S¸ch míi sè 06/2013


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n trong ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam giai ®o¹n 2011 - 2020tải về 0.58 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
1   2   3   4   5   6

Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n trong ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam giai ®o¹n 2011 - 2020: B¸o c¸o kiÕn nghÞ / TrÞnh ThÞ Kim Ngäc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 591/ VCONNGUOI / Mfn: 0912

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

VÊn ®Ò kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam


Nghiªn cøu rµ so¸t c¸c ch­¬ng tr×nh phßng chèng b¹o lùc trªn c¬ së giíi ë ViÖt Nam/ UNDP . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 74 tr.

Ký hiÖu kho : TL 605/ VCONNGUOI / Mfn: 1007

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi tÝnh; B¹o lùc giíi;

Phßng chèng b¹o lùc giíi; ViÖt Nam


Nguån lùc trÝ tuÖ ViÖt Nam: LÞch sö, hiÖn tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn V¨n Kh¸nh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2141/ VCONNGUOI / Mfn: 0970

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tri thøc; Nguån lùc trÝ tuÖ; TrÝ tuÖ;

TrÝ thøc; TÇng líp trÝ thøc; ViÖt Nam


Nh÷ng gi¶i ph¸p tiÖn lîi gi¶i quyÕt thùc tÕ phiÒn phøc: C¸ch tiÕp cËn dùa vµo hÖ sinh th¸i ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò biÕn ®æi khÝ hËu / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 114 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2671/ VCONNGUOI / Mfn: 0988

Tõ kho¸ : B¶o tån ®a d¹ng sinh häc; HÖ sinh th¸i;

B¶o vÖ m«i tr­êng; M«i tr­êng; ThÕ giíi


Nh÷ng luËn cø khoa häc cña viÖc x©y dùng hÖ gi¸ trÞ chung cña con ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸: Héi th¶o vµ ®iÒu tra gi¸ trÞ - ®Ò tµi cÊp Bé / Ph¹m Minh H¹c . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : TL 635/ VCONNGUOI / Mfn: 0965

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Gi¸ trÞ con ng­êi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


Nh÷ng luËn cø khoa häc cña viÖc x©y dùng hÖ gi¸ trÞ chung cña con ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸: §Ò tµi cÊp bé- c¸c chuyªn ®Ò / Ph¹m Minh H¹c. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : TL 634/ VCONNGUOI / Mfn: 0966

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Gi¸ trÞ con ng­êi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


Nh÷ng luËn cø khoa häc cña viÖc x©y dùng hÖ gi¸ trÞ chung cña con ng­êi ViÖt Nam trong thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp d­íi t¸c ®éng cña toµn cÇu ho¸: §Ò tµi cÊp bé- B¸o c¸o tæng quan / Ph¹m Minh H¹c . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 30 tr.

Ký hiÖu kho : TL 633/ VCONNGUOI / Mfn: 0967

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Gi¸ trÞ con ng­êi;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Toµn cÇu ho¸; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Hång Anh b.s. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2634/ VMOITRUONG / Mfn: 1143

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; 2011-2020;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi næi bËt cña Trung Quèc trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû XXI vµ triÓn väng ®Õn n¨m 2020/ Hoµng ThÕ Anh . - H. : KHXH, 2012 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2666/ VCONNGUOI / Mfn: 0993

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

VÊn ®Ò d©n sinh; BÊt æn x· héi; ThÕ kû 21; Trung Quèc


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c¸c quyÒn míi xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2642/ VMOITRUONG / Mfn: 1151

Tõ kho¸ : X· héi häc ph¸p luËt; Ph¸p luËt; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; ViÖt NamNiªn gi¸m thèng kª HËu Giang 2011 = HauGiang statistical yearbook 2011 / Côc Thèng kª HËu Giang . - H. : Thèng kª, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2586/ VMOITRUONG / Mfn: 1153

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011;

TØnh HËu Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª Ninh B×nh 2011 = NinhBinh statistical yearbook 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2587/ VMOITRUONG / Mfn: 1154

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam 2011: Tãm t¾t / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vn 37/ VMOITRUONG / Mfn: 1140

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


Ph¶n biÖn x· héi cña t¸c phÈm b¸o chÝ ViÖt Nam qua mét sè sù kiÖn næi bËt/ Phan V¨n KiÒn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2661/ VCONNGUOI / Mfn: 0997

Tõ kho¸ : Ph¶n biÖn x· héi; B¸o chÝ; T¸c phÈm b¸o chÝ;

Sù kiÖn x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi ë n­íc ta ®Õn n¨m 2020: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn HËu, §oµn Minh HuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 384 tr.

Ký hiÖu kho : V 10979/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0892

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; Ph¸t triÓn dÞch vô x· héi;

Qu¶n lÝ dÞch vô x· héi; 2020; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë vïng d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam: §¸p øng yªu cÇu ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc / NguyÔn §¨ng Thµnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 20112 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : V 10984, V 10985/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0895

Vv 2641/ VCONNGUOI / Mfn: 0935

LSS1200820, LSS1200821/ TVKHXHHCM / Mfn: 1083

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ/ Vò V¨n Phóc, NguyÔn Duy Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50612/ VTTKHXH / Mfn: 1161

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; §µo t¹o nguån nh©n lùc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng nÒn kinh tÕ tri thøc ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Lª ThÞ Hång §iÖp . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 317 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50620/ VTTKHXH / Mfn: 1169

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; Kinh tÕ tri thøc; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : V 10933, V 10934/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0854

Vl 2580/ VMOITRUONG / Mfn: 1134Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Ph©n tÇng x· héi ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ héi nhËp quèc tÕ: S¸ch chuyªn kh¶o / Lª V¨n Toµn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 318 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50614/ VTTKHXH / Mfn: 1163

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Ph©n tÇng x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam


Ph©n tÝch chung vÒ ViÖt Nam 2010/ Brian van Arkadie, Ph¹m ThÞ Lan H­¬ng, TrÇn ThÞ H¹nh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : TL 636/ VCONNGUOI / Mfn: 0999

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Nguån nh©n lùc; An sinh x· héi; B¶o trî x· héi;

2010; ViÖt Nam
Phô n÷ ch©u ¸ vµ gi¸o dôc quan ®iÓm ¸, ¢u vµ nh÷ng nh×n nhËn kh¸c: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Asian women and education- Asian, european and other perspectives / TrÇn ThÞ Ph­¬ng Hoa ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2137/ VCONNGUOI / Mfn: 0931

LSS1200785/ TVKHXHHCM / Mfn: 1020Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc phô n÷; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

X· héi häc phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

Tr×nh ®é häc vÊn; ViÖt Nam; Ch©u ¸
S¸ng kiÕn ph©n tÝch ®Þnh l­îng vÒ bu«n b¸n ng­êi (kh¶o s¸t tr­êng hîp t¹i tØnh An Giang - s¸ng kiÕn Siren vÒ ­íc l­îng qui m« cña bu«n b¸n ng­êi) / Tr­êng §¹i häc An Giang . - Th¸i Lan. : UNIAP, 2011 . - 38 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2144/ VCONNGUOI / Mfn: 0973

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu x· héi häc; Bu«n b¸n ng­êi;

Ph©n tÝch ®Þnh l­îng; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu;

TØnh An Giang; ViÖt Nam
Sè liÖu thèng kª vÞ thÕ kinh tÕ - x· héi 63 tØnh, thµnh phè ViÖt Nam = Statistical data on socio - economic positions of 63 provinces and cities in Vietnam / Héi Thèng kª ViÖt Nam . - H. : Thèng kª, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2576/ VMOITRUONG / Mfn: 1130

Tõ kho¸ : Thèng kª x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Sè liÖu thèng kª; TØnh; Thµnh phè; ViÖt Nam


Sù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2672/ VCONNGUOI / Mfn: 0987

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi
T¸c ®éng cña vèn con ng­êi ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¸c tØnh, thµnh phè ViÖt Nam/ TrÇn Thä §¹t, §ç TuyÕt Nhung . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2649/ VCONNGUOI / Mfn: 0979

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Vai trß con ng­êi;

Vèn con ng­êi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : V 10987/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0897

Vv 2633/ VMOITRUONG / Mfn: 1142Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; Khu c«ng nghiÖp;

Ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp; T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


T¨ng tr­ëng xanh cho mäi ng­êi: Con ®­êng h­íng tíi ph¸t triÓn bÒn v÷ng / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Nxb. Hång §øc, 2012 . - 189 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2157/ VCONNGUOI / Mfn: 0957

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng xanh
Thµnh phè thÝch øng víi khÝ hËu: VÒ gi¶m nhÑ kh¶ n¨ng bÞ th­¬ng tæn tr­íc thiªn tai. S¸ch tham kh¶o . - H. : V¨n ho¸ - Th«ng tin, 2008 . - 175 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2568/ VMOITRUONG / Mfn: 1122

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu;

Kh¶ n¨ng thÝch øng; §«ng ¸


Th¶m häa toµn cÇu/ Bill Mcguire . - H. : Tri thøc, 2011 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2627/ VMOITRUONG / Mfn: 1105

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu; ThÕ giíi
Th¸ch thøc vÒ m«i tr­êng víi c¸c doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Trung ­¬ng Héi Doanh nghiÖp nhá vµ võa ViÖt Nam . - H. : C«ng th­¬ng, 2011 .- 338 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2147/ VCONNGUOI / Mfn: 0947

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

¤ nhiÔm m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng


ThÞ tr­êng lao ®éng vµ kinh tÕ phi chÝnh thøc ë ViÖt Nam trong thêi gian khñng ho¶ng vµ phôc håi 2007 - 2009: Mét sè nÐt chñ yÕu tõ cuéc tæng ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2628/ VMOITRUONG / Mfn: 1106

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Kinh tÕ phi chÝnh thøc; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

§iÒu tra lao ®éng; §iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu thèng kª;

2007-2009; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c d©n téc Trung bé vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra/ Bïi Minh §¹o . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : V 10975/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0889

Vv 2640/ VCONNGUOI / Mfn: 0934Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ; V¨n ho¸;

T«n gi¸o; D©n téc thiÓu sè; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2608/ VMOITRUONG / Mfn: 1086

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng;

§êi sèng v¨n ho¸; T«n gi¸o; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam

TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸= Social progress : Some issues in East Asia's and Southeart Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : V 10961/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0877

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

M« h×nh ph¸t triÓn; §«ng ¸; §«ng Nam ¸
T×nh h×nh dinh d­ìng ViÖt Nam n¨m 2009 – 2010 = A review of the nutrition situation in Vietnam 2009 - 2010 / ViÖn Dinh d­ìng, UNICEF . - H. : Y häc, 2011 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : TL 628/ VCONNGUOI / Mfn: 1005

Tõ kho¸ : Søc kháe; Dinh d­ìng; ChØ tiªu dinh d­ìng;

T×nh tr¹ng dinh d­ìng; Dinh d­ìng bµ mÑ trÎ em;

2009-2010; ViÖt Nam
T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh Hµ TÜnh sau 20 n¨m t¸i lËp tØnh (1991 - 2011)/ Côc Thèng kª Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2584/ VMOITRUONG / Mfn: 1138

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

1991-2011; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ: KX05.07 / Ph¹m Minh H¹c . - H. : [k.nxb.], 2005 . - 60 tr.

Ký hiÖu kho : TL 632/ VCONNGUOI / Mfn: 0968

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nh©n c¸ch con ng­êi;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
Tæ chøc: hµnh vi, c¬ cÊu, qui tr×nh = Organizations behavior, Structure, Processes / James L. Gibson; Nhãm dÞch thuËt DTU, Lý Minh Chiªu d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 783 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2138/ VCONNGUOI / Mfn: 0932

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Tæ chøc; Hµnh vi tæ chøc;

C¬ cÊu tæ chøc; Qu¶n lÝ hµnh vi tæ chøc


Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009: Møc sinh vµ møc chÕt ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ nh÷ng kh¸c biÖt/ Tæng côc Thèng kª . - H. : , 2011 . - 265 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2569/ VMOITRUONG / Mfn: 1123

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; TØ lÖ sinh; TØ lÖ chÕt;

Sè liÖu thèng kª; 2009; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn: Nghiªn cøu tr­êng hîp v­ên quèc gia Phï M¸t vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn Ngäc S¬n - Ngæ Lu«ng / NguyÔn Ngäc Thanh . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2655/ VCONNGUOI / Mfn: 0962

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn;

B¶o vÖ tµi nguyªn; Sö dông tµi nguyªn; ViÖt Nam
Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn: Nghiªn cøu tr­êng hîp V­ên quèc gia Pï M¸t vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn Ngäc S¬n - Ngæ Lu«ng / NguyÔn Ngäc Thanh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200863/ TVKHXHHCM / Mfn: 1014

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lÝ tµi nguyªn; ViÖt Nam
Tuæi nghØ h­u cña lao ®éng n÷ ViÖt Nam: B×nh ®¼ng giíi vµ sù bÒn v÷ng cña Quü B¶o hiÓm x· héi . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 96 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2154/ VCONNGUOI / Mfn: 0954

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; Tuæi nghØ h­u;

Phóc lîi x· héi; ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam


Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 248 tr.

Ký hiÖu kho : V 10940/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0859

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi; B×nh ®¼ng giíi; C«ng b»ng x· héi;

D©n chñ; Vai trß phô n÷; Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n;

Tr¸ch nhiÖm nhµ n­íc; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ph¸p luËt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vµ øng dông chuyªn ngµnh / Hoµng ThÞ Kim QuÕ, Ng« Huy C­¬ng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : V 10965/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0881

Vl 2119/ VCONNGUOI / Mfn: 0916Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ ph¸p luËt;

§êi sèng ph¸p luËt; ViÖt Nam


VÊn ®Ò m«i tr­êng trong ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi theo h­íng bÒn v÷ng ë ViÖt Nam/ Hµ Huy Thµnh, Lª Cao §oµn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 476 tr.

Ký hiÖu kho : V 10963/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0879

Vv 2606, Vv 2607/ VMOITRUONG / Mfn: 1085Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; Ph¸t triÓn x· héi;

Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

BiÕn ®æi m«i tr­êng; ViÖt Nam
X· héi häc téi ph¹m/ TrÇn §øc Ch©m . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 152 tr.

Ký hiÖu kho : V 10982, V 10983/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0894

Vv 2644/ VCONNGUOI / Mfn: 0938Tõ kho¸ : Téi ph¹m; X· héi häc téi ph¹m;

Phßng chèng téi ph¹m; ViÖt Nam


X©y dùng bé m¸y l·nh ®¹o ®Ó tr­êng tån/ Noel M. Tichy, Eli Cohen; NguyÔn Linh Giang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1338/ VCONNGUOI / Mfn: 0943

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; L·nh ®¹o; Bé m¸y l·nh ®¹o;

Doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ doanh nghiÖp


X©y dùng n«ng th«n míi: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 478 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50627/ VTTKHXH / Mfn: 1176

Tõ kho¸ : N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

X©y dùng n«ng th«n míi; ViÖt Nam
ViÖn Hµn l©m Khoa häc x· héi ViÖt Nam 18/05/13


tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương