n¨m 2008 = Result of The Survey on Household Living Standards 2008 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 561 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1864/ VGIADINH / Mfn: 97210

VL 1934/ VCONNGUOI / Mfn: 97255Tõ kho¸ : Gia ®×nh; §êi sèng gia ®×nh; Møc sèng hé gia ®×nh;

KÕt qu¶ kh¶o s¸t; 2008; ViÖt Nam


Kinh nghiÖm ®iÖn khÝ ho¸ n«ng th«n cña ViÖt Nam: Nhµ n­íc vµ nh©n d©n, Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng cïng lµm / Defne Gencer, Peter Meier, Richard Spencer,... . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2011 . - 77 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11613/ VTTKHXH / Mfn: 97731

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n; §iÖn khÝ ho¸; ViÖt Nam
Lý thuyÕt vµ m« h×nh an sinh x· héi: Ph©n tÝch thùc tiÔn ë §ång Nai / Ph¹m V¨n S¸ng, Ng« Quang Minh, Bïi V¨n HuyÒn,... . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1886/ VGIADINH / Mfn: 97201

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; M« h×nh an sinh x· héi; B¶o hiÓm x· héi;

B¶o hiÓm y tÕ; Trî cÊp x· héi; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

LÝ thuyÕt; Ph©n tÝch thùc tiÔn; TØnh §ång Nai; ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò giíi næi lªn trong qu¸ trinhg tham gia héi nhËp kinh tÕ ë ViÖt Nam/ C«ng ty T­ vÊn kinh tÕ Mª K«ng . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 27 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1232/ VGIADINH / Mfn: 97206

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Héi nhËp kinh tÕ;

C«ng nghiÖp dÖt may; KÕt qu¶ nghiªn cøu; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò lý thuyÕt vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu Nh©n häc/ Tr­êng §¹i häc Khoa häc x· héi Nh©n v¨n . - TP. Hå ChÝ Minh. : §¹i häc Quèc gia Hå ChÝ Minh, 2006 . - 627 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 3466/ VTONGIAO / Mfn: 97528

Tõ kho¸ : Nh©n häc; Khoa häc con ng­êi; Lý thuyÕt;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


100 n¨m tíi: Dù b¸o cho thÕ kû XXI. S¸ch tham kh¶o / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh d.; Lª §øc H¹nh h.®. . - In lÇn 2 . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 307 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100958, LSS1100959/ TVKHXHHCM / Mfn: 97596

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

T×nh h×nh kinh tÕ; ThÕ kû 21; ThÕ giíi


N¨ng lùc l·nh ®¹o: Nh÷ng bµi häc tr¶i nghiÖm = Leadership : Enhancing the Lessons of Experience / Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy; Vâ ThÞ Ph­¬ng Oanh d. . TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 759 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11577, Vv 11578/ VTTKHXH / Mfn: 97712

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; Nhµ l·nh ®¹o;

T©m lÝ häc l·nh ®¹o; N¨ng lùc l·nh ®¹o; KÜ n¨ng l·nh ®¹o


N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Héi ng­êi cao tuæi ViÖt Nam trong thêi kú míi/ §inh V¨n T­, NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 160 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5476/ VDANTOC / Mfn: 97379

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; Héi ng­êi cao tuæi; Thùc tr¹ng ho¹t ®éng;

ChÊt l­îng ho¹t ®éng; Thêi k× ®æi míi; ViÖt NamNghiªn cøu t¸i ®Þnh c­ thñy ®iÖn ë ViÖt Nam thêi kú ®æi míi/ TrÇn V¨n Hµ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1745, VL 1746/ VDANTOC / Mfn: 97361

Tõ kho¸ : T¸i ®Þnh c­; §êi sèng x· héi; ChÊt l­îng sèng;

Thñy ®iÖn; MiÒn B¾c; MiÒn Trung; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch v¨n ho¸ trÝ thøc ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ/ Lª ThÞ Thanh H­¬ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100965/ TVKHXHHCM / Mfn: 97616

Tõ kho¸ : Nh©n c¸ch; TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc;

V¨n ho¸ trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh©n chñng häc khoa häc vÒ con ng­êi/ E. Adamson Hoebel . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2007 . - 722 tr.

Ký hiÖu kho : VL 533/ VTONGIAO / Mfn: 97480

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Khoa häc con ng­êi;

TiÕn ho¸ con ng­êi; Nh©n chñng häc


Nh©n häc ph¸t triÓn lý thuyÕt, ph­¬ng ph¸p vµ kü thuËt nghiªn cøu ®iÒn d·. - H. : KHXH, 2008 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 2637, Vb 2638/ VKHAOCO / Mfn: 97448

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nh©n häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; Nghiªn cøu ®iÒn d·; ViÖt Nam


Nh×n l¹i qu¸ khø ®èi mÆt th¸ch thøc míi: §¸nh gi¸ gi÷a kú ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo vµ ch­¬ng tr×nh 135 - II: giai ®o¹n 2006- 2008 / Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, ñy ban D©n téc, C¬ quan Liªn hîp quèc t¹i ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 30 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1233/ VGIADINH / Mfn: 97139

Tõ kho¸ : Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Ch­¬ng tr×nh 135;

ChÝnh s¸ch x· héi; B¸o c¸o; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 729 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1741, VL 1742/ VDANTOC / Mfn: 97360

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¶i ph¸p tiÖn lîi gi¶i quyÕt thùc tÕ phiÒn phøc: C¸ch tiÕp cËn dùa vµo hÖ sinh th¸i ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò biÕn ®æi khÝ hËu / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 116 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1917/ VCONNGUOI / Mfn: 97252

Tõ kho¸ : BiÕn ®æi khÝ hËu; §a d¹ng sinh häc; HÖ sinh th¸i;

B¶o vÖ m«i tr­êng; M«i tr­êng; ThÕ giíi


Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2338/ VCONNGUOI / Mfn: 97242

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; §êi sèng x· héi;

Téc ng­êi; T«n gi¸o; §Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam;

Lµo; Campuchia; §«ng Nam ¸


Nh÷ng trë ng¹i vÒ c¬ së h¹ tÇng cña ViÖt Nam: Tµi liÖu ®èi tho¹i chÝnh s¸ch sè 1 / NguyÔn Xu©n Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010 . - 19 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1936/ VCONNGUOI / Mfn: 97289

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; C¬ së h¹ tÇng; §Çu t­ kinh tÕ;

§Çu t­ c¬ së h¹ tÇng; N¨ng l­îng; Giao th«ng vËn t¶i; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi c¸c thµnh phè theo h­íng hiÖn ®¹i/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Hµ Néi . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 346 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11621, Vv 11622/ VTTKHXH / Mfn: 97738

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

Thµnh phè §µ N½ng; Thµnh phè CÇn Th¬; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn con ng­êi vïng T©y B¾c n­íc ta/ Ph¹m Thµnh NghÞ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5474/ VDANTOC / Mfn: 97376

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; T©y B¾c; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi ë Trung Quèc vµ mét sè n­íc §«ng ¸: S¸ch tham kh¶o / Phïng ThÞ HuÖ ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 515 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2345/ VCONNGUOI / Mfn: 97246

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

M«i tr­êng; Qu¶n lÝ x· héi; Trung Quèc; §«ng ¸


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý sù ph¸t triÓn x· héi ë n«ng th«n ViÖt Nam: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn vµ thùc tiÔn / Häc viÖn ChÝnh trÞ hµnh chÝnh quèc gia Hå ChÝ Minh . - H. : ChÝnh trÞ hµnh chÝnh, 2010 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1960, Vv 1961/ VGIADINH / Mfn: 97184

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

N«ng th«n; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Phô n÷ ViÖt Nam: Trong bèi c¶nh hiÖn ®¹i ho¸ / NguyÔn ThÞ Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 148 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100991, LSS1100990/ TVKHXHHCM / Mfn: 97606

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu x· héi häc/ Ph¹m V¨n QuyÕt, NguyÔn Quý Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1743, VL 1744/ VDANTOC / Mfn: 97362

Tõ kho¸ : LÝ thuyÕt x· héi häc; Nghiªn cøu x· héi häc;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam


Quan hÖ víi cha mÑ: Sèng trong mét x· héi dÞ tÝnh: c©u chuyÖn tõ 40 ng­êi n÷ yªu n÷ / NguyÔn Quúnh Trang, NguyÔn Thu Nam, Lª NguyÔn Thu Thñy . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5492, VV 5493/ VDANTOC / Mfn: 97396

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Quan hÖ gia ®×nh; X· héi häc giíi tÝnh;

Ng­êi dÞ tÝnh; §ång tÝnh n÷; ViÖt Nam


Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c Business Park: M« h×nh tÊt yÕu cho ®« thÞ hiÖn ®¹i / NguyÔn Cao L·nh . - Tb. . - H. : X©y dùng, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100995/ TVKHXHHCM / Mfn: 97614

Tõ kho¸ : §« thÞ; X· héi häc ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ; Qu¶n lÝ ®« thÞ

Quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ/ NguyÔn ThÕ B¸ ch.b. . - Tb. . - H. : X©y dùng, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100994/ TVKHXHHCM / Mfn: 97610

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Quy ho¹ch ®« thÞ;

X©y dùng ®« thÞ; ViÖt Nam


Quy tr×nh hç trî ng­êi bÞ b¹o hµnh t¹i céng ®ång: Dù ¸n m« h×nh lång ghÐp phßng chèng b¹o hµnh giíi dùa vµo c¬ së y tÕ vµ céng ®ång / ñy ban Nh©n d©n thÞ x· Cöa Lß, Ford Foundation . - H. : Phô n÷, 2008 . - 113 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1546/ VGIADINH / Mfn: 97147

Tõ kho¸ : B¹o lùc gia ®×nh; B×nh ®¼ng giíi;

B¹o lùc giíi; ViÖt Nam


Rµ so¸t tæng quan: C¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n gi¶m nghÌo ë ViÖt Nam / Richard Jones . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 12 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1222/ VGIADINH / Mfn: 97203

Tõ kho¸ : Gi¶m nghÌo; Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi;

Dù ¸n gi¶m nghÌo; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; ViÖt Nam


Sæ tay c«ng t¸c phô n÷ trong thêi kú míi vÊn ®Ò an toµn vµ tiÕn bé cña phô n÷: Hái ®¸p ph¸p luËt vÒ b×nh ®¼ng giíi; h«n nh©n gia ®×nh vµ phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh; b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em / Thu HuyÒn, ¸i Ph­¬ng s.t. . - H. : Lao ®éng, 2010 . - 463 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1868/ VGIADINH / Mfn: 97191

Tõ kho¸ : Phô n÷; C«ng t¸c phô n÷; B×nh ®¼ng giíi; H«n nh©n gia ®×nh;

B¹o lùc gia ®×nh; Ch¨m sãc trÎ em; ViÖt Nam


T¶n m¹n vÒ gi¸o dôc thanh niªn/ NguyÔn ThÞ Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 100 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101054/ TVKHXHHCM / Mfn: 97649

Tõ kho¸ : X· héi häc thanh niªn; Thanh niªn;

Gi¸o dôc thanh niªn; ViÖt Nam


T¹o dùng t­¬ng lai: Vai trß cña c¸c viÖn ®¹i häc Hoa Kú = The Creation of the Future / Frank H.T. Rhodes; Hoµng Kh¸ng, T« DiÖu Lan, Lª L­u DiÖu §øc d. . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ Sµi Gßn, 2009 . - 599 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2350/ VCONNGUOI / Mfn: 97290

Tõ kho¸ : X· héi häc gi¸o dôc; X· héi häc s­ ph¹m;

Gi¸o dôc ®¹i häc; ViÖn ®¹i häc; Tr­êng ®¹i häc; Mü


T©m lý x· héi: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò Dòng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101025, LSS1101026/ TVKHXHHCM / Mfn: 97611

Tõ kho¸ : T©m lý x· héi; Nghiªn cøu t©m lÝ; NhËn thøc x· héi;

ThÝch øng x· héi; BiÕn ®æi t©m lÝ; ViÖt Nam


Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Nh÷ng th¸ch thøc t¨ng tr­ëng: Tµi liÖu ®èi tho¹i chÝnh s¸ch sè 2 / David Dapice, Jose A.Gomez, Ibanez, NguyÔn Xu©n Thµnh . - TP. Hå ChÝ Minh : [k.nxb.], 2010- 30 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1935/ VCONNGUOI / Mfn: 97288

Tõ kho¸ : X· héi häc thµnh phè; §« thÞ; Khu ®« thÞ; D©n sè;

Tµi chÝnh ®« thÞ; Giao th«ng; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
Th¨ng Long - Hµ Néi - truyÒn thèng, tÇm nh×n, ®éng lùc v­¬n tíi/ Ph¹m Quang NghÞ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11560, Vv 11561/ VTTKHXH / Mfn: 97703

Tõ kho¸ : §« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; X©y dùng ®« thÞ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

Bµi viÕt; Bµi ph¸t biÓu; Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Thùc thi luËt vµ chÝnh s¸ch b¶o vÒ m«i tr­êng t¹i ViÖt Nam/ NguyÔn §øc KhiÓn, Ph¹m V¨n §øc, §inh Minh TrÝ . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1878/ VGIADINH / Mfn: 97198

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; B¶o vÖ m«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu;

ChÝnh s¸ch m«i tr­êng; §« thÞ ho¸; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ®êi sèng cña ng­êi cao tuæi tõ 80 trë lªn/ NguyÔn ThÕ HuÖ . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 135 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5475/ VDANTOC / Mfn: 97378

Tõ kho¸ : Ng­êi cao tuæi; §êi sèng vËt chÊt; §êi sèng tinh thÇn; ViÖt Nam
TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸ = Social progress : Some issues in East Asia's and Southeast Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11611, Vv 11612/ VTTKHXH / Mfn: 97730

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; M« h×nh ph¸t triÓn;

§«ng ¸; §«ng Nam ¸; ViÖt Nam
T×nh dôc trong x· héi ViÖt Nam ®­¬ng ®¹i: ChuyÖn dÔ ®ïa khã nãi / KhuÊt Thu Hång, Lª B¹ch D­¬ng, NguyÔn Ngäc H­êng . - H. : Tri thøc, 2009 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1887, Vv 1888/ VGIADINH / Mfn: 97175

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; T×nh dôc; Quan hÖ t×nh dôc;

Gi¸o dôc giíi tÝnh; ViÖt Nam


T×nh h×nh nhiÔm HIV/AIDS, chiÕn l­îc vµ nhiÖm vô phßng, chèng AIDS/ NguyÔn ChÝ Dòng ch.b. . - H. : Lý luËn chÝnh trÞ, 2005 . - 179 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1542, Vb 1544/ VGIADINH / Mfn: 97144

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Phßng chèng HIV; ChiÕn l­îc phßng chèng; ViÖt Nam
Trî gióp ph¸p lý niÒm vui cho ng­êi nhiÔm HIV= Legal Aid Happiness for People Living with HIV / UNAIDS, Trung t©m t­ vÊn ph¸p luËt vµ chÝnh s¸ch vÒ y tÕ HIV/AIDS . - H. : Nxb. Hång §øc, 2010 . - 150 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1543/ VGIADINH / Mfn: 97146

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Trî gióp ph¸p lý; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn thuËt ng÷ khoa häc kinh tÕ vµ x· héi/ Jean-Paul Piriou; NguyÔn Duy Toµn d.; NguyÔn §øc DÞ h.®. . - H. : ThÕ giíi, 2005 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : T® 175/ VTONGIAO / Mfn: 97520

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn thuËt ng÷; ThuËt ng÷ kinh tÕ; ThuËt ng÷ x· héi
T­¬ng lai kh¸c th­êng: Nh÷ng xu h­íng hµng ®Çu sÏ ®Þnh h×nh l¹i thÕ giíi trong 20 n¨m tíi = The Extreme Future / James Canton; D­¬ng Thñy, Yªn Khuª, Ng©n Hµ d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 528 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1100930/ TVKHXHHCM / Mfn: 97561

Tõ kho¸ : Dù b¸o kinh tÕ; Dù b¸o x· héi; Thay ®æi x· héi; ThÕ giíi
V¨n ho¸ ph¸p luËt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vµ øng dông chuyªn ngµnh / Hoµng ThÞ Kim QuÕ, Ng« Huy C­¬ng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 719 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11627/ VTTKHXH / Mfn: 97743

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ ph¸p luËt; §êi sèng ph¸p luËt; ViÖt Nam
V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam - mét c¸ch tiÕp cËn/ Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5491/ VDANTOC / Mfn: 97395

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Lèi sèng; §« thÞ; ViÖt Nam
VÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1101007/ TVKHXHHCM / Mfn: 97618

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

D©n chñ; ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt Nam


ViÖt Nam 20 n¨m phßng chèng HIV/AIDS/ NguyÔn Quèc TriÖu ch.b. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1974/ VGIADINH / Mfn: 97209

Tõ kho¸ : Phßng chèng HIV/AIDS; HIV/AIDS; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam
ViÖt Nam hµnh tr×nh ®i ®Õn phån vinh/ Vò Minh Kh­¬ng . - H. : Tri thøc, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5449, VV 5450/ VDANTOC / Mfn: 97359

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thêi c¬;

Th¸ch thøc; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Bµi viÕt; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu héi th¶o lÇn thø hai. T. 1 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 784 tr.

Ký hiÖu kho : VL 537/ VTONGIAO / Mfn: 97494

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; Kinh tÕ;

X· héi; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam häc: Kû yÕu Héi th¶o Quèc tÕ lÇn thø hai. Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 14- 16.7.2004. T.3 : ViÖt Nam trªn ®­êng ph¸t triÓn vµ héi nhËp: TruyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i / ViÖn Khoa häc X· héi ViÖt Nam, §¹i häc Quèc gia Hµ Néi . - H. : ThÕ giíi, 2007 . - 773 tr.

Ký hiÖu kho : VL 539/ VTONGIAO / Mfn: 97496

Tõ kho¸ : ViÖt Nam häc; Héi th¶o quèc tÕ; V¨n minh;

Gi¸o dôc; Con ng­êi; Nguån nh©n lùc; Kû yÕu; ViÖt Nam


ViÖt Nam thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû: Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt t¹i v¨n b¶n sè 4947/VPCP-QHQT ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2005 . - H. : Thèng kª, 2005 . - 100 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1212/ VGIADINH / Mfn: 97212

Tõ kho¸ : Môc tiªu ph¸t triÓn; Thiªn niªn kû;

Ph¸t triÓn x· héi; B¸o c¸o; ViÖt Nam


ViÖt Nam tiÕp tôc chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 119 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1229, TLv 1230/ VGIADINH / Mfn: 97207

Tõ kho¸ : Môc tiªu ph¸t triÓn thiªn niªn kû; Xãa ®ãi gi¶m nghÌo;

Gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi; Ch¨m sãc søc kháe; ViÖt Nam
X· héi häc gia ®×nh/ Mai Huy BÝch . - H. : KHXH, 2011 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1761, VL 1762, VV 5441, VV 5442/ VDANTOC / Mfn: 97345

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh; H×nh th¸i gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; H«n nh©n


X· héi häc kinh tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª Ngäc Hïng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . 377 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1874/ VGIADINH / Mfn: 97194

Tõ kho¸ : X· héi häc kinh tÕ; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

LÞch sö x· héi häc kinh tÕ; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Kinh tÕ doanh nghiÖp
X· héi häc v¨n ho¸/ Mai V¨n Hai, Mai KiÖm . - H. : KHXH, 2011 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : VV 5463, VV 5464/ VDANTOC / Mfn: 97348

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; V¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

CÊu tróc v¨n ho¸; Lo¹i h×nh v¨n ho¸; BiÕn ®æi v¨n ho¸; ThÕ giíi


X©y dùng vµ ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam trong sù nghiÖp chÊn h­ng ®Êt n­íc/ NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 475 tr.

Ký hiÖu kho : VL 1740, VL 1774/ VDANTOC / Mfn: 97375

Tõ kho¸ : TÇng líp trÝ thøc; TrÝ tuÖ; Nguån lùc trÝ tuÖ;

Ph¸t huy nguån lùc trÝ tuÖ; ViÖt Nam


Xu h­íng viÖc lµm ViÖt Nam 2000/ Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi . - H. : [k.nxb.], 2009. - 51 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1866/ VGIADINH / Mfn: 97197

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Xu h­íng viÖc lµm;

ThÞ tr­êng lao ®éng; 2000; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 14/8/12


tải về 1.18 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương