S¸ch míi sè 06/2012tải về 0.77 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Th«ng b¸o s¸ch míi nhËp Sè 06/2012


S¸ch míi sè 06/2012


ChÝnh trÞ
C¸c ®¹i héi vµ héi nghÞ Trung ­¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam thêi kú ®æi míi/ Lª MËu H·n, Th¸i Ph­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 235 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50117, Vb 50118/ VTTKHXH / Mfn: 96637

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; Héi nghÞ Trung ­¬ng;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Tæng bÝ th­; Kho¸ 6-11;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam

C¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu vÒ Hoa Kú/ NguyÔn Th¸i Yªn H­¬ng . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 699 tr.

Ký hiÖu kho : VL 760/ VTAMLY / Mfn: 96926

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; V¨n ho¸ x· héi; T×nh h×nh kinh tÕ;

HÖ thèng chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i; MüChÝnh s¸ch Quèc gia vÒ phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n S¸u, Cao §øc Th¸i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1956, Vv 1955/ VGIADINH / Mfn: 96743

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChiÕn l­íc phßng chèng; ViÖt NamChÝnh s¸ch tµi chÝnh víi ph¸t triÓn xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam/ §inh V¨n S¬n . - H. : Tµi chÝnh, 2009 . - 269 tr.

Ký hiÖu kho : V 10546/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96780

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch tµi chÝnh; Ph¸t triÓn xuÊt khÈu;

Doanh nghiÖp; ViÖt NamC«ng t¸c gi¸m s¸t gãp phÇn ng¨n ngõa nguy c¬ cña §¶ng cÇm quyÒn/ Cao V¨n Thèng, Ng« Quèc Th¸i, Ph¹m §øc TiÕn, ...s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 403 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50111, Vb 50112/ VTTKHXH / Mfn: 96634

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng; C«ng t¸c gi¸m s¸t; Bµi nãi; Bµi viÕt; ViÖt Nam

C«ng t¸c tham m­u t¹i c¸c c¬ quan §¶ng Trung ­¬ng: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / Héi ®ång Khoa häc c¸c c¬ quan §¶ng trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 295 tr.

Ký hiÖu kho : V 10550/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96784

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C¬ quan §¶ng trung ­¬ng;

C«ng t¸c tham m­u; ViÖt Nam§¹i c­¬ng lÞch sö t­ t­ëng chÝnh trÞ ViÖt Nam tõ thÕ kû XVI ®Õn thÕkû XIX/ NguyÔn Hoµi V¨n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 370 tr.

Ký hiÖu kho : V 10583/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96808

VB 2482/ VXAHOIHOC / Mfn: 97130Tõ kho¸ : LÞch sö t­ t­ëng; T­ t­ëng chÝnh trÞ; Nho gi¸o;

TriÒu ®¹i phong kiÕn; ThÕ kØ 16-19; ViÖt Nam§¹i héi XI cña §¶ng víi nhiÖm vô x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x· héi chñ nghÜa/ ViÖn Khoa häc x· héi nh©n v¨n Qu©n sù . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 376 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50146/ VTTKHXH / Mfn: 96653

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi §¶ng; §¹i héi 11;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

§¶ng l·nh ®¹o; ViÖt Nam

§¶ng Céng s¶n cÇm quyÒn - néi dung vµ ph­¬ng thøc cÇm quyÒn cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Huyªn ch.b.; Ng« Huy §øc, L­u V¨n Qu¶ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 420 tr.

Ký hiÖu kho : V 10557, V 10558/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96789

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

Ph­¬ng thøc l·nh ®¹o; ViÖt Nam


§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam - Tr¸ch nhiÖm tr­íc d©n téc vµ lÞch sö: L­u hµnh néi bé / Héi ®ång LÝ luËn Trung ­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 266 tr.

Ký hiÖu kho : V 10789/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96867

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¶ng l·nh ®¹o;

X©y dùng Tæ quèc; B¶o vÖ Tæ quèc;

X©y dùng §¶ng; Bµi viÕt; ViÖt Nam

§¶ng d©n chñ x· héi §øc: LÞch sö, lý luËn vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn / NguyÔn V¨n S¸u, Cao §øc Th¸i ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2006 . - 386 tr.

Ký hiÖu kho : V 10787/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96865

Tõ kho¸ : §¶ng D©n chñ x· héi; LÞch sö §¶ng D©n chñ x· héi;

LÝ luËn d©n chñ x· héi; Kinh nghiÖm thùc tiÔn; §øc§¹o t¹o nghÒ gi÷ vai trß träng t©m cña c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn: Kû yÕu Héi th¶o GEFOP, ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2007, t¹i Paris / Robert PECCOUD ch.b. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 285 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50160/ VTTKHXH / Mfn: 96665

Tõ kho¸ : Gi¸o dôc; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp; §µo t¹o nghÒ;

ThÞ tr­êng lao ®éng; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

KØ yÕu; Héi th¶o; ThÕ giíi
§æi míi chÝnh s¸ch ®Êt ®ai ë ViÖt Nam - Tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn: S¸ch tham kh¶o / NguyÔn V¨n Söu . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2472, VB 2473/ VXAHOIHOC / Mfn: 97126

Tõ kho¸ : §Êt ®ai; ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai; QuyÒn sö dông ®Êt;

Qu¶n lý ®Êt ®ai; ViÖt NamKû yÕu MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam tham gia cuéc bÇu cö ®¹i biÓu Quèc héi khãa XII/ ñy ban MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1220/ VGIADINH / Mfn: 96768

Tõ kho¸ : BÇu cö; MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam;

§¹i biÓu Quèc héi; Khãa 12; ViÖt NamLª V¨n L­¬ng - Trän ®êi v× sù nghiÖp cña §¶ng. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 454 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50143/ VTTKHXH / Mfn: 96650

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; §¶ng Céng s¶n; Cuéc ®êi;

BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

1912-1995; Lª V¨n L­¬ng; ViÖt Nam

LÞch sö c«ng t¸c x©y dùng §¶ng: 1930 - 2011 / NguyÔn Träng Phóc . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 287 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50149/ VTTKHXH / Mfn: 96656

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; X©y dùng §¶ng;

1930-2011; ViÖt Nam


Liªn kÕt "4 nhµ" gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn x©y dùng n«ng th«n míi ë §ång b»ng S«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Tr­¬ng Giang Long, NguyÔn Thµnh Phong ch.b.; NguyÔn Nh­ Hïng, §ç Mü Ph­îng, Phïng Ngäc B¶o, ... b.t.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50145/ VTTKHXH / Mfn: 96652

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi th¶o; Bµi viÕt; MiÒn Nam;

§ång b»ng S«ng Cöu Long; ViÖt Nam

Mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa trong ý thøc ng­êi d©n ViÖt Nam hiÖn nay. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 233 tr.

Ký hiÖu kho : V 10785/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96863

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; X©y dùng Tæ quèc;

B¶o vÖ Tæ quèc; Chñ nghÜa x· héi; LÝ luËn; Thùc tiÔn;

ý nghÜa chÝnh trÞ; Nh©n d©n; ViÖt Nam

Mét sè vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ næi bËt cña Trung §«ng vµ xu h­íng ®Õn n¨m 2020/ Bïi NhËt Quang ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : V 10759/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96846

Tõ kho¸ : T×nh h×nh kinh tÕ; T×nh h×nh chÝnh trÞ; Sù kiÖn kinh tÕ;

Sù kiÖn chÝnh trÞ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; 2020;

Trung §«ng

Mét sè vÊn ®Ò vÒ ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ TrÇn H÷u TiÕn . - H. : KHXH, 2010 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : V 10577/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96802

Tõ kho¸ : §éc lËp d©n téc; Chñ nghÜa x· héi;

X©y dùng chñ nghÜa x· héi; ViÖt NamMôc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Cao B»ng giai ®o¹n 2011 - 2015 tÇm nh×n 2020/ Mai Ngäc C­êng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 274 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50115, Vb 50116/ VTTKHXH / Mfn: 96636

Tõ kho¸ : Kinh tÕ x· héi; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

Môc tiªu ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2015; 2020; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam
Nghiªn cøu x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp v¨n ho¸ cña Thñ ®« Hµ Néi/ Ph¹m Duy §øc, Vò Ph­¬ng HËu ch.b. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin; ViÖn V¨n ho¸, 2012 . - 319 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50113, Vb 50114/ VTTKHXH / Mfn: 96635

Tõ kho¸ : ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; C«ng nghiÖp v¨n ho¸;

ChiÕn l­îc ph¸t triÓn; Hµ Néi; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt víi biÓn/ NguyÔn V¨n Kim ch.b. . - H. : ThÕ giíi, 2011 . - 606 tr.

Ký hiÖu kho : VL 738/ VTAMLY / Mfn: 96902

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Quan hÖ th­¬ng m¹i quèc tÕ;

Kinh tÕ biÓn; Chñ quyÒn biÓn; An ninh biÓn;

ChiÕn l­îc biÓn; ViÖt Nam

Nh÷ng nh©n tè míi t¸c ®éng ®Õn triÓn väng cña chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam/ NguyÔn An Ninh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : V 10567, V 10568/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96794

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa x· héi; X©y dùng chñ nghÜa x· héi;

ChÕ ®é x· héi; ChÕ ®é chÝnh trÞ; T×nh h×nh chÝnh trÞ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi

Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Hång Anh b.s. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50150/ VTTKHXH / Mfn: 96657

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn míi ®Æt ra trong t×nh h×nh hiÖn nay: L­u hµnh néi bé/ Phïng H÷u Phó ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 899 tr.

Ký hiÖu kho : V 10738/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96830

Tõ kho¸ : T×nh h×nh néi bé; ChÝnh s¸ch ®èi néi; Chñ nghÜa x· héi;

Chñ nghÜa t­ b¶n; §¶ng Céng s¶n; LÝ luËn; Thùc tiÔn;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; ViÖt Nam; ThÕ giíi

Ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: Thêi kú 2011-2020 / Bïi TÊt Th¾ng ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 331 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2491/ VMOITRUONG / Mfn: 96972

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn;

2011-2020; ViÖt Nam

Ph¸t triÓn v¨n ho¸ trong thêi kú ®æi míi/ §inh Xu©n Dòng . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2487/ VMOITRUONG / Mfn: 96968

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Ph¸t triÓn v¨n ho¸; V¨n häc nghÖ thuËt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ViÖt NamPhong c¸ch t­ duy Hå ChÝ Minh víi viÖc x©y dùng ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, qu¶n lý ë n­íc ta hiÖn nay/ NguyÔn ThÞ Thanh Dung . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : V 10586/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96810

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; C¸n bé l·nh ®¹o;

C¸n bé qu¶n lÝ; Hå ChÝ Minh; ViÖt NamQu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96977

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ rõng; Tµi nguyªn n­íc;

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn biÓn;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; C¬ chÕ qu¶n lÝ; ViÖt NamQuyÒn lùc trong quan hÖ quèc tÕ: LÞch sö vµ vÊn ®Ò. S¸ch chuyªn kh¶o / Hoµng Kh¾c Nam . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2615, Vv 2616/ VTAMLY / Mfn: 96947

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; QuyÒn lùc chÝnh trÞ; ThÕ giíi
Tham luËn t¹i §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø XI/ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 516 tr.

Ký hiÖu kho : V 10740, V 10741/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96832

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; §¹i héi ®¹i biÓu; §¹i héi 11;

Bµi tham luËn; ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ChÝnh s¸ch x· héi;

ViÖt Nam

TiÕp tôc ®æi míi ®ång bé c«ng t¸c c¸n bé thêi kú ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸/ NguyÔn Minh TuÊn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50129, Vb 50130/ VTTKHXH / Mfn: 96643

Tõ kho¸ : C¸n bé; C«ng t¸c c¸n bé; Tæ chøc c¸n bé;

Qu¶n lÝ c¸n bé; ViÖt NamT×m hiÓu mét sè thuËt ng÷ trong v¨n kiÖn §¹i héi XI cña §¶ng/ NguyÔn V¨n Th¹o, NguyÔn ViÕt Th«ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 315 tr.

Ký hiÖu kho : V 10757/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96844

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

§¹i héi 11; ThuËt ng÷; ViÖt NamTæng kÕt thùc hiÖn ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam giai ®o¹n 2005 - 2010 vµ ®Þnh h­íng giai ®o¹n 2011 - 2015: B¸o c¸o / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2011 . - 67 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2439/ VMOITRUONG / Mfn: 96953

Tõ kho¸ : §Þnh h­íng ph¸t triÓn; ChiÕn l­îc ph¸t triÓn;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011- 2015; 2005 - 2010; ViÖt NamTrµo l­u x· héi d©n chñ ë mét sè n­íc ph­¬ng T©y hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o/ Tèng §øc Th¶o, Bïi ViÖt H­¬ng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 224 tr.

Ký hiÖu kho : V 10545/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96779

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; Trµo l­u x· héi d©n chñ;

Ph­¬ng T©y; ThÕ giíi


TrËt tù thÕ giíi míi thø hai - Nh÷ng vÊn ®Ò ®Þa - chÝnh trÞ nan gi¶i: S¸ch tham kh¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50148/ VTTKHXH / Mfn: 96655

Tõ kho¸ : T×nh h×nh chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ;

§Þa chÝnh trÞ; TrËt tù thÕ giíi; ThÕ giíiTuyªn ng«n ®éc lËp cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh: Gi¸ trÞ lý luËn vµ ý nghÜa thêi ®¹i/ Tr­êng §¹i häc Khoa häc HuÕ . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 407 tr.

Ký hiÖu kho : V 10579/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96804

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; Chñ tÞch n­íc; Tuyªn ng«n ®éc lËp;

QuyÒn con ng­êi; QuyÒn d©n téc; Gi¸ trÞ lÝ luËn;

ý nghÜa thêi ®¹i; ViÖt Nam

V¨n ho¸ ®« thÞ: Gi¶n yÕu / TrÇn Ngäc Kh¸nh . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2012 . - 570 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50107, Vb 50108/ VTTKHXH / Mfn: 96632

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ ®« thÞ; Kh«ng gian v¨n ho¸; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

M«i tr­êng v¨n ho¸; ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; ThÕ giíi


V¨n kiÖn §¶ng vÒ lao ®éng, viÖc lµm. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : V 10737/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96829

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng;

ViÖc lµm; Lao ®éng; ViÖt NamV¨n kiÖn Héi nghÞ lÇn thø t­ Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ XI: L­u hµnh néi bé / §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50151/ VTTKHXH / Mfn: 96658

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; V¨n kiÖn §¶ng; Héi nghÞ 4;

Ban ChÊp hµnh Trung ­¬ng; Kho¸ 11; ViÖt Nam


VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1894/ VGIADINH / Mfn: 96762

Tõ kho¸ : D©n téc; Quan hÖ d©n téc; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt NamVÒ nh÷ng ®iÓm míi cña C­¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi: Bæ sung, ph¸t triÓn n¨m 2011 / Ph¹m V¨n Linh, NguyÔn TiÕn Hoµng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : V 1074/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96834

Tõ kho¸ : §¶ng Céng s¶n; C­¬ng lÜnh; Thêi kú qu¸ ®é;

Chñ nghÜa x· héi; ViÖt NamVÒ qu¸ tr×nh d©n chñ ho¸ x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Minh Qu©n . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : V 10762/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96849

Tõ kho¸ : X· héi häc chÝnh trÞ; ChÕ ®é chÝnh trÞ; D©n chñ;

ChÕ ®é d©n chñ; D©n chñ ho¸; ViÖt NamViÖt Nam - Ch©u Phi tõ ®oµn kÕt h÷u nghÞ truyÒn thèng h­íng tíi hîp t¸c toµn diÖn, ®èi t¸c chiÕn l­îc/ §ç §øc §Þnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2457/ VXAHOIHOC / Mfn: 97111

Tõ kho¸ : Quan hÖ quèc tÕ; ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i;

Hîp t¸c quèc tÕ; ChiÕn l­îc hîp t¸c;

ViÖt Nam; Ch©u Phi

ViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn nhiªn kû, h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1238/ VGIADINH / Mfn: 96703

Vl 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96987Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt NamX©y dùng §¶ng ta thËt sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh theo t­ t­ëng Hå ChÝ Minh. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : V 10751/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96839

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; §¶ng Céng s¶n;

X©y dùng §¶ng; Bµi nãi; Bµi viÕt; Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
X©y dùng hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng ®ång bé víi mét sè c«ng tr×nh hiÖn ®¹i phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn B¸ ¢n ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 211 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50131, Vb 50132/ VTTKHXH / Mfn: 96644

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ; KÕt cÊu h¹ tÇng; ChÝnh s¸ch kinh tÕ;

C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸; 2011-2020; ViÖt NamX©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ë Trung Quèc/ §ç TiÕn S©m ch.b.; NguyÔn Thu Ph­¬ng, Chö BÝch Thu, Ph¹m Hång YÕn b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 216 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2463, VB 2464/ VXAHOIHOC / Mfn: 97121

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; X©y dùng v¨n ho¸; Qu¶n lÝ v¨n ho¸;

ChÝnh s¸ch v¨n ho¸; Trung QuècX©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2467, VB 2468/ VXAHOIHOC / Mfn: 97123

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt NamChñ nghÜa m¸c lªnin

Häc thuyÕt M¸c - Lªnin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh: Nh÷ng gi¸ trÞ vÜnh h»ng / D­¬ng B¸ V­¬ng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 355 tr.

Ký hiÖu kho : V 10752, V 10753/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96840

Tõ kho¸ : Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Häc thuyÕt M¸c Lªnin;

T­ t­ëng Hå ChÝ Minh; Lªnin; Hå ChÝ MinhNguyÔn ¸i Quèc - Hå ChÝ Minh víi con ®­êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam/ ViÖn Khoa häc x· héi nh©n v¨n Qu©n sù . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 402 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50109, Vb 50110/ VTTKHXH / Mfn: 96633

Tõ kho¸ : Nh©n vËt lÞch sö; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

ChiÕn l­îc c¸ch m¹ng; Sù nghiÖp c¸ch m¹ng;

HiÖn ®¹i; Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam

Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : V 10587/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96811

VB 2461, VB 2462/ VXAHOIHOC / Mfn: 97120Tõ kho¸ : Con ng­êi; Ph¸t triÓn con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin;

Häc thuyÕt M¸c; T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸; ViÖt NamT­ t­ëng cña V.I. Lªnin vÒ quyÒn con ng­êi vµ gi¸ trÞ thùc tiÔn ë ViÖt Nam/ Hoµng Mai H­¬ng, NguyÔn Hång H¶i . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 158 tr.

Ký hiÖu kho : V 10588/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96812

Tõ kho¸ : T­ t­ëng Lªnin; QuyÒn con ng­êi;

Gi¸ trÞ thùc tiÔn; ViÖt NamT­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn/ NguyÔn H÷u C«ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2454/ VXAHOIHOC / Mfn: 97109

Tõ kho¸ : Con ng­êi; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt NamVËn dông häc thuyÕt l­u th«ng tiÒn tÖ cña C. M¸c trong ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / Ph¹m Quèc Trung, Ph¹m ThÞ Tuý ch.b. . H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 250 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50141, Vb 50142/ VTTKHXH / Mfn: 96649

Tõ kho¸ : Kinh tÕ chÝnh trÞ; Häc thuyÕt M¸c; ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ;

Häc thuyÕt l­u th«ng tiÒn tÖ; Khñng ho¶ng kinh tÕ;

ViÖt Nam; ThÕ giíi

D©n téc häc
Ch©n dung mét lµng quª V©n Hoµ thuë Êy/ TrÇn SÜ HuÖ . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50168/ VTTKHXH / Mfn: 96673

Tõ kho¸ : §êi sèng v¨n hãa; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Lµng V©n Hoµ;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam

Cång chiªng M­êng/ KiÒu Trung S¬n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50173/ VTTKHXH / Mfn: 96678

Tõ kho¸ : Nh¹c cô d©n téc; NghÖ thuËt d©n gian;

NghÖ thuËt cång chiªng; V¨n ho¸ cång chiªng;

D©n téc M­êng; ViÖt Nam

D©n téc S¸n Chay ë ViÖt Nam/ Khæng DiÔn, TrÇn B×nh ch.b.; §Æng ThÞ Hoa, §µo Huy Khª b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50181/ VTTKHXH / Mfn: 96686

Tõ kho¸ : §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng kinh tÕ; Tæ chøc x· héi;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc S¸n Chay;

ViÖt Nam

DÖt sø - DÖt lam thêi x­a cña d©n téc Th¸i ®en S¬n La/ CÇm Hïng s.t., b.d. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50174/ VTTKHXH / Mfn: 96679

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n lÔ; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; H¸t ®¸m c­íi; D©n téc Th¸i;

Ng­êi Th¸i ®en; TØnh S¬n La; ViÖt Nam

§¸m c­íi ng­êi Gi¸y/ SÇn Ch¸ng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 577 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2521/ VTAMLY / Mfn: 96898

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; H«n nh©n; Gia ®×nh;

H«n lÔ; ¢m nh¹c d©n gian; Bµi h¸t ®¸m c­íi;

D©n téc Gi¸y; ViÖt Nam

§Êt B­ëi ngµn x­a/ Lª V¨n Kú ch.b.; Vò V¨n Lu©n b.s. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2599/ MOITRUONG / Mfn: 97072

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

Di tÝch lÞch sö; LÔ héi; NghÒ truyÒn thèng; Lµng B­ëi;

V¨n häc d©n gian; Hµ Néi; ViÖt Nam

§Þa chÝ huyÖn Qu¶ng Ninh tØnh Qu¶ng B×nh/ §ç Duy V¨n . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50178/ VTTKHXH / Mfn: 96683

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa lÝ tù nhiªn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; V¨n nghÖ d©n gian;

TÝn ng­ìng; NghÒ truyÒn thèng; HuyÖn Qu¶ng Ninh;

TØnh Qu¶ng B×nh; ViÖt Nam


Ghe bÇu trong ®êi sèng v¨n ho¸ ë Héi An - Qu¶ng Nam/ TrÇn V¨n An . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 170 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2526/ VTAMLY / Mfn: 96892

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ thuyÒn thèng; Ghe bÇu;

TÝn ng­ìng d©n gian; Héi An; TØnh Qu¶ng Nam;

ViÖt Nam

H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50167/ VTTKHXH / Mfn: 96672

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam

Kh¶o cøu vÒ lÔ héi h¸t DËm QuyÓn S¬n/ Lª H÷u B¸ch . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 522 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2013/ VGIADINH / Mfn: 96708

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; NgÖ thuËt d©n gian;

H¸t DËm; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam


Kh¶o vÒ quµ tÆng/ Marcel Mauss; Ng« B×nh L©m, Phïng Kiªn d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2594, Vv 2595/ VTAMLY / Mfn: 96915

Tõ kho¸ : Nh©n häc x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Quµ tÆng;

Trao ®æi quµ tÆng; Cæ ®¹i; ThÕ giíi
Lµng §a SÜ: Sù tÝch vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ d©n gian / Hoµng ThÕ X­¬ng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2012/ VGIADINH / Mfn: 96707

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Di tÝch lÞch sö; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

Lµng §a SÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam

Lµng nghÒ vµ nh÷ng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh, TrÇn V¨n L¹ng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2008/ VGIADINH / Mfn: 96713

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

TØnh B¾c Giang; ViÖt NamLµng x· tØnh B¾c Ninh. T.1 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 659tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2531/ VTAMLY / Mfn: 96876

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; §iÒu kiÖn tù nhiªn; §êi sèng x· héi;

Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt NamLµng x· tØnh B¾c Ninh. T. 2 / NguyÔn Quang Kh¶i . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 566 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50185/ VTTKHXH / Mfn: 96690

Tõ kho¸ : §Þa chÝ; §Þa danh; LÞch sö ph¸t triÓn;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Di tÝch lÞch sö; Lµng; X·; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam

LÔ héi Dµng Then/ TriÖu ¢n s.t., d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 567 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2577/ MOITRUONG / Mfn: 97050

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; Nghi lÔ; TÝn ng­ìng;

¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy; MiÒn B¾c; ViÖt NamLÔ héi d©n gian cña ng­êi ViÖt ë Qu¶ng B×nh/ NguyÔn V¨n Lîi, NguyÔn V¨n M¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 293 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2593/ MOITRUONG / Mfn: 97066

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; LÔ héi; LÞch sö v¨n ho¸;

Gi¸ trÞ v¨n ho¸; Ng­êi ViÖt; TØnh Qu¶ng B×nh;

ViÖt Nam

LÔ héi §×nh Khªng/ Bïi Hy Väng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 247 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50177/ VTTKHXH / Mfn: 96682

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; LÔ héi; §×nh Khªng;

X· V¨n S¬n; HuyÖn L¹c S¬n; TØnh Hoµ B×nh; ViÖt Nam


LÔ tang ng­êi Pó N¶: Thuéc nhãm d©n téc Gi¸y / Lß V¨n ChiÕn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 360 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2596/ MOITRUONG / Mfn: 97069

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ t©m linh; Tang lÔ;

Nghi lÔ truyÒn thèng; Ng­êi Pó N¶; D©n téc Gi¸y;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam

LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2573/ MOITRUONG / Mfn: 97046

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam

Lêi ca tang lÔ dßng hä Sa: D©n téc Th¸i vïng Méc Ch©u, B¾c Yªn, tØnh S¬n La / Lß Vò V©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2540/ VTAMLY / Mfn: 96870

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Lêi ca tang lÔ; Dßng hä Sa; D©n téc Th¸i;

TØnh S¬n La; ViÖt Nam

NÐt ®Æc s¾c trong ®êi sèng v¨n ho¸ lµng Ph­íc ThuËn/ Vâ V¨n Hße . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2517/ VTAMLY / Mfn: 96877

Tõ kho¸ : LÞch sö ph¸t triÓn; LÞch sö v¨n ho¸; §êi sèng v¨n ho¸;

Lµng Ph­íc ThuËn; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam


NÕp sèng cæ truyÒn ng­êi Ch¨m: HuyÖn V©n Canh - TØnh B×nh §Þnh / NguyÔn Xu©n Nh©n, §oµn V¨n TÐo . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 264 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50175/ VTTKHXH / Mfn: 96680

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

NÕp sèng; Lèi sèng; Ng­êi Ch¨m; HuyÖn V©n Canh;

TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam

NÕp sèng ®¹o cña ng­êi C«ng gi¸o ViÖt Nam/ NguyÔn Hång D­¬ng ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 530 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2476, VB 2480/ VXAHOIHOC / Mfn: 97128

Tõ kho¸ : §¹o Thiªn chóa; C«ng gi¸o; Ng­êi C«ng gi¸o; Gi¸o d©n;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng t«n gi¸o; ViÖt NamNghÒ gç ®¸ thñ c«ng truyÒn thèng cña ®ång bµo thiÓu sè tØnh Cao B»ng/ D­¬ng S¸ch, D­¬ng ThÞ §µo . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2006/ VGIADINH / Mfn: 96715

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

D©n téc thiÓu sè; TØnh Cao B»ng; ViÖt NamNghÒ rÌn Ph­¬ng Danh/ §inh B¸ Hßa . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2589/ MOITRUONG / Mfn: 97062

Tõ kho¸ : Lµng nghÒ truyÒn thèng; NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng;

NghÒ rÌn; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng Ph­¬ng Danh;

HuyÖn An Nh¬n; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam

NghÒ s¬n truyÒn thèng tØnh Hµ T©y/ NguyÔn Xu©n NghÞ . - H. : §ai häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 316 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2010/ VGIADINH / Mfn: 96705

Tõ kho¸ : NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Lµng nghÒ; NghÒ s¬n;

NghÒ s¬n truyÒn thèng; Hµ T©y; Hµ Néi; ViÖt NamNghÒ thñ c«ng truyÒn thèng cña ng­êi Nïng ë ViÖt Nam/ NguyÔn ThÞ Thuý .- H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 342 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50190/ VTTKHXH / Mfn: 96695

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; NghÒ truyÒn thèng;

NghÒ thñ c«ng truyÒn thèng; Gi¸ trÞ v¨n ho¸;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam

Nghi lÔ trong viÖc c­íi - viÖc tang cña ng­êi Dao Kh©u: ë S×n Hå, Lai Ch©u / TÈn Kim Phu . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50183/ VTTKHXH / Mfn: 96688

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

H«n lÔ; Tang lÔ; Ng­êi Dao Kh©u; HuyÖn S×n Hå;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam

Nghi lÔ vßng ®êi cña ng­êi Ch¨m Ahiªr ë Ninh ThuËn/ Phan Quèc Anh . - H.: §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1999/ VGIADINH / Mfn: 96724

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Nghi lÔ vßng ®êi; D©n téc Ch¨m; Ng­êi Ch¨m Ahiªr;

TØnh Ninh ThuËn; ViÖt Nam

Ng­êi Chu - ru ë L©m §ång/ NguyÔn Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2524/ VTAMLY / Mfn: 96893

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

V¨n ho¸ vËt thÓ; V¨n ho¸ phi vËt thÓ;

D©n téc Chu- ru; TØnh L©m §ång; ViÖt Nam

Ng­êi ViÖt phÈm chÊt vµ thãi h­ - tËt xÊu. - H. : Thanh niªn, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2578, Vv 2579/ VTAMLY / Mfn: 96921

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Thãi h­ tËt xÊu;

TÖ n¹n x· héi; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2450/ VXAHOIHOC / Mfn: 97106

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Téc ng­êi; T«n gi¸o; §Æc tr­ng v¨n ho¸; ViÖt Nam;

Lµo; Campuchia

Nh÷ng lµng v¨n ho¸, v¨n nghÖ d©n gian ®Æc s¾c ë tØnh Phó Thä/ §oµn H¶i H­ng ch.b.; TrÇn V¨n Thôc, NguyÔn Phi Nga b.s. . - H. : KHXH, 2011 . - 674 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2579/ MOITRUONG / Mfn: 97052

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n nghÖ d©n gian; Lµng v¨n ho¸; LÔ héi d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; Lµng nghÒ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ Èm thùc; TØnh Phó Thä; ViÖt NamNon n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50184/ VTTKHXH / Mfn: 96689

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hoµ; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam

Phong tôc lµm chay. T. 1 : Tôc lµm chay B¶y Cê cña ng­êi M­êng (PhÇn do Mìi lµm chñ tÕ)/ Bïi Huy Väng . - H. : KHXH, 2011 . - 519 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2592/ MOITRUONG / Mfn: 97065

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Tôc lÖ; Tôc lµm chay;

Nghi lÔ; Lêi khÊn; D©n téc M­êng; ViÖt NamPhong tôc vµ nghi lÔ cña ng­êi Th¸i tr¾ng ë Phong Thæ tØnh Lai Ch©u/ §ång Träng Im . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 223 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2597/ MOITRUONG / Mfn: 97070

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Quan hÖ gia ®×nh; Quan hÖ x· héi;

Nghi lÔ; Thê cóng; Ng­êi Th¸i tr¾ng; HuyÖn Phong Thæ;

TØnh Lai Ch©u; ViÖt Nam

P« Anai Tang - Di tÝch, lÔ héi cña ng­êi Raglai/ H¶i Liªn . - H. : D©n trÝ, 2010- 163 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2582/ MOITRUONG / Mfn: 97055

Tõ kho¸ : LÔ héi; LÔ héi P« Anai Tang; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; Ng­êi Raglai; TØnh Ninh ThuËn;

ViÖt Nam
Quy tr×nh dùng nhµ sµn cæ cña ng­êi Th¸i ®en ë M­êng Thanh/ Tßng V¨n H©n s.t., b.d., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 367 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50188/ VTTKHXH / Mfn: 96693

Tõ kho¸ : Nhµ sµn cæ; Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ nhµ míi; Ng­êi Th¸i ®en; M­êng Thanh;

TØnh §iÖn Biªn; ViÖt Nam
Tang lÔ cæ truyÒn ng­êi M­êng/ Bïi Huy Väng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 271 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2595/ MOITRUONG / Mfn: 97068

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ; Tang lÔ;

D©n téc M­êng; TØnh Hßa B×nh; ViÖt NamTang ma d©n téc Cao Lan ë Yªn B¸i/ NguyÔn M¹nh Hïng . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 165 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50170/ VTTKHXH / Mfn: 96675

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

D©n téc Cao Lan; TØnh Yªn B¸i; ViÖt NamTÕt xø Qu¶ng/ Vâ V¨n Hße . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 281 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2516/ VTAMLY / Mfn: 96880

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ truyÒn thèng;

V¨n ho¸ tinh thÇn; LÔ héi; TØnh Qu¶ng Nam §µ N½ng;

ViÖt Nam

Thuû s¶n s«ng Cöu Long qua huyÒn tho¹i - truyÒn thuyÕt/ Liªm Ch©u s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50195/ VTTKHXH / Mfn: 96700

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÒn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; Phong tôc tËp qu¸n;

Thuû s¶n; MiÒn Nam; ViÖt Nam
TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng ë vïng ch©u thæ s«ng Hång/ Ph¹m Lan Oanh . - H.: KHXH, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2016/ VGIADINH / Mfn: 96711

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng;

TÝn ng­ìng Hai Bµ Tr­ng; MiÒn B¾c; ViÖt NamTÝn ng­ìng lóa n­íc vïng ®Êt Tæ/ NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : Thêi ®¹i, 2011- 200 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2538/ VTAMLY / Mfn: 96884

Tõ kho¸ : TÝn ng­ìng; Nghi lÔ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng lóa;

TÝn ng­ìng n«ng nghiÖp; Vïng ®Êt tæ; TØnh Phó Thä;

ViÖt Nam
TÝn ng­ìng thê Bµ Thiªn HËu ë Cµ Mau/ Ph¹m V¨n Tó . - H. : KHXH, 2011 .- 147 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2591/ MOITRUONG / Mfn: 97064

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Thê cóng;

Bµ Thiªn HËu; TØnh Cµ Mau; ViÖt NamTæ chøc vµ ho¹t ®éng bu«n lµng trong ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng T©y Nguyªn/ Bïi Minh §¹o . - H. : KHXH, 2010 . - 227 tr.

Ký hiÖu kho : V 10552/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96786

Tõ kho¸ : Bu«n lµng; Tæ chøc bu«n lµng; LuËt tôc;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè;

T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 12 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010. - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2444/ VMOITRUONG / Mfn: 96958

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt NamTôc dùng nhµ míi vµ lÔ mõng nhµ míi cña ng­êi Th¸i ®en hä MÌ, b¶n Tñm, x· ChiÒng Khoi, huyÖn Yªn Ch©u, tØnh S¬n La/ §µo Quang Tè . - H. : KHXH, 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2523/ VTAMLY / Mfn: 96894

Tõ kho¸ : Nghi lÔ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

Ng­êi Th¸i ®en; Tôc dùng nhµ míi; B¶n Tñm;

X· ChiÒng Khoi; HuyÖn Yªn Ch©u; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam


Tôc lÖ sinh ®Î cña phô n÷ Th¸i/ L­¬ng ThÞ §¹i, Lß Xu©n Hinh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 808 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2583/ MOITRUONG / Mfn: 97056

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Tôc lÖ sinh ®Î; D©n téc Th¸i; MiÒn B¾c; ViÖt NamTõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: Country and People. T. 1 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2456/ VMOITRUONG / Mfn: 96982

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam
Tõ ®iÓn b¸ch khoa §Êt n­íc, Con ng­êi ViÖt Nam = Encyclopedia of Vietnam: country and people. T. 2 / NguyÔn V¨n ChiÓn, TrÞnh TÊt §¹t ch.b. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 1045 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2457/ VMOITRUONG / Mfn: 96983

Tõ kho¸ : Tõ ®iÓn b¸ch khoa; §Êt n­íc con ng­êi;

Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi; §êi sèng kinh tÕ;

§êi sèng v¨n ho¸; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian cè ®« Hoa L­ vµ c¸c vïng phô cËn: S­u tÇm vµ giíi thiÖu mét sè nÐt tiªu biÓu vÒ lÔ héi, v¨n ho¸ d©n gian, Èm thùc / §ç Danh Gia . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2529/ VTAMLY / Mfn: 96878

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

LÔ héi; Th¬; V¨n ho¸ Èm thùc; Cè ®« Hoa L­;

Vïng phô cËn; TØnh Ninh B×nh; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian cña ng­êi Dao ë B¾c Giang/ NguyÔn Thu Minh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2586/ MOITRUONG / Mfn: 97059

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng kinh tÕ; §êi sèng x· héi; TÝn ng­ìng;

V¨n häc d©n gian; D©n téc Dao; TØnh B¾c Giang;

ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian d©n téc Tµ-¤ih huyÖn A L­íi, Thõa Thiªn HuÕ/ NguyÔn ThÞ Söu, TrÇn Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 324 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1994/ VGIADINH / Mfn: 96719

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n;

NghÒ truyÒn thèng; TÝn ng­ìng; LÔ héi; D©n téc Tµ ¤ih;

HuyÖn A L­íi; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian lµng B¶n NÇng/ Hoµng TuÊn C­, Hoµng BiÓu . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 414 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50171/ VTTKHXH / Mfn: 96676

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng B¶n NÇng; X· T©n §oµn; HuyÖn V¨n Quan;

TØnh L¹ng S¬n; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian lµng Liªn Tr×: HuyÖn Yªn Thµnh - tØnh NghÖ An / Phan B¸ Hµm, NguyÔn T©m CÇm . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 300 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2539/ VTAMLY / Mfn: 96872

Tõ kho¸ : NghÒ truyÒn thèng; Lµng Liªn Tr×; X· Liªn Thµnh;

HuyÖn Yªn Thµnh; TØnh NghÖ An; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian lµng Mai/ NguyÔn Thu Minh . - H. : KHXH, 2011 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2528/ VTAMLY / Mfn: 96885

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

Lµng Mai; X· Mai §×nh; HuyÖn HiÖp Hßa;

TØnh B¾c Giang; ViÖt Nam

V¨n ho¸ d©n gian lµng Tri ChØ/ Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng, §inh Hång H¶i . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 350 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2519/ VTAMLY / Mfn: 96881

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Di tÝch v¨n ho¸; TÝn ng­ìng; LÔ héi;

Lµng Tri ChØ; X· Tri Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi;

ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2580/ MOITRUONG / Mfn: 97053

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n gian ng­êi Thæ lµng SÑt: X· Yªn LÔ, huyÖn Nh­ Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ / Hoµng Minh T­êng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2530/ VTAMLY / Mfn: 96875

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Thæ; Lµng SÑt; X· Yªn LÔ;

HuyÖn Nh­ Xu©n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian Phó Nhiªu/ L­¬ng §øc Nghi, Vò Quang Dòng . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 395 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2508/ VTAMLY / Mfn: 96869

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Èm thùc d©n gian; TÝn ng­ìng;

LÔ héi; Phong tôc tËp qu¸n; Lµng Phó Nhiªu;

X· Quang Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt NamV¨n ho¸ d©n téc Cèng/ Phan KiÕn Giang . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 123 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2536/ VTAMLY / Mfn: 96888

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ vËt thÓ;

TÝn ng­ìng; D©n téc Cèng; T©y B¾c; ViÖt Nam


V¨n ho¸ gia téc Raglai: Gãc nh×n tõ nghÖ nh©n / H¶i Liªn . - H. : KHXH, 2011 . 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50169/ VTTKHXH / Mfn: 96674

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ gia téc; V¨n häc d©n gian; V¨n ho¸ vËt chÊt;

V¨n ho¸ tinh thÇn; D©n téc Raglai; MiÒn Trung;

ViÖt Nam

V¨n ho¸ lµng truyÒn thèng ng­êi Ch¨m tØnh Ninh ThuËn/ Sö V¨n Ngäc . - H.: D©n trÝ, 2010 . - 260 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1998/ VGIADINH / Mfn: 96723

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; V¨n ho¸ vËt chÊt; D©n téc Ch¨m;

V¨n ho¸ tinh thÇn; TØnh Ninh ThuËn; ViÖt NamV¨n ho¸ m­u sinh cña c¸c d©n téc thiÓu sè vïng §«ng B¾c ViÖt Nam/ TrÇn B×nh . - H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 525 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50189/ VTTKHXH / Mfn: 96694

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ truyÒn thèng; Phong tôc tËp qu¸n;

§êi sèng x· héi; D©n téc thiÓu sè; §«ng B¾c;

MiÒn B¾c; ViÖt Nam

V¨n ho¸ ng­êi Ch¨m H'Roi ë huyÖn V©n Canh tØnh B×nh §Þnh/ §oµn V¨n TÐo, NguyÔn Xu©n Nh©n . - H. : V¨n ho¸ ®©n téc, 2011 . - 383 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50172/ VTTKHXH / Mfn: 96677

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn; Phong tôc tËp qu¸n;

V¨n häc nghÖ thuËt; §êi sèng x· héi;

Ng­êi Ch¨m H'Roi; TØnh B×nh §Þnh; ViÖt Nam

V¨n ho¸ Raglai/ Phan Quèc Anh . - H. : KHXH, 2010 . - 341 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1997/ VGIADINH / Mfn: 96722

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

TÝn ng­ìng; V¨n ho¸ vËt chÊt; V¨n ho¸ tinh thÇn;

D©n téc Raglai; MiÒn Trung; ViÖt Nam

V¨n ho¸ Th¸i nh÷ng tri thøc d©n gian/ §Æng ThÞ Oanh . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 199 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2522/ VTAMLY / Mfn: 96895

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n téc; V¨n ho¸ truyÒn thèng; LÔ héi;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc Th¸i; T©y B¾c; ViÖt NamV¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2007/ VGIADINH / Mfn: 96714

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n téc thiÓu sè; D©n téc Nïng;

Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam

V¨n ho¸ ViÖt Nam giµu b¶n s¾c/ NguyÔn §¾c H­ng s.t., b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 500 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2469, VB 2470/ VXAHOIHOC / Mfn: 97124

Tõ kho¸ : TruyÒn thèng v¨n ho¸; B¶n s¾c v¨n ho¸;

V¨n ho¸ lµng x·; V¨n ho¸ gia ®×nh;

Phong tôc tËp qu¸n; ViÖt Nam

V¨n ho¸ ViÖt Nam nh×n tõ mü thuËt. T.1 / Chu Quang Trø . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 850 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2515/ VTAMLY / Mfn: 96883

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng; B¶n s¾c v¨n ho¸;

Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; Di tÝch v¨n ho¸;

NghÖ thuËt t¹o h×nh; Mü thuËt; KiÕn tróc truyÒn thèng;

NghÖ thuËt ®×nh lµng; ViÖt NamV¨n ho¸ x· héi c­ d©n vïng biÓn tØnh B×nh ThuËn/ §×nh Hy . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2527/ VTAMLY / Mfn: 96887

Tõ kho¸ : §Þa lý tù nhiªn; LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

LÞch sö ph¸t triÓn; §êi sèng kinh tÕ x· héi;

Phong tôc tËp qu¸n; Thê cóng; V¨n nghÖ d©n gian;

TØnh B×nh ThuËn; ViÖt NamV¨n nghÖ d©n gian lµng Trung LËp: X· Tri Trung, huyÖn Phó Xuyªn, thµnh phè Hµ Néi / Vò Quang LiÔn, Vò Quang Dòng . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 488 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2518/ VTAMLY / Mfn: 96882

Tõ kho¸ : V¨n nghÖ d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

Phong tôc tËp qu¸n; ChÌo; Lµng Trung LËp;

X· Tri Trung; HuyÖn Phó Xuyªn; Hµ Néi; ViÖt Nam

VÊn ®Ò d©n téc vµ quan hÖ d©n téc ë ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch tham kh¶o / §Ëu TuÊn Nam ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1894/ VGIADINH / Mfn: 96762

Tõ kho¸ : D©n téc; Quan hÖ d©n téc; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; ViÖt NamVÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2005/ VGIADINH / Mfn: 96716

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt NamKhoa häc tù nhiªn. khkt. Khcn. Y tÕ. ®Þa lÝ

B¸o c¸o quèc gia lÇn thø t­ thùc hiÖn tuyªn bè cam kÕt vÒ HIV/AIDS: Giai ®o¹n b¸o c¸o 1/2008 - th¸ng 12/2009 / ñy ban Quèc gia vÒ phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1944/ VGIADINH / Mfn: 96756

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; DÞch HIV/AIDS;

Phßng chèng dÞch HIV/AIDS; Bµi häc kinh nghiÖm;

Ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ dù phßng; B¸o c¸o; ViÖt Nam

BÝ quyÕt thuyÕt tr×nh cña Steve Jobs: Lµm thÕ nµo ®Ó trë nªn tuyÖt vêi kh¸c th­êng tr­íc bÊt kú ®èi t­îng nµo? = The presentation secrets of Steve Jobs : How to be insanely great in front of any audience / Carmine Gallo; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50121, Vb 50122/ VTTKHXH / Mfn: 96639

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; X· héi häc giao tiÕp; ThuyÕt tr×nh;

NghÖ thuËt thuyÕt tr×nh; Steve Jobs; Mü


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương