S¸ch míi sè 06/2012


§¸nh gi¸ giíi t¹i ViÖt Namtải về 0.77 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¸nh gi¸ giíi t¹i ViÖt Nam. - H. : Ng©n hµng ThÕ giíi, 2010 . - 111 tr.

Ký hiÖu kho : VL 747/ VTAMLY / Mfn: 96914

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; §¸nh gi¸ giíi;

ViÖt Nam
§¹o ®øc m«i truêng/ NguyÔn §øc KhiÓn, NguyÔn Kim Hoµng . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 243 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2570/ MOITRUONG / Mfn: 97022

Tõ kho¸ : M«i truêng; §¹o ®øc m«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng
§Æc ®iÓm t­ duy vµ lèi sèng cña con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn / NguyÔn Ngäc Hµ ch.b. . - H. : KHXH, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2598, Vv 2599/ VTAMLY / Mfn: 96945

Tõ kho¸ : T­ duy; Lèi sèng; Thêi kú ®æi míi; ViÖt Nam
§Þnh h­íng nghÒ nghiÖp cña häc sinh líp 12 - Qua kh¶o s¸t t¹i thµnh phè §µ N½ng: LuËn v¨n th¹c sÜ / Ph¹m ThÞ Ngäc Hµ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 167 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3038/ VXAHOIHOC / Mfn: 97087

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; NghÒ nghiÖp;

§Þnh h­íng nghÒ nghiÖp; Gi¸o dôc nghÒ nghiÖp;

Häc sinh; ; Thµnh phè §µ N½ng; ViÖt Nam
§ång bµo C«ng gi¸o tham gia kh¾c phôc t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng giíi tÝnh khi sinh: Tµi liÖu phôc vô x©y dùng m« h×nh ®iÓm tØnh Th¸i B×nh / UNFPA, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 45 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1215/ VGIADINH / Mfn: 96763

Tõ kho¸ : Giíi tÝnh; Sinh ®Î; C«ng gi¸o; C©n b»ng giíi tÝnh;

TØnh Th¸i B×nh; ViÖt Nam


§êi sèng con ng­êi vµ x· héi h«m nay/ Ajahn Chan; YÕn Ngäc b.d. . - H. : Ph­¬ng §«ng, 2010 . - 222 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2603/ VTAMLY / Mfn: 96941

Tõ kho¸ : Con ng­êi; §êi sèng con ng­êi;

§êi sèng x· héi; PhËt gi¸o; §¹o PhËtG¾n kÕt t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi/ TrÇn NguyÔn Tuyªn. - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 390 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2492/ VMOITRUONG / Mfn: 96973

Tõ kho¸ : T¨ng tr­ëng kinh tÕ; C«ng b»ng x· héi;

Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

TiÕn bé x· héi; ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh an sinh x· héi/ NguyÔn V¨n §Þnh ch.b. . - H. : §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, 2008 . - 282 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2444, VB 2445/ VXAHOIHOC / Mfn: 97078

Tõ kho¸ : An sinh x· héi; Ph¸t triÓn x· héi; C«ng b»ng x· héi;

ChÝnh s¸ch x· héi; Tæ chøc Lao ®éng Quèc tÕ;

ViÖt Nam
Gi¸o tr×nh con ng­êi vµ ph­¬ng ph¸p nhËn biÕt: Tµi liÖu h­íng dÉn nghiªn cøu vµ øng dông thùc tiÔn / Ng« Do·n VÞnh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1905/ VGIADINH / Mfn: 96740

Tõ kho¸ : Con ng­êi; NhËn biÕt con ng­êi


Gi¸o tr×nh x· héi häc ®« thÞ/ TrÞnh Duy Lu©n . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 162 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1947, Vv 1884/ VGIADINH / Mfn: 96761

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §« thÞ; §« thÞ ho¸; D©n c­;

Nhµ ë; Quy ho¹ch ®« thÞ; Ph¸t triÓn ®« thÞ; Gi¸o tr×nh;

ViÖt Nam; ThÕ giíi
Gi¸o tr×nh x· héi häc vÒ giíi/ Hoµng B¸ ThÞnh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2008 . - 406 tr.

Ký hiÖu kho : VL 761/ VTAMLY / Mfn: 96928

Tõ kho¸ : Giíi; X· héi häc giíi; Lý thuyÕt n÷ quyÒn; Vai trß giíi;

B×nh ®¼ng giíi; Quan hÖ giíi; Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu


Ho¹t ®éng sinh kÕ chÝnh cña hé gia ®×nh t¹i mét sè lµng nghÒ t¸i chÕ ë B¾c Ninh: LuËn v¨n th¹c sÜ / Tr­¬ng Thuý H»ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 68 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3041/ VXAHOIHOC / Mfn: 97089

Tõ kho¸ : Hé gia ®×nh; Ho¹t ®éng sinh kÕ; Lµng nghÒ t¸i chÕ;

LuËn v¨n th¹c sÜ; TØnh B¾c Ninh; ViÖt Nam


H­íng dÉn x©y dùng c¸c chØ sè c¬ b¶n: B¸o c¸o 2010: Theo dâi thùc hiÖn Tuyªn bè cam kÕt vÒ HIV/AIDS / §¹i Héi ®ång Liªn hiÖp quèc . - [k.®.]: [k.nxb.], 2009 . - 141 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1214/ VGIADINH / Mfn: 96764

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; ChØ sè c¬ b¶n; Phßng chèng HIV/AIDS;

Ch¨m sãc søc kháe


Internet - sinh viªn - lèi sèng: Nghiªn cøu x· héi häc vÒ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng kiÓu míi / NguyÔn Quý Thanh . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2592, Vv 2593/ VTAMLY / Mfn: 96917

Tõ kho¸ : Internet; Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng; Sinh viªn;

Lèi sèng sinh viªn; T¸c ®éng x· héi


Kh¶o vÒ quµ tÆng/ Marcel Mauss; Ng« B×nh L©m, Phïng Kiªn d. . - H. : ThÕ giíi: T¹p chÝ V¨n ho¸ nghÖ thuËt, 2010 . - 228 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2594, Vv 2595/ VTAMLY / Mfn: 96915

Tõ kho¸ : Nh©n häc x· héi; Phong tôc tËp qu¸n; Quµ tÆng;

Trao ®æi quµ tÆng; Cæ ®¹i; ThÕ giíi


Kh«ng gian c«ng céng d­íi gãc nh×n cña c­ d©n trong c¸c khu ®« thÞ míi ë Hµ Néi gÇn ®©y: LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Hång Giang . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 70 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3037/ VXAHOIHOC / Mfn: 97086

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; Kh«ng gian c«ng céng;

Khu ®« thÞ míi; LuËn v¨n th¹c sÜ; Hµ Néi; ViÖt Nam


Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc ë hai thµnh phè lín cña ViÖt Nam - Hµ Néi vµ TP. Hå ChÝ Minh: Ph©n tÝch s©u vÒ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ cuéc §iÒu tra Lao ®éng ViÖc lµm 2007 vµ cuéc §iÒu tra khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc t¹i Hµ Néi (2007) vµ TP. Hå ChÝ Minh (2008) / ViÖn Khoa häc Thèng kª . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 299 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1108, VV 1109/ VXAHOIHOC / Mfn: 97097

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; ViÖc lµm; Kinh tÕ phi chÝnh thøc;

Khu vùc kinh tÕ phi chÝnh thøc; Thèng kª kinh tÕ;

Hµ Néi; Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam
KiÕn thøc, th¸i ®é, thùc hµnh vÒ ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n cña phô n÷ cã chång trong ®é tuæi sinh ®Î - Nghiªn cøu tr­êng hîp tØnh Cao B»ng: LuËn v¨n th¹c sÜ / TrÇn ThÞ Th¾m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 93 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3045/ VXAHOIHOC / Mfn: 97093

Tõ kho¸ : Phô n÷; Søc khoÎ sinh s¶n; Ch¨m sãc søc khoÎ sinh s¶n;

TØnh Cao B»ng; ViÖt Nam


Kû yÕu héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø hai/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2006 . - 366 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2436/ VMOITRUONG / Mfn: 96950

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam
Kû yÕu héi nghÞ ph¸t triÓn bÒn v÷ng toµn quèc lÇn thø ba/ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : [k.nxb.], 2011 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2437/ VMOITRUONG / Mfn: 96951

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; KØ yÕu; Héi th¶o; ViÖt Nam
Liªn kÕt "4 nhµ" gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn x©y dùng n«ng th«n míi ë §ång b»ng S«ng Cöu Long: S¸ch tham kh¶o / Tr­¬ng Giang Long, NguyÔn Thµnh Phong ch.b.; NguyÔn Nh­ Hïng, §ç Mü Ph­îng, Phïng Ngäc B¶o, ... b.t.- H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 411 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50145/ VTTKHXH / Mfn: 96652

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; N«ng nghiÖp; N«ng th«n;

ChÝnh s¸ch kinh tÕ; Héi th¶o; Bµi viÕt;

§ång b»ng S«ng Cöu Long; MiÒn Nam; ViÖt Nam

Lèi sèng c¸c nhãm d©n c­/ Mai ThÞ Kim Thanh . - H. : Gi¸o dôc, 2011 . - 191 tr.

Ký hiÖu kho : VL 758, VL 759 / VTAMLY / Mfn: 96930

Tõ kho¸ : X· héi häc lèi sèng; Nhãm d©n c­;

Nghiªn cøu lèi sèng


M©u thuÉn, xung ®ét lîi Ých nhãm: Thùc tr¹ng, xu h­íng vµ gi¶i ph¸p / Hå B¸ Th©m ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2011 . - 464 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2600, Vv 2601/ VTAMLY / Mfn: 96944

Tõ kho¸ : Lîi Ých; Lîi Ých nhãm; Nhãm x· héi; Xung ®ét lîi Ých;

Xung ®ét lîi Ých nhãm; Thµnh phè Hå ChÝ Minh;

ViÖt Nam
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ x· héi d©n sù ë Liªn minh ch©u ¢u/ §inh C«ng TuÊn ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 246 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2453/ VXAHOIHOC / Mfn: 97108

Tõ kho¸ : X· héi d©n sù; Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn;

Ph©n tÝch x· héi d©n sù; Liªn minh ch©u ¢u


Mét sè vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi n«ng th«n n¨m 2009 - Lao ®éng vµ viÖc lµm n«ng th«n: B¸o c¸o th­êng niªn n¨m 2009 / Bïi Quang Dòng chñ nhiÖm ®Ò tµi .- H. : [k.nxb.], 2010 . - 84 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3044/ VXAHOIHOC / Mfn: 97092

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn x· héi; N«ng th«n; Lao ®éng di c­;

ViÖc lµm; ThÊt nghiÖp; B¸o c¸o; 2009; ViÖt Nam


Mét sè vÊn ®Ò vÒ « nhiÔm vµ suy tho¸i ®Êt ®ai ë ViÖt Nam hiÖn nay/ NguyÔn Quèc Hïng . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 210 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2490/ VMOITRUONG / Mfn: 96971

Tõ kho¸ : M«i tr­êng ®Êt; §Êt ®ai; ¤ nhiÔm ®Êt ®ai;

Suy tho¸i ®Êt ®ai; Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi;

B¶o vÖ m«i tr­êng; Tµi nguyªn thiªn nhiªn; ViÖt Nam
Mét triÖu n¨m s¾p ®Õn = The next million years / Charles Galton Darwin; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50123, Vb 50124/ VTTKHXH / Mfn: 96640

Tõ kho¸ : Dù b¸o x· héi; Dù b¸o t­¬ng lai; ThÕ giíi

100 n¨m tíi - dù b¸o cho thÕ kû XXI: S¸ch tham kh¶o / George Friedman; Hång H¹nh, KiÒu Anh, Thu Quúnh,... d.; Lª §øc H¹nh h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1114, VV 1115/ VXAHOIHOC / Mfn: 97081

Tõ kho¸ : Dù b¸o; Dù b¸o x· héi; Ph¸t triÓn x· héi;

T×nh h×nh chÝnh trÞ; T×nh h×nh kinh tÕ; ThÕ kØ 21;

ThÕ giíi


N¨ng lùc c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý cÊp c¬ së trong viÖc thùc hiÖn quyÒn phô n÷: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p / NguyÔn §×nh TÊn, Lª Tiªu La, TrÇn ThÞ BÝch H»ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 231 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1899/ VGIADINH / Mfn: 96738

Tõ kho¸ : X· héi häc phô n÷; QuyÒn phô n÷; B×nh ®¼ng giíi;

N¨ng lùc l·nh ®¹o; C¸n bé l·nh ®¹o; C¸n bé qu¶n lÝ;

Qu¶n lÝ cÊp c¬ së; ViÖt Nam
Nghiªn cøu gia ®×nh vµ giíi thêi kú ®æi míi/ NguyÔn H÷u Minh, TrÇn ThÞ V©n Anh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 542 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1883/ VGIADINH / Mfn: 96745

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu gia ®×nh; Nghiªn cøu giíi; H«n nh©n;

Nghiªn cøu phô n÷; QuyÒn trÎ em; B¹o lùc gia ®×nh


Ng­êi ViÖt phÈm chÊt vµ thãi h­ - tËt xÊu. - H. : Thanh niªn, 2010 . - 398 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2578, Vv 2579/ VTAMLY / Mfn: 96921

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Thãi h­ tËt xÊu;

TÖ n¹n x· héi; Ng­êi ViÖt; ViÖt Nam


Ng­êi ViÖt tõ nhµ ra ®­êng/ B¨ng S¬n . - H. : Thanh niªn, 2009 . - 249 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 876, Vb 877/ VTAMLY / Mfn: 96936

Tõ kho¸ : Giao tiÕp; NghÖ thuËt giao tiÕp; V¨n ho¸ øng xö;

NghÖ thuËt øng xö; ViÖt Nam


Nhu cÇu thµnh ®¹t nghÒ nghiÖp cña trÝ thøc trÎ/ L· ThÞ Thu Thñy . - H. : KHXH, 2011 . - 234 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2546 - Vv 2555/ VTAMLY / Mfn: 96900

Tõ kho¸ : X· hé häc nghÒ nghiÖp; TÇng líp trÝ thøc;

TrÝ thøc trÎ; Thµnh ®¹t nghÒ nghiÖp; ViÖt Nam


Nh÷ng biÕn ®æi t©m lý cña c­ d©n vïng ven ®« trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸/ Phan ThÞ Mai H­¬ng ch.b. . - H. : Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2010 . - 334 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1910/ VGIADINH / Mfn: 96729

VB 2446/ VXAHOIHOC / Mfn: 97102Tõ kho¸ : §« thÞ ho¸; X· héi häc thµnh phè;

T©m lÝ d©n c­; BiÕn ®æi x· héi;

BiÕn ®æi t©m lÝ; Vïng ven ®«; ViÖt Nam
Nh÷ng khÝa c¹nh d©n téc - t«n gi¸o - v¨n ho¸ trong tam gi¸c ph¸t triÓn ViÖt Nam - Lµo - Campuchia/ Ph¹m §øc Thµnh, Vò C«ng Quý ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 280 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2450/ VXAHOIHOC / Mfn: 97106

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; §êi sèng v¨n ho¸ x· héi;

Téc ng­êi; T«n gi¸o; §Æc tr­ng v¨n ho¸;

ViÖt Nam; Lµo; Campuchia

Nh÷ng nhµ n«ng ®Çu tiªn: Nguån gèc cña c¸c x· héi n«ng nghiÖp / Peter Bellwood; T¹ §øc, NguyÔn ViÖt d. . - H. : ThÕ giíi, 2010 . - 343 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1904/ VGIADINH / Mfn: 96731

Tõ kho¸ : N«ng nghiÖp; Kinh tÕ n«ng nghiÖp;

Nghiªn cøu n«ng nghiÖp; X· héi n«ng nghiÖp;

Nguån gèc x· héi n«ng nghiÖp; ThÕ giíi
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng ®« thÞ nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: B¸o c¸o ®Ò tµi cÊp Bé / §µo Hoµng TuÊn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 131 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1348/ VMOITRUONG / Mfn: 96963

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; M«i tr­êng; §« thÞ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng ®« thÞ nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: B¸o c¸o kiÕn nghÞ ®Ò tµi cÊp Bé / §µo Hoµng TuÊn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 16 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1349/ VMOITRUONG / Mfn: 96964

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; M«i tr­êng;

§« thÞ; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng ®« thÞ nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng ë ViÖt Nam: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p: B¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi cÊp Bé / §µo Hoµng TuÊn . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1350/ VMOITRUONG / Mfn: 96965

Tõ kho¸ : B¶o vÖ m«i tr­êng; §« thÞ;

Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ m«i tr­êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng vïng Trung Bé giai ®o¹n 2011 - 2020/ NguyÔn Ngäc Kh¸nh ch.b.; NguyÔn Hång Anh b.s. . - H.: Tõ ®iÓn B¸ch khoa, 2012 . - 443 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50150/ VTTKHXH / Mfn: 96657

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; 2011-2020;

Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý thuyÕt ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®« thÞ. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 20 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1351/ VMOITRUONG / Mfn: 96966

Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn bÒn v÷ng; §« thÞ;

X· héi häc ®« thÞ; LÝ luËnNiÒm tin trong mét thÕ giíi ®ang biÕn ®æi - Mét ph©n tÝch x· héi häc vÒ gi¸ trÞ nhËn thøc vµ hµnh vi cña sinh viªn hiÖn nay/ §Æng Vò C¶nh Linh . - H. : KHXH, 2008 . - 480 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2613, Vv 2614 / VTAMLY / Mfn: 96949

Tõ kho¸ : X· héi häc nh©n thøc; Sinh viªn; NiÒm tin;

Gi¸ trÞ niÒm tin; ViÖt Nam; ThÕ giíi


N«ng nghiÖp, n«ng th«n, n«ng d©n ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc theo h­íng hiÖn ®¹i/ NguyÔn Danh S¬n ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 306 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2455, VB 2456/ VXAHOIHOC / Mfn: 97110

Tõ kho¸ : Kinh tÕ n«ng nghiÖp; N«ng th«n; N«ng d©n;

VÊn ®Ò tam n«ng; §Þnh h­íng ph¸t triÓn; ViÖt Nam


Ph¶n øng cña gia ®×nh ®èi víi viÖc mang thai vµ mong muèn sinh con khi bÞ nhiÔm HIV ë ViÖt Nam/ Pauline Oosterhoff . - H. : Phô n÷, 2009 . - 36 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1954/ VGIADINH / Mfn: 96733

Tõ kho¸ : HIV/AID; Mang thai; Sinh ®Î;

Phô n÷; Ch¨m sãc søc kháe; ViÖt Nam


Phßng chèng téi ph¹m trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n­íc ta: Tµi liÖu dµnh cho gi¶ng viªn c¸c tr­êng ChÝnh trÞ TØnh, Thµnh phè / NguyÔn ChÝ Dòng, Chö V¨n ChÝ ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2009 . - 207 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1950, Vv 1965/ VGIADINH / Mfn: 96744

Tõ kho¸ : Téi ph¹m; Phßng chèng téi ph¹m; ViÖt Nam
Quan hÖ ®èi t¸c trong viÖc lµm cha mÑ: BÝ quyÕt ®Ó cã mét gia ®×nh h¹nh phóc/ Hµ My . - H. : Phô n÷, 2011 . - 251 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2567, Vv 2568 / VTAMLY / Mfn: 96913

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Cha mÑ;

Vai trß cha mÑ; H«n nh©n gia ®×nh; ViÖt Nam


Quan hÖ t×nh dôc ngoµi h«n nh©n trong c«ng nh©n x©y dùng di c­ ë Hµ Néi ViÖt Nam/ Bïi ThÞ Thanh Thñy . - H. : Phô n÷, 2009 . - 28 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1953/ VGIADINH / Mfn: 96734

Tõ kho¸ : Quan hÖ t×nh dôc; C«ng nh©n x©y dùng;

Lao ®éng di c­; ViÖt Nam


Quan niÖm cña C¸c M¸c vÒ tha ho¸ vµ ý nghÜa cña quan niÖm ®ã ®èi víi ph¸t triÓn con ng­êi ViÖt Nam hiÖn nay: S¸ch chuyªn kh¶o / NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 255 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2461, VB 2462/ VXAHOIHOC / Mfn: 97120

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Chñ nghÜa M¸c Lªnin; Häc thuyÕt M¸c;

T­ t­ëng M¸c; Tha ho¸; ViÖt Nam


Qu¶n lý nhµ n­íc vÒ gia ®×nh lý luËn vµ thùc tiÔn/ Lª ThÞ Quý . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 371 tr.

Ký hiÖu kho : VL 769/ VTAMLY / Mfn: 96932

Tõ kho¸ : Gia ®×nh; Qu¶n lý gia ®×nh; Nhµ n­íc; Qu¶n lÝ nhµ n­íc
Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn: B¸o c¸o ph¸t triÓn ViÖt Nam 2010 . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 169 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2450/ VMOITRUONG / Mfn: 96977

Tõ kho¸ : Tµi nguyªn thiªn nhiªn; Qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn;

Qu¶n lÝ ®Êt ®ai; Qu¶n lÝ rõng; Tµi nguyªn n­íc;

Tµi nguyªn kho¸ng s¶n; Tµi nguyªn biÓn;

ChÝnh s¸ch qu¶n lÝ; C¬ chÕ qu¶n lÝ; ViÖt Nam


QuyÒn con ng­êi: TiÕp cËn ®a ngµnh vµ liªn ngµnh khoa häc x· héi / Vâ Kh¸nh Vinh ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1104/ VXAHOIHOC / Mfn: 97082

Tõ kho¸ : Con ng­êi; QuyÒn con ng­êi; LÝ luËn;

Nghiªn cøu quyÒn con ng­êi; Khoa häc x· héi;

Khoa häc nh©n v¨n; ViÖt Nam; ThÕ giíi
S¶n xuÊt vµ tiªu dïng bÒn v÷ng: C¸c mèi quan t©m hiÖn t¹i vµ vÊn ®Ò biÕn ®æi khÝ hËu / Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ . - H. : Thèng kª, 2009 . - 94 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2440/ VMOITRUONG / Mfn: 96954

Tõ kho¸ : S¶n xuÊt; Tiªu dïng; Ph¸t triÓn bÒn v÷ng;

M«i tr­êng; BiÕn ®æi khÝ hËu


Sôp ®æ: C¸c x· héi ®· thÊt b¹i hay thµnh c«ng nh­ thÕ nµo? / Jared Diamond; Hµ TrÇn d. . - H. : Tri thøc, 2010 . - 607 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1116 / VXAHOIHOC / Mfn: 97116

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n minh; LÞch sö x· héi;

T¸c ®éng m«i tr­êng; Tæn h¹i m«i tr­êng; ThÕ giíi


Sù lùa chän nghÒ nghiÖp qu©n sù cña nhãm sÜ quan qu©n ®éi Nh©n d©n ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay: LuËn ¸n tiÕn sÜ / NguyÔn §×nh Th¾ng . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 188 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3043/ VXAHOIHOC / Mfn: 97091

Tõ kho¸ : X· héi häc nghÒ nghiÖp; Lùa chän nghÒ nghiÖp;

SÜ quan qu©n ®éi; LuËn ¸n tiÕn sÜ; ViÖt Nam


T©m tr¹ng cña ng­êi míi vÒ h­u/ TrÇn Hoµng ThÞ Ngäc DiÔm . - TP.Hå ChÝ Minh : §¹i häc Quèc gia TP.Hå ChÝ Minh, 2011 . - 241 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2545, Vv 2557 / VTAMLY / Mfn: 96901

Tõ kho¸ : T©m lÝ häc løa tuæi; Nghiªn cøu t©m lý;

Ng­êi vÒ h­u; Tuæi giµ; ViÖt Nam


TiÓu v¨n ho¸ ngâ phè trong ®êi sèng ®« thÞ tØnh lÞ ViÖt Nam - Nghiªn cøu tr­êng hîp thµnh phè Vinh - tØnh NghÖ An: LuËn v¨n th¹c sÜ / Ph¹m ThÞ Quúnh Trang . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 103 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3035/ VXAHOIHOC / Mfn: 97084

Tõ kho¸ : X· héi häc ®« thÞ; §êi sèng ®« thÞ; V¨n ho¸ ®« thÞ;

TiÓu v¨n ho¸ ngâ phè; LuËn v¨n th¹c sÜ;

Thµnh phè Vinh; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam
Toµn cÇu ho¸ - C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña truyÒn th«ng ViÖt Nam/ §Æng Vò C¶nh Linh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2009 . - 186 tr.

Ký hiÖu kho : V 10783/ VNNPHAPLUAT / Mfn: 96861

Tõ kho¸ : Toµn cÇu ho¸; TruyÒn th«ng; Tin tøc truyÒn th«ng;

Ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng; ViÖt Nam


TruyÒn th«ng: Lý thuyÕt vµ kü n¨ng c¬ b¶n / NguyÔn V¨n D÷ng; §ç ThÞ Thu H»ng b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 314 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50133, Vb 50134/ VTTKHXH / Mfn: 96645

Tõ kho¸ : TruyÒn th«ng; Th«ng tin ®¹i chóng;

LÝ thuyÕt truyÒn th«ng; KÜ n¨ng truyÒn th«ng


T­ duy ®Þnh h­íng cho qu¶n trÞ/ Edward De Bono; TrÇn Hång Ngäc d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 330 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2560, Vv 2561/ VTAMLY / Mfn: 96904

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Qu¶n trÞ; T­ duy;

Qu¸ tr×nh t­ duy; T­ duy ®Þnh h­íng


T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ ph¸t triÓn con ng­êi toµn diÖn/ NguyÔn H÷u C«ng- H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 226 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2454/ VXAHOIHOC / Mfn: 97109

Tõ kho¸ : Con ng­êi; T­ t­ëng Hå ChÝ Minh;

Ph¸t triÓn con ng­êi; ViÖt Nam


Tû sè giíi tÝnh khi sinh ë ch©u ¸ vµ ViÖt Nam: Tæng quan tµi liÖu nh»m nghiªn cøu vÒ chÝnh s¸ch . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 92 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2463/ VMOITRUONG / Mfn: 96989

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; D©n sè; Giíi tÝnh; TØ sè giíi tÝnh;

Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu; ViÖt Nam; Ch©u ¸


Vµi nÐt bµn vÒ viÖc thùc thi c«ng b»ng, d©n chñ vµ b×nh ®¼ng nam n÷ ë ViÖt Nam hiÖn nay/ Lª Thi . - H. : KHXH, 2011 . - 246tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2543, Vv 2556/ VTAMLY / Mfn: 96903

Tõ kho¸ : C«ng b»ng x· héi; D©n chñ; B×nh ®¼ng nam n÷;

C¸ nh©n; Nhµ n­íc; ViÖt Nam


V¨n ho¸ vµ con ng­êi ViÖt Nam trong ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ/ Hoµng ChÝ B¶o . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 446 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2489, VB 2490/ VXAHOIHOC / Mfn: 97136

Tõ kho¸ : V¨n ho¸; Con ng­êi; B¶n s¾c v¨n ho¸; TiÕn bé x· héi;

§æi míi; Héi nhËp quèc tÕ; ViÖt Nam;

Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng
V¨n ho¸ vµ lèi sèng ®« thÞ ViÖt Nam: Mét c¸ch tiÕp cËn / Tr­¬ng Minh Dôc, Lª V¨n §Þnh ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 671 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1918/ VGIADINH / Mfn: 96754

VV 1117, VV 1118/ VXAHOIHOC / Mfn: 97117Tõ kho¸ : V¨n ho¸ ®« thÞ; Lèi sèng; §« thÞ; Hµ Néi;

Thµnh phè Hå ChÝ Minh; ViÖt Nam


V¨n ho¸, lèi sèng cña ng­êi theo Håi gi¸o/ NguyÔn M¹nh C­êng . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2010 . - 325 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1914/ VGIADINH / Mfn: 96760

Tõ kho¸ : §¹o Håi; Ng­êi Ch¨m; V¨n ho¸;

Lèi sèng; §êi sèng x· héi; ViÖt Nam


ViÖc lµm cña n«ng d©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ vïng §ång b»ng s«ng Hång ®Õn n¨m 2020/ TrÇn ThÞ Minh Ngäc ch.b.; TrÇn Minh YÕn, Lª Anh Vò, NguyÔn Tè Quyªn b.s. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 357 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2493/ VMOITRUONG / Mfn: 96974

VB 2374, VB 2375/ VXAHOIHOC / Mfn: 97127Tõ kho¸ : ViÖc lµm; N«ng d©n; C«ng nghiÖp ho¸; HiÖn ®¹i ho¸;

ThÞ tr­êng lao ®éng; §ång b»ng s«ng Hång; ViÖt Nam


ViÖt Nam 2/3 chÆng ®­êng thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn thiªn nhiªn kû, h­íng tíi n¨m 2015: B¸o c¸o môc tiªu ph¸t triÓn Thiªn niªn kû 2010 / N­íc Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 164 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1238/ VGIADINH / Mfn: 96703

Vl 2461/ VMOITRUONG / Mfn: 96987Tõ kho¸ : Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi; Môc tiªu ph¸t triÓn;

Xãa ®ãi gi¶m nghÌo; Phæ cËp gi¸o dôc; B×nh ®¼ng giíi;

Y tÕ; B¶o vÖ m«i tr­êng; Sè liÖu thèng kª; B¸o c¸o;

1990-2010; ViÖt NamX· héi häc gia ®×nh/ Lª ThÞ Quý . - H. : ChÝnh trÞ Hµnh chÝnh, 2011 . - 354 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2588, Vv 2589 / VTAMLY / Mfn: 96916

Tõ kho¸ : X· héi häc gia ®×nh; Häc thuyÕt x· héi häc gia ®×nh;

VÊn ®Ò gia ®×nh
X· héi häc v¨n ho¸/ Mai V¨n Hai, Mai KiÖm . - In lÇn 2 . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2009 . - 310 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2590, Vv 2591/ VTAMLY / Mfn: 96918

Tõ kho¸ : X· héi häc v¨n ho¸; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

CÊu tróc v¨n ho¸; Lo¹i h×nh v¨n ho¸; ThÕ giíi


X· héi häc vÒ l·nh ®¹o, qu¶n lý/ Lª Ngäc Hïng ch.b.; NguyÔn Ngäc Huy, §ç V¨n Qu©n, NguyÔn §×nh TÊn b.s. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 292 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2617, Vv 2618/ VTAMLY / Mfn: 96948

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; C¬ cÊu x· héi; Qu¶n lý x· héi;

Lý thuyÕt qu¶n lý; Vèn x· héi; D­ luËn x· héi;

ViÖt Nam
X©y dùng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng khoa häc vµ c«ng nghÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa/ Hå §øc ViÖt ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2467, VB 2468/ VXAHOIHOC / Mfn: 97123

Tõ kho¸ : X· héi häc khoa häc; ThÞ tr­êng khoa häc c«ng nghÖ;

ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn; ChÝnh s¸ch khoa häc; ViÖt Nam
ViÖn Khoa häc x· héi ViÖt Nam 03/7/121   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương