S¸ch míi sè 06/2013tải về 0.58 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
1   2   3   4   5   6
§­êi ­¬i ch©n kinh: Th¬ v¨n tinh tuyÓn / Bïi Gi¸ng, Thiªn H¶i §o¹n Tr­êng Nh©n t.ch., gi.th. . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 526 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200778/ TVKHXHHCM / Mfn: 1027

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n;

Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam


Hai m­¬i bèn giê mét phót: TuyÓn tËp t¹p v¨n trªn Thêi b¸o Kinh tÕ Sµi Gßn / Lý Lan . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh; , 2010 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200757, LSS1200758/ TVKHXHHCM / Mfn: 1080

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; Bµi b¸o;

B¸o Kinh tÕ Sµi Gßn; ViÖt Nam


Kh©m Thiªn g­¬ng mÆt cuéc ®êi/ Giang Qu©n . - Tb. cã söa ch÷a, bæ sung . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50635/ VTTKHXH / Mfn: 1183

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Ghi chÐp v¨n häc;

TruyÖn ng¾n; KÞch; ViÖt Nam


LuËn chiÕn v¨n ch­¬ng. Q. 2 / Chu Giang NguyÔn V¨n L­u . - H. : V¨n häc, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50633/ VTTKHXH / Mfn: 1182

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

TiÓu luËn; Nghiªn cøu v¨n häc; ViÖt Nam


L­în Tµy: L­în Tµy L¹ng S¬n. L­în SL­¬ng / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 546 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200723/ TVKHXHHCM / Mfn: 1038

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; H¸t l­în;

D©n téc Tµy; TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam


Lý luËn vµ phª b×nh v¨n häc: Nh÷ng vÊn ®Ò vµ quan niÖm hiÖn ®¹i / TrÇn §×nh Sö . - In lÇn 3 . - H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2012 . - 431 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200779/ TVKHXHHCM / Mfn: 1026

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Phª b×nh v¨n häc;

LÝ luËn v¨n häc; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Mét nhËn thøc vÒ v¨n häc d©n gian ViÖt Nam/ NguyÔn Xu©n KÝnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 822 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50657/ VTTKHXH / Mfn: 1201

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

§Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; ViÖt Nam
Mét vµi vÊn ®Ò vÒ v¨n häc d©n gian/ Hoµng TiÕn Tùu, NguyÔn H÷u S¬n, Phan ThÞ §µo, Vâ Quang Träng s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 783 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50658/ VTTKHXH / Mfn: 1202

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

LÝ luËn; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; ViÖt Nam


Nguyªn Ngäc vÉn trªn ®­êng xa ... / Chu H¶o, §oµn Tö HuyÕn, NguyÔn Ph­¬ng Loan, Hång Minh b.s. . - H. : Tri thøc; Trung t©m V¨n ho¸ Ng«n ng÷ §«ng T©y, 2012 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50636/ VTTKHXH / Mfn: 1185

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nhµ v¨n; Nguyªn Ngäc; ViÖt Nam


Nhµ v¨n ViÖt Nam hiÖn ®¹i tØnh Hµ TÜnh/ Chi héi nhµ v¨n ViÖt Nam t¹i Hµ TÜnh . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 588 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2134/ VCONNGUOI / Mfn: 0928

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

Nhµ v¨n; HiÖn ®¹i; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Phª b×nh v¨n häc ViÖt Nam 1975 - 2005/ NguyÔn V¨n Long ch.b. . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2012 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200878, LSS1200879/ TVKHXHHCM / Mfn: 1064

Tõ kho¸ : 1975-2005; Nghiªn cøu v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; 1975-2005; ViÖt Nam


Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n häc/ NguyÔn V¨n D©n . - In lÇn 3 cã söa ch÷a vµ bæ sung . - H. : KHXH, 2012 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50652, Vb 50653/ VTTKHXH / Mfn: 1197

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc;

Ph­¬ng ph¸p luËn; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Sù tÝch vµ truyÒn thuyÕt d©n gian/ Hoµng Lª, TrÇn ViÖt KØnh, Vâ V¨n Trùc . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50668/ VTTKHXH / Mfn: 1211

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sù tÝch; TruyÒn thuyÕt; Th¨ng Long; Hµ Néi;

TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam
T¹p v¨n Phan ThÞ Vµng Anh/ Phan ThÞ Vµng Anh . - In lÇn 2 . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2011 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200918/ TVKHXHHCM / Mfn: 1070

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n;

Ghi chÐp v¨n häc; ViÖt Nam


Then Tµy: Then B¸ch ®iÓu, Then B¾c cÇu xin hoa / Hoµng TuÊn C­, Hoµng H¹c, NguyÔn Thanh HuyÒn . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50670/ VTTKHXH / Mfn: 1213

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Then;

H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Then Tµy nh÷ng khóc h¸t/ TriÒu ¢n s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 642 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50659/ VTTKHXH / Mfn: 1203

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Then; H¸t Then; D©n téc Tµy; ViÖt NamThi ph¸p ca dao/ NguyÔn Xu©n KÝnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50667/ VTTKHXH / Mfn: 1210

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Thi ph¸p; Ca dao; ViÖt Nam


Thiªn t×nh sö d©n téc M«ng §ó vµ ®ång dao d©n téc Tµy/ Hoµng ThÞ Cµnh, Hoµng ThÞ Thoa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200726/ TVKHXHHCM / Mfn: 1035

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn lÞch sö; §ång dao; D©n téc M«ng §ó;

D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Th¬ ca nghi lÔ d©n téc Th¸i: Lêi ca trong lÔ xªn b¶n xªn m­êng cña ng­êi Th¸i. Kin pang Then cña ng­êi Th¸i Tr¾ng. TÝn ng­ìng ca cña ng­êi Th¸i / L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh, §ç ThÞ TÊc, ... s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 878 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50690/ VTTKHXH / Mfn: 1233

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi cóng; Th¬ nghi lÔ;

D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i Tr¾ng; ViÖt Nam
TiÕng c­êi trµo phóng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn Thanh Tó . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 432 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200920/ TVKHXHHCM / Mfn: 1068

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt;

NghÖ thuËt trµo phóng; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Tæng tËp t¶n v¨n Ng« TÊt Tè/ Cao §¾c §iÓm, Ng« ThÞ Thanh LÞch s.t., b.s., gi.th., ch.th. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 1204 tr., 30cm

Ký hiÖu kho : LSS1200765/ TVKHXHHCM / Mfn: 1081

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¶n v¨n; Ghi chÐp v¨n häc;

Tæng tËp; ViÖt Nam


TruyÖn cæ c¸c d©n téc T©y Nguyªn: TruyÖn cæ Gia Rai, truyÖn cæ £§ª, truyÖn cæ M'n«ng, truyÖn cæ Bana Kriªm / N«ng Quèc Th¾ng, Vâ Quang Nh¬n, Y §iªng,.. s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200721/ TVKHXHHCM / Mfn: 1040

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; MiÒn Trung;

ViÖt Nam

TruyÖn cæ d©n gian ViÖt Nam tuyÓn chän/ Hoµng QuyÕt . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 1167 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200731/ TVKHXHHCM / Mfn: 1055

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; ViÖt Nam


TruyÖn cæ mét sè d©n téc thiÓu sè/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 615 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50660/ VTTKHXH / Mfn: 1204

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


TruyÖn cæ vµ d©n ca nghi lÔ d©n téc Tµy/ Vi Hång s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 590 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50665/ VTTKHXH / Mfn: 1208

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch; D©n ca;

D©n téc Tµy; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian Tµy - Nïng Cao B»ng/ NguyÔn Thiªn Tø, Hoµng ThÞ NhuËn, N«ng VÜnh Tu©n . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200739/ TVKHXHHCM / Mfn: 1046

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; D©n téc Nïng; D©n téc Tµy;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
TruyÖn th¬ ng­êi Dao Kh©u ë S×n Hå - Lai Ch©u/ TÈn Kim Phu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200720/ TVKHXHHCM / Mfn: 1041

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; Ng­êi Dao Kh©u; HuyÖn S×n Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Tr­êng ca anh em Chi Bl¬ng vµ tr­êng ca Chi M¬ N©m: D©n téc Ch¨m ë Phó Yªn / Ka S« LiÔng s.t. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 799 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50656/ VTTKHXH / Mfn: 1200

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tr­êng ca; D©n téc Ch¨m; TØnh Phó Yªn;

ViÖt Nam

T­ t­ëng tiÕn bé - triÕt lý nh©n sinh thùc tiÔn cña nh©n d©n vµ vai trß cña vÌ, truyÖn kÓ trong v¨n häc d©n gian/ Vò Tè H¶o, Hµ Ch©u . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50683/ VTTKHXH / Mfn: 1226

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; VÌ;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; TruyÖn cæ tÝch;

TriÕt lÝ nh©n sinh; T­ t­ëng tiÕn bé; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 4 : H¸t ph­êng v¶i vµ chÌo tuång cæ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 842 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200727/ TVKHXHHCM / Mfn: 1034

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t ph­êng v¶i; NghÖ thuËt d©n gian; ChÌo;

Tuång cæ; TØnh NghÖ An; TÜnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 8 : VÌ nghÒ nghiÖp / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 575 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200732/ TVKHXHHCM / Mfn: 1053

Tõ kho¸ : VÌ nghÒ nghiÖp; V¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ; H¸t vÌ;

TØnh NghÖ An; TÜnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 9 : VÌ t×nh yªu trai g¸i / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 559 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200729/ TVKHXHHCM / Mfn: 1032

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; TÜnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 14 : VÌ yªu n­íc vµ c¸ch m¹ng / Ninh ViÕt Giao- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 641 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50664/ VTTKHXH / Mfn: 1207

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; TÜnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n häc nghÖ thuËt ViÖt Nam trong 20 n¨m thùc hiÖn c­¬ng lÜnh 1991/ §inh Xu©n Dòng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 458 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200876, LSS1200877/ TVKHXHHCM / Mfn: 1056

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; LÝ luËn v¨n häc;

Phª b×nh v¨n häc; ViÖt Nam


VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200741/ TVKHXHHCM / Mfn: 1044

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt Nam


X· héi häc

An sinh x· héi ë ViÖt Nam h­íng tíi 2020/ NguyÔn V¨n Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 387 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2651/ VCONNGUOI / Mfn: 0976

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; HÖ thèng an sinh x· héi;

2020; ViÖt Nam


nh h­ëng x· héi cña thùc hiÖn luËt ®Êt ®ai 2003 ®èi víi hé gia ®×nh n«ng th«n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2614/ VMOITRUONG / Mfn: 1092

Tõ kho¸ : LuËt ®Êt ®ai; N«ng th«n; X· héi häc n«ng th«n;

Hé gia ®×nh n«ng th«n; ¶nh h­ëng x· héi; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2011/ Tæng côc Thèng kª .- H. : [k.nxb.], 2012 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2160/ VCONNGUOI / Mfn: 0960

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm 6 th¸ng ®Çu n¨m 2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 52 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2563/ VMOITRUONG / Mfn: 1117

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


B¸o c¸o s¬ bé kÕt qu¶ tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n n¨m 2011/ Ban ChØ ®¹o tæng ®iÒu tra n«ng th«n, n«ng nghiÖp vµ thñy s¶n trung ­¬ng . H. : Thèng kª, 2011 . - 106 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2575/ VMOITRUONG / Mfn: 1129

Tõ kho¸ : Tæng ®iÒu tra; KÕt qu¶ ®iÒu tra; N«ng nghiÖp;

N«ng th«n; Thñy s¶n; 2011; ViÖt Nam


B¸o c¸o th­êng niªn 2010: §ång t©m hîp lùc/ UNDP . - H. : UNDP, 2010 . - 33 tr.

Ký hiÖu kho : TL 629/ VCONNGUOI / Mfn: 1004

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph©n tÝch kinh tÕ;

Ph©n tÝch x· héi; KÕt qu¶ ph©n tÝch; B¸o c¸o;

2010; ViÖt Nam
B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi x©y dùng con ng­êi ViÖt Nam theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng, më cöa vµ héi nhËp quèc tÕ/ Ph¹m Minh H¹c. . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : TL 631/ VCONNGUOI / Mfn: 0969

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

§Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam
C¸c d©n téc ViÖt Nam: Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu chÝnh tõ tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë ViÖt Nam n¨m 2009/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 56 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2630/ VMOITRUONG / Mfn: 1108

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; ChØ tiªu d©n sè;

ChØ tiªu nhµ ë; ViÖt Nam


C¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh ViÖt Nam: Mét sè kÕt qu¶ ph©n tÝch s©u §iÒu tra Gia ®×nh ViÖt Nam 2006 / ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi. . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 78 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2143, VL 2142/ VCONNGUOI / Mfn: 0972

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; X· héi häc gia ®×nh;

Quan hÖ gia ®×nh; B¹o lùc gia ®×nh; ViÖt Nam


C¸c quy t¾c cña ph­¬ng ph¸p x· héi häc/ Emile Durkheim; §inh Hång Phóc d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2640/ VMOITRUONG / Mfn: 1149

Tõ kho¸ : X· héi häc; Ph­¬ng ph¸p x· héi häc; Qui t¾c nghiªn cøu
Ch¨m sãc søc kháe cøu sèng con ng­êi: B¸o c¸o t×nh tr¹ng hé sinh thÕ giíi 2011 / Quü D©n sè Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 166 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2123/ VCONNGUOI / Mfn: 0920

Tõ kho¸ : Ch¨m sãc søc kháe; DÞch vô hé sinh; 2011; ThÕ giíi
ChØ sè hiÖu qu¶ qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh c«ng cÊp tØnh ë ViÖt Nam (PAPI)2010: §o l­êng tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn cña ng­êi d©n / Trung t©m Nghiªn cøu Ph¸t triÓn vµ Hç trî céng ®ång, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, UNDP . H. : UNDP ViÖt Nam, 2010 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : TL 613/ VCONNGUOI / Mfn: 1000

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; Qu¶n lý hµnh chÝnh;

ChÝnh quyÒn cÊp tØnh; ChØ sè PAPI; 2010; ViÖt Nam


ChØ tiªu trÎ em ViÖt Nam 2009 – 2010 = Children indicators in Vietnam 2009 - 2010 / Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, Côc B¶o vÖ Ch¨m sãc trÎ em . - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 . - 138 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2564/ VMOITRUONG / Mfn: 1118

Tõ kho¸ : TrÎ em; ChØ tiªu ph¸t triÓn; Sè liÖu thèng kª;

2009-2010; ViÖt NamC«ng b»ng y tÕ ë ViÖt Nam ph©n tÝch thùc tr¹ng tËp trung vµo tö vong bµ mÑ vµ trÎ em = Background paper prepared for Unicef consultancy on "equity in access to quality healthcare for women and children" / James C.Knowles, Sarah Bales, Lª Quang C­êng, TrÇn ThÞ Mai Oanh. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : TL 627/ VCONNGUOI / Mfn: 1002

Tõ kho¸ : Søc kháe; Ch¨m sãc søc kháe; Y tÕ; C«ng b»ng y tÕ;

Tö vong bµ mÑ; Tö vong trÎ em; ViÖt Nam


C¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2639/ VCONNGUOI / Mfn: 0933

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam


Di chuyÓn lao ®éng quèc tÕ/ NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : V 11005/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0909

Vv 2617/ VMOITRUONG / Mfn: 1095Tõ kho¸ : Lao ®éng; X· héi häc lao ®éng; Di c­;

Di chuyÓn lao ®éng; ThÕ giíi


DÞch vô x· héi phôc vô ph¸t triÓn con ng­êi: B¸o c¸o Quèc gia vÒ Ph¸t triÓn Con ng­êi n¨m 2011 / Ch­¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2125/ VCONNGUOI / Mfn: 0921

Tõ kho¸ : DÞch vô x· héi; DÞch vô y tÕ; DÞch vô gi¸o dôc;

Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; B¸o c¸o; 2011;

ViÖt Nam
DiÔn tiÕn cña b¹o lùc gia ®×nh nh÷ng ph¸t hiÖn tõ mét cuéc nghiªn cøu ®Þnh tÝnh/ ViÖn Gia ®×nh vµ Giíi . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 99 tr.

Ký hiÖu kho : TL 606/ VCONNGUOI / Mfn: 1006

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Gia ®×nh;

B¹o lùc gia ®×nh; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


§Æc ®iÓm t­ duy vµ lèi sèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Ngäc Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2626/ VMOITRUONG / Mfn: 1104

Tõ kho¸ : X· héi häc lèi sèng; Lèi sèng; T­ duy;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam§Èy m¹nh x· héi ho¸ gi¸o dôc, y tÕ ë ViÖt Nam/ NguyÔn Minh Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 358 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2650/ VCONNGUOI / Mfn: 0977

Tõ kho¸ : X· héi ho¸ gi¸o dôc; X· héi häc y tÕ;

X· héi ho¸; ViÖt Nam


§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2610/ VMOITRUONG / Mfn: 1088

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ;

X· héi ho¸; ViÖt Nam


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : , 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2562/ VMOITRUONG / Mfn: 1116

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu ®iÒu tra; 2011; ViÖt Nam


§Þnh h­íng gi¸ trÞ con ng­êi ViÖt Nam thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m Minh H¹c, Th¸i Duy Tuyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2623/ VMOITRUONG / Mfn: 1101

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸ trÞ con ng­êi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


§« thÞ ho¸ vµ T¨ng tr­ëng/ Michael Spence, Particia Clarke Annez, Robert M. Buckley . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2155/ VCONNGUOI / Mfn: 0955

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸; Kinh tÕ ®« thÞ;

§Æc ®iÓm kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ThÕ giíi
Gi¶i phãng mÆt b»ng ë Hµ Néi: HÖ lôy vµ h­íng gi¶i quyÕt / NguyÔn ChÝ Mú, Hoµng Ngäc B¾c, Hoµng Xu©n NghÜa, NguyÔn Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50626/ VTTKHXH / Mfn: 1175

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸;

Gi¶i phãng mÆt b»ng; Hµ Néi; ViÖt Nam


Gi¸o tr×nh x· héi häc m«i tr­êng/ NguyÔn TuÊn Anh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 286 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2613/ VMOITRUONG / Mfn: 1091

Tõ kho¸ : X· héi häc m«i tr­êng; M«i tr­êng;

TruyÒn th«ng m«i tr­êng; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Hµnh vi tæ chøc trong mét thÕ giíi ®ang thay ®æi/ Lª V¨n H¶o, Knud S. Larsen . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2122/ VCONNGUOI / Mfn: 0919

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; T©m lÝ häc hµnh vi; Hµnh vi tæ chøc
HÖ thèng ph©n tÇng x· héi ë ViÖt Nam hiÖn nay: Qua nh÷ng cuéc ®iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh ViÖt Nam 2002 - 2004 - 2006 - 2008 / §ç Thiªn KÝnh . - H. : KHXH, 2012 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2636/ VMOITRUONG / Mfn: 1145

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Ph©n tÇng x· héi;

HÖ thèng ph©n tÇng x· héi; 2001-2010; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng d©n c­ n¨m 2010 = Result of the Viet Nam household living standards survey 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2124/ VCONNGUOI / Mfn: 0915

Tõ kho¸ : Møc sèng; D©n c­; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam
Khung thÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mét sè n­íc §«ng Nam ¸ vµ bµi häc cho ViÖt Nam/ L­u B¸ch Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2604, Vv 2605/ VMOITRUONG / Mfn: 1084

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

ThÓ chÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §«ng Nam ¸; ViÖt Nam


Kinh tÕ thÕ giíi - Mét thiªn niªn kû ph¸t triÓn/ Angus Maddison . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2577/ VMOITRUONG / Mfn: 1131

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thèng kª x· héi;

Thèng kª kinh tÕ; Sè liÖu thèng kª; ThÕ giíi


Lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®Õn n¨m 2020/ §oµn Minh DuÖ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2615/ VMOITRUONG / Mfn: 1093

Tõ kho¸ : Lao ®éng; X· héi häc lao ®éng; Lao ®éng n­íc ngoµi;

XuÊt khÈu lao ®éng; ChÝnh s¸ch lao ®éng; 2020;

ViÖt Nam
Lµm d©u ®Êt kh¸ch: Tr¶i nghiÖm v¨n ho¸ cña nh÷ng ng­êi phô n÷ ViÖt Nam lÊy chång Trung Quèc ë V¹n VÜ (§«ng H­ng, Qu¶ng T©y, Trung Quèc)/ NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200724/ TVKHXHHCM / Mfn: 1037

Tõ kho¸ : Phô n÷; X· héi häc phô n÷; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Giao tiÕp x· héi; H«n nh©n gia ®×nh; Lµng V¹n VÜ;

Thµnh phè §«ng H­ng; TØnh Qu¶ng T©y; Trung Quèc
Lîi Ých ®éng lùc ph¸t triÓn x· héi bÒn v÷ng/ Hoµng V¨n Lu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2622/ VMOITRUONG / Mfn: 1100

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; §éng lùc ph¸t triÓn; Lîi Ých;

Lîi Ých kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña x· héi T©y Nguyªn trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2012 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2656/ VCONNGUOI / Mfn: 0981

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Tæ chøc x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

Gi¸ trÞ x· héi; MiÒn Trung; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé: Giai ®o¹n 2011-2020 / Bïi §øc Hïng, NguyÔn KÕ TuÊn, Lª ThÞ Hång D­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200864/ TVKHXHHCM / Mfn: 1013

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

2011-2020; MiÒn Trung; ViÖt Namtải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương