S¸ch míi sè 06/2013


§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011tải về 0.58 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
1   2   3   4   5   6
§iÒu tra biÕn ®éng d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh 1/4/2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : , 2011 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2562/ VMOITRUONG / Mfn: 1116

Tõ kho¸ : D©n sè; §iÒu tra d©n sè; BiÕn ®éng d©n sè;

KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; Sè liÖu ®iÒu tra; 2011; ViÖt Nam


Qu©n sù

40 n¨m §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng: Qua t­ liÖu ¶nh (1972 - 2012)/ Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia III, Th«ng tÊn x· ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50693/ VTTKHXH / Mfn: 1236

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng;

1972; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam

tµI liÖu cã néi dung tæng hîp
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kinh tÕ: Song ng÷ Anh - ViÖt = Basic Economic Concepts . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200759, LSS1200760/ TVKHXHHCM / Mfn: 1079

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


40 n¨m §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng: Qua t­ liÖu ¶nh (1972 - 2012)/ Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia III, Th«ng tÊn x· ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50693/ VTTKHXH / Mfn: 1236

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng;

1972; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nghiªn cøu HuÕ. T. 8 / Trung t©m Nghiªn cøu HuÕ . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200880, LSS1200881/ TVKHXHHCM / Mfn: 1063

Tõ kho¸ : LÞch sö; V¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Ng­êi Gia Rai ë T©y Nguyªn = Jarai Ethnic Group in Central Highlands / Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn B¶o C­¬ng, Chu Th¸i S¬n b.s.; Ph¹m §×nh An d.; Peter Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50646, Vb 50647/ VTTKHXH / Mfn: 1194

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; S¸ch ¶nh;

D©n téc Gia Rai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Ng­êi Khmer ë Nam Bé, ViÖt Nam = The Khmer in the South of Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Kh¾c C¶nh, §Æng ThÞ Kim Oanh, Ph¹m Ngäc Tu©n, ... b.s.; Ph¹m §×nh An d.; Peter Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50644, Vb 50645/ VTTKHXH / Mfn: 1193

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi; TÝn ng­ìng; S¸ch ¶nh;

D©n téc Khmer; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Ng­êi La ChÝ ë ViÖt Nam = The La ChÝ in Vietnam / Vò Quèc Kh¸nh ch.b.; Hoµng Thanh LÞch, TrÇn B×nh, Long Vò b.s.; NguyÔn Xu©n Hång d.; Mcpherson Pridgen h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50650, Vb 50651/ VTTKHXH / Mfn: 1196

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc La ChÝ;

S¸ch ¶nh; TØnh Hµ Giang; TØnh Lai Ch©u; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë ViÖt Nam = The Lù in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; TrÇn B×nh, §ç ThÞ TÊc b.s.; NguyÔn Xu©n Hång d., h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 163 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50648, Vb 50649/ VTTKHXH / Mfn: 1195

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi;

S¸ch ¶nh; D©n téc Lù; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò lÞch sö - v¨n ho¸ - gi¸o dôc Nam Bé/ Vâ Xu©n §µn . - TP. Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200763, LSS1200764/ TVKHXHHCM / Mfn: 1077

Tõ kho¸ : LÞch sö; V¨n ho¸; Gi¸o dôc; Nam Bé;

MiÒn Nam; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª 2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2153/ VCONNGUOI / Mfn: 0953

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª HËu Giang 2011 = HauGiang statistical yearbook 2011 / Côc Thèng kª HËu Giang . - H. : Thèng kª, 2012 . - 278 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2586/ VMOITRUONG / Mfn: 1153

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011;

TØnh HËu Giang; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2011 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2585/ VMOITRUONG / Mfn: 1139

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2011; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª Ninh B×nh 2011 = NinhBinh statistical yearbook 2011 / Côc Thèng kª Ninh B×nh . - H. : Thèng kª, 2012 . - 416 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2587/ VMOITRUONG / Mfn: 1154

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011;

TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª ViÖt Nam 2011: Tãm t¾t / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : Vn 37/ VMOITRUONG / Mfn: 1140

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


Tinh thÇn khai minh: DiÔn tõ nhËn Gi¶i th­ëng v¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh. 2007- 2011 / Quü V¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh . - H. : Tri thøc, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50640/ VTTKHXH / Mfn: 1189

Vb 1343/ VCONNGUOI / Mfn: 0983Tõ kho¸ : Gi¶i th­ëng; Gi¶i th­ëng v¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh;

Bµi diÔn v¨n; DiÔn tõ; 2007-2011; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 439 tr., 22 cm

Ký hiÖu kho : Vv 2631/ VMOITRUONG / Mfn: 1141

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn chuyªn ngµnh; Tõ ®iÓn kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50682/ VTTKHXH / Mfn: 1225

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Thèng kª häc

B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2011/ Tæng côc Thèng kª .- H. : [k.nxb.], 2012 . - 347 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2160/ VCONNGUOI / Mfn: 0960

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2011; ViÖt Nam


KÕt qu¶ kh¶o s¸t møc sèng d©n c­ n¨m 2010 = Result of the Viet Nam household living standards survey 2010 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2124/ VCONNGUOI / Mfn: 0915

Tõ kho¸ : Møc sèng; D©n c­; Sè liÖu thèng kª; 2010; ViÖt Nam
Niªn gi¸m thèng kª 2011/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2012 . - 877 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2153/ VCONNGUOI / Mfn: 0953

Tõ kho¸ : Niªn gi¸m; Niªn gi¸m thèng kª; Thèng kª kinh tÕ;

Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª; 2011; ViÖt Nam


T«n gi¸o

§a d¹ng t«n gi¸o: So s¸nh Ph¸p - ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn Hång D­¬ng, P. Hoffman ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2665/ VCONNGUOI / Mfn: 0994

Tõ kho¸ : §a d¹ng t«n gi¸o; §a nguyªn t«n gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; Céng ®ång t«n gi¸o;

Ho¹t ®éng t«n gi¸o; KØ yÕu; Héi th¶o; Ph¸p; ViÖt Nam
§¹o thê MÉu ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50684/ VTTKHXH / Mfn: 1227

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; LÔ héi; Tôc thê MÉu; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña C«ng gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 302 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50617/ VTTKHXH / Mfn: 1166

Vv 2659/ VCONNGUOI / Mfn: 0982Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o;

§êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ tÝn ng­ìng, t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Tr­¬ng H¶i C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200910, LSS1200911/ TVKHXHHCM / Mfn: 1074

Tõ kho¸ : T«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng;

T©m linh; ViÖt Nam


Quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng vÒ t«n gi¸o vµ nh÷ng vÊn ®Ò t«n gi¸o ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Hång D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50623/ VTTKHXH / Mfn: 1172

Tõ kho¸ : §êi sèng t«n gi¸o; TÝn ng­ìng; §¶ng l·nh ®¹o;

ChÝnh s¸ch t«n gi¸o; ViÖt Nam


T«n gi¸o vµ quan hÖ quèc tÕ/ Lª Thanh B×nh, §ç Thanh H¶i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 252 tr.

Ký hiÖu kho : V 10958/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0874

Tõ kho¸ : LÞch sö t«n gi¸o; VÊn ®Ò t«n gi¸o; Quan hÖ quèc tÕ;

§êi sèng t«n gi¸o; §êi sèng chÝnh trÞ x· héi;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
T«n gi¸o víi ®êi sèng chÝnh trÞ - x· héi ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn V¨n Dòng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50619/ VTTKHXH / Mfn: 1168

Tõ kho¸ : Vai trß t«n gi¸o; §êi sèng t«n gi¸o; ChÝnh s¸ch t«n gi¸o;

§êi sèng chÝnh trÞ; §êi sèng x· héi; ThÕ giíi


TÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50678/ VTTKHXH / Mfn: 1221

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

§êi sèng t«n gi¸o; TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


TriÕt häc. Logic häc. ®¹o ®øc häc. Mü häc. T©m lÝ häc

C¨n tÝnh vµ b¹o lùc: HuyÔn t­ëng vÒ sè mÖnh / Amartya Sen; Lª TuÊn Huy, TrÇn TiÔn Cao §¨ng d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 317 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50637/ VTTKHXH / Mfn: 1186

Tõ kho¸ : TriÕt häc con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi;

TÝnh c¸ch; Hµnh vi


C©u chuyÖn v« h×nh vµ ®¶o: TiÓu luËn triÕt häc / Hamvas Besla; NguyÔn Hång Nhung d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50643/ VTTKHXH / Mfn: 1192

Tõ kho¸ : TiÓu luËn triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc; Hungary
Con ng­êi qua l¨ng kÝnh triÕt gia: S¸ch tham kh¶o / Lª C«ng Sù . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2645/ VCONNGUOI / Mfn: 0939

Tõ kho¸ : Con ng­êi; TriÕt häc con ng­êi;

Quan ®iÓm triÕt häc; T­ t­ëng triÕt häc


C¬ cÊu trÝ kh«n: Lý thuyÕt vÒ nhiÒu d¹ng trÝ kh«n / Howard Gardner; Ph¹m Toµn d.; NguyÔn D­¬ng Kh­, Ph¹m Anh TuÊn h.®. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 588 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2120/ VCONNGUOI / Mfn: 0917

Tõ kho¸ : T­ t­ëng t©m lÝ häc; T©m lÝ häc c¸ nh©n;

TrÝ kh«n; Lý thuyÕt trÝ kh«n; HiÖn ®¹i; Mü


§Çu t­ ph¸t triÓn/ Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2616/ VMOITRUONG / Mfn: 1094

Tõ kho¸ : LÝ luËn nhËn thøc; Ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; §Çu t­ ph¸t triÓn§Þnh h­íng gi¸ trÞ con ng­êi ViÖt Nam thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp: S¸ch chuyªn kh¶o / Ph¹m Minh H¹c, Th¸i Duy Tuyªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 506 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2623/ VMOITRUONG / Mfn: 1101

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Gi¸ trÞ con ng­êi; Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh ®¹i c­¬ng vÒ nh÷ng khuynh h­íng c¬ b¶n trong lÞch sö mü häc/ §ç Huy ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 436 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200886/ TVKHXHHCM / Mfn: 1059

Tõ kho¸ : Mü häc; LÞch sö mü häc; Khuynh h­íng c¬ b¶n;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


Hµnh vi tæ chøc trong mét thÕ giíi ®ang thay ®æi/ Lª V¨n H¶o, Knud S. Larsen . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 385 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2122/ VCONNGUOI / Mfn: 0919

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; T©m lÝ häc hµnh vi; Hµnh vi tæ chøc
Nh©n häc t¶n mÆc/ Cõu B¸i Nhiªn; Vò ThÞ Ngäc BÝch d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2118/ VCONNGUOI / Mfn: 0914

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi; Nh©n häc;

Nho gi¸o; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Nh÷ng c¹m bÉy t­ duy, ph­¬ng ph¸p t­ duy gióp b¹n thµnh c«ng vµ h¹nh phóc = Mental Traps / AndrÐ Kukla, Phan Thu . - TP. Hå ChÝ Minh : Thèng kª, 2008 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2657/ VCONNGUOI / Mfn: 0975

Tõ kho¸ : TriÕt häc tinh thÇn; Qu¸ tr×nh t©m lý;

T­ duy; Ph­¬ng ph¸p t­ duy


Nh÷ng vÊn ®Ò t©m lý häc s¸ng t¹o/ Ph¹m Thµnh NghÞ . - H. : §¹i häc S­ ph¹m, 2011 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200783/ TVKHXHHCM / Mfn: 1022

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc c¸ nh©n; T©m lÝ häc s¸ng t¹o;

Nghiªn cøu t©m lÝ; Ho¹t ®éng s¸ng t¹o


Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn t­ t­ëng cña Nho sÜ ViÖt Nam trong 30 n¨m ®Çu thÕ kû XX/ TrÇn ThÞ H¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50618/ VTTKHXH / Mfn: 1167

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

T­ t­ëng gi¸o dôc; Nho sÜ; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam
Sù nghÌo nµn cña thuyÕt sö luËn/ Karl Popper; Chu Lan §×nh d. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50641/ VTTKHXH / Mfn: 1190

Vb 1342/ VCONNGUOI / Mfn: 0984Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt lÝ chÝnh trÞ;

TriÕt lÝ x· héi; ThuyÕt sö luËn; Anh


T©m lý häc kh¸c biÖt: Gi¸o tr×nh dµnh cho hÖ cö nh©n / Ng« C«ng Hoµn ch.b.; Tr­¬ng ThÞ Kh¸nh Hµ b.s. . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200773/ TVKHXHHCM / Mfn: 1031

Tõ kho¸ : C¸ nh©n; T©m lÝ c¸ nh©n; Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam
T©m lý häc ph¸t triÓn/ NguyÔn V¨n §ång . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 753 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200922/ TVKHXHHCM / Mfn: 1066

Tõ kho¸ : T©m lÝ c¸ nh©n; Nghiªn cøu t©m lÝ;

Ph¸t triÓn t©m lÝ; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Tõ gãc nh×n triÕt häc ®­¬ng ®¹i / Hå B¸ Th©m, NguyÔn ThÞ Hång DiÔm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011- 708 tr.

Ký hiÖu kho : V 10931/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0851

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

TriÕt häc x· héi; ThÕ giíi


ViÖc lµm, thu nhËp cña thanh niªn hiÖn nay: Nh×n tõ gãc ®é t©m lý häc / Vò Dòng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 220 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50629/ VTTKHXH / Mfn: 1178

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc thanh niªn; Thanh niªn;

ViÖc lµm; Thu nhËp; ViÖt Nam


V¨n hãa. Khoa häc. Gi¸o dôc
C©u chuyÖn ph¸t triÓn & h¹nh phóc: TuyÓn tËp bµi viÕt vÒ v¨n ho¸, x· héi trªn Thêi b¸o Kinh tÕ Sµi Gßn . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200774/ TVKHXHHCM / Mfn: 1030

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; T¸c phÈm b¸o chÝ; Bµi b¸o;

B¸o Kinh tÕ Sµi Gßn; ViÖt Nam
Chia sÎ: §èi tho¹i 2 / H÷u Thä . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50638/ VTTKHXH / Mfn: 1187

Tõ kho¸ : B¸o chÝ; T¸c phÈm b¸o chÝ; Bµi pháng vÊn;

Bµi ®èi tho¹i; ViÖt Nam


C¬ së gi¸o dôc nh©n b¶n: v¨n ho¸ ViÖt Nam - v¨n ho¸ giao thoa §«ng T©y/ NguyÔn Vinh S¬n . - Tb. cã bæ sung . - H. : Tõ ®iÓn b¸ch khoa, 2012 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2647/ VCONNGUOI / Mfn: 0941

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc con ng­êi;

Nh©n c¸ch con ng­êi; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

ViÖt Nam
C¬ së lý luËn vµ ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu v¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / D­¬ng Phó HiÖp ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2639/ VCONNGUOI / Mfn: 0933

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn v¨n ho¸; Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Ph­¬ng ph¸p luËn; ViÖt Nam
Cæ Lòy trong luång v¨n ho¸ biÓn ViÖt Nam/ Cao Ch­ s.t., b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50677/ VTTKHXH / Mfn: 1220

Tõ kho¸ : Di tÝch v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ chµi l­íi; NghÒ bu«n; NghÖ thuËt d©n gian;

Nghi lÔ; Cæ Luü; TØnh Qu¶ng Ng·i; ViÖt Nam
Di s¶n thÕ giíi t¹i ViÖt Nam. T. 1 / Bïi §Ñp b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200909/ TVKHXHHCM / Mfn: 1075

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n thÕ giíi; ViÖt Nam
Di s¶n thÕ giíi t¹i ViÖt Nam. T. 2 / Bïi §Ñp b.s. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. TrÎ, 2012 . - 268 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200908/ TVKHXHHCM / Mfn: 1076

Tõ kho¸ : Di s¶n v¨n ho¸; Di s¶n thÕ giíi; ViÖt Nam
DiÔn tr×nh v¨n ho¸ ®ång b»ng s«ng Cöu Long/ NguyÔn H÷u HiÕu . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200784/ TVKHXHHCM / Mfn: 1021

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

§êi sèng v¨n ho¸; §ång b»ng s«ng Cöu Long;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


§¹i c­¬ng vÒ v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Phan §¨ng NhËt . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200884, LSS1200885/ TVKHXHHCM / Mfn: 1058

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


§Èy m¹nh x· héi ho¸ c¸c ho¹t ®éng khoa häc - c«ng nghÖ ë ViÖt Nam/ §inh Träng ThÞnh, NguyÔn Minh Phong . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 363 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2610/ VMOITRUONG / Mfn: 1088

Tõ kho¸ : Khoa häc c«ng nghÖ; Ho¹t ®éng khoa häc c«ng nghÖ;

X· héi ho¸; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200735/ TVKHXHHCM / Mfn: 1050

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa chÝ v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Phong LÖ; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian Ninh B×nh/ Tr­¬ng §×nh T­ëng ch.b. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 1155 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200730/ TVKHXHHCM / Mfn: 1054

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

V¨n ho¸ d©n gian; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam


Giao thoa v¨n hãa vµ chÝnh s¸ch ngo¹i giao v¨n ho¸ ViÖt Nam/ Lª Thanh B×nh ch.b.; §oµn V¨n Dòng, NguyÔn TuÊn HiÖp, NguyÔn Anh Th­ b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 204 tr.

Ký hiÖu kho : V 10981/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0893

LSS1200889/ TVKHXHHCM / Mfn: 1062Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Giao thoa v¨n ho¸; Giao l­u v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch ngo¹i giao; ViÖt Nam


Gi¸o dôc: Xin cho t«i nãi th¼ng/ Hoµng Tôy . - H. : Tri thøc, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50639/ VTTKHXH / Mfn: 1188

Vb 1341/ VCONNGUOI / Mfn: 0985Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; T×nh h×nh gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

C¶i c¸ch gi¸o dôc; ViÖt Nam


Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t hiÖn, båi d­ìng, sö dông nh©n tµi/ Giang ThiÖu Thanh, Hoµng YÕn My ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2135/ VCONNGUOI / Mfn: 0929

Tõ kho¸ : Nh©n tµi; Båi d­ìng nh©n tµi; Sö dông nh©n tµi;

Bµi viÕt; Bµi nãi; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
LÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam: TiÕp cËn bé phËn / Phan Huy Lª; Phan Ph­¬ng Th¶o t.ch. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2121/ VCONNGUOI / Mfn: 0918

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö;

Nh©n vËt lÞch sö; LÞch sö v¨n ho¸;

V¨n minh; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2136/ VCONNGUOI / Mfn: 0930

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam
Mét sè luËn ®iÓm quan träng vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp: Theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung ­¬ng 5 khãa VIII / §ç ThÞ Minh Thóy ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2664/ VCONNGUOI / Mfn: 0995

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt Nam


Mét sè luËn ®iÓm quan träng vÒ x©y dùng nÒn v¨n ho¸ ViÖt Nam trong bèi c¶nh héi nhËp: Theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng 5 Khãa VIII / §ç ThÞ Minh Thóy ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200914, LSS1200915/ TVKHXHHCM / Mfn: 1072

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; X©y dùng nÒn v¨n ho¸;

Héi nhËp v¨n ho¸; ViÖt Nam


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ vïng ®Êt Sµi Gßn vµ Nam Bé = Language - Culture in Saigon and Southern Vietnam / Lý Tïng HiÕu . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2642/ VCONNGUOI / Mfn: 0936

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸; Ng«n ng÷;

Sö dông ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt;

MiÒn Nam; ViÖt Nam
Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2151/ VCONNGUOI / Mfn: 0951

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n;

ViÖt Nam

Nh÷ng biÓu t­îng ®Æc tr­ng trong v¨n ho¸ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 1 : C¸c bé trang trÝ ®iÓn h×nh / §inh Hång H¶i . - H. : Tri thøc, 2012 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1339/ VCONNGUOI / Mfn: 0942

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; BiÓu t­îng ®Æc tr­ng;

BiÓu t­ëng v¨n ho¸; BiÓu t­îng trang trÝ; ViÖt Nam


Niªn gi¸m thèng kª khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2011 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2585/ VMOITRUONG / Mfn: 1139

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2011; ViÖt Nam


Ph¶n biÖn x· héi cña t¸c phÈm b¸o chÝ ViÖt Nam qua mét sè sù kiÖn næi bËt/ Phan V¨n KiÒn . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2661/ VCONNGUOI / Mfn: 0997

Tõ kho¸ : Ph¶n biÖn x· héi; B¸o chÝ; T¸c phÈm b¸o chÝ;

Sù kiÖn x· héi; ViÖt Nam


Ph¸t huy hiÖu qu¶ cña Gi¸o dôc ®¹i häc: Kü n¨ng nghiªn cøu ®Ó t¨ng tr­ëng ë khu vùc §«ng ¸ / Ng©n hµng ThÕ giíi khu vùc §«ng ¸ Th¸i B×nh D­¬ng . - H. : [k.nxb.], 2012 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2156/ VCONNGUOI / Mfn: 0956

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc ®¹i häc; Vai trß gi¸o dôc; ChÝnh s¸ch gi¸o dôc;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; §Þnh h­íng gi¸o dôc; Ch©u ¸


Ph¸t triÓn ®ång bé vµ t­¬ng xøng v¨n ho¸ víi kinh tÕ/ Hå Bµ Th©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2624/ VMOITRUONG / Mfn: 1102

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; LÝ luËn; ViÖt Nam
Ph¸t triÓn nÒn gi¸o dôc ViÖt Nam trong nh÷ng thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh/ NguyÔn ThÞ Nga ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50628/ VTTKHXH / Mfn: 1177

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Gi¸o dôc; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

Qu¶n lÝ gi¸o dôc; ThÕ kØ 21; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng yªu cÇu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ/ Vò V¨n Phóc, NguyÔn Duy Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50612/ VTTKHXH / Mfn: 1161

Tõ kho¸ : Nguån nh©n lùc; Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc;

X· héi häc lao ®éng; §µo t¹o nguån nh©n lùc;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; Héi nhËp quèc tÕ;

ViÖt Nam
Phô n÷ ch©u ¸ vµ gi¸o dôc quan ®iÓm ¸, ¢u vµ nh÷ng nh×n nhËn kh¸c: Kû yÕu héi th¶o quèc tÕ = Asian women and education- Asian, european and other perspectives / TrÇn ThÞ Ph­¬ng Hoa ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 519 tr.Ký hiÖu kho : Vl 2137/ VCONNGUOI / Mfn: 0931

LSS1200785/ TVKHXHHCM / Mfn: 1020Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc phô n÷; Ph¸t triÓn gi¸o dôc;

X· héi häc phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

Tr×nh ®é häc vÊn; ViÖt Nam; Ch©u ¸
Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng in lËu s¸ch ë n­íc ta/ Lª V¨n Yªn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200921/ TVKHXHHCM / Mfn: 1067

Tõ kho¸ : XuÊt b¶n; Ho¹t ®éng xuÊt b¶n;

XuÊt b¶n s¸ch; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50678/ VTTKHXH / Mfn: 1221

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸;

LÔ héi; TÝn ng­ìng; §êi sèng t«n gi¸o;

TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam
Tinh hoa v¨n ho¸ BÕn Tre/ L­ Héi, Xu©n Quang . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50674/ VTTKHXH / Mfn: 1217

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; V¨n ho¸ Èm thùc; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
Tinh thÇn khai minh: DiÔn tõ nhËn Gi¶i th­ëng v¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh. 2007- 2011 / Quü V¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh . - H. : Tri thøc, 2012 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50640/ VTTKHXH / Mfn: 1189

Vb 1343/ VCONNGUOI / Mfn: 0983Tõ kho¸ : Gi¶i th­ëng; Gi¶i th­ëng v¨n ho¸ Phan Ch©u Trinh;

Bµi diÔn v¨n; DiÔn tõ; 2007-2011; ViÖt Nam


Toµn cÇu ho¸ vµ v¨n ho¸ nghÖ thuËt/ Hå SÜ VÞnh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 174 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2660/ VCONNGUOI / Mfn: 0998

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Toµn cÇu ho¸ v¨n ho¸;

V¨n ho¸ nghÖ thuËt; Giao l­u v¨n ho¸;

Hîp t¸c quèc tÕ; 2011-2020


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50682/ VTTKHXH / Mfn: 1225

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ lµng/ Héi V¨n häc d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200737/ TVKHXHHCM / Mfn: 1048

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n ho¸ lµng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Tôc lÖ; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ b¶n ®Þa ViÖt Nam - Khuynh h­íng ph¸t triÓn hiÖn ®¹i/ NguyÔn Thanh TuÊn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 345 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50631/ VTTKHXH / Mfn: 1180

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ b¶n ®Þa; B¶o tån;

Ph¸t triÓn v¨n ho¸ b¶n ®Þa; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian mét sè téc ng­êi/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50673/ VTTKHXH / Mfn: 1216

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; H«n nh©n; Gia ®×nh; LÔ héi; Tang lÔ;

D©n téc Tµy; D©n téc C¬ Lao; Ng­êi C¬ Lao tr¾ng;

D©n téc M¶ng; D©n téc Pako; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt ë Nam bé/ Thanh Ph­¬ng, Hå Lª, Huúnh Løa, NguyÔn Quang Vinh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50676/ VTTKHXH / Mfn: 1219

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n ho¸ lÔ tôc ABC/ Ph¹m C«n S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50654/ VTTKHXH / Mfn: 1198

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ph¸p luËt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vµ øng dông chuyªn ngµnh / Hoµng ThÞ Kim QuÕ, Ng« Huy C­¬ng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 720 tr.

Ký hiÖu kho : V 10965/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0881

Vl 2119/ VCONNGUOI / Mfn: 0916Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ ph¸p luËt;

§êi sèng ph¸p luËt; ViÖt NamV¨n ho¸ vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc/ Hå B¸ Th©m . - In lÇn 2, cã bæ sung söa ch÷a . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200787/ TVKHXHHCM / Mfn: 1018

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; ViÖt Nam
V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng: Mét gãc nh×n / NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2126/ VCONNGUOI / Mfn: 0922

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian trong nhµ tr­êng/ NguyÔn Xu©n §øc, NguyÔn Xu©n L¹c . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50681/ VTTKHXH / Mfn: 1224

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc tr­êng phæ th«ng; Gi¶ng d¹y v¨n häc d©n gian;

Ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y; Ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y;

Ca dao; ViÖt Nam
V¨n minh trµ ViÖt/ TrÞnh Quang Dòng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200867/ TVKHXHHCM / Mfn: 1010

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Trµ;

V¨n ho¸ trµ; NghÖ thuËt th­ëng trµ; ViÖt Nam


VÒ héi nhËp v¨n ho¸ trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2146/ VCONNGUOI / Mfn: 0946

LSS1200868/ TVKHXHHCM / Mfn: 1009Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


Xung ®ét v¨n ho¸ vµ ®Êu tranh v¨n ho¸: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn ChÝ T×nh . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 706 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2128, Vl 2129/ VCONNGUOI / Mfn: 0913

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Xung ®ét v¨n ho¸; §Êu tranh v¨n ho¸; Toµn cÇu ho¸V¨n häc

B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2553/ VMOITRUONG / Mfn: 1109

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o; BiÓn ®¶o; V¨n xu«i;

Th¬; ¢m nh¹c; Tr­êng Sa; Hoµng Sa; ViÖt Nam


Ca dao, d©n ca trªn ®Êt Phó Yªn: Chó gi¶i ®iÓn tÝch / Bïi T©n, T­êng S¬n gi.th.. - H. : Thanh niªn, 2012 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50687/ VTTKHXH / Mfn: 1230

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

Ca dao; Chó gi¶i; §iÓn tÝch; TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Ca dao, hß, vÌ miÒn Trung/ Tr­¬ng §×nh Quang, NguyÔn Xu©n Nh©n, D­¬ng Th¸i Nh¬n, NguyÔn ViÕt Trung s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 959 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50689/ VTTKHXH / Mfn: 1232

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Ca dao;

Hß; VÌ; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Chµng Mutui Am·: Akhµt jucar Raglai / TrÇn Vò . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200740/ TVKHXHHCM / Mfn: 1045

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc; DiÔn x­íng;

Ng­êi Raglai; TØnh Kh¸nh Hßa; ViÖt Nam


D©n ca c¸c d©n téc Pu PÐo, S¸n D×u, Dao, Cao Lan, L« L«: D©n ca Pu PÐo. D©n ca S¸n D×u. D©n ca Dao. XÞnh ca Cao Lan. D©n ca trong lÔ héi cña ng­êi L« L« / Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 754 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50691/ VTTKHXH / Mfn: 1234

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; D©n ca;

D©n téc Pu PÐo; D©n téc S¸n D×u; D©n téc Dao;

D©n téc L« L«; D©n téc Cao Lan; ViÖt Nam
Di s¶n v¨n ho¸ phi vËt thÓ cña ng­êi Th¸i ë Mai Ch©u/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 284 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50685/ VTTKHXH / Mfn: 1228

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di s¶n v¨n ho¸; TÝn ng­ìng;

V¨n ho¸ phi vËt thÓ; Nghi lÔ; LÔ héi; V¨n häc d©n gian;

TruyÖn kÓ; D©n ca; D©n téc Th¸i; HuyÖn Mai Ch©u;

TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam
tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương