S¸ch míi sè 06/2012tải về 0.77 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích0.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§¹o MÉu ViÖt Nam/ Ng« §øc ThÞnh . - H. : T«n gi¸o, 2010 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : VL 764/ VTAMLY / Mfn: 96929

Tõ kho¸ : §¹o MÉu; Nghi lÔ thê cóng; V¨n häc d©n gian;

V¨n chÇu; TruyÖn th¬; ViÖt Nam


§ång dao vµ ca dao cho trÎ em/ NguyÔn NghÜa D©n s.t., t.ch. . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 539 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2003/ VGIADINH / Mfn: 96718

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; §ång dao; Ca dao;

ViÖt Nam
Giã chuyÓn mïa: TËp kÞch / Hoµng TÝch Linh . - H. : S©n khÊu, 1997 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50163/ VTTKHXH / Mfn: 96668

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÞch; ViÖt Nam
Giíi thiÖu c¸c dÞ b¶n vÌ ThÊt thñ kinh ®«/ T«n ThÊt B×nh s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 558 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2601/ MOITRUONG / Mfn: 97074

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh Thõa Thiªn HuÕ; ViÖt Nam


Hµ Néi trong c¬n lèc: T¸c phÈm trªn b¸o Míi, Sµi Gßn, 1953 - 1954 / Vò B»ng; Vâ V¨n Nh¬n s.t., t.ch. . - H. : Phô n÷, 2010 . - 206 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2494/ VMOITRUONG / Mfn: 96975

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Phãng sù; ViÖt Nam
H¸t B¶ tr¹o - Hß §­a linh/ Tr­¬ng §×nh Quang, Thy H¶o Tr­¬ng Duy Hy s.t., gi.th. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50167/ VTTKHXH / Mfn: 96672

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian; H¸t B¶ tr¹o;

Hß §­a linh; Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; H¸t ®¸m ma;

ViÖt Nam
H¸t §óm: Phôc LÔ - Thñy Nguyªn - H¶i Phßng: Mét lo¹i h×nh d©n ca giao duyªn cæ cña ng­êi ViÖt nh×n tõ nhiÒu gãc ®é / NguyÔn Ngäc H¶i, NguyÔn §ç HiÖp . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 151 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2525/ VTAMLY / Mfn: 96891

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; D©n ca; H¸t ®óm;

NghÖ thuËt h¸t ®óm; ¢m nh¹c d©n gian; X· Phôc LÔ;

HuyÖn Thñy Nguyªn; Thµnh phè H¶i Phßng; ViÖt Nam

Hoµi niÖm chiÕn tr­êng x­a vµ ®ång ®éi: Ký . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 335 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50166/ VTTKHXH / Mfn: 96671

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Bót kÝ; Ghi chÐp v¨n häc;

Nhµ qu©n sù; Th­îng t­íng; NguyÔn Huy HiÖu;

ViÖt Nam
H¬amon Bia Br©u: Sö thi song ng÷ Ba Na- ViÖt / Vò Ngäc B×nh, NguyÔn Quang TuÖ, V¨n C«ng Hïng,... s.t.; Siu PÕt d. . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2581/ MOITRUONG / Mfn: 97054

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc Ba Na; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª : D¨m B¨ng Mlan / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1438 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11502, Vv 11503/ VTTKHXH / Mfn: 96611

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª : Kd¨m Yi koh gu«l. D¨m Yi chÆt ®ät m©y / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 481 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11530, Vv 11531/ VTTKHXH / Mfn: 96625

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª. Q. 2 : Y Gung D¨ng hong Hbia Kmr¨k £pang. Y Gung D¨ng vµ Hbia Kmr¨k £pang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . H. : KHXH, 2010 . - 1028 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11540, Vv 11541/ VTTKHXH / Mfn: 96629

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª : BhÔn dua H'Ni. Chµng D¨m BhÔn vµ nµng H'Bia H'Ni / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 601 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11544, Vv 11545/ VTTKHXH / Mfn: 96631

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi £ §ª. Q. 1 : Y Gung D¨ng hong Hbia Kmr¨k £pang Y Gung D¨ng vµ Hbia Kmr¨k £pang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 1107 tr.

Ký hiÖu kho : Vv11538; Vv11539/ VTTKHXH / Mfn: 96701

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc £ §ª; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt NamKho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Tet sa ba bon Ti¨ng. Chim kÐc ¨n lóa rÉy cña bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 1125 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11498, Vv 11499/ VTTKHXH / Mfn: 96609

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Tet sa ba bon Ti¨ng. Chim kÐc ¨n lóa rÉy cña bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 1125 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11500, Vv 11501/ VTTKHXH / Mfn: 96610

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Bing, J«ng kon Pr¨k, kon Kho pit Yang. Bing, J«ng con Pr¨k, con Kho c­íp Yang lµm chång. Kl«p, Nh«ng pit Bing, J«ng kon Di¨ng. Kl«p, Nh«ng c­íp Bing, J«ng con Di¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 889 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11504, Vv 11505/ VTTKHXH / Mfn: 96612

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 1 : Klªng pit Bing kon Jri. Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1215 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11506, Vv 11507/ VTTKHXH / Mfn: 96613

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng. Q. 2 : Klªng pit Bing kon Jri. Con diÒu l¸ c­íp Bing con Jri / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 2421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11508, Vv 11509/ VTTKHXH / Mfn: 96614

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ti¨ng sok rla. Ti¨ng lÊy c©y tre rla / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 967 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11510, Vv 11511/ VTTKHXH / Mfn: 96615

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Sö thi; D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : T©m ngªt. LÔ ¨n tr©u / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1264 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11518, Vv 11519/ VTTKHXH / Mfn: 96619

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Srah duk ku¨ng sa bon Ti¨ng. Ch©u chÊu khæng lå ¨n bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 1042 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11524, Vv 11525/ VTTKHXH / Mfn: 96622

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ntung krau Nglau L¨ch. §¸nh trém c¸ hå L¨ch. T¨ch ching yau bon Ti¨ng. B¸n chiªng cæ bon Ti¨ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11526, Vv 11527/ VTTKHXH / Mfn: 96623

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Sok gong bon Ti¨ng, S¬m, S¬ kon Phan. Tranh chÊp bé chiªng gi÷a bon Ti¨ng vµ S¬m, S¬ con Phan / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 815 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11528, Vv 11529/ VTTKHXH / Mfn: 96624

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ti¨ng, Lªng sok Rlung y¨ng be. Ti¨ng, Lªng lÊy l¹i chÐ y¨ng be / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011- 948 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11532, Vv 11533/ VTTKHXH / Mfn: 96626

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Bu tach Lªng kon Rung. Lªng con Rung bÞ b¾t ®i b¸n / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 560 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11534, Vv 11535/ VTTKHXH / Mfn: 96627

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : Ti¨ng t¨ch kr¨k. Ti¨ng b¸n t­îng gç. V¨nh ur Yang. C­íi vî cho Yang / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2011 . - 757 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11536, Vv 11537/ VTTKHXH / Mfn: 96628

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi M¬ N«ng : T©m ngªt bon Ti¨ng. LÔ héi bon Ti¨ng. Rl©m bon Ti¨ng. Bon Ti¨ng bÞ sôp / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 717 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11542, Vv 11543/ VTTKHXH / Mfn: 96630

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc M¬ N«ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 1 : Sa Ea / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 969 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11494, Vv 11495/ VTTKHXH / Mfn: 96607

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Raglai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 2 : Sa Ea / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1885 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11496, Vv 11497/ VTTKHXH / Mfn: 96608

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Raglai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 1 : Aw¬i N·i Til¬r / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1609 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11514, Vv 11515/ VTTKHXH / Mfn: 96617

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Raglai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi Ra Glai. Q. 2 : Aw¬i N·i Til¬r / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 1553 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11516, Vv 11517/ VTTKHXH / Mfn: 96618

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Raglai; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng : Du«ng tiô Tung Gur. Du«ng ®i theo thÇn Tung Gur / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 711 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11512, Vv 11513/ VTTKHXH / Mfn: 96616

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng : Du«ng bro t¬n«l. Du«ng lµm thñ lÜnh. Du«ng bª j«ng. Du«ng lµm nhµ r«ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2009 . - 823 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11520, Vv 11521/ VTTKHXH / Mfn: 96620

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kho tµng sö thi T©y Nguyªn: Sö thi X¬ §¨ng : Du«ng «i plªng l¨ng. Du«ng ë trªn trêi. Gleh choh cham Du«ng. ¤ng Gleh lµm lÔ bá m¶ Du«ng / ViÖn Nghiªn cøu V¨n ho¸ . - H. : KHXH, 2010 . - 854 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 11522, Vv 11523/ VTTKHXH / Mfn: 96621

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc X¬ §¨ng; T©y Nguyªn; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Kháa quan: Nh÷ng khóc h¸t lÔ héi d©n gian d©n téc Tµy / Hoµng ThÞ Cµnh ch.b.; Mai V¨n Hµn, Hoµng Ngäc Håi b.s. . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 489 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2602/ MOITRUONG / Mfn: 97075

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Khóc h¸t d©n gian; ¢m nh¹c d©n gian; D©n téc Tµy;

ViÖt Nam
LÔ Vun Hoa/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 242 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2573/ MOITRUONG / Mfn: 97046

Tõ kho¸ : NghÖ thuËt d©n gian; V¨n ho¸ truyÒn thèng; Tôc lÖ;

Nghi lÔ; Phong tôc tËp qu¸n; V¨n häc d©n gian;

D©n téc Nïng; ViÖt Nam
Lêi ca tang lÔ dßng hä Sa: D©n téc Th¸i vïng Méc Ch©u, B¾c Yªn, tØnh S¬n La / Lß Vò V©n . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 202 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2540/ VTAMLY / Mfn: 96870

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; Tang lÔ; Nghi lÔ truyÒn thèng;

Lêi ca tang lÔ; Dßng hä Sa; D©n téc Th¸i; TØnh S¬n La;

ViÖt Nam
L­în then ë miÒn ®«ng Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . - H. : §¹i hoc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 421 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2598/ MOITRUONG / Mfn: 97071

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

H¸t l­în; H¸t Then; D©n téc Tµy; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
Lý ThÕ Khanh: TruyÖn th¬ N«m Tµy / TriÒu ¢n, Hoµng QuyÕt . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 217 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50182/ VTTKHXH / Mfn: 96687

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; D©n téc Tµy; ViÖt Nam


NghÖ thuËt ch¬i ch÷ trong ca dao vµ b×nh gi¶i ca dao/ TriÒu Nguyªn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 430 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2578/ MOITRUONG / Mfn: 97051

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; Ca dao;

NghÖ thuËt ch¬i ch÷; B×nh gi¶i; ViÖt Nam
Ngô ng«n vµ cuéc sèng/ D­¬ng Minh Thoa, Ph¹m Minh H¹nh . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 239 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2541/ VTAMLY / Mfn: 96871

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn ngô ng«n; ViÖt Nam


NguyÔn Du vµ §ç Phñ - Nh÷ng t­¬ng ®ång vµ kh¸c biÖt vÒ t­ t­ëng nghÖ thuËt/ Hoµng Träng QuyÒn . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 294 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50147/ VTTKHXH / Mfn: 96654

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu v¨n häc; Nghiªn cøu t¸c gia;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Th¬; T­ t­ëng nghÖ thuËt;

Trung ®¹i; NguyÔn Du; §ç Phñ; ViÖt Nam; Trung Quèc
Nhµ sè 4 Lý Nam §Õ: Håi øc, t­ liÖu, kû yÕu . - H. : Q§ND, 1997 . - 455 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50157/ VTTKHXH / Mfn: 96663

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Håi øc;

Bµi viÕt; ViÖt Nam


Nh÷ng vÊn ®Ò thi ph¸p v¨n häc d©n gian/ NguyÔn Xu©n §øc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 298 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50194/ VTTKHXH / Mfn: 96699

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Thi ph¸p; ViÖt Nam


Non n­íc xø §ång H­¬ng/ NguyÔn ViÕt Trung s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ D©n téc, 2011 . - 391 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50184/ VTTKHXH / Mfn: 96689

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; V¨n ho¸ d©n gian;

V¨n häc d©n gian; Xø §ång H­¬ng; X· Ninh Th­îng;

HuyÖn Ninh Hoµ; TØnh Kh¸nh Hoµ; ViÖt Nam
Qu¶ bÇu vµng/ Tr­¬ng Bi, Y W¬n . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 257 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2587/ MOITRUONG / Mfn: 97060

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; T©y Nguyªn; ViÖt Nam


So s¸nh vµ Èn dô trong ca dao tr÷ t×nh cña ng­êi ViÖt: D­íi gãc nh×n ng«n ng÷ - v¨n ho¸ häc / Hoµng Kim Ngäc . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 374 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50179/ VTTKHXH / Mfn: 96684

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; So s¸nh; Èn dô;

Ca dao; ViÖt Nam

Sèc” v¨n ho¸/ NguyÔn ThÞ Ngäc H¶i . - H. : Phô n÷, 2010 . - 256 tr.Ký hiÖu kho : Vv 1897/ VGIADINH / Mfn: 96736

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; TruyÖn ng¾n; ViÖt Nam
Thiªn nhiªn trong ca dao tr÷ t×nh ®ång b»ng B¾c Bé/ §Æng ThÞ DiÖu Trang . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 312 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2015/ VGIADINH / Mfn: 96710

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Ca dao; §Æc ®iÓm nghÖ thuËt; Thiªn nhiªn;

§ång b»ng B¾c Bé; ViÖt Nam
Th¬ ca d©n gian ng­êi Dao TuyÓn: Song ng÷: ViÖt - Dao / TrÇn H÷u S¬n ch.b. . H. : Thêi ®¹i, 2011 . - 1252 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50192/ VTTKHXH / Mfn: 96697

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Th¬;

Nghiªn cøu t¸c phÈm; Ng­êi Dao TuyÓn; D©n téc Dao;

TØnh Lµo Cai; ViÖt Nam
Thñ ThiÖm - TiÕng c­êi d©n gian ®éc ®¸o xø Qu¶ng/ NguyÔn V¨n Bæn s.t., b.s. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2600/ MOITRUONG / Mfn: 97073

Tõ kho¸ : Nghiªn cøu t¸c gia; Nghiªn cøu t¸c phÈm;

TruyÖn c­êi; Thñ ThiÖm; TØnh Qu¶ng Ninh;

ViÖt Nam
Thuû s¶n s«ng Cöu Long qua huyÒn tho¹i - truyÒn thuyÕt/ Liªm Ch©u s.t., b.s. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . - 279 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50195/ VTTKHXH / Mfn: 96700

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

HuyÒn tho¹i; TruyÒn thuyÕt; Phong tôc tËp qu¸n;

Thuû s¶n; MiÒn Nam; ViÖt Nam
TiÕng vÜ cÇm: T¹p bót, bót ký ch©n dung / Lª Hoµi Nam . - H. : Héi Nhµ v¨n, 2011 . - 439 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50165/ VTTKHXH / Mfn: 96670

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; T¹p v¨n; Bót kÝ; ViÖt Nam
T×m hiÓu vÒ ®ång dao ng­êi ViÖt/ TriÒu Nguyªn . - H. : KHXH, 2010 . - 380 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2000/ VGIADINH / Mfn: 96725

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

§ång dao; Nghiªn cøu ®ång dao; ViÖt Nam
T×m hiÓu ®Þa danh qua tôc ng÷, ca dao Phó Yªn/ NguyÔn §×nh Chóc . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 297 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2535/ VTAMLY / Mfn: 96890

Tõ kho¸ : §Þa lý; §Þa danh; Tôc ng÷; Ca dao;

TØnh Phó Yªn; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 6 : Sö thi Ra Glai / Vò Anh TuÊn ch.b.; Vò Anh TuÊn, Vò Quang Dòng b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1742 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2442/ VMOITRUONG / Mfn: 96956

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ra Glai; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 7 : Sö thi Ba Na/ NguyÔn Quang TuÖ ch.b., b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 1143 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2443/ VMOITRUONG / Mfn: 96957

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Sö thi;

D©n téc Ba Na; Tæng tËp; MiÒn Trung; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 13 : LuËt tôc / Phan §¨ng NhËt ch.b.; Phan Lan H­¬ng, Lª ThÞ Ph­îng b.s. . - H. : KHXH, 2010. - 699 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2445/ VMOITRUONG / Mfn: 96959

Tõ kho¸ : LuËt tôc; Tôc lÖ; Phong tôc tËp qu¸n; §êi sèng x· héi;

ChÕ ®é x· héi; D©n téc thiÓu sè; Tæng tËp; ViÖt Nam


Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 20 : TruyÖn c­êi. TruyÖn ngô ng«n / NguyÔn Xu©n KÝnh ch.b. . - H. : KHXH, 2010 . - 824 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2446/ VMOITRUONG / Mfn: 96960

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn c­êi; TruyÖn ngô ng«n; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
Tæng tËp v¨n häc d©n gian c¸c d©n téc thiÓu sè ViÖt Nam. T. 23 : NhËn ®Þnh vµ tra cøu / NguyÔn Xu©n KÝnh b.s. . - H. : KHXH, 2010 . - 966 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2447/ VMOITRUONG / Mfn: 96961

Tõ kho¸ : V¨n häc; V¨n häc d©n gian; LÝ luËn v¨n häc d©n gian;

Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian; D©n téc thiÓu sè;

Tæng tËp; ViÖt Nam
TruyÖn cæ Raglai/ Chamalaiaq Riya TiÎnq, TrÇn Kiªm Hoµng . - H. : D©n trÝ, 2001 . - 296 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1996/ VGIADINH / Mfn: 96721

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ; D©n téc Raglai; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
TruyÖn d©n gian Kim B¶ng. T. 2 / Lª H÷u B¸ch . - H. : D©n trÝ, 2011 . - 425 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50176/ VTTKHXH / Mfn: 96681

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn cæ tÝch; TØnh Hµ Nam; ViÖt Nam


TruyÖn kÓ d©n gian c¸c téc ng­êi Nam §¶o/ Phan Xu©n ViÖn . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2011 . - 782 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2590/ MOITRUONG / Mfn: 97063

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; ThÇn tho¹i; TruyÒn thuyÕt;

TruyÖn cæ tÝch; TruyÖn c­êi; D©n téc thiÓu sè;

Téc ng­êi Nam §¶o; ViÖt Nam


Tôc ng÷ ca dao H­ng Yªn/ Vò TiÕn Kú ch.b.; NguyÔn §øc Can b.s. . - H. : D©n trÝ, 2010 . - 291 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2014/ VGIADINH / Mfn: 96709

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Ca dao; TØnh H­ng Yªn; ViÖt Nam


Tôc ng÷ th­êng ®µm: T­êng gi¶i / TriÒu Nguyªn . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 479 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2533/ VTAMLY / Mfn: 96874

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; Gi¶i nghÜa; ViÖt Nam


TuyÓn tËp kÞch. T. 1 / T¹ Xuyªn . - H. : S©n khÊu, 2006 . - 770 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50155/ VTTKHXH / Mfn: 96661

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÞch; KÞch nãi;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TuyÓn tËp kÞch. T. 2 / T¹ Xuyªn . - H. : S©n khÊu, 2006 . - 677 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50156/ VTTKHXH / Mfn: 96662

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÞch; KÞch nãi;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam


TuyÓn tËp kÞch/ NguyÔn Vò, Ng« Y Linh . - H. : S©n khÊu, 1996 . - 399 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50164/ VTTKHXH / Mfn: 96669

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; KÞch; TuyÓn tËp; ViÖt Nam
TuyÓn tËp th¬ v¨n n÷ ViÖt Nam. - H. : Héi Nhµ v¨n, 2005 . - 864 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50154/ VTTKHXH / Mfn: 96660

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; Th¬; TruyÖn ng¾n;

Phª b×nh v¨n häc; Nghiªn cøu v¨n häc;

TuyÓn tËp; ViÖt Nam
TuyÓn tËp tuång cæ. - H. : S©n khÊu, 1997 . - 543 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50161/ VTTKHXH / Mfn: 96666

Tõ kho¸ : T¸c phÈm v¨n häc; NghÖ thuËt d©n gian;

Tuång; Tuång cæ; TuyÓn tËp; ViÖt Nam


T­íng qu©n Ph¹m Ngò L·o: TruyÖn th¬ khuyÕt danh / TrÇn TuÊn Doanh, Hoµng V¨n TrÞ, Vò TiÕn Kú, §µo Quang L©m s.t. . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 139 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50186/ VTTKHXH / Mfn: 96691

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

TruyÖn th¬; TruyÖn th¬ khuyÕt danh; ViÖt Nam


øng xö cæ truyÒn víi tù nhiªn vµ x· héi cña ng­êi ViÖt ch©u thæ B¾c Bé qua ca dao, tôc ng÷/ TrÇn Thóy Anh . - H. : Lao ®éng, 2011 . - 276 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2509/ VTAMLY / Mfn: 96868

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ øng xö; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

Tôc ng÷; MiÒn B¾c; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian. T. 7 : VÌ thiªn nhiªn / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 791 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2520/ VTAMLY / Mfn: 96879

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; H¸t vÌ; TØnh NghÖ TÜnh; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian lµng Xu©n NÎo/ V¨n Duy . - H. : KHXH, 2011 . - 130 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2580/ MOITRUONG / Mfn: 97053

Tõ kho¸ : V¨n ho¸ d©n gian; Phong tôc tËp qu¸n; Nghi lÔ;

TÝn ng­ìng; §êi sèng kinh tÕ; V¨n häc d©n gian;

Lµng Xu©n NÎo; X· H­ng §¹o; HuyÖn Tø Kú;

TØnh H¶i D­¬ng; ViÖt Nam


V¨n ho¸ d©n gian ng­êi Thæ lµng SÑt: X· Yªn LÔ, huyÖn Nh­ Xu©n, tØnh Thanh Ho¸ / Hoµng Minh T­êng . - H. : Thanh niªn, 2011 . - 190 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2530/ VTAMLY / Mfn: 96875

Tõ kho¸ : Phong tôc tËp qu¸n; TÝn ng­ìng; V¨n häc d©n gian;

D©n ca; Ng­êi Thæ; Lµng SÑt; X· Yªn LÔ;

HuyÖn Nh­ Xu©n; TØnh Thanh Hãa; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 10 : VÒ gia ®×nh / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 646 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2532/ VTAMLY / Mfn: 96873

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ;

TØnh NghÖ An; TØnh Hµ TÜnh; MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n ho¸ d©n gian xø NghÖ. T. 11 : VÌ nãi vÒ viÖc lµng, viÖc x· vµ quan viªn chøc s¾c trong lµng x· / Ninh ViÕt Giao . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 631 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50193/ VTTKHXH / Mfn: 96698

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian;

VÌ; TØnh NghÖ An; ViÖt Nam


V¨n ho¸ truyÒn thèng cña ng­êi Nïng Khen Lµi ë Cao B»ng/ TriÖu ThÞ Mai . H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 494 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2007/ VGIADINH / Mfn: 96714

Tõ kho¸ : LÞch sö v¨n ho¸; V¨n ho¸ truyÒn thèng;

Phong tôc tËp qu¸n; D©n ca; D©n téc thiÓu sè;

D©n téc Nïng; Ng­êi Nïng Khen Lµi; TØnh Cao B»ng;

ViÖt Nam
V¨n häc d©n gian £®ª, M'n«ng/ Tr­¬ng Bi ch.b. . - H. : V¨n ho¸ d©n téc, 2011 . 247 tr.Ký hiÖu kho : Vv 2534/ VTAMLY / Mfn: 96886

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

D©n téc £®ª; D©n téc M'n«ng; T©y Nguyªn;

MiÒn Trung; ViÖt Nam
V¨n nghÖ d©n gian xø HuÕ: Hß ®èi ®¸p nam n÷, giai tho¹i hß, truyÖn tr¹ng NguyÔn Kinh / TriÒu Nguyªn . - H. : V¨n ho¸ Th«ng tin, 2011 . - 309 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2537/ VTAMLY / Mfn: 96889

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; Hß;

TruyÖn tr¹ng; TruyÖn c­êi; TØnh Thõa Thiªn HuÕ;

ViÖt Nam
VÌ Chµng LÝa/ TrÇn Xu©n Toµn . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 343tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2574/ MOITRUONG / Mfn: 97047

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; Nghiªn cøu v¨n häc d©n gian;

T¸c phÈm v¨n häc d©n gian; VÌ; TØnh B×nh §Þnh;

ViÖt Nam
VÝ giao duyªn: Nam n÷ ®èi ca / NguyÔn Kh¾c X­¬ng . - H. : §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 2010 . - 574 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2005/ VGIADINH / Mfn: 96716

Tõ kho¸ : V¨n häc d©n gian; NghÖ thuËt d©n gian;

H¸t vÝ; VÝ giao duyªn; ViÖt Nam


X· héi häc
An sinh x· héi ®èi víi n«ng d©n trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë ViÖt Nam: S¸ch chuyªn ®Ò / Mai Ngäc Anh . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 311 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2451, VB 2452/ VXAHOIHOC / Mfn: 97107

Tõ kho¸ : X· héi häc n«ng th«n; An sinh x· héi; N«ng d©n;

Kinh tÕ thÞ tr­êng; HÖ thèng an sinh x· héi;

ChÝnh s¸ch an sinh x· héi; ViÖt Nam
nh h­ëng cña chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c­ ®Õn ®êi sèng ng­êi d©n sau t¸i ®Þnh c­: nghiªn cøu tr­êng hîp thuû ®iÖn B¶n VÏ: LuËn v¨n th¹c sÜ / Khóc ThÞ Thanh V©n . - H. : [k.nxb.], 2007 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3040/ VXAHOIHOC / Mfn: 97088

Tõ kho¸ : Di d©n; ChÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c­; §êi sèng d©n c­;

Thñy ®iÖn B¶n VÏ; LuËn v¨n th¹c sÜ; ViÖt Nam


¢m d­¬ng cuéc sèng ®êi th­êng/ NguyÔn TiÕn §Ých . - H. : Th«ng tin TruyÒn th«ng, 2011 . - 259 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2604/ VTAMLY / Mfn: 96942

Tõ kho¸ : §êi sèng x· héi; Câi ng­êi;

Câi trÇn; ¢m d­¬ng; Vò trô


¡n tr­a víi nhµ kinh tÕ: Kinh tÕ häc vµ ®êi sèng th­êng nhËt / Steven E. Landsburg; Thanh T©m d. . - H. : Thêi ®¹i, 2010 . - 379 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2488/ VXAHOIHOC / Mfn: 97135

Tõ kho¸ : Nhµ kinh tÕ; ThÞ tr­êng; §êi sèng x· héi
B¶n ®å t­ duy qu¶n trÞ/ Edward De Bone; TrÇn Ngäc DiÖp d. . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 214 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2569, Vv 2570/ VTAMLY / Mfn: 96912

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; Qu¶n trÞ; T­ duy; T­ duy qu¶n trÞ
B¸o c¸o ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng ­íc Quèc tÕ vÒ ph©n biÖt ®èi xö trong viÖc lµm nghÒ nghiÖp vµ tr¶ c«ng b×nh ®¼ng gi÷a lao ®éng nam vµ lao ®éng n÷ cho mét c«ng viÖc cã gi¸ trÞ ngang nhau ë ViÖt Nam/ Lª Ng©n Giang, TrÇn ThÞ Thñy L©m, NguyÔn ThÞ Ngäc YÕn. . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 80 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1235/ VGIADINH / Mfn: 96704

Tõ kho¸ : C«ng ­íc quèc tÕ; B×nh ®¼ng giíi; Ph©n biÖt ®èi xö;

Lao ®éng nam; Lao ®éng n÷; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam 1/9/2009 = Report on labour force survey Vietnam 1/9/2009 / Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2010 . - 336 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2454/ VMOITRUONG / Mfn: 96980

Tõ kho¸ : B¸o c¸o ®iÒu tra; Lao ®éng; ViÖc lµm; §iÒu tra lao ®éng;

§iÒu tra viÖc lµm; Sè liÖu ®iÒu tra; 2009; ViÖt Nam


B¸o c¸o ®iÒu tra lao ®éng vµ viÖc lµm ViÖt Nam n¨m 2010/ Tæng côc Thèng kª . - H. : Thèng kª, 2011 . - 263 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2550/ MOITRUONG / Mfn: 97044

Tõ kho¸ : Thèng kª lao ®éng; Lao ®éng; ViÖc lµm;

B¸o c¸o; 2010; ViÖt Nam


B¸o c¸o ph¸t triÓn kinh tÕ vµ c¶i c¸ch thÓ chÕ ph¸t triÓn Trung Quèc: 30 n¨m c¶i c¸ch më cöa cña Trung Quèc (1978-2008). S¸ch tham kh¶o / Tr©u §«ng §µo ch.b.; Lª Quang L©m d.; TrÇn Khang h.®. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia, 2010 . - 818 tr.

Ký hiÖu kho : VV 1111/ VXAHOIHOC / Mfn: 97099

Tõ kho¸ : LÞch sö kinh tÕ; Ph¸t triÓn kinh tÕ; Ph¸t triÓn x· héi;

C¶i c¸ch kinh tÕ; C¶i c¸ch x· héi; 1978-2008;

Thµnh tùu kinh tÕ x· héi; Trung Quèc
B¸o c¸o quèc gia lÇn thø t­ thùc hiÖn tuyªn bè cam kÕt vÒ HIV/AIDS: Giai ®o¹n b¸o c¸o 1/2008 - th¸ng 12/2009 / ñy ban Quèc gia vÒ phßng, chèng AIDS vµ phßng, chèng tÖ n¹n ma tóy, m¹i d©m . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 156 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1944/ VGIADINH / Mfn: 96756

Tõ kho¸ : TÖ n¹n x· héi; HIV/AIDS; DÞch HIV/AIDS;

Phßng chèng dÞch HIV/AIDS; Bµi häc kinh nghiÖm;

Ch­¬ng tr×nh ®iÒu trÞ dù phßng; B¸o c¸o; ViÖt Nam
B¸o c¸o rµ so¸t c¸c nghiªn cøu søc kháe sinh s¶n cho ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi tõ n¨m 2000 ®Õn 2007/ UNFPA . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 45 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2547/ MOITRUONG / Mfn: 97041

Tõ kho¸ : X· héi ho¸ søc kháe; Søc kháe sinh s¶n;

D©n téc thiÓu sè; D©n téc Ýt ng­êi; B¸o c¸o;

2000-2007; ViÖt Nam
B¹o lùc trªn c¬ së giíi: B¸o c¸o chuyªn ®Ò / United Nations Vietnam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 66 tr.

Ký hiÖu kho : TLv 1227/ VGIADINH / Mfn: 96766

Tõ kho¸ : X· héi häc giíi tÝnh; Giíi; B¹o lùc giíi;

BiÖn ph¸p can thiÖp; B¸o c¸o; ViÖt Nam


BÝ quyÕt thuyÕt tr×nh cña Steve Jobs: Lµm thÕ nµo ®Ó trë nªn tuyÖt vêi kh¸c th­êng tr­íc bÊt kú ®èi t­îng nµo? = The presentation secrets of Steve Jobs : How to be insanely great in front of any audience / Carmine Gallo; NguyÔn Thä Nh©n d. . - TP. Hå ChÝ Minh : Tæng hîp TP. Hå ChÝ Minh, 2011 . - 327 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50121, Vb 50122/ VTTKHXH / Mfn: 96639

Tõ kho¸ : C«ng nghÖ th«ng tin; X· héi häc giao tiÕp; ThuyÕt tr×nh;

NghÖ thuËt thuyÕt tr×nh; Steve Jobs; Mü


100 c©u hái - ®¸p vÒ t©m lý häc vµ nh÷ng t×nh huèng th­êng gÆp trong l·nh ®¹o, qu¶n lý/ NguyÔn §×nh Phong . - H. : ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, 2011 . - 208 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2544/ VTAMLY / Mfn: 96896

Tõ kho¸ : X· héi häc qu¶n lý; L·nh ®¹o; T©m lý häc qu¶n lý;

T©m lý häc l·nh ®¹o; Hái ®¸p


C¸c chiÕn l­îc phßng ngõa vµ ®iÒu trÞ viªm nhiÔm ®­êng sinh s¶n ë phô n÷ ViÖt Nam/ NguyÔn Mü H­¬ng, Tine Grammeltoft, Vibeke Rasch . - H. : Phô n÷, 2009 . - 30 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1952/ VGIADINH / Mfn: 96735

Tõ kho¸ : BÖnh phô khoa; Phô n÷; Ch¨m sãc søc kháe; ViÖt Nam
C¹nh tranh trong tuyÓn chän nh©n lùc/ Vò Thanh S¬n . - H. : Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng, 2011 . - 308 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 2602/ VTAMLY / Mfn: 96946

Tõ kho¸ : X· héi häc lao ®éng; Nguån nh©n lùc;

ThÞ tr­êng lao ®éng; TuyÓn chän nh©n lùc;

M«i tr­êng c¹nh tranh; ViÖt Nam
Chuyªn ®Ò c©y xanh vµ gi¸ trÞ cuéc sèng ®Ých thùc/ §Æng §øc Thµnh . - H. : Thanh niªn, 2010 . - 146 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2475/ VMOITRUONG / Mfn: 97000

Tõ kho¸ : C©y xanh; M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng
ChÝnh s¸ch Quèc gia vÒ phßng chèng HIV/AIDS ë ViÖt Nam/ NguyÔn V¨n S¸u, Cao §øc Th¸i ch.b. . - H. : KHXH, 2008 . - 305 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1956, Vv 1955/ VGIADINH / Mfn: 96743

Tõ kho¸ : HIV/AIDS; Phßng chèng HIV/AIDS; ChÝnh s¸ch x· héi;

ChiÕn l­îc phßng chèng HIV/AIDS; ViÖt Nam


ChÝnh s¸ch, thÓ chÕ, qu¶n lý ®« thÞ vÒ sö dông vµ b¶o vÖ m«i tr­êng thµnh phè H¹ Long. - H. : [k.nxb.], 2010 . - 12 tr.

Ký hiÖu kho : §TL 1352/ VMOITRUONG / Mfn: 96967

Tõ kho¸ : M«i tr­êng; B¶o vÖ m«i tr­êng; ChÝnh s¸ch x· héi;

Qu¶n lý ®« thÞ; Thµnh phè H¹ Long; TØnh Qu¶ng Ninh;

ViÖt Nam
Con ng­êi vµ v¨n ho¸ ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi vµ héi nhËp/ NguyÔn V¨n D©n . - H. : KHXH, 2009 . - 361 tr.

Ký hiÖu kho : Vv 1900/ VGIADINH / Mfn: 96727

Tõ kho¸ : Con ng­êi; Nghiªn cøu con ng­êi; Nghiªn cøu v¨n ho¸;

BiÕn ®æi con ng­êi; BiÕn ®æi v¨n ho¸; Nh©n tè t¸c ®éng;

Thêi k× ®æi míi; Thêi k× héi nhËp; ViÖt Nam
C¬ cÊu x· héi, ph©n tÇng x· héi trong ®iÒu kiÖn ®æi míi ë ViÖt Nam/ LÔ H÷u NghÜa, Lª Ngäc Hïng ch.b. . - H. : ChÝnh trÞ quèc gia Sù thËt, 2012 . - 338 tr.

Ký hiÖu kho : Vb 50137, Vb 50138/ VTTKHXH / Mfn: 96647

Tõ kho¸ : C¬ cÊu x· héi; Ph©n tÇng x· héi; BiÕn ®æi x· héi;

Thêi k× ®æi míi; ViÖt Nam


D©n sè ViÖt Nam qua c¸c nghiªn cøu x· héi häc: TuyÓn tËp mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu gÇn ®©y. T. 2 / NguyÔn H÷u Minh, §Æng Nguyªn Anh, Vò M¹nh Lîi ch.b. . - H. : KHXH, 2009 . - 438 tr.

Ký hiÖu kho : VB 2403, Vb 2404/ VXAHOIHOC / Mfn: 97083

Tõ kho¸ : X· héi häc d©n sè; D©n sè; Tö vong; Di c­; ViÖt Nam
Di c­ trong n­íc: C¬ héi vµ th¸ch thøc ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ViÖt Nam . - H. : [k.nxb.], 2010 . - 58 tr.

Ký hiÖu kho : Vl 2462/ VMOITRUONG / Mfn: 96988

Tõ kho¸ : Di c­; Bèi c¶nh di c­; Tæng quan di c­;

Di c­ trong n­íc; C¬ héi; Th¸ch thøc; ViÖt Nam


Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n - sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ héi nhËp quèc tÕ (Qua nghiªn cøu tr­êng hîp mét x· ®ång b»ng s«ng Hång): LuËn v¨n th¹c sÜ / NguyÔn Vò Quúnh Anh . - H. : [k.nxb.], 2009 . - 112 tr.

Ký hiÖu kho : TL 3036/ VXAHOIHOC / Mfn: 97085

Tõ kho¸ : Kinh tÕ doanh nghiÖp; N«ng th«n; Gia ®×nh n«ng th«n;

Doanh nghiÖp gia ®×nh n«ng th«n; §æi míi;

Héi nhËp quèc tÕ; LuËn v¨n th¹c sÜ;

§ång b»ng s«ng Hång; MiÒn B¾c; ViÖt Nam

1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương