S¸ch míi sè 06/2013


§¹i c­¬ng vÒ v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè ViÖt Namtải về 0.58 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.58 Mb.
#1386
1   2   3   4   5   6
§¹i c­¬ng vÒ v¨n ho¸ d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam/ Phan §¨ng NhËt . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 349 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200884, LSS1200885/ TVKHXHHCM / Mfn: 1058

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


§¹o thê MÉu ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 368 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50684/ VTTKHXH / Mfn: 1227

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

Nghi lÔ; LÔ héi; Tôc thê MÉu; ViÖt Nam


Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hßa, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50671/ VTTKHXH / Mfn: 1214

Tõ kho¸ : Gèm cæ Champa; Khu lß gèm; Di chØ kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
H¸t ®è vµ h¸t ®èi trong sinh ho¹t hß h¸t d©n gian ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn .- HuÕ : Nxb. ThuËn Ho¸, 2012 . - 359 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200781/ TVKHXHHCM / Mfn: 1024

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

H¸t ®è; H¸t ®èi; ViÖt Nam


Hoa v¨n Cung ®×nh HuÕ/ ¦ng TiÕu; Lan H­¬ng d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200777/ TVKHXHHCM / Mfn: 1028

Tõ kho¸ : Hoa v¨n; Trang trÝ hoa v¨n; NghÖ thuËt trang trÝ;

V¨n ho¸ d©n téc; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


LuËt tôc Th¸i ë ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh, CÇm Träng s.t., d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1113 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50655/ VTTKHXH / Mfn: 1199

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; V¨n b¶n; Phong tôc tËp qu¸n;

Tang lÔ; H«n lÔ; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam


MiÕng ngon vïng ®Êt vâ/ NguyÔn Phóc Liªm, Hµ Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 351 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50692/ VTTKHXH / Mfn: 1235

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc; Mãn ¨n;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam


M¾m Pråhèc & nh÷ng mãn ¨n chÕ biÕn tõ m¾m Pråhèc/ TrÇn Dòng . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200734/ TVKHXHHCM / Mfn: 1051

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Mãn ¨n; M¾m Pråhèc; TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


NghÒ biÓn truyÒn thèng ë mét sè tØnh ven biÓn ViÖt Nam/ NguyÔn ViÕt Trung, NguyÔn Xu©n Phong b.s. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 262 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50679/ VTTKHXH / Mfn: 1222

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Tôc thê cóng;

NghÒ truyÒn thèng; NghÒ ®¸nh b¾t thuû s¶n;

NghÒ l­íi ®¨ng; TØnh Kh¸nh Hoµ;

TØnh Trµ Vinh; ViÖt Nam


NghÒ truyÒn thèng ë Héi An/ TrÇn V¨n An . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200719/ TVKHXHHCM / Mfn: 1042

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng; NghÒ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n gian;

Héi An; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Nghi lÔ - LÔ héi cña ng­êi Ch¨m vµ ng­êi £ §ª/ Ng« V¨n Doanh, Tr­¬ng Bi .- H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200718/ TVKHXHHCM / Mfn: 1043

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; T«n gi¸o; TÝn ng­ìng; Nghi lÔ;

LÔ héi; Ng­êi £ §ª; Ng­êi Ch¨m; ViÖt Nam


Ng­êi Gia Rai ë T©y Nguyªn = Jarai Ethnic Group in Central Highlands / Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn B¶o C­¬ng, Chu Th¸i S¬n b.s.; Ph¹m §×nh An d.; Peter Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50646, Vb 50647/ VTTKHXH / Mfn: 1194

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; S¸ch ¶nh;

D©n téc Gia Rai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Ng­êi Khmer ë Nam Bé, ViÖt Nam = The Khmer in the South of Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Kh¾c C¶nh, §Æng ThÞ Kim Oanh, Ph¹m Ngäc Tu©n, ... b.s.; Ph¹m §×nh An d.; Peter Johnson h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 192 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50644, Vb 50645/ VTTKHXH / Mfn: 1193

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; LÔ héi; TÝn ng­ìng; S¸ch ¶nh;

D©n téc Khmer; MiÒn Nam; ViÖt Nam
Ng­êi La ChÝ ë ViÖt Nam = The La ChÝ in Vietnam / Vò Quèc Kh¸nh ch.b.; Hoµng Thanh LÞch, TrÇn B×nh, Long Vò b.s.; NguyÔn Xu©n Hång d.; Mcpherson Pridgen h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 176 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50650, Vb 50651/ VTTKHXH / Mfn: 1196

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc La ChÝ;

S¸ch ¶nh; TØnh Hµ Giang; TØnh Lai Ch©u; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
Ng­êi Lù ë ViÖt Nam = The Lù in Vietnam / Vò Kh¸nh ch.b.; TrÇn B×nh, §ç ThÞ TÊc b.s.; NguyÔn Xu©n Hång d., h.®. . - H. : Th«ng tÊn, 2012 . - 163 tr.Ký hiÖu kho : Vb 50648, Vb 50649/ VTTKHXH / Mfn: 1195

Tõ kho¸ : Nguån gèc d©n téc; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

§êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; S¸ch ¶nh;

D©n téc Lù; TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam
Ng­êi M­êng ë Hßa B×nh/ TrÇn Tõ . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 533 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50669/ VTTKHXH / Mfn: 1212

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n;

Trang phôc; V¨n ho¸ tinh thÇn; Ng­êi M­êng;

TØnh Hßa B×nh; ViÖt Nam
Nhµ cæ truyÒn cña ng­êi C¬-tu vµ ng­êi Th¸i: Nhµ G­¬l cña ng­êi C¬-tu. Nhµ sµn cæ ng­êi Th¸i S¬n La / §inh Hång H¶i, V­¬ng Trung . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50686/ VTTKHXH / Mfn: 1229

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi; Nhµ ë; .

Nhµ cæ truyÒn; D©n téc C¬ Tu; D©n téc Th¸i; ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh v¨n ho¸ d©n gian M'n«ng Nong/ §ç Hång Kú . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 218 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200738/ TVKHXHHCM / Mfn: 1047

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

V¨n ho¸ d©n gian; Ng­êi M'n«ng; ViÖt Nam


Phong tôc mét sè d©n téc ë ViÖt Nam/ Phan V¨n Hoµng, Ph¹m ThÞ Trung, Vµng Thung Chóng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200725/ TVKHXHHCM / Mfn: 1036

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian;

D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Phong tôc tËp qu¸n mét sè d©n téc thiÓu sè/ Ninh V¨n HiÖp, TuÊn Dòng, Hoµng QuyÕt, ... s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 687 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50661/ VTTKHXH / Mfn: 1205

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phôc tôc tËp qu¸n;

Tôc sinh ®Î; H«n lÔ; LÔ tÕt; H«n nh©n; Gia ®×nh;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Pµ ThÎn; D©n téc Tµy;

D©n téc M«ng; D©n téc Br©u; ViÖt Nam


Sù ph¸t triÓn cña lµng nghÒ La Phï/ T¹ Long ch.b.; TrÇn ThÞ Hång YÕn, NguyÔn ThÞ Thanh B×nh b.s. . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50688/ VTTKHXH / Mfn: 1231

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ; LÞch sö ph¸t triÓn;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Lµng La Phï; HuyÖn Hoµi §øc; TØnh Hµ T©y;

Hµ Néi; ViÖt Nam


Th¬ ca nghi lÔ d©n téc Th¸i: Lêi ca trong lÔ xªn b¶n xªn m­êng cña ng­êi Th¸i. Kin pang Then cña ng­êi Th¸i Tr¾ng. TÝn ng­ìng ca cña ng­êi Th¸i / L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh, §ç ThÞ TÊc, ... s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 878 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50690/ VTTKHXH / Mfn: 1233

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Bµi cóng; Th¬ nghi lÔ;

D©n téc Th¸i; Ng­êi Th¸i Tr¾ng; ViÖt Nam
Thê cóng tæ tiªn ng­êi ViÖt/ Vâ Ph­¬ng Lan . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50642/ VTTKHXH / Mfn: 1191

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng;

Tôc thê cóng; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng trong sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 591 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200736/ TVKHXHHCM / Mfn: 1049

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; T«n gi¸o;

LÔ héi; V¨n ho¸ d©n gian; ViÖt Nam


TÝn ng­ìng, t«n gi¸o vµ lÔ héi d©n gian Hµ T©y/ NguyÔn H÷u Thøc . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50678/ VTTKHXH / Mfn: 1221

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Di tÝch v¨n ho¸; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

§êi sèng t«n gi¸o; TØnh Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tinh hoa v¨n ho¸ BÕn Tre/ L­ Héi, Xu©n Quang . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 410 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50674/ VTTKHXH / Mfn: 1217

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng;

Lµng nghÒ; V¨n ho¸ Èm thùc; LÔ héi; Trß ch¬i d©n gian;

TØnh BÕn Tre; ViÖt Nam
Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÒn thèng ViÖt Nam. T. 4 : NghÒ gèm / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Tr­¬ng Minh H»ng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 1310 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2131/ VCONNGUOI / Mfn: 0925

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ gèm; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp nghÒ vµ lµng nghÒ truyÕn thèng ViÖt Nam. T. 5 : NghÒ ®an l¸t, nghÒ thªu, dÖt, nghÒ lµm giÊy, ®å m· vµ nghÒ lµm tranh d©n gian / Tr­¬ng Minh H»ng ch.b.; Tr­¬ng Minh H»ng, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 1502 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2132/ VCONNGUOI / Mfn: 0926

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thªu; NghÒ dÖt; Tæng tËp;

NghÒ lµm giÊy; NghÒ lµm tranh d©n gian; ViÖt Nam
Trang phôc c¸c téc ng­êi thiÓu sè nhãm ng«n ng÷ ViÖt - M­êng, Tµy - Th¸i, Ka®ai/ §ç ThÞ Hßa . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 678 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50662, Vb 50663/ VTTKHXH / Mfn: 1206

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng vËt chÊt;

Trang phôc; D©n téc thiÓu sè; ViÖt Nam


Tri thøc ®Þa ph­¬ng cña ng­êi d©n sèng trong v­ên quèc gia vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn: Nghiªn cøu tr­êng hîp v­ên quèc gia Phï M¸t vµ khu b¶o tån thiªn nhiªn Ngäc S¬n - Ngæ Lu«ng / NguyÔn Ngäc Thanh . - H. : KHXH, 2012 . - 258 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2655/ VCONNGUOI / Mfn: 0962

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn;

B¶o vÖ tµi nguyªn; Sö dông tµi nguyªn; ViÖt Nam

TuyÓn tËp vÒ v¨n ho¸ Èm thùc Th¨ng Long - Hµ Néi/ Ph¹m Quang Long, Bïi ViÖt Th¾ng t.ch., gi.th. . - H. : Nxb. Hµ Néi, 2010 . - 842 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200917/ TVKHXHHCM / Mfn: 1071

Tõ kho¸ : Èm thùc; V¨n ho¸ Èm thùc;

Th¨ng Long; Hµ Néi; ViÖt Nam


Tõ ®iÓn v¨n ho¸ cæ truyÒn d©n téc Tµy/ Hoµng QuyÕt ch.b. . - H. : Thanh niªn, 2012 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50682/ VTTKHXH / Mfn: 1225

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


Vµi nÐt vÒ v¨n ho¸ lµng/ Héi V¨n häc d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 800 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200737/ TVKHXHHCM / Mfn: 1048

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; V¨n nghÖ d©n gian;

V¨n ho¸ lµng; Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; TÝn ng­ìng;

T«n gi¸o; Tôc lÖ; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian mét sè téc ng­êi/ Héi V¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 448 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50673/ VTTKHXH / Mfn: 1216

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ tinh thÇn; H«n nh©n; Gia ®×nh; LÔ héi; Tang lÔ;

D©n téc Tµy; D©n téc C¬ Lao; Ng­êi C¬ Lao tr¾ng;

D©n téc M¶ng; D©n téc Pako; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Tµy - Nïng Cao B»ng: C«ng tr×nh xuÊt b¶n theo dù ¸n v¨n nghÖ d©n gian ViÖt Nam 2009 / TriÖu ThÞ Mai . - H. : Lao ®éng, 2012 . - 772 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200722/ TVKHXHHCM / Mfn: 1039

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ d©n gian;

Ng­êi Tµy; Ng­êi Nïng; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi ViÖt ë Nam bé/ Thanh Ph­¬ng, Hå Lª, Huúnh Løa, NguyÔn Quang Vinh . - H. : Thêi ®¹i, 2012 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50676/ VTTKHXH / Mfn: 1219

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; NghÖ thuËt d©n gian; NghÒ truyÒn thèng;

Nam Bé; MiÒn Nam; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 6 : NghÒ, lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng NghÖ An / Ninh ViÕt Giao ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 389 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50675/ VTTKHXH / Mfn: 1218

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng nghÒ;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; TØnh NghÖ An; ViÖt NamV¨n ho¸ gèm cña ng­êi ViÖt vïng ®ång b»ng s«ng Hång/ Tr­¬ng Minh H»ng- H. : Lao ®éng, 2012 . - 412 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200733/ TVKHXHHCM / Mfn: 1052

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng; NghÒ gèm;

V¨n ho¸ gèm; §ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c;

ViÖt Nam
V¨n ho¸ lÔ tôc ABC/ Ph¹m C«n S¬n . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 1527 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50654/ VTTKHXH / Mfn: 1198

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ d©n téc;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; ViÖt Nam


V¨n ho¸ Tµy ë ViÖt Nam vµ tiÕn tr×nh héi nhËp thÕ giíi/ D­¬ng ThuÊn . - H. : Tri thøc, 2012 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200782/ TVKHXHHCM / Mfn: 1023

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Héi nhËp v¨n ho¸; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


V¨n ho¸ ViÖt Nam truyÒn thèng: Mét gãc nh×n / NguyÔn Thõa Hû . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 600 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2126/ VCONNGUOI / Mfn: 0922

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ tinh thÇn;

V¨n ho¸ vËt chÊt; NghÖ thuËt; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

ChÕ ®é chÝnh trÞ; ViÖt Nam
V¨n minh trµ ViÖt/ TrÞnh Quang Dòng . - H. : Phô n÷, 2012 . - 427 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200867/ TVKHXHHCM / Mfn: 1010

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n; Trµ;

V¨n ho¸ trµ; NghÖ thuËt th­ëng trµ; ViÖt Nam


VÒ héi nhËp v¨n ho¸ trong lÞch sö ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Hinh, Lª §øc H¹nh. - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2012 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2146/ VCONNGUOI / Mfn: 0946

LSS1200868/ TVKHXHHCM / Mfn: 1009Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Héi nhËp v¨n ho¸;

§êi sèng kinh tÕ x· héi; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt NamKh¶o cæ häc

Cao B»ng thêi tiÒn sö vµ s¬ sö = Prehistory and protohistory of Cao B»ng province / Tr×nh N¨ng Chung . - H. : KHXH, 2012 . - 447 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200786/ TVKHXHHCM / Mfn: 1019

Tõ kho¸ : Kh¶o cæ; Di chØ kh¶o cæ; TiÒn sö; S¬ sö;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Gèm cæ vµ hoa v¨n trªn trang phôc cña ng­êi Ch¨m/ §inh B¸ Hßa, Tr­¬ng HiÕn Mai . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2012 . - 423 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50671/ VTTKHXH / Mfn: 1214

Tõ kho¸ : Gèm cæ Champa; Khu lß gèm; Di chØ kh¶o cæ;

Hoa v¨n trang trÝ; Trang phôc; D©n téc Ch¨m;

TØnh B×nh §Þnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Khoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

C«ng b»ng y tÕ ë ViÖt Nam ph©n tÝch thùc tr¹ng tËp trung vµo tö vong bµ mÑ vµ trÎ em = Background paper prepared for Unicef consultancy on "equity in access to quality healthcare for women and children" / James C.Knowles, Sarah Bales, Lª Quang C­êng, TrÇn ThÞ Mai Oanh. . - H. : [k.nxb.], 2008 . - 97 tr.

Ký hiÖu kho : TL 627/ VCONNGUOI / Mfn: 1002

Tõ kho¸ : Søc kháe; Ch¨m sãc søc kháe; Y tÕ; C«ng b»ng y tÕ;

Tö vong bµ mÑ; Tö vong trÎ em; ViÖt Nam


DÊu Ên ViÖt Nam trªn biÓn §«ng/ TrÇn C«ng Trôc ch.b. . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 400 tr.

Ký hiÖu kho : V 10978/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0891

Tõ kho¸ : BiÓn; §¶o; QuÇn ®¶o; §Þa lÝ tù nhiªn;

Chñ quyÒn biÓn ®¶o; Tranh chÊp chñ quyÒn biÓn ®¶o;

Tr­êng Sa; Hoµng Sa; BiÓn §«ng; ViÖt Nam; ThÕ giíi
§Þa chÝ v¨n ho¸ d©n gian lµng Phong LÖ/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200735/ TVKHXHHCM / Mfn: 1050

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa chÝ v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian;

Lµng Phong LÖ; TØnh Qu¶ng Nam; ViÖt Nam


Nh©n häc t¶n mÆc/ Cõu B¸i Nhiªn; Vò ThÞ Ngäc BÝch d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2118/ VCONNGUOI / Mfn: 0914

Tõ kho¸ : T­ t­ëng triÕt häc; TriÕt häc con ng­êi; Nh©n häc;

Nho gi¸o; Cæ ®¹i; HiÖn ®¹i; Trung Quèc


Th¶m häa toµn cÇu/ Bill Mcguire . - H. : Tri thøc, 2011 . - 221 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2627/ VMOITRUONG / Mfn: 1105

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; KhÝ hËu; BiÕn ®æi khÝ hËu; ThÕ giíi
Khoa häc x· héi. Khoa häc nh©n v¨n

Niªn gi¸m thèng kª khoa häc x· héi n­íc ngoµi. Sè 2 / ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi . - H. : KHXH, 2011 . - 1002 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2585/ VMOITRUONG / Mfn: 1139

Tõ kho¸ : Khoa häc x· héi; Th«ng tin khoa häc x· héi;

Niªn gi¸m; 2011; ViÖt Nam


Kinh tÕ

Technical efficiency and productivity growth in Vietnam: Parametric and non-parametric analyses / Nguyen Khac Minh, Dau Thuy Mai, Giang Thanh Long . - H. : Lao ®éng X· héi, 2007 . - xv, 189 p.

Ký hiÖu kho : LSS1200987/ TVKHXHHCM / Mfn: 1017

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp;

HiÖu qu¶ kinh tÕ; HiÖu qu¶ kÜ thuËt;

N¨ng suÊt lao ®éng; ViÖt Nam
The economic development of Japan: The path traveled by Japan as a developing country / Kenichi Ohno . - Tokyo : GRIPS development forum, 2006 . 243 p.

Ký hiÖu kho : LSS1200991/ TVKHXHHCM / Mfn: 1016

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; NhËt B¶n
ASEAN: Tõ HiÖp héi ®Õn Céng ®ång - nh÷ng vÊn ®Ò næi bËt vµ t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam/ NguyÔn Duy Dòng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : V 10995/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0904

Tõ kho¸ : Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ; Hîp t¸c kinh tÕ;

Céng ®ång kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ASEAN


B¸o c¸o th­êng niªn 2010: §ång t©m hîp lùc/ UNDP . - H. : UNDP, 2010 . - 33 tr.

Ký hiÖu kho : TL 629/ VCONNGUOI / Mfn: 1004

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph©n tÝch kinh tÕ;

Ph©n tÝch x· héi; KÕt qu¶ ph©n tÝch; B¸o c¸o;

2010; ViÖt Nam


Brasil ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThiÕt S¬n ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10988/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0898

Tõ kho¸ : ThÓ chÕ chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

§êi sèng x· héi; ThÕ kØ 21; Brasil


Ch©u Phi: Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ næi bËt tõ sau chiÕn tranh l¹nh vµ triÓn väng/ NguyÔn Thanh HiÒn ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : V 10924/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0848

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; C¶i c¸ch chÝnh trÞ;

Xung ®ét chÝnh trÞ; Xung ®ét s¾c téc; Quan hÖ quèc tÕ;

Ch©u Phi; ThÕ giíi
ChÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Êt ®ai vµ quy chÕ tµi chÝnh phôc vô di dêi/ Trung t©m Khai th¸c d÷ liÖu quèc gia vÒ tµi s¶n nhµ n­íc vµ dÞch vô vÒ tµi s¶n . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 304 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2566/ VMOITRUONG / Mfn: 1120

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Qui chÕ tµi chÝnh;

Tµi chÝnh ®Êt ®ai; ChÝnh s¸ch di dêi; ViÖt Nam


ChuyÖn qu¶n trÞ doanh nghiÖp: Nh÷ng kü n¨ng vµ kinh nghiÖm qu¶n trÞ trong thùc tiÔn kinh doanh ë ViÖt Nam / NguyÔn T©n Kû . - TP. Hå ChÝ Minh : Nxb. Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh; , 2009 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200761, LSS1200762/ TVKHXHHCM / Mfn: 1078

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Qu¶n trÞ doanh nghiÖp;

NghÖ thuËt kinh doanh; ViÖt Nam


Cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· t¸c ®éng ®Õn ViÖt Nam ë møc ®é nµo?: Ph©n tÝch träng t©m vÒ khu vùc phi chÝnh thøc ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. B¸o c¸o tãm l­îc chÝnh s¸ch . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2629/ VMOITRUONG / Mfn: 1107

Tõ kho¸ : Khñng ho¶ng kinh tÕ; Khu vùc phi chÝnh thøc;

Thèng kª kinh tÕ; Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
§¸nh gi¸ nhanh chÊt l­îng cña khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ViÖt Nam qua qu¸ tr×nh 10 n¨m thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp/ Lª Duy B×nh . - H. : UNDP, 2010 .- 36 tr.

Ký hiÖu kho : TL 630/ VCONNGUOI / Mfn: 1003

Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Doanh nghiÖp; Nguån nh©n lùc;

§¸nh gi¸ chÊt l­îng doanh nghiÖp; ViÖt Nam


§Çu t­ ph¸t triÓn/ Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2616/ VMOITRUONG / Mfn: 1094

Tõ kho¸ : LÝ luËn nhËn thøc; Ph¸t triÓn kinh tÕ; §Çu t­ ph¸t triÓn

§« thÞ ho¸ vµ T¨ng tr­ëng/ Michael Spence, Particia Clarke Annez, Robert M. Buckley . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 243 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2155/ VCONNGUOI / Mfn: 0955

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ ho¸; Kinh tÕ ®« thÞ;

§Æc ®iÓm kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

ThÕ giíi
§æi míi m« h×nh t¨ng tr­ëng c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ/ Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200912, LSS1200913/ TVKHXHHCM / Mfn: 1073

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; M« h×nh kinh tÕ;

M« h×nh t¨ng tr­ëng; ViÖt Nam


§æi míi, n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ n­íc, b¶o ®¶m vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ T¹ Ngäc TÊn, Lª Quèc Lý ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 628 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50608/ VTTKHXH / Mfn: 1157

Tõ kho¸ : Kinh tÕ nhµ n­íc; Doanh nghiÖp;

Doanh nghiÖp nhµ n­íc; Kinh tÕ thÞ tr­êng; ViÖt Nam


§éng lùc ph¸t triÓn bÒn v÷ng sù nghiÖp ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B¸ D­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 445 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2654, Vv 2663/ VCONNGUOI / Mfn: 0978

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam
§éng lùc thóc ®Èy c¶i c¸ch kinh tÕ t¹i c¸c tØnh ë ViÖt Nam: mét sè bµi häc tõ c¶i c¸ch kinh tÕ/ ViÖn Nghiªn cøu ph¸t triÓn IDS . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2012 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2161/ VCONNGUOI / Mfn: 0961

Tõ kho¸ : C¶i c¸ch kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; ViÖt Nam
H­íng dÉn quy ho¹ch ®Çu t­ c¬ b¶n ë ®Þa ph­¬ng: tµi liÖu nghiªn cøu ph¸t triÓn ®« thÞ/ Olga Kaganova . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 101 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2159/ VCONNGUOI / Mfn: 0959

Tõ kho¸ : Tµi chÝnh; §Çu t­ c¬ b¶n; Quy ho¹ch ®Çu t­; ThÕ giíi
Khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, khu kinh tÕ ë ViÖt Nam/ §an §øc HiÖp . - H.: ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2638/ VMOITRUONG / Mfn: 1147

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Kinh tÕ c«ng nghiÖp; Khu chÕ xuÊt;

Khu c«ng nghiÖp; Khu kinh tÕ; ViÖt Nam


Khñng ho¶ng nî c«ng trªn thÕ giíi vµ hµm ý ®èi víi ViÖt Nam/ Chu §øc Dòng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 187 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2641/ VMOITRUONG / Mfn: 1150

Tõ kho¸ : Nî c«ng; Khñng ho¶ng nî c«ng;

Héi th¶o; KØ yÕu; ThÕ giíi


Kinh tÕ, chÝnh trÞ thÕ giíi n¨m 2010 vµ triÓn väng n¨m 2011/ NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2621/ VMOITRUONG / Mfn: 1099

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; 2010; 2011; ThÕ giíi


Kinh tÕ - x· héi tØnh H­ng Yªn sau 15 n¨m t¸i lËp (1997 - 2011) / Côc Thèng kª tØnh H­ng Yªn . - H. : Thèng kª, 2011 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2582/ VMOITRUONG / Mfn: 1136

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

HÖ thèng chi tiªu; 1997-2011; TØnh H­ng Yªn;

ViÖt Nam
Kinh tÕ thÕ giíi hai thËp kû ®Çu thÕ kû 21: Xu h­íng vµ t¸c ®éng chñ yÕu / NguyÔn Thanh §øc ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 196 tr.

Ký hiÖu kho : V 10942/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0861

Vv 2609/ VMOITRUONG / Mfn: 1087Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Dù b¸o ph¸t triÓn;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; ViÖt Nam; ThÕ giíi


Kinh tÕ thÕ giíi - Mét thiªn niªn kû ph¸t triÓn/ Angus Maddison . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 670 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2577/ VMOITRUONG / Mfn: 1131

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Thèng kª kinh tÕ;

Sè liÖu thèng kª; ThÕ giíi


Kinh tÕ t­ nh©n vµ vai trß ®éng lùc t¨ng tr­ëng: S¸ch chuyªn kh¶o / Vò Hïng C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : V 10945/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0864

Vv 2620/ VMOITRUONG / Mfn: 1097Tõ kho¸ : Kinh tÕ t­ nh©n; Vai trß kinh tÕ; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi ®Õn n¨m 2020: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u Ngäc TrÞnh ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : V 10925/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0853

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; Xu h­íng ph¸t triÓn; 2020; ViÖt Nam;

ThÕ giíi
Kinh tÕ ViÖt Nam: Lý luËn vµ thùc tiÔn / Vâ §¹i L­îc . - H. : KHXH, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2625/ VMOITRUONG / Mfn: 1103

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Kinh tÕ ViÖt Nam giai ®o¹n 2006 - 2010 vµ triÓn väng 2011 - 2020/ NguyÔn Th¾ng, NguyÔn ThÞ Thanh Hµ, NguyÔn Cao §øc . - H. : KHXH, 2012 . - 215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2653/ VCONNGUOI / Mfn: 0963

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Dù b¸o kinh tÕ;

2006-2010; 2011-2020; ViÖt Nam


KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m (2011 - 2015) vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 2011 - 2020 cña c¶ n­íc/ Uû ban Nh©n d©n thµnh phè H¶i Phßng . - H. : Thèng kª, 2011 . - 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2579/ VMOITRUONG / Mfn: 1133

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; KÕ ho¹ch ph¸t triÓn;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; 2011-2015; 2011-2020;

Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam
Liªn bang Nga hai thËp niªn ®Çu thÕ kû 21: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn An Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 275 tr.

Ký hiÖu kho : V 10944/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0863

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Quan hÖ quèc tÕ;

ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; T×nh h×nh kinh tÕ;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Dù b¸o kinh tÕ;

Xu h­íng ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Nga


Liªn minh ch©u ¢u hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI: S¸ch chuyªn kh¶o / §inh C«ng TuÊn ch.b., Vò Thu Hµ, TrÇn ThÞ Thu HuyÒn, §inh C«ng Hoµng,... b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : V 10939/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0858

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; EU; Liªn minh ch©u ¢u


Mèi quan hÖ gi÷a t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, v¨n häc, nghÖ thuËt trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸/ Héi ®ång Lý luËn, phª b×nh v¨n häc nghÖ thuËt Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 659 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2136/ VCONNGUOI / Mfn: 0930

Tõ kho¸ : LÝ luËn v¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; ViÖt Nam


Mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña thÕ giíi vµ khu vùc nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21/ NguyÔn Xu©n Th¾ng, NguyÔn M¹nh Hïng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : V 10935/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0855

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Quan hÖ quèc tÕ;

Xu thÕ ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; ThÕ giíi


Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng duyªn h¶i Nam Trung Bé: Giai ®o¹n 2011-2020 / Bïi §øc Hïng, NguyÔn KÕ TuÊn, Lª ThÞ Hång D­¬ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : LSS1200864/ TVKHXHHCM / Mfn: 1013

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

2011-2020; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n trong ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam giai ®o¹n 2011 - 2020: B¸o c¸o kiÕn nghÞ / TrÞnh ThÞ Kim Ngäc . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 29 tr.

Ký hiÖu kho : Tl 591/ VCONNGUOI / Mfn: 0912

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi;

VÊn ®Ò kinh tÕ; 2011-2020; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vµ xu h­íng chÝnh trÞ - kinh tÕ ë Céng hßa D©n chñ Nh©n d©n Lµo trong hai thËp niªn ®Çu thÕ kû XXI/ Tr­¬ng Duy Hßa ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : V 10990/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0900

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ChÝnh s¸ch ®èi néi; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Dù b¸o ph¸t triÓn; ThÕ kØ 21; Lµo
Mét t­ duy kh¸c vÒ kinh tÕ vµ x· héi ViÖt Nam/ Alan Phan . - H. : Lao ®éng X· héi, 2011 . - 183 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2619/ VMOITRUONG / Mfn: 1098

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Kinh tÕ thÞ tr­êng; Chøng kho¸n;

ThÞ tr­êng chøng kho¸n; ViÖt Nam


Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011 - 2015 tÇm nh×n 2020 / Mai Ngäc C­êng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2637/ VMOITRUONG / Mfn: 1146

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; Môc tiªu ph¸t triÓn;

2011-2012; 2020; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
N¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam sau 5 n¨m gia nhËp WTO/ Vò V¨n Phóc ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 303 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50630/ VTTKHXH / Mfn: 1179

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; Doanh nghiÖp;

N¨ng lùc c¹nh tranh; ViÖt Nam


Nguån tµi chÝnh trong n­íc vµ n­íc ngoµi cho t¨ng tr­ëng ë ViÖt Nam/ NguyÔn Ngäc S¬n, TrÇn ThÞ Thanh Tó . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 203 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2583/ VMOITRUONG / Mfn: 1137

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh; Nguån tµi chÝnh;

Vèn n­íc ngoµi; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2581/ VMOITRUONG / Mfn: 1135

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam
Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ - x· héi næi bËt cña Trung Quèc trong 10 n¨m ®Çu thÕ kû XXI vµ triÓn väng ®Õn n¨m 2020/ Hoµng ThÕ Anh . - H. : KHXH, 2012 . - 450 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2666/ VCONNGUOI / Mfn: 0993

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C¶i c¸ch kinh tÕ;

VÊn ®Ò d©n sinh; BÊt æn x· héi; ThÕ kû 21; Trung Quèc


Nh÷ng vÊn ®Ò tµi chÝnh sau khñng ho¶ng ë ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Minh HuÖ, TrÇn ThÞ Thanh Tó . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 212 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2578/ VMOITRUONG / Mfn: 1132

Tõ kho¸ : Kinh tÕ tµi chÝnh; Tµi chÝnh; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ViÖt Nam
Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m ThÞ Khanh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2643/ VCONNGUOI / Mfn: 0937

Tõ kho¸ : Kinh tÕ dÞch vô; Ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô;

Héi nhËp quèc tÕ; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Ph¸t triÓn x· héi vµ qu¶n lý ph¸t triÓn x· héi ë ViÖt Nam: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / TrÇn §øc C­êng ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 356 tr.

Ký hiÖu kho : V 10933, V 10934/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0854

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; Qu¶n lÝ ph¸t triÓn x· héi;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; LÝ luËn; Thùc tiÔn; ViÖt Nam


Ph©n tÝch chung vÒ ViÖt Nam 2010/ Brian van Arkadie, Ph¹m ThÞ Lan H­¬ng, TrÇn ThÞ H¹nh . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : TL 636/ VCONNGUOI / Mfn: 0999

Tõ kho¸ : Ph©n tÝch kinh tÕ x· héi; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

Nguån nh©n lùc; An sinh x· héi; B¶o trî x· héi;

2010; ViÖt Nam
Së h÷u t­ nh©n vµ kinh tÕ t­ nh©n ë ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè nhËn thøc vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. S¸ch tham kh¶o / L­¬ng Minh Cõ, Vò V¨n Th­ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 270 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2618/ VMOITRUONG / Mfn: 1096

Tõ kho¸ : Së h÷u t­ nh©n; Kinh tÕ t­ nh©n; Kinh tÕ thÞ tr­êng;

Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Sù n¨ng ®éng cña khu vùc phi chÝnh thøc ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 2007 - 2009: Mét sè ph¸t hiÖn chÝnh tõ §iÒu tra hé s¶n xuÊt kinh doanh vµ khu vùc phi chÝnh thøc . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2567/ VMOITRUONG / Mfn: 1121

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; Khu vùc kinh tÕ; Kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Sè liÖu ®iÒu tra;

2007-2009; Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
Sù thay ®æi trong c¬ cÊu cña c¶i cña c¸c quèc gia: §o l­êng sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong thiªn niªn kû míi / Ng©n hµng ThÕ giíi . - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2672/ VCONNGUOI / Mfn: 0987

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; B¸o c¸o;

ThÕ giíi
T¸c ®éng cña vèn con ng­êi ®èi víi t¨ng tr­ëng kinh tÕ c¸c tØnh, thµnh phè ViÖt Nam/ TrÇn Thä §¹t, §ç TuyÕt Nhung . - H. : §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, 2008 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2649/ VCONNGUOI / Mfn: 0979

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Vai trß con ng­êi; Vèn con ng­êi;

T¨ng tr­ëng kinh tÕ; ViÖt Nam


T¸c ®éng x· héi vïng cña c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn B×nh Giang ch.b. . - H. : KHXH, 2012 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2633/ VMOITRUONG / Mfn: 1142

Tõ kho¸ : Kinh tÕ vïng; X· héi häc kinh tÕ; Khu c«ng nghiÖp;

T¸c ®éng x· héi; ViÖt Nam


T¸i cÊu tróc kinh tÕ theo m« h×nh t¨ng tr­ëng xanh: Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ gîi ý cho ViÖt Nam / §oµn Thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam . - H. : KHXH, 2012 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2643/ VMOITRUONG / Mfn: 1152

LSS1200869/ TVKHXHHCM / Mfn: 1008Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; T¸i cÊu tróc kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Kinh tÕ xanh;

M« h×nh t¨ng tr­ëng xanh; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T¸i c¬ cÊu nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam theo h­íng gi¸ trÞ gia t¨ng cao/ §Æng Kim S¬n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2667/ VCONNGUOI / Mfn: 0992

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


T¨ng c­êng n¨ng lùc tham gia thÞ tr­êng cña hé n«ng d©n th«ng qua chuçi gi¸ trÞ hµng n«ng s¶n: S¸ch chuyªn kh¶o / L­u §øc Kh¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2010 . - 180 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2611/ VMOITRUONG / Mfn: 1089

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; Hµng n«ng s¶n;

N«ng d©n; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt Nam


Th¸ch thøc vÒ m«i tr­êng víi c¸c doanh nghiÖp trong th­¬ng m¹i quèc tÕ/ Trung ­¬ng Héi Doanh nghiÖp nhá vµ võa ViÖt Nam . - H. : C«ng th­¬ng, 2011 .- 338 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2147/ VCONNGUOI / Mfn: 0947

Tõ kho¸ : Doanh nghiÖp; Th­¬ng m¹i quèc tÕ;

¤ nhiÔm m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng


ThÞ tr­êng lao ®éng vµ kinh tÕ phi chÝnh thøc ë ViÖt Nam trong thêi gian khñng ho¶ng vµ phôc håi 2007 - 2009: Mét sè nÐt chñ yÕu tõ cuéc tæng ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2628/ VMOITRUONG / Mfn: 1106

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; ThÞ tr­êng lao ®éng;

Kinh tÕ phi chÝnh thøc; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

§iÒu tra lao ®éng; §iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu thèng kª;

2007-2009; ViÖt Nam


ThÞ tr­êng vµ ®¹o ®øc/ Tom G. Palmer ch.b.; Ph¹m Nguyªn Tr­êng d.; §inh TuÊn Minh h.®. . - H. : Tri thøc, 2012 . - 230 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50634/ VTTKHXH / Mfn: 1184

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; ThÞ tr­êng;

§¹o ®øc; Chñ nghÜa t­ b¶n


Thùc tr¹ng ph¸t triÓn T©y Nguyªn vµ mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn bÒn v÷ng/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2608/ VMOITRUONG / Mfn: 1086

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi; M«i tr­êng;

§êi sèng v¨n ho¸; T«n gi¸o; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
TiÕn bé x· héi: Mét sè vÊn ®Ò vÒ m« h×nh ph¸t triÓn ë §«ng ¸ vµ §«ng Nam ¸= Social progress : Some issues in East Asia's and Southeart Asia's development models / Hå SÜ Quý . - H. : Tri thøc, 2012 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : V 10961/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0877

Tõ kho¸ : TiÕn bé x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; T¨ng tr­ëng kinh tÕ;

M« h×nh ph¸t triÓn; §«ng ¸; §«ng Nam ¸
Toµn cÇu ho¸ héi nhËp vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng: Tõ gãc nh×n triÕt häc ®­¬ng ®¹i / Hå B¸ Th©m, NguyÔn ThÞ Hång DiÔm ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011- 708 tr.

Ký hiÖu kho : V 10931/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0851

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; Héi nhËp quèc tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

TriÕt häc x· héi; ThÕ giíi


T­ duy kinh tÕ ViÖt Nam 1975 - 1989: NhËt ký thêi bao cÊp / §Æng Phong . - Tb. lÇn 2 . - H. : Tri thøc, 2012 . - 474 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2152/ VCONNGUOI / Mfn: 0952

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Khñng ho¶ng kinh tÕ; T­ duy kinh tÕ;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; 1975-1989; ViÖt Nam


TÝnh phæ biÕn vµ tÝnh ®Æc thï trong ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng/ Ph¹m V¨n Dòng ch.b. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 272 tr.

Ký hiÖu kho : V 10964/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0880

Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng;

TÝnh phæ biÕn; TÝnh ®Æc thï; ViÖt Nam; ThÕ giíi


T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi tØnh Hµ TÜnh sau 20 n¨m t¸i lËp tØnh (1991 - 2011)/ Côc Thèng kª Hµ TÜnh . - H. : Thèng kª, 2011 . - 125 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2584/ VMOITRUONG / Mfn: 1138

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Thèng kª kinh tÕ; Thèng kª x· héi; Sè liÖu thèng kª;

1991-2011; TØnh Hµ TÜnh; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn kinh tÕ Nga - ViÖt - Anh. - H. : [k.nxb.], 2012 . - 439 tr., 22 cm

Ký hiÖu kho : Vv 2631/ VMOITRUONG / Mfn: 1141

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn; Tõ ®iÓn chuyªn ngµnh; Tõ ®iÓn kinh tÕ;

TiÕng Nga; TiÕng Anh; TiÕng ViÖt


ViÖt Nam gia nhËp ASEAN tõ n¨m 1995 ®Õn nay: Thµnh tùu, vÊn ®Ò vµ triÓn väng / NguyÔn ThÞ QuÕ, NguyÔn Hoµng Gi¸p ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2662/ VCONNGUOI / Mfn: 0996

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; Héi nhËp quèc tÕ; ; 2020

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ASEAN; ViÖt Nam; §«ng Nam ¸


ViÖt Nam quèc gia m¹nh vÒ biÓn, lµm giµu tõ biÓn/ Ph¹m V¨n Linh, §Æng C«ng Minh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50621/ VTTKHXH / Mfn: 1170

Tõ kho¸ : BiÓn; §¶o; Chñ quyÒn l·nh thæ; Kinh tÕ biÓn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; ViÖt Nam


ViÖt Nam trong thËp niªn tíi vµ giai ®o¹n xa h¬n: C¸c vÊn ®Ò chiÕn l­îc then chèt / §ç Hoµi Nam ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 91 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2148/ VCONNGUOI / Mfn: 0948

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

B¸o c¸o; 2011; 2020; ViÖt Nam


X©y dùng bé m¸y l·nh ®¹o ®Ó tr­êng tån/ Noel M. Tichy, Eli Cohen; NguyÔn Linh Giang d. . - H. : Lao ®éng X· héi, 2012 . - 378 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 1338/ VCONNGUOI / Mfn: 0943

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lÝ; L·nh ®¹o; Bé m¸y l·nh ®¹o;

Doanh nghiÖp; Qu¶n lÝ doanh nghiÖp


X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2639/ VMOITRUONG / Mfn: 1148

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; C«ng nghiÖp ho¸;

HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt Nam
X©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng: Kinh nghiÖm cña Hungary vµ bµi häc vËn dông cho ViÖt Nam / Lª Du Phong, TrÞnh Mai V©n, Hå ThÞ H¶i YÕn ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 244 tr.

Ký hiÖu kho : V 10986/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0896

Vv 2635/ VMOITRUONG / Mfn: 1144Tõ kho¸ : Kinh tÕ thÞ tr­êng; Ph¸t triÓn kinh tÕ;

ViÖt Nam; Hungary


XuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam thêi ®æi míi vµ héi nhËp: S¸c chuyªn kh¶o / L­u V¨n H­ng . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 326 tr.

Ký hiÖu kho : V 10943/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 0862

Tõ kho¸ : Lao ®éng; ThÞ tr­êng lao ®éng;

XuÊt khÈu lao ®éng; ViÖt NamLÞch sö

130 danh t­íng, t­íng lÜnh ViÖt Nam trong lÞch sö d©n téc vµ trong thêi ®¹i Hå ChÝ Minh. T. 1 . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2555/ VMOITRUONG / Mfn: 1111

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Danh t­íng; T­íng lÜnh; ViÖt Nam
D©n téc trong lÞch sö vµ trong thêi ®¹i ngµy nay/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2012 . - 362 tr.

Ký hiÖu kho : VL 2149/ VCONNGUOI / Mfn: 0949

LSS1200866/ TVKHXHHCM / Mfn: 1011Tõ kho¸ : D©n téc; Nghiªn cøu d©n téc; ChÝnh s¸ch d©n téc;

Trung ®¹i; CËn ®¹i; HiÖn ®¹i; ViÖt Nam
tải về 0.58 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương