S¸ch míi sè 06/2013


§ång chÝ Vâ ChÝ C«ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾ctải về 0.58 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
1   2   3   4   5   6
§ång chÝ Vâ ChÝ C«ng ng­êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng kiªn c­êng, nhµ l·nh ®¹o xuÊt s¾c. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 735 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2150/ VCONNGUOI / Mfn: 0950

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Nhµ c¸ch m¹ng; Nhµ chÝnh trÞ;

Cuéc ®êi; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng; HiÖn ®¹i;

Vâ ChÝ C«ng; ViÖt Nam
LÞch sö néi chiÕn ë ViÖt Nam tõ 1771 ®Õn 1802/ T¹ ChÝ §¹i Tr­êng . - H. : Tri thøc; C«ng ty V¨n ho¸ vµ TruyÒn th«ng Nh· Nam, 2012 . - 442 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50632/ VTTKHXH / Mfn: 1181

Tõ kho¸ : Néi chiÕn; LÞch sö néi chiÕn;

Phong trµo T©y S¬n; 1771-1802; ViÖt Nam


LÞch sö vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam: TiÕp cËn bé phËn / Phan Huy Lª; Phan Ph­¬ng Th¶o t.ch. . - H. : ThÕ giíi, 2012 . - 1018 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2121/ VCONNGUOI / Mfn: 0918

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; Sù kiÖn lÞch sö; Nh©n vËt lÞch sö;

LÞch sö v¨n ho¸; V¨n minh; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


40 n¨m §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng: Qua t­ liÖu ¶nh (1972 - 2012)/ Trung t©m L­u tr÷ Quèc gia III, Th«ng tÊn x· ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50693/ VTTKHXH / Mfn: 1236

Tõ kho¸ : LÞch sö chiÕn tranh; Kh¸ng chiÕn chèng Mü;

NghÖ thuËt qu©n sù; §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng;

1972; S¸ch ¶nh; Hµ Néi; ViÖt Nam
Nghiªn cøu HuÕ. T. 8 / Trung t©m Nghiªn cøu HuÕ . - HuÕ : Nxb. ThuËn ho¸, 2012 . - 495 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200880, LSS1200881/ TVKHXHHCM / Mfn: 1063

Tõ kho¸ : LÞch sö; V¨n ho¸; §Êt n­íc con ng­êi;

TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Nhµ §inh víi sù nghiÖp thèng nhÊt vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc/ NguyÔn Minh T­êng, L· §¨ng BËt, NguyÔn Danh PhiÖt,... . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200775/ TVKHXHHCM / Mfn: 1029

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; T­ liÖu lÞch sö;

Nhµ §inh; ViÖt Nam


Nh©n c¸ch doanh nh©n vµ v¨n ho¸ kinh doanh ë ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi héi nhËp quèc tÕ/ Phïng Xu©n Nh¹ ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2151/ VCONNGUOI / Mfn: 0951

Tõ kho¸ : Doanh nh©n; Nh©n c¸ch doanh nh©n;

V¨n ho¸ kinh doanh; V¨n ho¸ doanh nh©n; ViÖt Nam


Nh÷ng ®Þa danh lÞch sö - c¸ch m¹ng ViÖt Nam. - H. : Lao ®éng X· héi, 2010 .- 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2574/ VMOITRUONG / Mfn: 1128

Tõ kho¸ : §Þa danh; §Þa danh lÞch sö;

§Þa danh c¸ch m¹ng; ViÖt Nam


Qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn t­ t­ëng cña Nho sÜ ViÖt Nam trong 30 n¨m ®Çu thÕ kû XX/ TrÇn ThÞ H¹nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 323 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50618/ VTTKHXH / Mfn: 1167

Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng x· héi; T­ t­ëng chÝnh trÞ;

T­ t­ëng gi¸o dôc; Nho sÜ; ThÕ kØ 20; ViÖt Nam


Quèc hiÖu ViÖt Nam qua c¸c thêi kú lÞch sö/ Cao V¨n Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50611/ VTTKHXH / Mfn: 1160

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; Quèc hiÖu; Cæ ®¹i; Trung ®¹i;

CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Sù ph¸t triÓn cña lµng nghÒ La Phï/ T¹ Long ch.b.; TrÇn ThÞ Hång YÕn, NguyÔn ThÞ Thanh B×nh b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50688/ VTTKHXH / Mfn: 1231

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Lµng La Phï; HuyÖn Hoµi §øc; TØnh Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt NamThiÕt chÕ vµ ph­¬ng thøc tuyÓn dông quan l¹i cña chÝnh quyÒn nhµ n­íc trong lÞch sö ViÖt Nam thÕ kû XVII -XVIII/ TrÇn ThÞ Vinh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50616/ VTTKHXH / Mfn: 1165

Tõ kho¸ : Quan l¹i; ChÕ ®é quan l¹i; ChÝnh quyÒn phong kiÕn;

ThÕ kØ 17; ThÕ kØ 18; ViÖt Nam


TiÕn tr×nh gèm sø ViÖt Nam/ Hoµng Xu©n Chinh . - H. : Hång §øc, 2011 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50622/ VTTKHXH / Mfn: 1171

Tõ kho¸ : Gèm sø; LÞch sö gèm sø; Di chØ kh¶o cæ; ViÖt Nam
VÒ héi nhËp v¨n ho¸ trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2146/ VCONNGUOI / Mfn: 0946

LSS1200868/ TVKHXHHCM / Mfn: 1009Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt Nam


NghÖ thuËt
¢m nh¹c d©n gian xø NghÖ/ Lª Hµm, Hoµng Thä, Thanh L­u . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 523 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50666/ VTTKHXH / Mfn: 1209

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; D©n ca; Nh¹c cô;

Nh¹c cô d©n téc; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam


Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hßa, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50671/ VTTKHXH / Mfn: 1214

Tõ kho¸ : Gèm cæ Champa; Khu lß gèm; Di chØ kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
H¸t chÇu v¨n/ Bïi §×nh Th¶o, NguyÔn Quang H¶i . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2012 . - 267 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50680/ VTTKHXH / Mfn: 1223

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c; ¢m nh¹c d©n gian; ¢m nh¹c truyÒn thèng;

H¸t chÇu v¨n; ViÖt Nam
H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn .- HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200781/ TVKHXHHCM / Mfn: 1024

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t ®è;

H¸t ®èi; ViÖt Nam


Hoa v¨n Cung ®×nh HuÕ/ ¦ng TiÕu; Lan H­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200777/ TVKHXHHCM / Mfn: 1028

Tõ kho¸ : Hoa v¨n; Trang trÝ hoa v¨n; NghÖ thuËt trang trÝ;

V¨n ho¸ d©n téc; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Phim ViÖt Nam: Th­ëng thøc - B×nh LuËn / TrÇn Träng §¨ng §µn . - TP. Hå ChÝ Minh : V¨n ho¸ V¨n nghÖ TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 466 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200919/ TVKHXHHCM / Mfn: 1069

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt ®iÖn ¶nh; T¸c phÈm ®iÖn ¶nh;

Phim; ViÖt Nam


S©n khÊu d©n gian/ §µm V¨n HiÓn, TrÇn V¨n Bæn, Lª Hµm s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50672/ VTTKHXH / Mfn: 1215

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; NghÖ thuËt s©n khÊu;

¢m nh¹c; Móa; Trß KiÒu; ViÖt Nam


TiÕn tr×nh gèm sø ViÖt Nam/ Hoµng Xu©n Chinh . - H. : Hång §øc, 2011 . - 238 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50622/ VTTKHXH / Mfn: 1171

Tõ kho¸ : Gèm sø; LÞch sö gèm sø; Di chØ kh¶o cæ; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200722/ TVKHXHHCM / Mfn: 1039

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian;

Ng­êi Tµy; Ng­êi Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 4 : H¸t ph­êng v¶i vµ chÌo tuång cæ / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 842 tr.

Phô lôc: tr. 825-837Ký hiÖu kho : LSS1200727/ TVKHXHHCM / Mfn: 1034

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t ph­êng v¶i; NghÖ thuËt d©n gian; ChÌo;

Tuång cæ; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam

VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 538 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200741/ TVKHXHHCM / Mfn: 1044

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

¢m nh¹c d©n gian; H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt Nam


¢m nh¹c d©n gian d©n téc £ §ª Kp¨ vµ Jrai/ Lý V©n Linh Niª Kdam, Lª Xu©n Hoan . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 419 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200728/ TVKHXHHCM / Mfn: 1033

Tõ kho¸ : ¢m nh¹c d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Nh¹c cô cæ truyÒn; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc £ §ª; D©n téc Jrai; ViÖt Nam

Ng«n ng÷ häc
C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ kinh tÕ: Song ng÷ Anh - ViÖt = Basic Economic Concepts . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200759, LSS1200760/ TVKHXHHCM / Mfn: 1079

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn kinh tÕ; ThuËt ng÷ kinh tÕ;

TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


DÞch: Sù b¶o vÖ vµ minh gi¶i ®a ng«n ng÷ / Francois Ost; Ph¹m Dâng, §a Huyªn d., h.®. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 639 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200862/ TVKHXHHCM / Mfn: 1015

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; DÞch thuËt; Ph­¬ng ph¸p dÞch
Gi¶i thÝch c¸c tõ gÇn ©m, gÇn nghÜa, dÔ nhÇm lÉn/ Tr­¬ng ChÝnh . - In lÇn 10 . H. : Gi¸o dôc ViÖt Nam, 2012 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200888/ TVKHXHHCM / Mfn: 1061

Tõ kho¸ : Ng«n ng÷; Tõ ng÷; Tõ gÇn ©m;

Tõ gÇn nghÜa; TiÕng ViÖt


Ng«n ng÷ v¨n ho¸ vïng ®Êt Sµi Gßn vµ Nam Bé = Language - Culture in Saigon and Southern Vietnam / Lý Tïng HiÕu . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2642/ VCONNGUOI / Mfn: 0936

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸; Ng«n ng÷;

Sö dông ng«n ng÷; Ph­¬ng ng÷; TiÕng ViÖt;

MiÒn Nam; ViÖt Nam

Nhµ n­íc vµ ph¸p luËt
B¶o hé th­¬ng m¹i trong bèi c¶nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ hiÖu qu¶ ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Hµ ThÞ Thanh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : V 11006, V 11007/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0910

Tõ kho¸ : LuËt th­¬ng m¹i; B¶o hé th­¬ng mai;

T­ ph¸p quèc tÕ; C¬ së ph¸p luËt;

Quy ®Þnh ph¸p luËt; ViÖt Nam; ThÕ giíi
B¶o vÖ chñ quyÒn biÓn ®¶o ViÖt Nam/ NguyÔn Th¸i Anh ch.b.; NguyÔn §øc, §µm Xu©n b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2553/ VMOITRUONG / Mfn: 1109

Tõ kho¸ : Chñ quyÒn l·nh thæ; BiÓn; §¶o;

BiÓn ®¶o; V¨n xu«i; Th¬; ¢m nh¹c;

Tr­êng Sa; Hoµng Sa; ViÖt Nam
B×nh luËn khoa häc Bé luËt tè tông d©n sù cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam: §· söa ®æi, bæ sung n¨m 2011 / Hµ ThÞ Mai Hiªn, TrÇn V¨n Biªn ch.b. . - H. : T­ ph¸p, 2012 . - 726 tr.

Ký hiÖu kho : V 10954/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0870

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tè tông d©n sù;

B×nh luËn khoa häc; ViÖt Nam


Bé luËt Lao ®éng 2012 (söa ®æi)- quy ®Þnh míi nhÊt vÒ thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ chÕ ®é thai s¶n, chÕ ®é båi d­ìng vµ chÝnh s¸ch h­ëng l­¬ng b¶o hiÓm ®èi víi c«ng chøc viªn chøc vµ ng­êi lao ®éng (®· ®­îc quèc héi th«ng qua t¹i kú häp) / Thïy Linh, ViÖt Trinh . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2158/ VCONNGUOI / Mfn: 0958

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt lao ®éng;

V¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh; 2012; ViÖt Nam


C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ: VÊn ®Ò næi bËt, xu h­íng c¬ b¶n vµ t¸c ®éng chñ yÕu/ §inh Quý §é ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 10989/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0899

Tõ kho¸ : Tæ chøc quèc tÕ; Tæ chøc phi chÝnh phñ;

Tæ chøc INGO; Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ giíiChÕ ®é qu¶n lý, sö dông tµi s¶n nhµ n­íc khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ ban qu¶n lý dù ¸n/ Trung t©m Khai th¸c d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi s¶n nhµ n­íc vµ dÞch vô vÒ tµi s¶n . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 340 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2565/ VMOITRUONG / Mfn: 1119

Tõ kho¸ : LuËt hµnh chÝnh; Tµi s¶n nhµ n­íc;

Qu¶n lÝ tµi s¶n nhµ n­íc; Sö dông tµi s¶n nhµ n­íc;

Hµnh chÝnh sù nghiÖp; Ban qu¶n lý dù ¸n;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


ChØ sè hiÖu qu¶ qu¶n trÞ vµ hµnh chÝnh c«ng cÊp tØnh ë ViÖt Nam (PAPI) 2010: §o l­êng tõ kinh nghiÖm thùc tiÔn cña ng­êi d©n / Trung t©m Nghiªn cøu Ph¸t triÓn vµ Hç trî céng ®ång, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, UNDP . H. : UNDP ViÖt Nam, 2010 . - 85 tr.

Ký hiÖu kho : TL 613/ VCONNGUOI / Mfn: 1000

Tõ kho¸ : Hµnh chÝnh c«ng; Qu¶n lý hµnh chÝnh;

ChÝnh quyÒn cÊp tØnh; ChØ sè PAPI; 2010; ViÖt Nam


C¬ chÕ tû gi¸ ë ViÖt Nam: ChÆng ®­êng hai thËp niªn ®æi míi / Ph¹m V¨n N¨ng, Hoµng C«ng Gia Kh¸nh . - H. : §¹i häc Quèc gia TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . 148 tr.

Ký hiÖu kho : V 10962/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0878

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; TØ gi¸; C¬ chÕ tØ gi¸;

Héi nhËp kinh tÕ; ViÖt Nam


C¬ quan nh©n quyÒn quèc gia - m« h×nh, ch­¬ng tr×nh, th¸ch thøc vµ gi¶i ph¸p: Nghiªn cøu theo yªu cÇu cña Bé Ngo¹i giao ViÖt Nam / Frauke Lisa Seiden Sticker, Anna Wuerth . - H. : UNDP, 2010 . - 54 tr.

Ký hiÖu kho : TL624/ VCONNGUOI / Mfn: 1001

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; QuyÒn con ng­êi;

C¬ quan nh©n quyÒn quèc gia; ViÖt Nam


C¬ së ph¸p lý b¶o vÖ nguån n­íc quèc tÕ cña ViÖt Nam/ NguyÔn Tr­êng Giang ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : V 10998/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0905

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; C¬ së ph¸p lÝ; Nguån n­íc;

Nguån n­íc quèc tÕ; B¶o vÖ nguån n­íc; ViÖt Nam


DÊu Ên ViÖt Nam trªn biÓn §«ng/ TrÇn C«ng Trôc ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 10978/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0891

Tõ kho¸ : BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; §Þa lÝ tù nhiªn;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Tranh chÊp chñ quyÒn biÓn ®¶o;

Tr­êng Sa; Hoµng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi


§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi trung ®¹i. T. 1 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 774 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2129/ VCONNGUOI / Mfn: 0923

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸t luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
§iÓn chÕ vµ ph¸p luËt ViÖt Nam thêi Trung ®¹i. T. 2 / NguyÔn Ngäc NhuËn ch.b.; Lª TuÊn Anh, TrÇn ThÞ Kim Anh b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 482 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2130/ VCONNGUOI / Mfn: 0924

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LÞch sö ph¸p luËt; §iÓn chÕ;

V¨n b¶n ph¸p luËt; Nhµ Lª; ThÕ kØ 15-18;

Trung ®¹i; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh téi ph¹m häc: Dµnh cho sinh viªn vµ häc viªn cao häc ngµnh LuËt / D­¬ng TuyÕt Miªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200887/ TVKHXHHCM / Mfn: 1060

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; Téi ph¹m häc;

Gi¸o tr×nh; ViÖt Nam


HÖ thèng môc lôc ng©n s¸ch nhµ n­íc ¸p dông n¨m 2011: H­íng dÉn chÕ ®é lËp dù to¸n, qu¶n lý sö dông kinh phÝ quyÕt to¸n thu chi vµ ph©n cÊp qu¶n lý c¸c nguån thu dµnh cho ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp/ Qóy Long, Kim Th­ s.t. . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 565 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2554/ VMOITRUONG / Mfn: 1110

Tõ kho¸ : Môc lôc; Môc lôc ng©n s¸ch; LuËt tµi chÝnh;

§¬n vÞ hµnh chÝnh; Hµnh chÝnh sù nghiÖp;

Tµi liÖu h­íng dÉn; ViÖt Nam
HÕt quyÒn ®èi víi nh·n hiÖu trong ph¸p luËt, thùc tiÔn quèc tÕ vµ ViÖt Nam/ NguyÔn Nh­ Quúnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 524 tr.

Ký hiÖu kho : V 10960/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0876

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn së h÷u trÝ tuÖ;

Nh·n hiÖu; ViÖt Nam; EU; Mü


HiÕn ph¸p: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn §¨ng Dung, Ph¹m Hång Th¸i, Vò C«ng Giao ch.b. . - H. : §¹i häc quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 1132 tr.

Ký hiÖu kho : V 11008/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0911

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; HiÕn ph¸p; X©y dùng hiÕn ph¸p;

Söa ®æi hiÕn ph¸p; Nghiªn cøu ph¸p luËt;

ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh cña phÇn chung Bé luËt h×nh sù tr­íc yªu cÇu míi cña ®Êt n­íc/ TrÞnh TiÕn ViÖt . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 372 tr.

Ký hiÖu kho : V 10970, V 10971/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0885

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt h×nh sù; X©y dùng ph¸p luËt;

Hoµn thiÖn ph¸p luËt; ViÖt Nam


Hoµn thiÖn c¬ chÕ ph¸p lý gi¸m s¸t x· héi ®èi víi viÖc thùc thi quyÒn lùc nhµ n­íc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn M¹nh B×nh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50610/ VTTKHXH / Mfn: 1159

Tõ kho¸ : QuyÒn lùc nhµ n­íc; Nhµ n­íc; Gi¸m s¸t x· héi;

C¬ chÕ ph¸p lÝ; C¬ chÕ gi¸m s¸t; ViÖt Nam


Hái ®¸p vÒ quyÒn con ng­êi. - Tb.lÇn 1, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : Nxb. Hång §øc, 2011 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : V 10955/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0871

Tõ kho¸ : Nh©n quyÒn; QuyÒn con ng­êi; B¶o vÒ quyÒn con ng­êi;

LuËt nh©n quyÒn; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Hîp ®ång tÝn dông vµ biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay/ Ph¹m V¨n TuyÕt, Lª Kim Giang . - H. : T­ ph¸p, 2012 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : V 10967/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0883

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; TÝn dông; Hîp ®ång tÝn dông;

TiÒn vay; B¶o ®¶m tiÒn vay


Hîp ®ång ®iÖn tö theo ph¸p luËt ViÖt Nam/ TrÇn V¨n Biªn . - H. : T­ ph¸p, 2012 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : V 10953/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0869

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n sù; Hîp ®ång ®iÖn tö;

Hoµn thiÖn ph¸p luËt; ViÖt Nam


H­íng dÉn chi tiªu néi bé trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp/ Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 504 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2570/ VMOITRUONG / Mfn: 1124

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; KÕ to¸n; Chi tiªu néi bé;

§¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp; ViÖt Nam


H­íng dÉn míi nhÊt thùc thi luËt b¶o vÖ m«i tr­êng 2012: Quy chuÈn kü thuËt m«i tr­êng hiÖn hµnh quy ®Þnh vÒ n­íc th¶i c«ng nghiÖp, chÊt th¶i vµ xö lý vi ph¹m ph¸p luËt vÒ m«i tr­êng/ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2558/ VMOITRUONG / Mfn: 1114

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; M«i tr­êng; LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng;

N­íc th¶i c«ng nghiÖp; ChÊt th¶i c«ng nghiÖp;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
H­íng dÉn thùc hiÖn kiÓm so¸t chi dµnh cho c¸c ®¬n vÞ cã giao dÞch víi kho b¹c nhµ n­íc. T. 1 : HÖ thèng biÓu mÉu, chøng tõ kÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn / Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 529 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2556, Vl 2560/ VMOITRUONG / Mfn: 1112

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; KÕ to¸n; KiÓm so¸t chi; ViÖt Nam
H­íng dÉn thùc hiÖn kiÓm so¸t chi dµnh cho c¸c ®¬n vÞ cã giao dÞch víi kho b¹c nhµ n­íc. T. 2 : C¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm so¸t chi ng©n s¸ch nhµ n­íc / Bé Tµi chÝnh . - H. : Tµi chÝnh, 2011 . - 511 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2557, Vl 2561/ VMOITRUONG / Mfn: 1113

Tõ kho¸ : LuËt tµi chÝnh; KÕ to¸n; KiÓm so¸t chi; ViÖt Nam
LuËt c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tuyÓn dông, ®µo t¹o, qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc. - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 468 tr.

Ký hiÖu kho : V 11003, V 11004/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0908

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt hµnh chÝnh; LuËt c¸n bé c«ng chøc;

LuËt viªn chøc; TuyÓn dông; §µo t¹o;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam
LuËt hîp ®ång ViÖt Nam: B¶n ¸n vµ b×nh luËn b¶n ¸n. T. 1 / §ç V¨n §¹i . - Tb. lÇn 3, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 856 tr.

Ký hiÖu kho : V 10947/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0865

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt th­¬ng m¹i; LuËt hîp ®ång;

B¶n ¸n; B×nh luËn b¶n ¸n; ViÖt Nam


LuËt hîp ®ång ViÖt Nam: B¶n ¸n vµ b×nh luËn b¶n ¸n. T. 2 / §ç V¨n §¹i . - Tb. lÇn 3, cã söa ch÷a bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 572 tr.

Ký hiÖu kho : V 10946/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0866

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt th­¬ng m¹i; LuËt hîp ®ång;

B¶n ¸n; B×nh luËn b¶n ¸n; ViÖt Nam


LuËt nhµ ë n¨m 2005 söa ®æi, bæ sung n¨m 2009 vµ v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. - Tb. lÇn 1, cã bæ sung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 764 tr.

Ký hiÖu kho : V 10930/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0850

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt nhµ ë; Nhµ ë;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


LuËt thanh tra Quèc héi XII vµ c¸c nghÞ ®Þnh th«ng t­ h­íng dÉn thi hµnh.- H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 10991, V 10992/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0901

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quèc héi; Thanh tra; LuËt thanh tra;

V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt NamLuËt tè tông hµnh chÝnh vµ c¸c NghÞ quyÕt cña Quèc héi, Héi ®ång thÈm ph¸n Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao h­íng dÉn thi hµnh. - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 194 tr.

Ký hiÖu kho : V 10968, V 10969/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0884

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt tè tông hµnh chÝnh; NghÞ ®Þnh;

V¨n b¶n ph¸p luËt; 2010; ViÖt Nam


LuËt tôc Th¸i ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh, CÇm Träng s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1113 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50655/ VTTKHXH / Mfn: 1199

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; V¨n b¶n; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; H«n lÔ; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


Lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ ¸n lÖ trong hÖ thèng ph¸p luËt cña c¸c n­íc Anh, Mü, Ph¸p, §øc vµ nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn V¨n Nam . - H. : C«ng an nh©n d©n, 2012 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50624/ VTTKHXH / Mfn: 1173

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; ¸n lÖ; B¶n ¸n; Mü; Anh;

Ph¸p; §øc; ViÖt Nam


Nh÷ng ®iÒu ng­êi d©n cÇn biÕt vÒ ph¸p luËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n/ Tr­¬ng Huúnh Th¾ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1337/ VCONNGUOI / Mfn: 0944

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt thuÕ thu nhËp c¸ nh©n;

Hái ®¸p; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn, thùc tiÔn vÒ LuËt h×nh sù quèc tÕ/ NguyÔn Ngäc ChÝ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : V 10956/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0872

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt quèc tÕ; LuËt h×nh sù quèc tÕ; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c¸c quyÒn míi xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn/ Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2642/ VMOITRUONG / Mfn: 1151

Tõ kho¸ : X· héi häc ph¸p luËt; Ph¸p luËt; Nh©n quyÒn;

QuyÒn con ng­êi; ViÖt Nam


Quan hÖ ViÖt Nam - Ucraine: Thùc tr¹ng vµ triÓn väng / NguyÔn Quang ThuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : V 10993/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0902

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; Hîp t¸c quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch x· héi; ViÖt Nam; Ucraina


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kinh tÕ cña ñy ban nh©n d©n huyÖn: VÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p. S¸ch chuyªn kh¶o / Chu TiÕn Quang, Hµ Huy Ngäc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 256 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2612/ VMOITRUONG / Mfn: 1090

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ;

Uû ban nh©n d©n huyÖn; ViÖt Nam


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ lao ®éng n­íc ngoµi chÊt l­îng cao ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / Phan Huy §­êng ch.b.; Phan Anh, §ç H÷u Tïng, Lª Hång Huyªn, ... b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 193 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50625/ VTTKHXH / Mfn: 1174

Tõ kho¸ : Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Lao ®éng n­íc ngoµi;

Qu¶n lÝ lao ®éng n­íc ngoµi; ViÖt Nam


Quèc hiÖu ViÖt Nam qua c¸c thêi kú lÞch sö/ Cao V¨n Liªn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 195 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50611/ VTTKHXH / Mfn: 1160

Tõ kho¸ : LÞch sö nhµ n­íc; Quèc hiÖu; Cæ ®¹i;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam


Quy ®Þnh vÒ lËp di chóc vµ thõa kÕ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. - H. : D©n trÝ, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : V 11001, V 11002/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0907

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; LuËt d©n sù; Di chóc; Thõa kÕ;

QuyÒn thõa kÕ; V¨n b¶n ph¸p luËt; ViÖt Nam


TiÕp cËn th«ng tin: Ph¸p luËt vµ thùc tiÔn trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam/ Ph¹m Hång Th¸i, Vò C«ng Giao ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 1144 tr.

Ký hiÖu kho : V 10966/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0882

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; QuyÒn tiÕp cËn th«ng tin;

LuËt tiÕp cËn th«ng tin; V¨n b¶n ph¸p luËt;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
TiÕp tôc ®æi míi ho¹t ®éng cña Quèc héi tõ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña Quèc héi khãa XII/ §inh Xu©n Th¶o ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : V 10941/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0860

Tõ kho¸ : Quèc héi; Ho¹t ®éng Quèc héi; C¬ cÊu tæ chøc;

§æi míi c¬ cÊu; ViÖt Nam


Tßa ¸n ViÖt Nam trong bèi c¶nh x©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn/ NguyÔn §¨ng Dung ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2012 . - 382 tr.

Ký hiÖu kho : V 10929/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0849

Tõ kho¸ : Tßa ¸n; HÖ thèng tßa ¸n; Ho¹t ®éng xÐt xö;

Nhµ n­íc ph¸p quyÒn; ViÖt Nam
Vai trß cña nhµ n­íc ®èi víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam: S¸ch tham kh¶o / Mai Lan H­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 320 tr.

Ký hiÖu kho : V 10999, V 11000/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0906

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ;

Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Nhµ n­íc;

Qu¶n lÝ nhµ n­íc; Qu¶n lÝ kinh tÕ; ViÖt Nam
VÒ hÖ thèng chÝnh trÞ Xingapo: S¸ch tham kh¶o / Lª V¨n §Ýnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 178 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50613/ VTTKHXH / Mfn: 1162

Tõ kho¸ : HÖ thèng chÝnh trÞ; §¶ng chÝnh trÞ; Bé m¸y nhµ n­íc;

HiÕn ph¸p; Tæ chøc chÝnh trÞ x· héi; TiÕn tr×nh d©n chñ;

Singapore
VÒ tù do c¸ nh©n vµ biÖn ph¸p c­ìng chÕ tè tông h×nh sù/ TrÇn Quang TiÖp . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : V 10937, V 10938/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0857

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; BiÖn ph¸p c­ìng chÕ; Tù do c¸ nh©n;

Tè tông h×nh sù; ViÖt Nam


ViÖt Nam quèc gia m¹nh vÒ biÓn, lµm giµu tõ biÓn/ Ph¹m V¨n Linh, §Æng C«ng Minh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50621/ VTTKHXH / Mfn: 1170

Tõ kho¸ : BiÓn; §¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Kinh tÕ biÓn; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam
ViÖt Nam vµ tranh chÊp biÓn §«ng/ Qòy Nghiªn cøu biÓn §«ng . - H. : Tri thøc, 2012 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1340/ VCONNGUOI / Mfn: 0986

Tõ kho¸ : LuËt quèc tÕ; LuËt biÓn; Chñ quyÒn l·nh thæ;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; BiÓn §«ng; ViÖt Nam


X©y dùng khung ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ sö dông kho¶ng kh«ng vò trô v× môc ®Ých hßa b×nh - Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ DiÕn ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : V 10952/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0868

Tõ kho¸ : Ph¸p luËt; Kho¶ng kh«ng vò trô; X©y dùng ph¸p luËt;

ViÖt Nam; ThÕ giíiD©n sè

B¸o c¸o hµnh chÝnh: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 2009. T. 1 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2571/ VMOITRUONG / Mfn: 1125

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

B¸o c¸o hµnh chÝnh; 2009


B¸o c¸o hµnh chÝnh: Tæng ®iÒu tra d©n sè vµ nhµ ë 2009. T. 2 / Tæng côc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2572/ VMOITRUONG / Mfn: 1126

Tõ kho¸ : D©n sè; Nhµ ë; §iÒu tra d©n sè; §iÒu tra nhµ ë;

B¸o c¸o hµnh chÝnh; 2009; ViÖt Nam


D©n sè lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ®Êt n­íc/ Tæng côc D©n sè - KÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2011 . - 140 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2648/ VCONNGUOI / Mfn: 0974

Tõ kho¸ : D©n sè; Thùc tr¹ng d©n sè;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam
tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương